Главная > Документ


Vērtēšanas sistēma

Vērtēšana ir katra studiju kursa apguves pārbaudes neatņemama sastāvdaļa. Tā notiek atbilstoši gan valsts noteiktajām normatīvajām prasībām (MK noteikumi Nr. 481 (2001. gada 20. novembrī) par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu), gan LU noteiktajai kārtībai:

 • „Pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē”, apstiprināta ar 10.06.1997 LU pavēli Nr. 1/98,

 • „Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē, apstiprināts ar 28.04.2003. LU Senāta lēmumu Nr. 162.

Prasības kredītpunktu iegūšanai ir fiksētas katra kursa aprakstā. Tās atkarīgas no studiju kursa satura, bet visbiežāk ir plānoti 2-4 pārbaudes darbi (testi, kontroldarbi, radošo darbu progresa atskaites, starpskates) semestra laikā par svarīgām studiju kursa satura sadaļām. Tam seko kursa gala pārbaudījums (rakstisks vai mutisks eksāmens, studiju kursa noslēguma darbs vai darbu ekspozīcija skatē). Tādējādi studenta darba novērtēšana ir sistemātiska, un tā

 • parāda studenta darba regularitāti;

 • ļauj vienmērīgāk sadalīt studiju noslodzi semestra robežās (īpaši studenta patstāvīgā darba daļu);

 • ļauj kontrolēt radošo darbu tapšanas gaitu, līdz ar to mazinot iespējamās šaubas par gatavā darba autorību.

Kursa nobeigumā saņemtais vērtējums līdz ar to uzrāda ne tikai zināšanas kursa noslēguma pārbaudījumā, bet arī zināšanu pielietojumu, kompetences un attieksmes kursa apguves laikā. Studiju kursiem, kuros semestra darba gala rezultāts ir radošais darbs, studenta sasniegumu pārbaudes forma ir skate, kurā vērtējums ir pasniedzēju komisijas koleģiālas vienošanās rezultāts. Šāds vērtēšanas process nodrošina vērtējuma objektivitāti, sekmē studiju programmas vienotās koncepcijas uzturēšanu un studiju priekšmetu savstarpējo integrāciju.

Lai attīstītu studentu spējas izteikties, pamatot savu ideju un argumentēt izvēlētos darba paņēmienus, tiek paredzēts, ka virknē studiju kursu (piemēram, Dizaina vēsture, Interjera vēsture, svešvalodas, Zīmolēšanas pamati) semestra laikā izstrādātais projekts ir publiski mutiski jāaizstāv. Tas attiecas uz pētniecisko praksi un profesionālo praksi: pētnieciskajā praksē aizstāvēts tiek katrs izstrādātais darbs atsevišķi, savukārt profesionālās prakses aizstāvēšana tiek organizēta kā seminārs-diskusija, kura kalpo ne vien studenta profesionālās kompetences novērtēšanai, bet arī studiju programmas atbilstības darba tirgus prasībām kontrolei.

Vispārizglītojošajos un teorētiskajos studiju kursos studenti kārto rakstiskus un/vai mutiskus eksāmenus, kurus 10 ballu sistēmā vērtē konkrētais docētājs.

Diplomdarba vērtēšana notiek šādi:

 • recenzents sniedz rakstisku izvērtējumu, ar kuru students var iepazīties pirms diplomdarba aizstāvēšanas;

 • recenzents slēgtā aploksnē darba novērtējumu ar atzīmi 10 ballu skalā iesniedz valsts pārbaudījumu komisijas sekretāram;

 • arī diplomdarba vadītājs iesniedz valsts pārbaudījumu komisijas sekretāram slēgtā aploksnē ievietotu darba novērtējumu ar atzīmi 10 ballu skalā.

Valsts pārbaudījuma komisija diplomdarba aizstāvēšanas gaitā vērtē gan diplomdarbu, gan studenta ziņojumu, gan atbildes uz jautājumiem. Komisija slēgtā sēdē izvērtē studenta zināšanas ar galīgo atzīmi 10 ballu skalā, ņemot vērā recenzenta, darba vadītāja un komisijas locekļu vērtējumu par diplomdarbu.

