Главная > Документ


Daugavpils Universitāte

Mūzikas un mākslu fakultāte

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

DATORDIZAINS

Programmas kods: 4221401

Programmas īstenošanas ilgums:

- pilna laika studijas - 4 gadi.

nepilna laika studijās – 5 gadi

Programmas apjoms – 160 KP

Prasības, uzsākot studijas – vidējā izglītība.

Iegūstamā kvalifikācija:

 • Datordizainers

Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaura grāds mākslā.

Programmas direktori:

Mg. paed., lekt. Māris Čačka (Mākslu katedra)

Dr. paed., asoc. prof. Pāvels Drozdovs (Informātikas katedra)

Programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte.

Programmas īstenošanas veids – pilna laika studijas.

Studiju programma apstiprināta DU Senāta sēdē

2004. gada ___________, protokols Nr. ____

Senāta priekšsēdētāja: Dr. phyl., asoc. prof. V. Šaudiņa

Daugavpils

2004

Saturs

1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 8

1. 1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 8

1. 2. Studiju programmas realizēšanas nepieciešamība 8

1. 3. Studiju procesa organizācija un realizācija 10

2. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 11

3. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI 11

4. STUDIJU ILGUMS 12

5. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA 12

6. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS 13

7. STUDIJU PROGRAMMAS STATUSS 16

8. STUDIJU PROGRAMMAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES UN MĀKSLAS PLENĒRA ORGANIZĒŠANA 16

9. STUDIJU PLĀNS 17

10. STUDIJU PROGRAMMAS NODROŠINĀJUMS 17

10. 1. Docētāji 17

10. 2. Materiāli tehniskā bāze 19

10. 3. DU bibliotēka 20

10. 4. Zinātniskie un praktiskie pētījumi 21

10. 5. Ziņas par sadarbību ar citām struktūrvienībām programmas realizācijā 28

10. 6. Docētāju līdzdalība profesionālajās organizācijās 29

10. 7. Katedras radošā sadarbība 29

11. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA 30

11. 1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u. c.) rezultāti un analīze. 30

Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 32

11. 2. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 32

12. PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 32

13. STUDIJU PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM LATVIJAS UN EIROPAS AUGSTSKOLĀS 33

14. PROGRAMMAS IZMAKSAS 33

Profesionālās augstākās izglītības 1

Daugavpils Universitāte 3

Mūzikas un mākslu fakultāte 3

Daugavpils Universitāte 5

Mūzikas un mākslu fakultāte 5

Semiotika 5

Daugavpils Universitāte 7

Mūzikas un mākslu fakultāte 7

Mākslas fenomenoloģija 7

Daugavpils Universitāte 9

Mūzikas un mākslu fakultāte 9

Mākslas teorija 9

Daugavpils Universitāte 10

Mūzikas un mākslu fakultāti 10

Vispārējā kultūras vēsture 10

Daugavpils Universitāte 12

Mūzikas un mākslu fakultāte 12

Personiskās izaugsmes tehnoloģijas 12

Daugavpils Universitāte 14

Mūzikas un mākslu fakultāte 14

Tēla psiholoģija 14

Daugavpils Universitāte 16

Mūzikas un mākslu fakultāte 16

Profesionālā svešvaloda 16

Daugavpils Universitāte 18

Mūzikas un mākslu fakultāte 18

Mākslas vēsture 18

Daugavpils Universitāte 20

Mūzikas un mākslu fakultāte 20

Kompozīcija 20

Daugavpils Universitāte 22

Mūzikas un mākslu fakultāte 22

Materiālmācība 22

Daugavpils Universitāte 23

Mūzikas un mākslu fakultāte 23

Plastiskā anatomija 23

Daugavpils Universitāte 24

Mūzikas un mākslu fakultāte 24

Veidošana 24

Daugavpils Universitāte 26

Mūzikas un mākslu fakultāte 26

Burtu mācība 26

Daugavpils Universitāte 27

Mūzikas un mākslu fakultāte 27

Grafiskie darbi 27

Daugavpils Universitāte 28

Mūzikas un mākslu fakultāte 28

Tēlotājas ģeometrijas pamati perspektīvas konstruēšanā 28

Daugavpils Universitāte 31

Mūzikas un mākslu fakultāte 31

Krāsu mācība 31

Daugavpils Universitāte 33

Mūzikas un mākslu fakultāte 33

Daugavpils Universitāte 35

Mūzikas un mākslu fakultāte 35

Operētājsistēmas Windows NT un Windows 2000, pamatprogrammas administrēšana 35

Daugavpils Universitāte 37

Mūzikas un mākslu fakultāte 37

Jaunu informācijas tehnoloģiju vispārējais raksturojums. Ievads krāsu teorijā 37

Daugavpils Universitāte 39

Mūzikas un mākslu fakultāte 39

Datortīkli un komunikācijas 39

Daugavpils Universitāte 40

Mūzikas un mākslu fakultāte 40

Matemātiskā loģika 40

Daugavpils Universitāte 41

Mūzikas un mākslu fakultāte 41

Nelineārās videomontāžas datorprogrammas 41

Daugavpils Universitāte 43

Mūzikas un mākslu fakultāte 43

Teksta redaktori, elektroniskās tabulas, datu bāzes (Microsoft Office) 43

Daugavpils Universitāte 46

Mūzikas un mākslu fakultāte 46

Profesionālā kompozīcija 46

Daugavpils Universitāte 48

Mūzikas un mākslu fakultāte 48

Rastra grafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde 48

Daugavpils Universitāte 50

Mūzikas un mākslu fakultāte 50

Divdimensiju animācija 50

Daugavpils Universitāte 51

Mūzikas un mākslu fakultāte 51

Trīsdimensiju grafika un animācija (MAX) 51

Daugavpils Universitāte 53

Mūzikas un mākslu fakultāte 53

Vektoru grafikas jēdziens (Corel Draw) 53

Daugavpils Universitāte 55

Mūzikas un mākslu fakultāte 55

Mājas lapu izveide 55

Daugavpils Universitāte 56

Mūzikas un mākslu fakultāte 56

Maketēšanas programma Adobe Page Maker. Pārnesuma failu izgatavošana (Adobe Acrobat) 56

