Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

8-0542-33-10-39 mdu.edu.ua | library_ssu@

Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за липень - серпень 2009 року

1. Вища освіта

378.014 Ф95

Фурман, А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: монографія / А.В.Фурман, А.Н.Гірняк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 312 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.03:316.344.42(477)(069) П78

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / За ред. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського. – Вип. 20 (24). – Х. : НТУ ";ХПІ";, 2009. – 328 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Алова, С. ";Маркетинг"; - новое направление в получении второго высшего образования в СумГУ / С.Алова // В двух словах. – 2009. – № 30.- 31 июля. – С. 11.

Арефьев, А.Л. Российские студенты в китайских вузах /А.Л.Арефьев // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. –

С. 118-126.

Бажал, А. Рейтинги вузов: в роли арбитра - студент /А.Бажал // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 6-8.

Бодрова, Е.В. Высшее образование для XXI века: (Ответы экспертов на заданные вопросы) / Е.В.Бодрова // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 25-32. – Продолжение, начало в № 2, 2009.

Боклан, К. Высшее образование в США / К.Боклан //Кампус. – 2009. – № 3. – С. 30-33.

Буцик, В.А. Какими могут быть государственные образовательные стандарты? / В.А.Буцик // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 109-112.

В вузах увеличат госзаказ: Минобразования рассматривает возможность увеличения госзаказа в некоторых вузах на 8-10% //Ваш шанс. – 2009. – № 30.- 29 июля. – С. 18А.

Відібрано студентів та науковців для навчання в університетах ЄС: 28 студентів та 8 науковців з України було відібрано для навчання в університетах країн ЄС у рамках стипендій за програмою «Еразмус Мундус», що фінансується Європейським Союзом // Євробюлетень. – 2009. – № 6. – С. 7.

Вітенко, І.С. Стан та проблеми забезпечення студентів-медиків сучасною навчальною книгою / І.С.Вітенко // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 23-31.

Дате, К. Вимоги до освіти при відборі кандидатів на німецьких підприємствах в Україні / К.Дате // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 119-121.

Державне замовлення - на сайті: На сайті Міністерства освіти і науки розміщено державне замовлення (відповідно до регіонів, вузів та спеціальностей) // Голос України. – 2009. – № 146.-

7 серпня. – С. 12.

Довгаль, И. В. Кинелев: ";Российская система образования обладает уникальным потенциалом"; / И.Довгаль // Ректор вуза. – 2009. – № 6. – С. 6-21.

Довгаль, И. ";Бунт"; в Малахитовом зале: На Научно-практической конференции Ассоциации юридических вузов, состоявшейся 3 апреля в Российском новом университете, прозвучала резкая критика не только реформ высшего профессионального образования, но и действий Минобрнауки в целом и даже Президента РФ / И.Довгаль // Ректор вуза. – 2009. – № 6. – С. 50-55.

Драч, І.І. Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти / І.І.Драч // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 44-48.

Дрова - это наука: Шосткинский институт СумГУ в 2009-2010 учебном году начнет подготовку специалистов по альтернативному топливу и энергосбережению // В двух словах. – 2009. – № 24.-

19 июня. – С. 4.

Дяченко, Т.І. Професійна мотивація курсу латинської мови /Т.І.Дяченко // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 74-77.

Ершов, В.В. Новые горизонты юридического образования: реальность или иллюзия? / В.В.Ершов // Alma mater. – 2009. –

№ 3. – С. 6-10.

Європейська освіта в українському вузі: Українсько-Австрійська Програма з експортно-орієнтованого менеджменту і міжнародної економіки за участю Університета економіки і права ";Крок"; (Київ) і IMC University of Applied Sciences Krems (Austria) //Дзеркало тижня. – 2009. – № 25.- 4 липня. – С. 12.

Жорнова, О. Репрезентація сенсу наукового знання: проблеми і перспективи вимірювання якості освіти / О.Жорнова //Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 88-96.

Зайцев, Д.В. В центре внимания - студент-инвалид: В статье рассмотрены условия эффективного интегрированного обучения в высшей школе. Определены направления повышения качества получаемого инвалидами высшего образования / Д.В.Зайцев //Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 134-140.

Ігнатюк, О.А. Особливості функціонування системи інженерної освіти в країнах Європейського Союзу / О.А.Ігнатюк //Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 1. – С. 82-86.

Ісаєнко, С.А. Експериментальне дослідження ступеня готовності студентів до формування власної професійної культури /С.А.Ісаєнко // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 58-63.

Ковальський, В. Закони та юридична освіта мають працювати на економіку: про зв'язок юридичної освіти з розвитком законодавства йшлося на конференції ";Законодавче забезпечення економічної політики держави і юридична освіта"; / В.Ковальський // Юридичний вісник України. – 2009. – № 25.- 20-26 червня. –

С. 2-3.

Колесник, Ю.М. На шляху до європейського освітнього простору / Ю.М.Колесник, Ю.М.Нерянов // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 44-46.

Кривуліна, Н. Рейтинги ВНЗ: бути чи не бути? /Н.Кривуліна, А.Кашин // Дзеркало тижня. – 2009. – № 25.-

4 липня. – С. 12.

Лисенко, О.І. Становлення та розвиток педагогічної практики у ВНЗ України (1917-1940 рр.) / О.І.Лисенко // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 36-44.

Литвин, А. Роль зв’язків з громадськістю у формуванні іміджу вищого навчального закладу / А.Литвин // Соціальна психологія. – 2009. – № 3. – С. 125-129.

Марігодов, В.К. Експертне оцінювання методів активізації пізнавальної діяльності та творчості / В.К.Марігодов // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 74-77.

Мельник, П. Таки є пільга у слухачів довузівської підготовки / П.Мельник // Голос України. – 2009. – № 146.-

7 серпня. – С. 12.

Михайлова, Т.А. Проблемы интеграции России в мировое образовательное пространство: Доступность и качество образования в России и Германии: сравнительные аспекты /Т.А.Михайлова // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 67-72.

Монаєнко, А. Особливості фінансової діяльності вищих навчальних закладів в Україні / А.Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 31-35.

Музиченко, Я. Леонід Губерський: Конкурсний відбір має бути за знаннями!: Ректор найпрестижнішого ";вишу"; України - при цьогорічну вступну кампанію та перспективи розвитку Шевченкового університету / Я.Музиченко // Україана молода. – 2009. – № 153.- 21 серпня. – С. 6-7.

На магістра вчитимуть удвічі довше // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 136.- 30 липня. – С. 8.

Новіков, В.П. Сучасний стан і проблеми викладання біотехнології в політехнічних університетах України / В.П.Новіков, Ю.І.Сидоров, О.В.Швед // Нові технології навчання. – 2009. –

№ 56. – С. 27-33.

Омелянчук, І. Консорціум університетів - альтернатива злиттю: Четверте засідання консорціуму восьми українських університетів і Варшавського університету відбулося в Національному університеті ";Острозька академія"; / І.Омелянчук //Урядовий кур'єр. – 2009. – № 136.- 30 липня. – С. 8.

Пересдать - дать - сдать...: В апреле Кабинет Министров Украины принял постановление № 369, которым существенно расширил перечень платных услуг, предоставляемых государственными вузами / Н.Влучная, В.Дудкевич, В.Писковый, И.Степная // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 52-53.

Пилипишин, Д.В. Высшее образование: кого лучше формировать в вузах — профессионала или эффективного человека? / Д.В.Пилипишин // Alma mater. – 2009. – № 5. – С. 53-63.

Полипрофессиональная проектная подготовка: от концепции к внедрению: Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева / Б.П.Павлов, Ю.Ф.Гортышов, Г.Ф.Мингалеев, В.В.Мельничнов // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 77-86.

Приходько, О. В мир знаний - с борьбой за признание: если учиться за границей / О.Приходько // Кампус. – 2009. – № 3. –

С. 20-21.

Приходько, О. Жак Фор: ";Я дуже хотів би сказати, що корупції в системі вищої освіти Франції немає";: Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні про доцільність інвестицій в освіту студентів з інших країн / О.Приходько // Дзеркало тижня. – 2009. – № 25.- 4 липня. – С. 12.

