Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник наукових праць

Заснований у 1992 р.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК

У трьох томах

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Том І

УДК 338.242

ББК 65.9(4 Укр)-18+65.291.66

Ф 79

Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. — Спец. вип. : у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. — К. : КНЕУ, 2010.

Т. 1. — 2010. — 468, [4] c.

ISBN 978-966-483-378-0

ISBN 978-966-483-379-7 (том 1)

Висвітлено теоретичні засади та практичні аспекти регулювання соціально-трудових відносин. Узагальнено сучасні тенденції еволюції соціально-трудової сфери та визначено напрями її розвитку.

Для викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

УДК 338.242

ББК 65.9(4 Укр)-18+65.291.66

Редакційна колегія

О. О. Бєляєв, д-р екон. наук (відп. ред.); В. М. Данюк, канд. екон. наук (заст. відп. ред.); В. П. Дишкант (відп. секр.); В. Г. Андрійчук, д-р екон. наук; А. С. Бебело, канд. екон. наук; Ю. К. Зайцев, д-р екон. наук; В. І. Кириленко, д-р екон. наук; Л. М. Кіндрацька, д-р екон. наук; Д. Г. Лук’яненко, д-р екон. наук; Т. В. Майорова, канд. екон. наук; І. Й. Малий, д-р екон. наук; Ю. М. Пахомов, д-р екон. наук; О. О. Терещенко, д-р екон. наук; О. А. Швиданенко, д-р екон. наук.

Редакційна колегія спеціального випуску

А. Ф. Павленко, д-р екон. наук, А. М. Колот, д-р екон. наук, В. М. Данюк, канд. екон. наук, В. М. Петюх, канд. екон. наук, О. А. Грішнова, д-р екон. наук, І. Ф. Гнибіденко, д-р екон. наук, Л. С. Лісогор, д-р екон. наук, І. Л. Петрова, д-р екон. наук, В. А. Савченко, д-р екон. наук, В. Я. Гуменюк, д-р екон. наук, Е. М. Лібанова, д-р екон. наук, Н. Д. Лук’янченко, д-р екон. наук.

Адреса редакції: 03680 м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Тел. 371-61-74

Засновник та видавець
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11578-450Р від 28.07.06

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ
Протокол № 11 від 24.06.10

Видано в авторській редакції

Художник обкладинки Т. Зябліцева. Коректор Г. Беляк. ВерсткаО. Ковальчук.

Підп. до друку 3.08.10. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Тип Таймс.

Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 27,43. Обл.-вид. арк. 31,22. Наклад 125 пр. Зам. 10-3987.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44. E-mail: publish@kneu.kiev.ua

ISBN 978-966-483-378-0

ISBN 978-966-483-379-7 (том 1) © КНЕУ, 2010

ЗМІСТ

ТОМ 1

Попереднє слово 7

Колот А.М. Соціально-трудова сфера в умовах глобальних викликів: тенденції, проблеми, можливості стійкого розвитку 9

Аксьонова С.Ю. Розвиток гнучких форм зайнятості як напрям соціально-демографічної політики 22

Амоша О.І. Соціальна відповідальність держави за людський та соціальний розвиток 28

Антонюк В.П. Концептуальні підходи щодо вдосконалення політики доходів населення України 34

Базилюк Б. Г. Регулювання кадрового потенціалу в управлінні персоналом 42

Баластрик Л.О. Держава як гарант інноваційної зайнятості 51

Балика О.Г. Стратегічне спрямування корпоративної культури підприємства 59

Балтачеєва Н.А. Українські соціальні стандарти та гарантії в контексті європейських орієнтирів соціального розвитку 67

Бенях В.В. Особливості соціально-економічної ефективності мотивації персоналу підприємства 78

Бібікова В.В. Про визначення нових пріоритетів при формуванні соціальної політики України 82

Богоявленська Ю.В. Інтелектуалізація трудового потенціалу як чинник інституціонального та соціально-економічного розвитку 88

