Главная > Документ


Profesionālās augstākās izglītības

bakalaura studiju programmas

Risku vadība un apdrošināšana”

(kods 42343)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Rīga

2010

SATURS

1. STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS 7

1.1. Studiju programmas īstenošanas priekšnoteikumi 7

1.2. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 8

1.3. Studiju programmas saturs 9

1.4. Studiju programmas apguves rezultāts 10

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA NORMATĪVAJIEM AKTIEM 12

2.1. Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam 12

2.2. Studiju programmas atbilstība profesiju standartam 13

2.3. Salīdzinājums ar citām studiju programmām Latvijas un ārvalstu augstskolās 15

2.4. Sadarbība ar darba devējiem 19

3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 21

3.1. Studiju programmas praktiskā realizācija 21

3.1.1. Studiju programmas norise 21

3.1.2. Zināšanu vērtēšanas sistēma 22

3.1.3. Prakses organizēšana 23

3.1.4. Starptautiskā sadarbība 24

3.1.5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma 27

3.2. Studējošie 28

3.2.1. Studējošo uzņemšana studiju programmā 28

3.2.2. Studējošie programmā 28

3.2.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 31

4. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 32

4.1. Akadēmiskā personāla raksturojums 32

4.2. Studiju programmas kursu nodrošinājums ar akadēmisko personālu 33

4.3. Akadēmiskā personāla ievēlēšanas un kvalifikācijas celšana 35

4.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 37

5. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 40

5.1. Finansēšanas avoti 40

5.2. Infrastruktūras nodrošinājums - telpas 41

6. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 46

PIELIKUMI 49

1. Lietišķā angļu/vācu valoda 65

2. Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 67

3. Lietišķā saskarsme 70

1. daļa. Personības psiholoģija 70

2. daļa. Lietišķā saskarsme 72

4. Filozofija 72

5. Pētnieciskā darba metodoloģija 73

6. Civilā un darba aizsardzība 74

7. Demogrāfija 76

8. Mikroekonomika 76

9. Informātika 77

1. daļa Informātika 77

2. daļa Informātika SPSS 79

10. Uzņēmumu finanses 79

1. daļa Uzņēmējdarbības pamati 79

2. daļa Biznesa riski 81

11. Matemātika 82

12. Tiesību zinības 83

1. daļa. Lietvedība 83

2. daļa. Civiltiesības. Komerctiesības. 85

13. Varbūtību teorija un statistika 86

14. Makroekonomika 87

15. Risku vadības pamati 88

16. Finanšu matemātika 88

17. Finanšu uzskaite 89

1. daļa. Finanšu grāmatvedība 89

2. daļa. Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana 91

3. daļa. Apdrošināšanas grāmatvedība 92

18. Finanšu sistēma 92

1. daļa. Ievads studijās 92

2. daļa. Ievads finansēs 94

3. daļa. Banku finanšu pakalpojumi 96

4. daļa. Krājaizdevu sabiedrības 97

5. daļa. Sociālā apdrošināšana 98

6. daļa. Nedzīvības apdrošināšana 99

7. daļa. Dzīvības apdrošināšanas 100

8. daļa. Vērtspapīru tirgus 101

9. daļa. Ieguldījumu pārvaldīšana 102

19. Finanšu analīze 103

1. daļa. Finanšu pārskatu lasīšana 103

2. daļa. Koeficientu analīze 104

20. Risku matemātiskā analīze 105

21. Audits 106

1. daļa Audita pamati 106

2. daļa Nodokļu audits 108

22. Finanšu vadība 109

1. daļa. Uzņēmuma finanšu vadība 109