Про шляхи удосконалення якості освіти в НМУ імені О.О.Богомольця відповідно до міжнародних стандартів якості /В.Ф.Москаленко, О.П.Яворовський, Л.І.Остапюк, А.І.Чубатий //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 50-53.

378.362 П84

Прошкуратова, С. Кредитування вищої освіти - крок у майбутнє / С.Прошкуратова // Освіта України. – 2009. – № 49.-

3 липня. – С. 6.

378.4 Р49

Ривчун, Т. Об эффективности деятельности высшего учебного заведения / Т.Ривчун // Ректор вуза. – 2009. – № 6. –

С. 44-48.

Рифкин, Б. О новых тенденциях в высшем образовании США / Б.Рифкин // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 127-133.

Семиченко, В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей профессиональной школы / В.Семиченко, В.Дикань //Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 44-61. – (Продолжение. Начало —в № 1, 2008 г.).

Сорокин, Г.М. Формы гуманитаризации технического образования в вузе / Г.М.Сорокин // Alma mater. – 2009. – № 3. –

С. 48-54.

Тимощук, О. З вузівським дипломом на вулицю, або кому потрібні молоді спеціалісти? / О.Тимощук // Дзеркало тижня. –

20 червня. – № 22-23. – С. 22.

У Сумському державному університеті відбувся перший за роки існування вишу випуск студентів, які отримали дипломи за спеціальністю «журналіст» // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 131.-

23 липня. – С. 8.

Федоров, И.Б. Структура подготовки в высшей школе: анализ изменений в законодательстве Российской Федерации /И.Б.Федоров, С.В.Коршунов, Е.В.Караваева // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 3-14.

Фоменко, Н.Л. Стандартизація вищої освіти як теоретико-методична проблема / Н.Л.Фоменко // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 16-25.

Ханін, С. Енергоменеджери з СумДУ: з 1999 року ведеться підготовка фахівців за спеціальністю енергетичний менеджмент. Цим напрямком роботи у виші опікується керівник спеціалізованої групи з проведення енергетичних обстежень, доцент Сергій Сапожніков / С.Ханін // Сумщина. – 2009. – № 73-74.- 10 липня. – С. 3.

Хартія університетів України: академічні свободи, університетська автономія та освіта (Ялта, Україна, 12 червня 2009 року) // Освіта України. – 2009. – № 51-52.- 10 липня. – С. 5.

Чернова, К. Соціокультурний аспект модернізації вищої школи / К.Чернова // Соціальна психологія. – 2009. – № 3. –

С. 79-85.

Шакуров, А.Р. Аутсорсинг корпоративного университета: будущее профессионального образования сегодня / А.Р.Шакуров, Д.С.Щетинина // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 10-16.

2. Післядипломна освіта

Даниленко, Л. Застосування компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти / Л.Даниленко //Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 14-16.

Дудар, З. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / З.Дудар, І.Ревенчук // Вища школа. – 2009. – № 5. –

С. 111-118.

Кузнецов, О.В. Направления модернизации ДПО (дополнительного профессионального образования) государственных служащих / О.В.Кузнецов // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 145-149.

Осипов, П.Н. Реализация идеи непрерывного профессионального образования в условиях малого города /П.Н.Осипов, Х.Р.Кадырова // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 157-160.

3. Дистанційна освіта

Гафуров, С.Н. Дистанционная образовательная технология: отношения кафедры и структур, сопровождающих учебный процесс / С.Н.Гафуров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 16-18.

Отримати німецький диплом, не виїжджаючи з України //Урядовий кур'єр. – 2009. – № 111.- 24 червня. – С. 19.

Семенець, В. Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес / В.Семенець, В.Каук, О.Аврунін //Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 40-57.

Скибицкий, Э.Г. Моделирование системы подготовки педагогических кадров к работе в условиях дистанционного обучения / Э.Г.Скибицкий, Т.И.Шорохова // Инновации в образовании. – 2009. – № 6. – С. 30-41.

Судакова, І.Є. Дистанційна освіта у світі та в Україні: історія розвитку та сьогодення / І.Є.Судакова // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 32-36.

4. Організація вищої освіти

Артюшина, М.В. Проблеми підготовки педагогічних працівників вищої школи України до запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу /М.В.Артюшина // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 26-31.

378.1 Л13

Лавров, Е.А. Компьютеризация управления вузом /Е.А.Лавров, А.В.Клименко. – Сумы: Довкілля, 2005. – 302 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Казаков, В.М. Новітні тенденції розвитку європейської медичної освіти / В.М.Казаков, О.М.Талалаєнко, М.Б.Первак //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 40-44.

Казаков, В.М. Сучасна Європейська медична освіта: проблеми та перспективи розвитку / В.М.Казаков, О.М.Талалажнко, М.Б.Первак // Університетська клініка. – 2008. – № 2. – С. 3-6.

Міжнародна співпраця - ефективний напрямок якісної підготовки студентів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф / А.А.Гудима, В.В.Дем'яненко, І.М.Герасимів, П.Р.Левицький // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 78-80.

Панасевич, Д.Б. Аналіз структури та змісту Переліку-2006 /Д.Б.Панасевич // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 3-11.

Пашко, К.О. Про створення спільної бази тестових завдань для всіх вищих медичних навчальних закладів України /К.О.Пашко, М.О.Кашуба, В.В.Максимова // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 102-104.

Педанов, Ю.Ф. Особливості формування програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації як підготовка до впровадження кредитно-модульної системи освіти на теоретичних кафедрах вищих навчальних закладів III-IV рівнів акрудитації /Ю.Ф.Педанов, А.І.Гоженко, Р.Ф.Макулькін // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 105-106.

Ребров, Б.А. Система медичної підготовки в Австрії /Б.А.Ребров, Н.Г.Строіло // Ваше здоров'я. – 2009. – № 20.-

22 травня. – С. 15.

Сучасні моделі міжпредметної інтеграції / І.Я.Господарський, С.О.Ястренмська, Н.Б.Галіяш, І.В.Корда // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 72-74.

Ямковий, В. Аспекти оцінювання релевантності системи ранжування вищих навчальних закладів / В.Ямковий // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 14-38.

5. Професорсько-викладацький склад

Роль педагогічного спілкування в системі медичної освіти згідно з контекстом болонського процесу / В.П.Пішак, Н.І.Зорій, В.П.Польовий, С.П.Польова // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 58-60.

Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2009. – № 79-80.-

24 липня. – С. 4.

6. Організація навчальної роботи

378.8(082) А43

Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: збірник наукових праць. – Вип.11. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 190 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Антонова, С.Г. Учебно-методическая поддержка образовательных технологий вузов: к вопросу о типологии учебных изданий / С.Г.Антонова // Alma mater. – 2009. – № 5. – С. 32-35.

Бондаренко, М. Впровадження інноваційних технологій навчання задля забезпечення якості освіти та ефективного міжнародного співробітництва / М.Бондаренко, Н.Лєсна, В.Рєпка //Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 58-65.

Воронов, M.B. Модель оценки уровня информатизации процессов обучения в вузе / M.B.Воронов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 4-15.

Вплив психофізіологічних особливостей студентів на їх успішність при вивченні педіатрії / Г.А.Павлишин, Р.М.Гнатюк, В.В.Стеценко, Л.А.Волянська // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 97-99.

Гуменюк, О.М. Проблеми контролю знань і вмінь студентів в умовах інтеграції вищої медичної освіти у cвітовий освітній простір / О.М.Гуменюк, В.В.Гуменюк // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 81-83.

Деякі аспекти викладання пропедевтики педіатрії студентам в умовах кредитно-модульної системи / О.Є.Федорців, М.І.Кінаш, В.Ф.Лобода, О.М.Шульгай // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 109-111.

Досвід проведення підсумкового контролю на кафедрі медичної біології в умовах впровадження кредитно-модульної системи / С.М.Горбатюк, Р.П.Піскун, Т.І.Шевчук, В.В.Родінкова //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 69-71.

Друзь, В.А. Игровое проектирование как инновационный метод организации учебного процесса / В.А.Друзь // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 1. – С. 87-92.

