Главная > Конспект


Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за травень 2008 р.

Представлено видань всього: 432 назви

Книг: 238 назв

В т.ч. наукових – 130 назв

підручників – 108 назв

дисертацій – 3 назви

авторефератів – 143 назви

звітів – 5 назв

журналів – 40 назв

реферативних журналів – 3 назви

1. Наука в цілому

1.

001.32(477) Н35

Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в Європейський науковий простір/ Ред. О.С. Онищенка, Б.А. Маліцького.- К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр.

ім. В.І. Вернадського, 2007.- 680 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

2.

001.8 Ф95

Фурман А. Ідея професійного методологування: Монографія.- Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008.- 208 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

2. Комп’ютерна наука і технологія

3.

004(075.8) Л64

Литвин І.І. Інформатика: теоретичні основи і практикум: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ І.І.Литвин, О.М.Конончук, Ю.Л.Дещинський.- 2-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 304 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

4.

004.2(075.8) К65

Концевич В.Г. Накопители информации. Жесткие диски: Учебное пособие по курсу ";Архитектура компьютеров"; для студентов специальности ";Информационные технологии проектирования"; дневной формы обучения/ В.Г.Концевич, А.М.Лавренко, М.В.Концевич.- Сумы: СумДУ, 2008.- 179 с.

Кільк. прим.: 33 (Стен - 1, ДБВі - 1, Абон - 28, УчбЗ - 3)

5.

004.738.5(075.8) Т21

Тарнавький Ю.А. Internet-технології: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2004.- 120 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

6.

004.9:351.741(075.8) М62

Мінченко А.В. Правова інформатика: Навчальний посібник. Ч. І.- К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т післядипломної освіти, 2003.- 280 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7.

004.9:351.741(075.8) М62

Мінченко А.В. Автоматизовані інформаційні системи у діяльності правоохоронних органів: Навч. посібник.- К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т післядипломної освіти, 2003.- 284 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

8.

004.912 Л17

Лазаренко О.В. Моделювання процесу узагальнення в системі автоматичного реферування/ О.В.Лазаренко, А.А.Яковенко.- Х.: НУА, 2007.- 124 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

3. Управління. Менеджмент

9.

005(075.8) П69

Практикум з менеджменту: Навч. посіб. Ч.2/ За ред.

О.В. Баєвої.- К.: МАУП, 2006.- 178 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

10.

005.21 Г65

Гончаров В.М. Формування стратегії управління розвитком промислового підприємства на основі показників ефективності: Монографія/ В.М.Гончаров, М.В.Макаренко, В.Ю.Припотень.- Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2007.- 136 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

11.

005.21:3(477)(063) У45

Україна-2015: національна стратегія розвитку.- К.: Громадсько-політичне об'єднання Український форум, 2008.- 74 с.- Дар

Кільк. прим.: 19 (КЕТе - 2, КУпр - 2, КЕко - 2, КПСт - 2, Схов - 10, ДБВі - 1)

12.

005.21:330.341.1 С84

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т.1. Економіка знань - модернізаційний проект України/ За ред. В.М. Гейця, В.М. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка.- К.: Фенікс, 2007.- 544 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

13.

005.21:330.341.1 С84

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т.2. Інноваційно-технологічний розвиток економіки/ За ред. В.М. Гейця, В.М. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка.- К.: Фенікс, 2007.- 564 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

14.

005.21:330.341.1 С84

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т.3. Конкурентоспроможність української економіки/ За ред. В.М. Гейця, В.М. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка.- К.: Фенікс, 2007.- 556 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

15.

005.31:658.8(075.8) З-78

Зозулёв А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учебное пособие/ А.В.Зозулёв, С.А.Солнцев.- М. К.: Рыбари, Знання, 2008.- 643 с.- (";Высшее образование ХХІ века";)

Кільк. прим.: 11 (КМар - 3, НауЗ - 3, Абон - 5)

16.

005.51(075.8) Ш33

Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб.- 4-те вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.-

268 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

17.

005.51:658.8(075.8) О-31

Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование (+Доступ з локальної мережі СумДУ): Конспект лекций.- К.: МАУП, 2002.- 264 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

18.

005.52(075.8) А36

Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навчально-методичний посібник.- К.: Знання, 2008.- 263 с.+ Гриф МОН.- (";Вища освіта ХХІ століття";)

Кільк. прим.: 31 (НЛеб - 2, НРом - 2, Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 2, НЛох - 2, Абон - 16, НауЗ - 3)

19.

005.591.6:502 П78

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія/ Ред. О.В. Прокопенко.- Суми: Університетська книга, 2007.- 512 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

20.

005.591.6:658.815 І-44

Ілляшенко С.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія/ С.М.Ілляшенко, О.М.Олефіренко.- Суми: Університетська книга, 2008.- 272 с.

Кільк. прим.: 30 (Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 2, Прил - 2, НЛох - 2, НРом - 2, НБар - 2, Схов - 14, ДБВі - 1, Стен - 1)

21.

005.915:658.152(075.8) Ф33

Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб.-

3-тє вид., доп.- К.: МАУП, 2006.- 312 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

22.

005.932:656.025.4 Н62

Нікітін П.В. Ефективність логістичного управління перевезеннями вантажів в умовах взаємодії різних видів транспорту.- К.: Київська держ. академія водного транспорту

ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, 2008.- 104 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

23.

005.95(076)+331.103(076) Ш34

Швец Н.Г. Введение в специальность ";Управление персоналом и экономика труда"; (в схемах и таблицах).- К.: МАУП, 2007.- 62 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

4. Гуманітарні науки

24.

009 Д55

";До свободи ви, браття, покликані...";: Збірник статей/ Укл.: Н.В. Міц, Т.Л. Надточій, В.Г. Соколов.- Х.: ХОО ";Культурний Центр ім. М.К. Реріха";, ХМГО ";ФДЄС";, Факт, 2006.- 224 с.- Дар

Кільк. прим.: 3 (КЖФ - 1, Схов - 2)

5. Конференції

25.

061.001.891:378.001.76(063) С91

Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: Збірник матеріалів

VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету) 22-24 квітня 2008 року. Ч. І.- Суми: СумДУ, 2008.- 183 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

26.

061.001.891:378.001.76(063) С91

Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: Збірник матеріалів

VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету) 22-24 квітня 2008 року. Ч. ІІ.- Суми: СумДУ, 2008.- 158 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

27.

061.001.891:378.001.76(063) С91

Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: Збірник матеріалів

VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету) 22-24 квітня 2008 року.

Ч. ІІІ.- Суми: СумДУ, 2008.- 161 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

28.

061.001.891:61(100)(063) М34

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів ";Сучасні досягнення в хірургії";, ";Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини";,: присвячених Дню науки в Україні та

60-річчю Сумського державного університету. 24-25 квітня

2008 року.- Суми: СумДУ, 2008.- 196 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

29.