2. daļa. Finanšu risku vadība 111

3. daļa. Uzņēmējdarbības vērtēšana 112

4. daļa. Projektu vadība un finanses 114

23. Uzņēmumu vadības grāmatvedība 115

24. Lietišķā komunikācija 115

1. daļa. Starpkultūru saskarsme 115

2. daļa. Pārdošanas kultūra 118

25. Nodokļu sistēma 118

26. Ievads nedzīvības apdrošināšanas matemātikā 121

27. Ievads dzīvības apdrošināšanas matemātikā 121

28. Svešvaloda (otrā) 122

29. Tirdzniecības vadīšana 123

30. Intelektuālais īpašums 125

31. Sabiedriskās aktivitātes un sports 126

32. E-komercija 126

33. Loģistika 127

34. Apdrošināšanas starpniecība 128

35. Apdrošināšanas tiesības 129

Atstāja Dzintra 131

Baltača Brigita 136

Brigmane Baiba 141

Brīvers Ivars 144

Čable Laima 150

Dubkēvičs Lotārs 153

Dumpe Maira 157

Duntava Antra 162

Džafarovs Elčins (Elchin Jafarov) 165

Gavare Valda 167

Grasis Jānis 171

Grišāne Veneranda 175

Helmane Inga 179

Hermanis Jānis 183

Innuse Gunta 186

Kravalis Ivars 189

Kriķis Dainis 192

Krūms Aigars 195

Lešinskis Kristaps 199

Lielā Elita 204

Liepiņš Toms 207

Mavļutova Inese 209

Mavrenko Tatjana 215

Ozoliņa Sandra 219

Peiseniece Līga 223

Petere Gaida 227

Pilinieks Ilmārs 233

Pūle Biruta 236

Spilbergs Aivars 241

Strautmanis Jānis 244

Stūrmanis Egils 248

Sūniņa Kristīne 251

Titova Staņislava 253

Vanaga Dace 260

Zālītis Uģis 262

1.STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS

  1. Studiju programmas īstenošanas priekšnoteikumi

Augstākās izglītības padomes izstrādātā „Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija periodam līdz 2010.gadam” orientē Latvijas augstāko izglītību atbilstošu Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas galvenajām nostādnēm.

Koncepcijas stratēģiskais mērķis ir – dinamiski attīstīt Latvijas augstākās izglītības sistēmu, lai tā saglabātu savu nacionālās attīstības raksturu, un lai iegūtie grādi un diplomi būtu saprotami un atzīti Eiropas mēroga darba tirgū un nodrošinātu izglītības turpināšanas iespējas Eiropā.

Banku augstskola (turpmāk tekstā BA), izvērtējot savu misiju, vadās no globālo procesu attīstības izrietošiem ilgtermiņa mērķiem

Banku augstskolas misija:

Banku augstskola sniedz izcilu starptautisku biznesa un finanšu izglītību radošām personībām. Mūsu augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvs studiju un mūžizglītības piedāvājums, profesionāls un radošs personāls, uzņēmīgu studentu un absolventu sasniegumi, kā arī ciešā sadarbība ar biznesa un finanšu pasauli.

Banku augstskolas mērķi

 • Sagatavot akadēmiski un profesionāli izglītotus speciālistus Latvijas tautsaimniecībai

 • Sekmēt absolventu konkurētspēju vienotā Latvijas un Eiropas darba tirgū

 • Veidot vispusīgi izglītotu un radoši domājošu personību

 • Nodrošināt kvalitatīvu augstskolas attīstību dinamiski mainīgajā vidē

BA savā darbības pamatā noteikusi galvenās pamatvērtības, uz kurām balstās, organizējot un pilnveidojot studiju procesu:

 • profesionālisms,

 • atvērtība,

 • atsaucība.

BA misijas īstenošana nosaka pamatprincipus studiju programmu veidošanā un īstenošanā.

BA stratēģiskie mērķi nosaka personāla izaugsmi un kvalitātes kritērijus, lai nodrošinātu studiju programmu piedāvājumu un tā attīstību, līdz ar to panākot augstskolas finanšu stabilitāti.