Daugavpils Universitāte 57

Mūzikas un mākslu fakultāte 57

Multimediju tehnoloģijas 57

Daugavpils Universitāte 59

Mūzikas un mākslu fakultāte 59

Multimediju projekts 59

Daugavpils Universitāte 61

Mūzikas un mākslu fakultāte 61

Skaņa multimedijos 61

Daugavpils Universitāte 62

Mūzikas un mākslu fakultāte 62

Mūsdienu programmēšanas teorija un prakse 62

Daugavpils Universitāte 63

Mūzikas un mākslu fakultāte 63

Tehniskā grafika 63

Daugavpils Universitāte 65

Mūzikas un mākslu fakultāte 65

Poligrāfijas pamati un reklāma 65

Daugavpils Universitāte 66

Mūzikas un mākslu fakultāte 66

TV reklāma 66

Daugavpils Universitāte 68

Mūzikas un mākslu fakultāte 68

Daugavpils Universitāte 70

Mūzikas un mākslu fakultāte 70

Fotomāksla 70

Daugavpils Universitāte 73

Mūzikas un mākslu fakultāte 73

Tautas tradīcijas 73

Daugavpils Universitāte 74

Mūzikas un mākslu fakultāte 74

Projektu izstrāde un vadība 74

Daugavpils Universitāte 76

Mūzikas un mākslu fakultāte 76

Mākslinieka profesionālā ētika 76

Daugavpils Universitāte 79

Mūzikas un mākslu fakultāte 79

Autortiesības 79

Daugavpils Universitāte 81

Mūzikas un mākslu fakultāte 81

Informāciju sistēmu projektēšanas metodes 81

Daugavpils Universitāte 83

Mūzikas un mākslu fakultāti 83

Latgales tēlotājmāksla 83

Profesionālās kvalifikācijas prakses ievadkurss 4

Profesionālās kvalifikācijas prakse 4

kopā 4

Pavisam kopā 4

Aleksandra Šļahova 1

4.1. Mākslas izstāžu dalībniece 11

Par pēdējiem 6 gadiem 15

VĀRDS, UZVĀRDS: Jānis Andris Osis 18

CURRICULUM VITAE 23

KOKINA IRĒNA 25

CURRICULUM VITAE 35

ARKĀDIJS ŅEMINUŠČIJS 35

CURRICULUM VITAE 38

GENĀDIJS MARKOVS 38

38

DARBA PIEREDZE 38

G.Markovs 38

Lilija Gorbaceviča 44

Filozofijas fakultāte 44

Dzimšanas datums 46

Mājas adrese 46

IZGLĪTĪBA 46

Fizikas un Matemātikas zinātņu disertācijas aizstāvēšana 46

Daugavpils Pedagoģiskais Institūts, specialitāte - 46

VALODU PRASMES 46

PUBLIKĀCIJAS 46

INTERESES 46

JUNDINA NATAĻJA 51

CURRICULUM VITAE 56

Pieredze bakalaura programmu kursu lasīšanā 56

Pieredze maģistru programmu kursu lasīšanā 56

Pieredze profesionālo studiju programmu kursu lasīšanā 57

Ilze VOLONTE 58

4.1. Mākslas izstāžu dalībniece 61

MĀRIS ČAČKA 63

4.1. Mākslas izstāžu dalībnieks 66

4.5. Scenogrāfs: 68

CURRICULUM VITAE 70

OZOLIŅŠ GATIS 70

CURRICULUM VITAE 74

CURRICULUM VITAE 76

Jerockis Ēriks 76

CURRICULUM VITAE 78

KEHRIS AIVARS 78

JOLANTA SAVVINA 81

Mākslas izstāžu dalībniece 83

CURRICULUM VITAE 85

Valdis Kudiņš 85

Zinātniskā kvalifikācija 89

4.1. Mākslas izstāžu un konkursu dalībniece 91

Mākslu katedras darbinieku radošo darbu izstāde 12.05.- 22.06.2004.; 91

Darbmācības katedras pasniedzēju un mājturības specialitātes studentu radošo darbu izstāžu dalībniece 1993.- 2003. g.; 91

Place of birts Daugavpils, Latvia 93

School education 93

Professional education 93

Professional life 93

Misellanous 17.12.1998 Imigration to Germany 93

Sholarship 93

Sholarship SWH in Riga, Latvia 93

Conferences, seminars, courses 93

1996 History of Art for the Art School 93

P r o j e c t s 94

1998 „Women in the World“ 94

Courses 94

Inter-Theaterfestival „Dzeltenais dzenis“ in 94

Group- exhibitions 94

1998 Daugavpils University, Latvia 94

2000 Community-College in Hamburg, Germany 94

2000 Mettmann Impulse “Art week”in Mettmann, 94

2001 International Shoes-messe, Wiesbaden 95

2001 Shoes technics Hannapel in Essen, Germany 95

2002 Aquarell in Daugavpils University, Latvia 95

2002 „Four seaons“in Kunsthaus Mettmann 95

2002 „ Vessels“, drawings, Daugavpils Uni 95

2003 „ Footprint“, monotypie, Daugavpils Uni 95

BAIBA VALPĒTERE 96

Izglītība 97

solo izstādes 97

grupu izstādes 97

granti un stipendija 98

publikācijas 98

Žurnālos 98

Fotoalbūmos 98

Darbi kolekcijās 98

MAIRITA FOLKMANE 99

Kopš 2000. g. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, asistente Mākslu katedrā. 99

1998 –1999 Daugavpils 12. vidusskolā, zīmēšanas skolotāja. 99

1997 -1998 Daugavpils Mākslas koledžā, pasniedzēja. 99

(Фолкмане М., Фолкманис И. Развитие самосознание на уроках визуального искусства.) 99

Baiba Felce 102

1995.g. - iesaistījusies Starptautiskajā 103

CURRICULUM VITAE 104

A. Červinskis "Krustiņi un Nullītes", 1996. gads 105

CURRICULUM VITAE 108

PERSONAS DATI: 108

IZGLĪTĪBA: 108

DARBA PIEREDZE: 108

DARBS AMATU SAVIENOŠANAS KĀRTĪBĀ : 108

PAPILDUS IZGLĪTĪBA: 108

PROJEKTU PIEREDZE : 109

NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI: 109

DARBS AR AMATIERTEĀTRI: 109

VALODU ZINĀŠANAS: 109

Daugavpils, Varšavas iela 40, LV-5401 110

Ilze Meldere 112

NODARBOŠANĀS 113

Publikācijas 116

Vilnis Vanaģelis 117

4. pielikums 118

Studiju maksas aprēķins 118

PIELIKUMI:

1.

