Главная > Документ


Pašnovērtējuma ziņojums. Studiju programma “ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJA”

Rīgas Tehniskā universitāte

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Akadēmiskā doktorantūras

studiju programma

“ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJA”

Pašnovērtējuma ziņojums

Rīga – 2004

Saturs

Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumos (Ministru kabineta 2001.gada 16.oktobra noteikumi Nr.442) prasīto ziņu izkārtojums

3

Pielikumu rādītājs

5

Ievads. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

6

1.

Doktorantu akadēmiskā studiju programma

8

1.1. Mērķi un uzdevumi

8

1.2. Raksturojums

9

1.3. Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstu universitāšu studiju programmām

11

2.

Akadēmiskais personāls

12

3.

Zinātniski pētnieciskais darbs

13

4.

Studiju materiāltehniskais nodrošinājums

14

5.

Studiju procesa kvalitātes vērtējuma sistēma

16

6.

Studiju programmas perspektīvais novērtējums

19

7.

Studiju programmas stratēģiskais attīstības plāns

20

8.

Studiju programmas reklāmas un informācijas darbs

25

9.

Studiju programmas finansiālais nodrošinājums

26

Kopsavilkums

27

Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumos

(Ministru kabineta 2001.gada 16.oktobra noteikumi Nr.442) prasīto ziņu izkārtojums

N#

Iesniedzamās ziņas

Pašnov. ziņ.; pielikumi

1.

Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu

1., 16.piel.

2.

Licence studiju programmai, ja to paredz normatīvie akti.

-

3.

Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē (finansiāls pamatojums vai līgums ar citu akreditētu izglītības iestādi).

9.nod.

4.

Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru u.tml. apraksts, norādot atsevišķi studiju programmas obligāto daļu, obligātās izvēles daļu un brīvās izvēles daļu, kā arī to apjomus.

1.nod.; 1.-4.piel.

5.

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām.

8.nod.; 16.piel.

6.

Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa. Novērtējuma kritēriji:

6.nod.

6.1. studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam;

1.nod., 16.piel.

6.2. darba devēju aptaujas rezultāti.

5.nod., 13.piel.

7.

Studiju programmas novērtējums:

7.1. studiju programmas mērķi un uzdevumi;

1.1. nod.; 1.piel.

7.2. studiju programmas organizācija (kā mainījusies studiju programmas struktūra attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), studiju programmas plāna atbilstība struktūrvienības mērķiem un uzdevumiem;

1.2., 1.3. nod.;

2.piel.; kopsavilkums

7.3. studiju programmas praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos);

3.nod.; 2., 9.-11., 12.1., 16.piel.

7.4. vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze);

5.nod., 15.piel.

7.5. studējošie:

7.5.1. studējošo skaits programmā;

Ievads

7.5.2. 1.kursā imatrikulēto skaits;

Ievads

7.5.3. absolventu skaits;

Ievads

7.5.4. studējošo aptaujas un to analīze;

5.nod.; 13.piel.

7.5.5. absolventu aptaujas un to analīze;

5.nod.; 13.piel.

7.5.6. studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā;

5.nod.; 12.2., 13.piel.

7.6. studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls:

7.6.1. akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu skaitu, kurām ir zinātnes doktora grāds, habilitētā doktora grāds vai maģistra grāds;

2.nod.; 7., 12.3.piel.

7.6.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai (akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas, projektu vadība, pētnieciskie virzieni un to rezultāti);

5.-9.piel.

7.6.3. akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika;

2.nod., 7.piel.

7.7. finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums;

4., 9.nod.; 14., 16.piel.

7.8. ārējie sakari:

7.8.1. saistība ar darba devējiem;

5.nod.; 12.3.-12.5., 13.piel.

7.8.2. sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs;

1.3.nod.; 9.piel.

7.8.3. akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs;

5., 7.piel.

7.8.4. ārvalstu vieslektoru skaits programmā;

3.nod.

7.8.5. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros;

3.nod., 16.piel.

7.8.6. ārvalstu studējošo skaits programmā, norādot studiju ilgumu.

3.nod.

8.

Studiju programmas attīstības plāns

7.nod.

Doktorantūras studiju programmu “Ķīmijas tehnoloģija” reglamentējošos dokumentus skat. 16.pielikumā, izdevumā “RTU doktorantūra 2002./2003.”:

 • AIP izstrādātie “Noteikumi par doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu” (41.lpp.)

 • LR Ministru kabineta izstrādātais “Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” (43.lpp.)

 • LZP lēmums “Promocijas darba izskatīšanas kārtība” (45.lpp.)

 • RTU Senāta lēmums “RTU doktorantūras nolikums” (46.lpp.)