061.001:53:62(063) М34

Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня): присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. Т. І.- Суми: СумДУ, 2008.- 166 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

30.

061.001:53:62(063) М34

Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня): присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. Т. ІІ.- Суми: СумДУ, 2008.- 106 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

31.

061.001:62(063) М31

Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. Ч.1.- Суми: СумДУ, 2008.- 160 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

32.

061.001:62(063) М31

Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. Ч.ІІ.- Суми: СумДУ, 2008.- 138 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

33.

061.3:378.11(063) С88

Студентське самоврядування у ХХІ ст. : проблеми і перспективи розвитку: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції 18-20 квітня 2008 року.- Суми: СумДУ, 2008.- 103 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

34.

061.3:004:51:531/534(063) Т66

ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів: 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка"; . Програма і тези доповідей.- Суми: СумДУ, 2008.- 231 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі - 1, Схов - 1)

35.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";,: присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. (21-25 квітня 2008 р.). Т. 1.- Суми: СумДУ, 2008.- 200 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

36.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";,: присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. (21-25 квітня 2008 р.). Т. 2.- Суми: СумДУ, 2008.- 202 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі - 1, Схов - 1)

37.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";,: присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. (21-25 квітня 2008 р.). Т. 3.- Суми: СумДУ, 2008.- 204 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

38.

061.3:502.15(063) Е45

Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології.

ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р.- Суми: СумДУ, 2008.- 205 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

39.

061.3:658.012.32:504(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції

22-23 квітня 2008 року.- Суми: СумДУ, 2008.- 178 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

6. Преса. Журналістика

40.

07(075.8) М69

Михайлин И.Л. Основы журналистики.- Х.: ХИФО, 2004.- 350 с.+ Гриф МОН.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

41.

070 П27

Передерій В.А. Жіноча доля на тлі доби: (Літопис жіночого руху у світлі українських видань)/ В.А.Передерій, Н.М.Сидоренко, Т.В.Старченко.- К.: Дослідницький центр історії української преси, 1999.- 120 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)

42.

070(075.8) В57

Владимиров В.М. Вступ до спеціальності ";Журналістика";: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2007.- 166 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, УчбЗ - 1)

43.

070(082.1) Ж92

Журналістика: Науковий збірник. Випуск 5/ За ред.:

Н.М. Сидоренко.- К.: Ін-т журналістики, 2006.- 178 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 2)

44.

070(09) Г65

Гончарова Н.С. Михайло Драгоманов і газета ";Вольное слово"; (1881 - 1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою: Монографія.- Х.: ХІФТ, 2006.- 128 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 5 (КЖФ - 2, Схов - 3)

45.

070(09) І-90

Історія журналістики: навчально-методичне забезпечення, теоретичні та практичні знання і навички: Матеріали ";круглого столу";/ За ред. Н.М. Сидоренко.- К.: ун-т ім. Т.Шевченка,

Ін-т журналістики, 2007.- 74 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

46.

070(09)";1945/1951"; С34

Сидоренко Н.М. Журналістська ";Планета Ді-Пі";/ Н.М.Сидоренко, О.І.Сидоренко.- К.: Центр інновацій та розвитку. Дослідницький центр історії української преси, 2000.- 175 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

47.

070(09)";1945/1951"; С34

Сидоренко Н.М. Національно-духовне самоствердження:

У 3 ч. ІІІ. Національні часописи у ";таборовому просторі"; Європи після завершення Другої світової війни (Італія, Великобританія, Німеччина, Австрія, 1945-1950).- К.: Дослідницький центр історії української преси, 2000.- 160 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

48.

070(09)(075.8) В57

Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917 - 1991): Навч. посіб.- К.: МАУП, 2007.- 174 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 39 (КЖФ - 3, Абон - 33, УчбЗ - 3)

49.

070(477) У45

Українська періодика: історія та сучасність: Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 70-річчю багатотиражної газети ";Харківський університет";/ І.Л. Михайлин та ін.- Х.: Харк. держ. ун-т, 1998.- 88 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

50.

070(477)";19"; Н35

Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення: Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 8-9 грудня 2006 р./ За ред. Сидоренко Н.М.- К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.

Ін-т журналістики, 2006.- 116 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

51.

070(477)(09) П64

Потужна сила рідного слова/ Упоряд. Н.М. Сидоренко.- Полтава: РІК, 2005.- 444 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

52.

070:331.556(075.9) Т58

Топчій А. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ: Посібник для журналістів.- К.: К.І.С., 2008.- 100 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 7 (КЖФ - 4, УчбЗ - 3)

53.

070:37.035.6(075.8) К90

Кулішенко Л.А. Проблеми національного виховання у засобах масової інформації: Навч. посіб.- Суми: СумДУ, 2007.-

173 с.

Кільк. прим.: 40 (КЖФ - 15, Абон - 20, УчбЗ - 3,

Стен - 1, ДБВі - 1)

54.

070:39 Н35

Національна ідея та національна своєрідність у засобах масової інформації: Асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи/ Сидоренко Н.М.- К.: Дослідницький центр історії української преси, 1997.- 120 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

55.

070:621.396(09)(477)";1945/1969"; І-90

Історія національного радіоефіру: Архівні матеріали (1942 - 1969)/ Упоряд. Н.М. Сидоренко.- К.: Ін-т журналістики, 2004.-

115 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

56.

070.41(075.8) К26

Карпенко В. Преса і незалежність України: Практика медіа-політики 1988 - 1998 рр.- К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, Нора-Друк, 2003.- 350 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 4 (КЖФ - 1, УчбЗ - 2, Філо - 1)

7. Філософія

57.

1 М20

Малышев А.В. Философские размышления в начале

21 столетия.- 6-е изд., перераб. и доп.- К.: Прометей, 2008.- 219 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

58.

1(075.8) Б92

Буслинський В.А. Основи філософських знань: Підручник/ В.А.Буслинський, П.І.Скрипка; 3-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 352 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

59.

1(075.8) В17

Вандишев В.М. Філософія. Історія філософії. Антропологія. Культура і цивілізація: Конспект лекцій.- Суми: СумДУ, 2008.-

204 с.

Кільк. прим.: 172 (КФіл - 10, НЛеб - 10, НОхт - 10, НРом - 10, Абон - 127, ДБВі - 1, Стен - 1, УчбЗ - 3)

60.

1(075.8) П31

Петрушенко В.Л. Основи філософських знань: Навч. посібник.- 3-те вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.-

296 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

61.

1(075.8) П31

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій.- 5-те вид., стереотип.- Львів: Новий світ-2000, 2008.- 506 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 50)

62.

111 Г19

Газнюк Л. Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття: Монографія.- К.: Парапан, 2008.- 368 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

63.

130.2(09) К44

Кислюк К.В. Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції: Монографія.- Х.: Харківська держ. академія культури, 2008.- 288 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

64.