Viens no BA stratēģiskajiem virzieniem ir studiju programmu piedāvājuma paplašināšana. Jaunā BA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Risku vadība un apdrošināšana” sastādīta un aktualizēta atbilstoši darba tirgus prasībām.

2006.gada 27.septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.742 apstiprinātā koncepcija „Izglītības zinātnes pamatnostādnes 2007.-2013.gadam” orientē Latvijas izglītību atbilstoši Eiropas izglītības telpas galvenajām pamatnostādnēm.

Koncepcijā viens no mērķiem ir izvirzīts augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana atbilstoši darba tirgus prasībām, paredzot lielāku darba devēju iesaistīšanu studiju programmu izstrādē. BA izveidota Studiju Programmas Padome, kuras mērķis ir sekmēt realizēto profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas īstenošanu un pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus prasībām. Padomes sastāvā ir gan darba devēju pārstāvji, gan augstskolas docētāji un studenti. Veidojot jauno studiju programmu tās projekts apspriests ar Studiju Padomes locekļiem. Akreditācijas materiāliem pievienota Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācijas atsauksme par studiju programma (skat. 11. pielikumu).

Tās īstenošanas mērķis atbilst valsts noteiktiem otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības stratēģiskajiem mērķiem un Banku augstskolas stratēģijai 2010.-2015.gadam.

  1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, kas atbilst finanšu analītiķa kvalifikācijai izvirzītajām prasībām.

Studiju programmas uzdevumi:

 • Nodrošināt profesionālajai kvalifikācijai nepieciešamo zināšanu iegūšanu, kas dos iespējas programmas absolventiem iesaistīties uzņēmumu un iestāžu veiksmīgas finansiāli saimnieciskās darbības nodrošināšanā;

 • Veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, dažādu projektu izstrādāšanā;

 • Veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā;

 • Attīstīt studējošo ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas un paaugstināt savu kvalifikāciju.

  1. Studiju programmas saturs

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Risku vadība un apdrošināšana”, kas paredz profesionālā bakalaura grāda finansēs un finanšu analītiķa kvalifikācijas iegūšanu, tika licencēta Izglītības un zinātnes ministrijā 2009.gada 26.februārī (licences Nr. 04046-15, no 26.02.2009).

Programmas sekmīgai apguvei ir nepieciešama atbilstoša iepriekšējā sagatavotība vidējās izglītības programmu līmenī.

Studiju programmā ir iespēja studēt pilna laika studiju formā, tās ilgums ir 4 gadi (8 semestri) (skat. 1.1. tabulu).

1.1.tabula

APSTIPRINĀTS

BA senāta 27.01.2009.

sēdē prot. Nr. 2

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura

studiju programma „Risku vadība un apdrošināšana”

pilna laika studijas

N. p.

Studiju kursa nosaukums

Kredītpunktu skaits

Zināšanu pārbaudes forma

k.

1

2

3

4

Kopā

 

gads

gads

gads

gads

Vispārizglītojošie studiju kursi

1

Lietišķā angļu/vācu valoda

4

 

 

 

4

iesk., eks.

2

Lietišķā saskarsme

2

 

 

 

2

iesk., eks.

3

Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda

 

4

3

 

7

iesk., eks.

4

Filozofija

 

 

 

2

2

eks.

5

Pētnieciskā darba metodoloģija

 

2

 

 

2

iesk., aizstāvēšana

6

Civilā un darba aizsardzība

1

 

 

 

1

iesk.

7

Demogrāfija

 

2

 

 

2

eks.

Kopā:

7

8

3

2

20

 

Nozares studiju kursi

8

Mikroekonomika

3

 

 

 

3

eks.

9

Informātika

3

1

1

 

5

iesk., eks.

10

Uzņēmumu finanses

2

2

 

 

4

iesk., eks.

11

Matemātika

6

 

 

 

6

iesk., eks.

12

Tiesību zinības

3

2

 

 

5

iesk., eks.

13

Varbūtības teorija un statistika

 

3

5

 

8

eks.