 • “Nolikums par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu RTU” (52.lpp.)

 • RTU Promociju padomes P-02 sastāvs (63.lpp.)

 • “Norādījumi promocijas darba un tā kopsavilkuma noformēšanai RTU” (85.lpp.)

 • Doktoranta darba plāna veidlapu paraugs (95.lpp.)

Pielikumu rādītājs

Studiju programma; tās satura un realizācijas apraksts

3

Studiju plāns

11

Doktorantūras priekšmetu saraksts

14

Doktorantūras studiju priekšmetu apraksti

17

Akadēmiskā personāla dzīves apraksti

52

Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību-metodisko darbu saraksti (1998.-2003.)

93

Akadēmiskā personāla kvalifikācija, vecums, stāžēšanās un tālākizglītība (1998.-2003.)

154

Akadēmiskā personāla lasāmo kursu saraksts (pēc uzvārdiem)

165

Akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanās zinātniski-pētnieciskajā darbā (1998.-2003.)

9.1. LZP finansētās programmas un granti

9.2. Starptautiskās sadarbības partneri

171

172

177

Aizstāvēto doktora disertāciju tēmas un vadītāji (1998.-2003.)

180

Doktorantu zinātnisko darbu apbalvojumi (1998.-2003.)

182

Fakultātes darbību reglamentējošie dokumenti:

12.1. Norādījumi par disertācijas noformēšanu un aizstāvēšanu

12.2. RTU MLĶF Domes sastāvs

12.3. Promociju padomes “RTU P-02” sastāvs

12.4. RTU MLĶF Padomnieku Konventa sastāvs

12.5. RTU MLĶF Padomnieku Konventa nolikums

185

186

187

188

189

191

Atsauksmes par doktorantūras studiju programmu “Ķīmijas tehnoloģija”

13.1. Mācību spēku aptaujas rezultāti

13.2. Absolventu aptaujas rezultāti

13.3. Darba devēju aptaujas rezultāti

13.4. Doktorantu aptaujas rezultāti

193

194

198

200

202

Studiju materiāltehniskais nodrošinājums

14.1. Profesoru grupu aizņemtās platības un kopējā materiāli

tehnisko līdzekļu vērtība

14.2. Svarīgākās iekārtas

14.3. Tehniskie līdzekļi lekciju kursu sagatavošanai un

pasniegšanai

14.4. Lekciju demonstrēšanas ierīces – kodoskopi, datorprojektori

14.5. Skaneri, printeri un pavairošanas iekārtas

14.6. Nodrošinājums ar licenzētām datorprogrammām

14.7. Datornodrošinājums

204

205

205

209

209

209

211

211

Doktora diploma un diploma pielikuma paraugs

214

Studiju programmas popularizēšana

217

Ievads. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte dibināta 1862.gadā. Tā darbojās Rīgas Politehnikumā (1863-1896), Rīgas Politehniskajā institūtā (1896-1919 un 1958-1990), Latvijas Universitātē (1919-1944), Latvijas Valsts universitātē (1944-1958) un kopš 1990. gada - Rīgas Tehniskajā universitātē. Latvijā gan ķīmijas zinātne, gan ķīmiskā ražošana ir bijušas augstā līmenī jau vairāk kā gadsimtu. Šeit savus pētījumus veikuši vairāki pasaules mēroga ķīmiķi - Vilhelms Ostvalds, Pauls Valdens, u.c. Ņemot vērā to, ka Latvijā nebija lielu dabas resursu krājumu, bet bija augsts izglītības līmenis, Padomju Savienība šeit radīja rūpnīcas, kuras nebija materiālietilpīgas, bet gan prasīja augstu zinātnisko potenciālu. Latvijā ķīmijas specialitātes ļoti populāras kļuva sešdesmitajos gados, kad uz ķīmijas studijām bija lielākais konkurss.

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) ir vienīgā iestāde Latvijā, kas gatavo inženierus ķīmiķus-tehnologus. 2003./2004.m.g. šeit studē vairāk kā 500 jauniešu, no tiem ķīmijas tehnoloģijas programmā – 204: akadēmiskajās bakalauru studijās - 115, profesionālajās inženieru studijās - 38, maģistrantūrā - 40, doktorantūrā – 11 (fakultātes studiju programmu shēmu skat. 1.zīm.).