Studiju kursu apraksti

2.

Studiju plāns

3.

Curriculum Vitae

4.

Programmas izmaksas

5.

Sadarbības līgumu kopijas par profesionālās kvalifikācijas prakses realizēšanu

1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1. 1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Datordizains” mērķis ir sagatavot augstā starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām zināšanām mākslā, kuri profesionāli tālākizglītojoties, varētu kvalificēti darboties un apmierināt Latvijas nozaru (mākslas, kultūras, pētniecības un ražošanas) pašreizējo un perspektīvo pieprasījumu.

Mērķu sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:

 • veicināt studentu pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību;

 • veicināt studentu māksliniecisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai viņš spētu orientēties mūsdienu mākslā, motivētu sevi tālākai izglītībai;

 • iepazīstināt studentus ar mākslas un informāciju tehnoloģiju teorētiskajiem pamatiem, saistītiem ar izvēlēto kvalifikāciju;

 • aplūkot un izvērtēt ievērojamākos darbus pasaules un Latvijas mākslā, atklājot estētiskās vērtības;

 • iemācīt mākslas uzdevumu praktisko izpildījumu, kvalificēti analizējot to atsevišķos darba posmus;

 • attīstīt uztveri, atmiņu, krāsu izjūtu, vērojot priekšmetus un parādības dabā, iemācīt ar mākslas izteiksmes līdzekļiem attēlot priekšmetu formu telpā;

 • sniegt nepieciešamās zināšanas un praktiskās darba iemaņas turpmākajam darbam datordizainā;

 • nodrošināt studentam iespējas sagatavoties profesionālās izglītības turpināšanai maģistrantūrā.

Uzdevumi realizējami, sniedzot studentiem teorētiskās zināšanas perspektīvā, anatomijā, mākslas teorijā, semiotikā, fenomenoloģijā, mākslas vēsturē un praktiskās prasmes zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, izvēlētajā kvalifikācijā u. c., kā arī profesionālās kvalifikācijas prakses laikā (26 KP). Veicot praktiskos uzdevumus, kuros atspoguļojas sistemātisko vingrinājumu rezultāti un gūtās tēlotājdarbības prasmes un iemaņas, attīstās psihiskie izziņas procesi un radošā darbība.

1. 2. Studiju programmas realizēšanas nepieciešamība

Viena no Eiropas Savienības prioritātēm ir stabilitātes nodrošinājums Latvijā, tostarp Latgalē, kas nav iedomājams bez mākslas klātbūtnes, tāpēc Daugavpils Universitātes (DU) uzdevums ir stiprināt Latgales reģiona mākslas attīstību, to panākot, realizējot studiju programmu un sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus.

Mākslu katedras darbība, pakāpeniskā attīstība un izveidotie kontakti ar citām DU struktūrvienībām, līdzīgo programmu mācībspēkiem Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), Liepājas Pedagoģijas akadēmijā (LPA), Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Augstskolā (SPPA), mākslinieku apvienībām, uzņēmumiem, ļauj optimālāk izstrādāt programmas attīstības stratēģiju, pētīt tautsaimniecisko pasūtījumu, veikt jaunu profesionālo programmu izstrādi.

Studiju programmas struktūra ir veidota tā, lai absolventu kvalifikācija atbilstu Latvijas izglītības, zinātniskās pētniecības, mākslas izpratnes, ražošanas mūsdienu un perspektīvajām vajadzībām.