14

Risku vadības pamati

 

 

2

 

2

Eks.

15

Makroekonomika

 

3

 

 

3

eks.

Kopā:

17

11

8

0

36

 

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

16

Finanšu matemātika

4

 

 

 

4

iesk., eks.

17

Finanšu uzskaite

5

 

2

1

8

iesk., eks.

18

Finanšu sistēma

7

2

7

2

18

iesk., eks.

19

Finanšu analīze

 

4

 

 

4

iesk., eks.

20

Audits

 

 

 

2

2

iesk., eks.

21

Risku matemātiskā analīze

 

 

2

 

2

iesk., eks.

22

Finanšu vadība

 

 

2

6

8

iesk., eks.

23

Uzņēmumu vadības grāmatvedība

 

 

2

 

2

eks.

24

Lietišķā komunikācija

 

 

 

3

3

iesk., eks.

25

Nodokļu sistēma

 

5

 

 

5

iesk., eks.

26

Ievads nedzīvības apdrošināšanas matemātikā

 

 

2

 

2

eks.

27

Ievads dzīvības apdrošināšanas matemātikā

 

 

 

2

2

eks.

Kopā:

16

11

17

16

60

 

Brīvās izvēles studiju kursi*

1

Svešvaloda (otrā )

4

4

iesk.

2

Tirdzniecības vadīšana

2

2

iesk.

3

Intelektuālais īpašums

2

2

iesk.

6

Sabiedriskās aktivitātes un sports

2

2

iesk.

7

E-komercija

2

2

iesk.

8

Loģistika

2

2

iesk.

9

Apdrošināšanas tiesības

2

2

iesk.

10

Apdrošināšanas starpniecība

2

2

iesk.

Kopā: 

0

2

4

0

6*

Studiju darbi, prakse un valsts pārbaudījums

1

Prakse

 

8

8

10

26

aizstāvēšana

2

Bakalaura darbs

 

 

 

12

12

aizstāvēšana 

 

 

40

40

40

40

160

xСкачать документ

Похожие документы:

 1. Pašnovērtējuma ziņojums informācijas tehnoloģija

  Документ
  ... ĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA Bakalaura ... 4* Daudzfaktoru modeļu analīze Datu kopas sadale novērtējumu kopā un pārbaudes kop ... aprēķinus, analīzi un situāciju novērtējumu – 60% no vērtējuma. Mācību un ...
 2. Pašnovērtējuma ziņojums informācijas tehnoloģija

  Документ
  ... TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢ ... novērtēšana kopā ar darba devējiem – sadarbības partneriem; regulāra pašnovērt ... ēšanas materiālu prezentācija un analīze; ... saņēma pozitīvu novērtējumu. Pasniedzēji uztur ...
 3. Satura rādītājs i profesionālās augstākās izglītības programmas “medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... inženierija un fizika” Pašnovērtējuma ziņojums 2004 Satura rādītājs I. ... īnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums; Lpp 1. Ievads 5 1.1. ... un fizika” pašnovērtējuma ziņojumu sagatavoja programmu komisija Pašnovērtējuma ziņojums, kas sniedz ...
 4. Akadēmisko studiju programmas automātika un datortehnika pašnovērtējuma ziņojums (maģistru programma)

  Документ
  ... PROGRAMMAS AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (MAĢISTRU PROGRAMMA) Rīgas Tehnisk ... pašnovērtēšanas procesa rezultātus var veikt programmas stāvokļa analīzi ... un tālmācības izmantošanu. Pašnovērtējuma ziņojums apspriests un apstiprināts 23 ...
 5. Rīgas tehniskā universitāte datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte datorvadības automātikas un datortehnikas institūts pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... ĀTIKAS UN DATORTEHNIKAS INSTITŪTS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA Doktora ... šējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana Iepriekšējā 2008./09.m.g. doktoru studiju pašnovērtējuma zi ...

Другие похожие документы..