Главная > Документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра української мови, літератури та культури

доц. Лук’янчук Л.Я.

КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КУРСУ

«Історія української культури»

для студентів усіх факультетів

Рекомендовано

кафедрою української мови,

літератури та культури ФЛ

Протокол №8 від 18.04.2012 р.

Завідувач кафедри

__________ О.П. Онуфрієнко

(підпис)

Київ – 2012

Зміст

 1. Робоча навчальна програма з курсу «Історія української культури». Розподіл навчального часу за темами курсу і видами навчальної роботи (стаціонарна та заочна (дистанційна) форма навчання).

 2. Навчальні тести з курсу.

 3. Контрольні питання для самостійної роботи студентів.

 4. Завдання для самостійної роботи студентів.

 5. Тематика рефератів з курсу.

 6. Варіанти тестових завдань для проведення МКР.

 7. Методичні вказівки для написання реферату.

 8. Правила оформлення титульної сторінки реферату.

 9. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни.

 10. Перелік музеїв, які рекомендується відвідати студентам під час вивчення курсу «Історія української культури».

 11. Література.

Передмова

Курс «Історія української культури» дає можливість студентам НТУУ «КПІ» вивчити закономірності процесу розвитку світової культури і усвідомити значущість культурної спадщини українського народу як складової частини цього процесу.

У посібнику подані довідкові та методичні матеріали для студентів усіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання: контрольні питання та завдання для самостійної роботи студентів над вивченням навчального матеріалу; різноманітні види завдань, за допомогою яких студент може самостійно перевірити свої знання з історії української культури: тестові творчі завдання різного характеру; тематика реферативних завдань з даного курсу, варіанти завдань для модульної контрольної роботи, положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з курсу «Історія української культури». Завершується посібник списком літератури до вивчення курсу.

Використання пропонованих матеріалів допоможе студентам у вивченні історії української культури, сприятиме гармонійному розвиткові студентів, долученню їх до глибинних джерел культури та духовності людства.

 1. Робоча програма курсу

Курс «Історія української культури» є нормативною дисципліною бакалаврської підготовки студентів й вивчається протягом одного семестру третього курсу: 2 кредити / 72 год. – за переліком дисциплін програми підготовки.

Метою навчального курсу є засвоєння студентами основних проблем теорії культури, з’ясування найхарактерніших підходів до вивчення культури як складного суспільно-історичного явища, найголовніших концепцій національних культур, зокрема, української; історії української культури у її взаємодії зі світовою культурою, етапних досягнень українського народу в галузі культури упродовж тривалої боротьби за національну свободу та в умовах незалежної держави.

Зміст навчального матеріалу

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

СРС

Консуль-тації

Всього

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Історія української культури як навчальна дисципліна

Ґенеза української культури – процес етногенезу на теренах України

Становлення архетипів української свідомості

Міфологічний світ слов’ян-язичників

Київська Русь: християнський вимір української культури: феномен двовір’я

Барокова картина світу в українській культурі ХVІ –ХVІІІ ст.

Національне самовизначення як тенденція української культури ХІХ ст.

Динаміка розвитку української культури в першій половині – 80 роки ХХ ст.

Специфіка трансформацій української культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Разом

36

36

72

Розподіл навчального часу

Семестр

Всього годин

Ауд. годин

МКР

Реферат

СРС

Семестр. атест.

всього

лекції

V

72

36

36

1

1

36

диф. залік

 1. Навчальні тести з курсу

Мистецтво стародавніх часів.

Образотворче мистецтво трипільської та скіфської культур.

Тестові завдання

 1. Ареали поширення трипільської культури на території сучасної України:

а) Вінницька, Київська та Донецька області;

б) Вінницька, Івано-Франківська та Тернопільська області;

в) Київська, Луганська області та Крим;

г) Чернігівська, Сумська та Запорізька області.