Daugavpils Universitātē ir sagatovota un tiek realizēta augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programma „Datordizains” ar iegūstamo kvalifikāciju - Datordizainers

Pašlaik Latvijas augstskolās jau gatavo speciālistus ar datordizainera kvalifikāciju, bet Daugavpils Universitāte ir pirmā, kas uzsāka šo speciālistu sagatavošanu, veidojot līdz tam laikam zināmo (mākslas un programmēšanas) sintezēšanu vienā veselā. Kvalifikācija, kura apvieno šos divus virzienus, šobrīd ir atrodama profesiju klasifikatorā, kuras izstrādāšanā iesaistījās arī DU docētāji.

Profesijas standarts apskatāms: http://www.izmpic.lv/Standartu_reg/Datordizainers.pdf

Datordizaineru sagatavošanas nozīmīgumu noteica un joprojām uztur mūsdienu tehniskā progresa straujā attīstība.

Ņemot vērā augstāk minēto un saņemot Izglītības un zinātnes ministrijas licenci (2000. g. 15. 06., NR. 04041-1), DU uz Mākslu katedras un Informātikas katedras bāzes izstrādāja “Datordizaina” programmu un ar 2000. /2001. st. g. uzsāka datordizaineru sagatavošanu un 2003./2004. studiju gadā bija pirmais izlaidums. Programma pirmo reizi uz diviem gadiem tika akreditēta 2002. gadā.

Kvalifikācija integrēta ar profesionālā mākslas bakalaura standartizēto daļu (70 KP), kā rezultātā, visi absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu mākslā.

Lai būtu iespēja realizēt studiju programmu, pēdējos gados DU Mākslu katedrā mērķtiecīgi tiek veidota jaunu, profesionālu, augsti kvalificētu mācībspēku komanda, kas, cieši sadarbojoties, strādā pie mācību satura un zinātnisko pētījumu kvalitātes pilnveidošanas studiju programmā, regulāri izvērtējot programmu kvalitāti, ciešā sadarbībā ar studentiem, organizējot dažādas aktivitātes un projektus.

Darba tirgus pētīšana liek domāt par pastāvīgu studiju programmas koriģēšanu un attīstību, tāpēc:

 1. No 2000. g. 31. oktobra Mākslu katedra kļuva par NSEAD (National Society for Education in Art and Design) biedru Nr. 11623 (Anglija). NSEAD mērķis: sekmēt profesionālās prasmes mākslā, tautas radošajā darbībā un dizainā.

2. No 2000. g. mūsu programmas iesaistījušās starptautiskā ACEID (Asia – Pacific Centre Of Educational Innovation for Development [DU dalības Nr. šajā organizācijā ir 41 – 0375]) un UNITWIN/UNESCO projektā “Reorienting Teacher Education to Adress Sustainability”, kur sāk strādāt kopā ar 35 pasaules valstu universitātēm pie profesionālās programmas izstrādāšanas, veidojot kopīgus pētījumus, elektroniskos informācijas un pieredzes apmaiņas tīklus, jauno tehnoloģiju izmantošanu utt.

3. Mākslu katedras pasniedzēji ir sabiedriskās organizācijas „Mākslu pedagogu apvienība“ un „Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas“ biedri, kuru mērķis ir apvienot māksliniekus un māksliniekus – pedagogus, veicinot domu apmaiņu, radošo un metodisko ideju apkopojumu un īstenošanu nolūkā bagātināt sabiedrību ar mākslas aktivitātēm. Mākslu pedagogu apvienības reģistrācijas numurs LR UR - 000803891.

Daugavpils Universitātē ir akreditētas studiju programmas, saistītas ar mākslu:

 • profesionālā studiju programma „Vizuālās mākslas skolotājs“ (45141446), piešķirot bakalaura profesionālo grādu izglītībā un vizuālās mākslas skolotāja kvalifikāciju (akreditācija līdz 2005. gada 31. decembrim);

 • profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Datordizains“, piešķirot profesionālo grādu mākslā un datordizainera kvalifikāciju (452124) (akreditācija līdz 2004. gada 31. decembrim).

Daugavpils Universitātē ir licencētas studiju programmas saistītas ar mākslu:

 • augstākās izglītības profesionālā studiju programma „Māksla“ (45212) bakalaura profesionālā grāda iegūšanai mākslā un vidējās izglītības mvizuālās mākslas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai (licence Nr. 04041-4, derīga līdz 04. 07. 2005. ).

