Главная > Документ


Studiju programmai veidojas stabila sadarbība ar darba devējiem gan datordizaina, gan interjera dizaina jomā. Lai panāktu maksimālu studiju beidzēju sagatavotības atbilstību darba tirgus prasībām, konsultācijas ar darba devējiem notika jau programmas izveides gaitā. Ļoti augstu vērtējama tādu savā nozarē vadošu uzņēmumu kā SIA „Reaton”, SIA „Kate”, dizaina studijas „Due”, komunikāciju aģentūras „EForma” vadošo speciālistu, kā arī Latvijas Dizaineru savienības un Latvijas Mākslinieku savienības iesaistīšanās šajā darbā. Studentiem ir iespējas doties profesionālajā praksē tādos uzņēmumos kā „Aģentūra Skats”, „MB studija”, „Esnet”, „Madonas tipogrāfija”, u.c. Darba devēji kā speciālisti iesaistījušies arī atsevišķu studiju kursu docēšanā, piemēram, A.Markss („EForma”) docē kursu „Zīmolēšanas pamati”, J.Mežulis – kursu „Telpisku objektu projektēšana”. Studenti augstu vērtē šo sadarbību ar uzņēmumu speciālistiem.

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās

izglītības programmas.

Studiju programmas „Māksla” interesēs noslēgts līgums par akadēmisko sadarbību starp Latvijas Universitāti un Latvijas Mākslas akadēmiju. Atsevišķu studiju kursu docēšanā notiek sadarbība ar Latvijas Kultūras akadēmiju (Ē.Zalcmane, J.Milbrets) un Latvijas Mūzikas akadēmiju (R.Umblija). Attīstoties studiju programmai plānots veidot sadarbību vizuālās mākslas un dizaina jomā arī ar Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti, kurās ir radniecīgas bakalaura programmas. Studiju programmas docētāji kā lektori viesojušies Cīrihes universitātē Šveicē (A.Avotiņa), Joensuu universitātes Savonlinnas nodaļā Somijā (M.Urdziņa-Deruma, J.Leitāns), Krakovas universitātē Polijā (H.I.Melnbārde).

LU ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām Eiropas augstskolām, ar kurām studiju programma „Māksla” pēc akreditācijas varētu uzsākt studentu apmaiņu un paplašināt docētāju apmaiņu, veidot kopīgus mākslas projektus. Tās ir Ostravas un Brno universitātes Čehijā; Johana Gutenberga universitāte Maincā, Vācijā; Utrehtas mākslas augstskola Nīderlandē; Stokholmas universitāte Zviedrijā; Helsinku Mākslas universitāte Somijā; Sanderlendas universitāte Lielbritānijā, u.c. Uzsāktas sarunas arī ar Krakovas tehnisko universitāti.

Studiju programma atbalsta arī studentu individuālu piedalīšanos konkursos un iesaistīšanos dažādās starptautiskās programmās. Piemēram, paredzēts, ka 2009./2010. ak. gadā viens students divus semestrus pavadīs Īslandes mākslas akadēmijā, viens – dizaina koledžā Milānā (Itālija), bet viens students izmantos iespēju profesionālās prakses ietvaros stažēties arhitektu birojā Norvēģijā.

11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās izglītības programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā

Līgumu ar Latvijas Māksls akadēmiju skat. 7. lpp.

12. Studiju programmas attīstības plāns un SVID analīze

Sagatavojot studiju programmu akreditācijai, iezīmētas šādas attīstāmās jomas:

Nr.

Attīstāmā joma

Esošais un plānotais

1.

Materiāli tehniskais nodrošinājums datorgrafikas un vizuālo komunikāciju apguvei.