130.2/3 Ш95

Шудря К.П. Художнє завбачення майбутнього.- К.: Центр інновацій та розвитку, 2005.- 278 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

8. Психологія

65.

159.922.761:617.751.9(075.8) С38

Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник.- К.: Знання, 2008.- 365 с.+ Гриф МОН.- (";Вища освіта ХХІ століття";)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

66.

159.922.762(075.8) С38

Синьов В.М. Психологія розумово відсталої дитини: Підручник/ В.М.Синьов, М.П.Матвєєва, О.П.Хохліна.- К.: Знання, 2008.- 359 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

67.

159.928 С83

Стратегії творчої діяльності/ Ред. В.О. Моляко.- К.: Освіта України, 2008.- 702 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

68.

159.928:62 М75

Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены).- К.: Освита Украины, 2007.- 388 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

69.

159.94:796.01(075.8) К43

Кириленко Т.С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів: Навчальний посібник.- К.: Ін-т післядипломної освіти Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2002.- 112 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

70.

159.942(075.8) К43

Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2007.- 256 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 12 (КПСт - 2, Абон - 7, УчбЗ - 3)

71.

159.947.5(075.8) К88

Кудріна Т.С. Психологія мотивації: теорія та експеримент: Навчальний посібник.- К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2006.- 214 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

9. Логіка. Етика. Релігія

72.

16(075) Т99

Тягло О.В. Критичне мислення: Навч. посіб.- Х.: Основа, 2008.- 189 с.- (Бібліотека журналу ";Управління школою";;

Вип.1 (61)).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

73.

17(075.8) М74

Мовчан В.С. Етика. Книга для вчителя: Навчально-методичний посібник.- К.: Знання, 2008.- 303 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

74.

17/18(075.8) П89

Пустовит А.В. Этика и эстетика: Наследие Запада. История красоты и добра: Учеб. пос.- К.: МАУП, 2006.- 680 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

75.

2(075.8) Р36

Релігієзнавство: Навч. пос./ Ред. В.Л. Петрушенка,

О.П. Петрушенка.- 3-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 328 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

10. Соціальні питання. Статистичні дослідження

76.

304.4(075.8)+005.95:316.35(075.8 У67

Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій/

М.Ф. Головатий, М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін.- К.: МАУП, 2004.- 368 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

77.

311.21:314.148 Л13

Лавер О.Г. Війни та народонаселення країн світу в

ХХ столітті. Статистичне дослідження: Наукова монографія.- Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2002.- 304 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

11. Соціологія

78.

316(075.8) С69

Соціологія: Підручник/ За ред. В.М. Пічі.- 3-те вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 280 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

79.

316.3(075.8) С69

Соціологія культури: Навчальний посібник.- 2-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2004.- 334 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

80.

316.3:330.342.146:332.12 К95

Куценко В.І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики)/ Ред. Б.М. Данилишина.- Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008.- 818 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

81.

316.32(08) У45

Україна в глобалізованому світі: Збірник наукових праць.- К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2007.- 176 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

82.

316.334.2(075.8) І-23

Івасюк Ю.Б. Економічна соціологія: Конспект лекцій.- Львів: Новий Світ-2000, 2008.- 116 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 3, УчбЗ - 2)

83.

316.344.32 М69

Михайлева Е.Г. Интеллектуальная элита в матрице современных цивилизационных изменений: Монографія.- Х.: НУА, 2007.- 576 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

84.

316.35(477.52)(035) Д58

Довідник соціально орієнтованих організацій та установ Сумщини/ Відп. за вип. Н.М. Вакулішина.- Суми, 2004.- 212 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

85.

316.4(075.8) П44

Подольская Е.А. Управление социальными процессами: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- Х.: НУА, 2007.- 524 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

86.

316.4.063.3(477)(075.8) О-91

Офіцинський Р.А. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Соціальний аспект: Навч. посіб.- Ужгород: Ліра, 2007.- 320 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 6).-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

87.

316.42(05)";550.1"; У45

Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.- К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2007.- 538 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

88.

316.77:005.8 К92

Купенко О.В. Людина для людей: на шляху зростання (теоретико-методологічні та технологічні засади управління проектною діяльністю студентів вищого навчального закладу).- Суми: СумДУ, 2008.- 296 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 3)

12. Політика

89.

32(075.8) П36

Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.М.Піча, К.М.Левківський, Н.М.Хома.-

3-е вид., стереотип.- Львів: Новий світ-2000, 2006.- 176 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

90.

323/324(477) П53

Полуденный Ю.А. Виктор Ющенко и Украина.- Краматорск: Контраст, 2007.- 40 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

91.

327";1945/1980";(075.8) К84

Крушинський В.Ю. Міжнародні відносини та світова політика: Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів/ В.Ю.Крушинський, В.А.Манжола.- К.: Либідь, 2007.- 192 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 54 (КПСт - 2, Абон - 49, УчбЗ - 3)

92.

327(477)(075.8) А86

Артьомов І.В. Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз: Навч. посіб.- Ужгород: Ліра, 2007.- 384 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 7).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

93.

327.364 К68

Король І. Гарант миру і безпеки: До 60-річчя утворення ООН.- Ужгород: Ліра, 2005.- 212 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

94.

327.39(477) У-45

Україна на перехресті геополітичних інтересів: актуальні аспекти проблеми: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної конференції (м. Ужгород, 5 - 6 грудня 2006 р.)/ Відп. ред. І.В. Артьомов.- Ужгород: Поліграфцентр ";Ліра";, 2007.- 346 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 3).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

95.

327.39(477)(075.8) Д36

Державне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія. (Моніторинг наукових досліджень і розробок): Навч. посіб.- Ужгород: Ліра, 2007.- 343 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 2).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

96.

327.51(075.8) С77

Старжинский В.С. NATO North Atlantic Treaty Organization. Организация Североатлантического договора: Учебное пособие/ В.С.Старжинский, С.В.Старжинский.- Х.: Бурун и К, 2008.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

97.

327:061.1ЄС:341.223.4 Р45

Референдуми в Європейському Союзі/ За ред.

Д.С. Ковриженка.- К.: ФАДА, ЛТД, 2007.- 186 с.- Дар

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

98.

327:061.27(075.8) І-69

Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів та понять: Навч. посіб./ Уклад.: І.В. Артьомов та ін.- Ужгород: Ліра, 2007.- 220 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 4).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

13. Економіка. Економічна наука

99.

33(09)(075.8) К56

Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник/ В.М.Ковальчук, М.В.Лазарович, М.І.Сарай.- К.: Знання, 2008.- 647 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

100.

33(091)(075.8) Л47

Леоненко П.М. Історія економічних учень: Підручник/ П.М.Леоненко, П.І.Юхименко.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 639 с.+ Гриф МОН.- (";Вища освіта ХХІ століття";)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

101.