Дубініна, В.Г. Шляхи оптимізації викладання клінічних дисциплін (онкології) у медичному університеті / В.Г.Дубініна, А.І.Рибін // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 88-89.

378.4(477) Ж81

Жорнова, О.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців відповідно до правил єдиного ринку / О.І.Жорнова // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 24-29.

Жорнова, О.І. Професійно-педагогічна площина новочасних атрибутів виробництва та особливості професійної підготовки студентів технічних університетів / О.І.Жорнова // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 38-43.

Зіменковський, Б.С. Досвід і проблеми запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу /Б.С.Зіменковський, М.Р.Гжегоцький, І.І.Солонинко // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 37-39.

Івченко, В.К. Досвід організації навчального процесу за кредитно-модульною системою в Луганському державному медичному університеті / В.К.Івченко, В.В.Сімрок, С.М.Смірнов //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 39-40.

Кадиев, Р.И. Организация информатизации и инновационных технологий обучения в вузе / Р.И.Кадиев // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 41-44.

Методичне забезпечення навчального процесу при вивченні фармацевтичних дисциплін управлінсько-економічного напрямку в умовах запровадження кредитно-модульної системи /Т.А.Грошовий, М.Б.Демчук, О.Б.Калушка, О.В.Тригубчак //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 75-77.

Мітрясова, О.П. Концептуальні основи інтегрованого навчання природничих дисциплін / О.П.Мітрясова // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 77-81.

Перший досвід застосування кредитно-модульної системи у підготовці студентів за програмою ";онкологія"; / В.І.Дрижак, І.Й.Галайчук, І.В.Жулкевич, М.І.Домбрович // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 83-85.

Приходько, В. Педагогічна технологія формування навчальної діяльності студентів як засіб забезпечення якості вищої освіти / В.Приходько, С.Шевченко, О.Ясєв // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 39-47.

Розвиток сучасних методів оцінювання рівня знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі загальної гігієни та екології / К.О.Пашко, М.О.Кашуба, В.А.Кондратюк, А.К.Г // Медична освіта. – 2009. –

№ 2. – С. 100-101.

Семенець, С.П. Задачний підхід до проблеми розвивального навчання математиці / С.П.Семенець // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 33-38.

Сироїд, І. Студентів по осені рахують: Ні чиновники, ні керівництво ";вишів"; не знають, що робити із пільговиками у наступному році / І.Сироїд // Профспілкові вісті. – 2009. – № 32.-

14 серпня. – С. 10.

Чекман, І.С. Досвід впровадження кредитно-модульної системи та організація виховної роботи на кафедрі фармакології та клінічної фармакології національного медичного університету імені О.О. Богомольця / І.С.Чекман, Н.О.Горчакова, Т.Ю.Небесна //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 65-67.

7. Зарахування уВНЗ

Украина. Министерство образования и науки.

О льготах при поступлении в высшие учебные заведений лиц, которым Законом Украины «О повышении престижности шахтерского труда» предоставлено такое право: письмо Министерства образования и науки Украины от 09.07.2009 г.

№ 1/9-469 / Украина. Министерство образования и науки //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 27.- 20 июля. – С. 9-10.

Битюк, И. Мозги на экспорт: сумским абитуриентам под силу учиться за рубежом / И.Битюк // Панорама. – 2009. – № 29.- 15-22 июля. – С. А12.

Битюк, И. Попытка № 2: Вступительная кампания в вузах для поступающих на коммерческой основе продлена до 25 августа /И.Битюк // Панорама. – 2009. – № 34.- 19-26 августа. – С. А4.

Веснич, А. Дурдом при поступлении: Приемные комиссии вузов едва начали прием документов, а наблюдатели уже видят значительные нарушения: В правилах приема в СумГУ активисты обнаружили подвох / А.Веснич // Панорама. – 2009. – № 31.-

29 июля-5 августа. – С. А5.

Градоблянська, Т. Абітурієнти атакують виші /Т.Градоблянська // Голос України. – 2009. – № 121.- 3 липня. –

С. 1, 12.

Градоблянська, Т. Лише третина претендентів подала свої документи для вступу на одну спеціальність / Т.Градоблянська //Голос України. – 2009. – № 138.- 28 липня. – С. 4.

Демидов, И. Поступаем в вуз в 2009-м: что нового ждет абитуриентов и их родителей во время вступительной компании /И.Демидов // Ваш шанс. – 2009. – № 27.- 8 июля. – С. 13А.

Кандидаты в студенты: конкурс на носу // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 8-9.

Ковальчук, А. Абітурієнти зможуть відстежувати конкурс у вузах: кожен зможе стежити за своїм просуванням у рейтингу на вступ на сайті / А.Ковальчук // Голос України. – 2009. – № 116.- 25 червня. – С. 4.

Коваленко, О. Вступ - 2009: Перші підсумки і перші проблеми / О.Коваленко // Освіта України. – 2009. – № 57-58.-

7 серпня. – С. 1, 2.

Короденко, М. Вступна кампанія - успішна / М.Короденко //Освіта України. – 2009. – № 57-58.- 7 серпня. – С. 1, 4.

Косинська, Ю. Ігор Лікарчук: Хто знань не мав, тому не допомогли ні зв'язки, ні гроші: про плюси і розчарування від ЗНО-2009, наплив пільговиків, ";липові"; медичні довідки і про те, яких змін очікувати розповідає директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук / Ю.Косинська // Україна молода. – 2009. – № 140.- 4 серпня. – С. 12.

Кривда, М. Пільговики щільно стали на шляху абітурієнтів з високими балами : Київський державний університет просить Міністерство освіти зробити перерозподіл бюджетних місць із інших вишів, щоб поряд з абітурієнтами, які прийшли поза конкурсом, опинилися й відмінники / М.Кривда // Голос України. – 2009. – № 134.- 22 липня. – С. 1, 4.

Кунгурцева, Л. Вопросы льготного поступления на учебу: консультируют специалисты Минобразования / Л.Кунгурцева //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 27.- 20 июля. – С. 31-32.

Кушнір, Л. Абітурієнтський ";дерибан";: престижні спеціальності у ВНЗ ";бронюють"; пільговики / Л.Кушнір // Україна молода. – 2009. – № 128.- 17 липня. – С. 2.

Кушнір, Л. Стусани від ";альма-матері";: Абітура - 2009: як розумнику посунути ";липового"; пільговика та як утекти з ";вишу";, куди тебе нашвидкуруч зарахували / Л.Кушнір // Україна молода. – 2009.- № 141.- 5 серпня. – С. 1, 7.

Мазур, А. Из школьников - в студенты: Все большее количество студентов стремится учиться на бюджетных местах: В СумГУ 565 бюджетных мест на дневную форму обучения /А.Мазур, И.Битюк // Панорама. – 2009. – № 32.- 5-12 августа. –

С. А4.

Медалісти вступатимуть до вузів на загальних підставах //Голос України. – 2009. – № 131.- 17 липня. – С. 1, 4.

Медалистов оставили без льгот: Минобразования и науки упразднило льготы для поступающих в вузы медалистов // Ваш шанс. – 2009. – № 29.- 22 июля. – С. 18А.

Медсправка в вуз - под контролем: если медсправка не будет соответствовать установленным требованиям, поступающих не допустят к участию в конкурсе, а студенты будут отчисляться на любом этапе обучения // Ваш шанс. – 2009. – № 29.- 22 июля. –

С. 22А.

Мельник, П. Вступники задоволені: 97,6 відсотка вступників із 2607 опитаних за останній місяць вказали на те, що вони дуже добре поінформовані про використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) під час вступної кампанії / П.Мельник // Голос України. – 2009. – № 151.-

14 серпня. – С. 10.

Миколюк, О. Бали та пільги конкурують із талантами: Як у 2010 році не повторити цьогорічний сценарій тестування та вступу дітей до ВНЗ / О.Миколюк // День. – 2009. – № 132.- 31 липня. –

С. 1, 22.

Міносвіти скасувало пільги для медалістів під час вступу до вузів // Профспілкові вісті. – 2009. – № 29.- 24 липня. – С. 3.

Не зайвий запобіжник корупції: Корупція у сфері вищої освіти // Освіта України. – 2009. – № 56.- 31 липня. – С. 5.