Optimālais risinājums būtu dizaina tehnoloģiju centra vai radošās laboratorijas izveide, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. Šodienas ekonomiskā krīze diemžēl neļauj konkretizēt šo plānu izpildes termiņus, tomēr darbs pie datortehnikas uzlabošanas atbilstoši studiju programmas prasībām ir uzsākts un tiks turpināts. Paredzēts izveidot datorgrafikas laboratoriju, kura būtu apgādāta ar Apple McIntosh datoriem (piemērotāki profesionālai darbībai dizaina jomā) ar grafiskajām „tabletēm”, A3 formāta augstas izšķirtspējas skaneri, digitālās videoapstrādes tehniku. Turpinās darbs pie fotostudijas iekārtošanas darbam ar digitālo fototehniku.

2.

Fakultātes bibliotēka papildināma ar speciālo literatūru, īpaši dažādās dizaina un vizuālo komunikāciju jomās

Darbs ir uzsākts un tiek turpināts: docētāji veido pieprasījumus bibliotēkas iepirkumiem atbilstoši docējamo kursu nepieciešamībai. Studiju programma ir saņēmusi arī dāvinājumus.

3.

Akadēmiskā personāla kvalitātes kritēriji vizuālās mākslas jomā

Ir modificēti akadēmiskā personāla amatu apraksti, piemērojot tos vizuālās mākslas un dizaina jomu specifikai, izveidota mākslas studiju programmu padome, kas apstiprina darba uzdevumus konkursu izsludināšanai uz akadēmiskajiem amatiem. Plānots 2009. gadā izstrādāt atbilstības akadēmiskajam amatam kritērijus šajās jomās.

4.

Maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu izveide

Profesionālā maģistra mākslā studiju programmu paredzēts licencēt 2009. gadā. Doktorantūras studiju programma varētu tikt veidota 2011.-2012. gadā

5.

Starpaugstskolu sadarbība Latvijā un ārpus tās

Tā kā vizuālās mākslas studiju virziens LU patlaban ir jauns, ir jāveido arī jauni kontakti un jāiesaistās dažādos projektos un aktivitātēs. Paplašinās sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju, tiek veidoti kopēji projekti ar mākslas augstskolām Eiropā (Somija, Itālija)

Studiju programmas SVID analīze

Stiprās puses

Attīstāmās puses

 1. Stabils pieprasījums, ko veido trīs aspekti

  1. Studiju programma ir pieprasīta Latvijas izglītības tirgū.

  2. Darba tirgū dizaina speciālisti ir pieprasīti, it īpaši plašajā un dinamiskajā mazās un vidējās uzņēmējdarbības sfērā, un šo speciālistu atalgojums ir pietiekami augsts, lai izglītībā ieguldītie līdzekļi atpelnītos.

  3. Valsts līmenī ir atzīta radošo industriju nozīmība Latvijas ekonomikas attīstībā saistībā ar augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu un eksportēšanu.

 2. Studiju programmā iesaistīti pieredzējuši, savā jomā veiksmīgi strādājoši un profesionālajās aprindās augsti vērtēti speciālisti, kuri ir gatavi savā pieredzē dalīties ar studentiem. Līdz ar to tiek nodrošināta arī veiksmīga sadarbība ar darba devējiem, gan organizējot profesionālo praksi studentiem, gan arī veicinot dinamisku studiju programmas attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām.

 3. PPF izveidotā materiāli tehniskā bāze ir labi piemērota vizuālās mākslas studiju kursu apguvei (zīmēšanas un gleznošanas telpas, rekvizītu un paraugu krājumi).

 1. Materiāli tehniskais nodrošinājums datorgrafikas un vizuālo komunikāciju apguvei.

Risinājums: optimālais risinājums būtu dizaina tehnoloģiju centra vai radošās laboratorijas izveide, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. Šādas struktūras izveidē varētu tikt iesaistītas arī citas ieinteresētās augstskolas, tādējādi padarot vieglāku valsts atbalsta iegūšanu šādam projektam.