330.1(075.8) В85

Вступ до економічної теорії: Підручник/ Ред. З. Ватаманюк.- 3-е вид., доп.- Львів: Новий Світ-2000, 2007.- 504 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 3 (НауЗ - 3)

102.

330.1001.541(075.8) М16

Макроекономіка та макроекономічна політика: Навчальний посібник/ Ред. А.Ф. Мельник.- К.: Знання, 2008.- 699 с.

+ Гриф МОН.- (";Вища освіта ХХІ століття";)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

103.

330.101(075.8) П50

Політична економія: Навч. пос./ Ред. Г.І. Башнянін,

Є.С. Шевчук.- 5-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2007.- 478 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 13 (Абон - 10, НауЗ - 3)

104.

330.3(075.8) З-46

Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ В.В.Здрок, І.М.Паславська.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 244 с.

+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

105.

330.3(477)(063) Н35

Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі: Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів. м. Чернівці, 11 квітня 2008 р. Присвячена 125-річчю з Дня народження Й.А. Шумпетера.- Чернівці: Рута, 2008.- 293 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

106.

330.341.1(075.8) С79

Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 2002.- 254 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

107.

330.341.1(477) П78

Проблеми становлення інноваційної політики в Україні/ Ред. І.П. Макаренко.- К.: ПоліграфКонсалтинг, 2004.- 123 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

108.

330.837(477) І-71

Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика/ Ред. З. Ватаманюка.- Львів: Новий Світ-2000, 2005.- 648 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

14. Регіональна економіка. Економіка землі

109.

332.14(063) К36

Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту.- К., 2007.- 39 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

110.

332.33(075.8) Т33

Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник/ Ред. М.Г. Ступень.- 2-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 336 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 11 (НОхт - 1, Абон - 7, УчбЗ - 3)

111.

332.64(075.8) О-93

Оцінка земель: Навч. посібник/ За ред. М.Г. Ступеня.- Львів: Новий світ-2000, 2005.- 308 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

15. Підприємництво. Фінанси

112.

334.72(075.8) С34

Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Навчальний посібник.- К.: Знання-Прес, 2008.- 440 с.

Кільк. прим.: 31 (НауЗ - 3, Абон - 28)

113.

336(075.8) Ф59

Фінанси: Навч. посіб./ Ред. В.І. Оспіщева.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 366 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 30 (Глух - 3, НБар - 5, НовС - 5, МогП - 2, НОхт - 2, НРом - 3, Абон - 7, НауЗ - 3)

114.

336(075.8) Ф59

Фінанси: Навчальний посібник/ В.С. Загорський,

О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй.- 2-е вид., стер.- К.: Знання, 2008.- 247 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

115.

336.748 Ж91

Журавка Ф.О. Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки.- Суми: ТОВ ";КВК ";Ділові перспективи";; УАБС НБУ, 2007.- 70 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

116.

336.76(075.8) З-88

Зотов И.В. Биржевое дело: Учебное пособие/ И.В.Зотов, В.И.Успаленко.- Х.: Бурун Книга, 2008.- 256 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

117.

336.77(075.8) В61

Вовк В.Я. Кредитування і контроль: Навчальний посібник/ В.Я.Вовк, О.В.Хмеленко.- К.: Знання, 2008.- 463 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

118.

336.777:347.457 М87

Мошенский С.З. Вексель. Базовые концепции.- К.-Ровно: Планета-Друк, 2007.- 1284 с.- Дар видавництва

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

16. Державне регулювання

119.

338.242.4(075.8) К17

Калина А.В. Державне регулювання зайнятості: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2006.- 144 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

17. Торгівля. Міжнародні економічні відносини

120.

339.132.2 П80

Производительные силы и социально-экономическая динамика: Труды Всероссийской научной конференции

20-21 октября 2005г.- М.: РАН, 2007.- 302 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

121.

339.137.2:62 И20

Иванова О.А. Экономичность, экономическая эффективность и конкурентоспособность техники: Монография.- Х.: НУА, 2006.- 140 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

122.

339.138(075.8) К73

Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент: Підручник. Перше українське адаптоване видання/ Ф.Котлер, К.Л.Келлер.- К.: Хімджест, 2008.- 720 с.

Кільк. прим.: 30 (Абон - 27, НауЗ - 3)

123.

339.138(075.8) П76

Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб.- 2-ге вид., виправл. та доп.- К.: МАУП, 2007.- 228 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

124.

339.5(075.8) Д21

Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2003.- 296 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

125.

339.9(075.8) Д21

Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навч.посібник.- 3-є вид., стереотип.- К.: МАУП, 2007.- 248 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 5 (НауЗ - 3, Абон - 2)

126.

339.9(075.8) П27

Передрій О.C. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.- 3-тє вид., перероб. і доп.- Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005.- 224 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

127.

339.92(075.8) К89

Кузнецов Э.А. Транснациональные корпорации: экономика и менеджмент: Курс лекций/ Э.А.Кузнецов, В.В.Волошина.- Х.: Бурун Книга, 2008.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

128.

339.97(075.8) М45

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ Ред. О.А. Кириченко.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 518 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

18. Право

129.

340.12(477)(075.8) О-75

Основи держави і права України: Підручник.- К.: Знання, 2008.- 583 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 6 (КПра - 1, УчбЗ - 3, Абон - 2)

130.

340.64(075.8) А74

Апшай Ф.В. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності: Навч. наочний посіб./ Ф.В.Апшай, А.М.Ухаль.- Ужгород: Редакційно-видавничий центр УжІІЕП, 1998.- 14 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

131.

341.17(075) Н83

Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію: Навч. посіб.-хрестоматія. Ч.І/ Уклад.: І.В. Артьомов та ін.- Ужгород: Ліра, 2007.- 452 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 5).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

132.

341.17(075) Н83

Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію: Навч. посіб.-хрестоматія. Ч.ІІ/ Уклад.: І.В. Артьомов та ін.- Ужгород: Ліра, 2007.- 346 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 5).-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

133.

342.4(477)(075.8) Ш70

Шляхтун П.П. Конституційне право України: Підручник.- К.: Освіта України, 2008.- 592 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

134.

342.4:316.285 Є51

Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: Монографія.- Одеса: Юридична література, 2008.- 240 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

135.

342.52(477)(063) В36

Верховна рада України п'ятого скликання. Друга сесія. Стенографічний звіт. Т. 4. 15 листопада - 13 грудня 2006 року.- К.: Парламентське вид-во, 2007.- 768 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

136.

342.52(477)(063) В36

Верховна рада України п'ятого скликання. Друга сесія. Стенографічний звіт. Т. 5. 14 грудня - 12 січня 2007 року.- К.: Парламентське вид-во, 2007.- 768 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

137.

342.553(477) Т65

Трачук П.А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ: Монографія.- Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006.- 576 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

138.

343.22 Л46

Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: Монографія.- Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2008.- 180 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

139.