 1. Studiju programmas praktiskā īstenošana

Studiju darbs sastāv no studijām docētāja vadībā un patstāvīgām studijām
(1. attēls). Daļa studiju programmas obligāto kursu tiek docēti, darbu organizējot plūsmas nodarbībās, kad lekciju kursi tiek docēti visam kursam vai, ja iespējams, kopā ar citu studiju programmu studentiem. Semināru nodarbībām vai praktiskajām nodarbībām studenti tiek dalīti mazākās grupās. Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Semināru nodarbībās un praktiskajās nodarbībās, kas profesionālā studiju programmā parasti veido 1/2 līdz 3/4 no nodarbību kopskaita katrā studiju kursā, studenti mācās teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu radošo projektu realizācijā.

1. attēls. Galvenās studiju formas studiju programmā „Māksla”

Studiju darbsNodarbības

auditorijās

 • lekcijas

 • praktiskās nodarbības

 • semināri

Ārpusauditoriju nodarbības

 • projekti (grupu darbs)

 • studentu konferences

 • mācību ekskursijas

 • prakseStudentu patstāvīgais darbsPatstāvīgs
studiju darbs

Patstāvīgs pētnieciskais darbs

Patstāvīgs radošais darbsLīdztekus tradicionālajām metodēm un studiju darba organizācijas formām docētāji arvien vairāk izmanto interaktīvās metodes, iesaistot studentus aktīvā darbībā pētnieciskos un radošos projektos pa pāriem vai nelielās grupās. Docētāji plaši izmanto kooperatīvās mācīšanās un kritiskās domāšanas stratēģijas. Profesionālās specializācijas kursos bieži tiek pielietota „gadījuma” studiju metode: individuāli vai grupās veicamie radošie uzdevumi veidoti atbilstoši reālām situācijām.

Aizvien pieaug modernās tehnoloģijas lietošanas īpatsvars studiju procesā. Studiju jomas specifika liek izmantot dažāda veida vizuālo materiālu, tādēļ docētāji plaši lieto datorus un datu projektorus demonstrējumiem. Studiju kurss Datortīkli tiek īstenots Moodle vidē daļēji kā e-studiju kurss. 2009./2010. ak. gadā e-studiju vidē pieejami materiāli tiks izveidoti tiem studiju kursiem, kuru apgūšanai nepieciešami lieli vizuālā materiāla masīvi (Dizaina vēsture, Interjera vēsture). Lai veiktu patstāvīgos darbus, studenti izmanto datortehniku un informācijas meklēšanas iespējas internetā gan nodarbībās, gan brīvpieejas datorklasē ārpus nodarbību laika, gan mājās vai dienesta viesnīcā, kur arī pieejams interneta pieslēgums.

6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums

6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas standartam un salīdzinājums ar citu Latvijas un ES augstskolu studiju programmām

Profesionālā mākslas bakalaura studiju programma izveidota saskaņā ar LR Izglītības likumu, Augstskolu likumu, LR Ministru kabineta Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem, Datordizainera profesijas standartu (PS0069) un Interjera dizainera profesijas standartu (PS0414).

Studiju programmas satura atbilstība

profesionālās augstākās izglītības valsts standartam:

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (fragments)

Profesionālā mākslas bakalaura studiju programmas saturs un apjoms

7. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu.

Programmas apjoms ir 160 kredītpunktu.

9. Bakalaura programmas obligāto saturu veido:

9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu:

9.1.1. humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi;

9.1.2. kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas;

Programmā iekļauti:

vispārizglītojošie studiju kursi, kuru kopējais apjoms ir 20 kredītpunktu, no tiem

 • humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi – 10 kredītpunkti (Filozofijas pamati, Ievads socioloģijā, Estētika, Intelektuālā īpašuma tiesības);

 • kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas – 10 kredītpunkti (Svešvaloda, Saskarsmes psiholoģija, Uzņēmējdarbības vadība)

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti;

Nozares teorētisko pamatkursu apjoms ir 36 kredītpunkti, tai skaitā

 • Nozares pamatstudiju moduļa kursi – 20 kredītpunkti;