Неїжмак, В. ";Липовий"; сертифікат: Щоб стати студентом педуніверситету, абітурієнт «домалював» собі прохідні бали /В.Неїжмак // Україна молода. – 2009. – № 150.- 18 серпня. – С. 12.

Новинки вступительной компании-2009 // Юридическая консультация. – 2009. – № 12.- июнь. – С. 12.

Овдієнко, Н. МОН продовжить зарахування на спеціаліста і магістра. Заяви приймаються до 25 серпня / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 146.- 7 серпня. – С. 4.

Овдієнко, Н. ОПОРА: пільги абітурієнтів суперечать Конституції / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 148.-

11 серпня. – С. 4.

Павлова, Л. Вузы хотят порядка: В СумГУ, как сообщил нам Юрий Зимак, директор Департамента довузовской подготовки и зампредседателя приемной комиссии университета, в результате вступительной «рокировки» освободившиеся бюджетные места заняли те, кто был зачислен по конкурсу на контрактной основе. Таковых на сегодня - около 100 человек. Им вернули уплаченные деньги / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 32.- 12 августа. –

С. 9А.

Петрушенко, М. Абітурієнти стають студентами /М.Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 143.- 8 серпня. –

С. 3.

Пільгові категорії вступників до вищих навчальних закладів України у 2009 році // Освіта. – 2009. – № 25-26.- 24 червня-

1 липня. – С. 2.

Семенченко, М. Наступ на всі фронти: абітурієнти ";штурмують"; приймальні комісії вітчизняних ВНЗ. Подаючи документи на безліч факультетів, кандидати в студенти керуються правилом ";хоч кудись, але вступлю";, а не усвідомленим вибором майбутньої професії / М.Семенченко, К.Моржецька // Україна молода. – 2009. – № 121.- 8 липня. – С. 7.

Синельников, О. В інститутських коридорах - гаряча пора: у вищих навчальних закладах країни в розпалі вступна компанія /О.Синельников // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 124.- 14 липня. –

С. 1.

Синельников, О. Довідка - не перепустка до вишу: виникають запитання щодо відповідності медичних довідок, що їх надають до вступних комісій абітурієнти, які через хворобу не пройшли тестування, і претенденти на позаконкурсний вступ як інваліди І і ІІ груп / О.Синельников // Урядовий кур'єр. – 2009. –

№ 129.- 21 липня. – С. 5.

Синельников, О. Столичний університет - за зміну умов вступу: Складну нинішню кампанію вступу до вищих навчальних закладів України охарактеризував проректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров / О.Синельников // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 132.-

24 липня. – С. 16.

Телефон для абітурієнтів: Міністерство освіти і науки України відкрило телефонну лінію з питань вступної кампанії (коротко) // Сумщина. – 2009. – № 75.- 15 липня. – С. 1.

У МОН працюють приймальня громадян та консультативний телефон ";Вступна компанія 2009 року"; (коротко) // Освіта України. – 2009. – № 51-52.- 10 липня. – С. 1.

Украинцы могут поступать в вузы России (коротко) // Ваш шанс. – 2009. – № 28.-15 июля. – С. 13А.

Усатенко, П. ";Вступна кампанія - 2009 - успішна";: Так заявив, підбиваючи попередні підсумки цьогорічної вступної кампанії, директор департаменту вищої освіти МОН України Ярослав Болюбаш / П.Усатенко // Дзеркало тижня. – 2009. – № 29.- 8-14 серпня. – C. 12.

Шевчук, І. Пільга на інтелект?: Цьогорічна вступна кампанія в Одеському національному університеті ім. Іллі Мечникова була напруженою, розповідає ректор Валентин Сминтина / І.Шевчук // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 145.-

12 серпня. – С. 6.

Шовкопляс, С. Вас тут не стояло: в вузах страны горячая пора - стартовала вступительная компания / С.Шовкопляс // В двух словах. – 2009. – № 27.- 10 июля. – С. 12.

Шулікін, Д. Є потреба в додаткових бюджетних місцях: Про особливості вступної кампанії 2009 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на прес-конференції розповідали проректор Володимир Бугрові відповідальний секретар приймальної комісії Григорій Семенюк /Д.Шулікін // Освіта України. – 2009. – № 55.- 24 липня. – С. 1, 2.

Шулікін, Д. Міністерство піде назустріч ВНЗ: Буде виділено певну кількість додаткових місць / Д.Шулікін // Освіта України. – 2009. – № 56.- 31 липня. – С. 1, 2.

8. Плата за навчання

Дацюк, Л. Освіта у вишах подешевшає?: Антимонопольний комітет вирішив навести лад у сфері надання вищими навчальними закладами платних послуг / Л.Дацюк // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 115.- 1 липня. – С. 4.

Литовченко, Д. Финансовый незачет: Сумские вузы не уступают киевским и даже некоторым европейским по стоимости обучения / Д.Литовченко // Панорама. – 2009. – № 27.- 1-8 июля. – С. А11.

Ніколаєва, Л. Уряд обіцяє врегулювати плату за навчання /Л.Ніколаєва // Профспілкові вісті. – 2009. – № 32.- 14 серпня. –

С. 10.

Павлова, Л. Почем нынче высшее?: в этом году стоимость обучения в сумских вузах повысилась от 11 до 40% / Л.Павлова //Ваш шанс. – 2009. – № 25.- 24 июня. – С. 13А.

Щодо плати за послуги в системі освіти // Праця і зарплата. – 2009. – № 31.- 19 серпня. – С. 5.

9. Методи навчання

Абільтарова, Е.Н. Дидактичні принципи та вимоги до використання комп'ютерних технологій під час вивчення основ охорони праці / Е.Н.Абільтарова // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 54-58.

Вострецова, Е.В. Опыт использования новых образовательных технологий при повышении квалификации преподавателей вуза / Е.В.Вострецова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 62-68.

Дятченко, Д. Web-курс для активізації самостійної діяльності / Д.Дятченко // Освіта. – 2009. – № 35-36.-

12-19 серпня. – С. 8.

Зайбт, Т. Оцінка студентами співпраці у напіввіртуальних навчальних групах / Т.Зайбт, К.Шуллер // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С. 132-142.

Зверева, О.М. «Сказка о репке», или еще одна область использования IDEFO-диаграмм / О.М.Зверева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 42-50.

Інтенсифікація навчального процесу студента при вивчені тестових завдань під час практичних занять / О.В.Громов, П.Г.Герасимчук, М.О.Коваленко, М.В.Василишина // Український стоматологічний альманах. – 2009. – № 3. – С. 51-52.

Ковальчук, Л.Я. Впровадження новітніх методик і систем навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / Л.Я.Ковальчук // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 10-14.

Коляда, М. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою / М.Коляда // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 66-76.

Костильов, О.В. Удосконалення методів навчання студентів у вищих медичних закладах освіти шляхом створення критеріально орієнтованих тестових завдань / О.В.Костильов, О.Ю.Руда, О.В.Романенко // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 92-94.

Кравченко, В. Моделювання систем: досвід та перспективи викладання дисципліни / В.Кравченко, Ю.Шабаліна, В.Кравченко //Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 48-54.

Курик, М.О. Групова форма роботи як засіб особистісно орієнтованого навчання студентів з математики у ВНЗ I-II рівнів акредитації / М.О.Курик // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. –

С. 53-64.

Лєпшина, С.М. Досвід використання системи дистанційного навчання з фтизіатрії / С.М.Лєпшина, Д.Л.Шестопалов //Університетська клініка. – 2008. – № 2. – С. 10-12.

Лохматова, Н.М. Формування комунікативної компетентності у студентів при вивченні стоматології дитячого віку / Н.М.Лохматова, О.В.Шешукова // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 94-96.

Майданский, А.Д. Лекция в структуре неявного знания /А.Д.Майданский // Alma mater. – 2009. – № 5. – С. 16-19.

Мітрясова, О.П. Використання принципу історизму у формуванні змісту навчання хімії / О.П.Мітрясова // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 101-104.

Моніторинг якості медичної освіти: результати тестових державних ліцензійних іспитів / М.В.Банчук, І.Є.Буллах, О.П.Волосовець, М.Р.Мруга // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 14-22.