 • augstākās izglītības profesionālā studiju programma „Datordizains“ (452124) bakalaura profesionālā grāda iegūšanai mākslā un datordizainera kvalifikācijas iegūšanai (licence Nr. 04041-14, derīga līdz 14. 05. 2007. ).

Šo programmu realizēšanas atļauja pavēra iespējas radīt labu materiāli tehnisko bāzi, uz kuras pamata ir iespējams realizēt studiju programmu „Datordizains“ arī turpmāk.

Mākslu katedrā strādā speciālisti ar pieredzi zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, tekstilmākslas, rokdarbu, keramikas, fotogrāfijas un citu studiju kursu mācīšanā. Šajos virzienos līdz šim esošajās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās „Vizuālās mākslas skolotājs“ un “Datordizains“ studenti arī aizstāvēja kvalifikācijas un bakalaura darbus.

1. 3. Studiju procesa organizācija un realizācija

Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Augstskolu likumam u. c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem; imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.

Studijas notiek Daugavpils Universitātē Mūzikas un mākslu fakultātē. Apgūstot studiju programmu (pilna laika studijās), students attiecīgi iegūst profesionālā bakalaura grādu mākslā un datordizainera kvalifikāciju.

Gadījumā, ja šī programma kaut kādu iemeslu dēļ tiks pārtraukta, LPA pieņem tālākajām studijām tos DU studentus, kuriem no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ zūd iespēja turpināt studijas DU (augstskolu sadarbības līgums Nr.01-48/2004-32, noslēgts – 2004.gada 7.jūlijā).

2. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Datordizains” studentu zināšanu līmeni mācībspēki novērtē gan semestra laikā, izmantojot patstāvīgā studiju darba pārbaudes formas: skates, kontroldarbus, testus, referātus, uzstāšanos semināros, radošo darbu izpildi, gan sesiju laikā – ieskaitēs un eksāmenos, kas notiek gan mutiski, gan rakstiski, gan mākslinieciskajā izpildījumā.

Vērtējot profesionālās studiju programmas „Datordizains“ apguvi, ievēro pamatprincipus, kuri ir norādīti “Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. 481”.

 1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai.

 2. Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas obligātā satura apguvi.

 3. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai eksāmens. Minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti.

 4. Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:

  • ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),

  • augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),

  • vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”),

  • zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).

 5. Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, vai arī vērtējums 10 ballu skalā.

 6. Par katru studiju kursu, studiju darbu vai sasniegto prakses mērķi ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves līmenis ir pozitīvs vai ir saņemts vērtējums “ieskaitīts”.

3. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Datordizains” uzņem personas, kurām ir vidējā vai vidējā speciālā mākslas izglītība.

Uzņemšanas prasības:

Centralizētie eksāmeni: Papildus prasības:

- latviešu valodā un literatūrā - eksāmens zīmēšanā

- pirmajā svešvalodā - eksāmens gleznošanā

Ar vidējo speciālo mākslas izglītību papildprasības – atestāta atzīmes zīmēšanā un gleznošanā, ar vidējo izglītību papildprasības - iestājpārbaudījumi zīmēšanā un gleznošanā (imatrikulācijas eksāmenu prasības studenti var uzzināt 20.lpp.: http://dau.lv/dokumenti/uzn/2004/klat2004.pdf ).

4. STUDIJU ILGUMS

Programmas apjoms – 160 KP, to apguvei pilna laika studijās paredzēti 4 gadi.

5. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA

S

tudiju programmas struktūra attēlota diagrammā (skat. 1. zīmējumu).

1. zīmējums. Studiju programmas struktūra

Šīs programmas struktūra ir saskaņota ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr 481, prot. Nr. 59, 9§, Rīgā 2001. gada 20. novembrī. “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības valsts standartu”.

V

ispārizglītojošie
kursi (20 KP vai 12% no kopējā studiju programmas KP skaita) ir obligāti visiem profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Datordizains” imatrikulētajiem studentiem. Tajā ietilpst teorētiskie mākslas bakalaura standarta daļas pamatkursi, kas dod vispusīgas zināšanas galvenajās kultūras un mākslas nozarēs. Šajā blokā ietilpst profesionālā svešvaloda.