 • Kvalifikācijas moduļu kursi – 16 kredītpunkti

9.3. nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu;

Nozares profesionālās specializācijas kursu, apjoms ir 60 kredītpunktu, tai skaitā:

 • Nozares pamatstudiju moduļa kursi – 34 kredītpunkti;

 • Kvalifikācijas moduļu kursi – 26 kredītpunkti

9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;

Brīvās izvēles kursu apjoms ir 6 kredītpunkti;

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti;

Prakses apjoms ir 26 kredītpunkti;

9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu.

valsts pārbaudījumu ar kopapjomu 12 kredītpunkti veido diplomdarba, kas sastāv no diplomdarba un kvalifikācijas projekta, izstrādāšana un aizstāvēšana (10 kredītpunktu) un eksāmens (2 kredītpunkti)

10. Studiju kursu izvēli bakalaura programmā, studiju kursu apjomu un saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam nosaka profesijas standarts.

Studiju programmas izstrādātas atbilstoši datordizainera profesijas standartam un interjera dizainera profesijas standartam

15. Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā).

Pēc profesionālās programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu mākslā

Studiju programmas salīdzinājums ar profesijas standartiem

Datordizainera profesijas standarts PS 0069 apstiprināts 2002. gada 16. maijā. Kopš tā laika strauji attīstījusies un mainījusies gan dizaina joma un darba tirgus tajā, iezīmējot jaunas prioritātes, gan profesijas standartu izstrādes kārtība, gan arī vadlīnijas profesionālajā augstākajā izglītībā. Līdz ar to būtu lietderīgi pārskatīt un pārstrādāt šo standartu, tomēr studiju programma izstrādāta atbilstoši spēkā esošajam standartam.

Nozares specifiskās prasmes

Atbilstošie studiju kursi

__pārzināt mākslas valodas pamatus un prast izmantot un piemērot tos projektēšanas procesā;

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, fotografēšana, operatora darba pamati, grafikas programmas, estētika, mākslas vēsture, dizaina vēsture.

__veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, izejinformācijas apstrādi un darba uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp pasūtītāja prasībām un konkrētas realizēšanas tehnoloģijas iespējam

Ievads profesionālajā darbībā, poligrāfijas dizaina pamati, kompozīcija, koloristika, grafikas programmas, uzņēmējdarbības pamati, zīmolēšanas pamati

__atrast konkrēta projekta izpildīšanai nepieciešamo tehnisko informāciju un normatīvo dokumentāciju un izmantot to

Ievads profesionālajā darbībā, poligrāfijas dizaina pamati, grafikas programmas

__ pārzināt speciālo datorprogrammproduktu pielietošanas specifiku, brīvi orientēties uzdevumam atbilstoša datorprogrammprodukta lietotāju interfeisā

Datortīkli, grafikas programmas

__konfigurēt darba vietu un darba tehnisko aprīkojumu atkarība no uzdevuma, veikt digitālo datu aizsardzības un drošības pasākumus

Datortīkli , grafikas programmas, intelektuālā īpašuma tiesības

__tehniski korekti sagatavot darba materiālus tālākai lietošanai vai saglabāšanai arhīvā

Grafikas programmas, ievads profesionālajā darbībā, poligrāfijas dizaina pamati

__novērtēt savas profesionālās iemaņas un prasmes atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasībām.

Ievads profesionālajā darbībā

__prast veikt konkrētai reproducēšanas tehnoloģijai piemērotu oriģinālo vizuālo koncepciju un oriģināla mākslinieciska tēla veidošanu un prast korekti ievest attiecīgo informāciju datorā

Kompozīcija, koloristika, mākslas sistēmu uzbūves teorija, radošās iztēles attīstība, grafikas programmas

__brīvi orientēties attiecīgās nozares mūsdienu produkcijas izgatavošanas tehnoloģijās, pārzināt tradicionālas produkcijas izgatavošanas tehnoloģijas

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, fotografēšana, operatora darba pamati, grafikas programmas, zīmolēšanas pamati