Бойченко В.С. Застосування інтерактивних технік у мотивуванні персоналу до професійної та управлінської діяльності 93

Борданова Л.С. Проблеми адаптації освітніх послуг до молодіжного ринку праці 99

Борецька Н.П., Крапівіна Г.О. Сучасний стан і проблеми розвитку соціально-трудових відносин у добровольчестві 105

Брінцева О. Г. Оцінка ефективності управління персоналом підприємств для реалізації консалтингових проектів 112

Василик А.В. Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства 124

Войнаш Л.Г. Теоретико-прикладні аспекти управління персоналом на підприємствах споживчої кооперації України 132

Вонберг О.Ю. Дослідження принципів процесного управління 141

Вонберг Т.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності роботи служби управління персоналом 146

Ворона М.В. Теоретичні засади формування державної гендерної політики в Україні 153

Гаврюшенко Г.В. Складові компоненти системи професійної реабілітації інвалідів в Україні 159

Гаман Г.В. Розвиток молодіжного ринку праці як пріоритет формування потужної нації 163

Ганіч Л.В. Методичні підходи щодо удосконалення системи управління трудовим потенціалом 169

Гвоздик Н.М. Забезпечення взаємозв’язку інвестицій у людський капітал з економічними та соціальними результатами роботи підприємства 179

Генкин Б.М. Элементы теории социально-трудовых отношений 185

Герасименко О.О. Ефективність управління працею: соціально-економічний вимір 192

Граждан А.Б. Реорганизация отделов кадров в отделы человеческих ресурсов 201

Гриненко А.М. Ціннісні орієнтири в формуванні соціальної згуртованості суспільства 210

Гріневська С.М. Соціальна політика при активізації процесів саморозвитку регіонів 218

Грішнова О.А. Ольшанська Я.В. Взаємозв’язок цінностей людини й цінностей організації в корпоративній системі 223

Гулевич О.Ю. Формування сервісної моделі зайнятості населення 233

Даниленко О.А. Критерії ефективності управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації 240

Данюк В.М., Чернушкіна О.О. Сучасне розуміння корпоративної культури 250

Дитко Л.П. Компенсаційний пакет підприємства: підходи до формування 259

Дмитрук С.М. Вплив системи оцінки діяльності на використання людського капіталу підприємства 266

Дороніна О.А. Перешкоди реалізації принципів гідної праці в Україні 270

Дорофєєва Ю.С. Проблеми формування економіки знань в Україні 277

Дьяченко Ю.Ю. Расчет активов человеческого капитала как один из элементов определения потребности в обучении персонала промышленных предприятий 284

Завіновська Г.Т. Грейдова система оплати праці в організації 290

Звонар В.П. Оплата праці як елемент соціальної відповідальності роботодавців в Україні: інституціональний аспект аналізу 297

Згалат-Лозинська Л.О. Перспективи реалізації пенсійної реформи в Україні 307

Ільєнко А.В. Сутність «компенсаційного пакету» та її зв’язок з іншими економічними категоріями 313

Карюк В.І. Активізація інноваційної праці персоналу як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві 323

Качан Є.П., Прохоровська С.А. Вплив колективно-договірного регулювання на ефективне використання трудового потенціалу 330

Квитка А.В. Интеллектуализация трудового потенциала 338

Керб Л.П. Напрями трансформації бізнес-освіти 343

Кисель Н.Ф. Кисель Д.С. Развитие творческого содержания труда в постиндустриальной экономике 348

Кицак Т.Г. Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві 355

Коваленко І.Ф. Мотивація — одна із складових ефективного управління розвитком людських ресурсів організації 362

Коновалов Ю.І. Вдосконалення методики вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах 367

Костенко М.А. Соціалізація ринку праці в новій економіці 373

Костишина Т.А. Інноваційно-інтелектуальні чинники розвитку освіти як передумова формування конкурентоспроможної системи оплати праці в споживчій кооперації України 378