343.37 З-35

Заруба П.І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації.- К.: Атіка, 2007.- 220 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

140.

343.415 К82

Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав: Монографія.- К.: Кроссроуд, 2008.- 344 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

141.

343.575(075) У89

Ухаль А.М. Наркоманія: суть і боротьба з нею: Навч.-довідковий посіб./ А.М.Ухаль, А.П.Шеремет.- Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001.- 336 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

142.

343.6 К82

Криміналогічна характеристика злочинів проти життя та здоров'я особи, що вчиняються неповнолітніми: Монографія/ Ред. В.В. Голіни.- Х.: Кроссроуд, 2007.- 156 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

143.

343.98 Т33

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Збірник наукових праць.- Вип. 7.- Х.: Право, 2007.- 576 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

144.

346.3(075.8) О-54

Олійник О. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: Навчальний посібник.- К.: Алерта, 2007.- 140 с.

Кільк. прим.: 20 (КПра - 3, Абон - 14, УчбЗ - 3)

145.

346.58(075.8) П58

Попов А.А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие.- 2-е изд.- Х.-К.: Бурун и К, КНТ, 2008.- 384 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

146.

346.6(07) З-98

Зюнькін А.Г. Фінансове право: Навч. посіб.- 4-те вид., доп.- К.: ДП ";Видавничий дім ";Персонал";, 2008.- 568 с.+ Гриф МОН.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

147.

347.73(063) С91

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції,

м. Ірпінь, 23-24 листопада 2007 року.- Ірпінь: Науково-дослідний ін-т фінансового права, 2007.- 410 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

148.

348(477)(075.8) О-60

Опанасюк В.В. Законодавство України про релігію і церкву: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Суми: СумДУ, 2008.- 107 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 158 (КФіл - 15, Абон - 138, ДБВі - 1, Стен - 1, УчбЗ - 3)

149.

349.2(477)(075.8) Б79

Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник.- 5-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 860 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 80 (КПра - 2, Абон - 75, УчбЗ - 3)

150.

349.2(477)(075.8) О-75

Основи трудового права України: Навч. пос./ Ред.

П.Д. Пилипенка.- 4-е вид., випр. і доп.- Львів: Новий Світ-2000, 2005.- 152 с.+ Гриф МОН.- (";Вища освіта в Україні";)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

151.

349.2(477)(094.4/5) З-41

Збірник законів України про працю.- 2-е вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2008.- 349 с.

Кільк. прим.: 21 (КПра - 2, УчбЗ - 3, Абон - 16)

152.

349.6(075.8) Б81

Бондар Л.О. Екологічне право України: Навчальний посібник/ Л.О.Бондар, В.В.Курзова.- 2-е вид., доп. та перероб.- Х.: Бурун Книга, 2008.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

19. Державно-адміністративне управління

153.

35.075(477)(035) О-91

Офіційна Україна сьогодні.- К.: К.І.С., 2008.- 880 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

154.

351.753 П44

Подшибякин А.С. Борьба с незаконным ношением, хранением, приобретением, изготовлением и сбытом огнестрельного и холодного оружия/ А.С.Подшибякин, А.М.Ухаль.- Ужгород: Хозрасчетный редакционно-издательский отдел комитета информации, 1999.- 256 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

20. Освіта

155.

37(038) Г54

Глоссарий современного образования/ Ред. Е.Ю. Усик.- Х.: НУА, 2007.- 524 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

156.

37(477.8)(091) Н16

Нагачевська З.І. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. - 1939 р.): Монографія.- Івано-Франківськ, 2007.- 764 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

157.

37.013(477.87) В68

Волошин А.І. Педагогічні твори.- Ужгород: ВАТ ";Видавництво ";Закарпаття";, 2007.- 576 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

158.

37.018.26(063) С97

СЭПШ - школа здоровья: Материалы ІІ Родительского форума Специализированной экономико-правовой школы 20 марта 2008 г.- Х.: НУА, 2008.- 72 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

159.

37.018:796.056(075.8) К88

Кудренко А.І. Теоретичні та методичні основи організації виховної роботи зі спортсменами: Навч. пос.- Суми: СумДПУ

ім. А.С. Макаренка, 2007.- 228 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

160.

37.036:796.011.1 К17

Калашник Н.Г. Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури: Наукова монографія/ Н.Г.Калашник, В.В.Феуєрман.- К.-Сімферополь: Сімферопольська міська друкарня, 2008.- 296 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

161.

371.1(075.8) К56

Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 608 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

162.

372.834(075.8) А66

Андрусишин Б.І. Методика викладання шкільного курсу ";Основи правознавства";: Підручник/ Б.І.Андрусишин, А.М.Гуз.- К.: Знання, 2008.- 301 с.+ Гриф МОН.- (";Вища осіта ХХІ століття";)

Кільк. прим.: 3 (КПра - 1, УчбЗ - 2)

163.

372.853(075.8) К17

Каленик В.І. Лекційно-практичні заняття з методики викладання окремих тем шкільного курсу фізики: Навч. пос. для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Ч. 3. Електродинаміка/ В.І.Каленик, М.В.Каленик.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 160 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

164.

372.878(438) Н63

Ніколаї Г. Музично-педагогічна освіта в Польщі: історія та сучасність: Монографія.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 396 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

165.

374.7:331.5 С32

Сердюк В.Р. Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України: Монографія/ В.Р.Сердюк, І.В.Заюков.- Вінниця: Універсум, 2007.- 177 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

166.

378.4(477.64)(09) М34

Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Т. ІІ. Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919 роки).- К.: Освіта України, 2007.- 631 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

167.

378.879.6(076) Л72

Лоза Т.О. Кредитно-модульна система оцінки знань студентів з теорії і методики фізичного виховання: Практикум для студентів спеціальності ";Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура"; факультетів фізичного виховання педагогічних університетів/ Т.О.Лоза, Л.І.Прокопова.- Суми: СумДПУ

ім. А.С. Макаренка, 2007.- 200 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

168.

378.879.6(076) П80

Прокопова Л.І. Оцінювання навчальної та наукової діяльності студентів з теорії і методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою: Практикум для студентів спеціальності ";Олімпійський професійний спорт"; факультетів фізичного виховання педагогічних університетів/ Л.І.Прокопова, Т.О.Лоза.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 160 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

169.

378:009(477) Г94

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: 75-річчу НАУ присвячується. Збірник наукових праць.- вип. 14.- К.: Нац. авіаційний ун-т, 2007.- 242 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

170.

378:009(477) Г94

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: 75-річчу НАУ присвячується. Збірник наукових праць.- вип. 15.- К.: Нац. авіаційний ун-т, 2007.- 235 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

21. Фольклор

171.