 1. Fakultātes bibliotēka būtu papildināma ar speciālo literatūru, īpaši dažādās dizaina un vizuālo komunikāciju jomās.

 2. Tā kā mākslinieki un dizaina profesionāļi nenodarbojas ar tradicionālo (akadēmisko) pētniecisko darbu, viņu kvalifikācija un panākumi, kas izpaužas radošajā darbībā, netiek novērtēti, vēlot akadēmiskajos amatos, kā rezultātā studiju programmas akadēmiskā personāla saraksts neparāda tā patieso kvalitāti.

Risinājums: Akadēmiskā personāla kvalitātes kritēriji vizuālās mākslas jomā. Šīs kategorijas pedagogu atbilstības akadēmiskajiem amatiem kritērijus ir izstrādājusi un pielieto paplašinātā vizuālās mākslas profesoru padome, kura darbojas LMA, un tur varētu tikt vērtēti arī LU docētāji.

 1. Trūkst docētāju, kuri reizē būtu radoši dizaineri un arī nodarbotos ar pētniecisko darbu.

Risinājums: Lai nodrošinātu vienmērīgu docētāju paaudžu maiņu un veicinātu pētniecisko darbību dizaina jomā, jāveido maģistrantūras un doktorantūras studiju programmas.

 1. Starpaugstskolu sadarbība Latvijā un ārpus tās. Tā kā vizuālās mākslas studiju virziens LU patlaban ir jauns, ir jāveido arī jauni kontakti un jāiesaistās dažādos projektos un aktivitātēs.

Iespējas

Draudi

 1. Izmantojot ES struktūrfondu sniegtās iespējas, paplašināt e-studiju vidi, veidojot elektroniskos metodiskos materiālus, vizuālā materiāla datu bāzes.

 2. Uzlabot programmnodrošinājumu, iegādājoties papildus licences un izveidojot vēl vienu datorklasi ar pilnu strudiju programmai nepieciešamo grafisko programmu klāstu.

 3. Atsevišķas studiju programmas daļas pielāgot mūžizglītības vajadzībām (piemēram, vizuālā māksla, fotogrāfija).

 4. Sadarbībā ar darba devējiem veidot jaunu specialitāšu kvalifikācijas moduļus.

 1. Demogrāfiskās situācijas dēļ samazinās vidusskolas absolventu un līdz ar to – studētgribētāju skaits;

 2. Jebkuras jaunas studiju jomas popularitāte ir viļņveidīga, sagaidāms, ka pēc 3-5 gadiem samazināsies arī studiju programmas „Māksla” popularitāte.

Risinājums: piedāvāt jaunus dizaina studiju virzienus, ņemot vērā aktualitātes darba tirgū.

 1. Ekonomiskās krīzes rezultātā mazinās studentu maksātspēja un iespējas atrast galvotāju studiju kredītam;

 2. Studiju programmai netiek piešķirtas valsts budžeta studiju vietas.

Risinājums: līdz ar studiju programmas akreditāciju studentiem radīsies iespēja izmantot valsts garantētos studiju un studējošo kredītus.

PIELIKUMI

Studiju plāni

Pilna laika klātienes studiju plāns

Priekšmets

 

 

Semestri

Kopā k.p.

Pārbaudes veids

Docētāji un prakšu vadītāji

Kods

Bloks

1

2

3

4

5

6

7

8

Vispārizglītojošie priekšmeti (20 k.p.) - studiju slodzes sadalījums datordizainera kvalifikācijai

Filozofijas pamati

Filz1024

A

 

 

 

4

 

 

 

4

Eksāmens

Dr.filoz., lektore L.Apsīte

Angļu/vācu valoda I Mutvārdu komunikācija

Valo1477/ Valo1480

A

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Angļu/vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija

Valo1478/ Valo1481

A

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Angļu/vācu valoda III Lasīšana un komunikācija

Valo2384/ Valo2385

A

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Ievads socioloģijā

Soci1030

A

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore Ē.Lanka

Estētika

Filz2050

A

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Dr.filoz., prof. V.Kincāns

Saskarsmes psiholoģija

PsiH2037

A

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Dr.Psih., Asoc.prof. tka

Uzņēmējdarbības vadība

VadzT008

A

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Dr.Oec., asoc.prof. J.Vitkovskis