__izvēlēties projekta ietvaros pastāvošas problēmas risināšanai maksimāli efektīvus datorprogrammproduktus un līdzekļus

Grafikas programmas, ievads profesionālajā darbībā, poligrāfijas dizaina pamati

__analizēt, vērtēt un izmantot likumā paredzētā kārtībā savas nozares zinātniskos un lietišķos pētījumus, jaunas tehnoloģijas un datorprogrammproduktus

Dizaina vēsture, ievads profesionālajā darbībā, intelektuālā īpašuma tiesības

__sagatavot prezentācijas projekta materiālus tradicionālās tehnikās, kā arī mūsdienu tehnoloģijās un demonstrēt tos ieinteresētajai auditorijai

Datortīkli , dizaina vēsture, ievads profesionālajā darbībā, svešvaloda

__izprast nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātņu, informācijas tehnoloģiju, vadībzinību un nozares teorētisko pamatu zināšanas, kā arī to piemērošanas prasmes

Filosofija, estētika, saskarsmes psiholoģija, svešvaloda, socioloģijas pamati

__izprast stratēģisko un analītisko nozares problēmu formulēšanu un risināšanu

Dizaina vēsture, ievads profesionālajā darbībā


Kopīgās prasmes nozarē

Atbilstošie studiju kursi


__izprast nozares projektu īstenošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību

Socioloģijas pamati, estētika, dizaina vēsture

__izprast vides dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā

Ēstētika, mākslas vēsture, dizaina vēsture, filozofija, socioloģijas pamati

__izprast vides novērtēšanas metodes un tās pārveidošanas principus

Kompozīcija, koloristika, fotografēšana

__izprast vispārējos vides vizuālās sakārtošanas principus

Kompozīcija, koloristika, estētika

__izprast mūsdienu dzīvojamās vides stilistiskās likumsakarības

Dizaina vēsture, kompozīcija, koloristika

__izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālo organizāciju

Mākslas sistēmu uzbūves teorija, ievads profesionālajā darbībā, uzņēmējdarbības pamati

__lietot nozares tehniskos standartus

Grafikas programmas, ievads profesionālajā darbībā, kompozīcija, koloristika, poligrāfijas dizaina pamati

__lietot nozares estētiskos standartus

Estētika, kompozīcija, koloristika, grafikas programmas

__lietot nozares terminoloģiju angļu un latviešu valodā

Svešvaloda

__lietot datora operētājsistēmas

Datortīkli, grafikas programmas

__lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus

Datortīkli , mākslas vēsture, dizaina vēsture, svešvaloda, reklāmas psiholoģija

__lietot e-ofisa un intemeta pamatpaketes

Datortīkli

__piedalīties projektu analīzē, izstrādē, aprēķināšanā, saskaņošanā, vadīšanā

Uzņēmējdarbības pamati, ievads profesionālajā darbībā, saskarsmes psiholoģija

__realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot tradicionālas tehnikas, datortehnoloģiju un citas mūsdienu tehnoloģijas

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, fotografēšana, operatora darba pamati, grafikas programmas, poligrāfijas dizaina pamati, zīmolēšanas pamati, reklāmas psiholoģija, mākslas sistēmu uzbūves teorija, estētika

__lietot ar nozari saistītos juridiskos standartus, dokumentāciju un terminoloģiju

Ievads profesionālajā darbībā, poligrāfiskā dizaina pamati, zīmolēšanas pamati, intelektuālā īpašuma tiesības

Interjera dizainera profesijas standarts Nr. PS0414 apstiprināts PINTSA (Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome) 2008. gada 20. augustā. Ar 2009. gada 20. janvāra Grozījumiem LR Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 „Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” profesija Nr. 2452 36 „Interjera dizainers” iekļauta otrajā pamatgrupā – „Vecākie speciālisti” un līdz ar to atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

Atbilstošie studiju kursi

1. Izprast interjera arhitektūras un dizaina vērtību kritērijus kultūrvēsturiskā, estētiskā, etniskā un sociālā kontekstā.

Mākslas vēsture, interjera vēsture, estētika, filozofija, socioloģija

2. Izprast vispārējos vides novērtēšanas, organizēšanas un vizuālās sakārtošanas principus.

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, estētika

3. Ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, ar nozari saistītos noteikumus un reglamentējošus dokumentus.