Котов Є.В. Соціальна політика як чинник економічного розвитку 391

Коцелко С. М. Вплив макроекономічних чинників на механізм оплати праці в промисловості 396

Кравченко В.О. Корпоративна культура як чинник мотивації управлінської праці 402

Крушельницька Я.В. Проблеми соціалізації ринку праці України 409

Кузнецова Н.Б. Професійний розвиток людських ресурсів інноваційного типу в умовах глобалізації 415

Курило І.О. Економічна активність і становище молоді на ринку праці в Україні: ціннісний та поведінковий аспект 423

Леонтенко О.М. Людський капітал як найважливіша передумова конкурентоспроможності організації 433

Лебедева С.Н. Методологические подходы к проведению компенсационной политики на основе индексации заработной платы 439

Обіход С.В. Управління лояльністю персоналу сфери послуг в умовах змін 444

Романюк М.Д. Стратегія та політика менеджменту персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства 453

Кафедрі управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 45 років 463

Переднє слово

Соціально-трудові відносини без перебільшення є ключовою компонентою всієї системи суспільних відносин. Саме через ці фундаментальні відносини взаємозв’язуються і виявляються соціальна, економічна політика, ефективність, структурна мобільність і соціальна спрямованість національного господарства.

На рубежі двох тисячоліть у змісті, характері, умовах праці та в реальних відносинах з приводу праці відбулись і далі відбуваються кардинальні зміни. В Україні формування нових за змістом відносин у сфері праці, їхній розвиток пов’язані перш за все зі становленням нових умов у «світі праці» в контексті переходу на ринкові принципи господарювання та глибоких змін у структурі та ієрархії факторів виробництва. Під впливом останніх змінюються, з одного боку, зміст і умови економічної діяльності, зміст і характер праці, види, типи діяльності, форми зайнятості та типи трудових договорів, а з другого — змінюється економічний і правовий статус суб’єктів соціально-трудових відносин, формується їхня нова трудова поведінка і нові соціально-рольові функції, нові форми і методи узгодження інтересів соціально-трудового характеру.

Маємо констатувати, що соціально-трудові відносини, які реально функціонують на підприємствах (в організаціях) України, більш адекватно відбивають нову розстановку сил, місію соціальних партнерів, утім вони не забезпечують гармонізації інтересів провідних соціальних сил суспільства та не створюють сприятливіших передумов для стійкого розвитку соціально-трудової сфери та економіки в цілому.

Сучасною реальністю є нереалізація або спотворена реалізація принципів та напрямів розвитку соціально-трудової сфери та притаманних їй відносин, що мають узгоджуватися з інтересами розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки та соціальної держави. Руйнівні процеси у соціально-трудовій сфері, соціальна деградація, що відбувались особливо на перших етапах реформ, ще й досі даються взнаки, вони остаточно не подолані та, за нашою оцінкою, перебувають у стані перманентної рівноваги з процесами, що «працюють» на соціальний розвиток.

Нині немає підстав стверджувати, що в Україні реально, цілеспрямовано на усіх рівнях формуються «соціалізовані» відносини у сфері праці. Не можна й казати про існування певної національної моделі або про те, що заходи, які реалізуються у соціально-трудовій сфері, чітко «вписуються» в деяку західну модель і мають окреслені параметри та логіку побудови. Слабка й неадекватна потребам сьогодення динаміка розвитку соціально-трудових відносин знижує ефективність і темпи розвитку економіки та не забезпечує її соціальну спрямованість. Тож усе це й обумовлює актуальність наукового опрацювання проблем соціально-трудового характеру.

Системне теоретичне осмислення соціально-трудової проблематики дасть можливість зпроектувати та подати систему відносин у сфері праці в усій її багатогранності і суперечливості, виявити прогресивні тенденції та перепони розвитку, з’ясувати причини, що стримують розбудову досконалих відносин між працею і капіталом.