Budžeta vietu skaits doktorantūras studiju programmā “Kīmijas tehnoloģija” ir ļoti ierobežots (pēdējos gados jaunuzņemamo doktorantu skaits nepārsniedz 3 studentus gadā (skat. 1.tabulu)) un neapmierina Latvijas izglītības sistēmas, zinātnisko un ražošanas iestāžu pieprasījumu pēc šāda līmeņa speciālistiem. Uzņemšanu ierobežo arī RTU nosacījums, ka profesoram - doktorantūras vadītājam nevar būt vairāk kā 5 doktoranti (ārzemju universitātēs šis skaitlis parasti ir 10-20).

1.tabula. Imatrikulācija doktorantūras studiju programmā “Ķīmijas tehnoloģija” 1992.-2003.g.

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1

4

3

22

5

1

1

4

2

2

3

Pateicoties tam, ka pēdējos gados uzņemšana RTU doktorantūrā notiek konkursa kārtībā, reflektantu līmenis ir audzis, un mūsu absolventiem palielinājušās iespējas pretendēt uz budžeta vietām. Diemžēl, doktorantūru sekmīgi absolvējušo skaits ir ievērojami mazāks nekā doktorantūrā studējušo skaits, jo doktorantiem ārpus universitātes tiek solītas ievērojami lielākas algas un izaugsmes iespējas. Tā kā pēdējos 10 gados doktoranti RTU neredzēja iespējas tuvākajā laikā saņemt algu, kas būtu vismaz līdzvērtīga doktoranta stipendijai, viņi zaudēja motivāciju turpināt studijas. No 38 doktorantiem laikā no 1995. līdz 2003.g. atskaitīti par nesekmību - 15, pēc paša vēlēšanās – 1, kā teorētisko kursu beiguši – 15, bet sekmīgi doktora disertāciju aizstāvējuši 8 doktoranti (21.05%) (skat. 10.piel.).

Sekmīgie doktoranti saņem 58 Ls/mēn. stipendijas, kā arī var pieteikties studiju kredītam (60 Ls/mēn.), kas pēc sekmīgas un savlaicīgas doktora disertācijas aizstāvēšanas nebūs jāatmaksā. Labākie studenti saņem arī LZP grantus doktorantiem, kas ļauj piedalīties ārzemju konferencēs un iegādāties reaģentus, kancelejas preces, kas nepieciešamas darbam. Ārzemju profesori, pie kuriem mācījušies un strādājuši mūsu fakultātes doktoranti, atzīst, ka mūsu jaunieši ķīmijā ir tikpat spēcīgi kā pasaules labāko universitāšu studenti, bet specializācijas priekšmetos viņi pat bieži pārspēj vietējos.

Gadi

9

ĶDĶ 3,4

ĶDL 6,7,9

8

MDV 1,4

MDM 9

7

6

ĶML

WGH

5

WMW

MMV

MIV 1,4

ĶVĶ 9

ĶVL 3

4

ĶBĶ

ĶBL

MVV 1,4,6

WCH

3

WBW

MBV

2

1

Studiju

programmas

ĶĪMIJA

ĶĪMIJAS

TEHNOLOĢIJA

VIDES UN

PRODUKTU ĶĪMISKĀ ATBILSTĪBA

KOKSNES KOMPLEKSĀ PĀRSTRĀDE

MATERIĀL-ZINĀTNES

TEKSTILA

UN

APĢĒRBU TEHNOLOĢIJA

MATERIĀLU TEHNOLOĢIJA UN DIZAINS

BIOMATERIĀLI UN BIOMEHĀNIKAСкачать документ

Похожие документы:

 1. Rīgas tehniskā universitāte materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte licenzētās akadēmiskās maģistra studiju programmas " materiālu nanotehnoloģijas" (45526)

  Документ
  GAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE Licenzētās akadēmiskās maģistra studiju programmas "Materiālu nanotehnoloģijas" (45526) PAŠ ...
 2. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... nodarbība D – studiju darbs; I – ieskaite; E - eksāmens RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vispārīgās ķīmijas katedra Priekšmeta ...
 3. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  ... pedagoģijas apakšnozares doktorantūras studiju programmas apgūšanu (akadēmiskā izziņa Nr. 5, izsniegta ... ; No 03.2003. – pašlaik. Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, lektors; 01.01.2003. – 22 ...
 4. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... to fakultāšu realizēto projektu uzskaitījumu skat. 4.5. pielikumā. Ķīmijas akadēmisko studiju programmas finansēšanā un infrastruktūras ... ga studiju programma ir tikai Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Sadarb ...
 5. Satura rādītājs i profesionālās augstākās izglītības programmas “medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... Akadēmiskā bakalaura studiju programmaMateriālzinātnes” 19.06.02.(Biomateriālu zinātniskās pētniecības ... TMS320C50 Users Guide. TI. 1997. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE BIOMATERIĀLU UN BIOMEHĀNIKAS INSTIT ...

Другие похожие документы..