Interjera projektēšana, arhitektūras pamati, intelektuālā īpašuma tiesības

4. Lietot dizaina nozares tehniskos standartus.

Visi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi

5. Izprast un lietot dizaina nozares estētiskos standartus.

Mākslas vēsture, interjera vēsture, estētika, filozofija, socioloģija, zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika

6. Pielietot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

Interjera projektēšana, arhitektūras pamati, intelektuālā īpašuma tiesības, uzņēmējdarbības vadīšana, saskarsmes psiholoģija

7. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju.

Interjera projektēšana, arhitektūras pamati, uzņēmējdarbības vadīšana

8. Pielietot nozares terminoloģiju valsts valoda un angļu valodā.

Interjera projektēšana, arhitektūras pamati, svešvaloda

9. Lietot datoru operatīvās sistēmas.

Datortīkli, grafikas programmas

10. Vizualizēt interjera projektu izmantojot tradicionālos paņēmienus, datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas.

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, maketēšana, grafikas programmas, materiālmācība un apdares tehnikas

11. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.

Visi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi

12. Analizēt, izstrādāt, saskaņot un vadīt projektus.

Visi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi

13. Sistematizēt un saglabāt uzkrāto informāciju.

Visi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi

14. Ievērot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

Interjera projektēšana, arhitektūras pamati, uzņēmējdarbības vadīšana

15. Izprast stratēģisko un analītisko nozares problēmu formulēšanu un risināšanu.

Visi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi

16. Spēt prognozēt konkrētā laika posma arhitektūras un interjera dizaina estētisko vērtību stabilitāti, noteikt projektējamā objekta kontekstuālās, kultūrvēsturiskās un estētiskās prioritātes, ievērot tās projekta izstrādē.

Mākslas vēsture, interjera vēsture, estētika, socioloģija, filozofija

17. Izprast un pielietot vides novērtēšanas metodes, organizēšanas un pārveidošanas principus.

Visi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi

18. Pārzināt mākslas valodas pamatus un izmantot tos projektēšanas procesā.

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, veidošana

19. Saskaņot mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus ar izvēlētajām tehnoloģijām.

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, veidošana, materiālmācība un apdares tehnikas, maketāšana, grafikas programmas

20. Analizēt, vērtēt un izmantot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nozares zinātniskos un lietišķos pētījumus.

Intelektuālā īpašuma tiesības, pētnieciskā prakse, mākslas vēsture, interjera vēsture

21. Veikt darba uzdevuma detalizētu analīzi, informācijas apstrādi un darba uzdevuma un virsuzdevuma precizēšanu.

Arhitektūras pamati, interjera projektēšana, uzņēmējdarbības vadīšana

22. Izstrādāt interjera projekta koncepciju, saskaņot to ar pasūtītāju, arhitektu un atbildīgajiem dienestiem.

Visi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi, saskarsmes psiholoģija, uzņēmējdarbības vadīšana

23. Izvēlēties ieceres realizācijai optimālākos interjera projektēšanas paņēmienus.

Interjera projektēšana, arhitektūras pamati, telpisko objektu projektēšana, gaismas dizains interjerā, ergonomika

24. Izstrādāt pilna apjoma interjera projektu.

Interjera projektēšana, arhitektūras pamati, telpisko objektu projektēšana, gaismas dizains interjerā, ergonomika, perspektīve, grafikas programmas, zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, maketēšana

25. Brīvi orientēties tradicionālo un mūsdienu celtniecības un apdares materiālu klāstā un tehnoloģijās, mēbeļu un gaismas ķermeņu piedāvājumā, dizaina un radniecīgo nozaru novitātēs.