398.9(477.83/86)";17/18"; Г15

Галицько-руські народні приповідки: У 3-х томах. Т.3. Рабунок-Ячмінь/ Упоряд.: І. Франко.- 2-ге вид.- Львів: ВЦ ЛНУ

ім. І. Франка, 2007.- 699 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

22. Мовознавство

172.

4(075.8) Х91

Хрестоматия по общему языкознанию.- К.: Освіта України, 2008.- 710 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

173.

4И(075.8)

Sabo O. Introduction to germanic linguistics in tables.- К.: Освіта України, 2007.- 152 c.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

174.

4И(Англ)(075.8)

Yevtushenko T. Learn to Translate from English into Ukrainian.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 107 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

175.

4И(Англ)(075.8) К17

Кальниченко О.А. Англо-український науково-технічний перегляд (автомобільна галузь): Навч. пос. для вищих навчальних закладів/ О.А.Кальниченко, Е.Х.Рабінович, Г.М.Кучер.- Х.: НУА, 2007.- 124 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

176.

4И(Англ)(075.8) К56

Коваленко А.М. Up your score. Підвищуємо рівень володіння англійською мовою: Навч. пос./ А.М.Коваленко, Н.Л.Голубкова, В.В.Павлов.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 152 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

177.

4И(Англ)(075.8) Л37

Левицький А.Э. Сравнительная типология русского и английского языков: Учебное пособие/ А.Э.Левицький, Л.Л.Славова.- 2-е изд., испр. и доп.- К.: Освіта України, 2007.-

272 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

178.

4И(Англ)(075.8) П44

Подосиннікова Г.І. Today's Multicultural World: для студентів 5 курсу факультету іноземних мов. Навч. пос./ Г.І.Подосиннікова, Л.М.Балаценко, Н.А.Скляр.- Суми: СумДПУ

ім. А.С. Макаренка, 2008.- 196 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

179.

4Р(075.8) У-91

Учебные материалы по развитию профессиональной речи: для студентов-иностранцев подготовительного отделения (технический профиль). Ч.1/ Сост.: О.П. Конек, А.В. Шевцова, И.М. Шевченко.- Сумы: СумГУ, 2008.- 72 с.

Кільк. прим.: 89 (Стен - 1, ДБВі - 1, ПОин - 84, УчбЗ - 3)

23. Екологія

180.

502.1(063) А43

Актуальні проблеми дослідження довкілля: Матеріали

ІІ регіональної студентської наукової конференції 10-11 жовтня 2007р.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 96 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

181.

502.1(477) Н35

Національна екологічна політика України: загальні оцінки і ключові рекомендації.- К., 2007.- 32 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

182.

502.1(477) Н35

Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку.- К., 2007.- 184 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

183.

502.1(477) Н35

Національна екологічна політика України: стратегічні оцінки і рекомендації.- К., 2007.- 58 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

184.

502/504(075.8) К69

Корсак К.В. Основи сучасної екології: Навч. посіб./ К.В.Корсак, О.В.Плахотнік.- 5-те вид., перероб. і доп.- К.: МАУП, 2007.- 340 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

24. Математика. Фізика

185.

512/514(075.8) В23

Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики: Навч. посіб.

Ч. І. Елементи алгебри та аналітичної геометрії/ Ф.Г.Ващук, С.С.Поляк.- Ужгород: Гражда, 2005.- 294 с.+ Гриф МОН.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

186.

517(075.8) В23

Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики: Навч. посіб.

Ч. ІІ. Вступ до математичного аналізу; диференціальне та інтегральне числення/ Ф.Г.Ващук, С.С.Поляк.- Ужгород: Гражда, 2007.- 464 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

187.

517(075.8) М15

Макаренко В.О. Вища математика для економістів: Навч. посібник.- К.: Знання, 2008.- 517 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

188.

519.2(075.8) А67

Анисимов В.В. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели: Учебное пособие/ В.В.Анисимов, Е.А.Лебедев.- К.: Либідь, 1992.- 208 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

189.

519.8(075.8) П77

Притула М.М. Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій економіці: Навч. пос.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 256 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

190.

53(076) І-26

Ігнатенко В.М. Посібник до практичних занять з фізики: Навчальний посібник. У трьох частинах. Ч.3/ В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк.- Суми: СумДУ, 2008.- 196 с.

Кільк. прим.: 48 (Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 1, Прил - 1, НЛох - 1, НРом - 1, Абон - 35, УчбЗ - 3, Стен - 1, ДБВі - 1)

191.

539.3 К17

Калоеров С.А. Двухмерные задачи электро- и магнитоупругости для многосвязных областей: Монография/ С.А.Калоеров, А.И.Баева, О.И.Бороненко.- Донецк: Юго-Восток, 2007.- 268 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

25. Хімія. Біологія

192.

54(075.8) С43

Скляр А.М. Хімія: Навч. пос./ А.М.Скляр, З.М.Проценко, І.М.Чередник.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 212 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ПОтд - 1)

193.

544(075.8) Г64

Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

194.

57(075.8) О-26

Обухова О.А. Основи біології: Навч. пос.- Суми: СумДУ, 2008.- 175 с.

Кільк. прим.: 13 (Мед. - 13)

195.

577.1(075.8) М42

Медицинская химия: Учебник/ Калибабчук В.А.,

Грищенко Л.И., Галинская В.И., Гождзинский С.М.,

Овсянникова Т.А., Самарский В.А.- К.: Медицина, 2008.-

400 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

196.

577.3+544.77 Б63

Біофізична та колоїдна хімія/ Ред. А.С. Мороза.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 600 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

197.

579.61(075.8) М42

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник/ Под. ред. А.А. Воробьева.- 2-е изд. испр. и доп.- М.: МИА, 2006.- 704 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

198.

581 Г65

Гончаренко І.В. Принципи побудови і ревізії макросинтаксономічної системи.- Суми: СумДПУ

ім. А.С. Макаренка, 2007.- 141 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

26. Медицина

199.

611(075.8)

Zadnipryany I.V. Human anatomy. Splanchnology: The structure of the human body. Structure, Development, Function, Clinical Importance. Vol. II.- Simferopol, 2008.- 232 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 49, Мед. - 1)

200.

611(075.8)

Zadnipryany I.V. Human anatomy. The cardiovascular system: The structure of the human body. Structure, Development, Function, Clinical Importance. Vol. III.- Simferopol, 2008.- 208 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 49, Мед. - 1)

201.

611(075.8)

Zadnipryany I.V. Human anatomy. The locomotor system: The structure of the human body. Structure, Development, Function, Clinical Importance. Vol. I.- Simferopol, 2007.- 280 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 49, Мед. - 1)

202.

611(075.8)

Human anatomy: In three volumes. Vol. II/ V.G. Koleshnikov.- Lugansk: LTD ";Virtualnaya realnost";, 2008.- 248 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 48, Мед. - 2)

203.

611(075.8)

Human anatomy: In three volumes. Vol. I/ V.G. Koleshnikov.- Lugansk: LTD ";Virtualnaya realnost";, 2006.- 328 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 49, Мед. - 1)

204.

