Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

Друковані праці співробітників Сумського державного університету

за 2008 рік

Бібліографічний покажчик

Суми-2009

01

Д76

Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009. – 436 с.

Бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи монографій, підручників, методичних матеріалів, статей із журналів, опублікованих тез доповідей на конференціях і семінарах.

Покажчик призначений для широкого кола наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

© Сумський державний

університет, 2009

ЗМІСТ

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ 77

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ 85

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГЇ МАШИНОБУДУВАННЯ, ВЕРСТАТІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 94

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ МЕХАНIКИ ТА ДИНАМIКИ МАШИН 108

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ І МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ 125

ПЕРЕДМОВА

Бібліографічний покажчик «Друковані праці співробітників Сумського державного університету» містить перелік праць викладачів, наукових співробітників, аспірантів університету, що вийшли друком у 2008 році.

Покажчик містить бібліографічні описи монографій, словників, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, статей із журналів, тез доповідей на конференціях, семінарах та науково-популярних статей.

Публікації згруповано за факультетами університету. У розділах матеріал розміщено за назвами праць відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту , а далі – латинського.

Склад авторів відображено у допоміжному авторському покажчику.

Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 1. Аксіологічний аспект фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення розумової діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов) / Л.В.Пушко // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 2. – С. 45-48.

 2. Актуалiзацiя власних імен у казковому дискурсi / О.В.Бока, Т.В.Барсук // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 9-14.

 3. Актуалізація дослівного значення фразеологізмів в сучасній англійській мові / О.М.Глущенко, Ю.Олійник // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 29-30.

 4. Американський молодіжний сленг як об'єкт вивчення соціолінгвістики / В.О.Дорда // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 1. – С. 77-80.

 5. Вираження модальності в німецькій мові / А.Д.Чепелюк, С.Лопатіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету,

21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 22-23.

 1. Вираження оціночності у німецькій мові / А.Д.Чепелюк, І.Бадовська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету,

21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 6.

 1. Власні імена як компресовані тексти-носії когнітивної інформації ( на матеріалі казки Дж. Роулінг “Гаррі Поттер і орден Фенікса”) / О.В.Бока // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 15-20.

 2. Гендерні аспекти молодіжного сленгу США / В.О.Дорда //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 20-24.

 3. Дискурсивний характер текстотворення / І.К.Кобякова //Науковий вісник Волинського національного університету імені Л.Українки. Серія Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – № 5. – С. 32-35.

 4. Еліптичні речення / А.Д.Чепелюк, І.Оріщак // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 74-75.

 5. Загальнолюдські когнітивні концепти в полікультурному просторі / О.А.Шуменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки (мовознавство). – 2008. – С. 345-349.

 6. Інноваційні процеси у мові в аспекті лінгвокогнівістики /Н.В.Таценко // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 31. – С. 149-154.

 7. Категоризація гумору: лінгвокультурні аспекти / І.К.Кобякова, В.М.Столяренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 40-44.

 8. Категоризация оценочно-побудительной семантики в текстах-регулятивах / Г.В.Чуланова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 127-133.

 9. Комплімент в мовленнєвій поведінці представників англійської, російської та української культур / Л.І.Дегтярьова, В.С.Баталова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 8-9.

 10. Композиционно-коммуникативные аспекты текстов-регулятивов (на материале англоязычной чиательской рекламы) /Г.В.Чуланова // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 2. – С. 129-133.

 11. ";Концепт"; як ключове поняття когнітивної лінгвістики /Н.В.Таценко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 105-110.

 12. Концептуалізація та категоризація Болонського процесу /І.К.Кобякова, С.О.Швачко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 152-153.

 13. Лексичний склад різностильових текстів масової комунікації /Л.І.Дегтярьова, Д.Волкова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 55.

 14. Лінгвокогнітивний аспект антропоцентризму ";віртуальної реальності"; / Н.В.Таценко // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 32. – С. 241-245.

 15. Макроконцепт. Час у сучасній лінгвістиці / Н.В.Таценко //Каразинські читання. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008.