 1. Декоративно-ужитковому мистецтву стародавніх трипільців притаманні такі риси:

а) полістилістика, усталеність, реалістичність;

б) магічність, експресивність, світськість;

в) геометричність, реалістичність, дія;

г) геометричність, усталеність, магічність.

 1. Декоративно-ужитковому мистецтву стародавніх скіфів притаманні такі риси:

а) дія, геометричність, усталеність;

б) замкненість, експресивність, геометричність;

в) дія, реалістичність, полістилістика;

г) замкненість, експресивність, геометричність.

Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я.

Тестові завдання

 1. Посуд стародавніх греків Північного Причорномор’я прикрашали:

а) лише геометричними орнаментами;

б) орнаментально обрамленими зображеннями, що в реалістичній манері відтворювали міфологічні сюжети та героїчні звершення;

в) лише рослинними орнаментами;

г) лише магічними знаками.

 1. Класичні давньогрецькі архітектурні ордери:

а) спартанський, афінський, дельфійський;

б) ступінчасті, гладенькі, ребристі;

в) дорійський, іонійський, коринфський;

г) сюрреалістичний, реалістичний, імпресіоністичний.

 1. Для графічного запису музики стародавні греки використовували:

а) ноти;

б) математичні знаки;

в) руни;

г) алфавіт.

Художня культура Київської держави: архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїки та фрески), ікони, книжкова мініатюра. Мистецтво Галицько-Волинського князівства.

Тестові завдання

 1. Після запровадження християнства мистецтво Київської держави зазнало найбільшого впливу з боку:

а) мистецтва середньовічної Франції;

б) Візантійського мистецтва;

в) мавританського мистецтва;

г) мистецтва цивілізації доколумбової Америки.

 1. Зроблені від руки малюнки, багатобарвні ілюстрації, що їх виконували клейовими й іншими фарбами в рукописних книгах:

а) фрески;

б) ікони;

в) мозаїки;

г) книжкові мініатюри.

 1. Зображення чи візерунок, виконані на підготовленій основі зі шматочків кольорового каменю, смальти, керамічної плитки та інших матеріалів:

а) фреска;

б) ікона;

в) мозаїка;

г) книжкова мініатюра.

Музична культура Київської держави: народна, придворно-світська, церковна. Народна творчість: епос, календарно-обрядові, родинно-обрядові пісні. Давньоруські музиканти, музичні інструменти. Театральна культура. Обрядовий пратеатр. Княжий театр. Мистецтво скоморохів.

Тестові завдання

 1. У Київській державі не використовувалися музичні інструменти в:

а) ратній музиці;

б) церковній музиці;

в) придворно-світській музиці;

г) народній музиці.

 1. Календарно-обрядові величальні пісні зимового циклу, поширені серед народів Східної Європи (головно у слов’ян), які виконуються під час новорічно-різдвяних свят:

а) частівки;

б) русальні;

в) колискові;

г) колядки.

 1. Репертуар княжого театру складався з:

а) інсценування ритуальних дійств;

б) календарно-обрядових дійств;

в) святкових обрядів;

г) драматичних поем, які мали речитативний характер.

Художня культура литовсько-польської доби.

Тестові завдання

 1. Визначна пам’ятка оборонного зодчества ХІV- ХVІ ст. на території сучасної України:

а) Олевський замок у Львівській області;

б) Сутковицька церква на Поділлі;

в) Золоті ворота в Києві;

г) Пам’ятницька церква в Чернігові.

 1. Найвизначніша пам’ятка книжкової мініатюри за часів польсько-литовської доби:

а) «Апостол» Загоровського;

б) Пересопницька Євангеліє;

в) Острозька біблія;

г) Руська граматика.

 1. Перша українська типографія була відкрита в 1574р. Іваном Федоровим у:

а) Чернігові;

б) Львові;

в) Києві;

г) Новгороді.

 1. В період ХІV – ХVІ ст. виникли нові жанри української народної музики:

а) ратна музика;

б) думи;

в) билини;

г) родинно-обрядові пісні.