Intelektuālā īpašuma tiesības

JurZ3017

A

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Eksāmens

Masg.Soc., lektors M.Krūmiņš

2

2

2

0

4

0

8

2

20

 

Vispārizglītojošie priekšmeti (20 k.p.) - studiju slodzes sadalījums interjera dizainera kvalifikācijai

Filozofijas pamati

Filz1024

A

 

 

 

4

 

 

 

4

Eksāmens

Dr.filoz., lektore L.Apsīte

Angļu/vācu valoda I Mutvārdu komunikācija

Valo1477/ Valo1480

A

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Angļu/vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija

Valo1478/ Valo1481

A

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Angļu/vācu valoda III Lasīšana un komunikācija

Valo2384/ Valo2385

A

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Ievads socioloģijā

Soci1030

A

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore Ē.Lanka

Estētika

Filz2050

A

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Dr.filoz., prof. V.Kincāns

Saskarsmes psiholoģija

PsiH2037

A

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Dr.Psih., Asoc.prof. tka

Uzņēmējdarbības vadība

VadzT008

A

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Dr.Oec., asoc.prof. J.Vitkovskis

Intelektuālā īpašuma tiesības

JurZ3017

A

 

 

 

 

 

 

2

2

Eksāmens

Masg.Soc., lektors M.Krūmiņš

2

2

2

0

4

4

4

2

20

 

Nozares teorētiskie pamatkursi (36 k.p.)

Nozares pamatstudiju modulis

Mākslas vēsture I

MākZ2031

A

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Avotiņa

Mākslas vēsture II

MākZ2032

A

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Avotiņa

Kompozīcija I

MākZP108

A

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Kompozīcija II

MākZ1020

A

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Kompozīcija III

MākZ2029

B

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Koloristika I

MākZ1019

A

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Koloristika II

MākZ2027

A

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Koloristika III

MākZ2028

B

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Koloristika IV

MākZ3026

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Datortīkli

DatZ4001

A

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Dr.Oec., prof. A.Geske, Dr.Sc.Administr., lektors I.Gorbāns

 

 

 

8

6

4

2

0

0

0

0

20

 

Datordizainera kvalifikācijas modulis

Dizaina vēsture I

MākZ1014

B

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., pasn. R.Umblija

Dizaina vēsture II

MākZ2020

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., pasn. R.Umblija

Kompozīcija V

MākZP112

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Perspektīva

MākZ1022

B

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., lektore G.Treimane

Mākslas sistēmu attīstības teorija

MākZ1021

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Pasn. J.Muraškovskis

Ievads profesionālajā darbībā

MākZ3023

B

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Mag Art., lektors A.Plotka

Zīmolēšanas (brendinga) pamati

MākZ1027

B

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Pasn. A.Markss

Reklāmas psiholoģija

PsiH2049

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Dr.Psych., pasn. M.Veide

 

 

 

0

0

4

8

2

2

0

0

16

 

Interjera dizainera kvalifikācijas modulis

Interjera vēsture

MākZ2026

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., pasn. S.Sīle

Perspektīva

MākZ1022

B

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., lektore G.Treimane

Ergonomika

MākZ1015

B

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Pasn. I.Biezā

Kompozīcija IV

MākZP111

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa

Arhitektūras pamati I

MākZ1013

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektore I.Karlsone

Arhitektūras pamati II

MākZ2018

B

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Lektore I.Karlsone

Arhitektūras pamati III

MākZ2019

B

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Lektore I.Karlsone

Arhitektūras pamati IV

MākZ3018

B

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Lektore I.Karlsone

4

0

0

6

2

2

2

0

16

 

Profesionālās specializācijas kursi (60 k.p.)