Ольшванг, И.Ю. Методика использования интерактивной доски при преподавании иностранных языков в вузе /И.Ю.Ольшванг, О.Ю.Ольшванг // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 35-41.

Особливості організації навчального процесу з іноземними студентами на молодших курсах в умовах кредитно-модульної системи / В.М.Ждан, В.М.Бобирьов, А.М.Скрипніков, І.І.Старченко // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 32-33.

Сікорський, П. Дидактичне структурування навчального матеріалу з фундаментальних дисциплін як педагогічна проблема /П.Сікорський, О.Вітер // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 80-87.

Слободчикова, A.A. Внедрение новых электронных разработок в образовательный процесс в виде спецкурсов /A.A.Слободчикова, Е.А.Барахсанова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 69-72.

Суррогатное интернет-образование как детище кризиса (коротко) // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 65-66.

Тулайдан, Э.Я. Специфика комплексного применения различных видов мультимедийных технологии в высшей школе (на примере обучения курсантов военных вузов) / Э.Я.Тулайдан //Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 33-41.

Федоров, А.В. Сюжетный/повествовательный анализ медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории / А.В.Федоров // Инновации в образовании. – 2009. – № 6. – С. 77-90.

10. Наукова робота

Переконливе лідерство: студенти Сумського держуніверситету стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук // Сумщина. – 2009. – № 67.- 24 червня. – С. 1.

Прудкий, І. Всеукраїнська олімпіада з терапії показала: у нашої медицини є майбутнє. Третє місце посіла студентка Лідія Олійник медичного інституту Сумського державного університету /І.Прудкий // Ваше здоров'я. – 2009. – № 22.-5 червня. – С. 6.

Студенти СумДУ - кращі в Україні: Сумський державний університет знову став лідером серед ВНЗ України за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році // Сумщина. – 2009. – № 73-74.- 10 липня. – С. 1.

11. Охорона праці у вищих навчальних закладах

Україна. Міністерство освіти і науки.

Щодо підвищення якості з вивчення питань охорони праці у вищих навчальних закладах: Міністерство освіти і науки України керівникам вищих навчальних закладів І-VI рівнів акредитації усіх форм власності від 29.04.2009 р. № 1/9-297 / Україна. Міністерство освіти і науки // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 6. – С. 2.

Гресь, Н. Розслідування нещасного випадку, який стався під час виробничої практики студентів / Н.Гресь // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 55-66.

12. Піклування про здоров’я студентів

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України ";Про оздоровлення та відпочинок дітей";: Закон України від 21 травня 2009 року

№ 1401-VI / Україна. Закони // Соціальний захист. – 2009. – № 6. – С. 23.

Україна. Президент.

Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні : указ Президента України від 23 червня 2009 року № 478/2009 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 114.- 27 червня. – С. 12.

Україна. Президент.

Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2009 році: указ Президента України від 26 травня 2009 року № 363/2009 / Україна. Президент // Соціальний захист. – 2009. – № 6. – С. 24.

Котова, А. Студенческие поликлиники и профилактории: дыра размером с Китай / А.Котова // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 58.

13. Студентське життя

Бойко, Л. Друга домівка Акачі: студент Медичного інституту Акачі Нвагоу, якого торік в СумДУ було визнано найкращим іноземним студентом / Л.Бойко // Сумщина. – 2009. – № 68-69.- 26 червня. – С. 8.

Веснич, А. Приключения иностранцев в Сумах: по аналогии с известным советским фильмом в нашем городе также случалось немало неординарных и забавных историй с заграничными гостями / А.Веснич // Панорама. – 2009. – № 27.- 1-8 июля. – С. А10.

Дейнека, Ю. Молодь рухає націю: 7 серпня біля пам'ятника Шевченку відбувся мітинг «Зустріч», присвячений святкуванню 5-ї річниці студентської революції / Ю.Дейнека // Суми і сумчани. – 2009. – № 33.- 14 серпня. – С. 11.

Ісіпчук, Н. Молодість - це прекрасно!: або як навчаються і проводять дозвілля іноземні студенти в СумДУ / Н.Ісіпчук //Сумщина. – 2009. – № 68-69.- 26 червня. – С. 8.

Малей, А. В ожидании шары: [студенческие приметы] /А.Малей // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 64-65.

Огієнко, О. ";Молодь рухає нацією";: Під таким гаслом у Сумах відбувся мітинг, присвячений 5-й річниці студентської революції / О.Огієнко // Сумщина. – 2009. – № 87.- 12 серпня. –

С. 4.

Пять лет как СНУ нет: митинг, посвященный пятилетию студенческих протестов против создания СНУ, прошел 7 августа в сквере Шевченко. Преподаватель СумГУ Александр Телетов посетовал, что нынешнее студенческое самоуправление не столь активно, как их предшественники // ДС-экспресс. – 2009. – № 32.- 12 августа. – С. 1.

14. Вчені ступені. Дипломи. Кваліфікаційні екзамени

378.24(072) Б57

Бєсєдіна, Л.М. Підготовка та захист кваліфікаційних, дипломних робіт: методичний посібник / Л.М.Бєсєдіна, О.І.Сторубльов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Логос, 2009. – 98 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про підсумки проведення II всеукраїнської олімпіади ";Комп'ютерні технології в бухгалтерському обліку"; серед студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації: наказ Міністерства освіти і науки від 23.07.2009 року. За активну участь у підготовці та проведенні II Всеукраїнської олімпіади оголосити подяку головам обласних Рад директорів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації: Антикову М.М. / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2009. – № 56.-

31 липня. – С. 1, 2.

Василенко, І. За знання платять золотом. У злитках: Троє найкращих випускників Національного університету ";Острозька академія"; на додачу до престижних дипломів отримали кількаграмові злитки золота / І.Василенко // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 114.- 27 червня. – С. 5.

Минобразования назвало цену за печать дипломов //Юридическая консультация. – 2009. – № 12.- июнь. – С. 13.

Названо вартість друку диплома про вищу освіту // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 112.- 25 червня. – С. 5.

Про роботу відділу аспірантури та докторантури ІПНБ і спеціалізованої вченої ради Д 26.729.06 // Національна безпека: український вимір. – 2009. – № 3. – С. 131-132.

Рябуха, Т. Документи про освіту: В навчальному закладі навчаються особи як за бюджетні кошти, так і на контрактній основі. Які з цих осіб мають право отримувати документи про освіту безоплатно, а які повинні сплачувати за їх виготовлення? /Т.Рябуха // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 30.- 10 серпня. –

С. 23-24.

Тарутіна, З.Є. Завтра наближаємо самі - аспірантура і докторантура інституту / З.Є.Тарутіна // Освіта. – 2009. – № 23-24.- 10-17 червня. – С. 7.

15. Стипендії

Україна. Кабінет Міністрів.

По призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 651-р.: [серед відзначених Попова Катерина Сергіївна - студентка 5 курсу Сумського державного університету] / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 112.- 25 червня. – С. 13.

";Верховные"; стипендии могут удвоить: С 1 сентября одаренные студенты, возможно, начнут получать солидную прибавку к обычной стипендии // Ваш шанс. – 2009. – № 30.-

29 июля. – С. 18А.

Іменні стипендії: Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти» // Освіта України. – 2009. – № 55.- 24 липня. – С. 1, 2.

Пламенская, А. Кто крайний за стипендией? / А.Пламенская // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 48-49.

16. Університети

378.4(4)

European universities - looking forward with confidence : Prague declaration 2009. – Brussels : European University Association asbl, 2009. – 6 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Україна. Кабінет Міністрів.

Питання Національного університету ";Львівська політехніка";: постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року № 713 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 129.- 21 липня. – С. 13.

Аксанюк, М. Прапор замість ганчірки: В Одеському університеті витирали ноги стягом України. Ні міліція, ні ректор не бачать у цьому криміналу / М.Аксанюк // Україна молода. – 2009. – № 145.- 11 серпня. – С. 2.

Бердникова, Э.Р. Воспитательная деятельность как аспект профессиональной подготовки инженера: Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева /Э.Р.Бердникова, В.А.Чистоусов, И.С.Халитова // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 98-104.