Художня культура козацько-гетьманської доби. Бароко в українському мистецтві. Народний живопис.

Тестові завдання

 1. Місто, яке прославив своєю творчістю скульптор Й. Пінзель:

а) Івано-Франківськ;

б) Вінниця;

в) Львів;

г) Київ.

 1. Авторство більшості картин, що відтворюють образ козака Мамая, приписують:

а) І. Самокишу;

б) Й. Пінзелю;

в) Й. Кондзелевичу;

г) народу.

 1. Відсутність урочистої зверхності та помпезності характеризує барокову архітектуру:

а) Франції;

б) України;

в) Італії;

г) Німеччини.

Музична культура та театр в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст.

Тестові завдання

 1. Послідовниками якої музичної школи були українські композитори ХVІІ – ХVІІІ ст. Д. Бортнянській, М. Березовський, А. Ведель?

а) російської;

б) польської;

в) французької;

г) італійської.

 1. Автор збірки «Сад божественних пісень»:

а) А. Ведель;

б) М. Березовський;

в) Г. Сковорода;

г) Д. Бортнянський.

 1. Український народний музикант і співець, виконавець народних дум і пісень, у яких поєднується поезія, спів з інструментальним супроводом на кобзі, бандурі:

а) скрипаль;

б) кобзар;

в) трубадур;

г) менестраль.

Українське образотворче (візуальне) мистецтво ХІХ ст.

Тестові завдання

 1. В українській культурі ХІХ ст. провідними стали три загальноєвропейські стилі:

а) кубізм, футуризм, сентименталізм;

б) класицизм, романтизм, реалізм;

в) імпресіонізм, бароко, символізм;

г) авангардизм, модернізм, постмодернізм.

 1. Визначна пам’ятка архітектури першої половини ХІХ ст.:

а) Чернігівський колегіум;

б) Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

в) Успенська церква у Львові;

г) Хотинська фортеця.

 1. Провідні українські художники ХІХ ст.:

а) Алімпій Галик, І. Руткович, Й. Кодзелевич;

б) Т. Шевченко, Д. Левицький, М. Пимоненко;

в) К. Малевич, О. Архипенко, О. Богомазов;

г) Т. Бойчук, О. Мурашко, М. Приймаченко.

Українська музична культура ХІХ ст.

Тестові завдання

 1. Композитор ХІХ ст. – автор музики Державного гімну України:

а) Микола Лисенко;

б) Павло Чубинський;

в) Михайло Вербицький;

г) Сидір Воробкевич.

 1. Основоположник національної композиторської школи в Україні:

а) Михайло Вербицький;

б) Семен Гулак-Артемовський;

в) Петро Ніщинський;

г) Микола Лисенко.

 1. Один із найвідоміших кобзарів ХІХ ст.:

а) Микола Лисенко;

б) Остап Вересай;

в) Сидір Воробкевич;

г) Петро Ніщинський.

Українська театральна культура ХІХ ст.

Тестові завдання

 1. Засновником нової української драми став «батько українського письменництва»:

а) Г. Сковорода;

б) І. Котляревський;

в) Петро Могила;

г) М. Вербицький.

 1. Театр «корифеєв» був створений в Києві у 1882 р. видатним українським драматургом, режисером, музикантом і актором:

а) М. Лисенко;

б) М. Кропивницьким;

в) С. Крушельницькою;

г) І. Карпенко-Карим.

 1. Перший український стаціонарний театр створений в Києві в 1907 р.:

а) В. Кричевським;

б) П. Саксаганським;

в) М. Садовським;

г) М. Заньковецькою.

Українське образотворче мистецтво ХХ ст.

Тестові завдання

 1. В художній культурі України в ХХ ст. панували стилі:

а) класицизм, реалізм;

б) модернізм, постмодернізм;

в) бароко, романтизм;

г) готика, сентименталізм.