Nozares pamatstudiju modulis

Zīmēšana I

MākZ1026

A

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektors J.Leitāns; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc. Prof. A.Rozenbergs; Dr.Paed., doc. M.Urdziņa-Deruma

Zīmēšana II

MākZ2036

A

 

4

 

 

 

 

 

 

4

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektors J.Leitāns; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc. Prof. A.Rozenbergs; Dr.Paed., doc. M.Urdziņa-Deruma

Zīmēšana III

MākZ2037

A

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektore I.Irbe; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc.prof. A.Rozenbergs; Mag.Art, asoc.prof. R.Muzis

Zīmēšana IV

MākZ3031

A

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektore I.Irbe; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc.prof. A.Rozenbergs; Mag.Art, asoc.prof. R.Muzis

Zīmēšana VI

MākZ4011

B

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektore I.Irbe; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc.prof. A.Rozenbergs; Mag.Art, asoc.prof. R.Muzis

Gleznošana I

MākZ3020

A

 

4

 

 

 

 

 

 

4

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Gleznošana II

MākZP021

A

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Gleznošana III

MākZP022

A

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Gleznošana IV

MākZP023

A

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Grafikas programmas I

MākZ1017

B

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektors A.Dzilna; lektors O.Muižnieks

Grafikas programmas II

MākZ2022

B

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektors A.Dzilna; lektors O.Muižnieks, Mag.Art., lektors J.Nikiforovs

Grafikas programmas III

MākZ2023

B

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektors S.Davidovs

Grafikas programmas IV

MākZ3021

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektors S.Davidovs

Grafikas programmas V

MākZ3022

B

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., pasn. K.Kiris; lektors O.Muižnieks

Grafikas programmas VI

MākZ3032

B

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., pasn. K.Kiris; lektors O.Muižnieks

 

 

6

10

6

6

6

2

0

0

36

 

Datordizainera kvalifikācijas modulis

Zīmēšana VII

MākZ4012

B

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektore I.Irbe; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc.prof. A.Rozenbergs; Mag.Art, asoc.prof. R.Muzis

Gleznošana V

MākZP024

B

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Fotografēšana I

MākZ1016

B

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektors J.Milbrets

Fotografēšana II

MākZ2021

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektors J.Milbrets

Operatora darba pamati I

MākZ3028

B

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Lektors J.Milbrets

Operatora darba pamati II

MākZ3029

B

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Lektors J.Milbrets

Poligrāfiskā maketēšana

MākZ3033

B

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektors A.Plotka

Poligrāfijas darbu dizaina pamati

MākZ4010

B

 

 

 

 

 

 

4

 

4

Eksāmens

Mag.Art., lektors A.Plotka

Veidošana

MākZ1025

B

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektore D.Janele; Mag.Art., doc. H.I. Melnbārde; Mag.Art., lektors J.Nikiforovs

Reklāmas un PR kampaņu dizaina veidošana

MākZ1028

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Pasniedzējs J.Muraškovskis

Burtu mācība

MākZ1024

B

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Auziņa; Mag.art., lektors S.Davidovs

 

 

 

4

0

2

2

4

6

6

0

24

 

Interjera dizainera kvalifikācijas modulis

Veidošana

MākZ1025

B

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Eksāmens

Lektore D.Janele; Mag.Art., doc. H.I. Melnbārde; Mag.Art., lektors J.Nikiforovs

Interjera projektēšana I

MākZ1018

B

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte

Interjera projektēšana II

MākZ2024

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte; lektore I.Biezā

Interjera projektēšana III

MākZ2025

B

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte; lektore I.Biezā

Interjera projektēšana IV

MākZ3024

B

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte; lektore I.Karlsone

Interjera projektēšana V

MākZ3025

B

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte; lektore I.Karlsone

Maketēšana

MākZ1030

B

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektore I.Biezā

Materiālmācība un apdares tehnikas I

MākZ1033

B

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., lektore G.Treimane

Materiālmācība un apdares tehnikas II

MākZ2030

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., lektore G.Treimane

Gaismas dizains interjerā

MākZ3019

B

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte

Telpisku objektu projektēšana I

MākZ2034

B

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Pasn. J.Mežulis

Telpisku objektu projektēšana II

MākZ2035

B

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Pasn. J.Mežulis

0

0

6

4

4

4

4

2

24

 

Ieteicamie izvēles kursi (6 k.p.)