Бондаренко, М. Харківський національний університет радіоелектроніки: ми працюємо для майбутнього / М.Бондаренко //Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 3-20.

Вертікова, І. ";Формуємо систему європейської освіти";: Про сьогодення і перспективи розвитку Сумського національного аграрного університету розповідає ректор А.І.Ладика / І.Вертікова // Сумщина. – 2009. – № 76-77.- 17 липня. – С. 4.

";Випускники виправдовують сподівання вчителів";: Ректор Національного університету державної податкової служби України Петро Мельник // Вісник податкової служби України. – 2009. –

№ 24. – С. 22-23.

Віленський, Ю. У вимірах чеснот, за покликом моральності вибудовують політику виховної роботи у національному медичному університеті імені О.О. Богомольця / Ю.Віленський //Ваше здоров'я. – 2009. – № 24.-19 червня. – С. 3.

Гойда, Н. Підвищення якості медичної допомоги - один із основних напрямків роботи. Лікувальна робота НМАПО імені П.Л.Шупика / Н.Гойда, Е.Мурзіна // Ваше здоров'я. – 2009. – № 20.-22 травня. – С. 13.

Гортышов, Ю.Ф. КГТУ им. А.Н. Туполева: итоги реализации инновационной образовательной программы: Казанский государственный технический университет имени А.Н.Туполева / Ю.Ф.Гортышов, Г.Л.Дегтярев // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 68-76.

Градоблянська, Т. 175 років юності. VI. Право - мистецтво добра і справедливості: [юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка] /Т.Градоблянська // Голос України. – 2009. – № 141.- 31 липня. –

С. 21. – Продовження, початок у № 117, 121, 126, 136.

Друженко, Т. 175 років юності. VII. Мехмат. одвічні істини - сучасним студентам: [механіко-математичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка] /Т.Друженко // Голос України. – 2009. – № 146.- 7 серпня. – С. 13. – Продовження, початок у № 117, 121, 126, 136, 141.

Жорнова, О.І. Основні проблеми підготовки студентів університетів до культуротворчості за нових умов праці /О.І.Жорнова // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 56-64.

Запорожан, В.М. Міжнародне науково-освітнє співтовариство як каталізатор реформування / В.М.Запорожан, В.Й.Кресюн, О.В.Чернецька // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 34-36.

Корольов, Б.І. Володимир Луговий: фактори цивілізаційного визначення. Директор інституту вищої освіти АПН України / Б.І.Корольов // Освіта. – 2009. – № 23-24.- 10-17 червня. – С. 2.

Костин, В.А. Целевая контрактная подготовка для высокотехнологичных производств: Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева / В.А.Костин, Р.Г.Насырова // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. –

С. 92-97.

Кузнецов, Ю. Наука виживати: ескіз з польської академії [Інститут Бадань Літерацьких Польської Академії Наук] /Ю.Кузнецов // Освіта України. – 2009. – № 49.- 3 липня. – С. 4.

Левицька, Л. Інтегруючись до Європи, пам'ятаємо Кобзареві слова: [Тернопільський національний економічний університет] / Л.Левицька // Голос України. – 2009. – № 114.-

23 червня. – С. 10-11.

Лєсна, Н. Партнерська співпраця ХНУРЕ (Харківський національний університет радіоелектроніки) з роботодавцями як запорука успішного професійного старту його випускників /Н.Лєсна, Т.Шатовська // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 21-27.

Лісовий, В.М. Про розвиток міжнародних зв'язків, інтеграцію в міжнародну систему освіти та підготовку фахівців для зарубіжних країн в Харківському національному / В.М.Лісовий, В.А.Капустник, В.Д.Марковський // Медична освіта. – 2009. –

№ 2. – С. 47-49.

Мельник, О. Літній університет відкрився у Львові: У місті Лева відбулося відкриття Літнього університету «Give me five», що в перекладі українською мовою означає ";Дай мені п'ять";. Організатором заходу став Форум європейських студентів Львова (AEGEE - Lviv), незалежне відділення найбільшої загальноєвропейської неприбуткової студентської організації - AEGEE / О.Мельник // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 138.-

1 серпня. – С. 16.

Минзарипов, Р.Г. Гуманитарная среда классического университета и формирование конкурентоспособной личности /Р.Г.Минзарипов, Г.В.Ившина // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 42-50.

Михайлов, С.А. ";Электронный университет";: Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева /С.А.Михайлов, А.Г.Дегтярев, В.М.Трегубов // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 87-91.

Нагребецька, І. Історію творять університети: Університет імені Тараса Шевченка - гордість інтелігенції і осередок патріотизму / І.Нагребецька // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 134.-

28 липня. – С. 1.

Нейко, Є.М. Ефективність партнерської співпраці Івано-Франківського національного медичного університету та зарубіжних навчальних закладів / Є.М.Нейко, Л.В.Глушко, С.В.Федоров // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 54-55.

Овдієнко, Н. 175 років юності: VIII. Місце, де живе історія: [історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка] / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. –

№ 151.- 14 серпня. – С. 11. – Продовження, початок у № 117, 121, 126, 136, 141, 146.

Овдієнко, Н. 175 років юності: Київський Національний університет імені Тараса Шевченка / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 156.- 21 серпня. – С. 13.

";Політехніка"; одержить особливий статус (коротко) // Голос України. – 2009. – № 125.- 9 липня. – С. 4.

Пономаренко, В. Харківський національний економічний університет: минуле, сучасне, майбутнє / В.Пономаренко // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 3-13.

Романова, М.И. Инкубатор гениев или конвейер менеджеров? (О концепции гуманитарного университета) /М.И.Романова // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. –

С. 51-61.

Скуба, В. Майбутнє вищої школи - за університетськими консорціумами: чотирирічним досвідом ділиться Національний університет ";Острозька академія"; / В.Скуба // День. – 2009. –

№ 112.- 3 липня. – С. 22.

175 років юності: [Київський національний університет

ім. Тараса Шевченка] // Голос України. – 2009. – № 117.-

26 червня. – С. 1, 6-7.

175 років юності. ІІ. Храм науки між двома війнами: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка // Голос України. – 2009. – № 121.- 3 липня. – С. 13. – Продовження, початок № 117.

175 років юності. ІІІ. Від бліцкригу до ";відлоги";: Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Голос України. – 2009. – № 126.- 10 липня. – С. 11. – Початок у № 117, № 121.

175 років юності. V. Перший біля витоків Київського університету: [філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка] // Голос України. – 2009. –

№ 136.- 24 липня. – С. 10. – Продовження, початок у № 117, 121, 126, 131.

Хисамутдинова, Н.В. Федеральный университет на Дальнем Востоке: прошлое и будущее / Н.В.Хисамутдинова // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 62-67.

Якубович, М. Більшого досягне той, хто хоче: Національний університет ";Острозька академія"; / М.Якубович // Голос України. – 2009. – № 146.- 7 серпня. – С. 12.

Якубович, М. Студенти як науковці: досвід Острозької академії / М.Якубович // Освіта України. – 2009. – № 57-58.-

7 серпня. – С. 5.

17. Методика професійної освіти

Галникіна, С.О. Сучасна концепція підготовки лікарів-інтернів з дерматовенерології з урахуванням досвіду Американської академії дерматології / С.О.Галникіна // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 67-68.

Козинець, Г.П. Підготовка лікарів-інтернів хірургів за программою ";Опіки, їх наслідки та реабілітація хворих"; /Г.П.Козинець, Ю.М.Васильчук // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 90-92.

Никоненко, О.С. Нові організаційні форми післядипломної підготовки лікарів: досвід впровадження та проблемні питання /О.С.Никоненко, С.Д.Шаповал, С.М.Дмитрієва // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 56-57.

Стан підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників і завдання вищої медичної школи щодо її інтеграції до світового освітнього простору / В.В.Лазоришинець, Банчук, О.П.Волосовець, І.І.Фещенко // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 5-10.

Хвисюк, О.М. Роль та місце закладів післядипломної медичної освіти в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів / О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, В.В.Жеребкін //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 61-63.