 1. Визначні художники України ХХ ст.:

а) Й. Кодзелевич, І. Руткович, Г. Левицький;

б) О. Богомазов, К. Малевич, О. Мурашко;

в) Т. Шевченко, С. Світославський, М. Пимоненко;

г) К. Павлюк, І. Сошенко, В. Штернберг.

 1. Найоригінальнішими витворами стилю модерн в українській

архітектурі є:

а) палац гетьмана К. Розумовського в Батурині, будинок старої біржі в Одесі;

б) будинок з химерами в Києві, будинок Полтавського губернського земства;

в) Собор св. Юра у Львові, Андріївська церква в Києві;

г) будинок Я. Лизогуба в Чернігові, Києво-Могилянська академія.

Українське музичнемистецтво ХХ ст.

Тестові завдання

 1. Відомі українські композитори ХХ ст.:

а) М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель;

б) М. Леонтович, Б. Лятошинський, С. Людкевич;

в) М. Лисенко, М. Вербицький, П. Ніщинський;

г) А. Жолдак, А. Хостікоєв, Б. Бенюк.

 1. Всесвітньо відомі діячі українського кіномистецтва ХХ ст.:

а) І. Бурячок, А. Петрицький, В. Меллер;

б) О. Довженко, С. Параджанов, Ю. Іллєнко;

в) Г. Юра, І. Миколайчук, К. Степанков;

г) С. Говорухін, К. Муратова, М. Хуциєв.

 1. У другій половині ХХ ст. сформувались напрями вітчизняної музичної естради:

а) партесний спів, думи та історичні пісні;

б) календарно-обрядові пісні, родинно-побутові пісні, соціально-побутові пісні;

в) поп-музика, рок-музика, джаз, авторська (бардівська) музика;

г) хорова музика, симфонічна музика, вокально-симфонічна музика.

Українськетеатральне та кіномистецтво ХХ ст.

Тестові завдання

 1. Відатні українські актори і режисери ХХ ст.:

а) О. Довженко, С. Параджанов, Р. Віктюк;

б) М. Березовський, А. Ведель, Ф. Прокопович;

в) М. Лисенко, брати Тобілевичі, М. Старицький;

г) Я. Гаватович, Д. Туптало, Г. Сковорода.

 1. Українське анімаційне кіно виникло в 1934 р. на Київській фабриці «Українофільм» під керівництвом режисерів С. Гуєцького та Є. Горбача. Українська мультиплікація продовжила свій розвиток наприкінці 1950-х років на базі студії «Київнаукфільм». Засновники національної школи мультиплікації:

а) А. Вадов, Є. Кирич, Г. Уманський;

б) Є. Пружанський, В. Дахно, Н. Василенко;

в) Д. Черкаський, Л. Зарубін, А. Грачова;

г) Б. Храневич, А. Вадов, Є.Кирич.

 1. Мистецьке об’єднання «Березіль» Лесь Курбас створив в:

а) 1904 р.;

б) 1918 р.;

в) 1922 р.;

г) 1926 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»

  Документ
  ... ів повне найменування НаціональнийтехнічнийуніверситетУкраїни «Київськийполітехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ») місцезнаходження Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги ...
 2. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» інститут енергозбереження та енергоменеджменту

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра охорони ...
 3. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» інститут енергозбереження та енергоменеджменту

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра охорони ...
 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ “СОЦІОЛОГІЯ” для усіх напрямків підготовки та форм навчання

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИКИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ, ... складена з врахуванням специфікиполітехнічного ВУЗу. Передбачає ... розвитку духовної культури населення України. Лекція 2.2. Соці ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” З В І Т про наукову діяльність НДЧ за 2008 рік Київ – 2008 ЗМІСТ

  Документ
  ... ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНаціональнийтехнічнийуніверситетУкраїниКиївськийполітехнічний інститут” З В І Т ... О.В. Семенко // Наукові вісті Національноготехнічного університетуУкраїни «Київськийполітехнічний інститут». – 2008. - №6. Носовский А.В. ...

Другие похожие документы..