Materiālmācība un apdares tehnikas, telpisko objektu projektēšana, gaismas dizains interjerā, ergonomika, interjera vēsture

26. Projektēt interjera objektus un interjera detaļas.

Materiālmācība un apdares tehnikas, telpisko objektu projektēšana, ergonomika

27. Veidot dizaina objekta maketu.

Materiālmācība un apdares tehnikas, maketēšana, kompozīcija, koloristika

28. Izmantojot tradicionālās tehnikas un datortehnoloģijas projektu vizualizācijās.

Materiālmācība un apdares tehnikas, maketēšana, kompozīcija, koloristika, zīmēšana, gleznošana,

29. Aprēķināt nepieciešamos materiālu daudzumus un izmaksas.

Materiālmācība un apdares tehnikas, uzņēmējdarbības vadīšana

30. Tehniski korekti sagatavot darba materiālus tālākai lietošanai vai saglabāšanai arhīvā.

Grafikas programmas, informātikas praktikums

31. Sagatavot dizaina projekta prezentācijas materiālus un demonstrēt tos.

Grafikas programmas, saskarsmes psiholoģija

32. Veikt jaunrades un pētniecības darbu.

Visi studiju kursi

33. Spēt veikt darbu individuāli.

Visi studiju kursi

34. Prast sazināties, strādāt komandā.

Interjera projektēšana, saskarsmes psiholoģija, uzņēmējdarbības vadīšana

35. Plānot, organizēt un vadīt profesionālās komandas darbu.

Uzņēmējdarbības vadīšana, saskarsmes psiholoģija

36. Spēt sazināties valsts valodā, angļu un citās valodās, atkarībā no papildus apgūtajām svešvalodām.

Saskarsmes psiholoģija, svešvaloda

37. Plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus un noteikt prioritātes.

Uzņēmējdarbības vadīšana, interjera projektēšana, materiālmācība un apdares tehnikas

38. Lietot specifiskus informācijas avotus.

Visi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi

39. Spēt pārliecināt citus, formulēt un argumentēt savu viedokli, risināt konfliktsituācijas.

Saskarsmes psiholoģija

40. Spēt pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Uzņēmējdarbības vadīšana, saskarsmes psiholoģija

41. Noformēt lietišķos dokumentus.

Interjera projektēšana, uzņēmējdarbības vadīšana

42. Plānot, sagatavot un veikt prezentāciju.

Saskarsmes psiholoģija

43. Spēt objektīvi analizēt darba rezultātus, salīdzināt ar analogiem realizētiem objektiem Latvijā un citās valstīs.

Visi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi

44. Tālāk izglītoties un izprast sistemātiskas profesionālās kvalifikācijas pilnveides nepieciešamību.

Visi studiju kursi

45. Spēt izprast dizaina lomu tirgus ekonomikas kontekstā.

Uzņēmējdarbības vadīšana, socioloģija, estētika, interjera vēsture, filozofija

46. Spēt atrast profesionālajai ētikai atbilstošu kompromisu starp radošo pašizpausmi, pasūtītāja un citu projektā iesaistīto pušu prasībām.

Visi studiju kursiСкачать документ

Похожие документы:

 1. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ārtotai akreditācijai. Tādejādi var secināt, ka studiju programmas absolventi ir labi ... .tm.gov.lv/lv/documents/petijumi/Cietuso_tiesibu_realizacija/petijuma_atskaite.doc – 8 a.l. Meikališa Ā., Strada ...
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iest ... Individuālā komunikācijas projekta pieteikuma prezentācija, to analīze un ... , M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. 3. Loebner, S. (2002 ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... (izcili) 9 (teicami) 8 (ļoti labi) 7 (labi) 6 (gandrīz labi) 5 (viduvēji) 4 (gandrīz ... IZM) izdotā Studiju programmas akreditācijas lapa (Nr.026-698) ... ārvalstu augstskolās dots programmas pieteikuma akreditācijai 9.3.nodaļā; interesēties programmas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... 1999. Auziņš, A., Liepiņa, A., Ozols, E. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecā ... 5 Teicami 4 Ļoti labi 3 Labi 2 Apmierinoši 1 Pietiekami 0 Neapmieri noši Studenta ... akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... .lpp. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Akreditācija Latvijā. – R: BSM ... „Medicīnas laboratoriju akreditācija Latvijas Nacionālā akreditācijas sistēmā”. Sertifikāts ... izcils. Kas liecina par pietiekami labo sagatavotību studiju procesā. ...

Другие похожие документы..