Теоретичне осмислення ролі і місця соціально-трудових відносин в економічній системі загалом, векторів їх розвитку дозволить також усвідомити магістральні напрями розбудови соціальної політики на різних рівнях ієрархічної структури суспільства, способи розв’язання таких соціально-економічних завдань, як забезпечення стійкого розвитку, досягнення гідного рівня і якості життя, гарантування продуктивної зайнятості, оптимізація відносин між працедавцями і найманими працівниками на основі вироблення ефективного механізму узгодження їхніх інтересів.

Маємо констатувати, що теоретичні засади формування та регулювання соціально-трудових відносин на етапі розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки лише формуються, причому значною мірою з «чистого аркуша», адже зміст, структура, сутнісні характеристики відносин у сфері праці в минулій та сучасній економіці суттєво різняться. До того ж категоріальний, інструментальний апарат, що використовувався ще недавно у вивченні соціально-трудових відносин та домінував у науковій, навчальній, прикладній літературі, створювався в умовах ізольованості від досягнень у цій царині світової науки і практики. Водночас слід наголосити, що й надбання світової спільноти в галузі формування та розвитку соціально-трудових відносин далеко не ідеальні. Дослідний процес у країнах Заходу зводиться в основному до опрацювання не сутнісних, а змістових характеристик відносин у сфері праці. А головно, ці дослідження стосуються розвинених ринкових відносин, а не перехідної економіки.

Проте все це не виправдовує недостатній рівень наукового забезпечення розвитку соціально-трудової сфери України та притаманних їй відносин, а має стимулювати до посилення дослідного потенціалу, здійснення глибоких системних теоретико-прикладних досліджень у цій царині.

Отже, автори спеціального випуску намагалися заповнити наявний концептуальний політико-економічний вакуум у царині соціалізації відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку економіки України. Сподіваємось, що результати опублікованих тут теоретико-прикладних досліджень дозволять зацікавленому читачеві уявити систему відносин у сфері праці в усій її різнобічності, відчути прогресивні тенденції та усвідомити проблеми розвитку. Матеріали, подані у збірнику, допоможуть фахівцям-практикам зрозуміти стрижневі напрями розбудови соціальної політики на різних рівнях ієрархічної структури суспільства, визначити способи розв’язання актуальних завдань у царині соціально-трудового розвитку.

Відповідальний за випуск доктор економічних наук, професор А. М. КолотСкачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат на тему «роль кредиту в встановлені ринкової економіки україни»

  Автореферат диссертации
  ... переходу до ринкової економіки, розвиваючись са­мі, сприяли розвитку економіки. Вони надавали ... здійснює вплив на формуванняринкової економіки України на засадах приватно ... кредит відіграє значну роль у формуванні ринкової економіки України. По-перше він ...
 2. В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва

  Документ
  ... ії, Білорусі, Албанії у справі підтриман­ня процесу формування зінтегрованих програм розвитку екоту­ризму. Загально ... працівни­ків, як найпоширеніші в системі ринкової економіки, є теорія іє­рархії потреб А. Маслоу, теор ...
 3. Київський університет туризму економіки і права «основи готельного менеджменту»

  Документ
  ... характеристику господарської діяльності готелю в умовах ринкової економіки дають величина чистого прибутку і показники ... і напрямки підвищення економічної ефективності в готельному комплексі міста Києва // Формуванняринкових відносин в Укра ...
 4. В інфраструктурі сучасної ринкової економіки особ­ливе місце займають біржі

  Документ
  ... ринку в Україні, сприяння формуванню загальнонаціонального й регіонального ... товарного ринку до умов ринкового середовища, форму­ванняринкових інструментів управління ... ння більшості учасників ринкової економіки колосального по­тенціалу біржового ...
 5. Економіка та менеджмент перспективи розвитку матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  ... трансформації від планової до ринкової економіки, особливо Польща та Словенія ... інтереси. Переживаючи первинне становлення ринкової економіки, Україна відчуває ... менеджменту підприємств/ Г.З. Шевцова// Формуванняринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец ...

Другие похожие документы..