611(075.8) А64

Анатомія людини: У трьох томах. Т. 1/ А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, Я.І. Федонюк. Ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова.- Вінниця: Нова Книга, 2006.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

205.

611(075.8) А64

Анатомія людини: У трьох томах. Т. 2/ А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін. Ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

206.

612(035) Г20

Гарбузова В.Ю. Словник фізіологічних термінів: Термінологічний словник/ В.Ю.Гарбузова, Г.В.Янчик.- Суми: СумДУ, 2008.- 146 с.

Кільк. прим.: 138 (Мед. - 137, Стен - 1)

207.

612.6(075.8) Р54

Ріст і розвиток людини: Підручник/ Ред. В.С. Тараюк,

І.Ю. Андрієвський.- К.: Медицина, 2008.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

208.

614.88(075.8) О-64

Організація і надання першої медичної допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІV рівня акредитації/ Ред. В.С. Тарасюка.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

209.

615.011(075.8) Ф24

Фармацевтична хімія: Підручник/ Ред. П.О. Безуглий.- Вінниця: Нова Книга, 2008.- 560 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

210.

615.21(075.8) В53

Висоцький І.Ю. Курс лекцій з фармакології. Розділ ";Засоби, що впливають на центральну нервову систему";: Навчальний посібник/ І.Ю.Висоцький, Р.А.Храмова.- Суми: СумДУ, 2008.- 82 с.

Кільк. прим.: 118 (Мед. - 115, Стен - 1, Мед. - 2)

211.

616-074(075.8) К49

Клінічні лабораторні дослідження: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

212.

616-085-073.43(075.8) В42

Визир В.А. Ультразвуковая диагностика в практике врача-терапевта: Руководство/ В.А.Визир, И.Б.Приходько.- Винница: Нова Книга, 2007.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

213.

616-089-053.2(075.8) К82

Кривченя Д.Ю. Хірургічні захворювання у дітей: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

IV рівня акредитації/ Д.Ю.Кривченя, С.В.Лисак, О.М.Плотников.- Вінниця: Нова Книга, 2008.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

214.

616.31-036.82(075.8) Ф50

Фізична реабілітація в стоматології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Медицина, 2008.-

96 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

215.

616.5-083(075.8)+616.97-083 Ш38

Шегедин М.Б. Медсестринство в дерматології і венерології: Навч. посібник/ М.Б.Шегедин, М.М.Зайченко, Я.О.Зайченко.- К.: Медицина, 2008.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

216.

616.89(075.8)

Psychiatry: manual for medical students: Навчальний посібник/ Ed. by professor Victor P. Samokhvalov.- Simferopol, 2005.- 352 c.

Кільк. прим.: 20 (Мед. - 20)

217.

616.926(076) С41

Ситуационные задачи к разделу ";Кишечные инфекции"; по курсу ";Микробиология, иммунология и вирусология"; для подготовки студентов с русским языком обучения к лицензионному экзамену ";Крок-1";: для студентов специальности ";Лечебное дело"; 7.110101/ Сост. В.В. Липовская.- Сумы: Сумская областная типография, Козацкий вал, 2006.- 38 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 21 (Мед. - 19, Мед. - 2)

218.

617-083(075.8) ш38

Шегедин М.Б. Медсестринство в хірургії: Навч. посібник/ М.Б.Шегедин, С.Ф.Шустакевич, В.С.Журомський.- К.: Медицина, 2008.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

219.

618.4/5-083(075.8) Н19

Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві: Підручник.- К.: Медицина, 2008.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

220.

618+616-053.2 Ф42

Фенвік Е. Мати і дитина.- Львів: Арт-Медіа, 1998.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

27. Техніка

221.

621.01(075.8) Д50

Дичковська О.В. Системи технологій промисловості: Навч. посібник.- 3-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2007.- 270 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 61 (НРом - 2, НОхт - 2, НЛох - 2, УчбЗ - 3, Абон - 52)

222.

621.039.001.57 С42

Скібінський Л.П. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу: Монографія/ Л.П.Скібінський, В.Г.Петрук, Д.В.Мацюк.- Вінниця: Універсум, 2007.- 108 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

223.

621.3(075.8) Ш38

Шегедин О.І. Теоретичні основи електротехніки: Навчальний посібник. Ч. 1/ О.І.Шегедин, В.С.Маляр.- Львів: Новий Світ-2000, 2004.- 168 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

224.

621.31(075.8) В19

Василега П.О. Електропостачання: Навч. посіб.- Суми: Університетська книга, 2008.- 415 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 100 (НОхт - 5, Прил - 10, Глух - 10,

КЕЕ - 10, Абон - 60, Стен - 1, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

225.

621.385(075.8) К93

Курс лекцій з дисципліни ";Твердотіла електроніка";: для студентів спеціальностей 6.090803 ";Електронні системи";, 6.090802 ";Електронні прилади і пристрої";, 6.090804 ";Фізична і біомедична електроніка"; заочної і денної форм навчання/ Укл.

Новгородцев А.І., Борисенко О.А., Кобяков О.М.- Суми: СумДУ, 2008.- 205 с.

Кільк. прим.: 79 (НОхт - 5, Прил - 5, УчбЗ - 3, Абон - 64, ДБВі - 1, Стен - 1)

226.

621.396.018 Г36

Гепко И.А. Комплементарные и спекторально-эффективные коды в радиотехнологиях четвертого поколения.- К.: Зв'язок, 2008.- 224 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

227.

621.9(075.8) Б74

Богуцкий В.Б. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт металлообрабатывающего оборудования: Учеб. пос./ В.Б.Богуцкий, Л.Б.Шрон.- Севастополь: Сев НТУ, 2007.-

680 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

228.

629.5.01 Е30

Егоров Г.В. Проектирование судов ограниченных районов плавания на основании теории риска.- Санкт-Петербург: Судостроение, 2007.- 384 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

28. Бухгалтерський облік

229.

657(075.8) Б17

Базась М.Ф. Основи бухгалтерського (фінансового) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: Навч. посіб./ М.Ф.Базась, Є.Ф.Базась, М.М.Матюха.- 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2007.- 182 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

230.

657(075.8) Я72

Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.- Львів: Новий Світ-2000, 2005.- 240 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

231.

657.372.3 Я72

Яремко І.Й. Знос і амортизація необоротних активів - інструмент оцінки капіталу підприємства: Монографія.- Львів: Новий Світ-2000, 2005.- 148 с.

Кільк. прим.: 5 (Абон - 4, НауЗ - 1)

29. Паливо. Автоматика

232.

662.756.3:621.436:502.211 Д25

Девянин С.Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей (+Доступ з локальної мережі СумДУ)/ С.Н.Девянин, В.А.Марков, В.Г.Семенов.- Х.: Новое слово, 2007.- 452 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, Інфо - 1)

233.