 16. Маркери креативного пошуку (на матеріалі англомовного жартівливого дискурсу) / І.К.Кобякова // Культура народов Причорноморья. – 2008. – С. 347- 349.

 17. Методичні вказівки ";Вправи та тексти"; до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Латинська мова"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. О.М.Кобяков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 51 с.

 18. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ";Критика і редагування художніх текстів"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / І.К.Кобякова ; Уклад. Кобякова І.К. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.

 19. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Лінгвокраїнознавство англомовних країн"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. Н.А.Приходько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 27 с.

 20. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Практичний курс англійської мови"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: Ю.С.Бондаренко, Н.С.Рева, А.М.Свирид. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 50 с.

 21. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Практичний курс німецької мови"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: О.М.Глущенко, О.В.Попова, О.В.Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 47 с.

 22. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання /Уклад.: Л.І.Дегтярьова, З.П.Кириченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 43 с.

 23. Методичні розробки завдань для домашнього читання до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Практичний курс німецької мови"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: О.В.Попова, О.В.Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 24. Мотиваційні відношення у сучасній німецькій мові /Л.В.Щигло // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – 2008.

 25. Онтологическая сущность вторичных образований /И.К.Кобякова // Образ мира в языке : Международная конференция. – Шауляй, 2008. – С. 3.

 26. Організація та планування самостійної роботи студентів – важлива складова процесу модернізації системи вищої освіти /Г.В.Курило // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 96-97.

 27. Основні тенденції в підготовці вчителя іноземної мови /А.Д.Чепелюк // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 120-121.

 28. Парадигматичні угрупування віддієслівних похідних з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові /Л.В.Щигло // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 146-152.

 29. Поверхнева та глибинна структури текстів: типологічні аспекти / І.К.Кобякова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 35-39.

 30. Проблема англійських запозичень у німецькій мові на прикладі мови реклами / О.М.Глущенко, К.Кальченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 47-48.

 31. Реалізація аксіологічної функції фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов) / Л.В.Пушко //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 87-89.

 32. Реклама як особлива форма комунікативної технології /Г.В.Чуланова, О.Віхтенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 54.

 33. Семантична наповненість промовистих власних імен в англомовному художньому дискурсі / О.В.Бока, С.Литвиненко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 21.

 34. Семантичний зв'язок між твірними та похідними основами з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові /Л.В.Щигло // Наукові записки Вінницького державного пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія Філологія. – Вінниця, 2008. – Т.1, Вип. 10. – С. 139-142.

 35. Семантичні моделі віддієслівних похідних з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові / Л.В.Щигло //Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Т. 2. – С. 146-149.

 36. Синонимические отношения в оглагольном словообразовательном гнезде / Л.В.Щигло // Актуальні проблеми германської філології: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – С. 282-284.

 37. Статус концептуального перекладу / І.К.Кобякова // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2008. – Вип. 75 (5). – С. 46-49.

 38. Текстоутворюючий потенціал реклами / І.К.Кобякова, О.Зайцева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету,

21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 57-58.

 1. Типологія та функціонування неологізмів в німецькій мові /А.Д.Чепелюк, Ю.Федченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 40-41.

 2. Феномен концептуальної та мовної картини світу в світлі лінгвокогнітивної парадигми сучасної лінгвістики / Н.В.Таценко //Наукові записки. Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2008. – Випуск 75 (4). – С. 317-320 .

 3. Фразеологічні витоки юридичного, політичного військового дискурсу / І.К.Кобякова, Г.Сідриста // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 84-85.

 4. Функціонування іменників у текстах різних стилів /Л.І.Дегтярьова, Н.Лісовін // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 67-68.

 5. Humour Via Тranslation"; / І.К.Кобякова // Nexts and Contexts: Snteractive Perspectives. – Каунас, 2008. – С. 1.

 6. Interactive Methods of Teaching ESL. Using vides in Different Stages of Learning English / О.А.Кириченко // Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість: науково-практична конференція. – Острог: НУ Острозька академія, 2008. – С. 500-510.