Teorētiskajos pamatkursos un informācijas tehnoloģiju kursos (36 KP vai 22% no kopējā studiju programmas KP skaita) ietilpst teorētiskie studiju kursi, kā arī citi mākslas, kultūras nozares pamatkursi, kas pilnveido studentu prasmes un iemaņas. Studenti izstrādā studiju darbu mākslas vēsturē.

Profesionālās specializācijas kursos (60 KP vai 38% no kopējā studiju programmas KP skaita) studentiem iespējams apgūt mākslas akadēmiskos pamatus, mākslinieciskās jaunrades un radošās darbības prasmes praktiskajās nodarbībās. Profesionālās specializācijas kursos ietilpst atbilstoši izvēlētajai kvalifikācijai – attiecīgie studiju kursi (skatīt studiju programmas saturu no 9. lpp. ).

Brīvas izvēles kursos (6KP vai 4%) iekļauti vairāki studiju programmas izvēles kursi, kur no piedāvātajiem studentiem jāizvēlas studiju kursi 6 KP apjomā no kopējā studiju programmas KP skaita (skatīt studiju programmas saturu 10. lpp. ).

Bakalaura darbs un prakses (38 KP vai 24% no kopējā studiju programmas KP skaita) - studiju laikā notiek trīs profesionālās kvalifikācijas prakses (26 KP apjomā), tiek izstrādāts bakalaura darbs.
Похожие документы:

 1. De nieuwe dokters 7 stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21 e eeuw jubileumversie 10 1996-2006 de toekomst is een ontdekkingsreis

  Документ
  ... de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wereld van De Nieuwe Dokters (de ... samenspel van de elektronica in de radio, antenne en de volumeknop de kwaliteit, ... Maar ook de ontregeling van de speekselklieren waardoor de druk op de tanden en ...
 2. D0 - the ecological and economic foundations

  Документ
  ... B., R.K. Turner, M. Zylstra, R. Brouwer, R.S. de Groot, S. Farber P.J. Ferraro R.E. Green, D. ... Economics 41: 393–408. de Groot, R., de Wit, M., Brown Gaddis, ... Brush, S., Gavin, T., Papa, R., Pascual, U., de Ruiter, P. 2006. „Biodiversity in agricultural ...
 3. Do not Cite or Quote – This bibliography does not reflect consensus advice or recommendations has not been reviewed or approved by the chartered SAB and does not represent EPA policy

  Документ
  ... nitrate, ammonium and dissolved oxygen (DO) concentrations. No denitrification was ... at stations with bottom water DO concentrations between 1 and 3 mg l(-1). ... ecosystem. Pages 134-138 in L. D. de Lacerda, H. H. Kremer, B. Kjerfve, W. Saolmons, J. I. ...
 4. DE PROFUNDIS [" Из глубины"

  Документ
  ... Lebens scheinen mir Jetzt bedeutungslos. Du siehst, welchen Grad von Individualismus ... каждого человека должна быть а guisa di fanciulla, che piangendo e ridendo pargoleggia ... дружбы. Тот, кто напишет трактат De Amicitia ["О дружбе" (лат.)], должен ...
 5. Do testers have to write code?

  Документ
  ... Surprise » 17 comments to Do Testers Have to Write Code ... automation helper code to do things like data generation ... Pack » Blog Archive » Do testers need programming skills? October ... Critical. | Selenium Testing? Do Cross Browser Testing with Sauce ...
 6. DA BOOGIE CREW ЗА ГРАМОТНЫЙ РЭП В беседе с « Global DJ » диджеи и танцоры из столичной команды « DA BOOGIE CREW» Дмитрий Генералов (Гормон) и Кирилл Попов (Топор) сделали комплимент группе «Каста»

  Рассказ
  DA BOOGIE CREW ЗА ГРАМОТНЫЙ РЭП В ... диджеи и танцоры из столичной команды «DA BOOGIE CREW» Дмитрий Генералов (Гормон ... Конова. ИЗ ДОСЬЕ GLOBAL DJ DA BOOGIE CREW Кто: Дмитрий "Гормон" ...

Другие похожие документы..