681.54:535.361 В19

Васильківський І.В. Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ: Монографія/ І.В.Васильківський, В.Г.Петрук.- Вінниця: Універсум, 2007.- 171 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

30. Художні ремесла. Театр. Спорт

234.

745.51:726.591(477.87)(09) П75

Приймич М. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас.- Ужгород: Карпати-Гражда, 2007.- 224 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

235.

747:643 С80

Стиль и интерьер в вашем доме/ Ю.А. Ткаченко.- Х.: Фактор, 2007.- 128 с.- (Энциклопедия хранительницы домашнего очага).- Дар видавництва

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

236.

792(100)(09) Д53

Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру/ Ред. О. Білецького.- Вип. І.- Львів: Держ. вид-во України, 1929.- 470 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

237.

7А8.2 П54

Поляк С.С. Волейбол Закарпаття/ С.С.Поляк, О.М.Тріфан.- Ужгород: Гражда, 2007.- 184 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

31. Літературознавство

238.

8У Б54

Бетко І. Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку.- Katowice: Uniwersytet Slaskiego, 2003.- 239 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

239.

8У Б61

Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки: Монографія.- 2-ге вид., доп. і перероб.- К.: Смолоскип, 2006.- 464 с.- Дар видавництва

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

240.

8У З-38

Захарчук В. Печать Каїна. Архетип братовбивства в українській літературі.- Львів: Піраміда, 2006.- 58 с.- (";Дрібненька бібліотека";; Ч. 16).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

241.

8У1 Б54

Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії

ХІХ – початку ХХ століття (монографічне дослідження).- Zielona Gora-Kijow, 1999.- 160 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

242.

8У1 У-95

Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода і антична культура.- Х.: ТОВ ";Знання";, 1997.- 180 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

243.

8У2 М69

Михайлин І.Л. Жанр трагедії в українській радянській драматургії: Питання історії і теорії.- Х.: Вища школа, 1989.- 152 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)

244.

8У2 О-53

Олег Кандиба - О.Ольжич. До 100-річчя від дня народження/ Упор. А.Доценко.- К., 2007.- 86 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

245.

8У2 С37

Симоненко В. ";Україно, ти моя молитва ...";: Бібл. нарис.- К., 2007.- 119 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

246.

8У2 С79

Стежками Франкового тексту. Комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману ";Перехресні стежки";.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 376 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

247.

8У2 С79

Степаненко М. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми).- Полтава: АСМІ, 2008.- 396 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

248.

8У2 Ш80

Шотова-Ніколенко Г.В. Онімний простір романів Юрія Янковського: Монографія.- Одеса: Астропринт, 2007.- 168 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

32. Географія. Історія

249.

903'14";18/19";(477) Г52

Гладкий М. Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.: Історико-етнологічне дослідження.- Дрогобич: Вимір, 2007.- 198 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

250.

908(100)(03) Д79

Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник.- 5-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 839 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

251.

911.2(477)(035) Б81

Бондаренко Г.О. Поняття і терміни з фізичної географії (словник-довідник)/ Г.О.Бондаренко, А.О.Корнус.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 127 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

252.

911.2:502.52 Г22

Гаськевич О.В. Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір'я: Монографія/ О.В.Гаськевич, С.П.Позняк.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 208 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

253.

911.3:338.48-53(075) С98

Сюткін С.І. Рекреаційна географія: Навч. пос./ С.І.Сюткін, Г.Г.Леонтьєва.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 64 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

254.

930.25(477.64) Б48

";Бердянський літописець"; Василь Крижанівський/ Упоряд.: І.І. Лиман, В.М. Константінова.- Бердянськ-Київ-Едмонтон: РА ";Тандем-У";, 2007.- 300 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

255.

930.25(477.64) Ч-75

Чоп В.М. ";Вольный Бердянск";: місто в період анархістського соціального експерименту (1918 - 1921 роки)/ В.М.Чоп, І.І.Лиман.- Запоріжжя: РА ";Тандем - У";, 2007.- 479 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

256.

94:329.733";19";(477)(092) О-31

Овад М.Х. Полковник Роман Сушко (1894-1944): На вшанування його пам'яті.- Торонто, 2006.- 305 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

257.

94";16/17";(477) В39

Вечерський В. Гетманські столиці України.- К.: Наш час, 2008.- 320 с.- (Невідома Україна).- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

258.

94";194";(092) Б23

Бантышев А.Ф. Убийство на заказ: кто же организовал убийство Ярослава Галана? Опыт независимого расследования/ А.Ф.Бантышев, А.М.Ухаль.- Ужгород: Хозрасчетный редакционно-издательский отдел комитета информации, 2002.- 168 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

259.

94(477)";1914/1945"; К64

Кондратюк К. Новітня історія України. 1914-1945 рр.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 262 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

260.

94(477.54/62)";16"; Б14

Багалій Д.І. Вибрані праці. Т. 5. Історія колонізації Слобідської України. Ч. 1.- Х.: НУА, 2007.- 576 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

261.

94(477.7)";17/18"; К59

Козирєв В. Запорізька спадщина Південної України останньої чверті ХVIII-початку ХІХ століття.- Запоріжжя:

НАН Укр.Ін-т укр. археорографії та джерелознавства

ім. М. Грушевського, 2006.- 416 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

Місця збереження документів:

Схов - Книгосховище

УчбЗ - Учбовий зал

Стенд

ДБВі

Абон - Абонемент

КЖФ - Каф. журнал. та філології

НауЗ -Науковий зал

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

КУпр -К-ра. Управління

КЕко -К-ра. Економіки

КПСтаП-К-ра пол., соц. та псих.

КМар -К-ра. Маркетинга

НЛеб -Лебедин

НРом -Ромни

Шост -Шостка

ІКон - Конотоп - Інститут

НОхт -Охтирка

НЛох -Лохвиця

Прил -Прилуки

НБар

КФіл -К-ра. Філософії

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний зал

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

Глух - Глухів

НовС -Новгород-Сіверський

МогП -Могильов-Подільский

КПрава - К-ра Права

МетК

Редакційно-видавничий відділ

ПОтд -ПО

КЕЕ - К-ра Електроенергетики

Інформаційний зал Інтернет

ХФ - Художній фондСкачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ нові надходження літератури (3)

  Конспект
  Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий 2007 р. 1. ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ нові надходження літератури

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за листопад 2007 р.- сі ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ нові надходження літератури (2)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний ... Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005.- 248 ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ нові надходження літератури (1)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний ... Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005.- 248 ...
 5. Сумський державний університет бібліотека довідково-інформаційний відділ 33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ нові надходження літератури

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ. 33-10-39http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформац ... 8. Галузеві бібліографії 26. 01/ ... Екологічний менеджмент ... інноваційної діяльност ...

Другие похожие документы..