 7. The Sources of American Student Slang / В.О.Дорда // Нова філологія: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 69-72.

КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ФІЛОЛОГІЇ

 1. Багатоаспектність образу ночі в ліриці О.Олеся /Г.П.Калантаєвська // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 82-87.

 2. До питання спорідненості поетики ранньої творчості Олександра Олеся і Михайла Арцибашева / І.Р.Жиленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 55-61.

 3. До проблеми соціопсихокультурних досліджень читацької аудиторії / Т.В.Кузнєцова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 75-76.

 4. Лексико-семантичне поле ";почуття"; в поезії О.Олеся /А.О.Євграфова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 51-54.

 5. Львівська газета ";Діло"; про творчий доробок В. Александрова / Л.Ф.Батраченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 4-5.

 6. М.Ф.Гетьманець - дослідник ";Слова о полку Ігоревім"; /О.Г.Ткаченко // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 241-243.

 7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ";Репортерська праця"; для студ. ІІ курсу гуманітарного факультету спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. А.О.Федорина. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 8. Методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи з дисципліни ";Теорія масової комунікації"; для студ. спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. В.В.Чубур. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 9. Методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи з дисципліни ";Теорія твору і тексту"; для студ. спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад.: В.В.Чубур, Т.В.Кузнєцова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 10. Методичні вказівки до практичних занять із курсу ";Аналітичне письмо"; для студентів спеціальності ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. О.М.Сушкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 11. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу ";Українська мова за професійним спрямуванням"; для студентів фізико-технічного факультету денної форми навчання /Уклад. Л.М.Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 59 с.

 12. Методичні вказівки з дисципліни ";Телерадіожурналістика"; для студ. спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання /Уклад. Н.О.Полковниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 13. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ";Загальне мовознавство"; для студентів напряму 0302 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. А.О.Євграфова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 14. Навчально-методичні матеріали з ";Лінгвістичного аналізу тексту"; для студентів напряму 0302 ";Журналістика"; / Уклад. А.О.Євграфова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 15. Основи журналістикознавчих досліджень: Конспект лекцій для студ. гуманітарного факультету спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. О.Г. Ткаченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 96 с.

 16. Основні тенденції розвитку регіональної жіночої преси /С.А.Гурьєва // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 7-9.

 17. Особливості й функціональне призначення образних мікросистем у структурі памфлету / І.Л.Гаврилюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1.– С. 195-200.

 18. Політичний портрет на сторінках ";Сумского вестника"; 1917 року / Л.М.Яременко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 91-92.

 19. Свободи преси і цензури на сторінках газети ";Сумской вестникь"; (1912-1917 рр.) / І.Р.Жиленко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 33-35.

 20. ";Слово о полку Ігоревім"; у творчості Олександра Педяша /В.О.Садівничий // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 334-336.

 21. ";...Скинувши руб'я підробного слова";: доля і творчий шлях українського поета публіциста Миколи Данька / В.О.Садівничий //Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 239-257.

 22. Теорія журналістики: методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни ";Теорія журналістики"; спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. В.О.Садівничий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 23. Типологія педагогічної преси сучасності / Л.А.Кулішенко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 37-39.

 24. Українська національна ідея як українське духовне начало /А.О.Євграфова, О.Г.Ткаченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 164-168.
Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ ... Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік: бібліографічний покажчик / за ... викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (6)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... звання старшого наукового співробітника зі спеціальност ... друкованих та електронних засобів масової інформації, прац ... 2008-2009 навчального року. Сумськийдержавнийуніверситет ...
 5. Бібліотека наукові праці харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників за 2004-2008 роки

  Автореферат диссертации
  ... БЛІОТЕКА НАУКОВІ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЗА 2004-2008 роки БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ... , А. М. Стрелец // Вісник Сумського національного аграрного університету. - Суми, 2008. - Вип. 6 (14). ...

Другие похожие документы..