18. Загальні питання освіти

Вертікова, І. Хлопчаки стали кадетами: з нагоди закінчення першого навчального року у Сумському ліцеї з посиленою військовою та фізичною підготовкою імені І.Г Харитоненка відбулися урочистості / І.Вертікова // Сумщина. – 2009. – № 68-69.- 26 червня. – С. 5.

Волосков, И.В. Особенности социализации учащейся молодежи / И.В.Волосков // Социологические исследования. – 2009. – № 6. – С. 107-109.

Галигузов, А. Из жизни абитуриентов императорской России / А.Галигузов // Ректор вуза. – 2009. – № 6. – С. 70-72.

Дольская, О.А. Роль образования в процессе формирования субъекта социального идеала науки / О.А.Дольская // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 1. – С. 16-20.

Жорнова, О.І. Відповідальність особистості: до питання змісту та способів пред'явлення у форматі соціокультурної норми /О.І.Жорнова // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. –

С. 34-38.

Иванова, Е.О. Процесс обучения в информационном пространстве / Е.О.Иванова // Инновации в образовании. – 2009. – № 6. – С. 53-67.

Кабанов, А.Т. О необходимости реформирования образовательной системы России / А.Т.Кабанов // Alma mater. – 2009. – № 5. – С. 8-12.

Ковальчук, Т.І. Історичні аспекти аналізу педагогічних інновацій у системі освіти / Т.І.Ковальчук, Ю.Тернова // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 17-24.

Компьютерные гении собираются в Стокгольме на студенческий чемпионат мира по программированию АСМ ICPC «Битва интеллектов», который проводится при спонсорской поддержке IBM // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 107-109.

Корсак, К. Що таке ";ефективна освіта";? / К.Корсак, А.Похресник // Науковий світ. – 2009. – № 7. – С. 4-6.

Кремень, В. Біла книга національної освіти України: Уперше в історії української освіти вчені Академії педагогічних наук України підготували унікальне видання - Білу книгу національної освіти України / В.Кремень // Освіта України. – 2009. – № 57-58.- 7 серпня. – С. 5.

Лаврентьєва, Г.П. Діяльнісні аспекти інформатизації науково-педагогічного дослідження / Г.П.Лаврентьєва, М.П.Шишкіна // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 81-86.

Ликова, В. Педагогічна терапія як засіб цілісного оздоровлення освіти / В.Ликова // Вища школа. – 2009. – № 6. –

С. 97-106.

Марігодов, В.К. Морфологічний аналіз задач організації та проведення ігрових практичних занять / В.К.Марігодов // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 29-32.

Молодежный портрет области: 2009 год объявлен в Украине годом молодежи // Панорама. – 2009. – № 26.- 24 июня-1 июля. –

С. А14.

Нарада з питань розвитку фізико-математичної освіти //Математична газета. – 2009. – № 7-8.- липень-серпень. – С. 15.

Новикова, А.А. Развитие медиакомпетентности американских учащихся на современном этапе / А.А.Новикова //Alma mater. – 2009. – № 5. – С. 46-52.

Паращенко, Л. Приватна школа як чинник демократизації освіти України / Л.Паращенко // Освіта і управління. – 2009. –

Т. 12, № 2. – С. 138-142.

Пушкарь, А.И. Анализ современного состояния и тенденции развития e-Learning и самообразования / А.И.Пушкарь, Н.И.Прибыткова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 1. – С. 75-81.

Рідей, Н. Міжнародні екологічні програми підготовки магістрів дослідницького спрямування НУБіП України спільно з ЄС / Н.Рідей, Ю.Рибалко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12,

№ 2. – С. 83-91.

Романовський, О.Г. Якість підготовки фахівців і формування національної еліти як проблеми філософії освіти /О.Г.Романовський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 1. – С. 3-8.

Тихомирова, Н. Экспорт российского образования: проблемы и решения / Н.Тихомирова // Ректор вуза. – 2009. –

№ 6. – С. 56-57.

Фінансування освіти в 2010 році: Члени Комітету з питань науки і освіти висловили занепокоєння щодо фінансово-економічного забезпечення розвитку освіти і науки у 2010 році //Освіта України. – 2009. – № 55.- 24 липня. – С. 1.

19. Політика в галузі освіти

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки: наказ Міністерства освіти і науки України від 10.03.2009 року № 220 / Україна. Міністерство освіти і науки // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 105-106.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про підсумки проведення ІІІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: наказ Міністерства освіти і науки України: оголошена подяка за активну участь у підготовці та проведенні олімпіади Антикову Миколі Миколайовичу та Стайку Володимиру Володимировичу - Машинобудівний коледж Сумського державного університету /Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2009. –

№ 53-54.- 17 липня. – С. 1, 2.

Вакарчук, І.О. Щодо організованого проведення вступної кампанії 2009 року: лист керівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / І.О.Вакарчук // Освіта. – 2009. – № 25-26.- 24 червня-1 липня. – С. 1.

Васильченко, І. Удосконалення та реформування освітньої системи у провідних країнах світу / І.Васильченко, З.Васильченко //Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 77-89.

Виступ Голови ВАК України В.Ф.Мачуліна на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України «Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти";, (2 квітня 2009 р.) // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 6. – С. 2-3.

Гладка, Т. Торішні бур'яни на освітній ниві: українська освіта завтрашнього дня потребує дієвого, чітко прописаного закону / Т.Гладка // Дзеркало тижня. – 20 червня. – № 22-23. –

С. 17.

Задорожнюк, И.Е. Об одной конференции по продуктивности конфликта / И.Е.Задорожнюк // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 172-174.

Князев, Н. Про ";чесність";, ";об'єктивність"; і ...забудькуватість депутатів: як із незалежного оцінювання політичні партії роблять розмінну монету / Н.Князев // День. – 2009. – № 122.- 17 липня. –

С. 19.

Кожушко, С. Абітурієнт на вагу золота: актуальним питаннями вступної компанії до вищих медичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації була присвячена селекторна нарада Міністерства охорони здоров'я України / С.Кожушко // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 125.- 15 липня. – С. 5.

Левківський, К. Освіта для сталого розвитку /К.Левківський, С.Степаненко, Н.Тимошенко // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 28-39.

Левчишена, О. Вища школа України на сучасному етапі розвитку в контексті регуляторної політики держави / О.Левчишена // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 17-23.

Нововведення в освітній сфері: сучасний стан і проблеми: Незалежне зовнішнє оцінювання, державна підсумкова атестація, зміна умов і правил прийому до вищих навчальних закладів України та інші реформи в освітній сфері спричинили неоднозначне сприйняття в суспільстві / В.Лук'янов, Ф.Брецько, Л.Лоха, В.Сутковий // Голос України. – 2009. – № 155.- 20 серпня. – С. 7.

Перевірено ВНЗ - до яких висувалися претензії ДАК: Державна акредитаційна комісія провела позачергову перевірку окремих ВНЗ // Освіта. – 2009. – № 25-26.- 24 червня-1 липня. –

С. 2.

Рыжик, В. Страсти вокруг ЕГЭ: Единый государственный экзамен / В.Рыжик // Ректор вуза. – 2009. – № 6. – С. 64-68.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: тези доповіді Міністра освіти і науки України Івана Вакарчука // Освіта. – 2009. – № 25-26.-

24 червня-1 липня. – С. 3.

Цехмістрова, Г.С. Болонський процес і перепідготовка викладачів ВНЗ / Г.С.Цехмістрова // Проблеми освіти. – 2008. –

№ 57. – С. 11-16.

Цимбалюк, С. Роль держави в ефективному використанні фінансових ресурсів ВНЗ / С.Цимбалюк, А.Цимбалюк // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 90-96.

20. Виховання

37.035:355.01 П38

Плеханов, В.Ф. К берегу мужчин / В.Ф.Плеханов. – М.: Военное изд., 1990. – 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Жорнова, О.І. Суб'єктне формування студентів: до визначення мети та завдань педагогічного дослідження /О.І.Жорнова // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 51-56.

Концепція національного виховання студенської молоді //Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 80-82.

Кубіцький, С.О. Формування комунікативної культури у школярів та студентів (постановка проблеми) / С.О.Кубіцький, Н.О.Зуєнко // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 86-91.