Izvēles kurss I

 

C

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

 

Izvēles kurss II

 

C

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

 

Izvēles kurss III

 

C

 

 

 

 

 

 

 4

2

2

Eksāmens

 

2

2

4

2

 

Prakses (26 k.p.)

PlenērsI

MākZ3030

A

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Plenērs II

MākZ4009

A

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Profesionālā prakse I

MākZ1113

A

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Aizstāvēšana

Mag.art., lektore A.Irbīte; Lektore I.Karlsone; pasn. A.Markss; Mag.Art., lektors A.Plotka

Profesionālā prakse II

MākZ2113

A

 

 

 

 

 

 

6

 

6

Aizstāvēšana

Mag.art., lektore A.Irbīte; Lektore I.Karlsone; pasn. A.Markss; Mag.Art., lektors A.Plotka

Profesionālā prakse III

MākZ3036

A

 

 

 

 

 

 

 

4

4

Aizstāvēšana

Mag.art., lektore A.Irbīte; Lektore I.Karlsone; pasn. A.Markss; Mag.Art., lektors A.Plotka

Pētnieciskā prakse I

MākZ1035

A

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Aizstāvēšana

Dr.Psych., pasn. M.Veide, Mag.art., pasn.S.Sīle

Pētnieciskā prakse II

MākZ2033

A

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Aizstāvēšana

Mag.Art., lektors S.Davidovs, Mag.Art., lektore A.irbīte

Pētnieciskā prakse III

MākZ3035

A

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Aizstāvēšana

Dr.Oec., asoc.prof. J.Vitkovskis

KOPĀ

 

 

0

2

2

2

2

8

6

4

26

 

 

Valsts pārbaudījums (12 k.p.)

 

Valsts eksāmens

 

A

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Eksāmens

 

Diplomdarbs

 

A

 

 

 

 

 

 

 

10

10

Diplomdarbs

 

Kredītpunktu sadalījums pa semestriem (datordizains) 

20

20

20

20

20

20

20

20

160

 

 

 

 

Kredītpunktu sadalījums pa semestriem

(interjera dizains)

20

20

20

20

20

20

20

20

160



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ārtotai akreditācijai. Tādejādi var secināt, ka studiju programmas absolventi ir labi ... .tm.gov.lv/lv/documents/petijumi/Cietuso_tiesibu_realizacija/petijuma_atskaite.doc – 8 a.l. Meikališa Ā., Strada ...
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iest ... Individuālā komunikācijas projekta pieteikuma prezentācija, to analīze un ... , M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. 3. Loebner, S. (2002 ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... (izcili) 9 (teicami) 8 (ļoti labi) 7 (labi) 6 (gandrīz labi) 5 (viduvēji) 4 (gandrīz ... IZM) izdotā Studiju programmas akreditācijas lapa (Nr.026-698) ... ārvalstu augstskolās dots programmas pieteikuma akreditācijai 9.3.nodaļā; interesēties programmas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... 1999. Auziņš, A., Liepiņa, A., Ozols, E. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecā ... 5 Teicami 4 Ļoti labi 3 Labi 2 Apmierinoši 1 Pietiekami 0 Neapmieri noši Studenta ... akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... .lpp. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Akreditācija Latvijā. – R: BSM ... „Medicīnas laboratoriju akreditācija Latvijas Nacionālā akreditācijas sistēmā”. Sertifikāts ... izcils. Kas liecina par pietiekami labo sagatavotību studiju procesā. ...

Другие похожие документы..