Куценко, В.І. Освіта: місце і роль у формуванні нового екологічного мислення в контексті вимог здорового життєвого середовища / В.І.Куценко // Екологічний вісник. – 2009. –

№ 2 (березень-квітень). – С. 9-10.

Марігодов, В.К. Морфологічний аналіз задач удосконалення та розвитку інтелекту студентів / В.К.Марігодов // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 44-47.

Савіна, М. Виховання дитини в українській народній традиції / М.Савіна // Соціальна психологія. – 2009. – № 3. –

С. 174-182.

Супрун, М.О. Розумове виховання як основна умова становлення особистості / М.О.Супрун // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 39-43.

Шашкова, С.Н. Трансформация мотивационной сферы как фактор формирования профессионально-личностных качеств выпускников вуза / С.Н.Шашкова // Alma mater. – 2009. – № 3. –

С. 17-24.

21. Самоосвіта. Самонавчання

37.041 К21

Карамурзов, Б.С. Непрерывное профессиональное образование в университетском комплексе / Б.С.Карамурзов //Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 27-41.

37.041 К28

Касаткина, Н.Э. Профессиональная подготовка социальных работников в условиях непрерывного образования / Н.Э.Касаткина, Е.В.Филатова // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. –

С. 160-165.

37.041 Ч-98

Шайдуллина, А.Р. Принципы интеграции ";ссуз - вуз - производство"; в условиях непрерывного профессионального образования / А.Р.Шайдуллина // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 140-144.

22. Рівні освіти

37.046-021.353 Т28

Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: наукове вид. / Ред. С.О. Сисоєва. – К. : КІМ, 2008. – 424 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Гончаренко, Л.А. Роль міжкультурної комунікації у професійній діяльності педагога / Л.А.Гончаренко // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 78-82.

Гончаренко, Л.А. Тренінг як форма роботи з формування полікультурної освіченості вчителів / Л.А.Гончаренко // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 71-74.

23. Кадрові питання

37.09(072) С82

Сторубльов, О.І. Моделі діяльності викладача : методичні рекомендації / О.І.Сторубльов, Л.М.Бєсєдіна. – К. : Логос, 2008. – 14 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК. – 1)

37.091.12:005.96(072) Б57

Бєсєдіна, Л.М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах: методичний посібник / Л.М.Бєсєдіна, О.І.Сторубльов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Логос, 2009. – 204 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК. – 1)

37.091.4(082) Э93

Этюды о В.А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы. – Акта, 2008. – 430 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Жерносек, І. Науково-методична культура педагогічних кадрів та її критерії / І.Жерносек // Освіта України. – 2009. – № 46.- 23 червня. – С. 10.

Низова, Л. Высшее учебное заведение как фактор развития кадрового потенциала / Л.Низова, И.Соловьева // Ректор вуза. – 2009. – № 6. – С. 36-42.

О подготовке кадров высшей квалификации в области нанонауки и нанотехнологий / Е.В.Чупрунов, Б.И.Бедный, А.А.Миронос, Т.В.Серова // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 15-27.

Окремі питання кадрового забезпечення та підготовки фахівців протиепідемічного профілю / Т.А.Біломеря, О.І.Бєсєдіна, В.І.Денисенко, Л.І.Картавцева // Університетська клініка. – 2008. – № 2. – С. 7-9.

Приходько, Ю. Особливості ціннісних орієнтацій керівних кадрів освіти як складова мотивації професійного удосконалення /Ю.Приходько // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 29-32.

Солодков, В. Європейська самоактуалізація педкадрів України / В.Солодков // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 7-13.

24. Підвищення кваліфікації

371.14 К28

Каслін, М. Блочно-модульні програми підвищення кваліфікації викладачів / М.Каслін, О.Лушнікова // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 65-67.

371.14 С41

Сілаєва, І. Експериментальна модель підвищення кваліфікації: проблеми та перспективи / І.Сілаєва, С.Заславська //Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 62-64.

371.14 С45

Скрипка, Г. Підвищення професійного рівня ІКТ-компетентності вчителя математики / Г.Скрипка // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 70-72.

25. Організація навчального та виховного процесу

Дворнікова, Н.С. Управлінський аспект демократизації навчально-виховного процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах / Н.С.Дворнікова // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. –

С. 48-51.

Кривуля, Г. Контроль залишкових знань / Г.Кривуля, О.Шкіль, В.Каук // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 97-110.

Кунгурцева, Л. Збільшення витрат на харчування студентів /Л.Кунгурцева // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 26.-

13 липня. – С. 30.

Левшин, М. Засіб підвищення рейтингу студента /М.Левшин // Освіта. – 2009. – № 25-26.- 24 червня-1 липня. – С. 7.

26. Тестування

371.275 Д30

Демидова, Н. Первые тесты: результаты есть: больше 37 тысяч выпускников не прошли их / Н.Демидова // Ваш шанс. – 2009. – № 25.- 24 июня. – С. 13А.

378 Д81

Дудін, В. Болонська система ";провалила"; тестування?: сьогодні на адресу освітніх реформ лунає все більше критики, при чому в першу чергу з Європи / В.Дудін // Юридичний вісник України. – 2009. – № 27.- 4-10 липня. – С. 7.

Курочкин, М. Сдал тест за другого?: На прошлой неделе помощник прокурора Ковпаковского района Богдан Волобуев сообщил нам, что во время независимого тестирования в школе

№ 7 произошло нарушение, которое повлекло за собой вмешательство прокуратуры / М.Курочкин // Ваш шанс. – 2009. – № 32.- 12 августа. – С. 11А.

371.275 П18

Парфенова, О. Правові аспекти зовнішнього незалежного оцінювання / О.Парфенова // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 56-58.

371.275 П31

Петрушенко, М. ";Дуже добре"; незалежному оцінюванню /М.Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 112.- 25 червня. – С. 4.

378.014 Т56

Томенко, М. Зовнішнє тестування створило проблеми для абітурієнтів і вишів: Заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що Міністерство освіти та науки за результатами вступної кампанії повинно провести розширену колегію з участю представників вузів та запропонувати парламенту законодавчо врегулювати проблеми проведення зовнішнього тестування / М.Томенка // Голос України. – 2009. – № 138.-

28 липня. – С. 2.

378.141.5 Я55

Ямковий, О.Ю. Тестове оцінювання в системі контролю навчальних досягнень студентів / О.Ю.Ямковий // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 97-101.

27. Розвиток вузівських бібліотек

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України ";Про бібліотеки і бібліотечну справу";: Закон України від 21 травня 2009 року

№ 1388-VI / Україна. Закони // Орієнтир. – 2009. – № 28.- 1 липня. – С. 10.

Юридичний вісник України. Додаток. – 2009. – № 29.-

18-24 липня. – C. 7-8.

Бойко, А. ";Марсельєза"; кінця XIX століття та оригінали листів Колумба: Віртуальні бібліотеки дозволять усім власникам комп'ютерів долучитися до культурних здобутків людства /А.Бойко // Голос України. – 2009. – № 143.- 4 серпня. – С. 13.

Вертіль, О. Професіонал: директор бібліотеки Української академії банківської справи НБУ Надія Петрина / О.Вертіль //Сумщина. – 2009. – № 73-74.- 10 липня. – С. 4.

Ільїн, М. Інформаційні ресурси Центральної бібліотеки НБУ / М.Ільїн, І.Чорний // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 7. – С. 64-66.

Пилип, Я. Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні самостійної роботи студентів / Я.Пилип // Вища школа. – 2009. –

№ 6. – С. 67-71.

Унесено зміни до закону про бібліотеки і бібліотечну справу: Законом України від 21.05.2009 № 1388-VI унесено зміни до Закону України ";Про бібліотеки і бібліотечну справу"; від 27.01.98р. № 32/95-ВР // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 24.- 22 червня. – С. 3.

Місця збереження документів:

Схов – Книгосховище

УчбЗ - Учбовий зал

МетК

ДБВіСкачать документ

Похожие документы:

  1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ нові надходження літератури

    Документ
    Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Нові надходження літератури Поточний інформаційний список ... А43 Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: збірник ...

Другие похожие документы..