Главная > Документ

1

Смотреть полностью

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

Друковані праці співробітників Сумського державного університету

за 2008 рік

Бібліографічний покажчик

Суми-2009

01

Д76

Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009. – 436 с.

Бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи монографій, підручників, методичних матеріалів, статей із журналів, опублікованих тез доповідей на конференціях і семінарах.

Покажчик призначений для широкого кола наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

© Сумський державний

університет, 2009

ЗМІСТ

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ 77

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ 85

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГЇ МАШИНОБУДУВАННЯ, ВЕРСТАТІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 94

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ МЕХАНIКИ ТА ДИНАМIКИ МАШИН 108

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ І МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ 125

ПЕРЕДМОВА

Бібліографічний покажчик «Друковані праці співробітників Сумського державного університету» містить перелік праць викладачів, наукових співробітників, аспірантів університету, що вийшли друком у 2008 році.

Покажчик містить бібліографічні описи монографій, словників, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, статей із журналів, тез доповідей на конференціях, семінарах та науково-популярних статей.

Публікації згруповано за факультетами університету. У розділах матеріал розміщено за назвами праць відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту , а далі – латинського.

Склад авторів відображено у допоміжному авторському покажчику.

Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 1. Аксіологічний аспект фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення розумової діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов) / Л.В.Пушко // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 2. – С. 45-48.

 2. Актуалiзацiя власних імен у казковому дискурсi / О.В.Бока, Т.В.Барсук // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 9-14.

 3. Актуалізація дослівного значення фразеологізмів в сучасній англійській мові / О.М.Глущенко, Ю.Олійник // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 29-30.

 4. Американський молодіжний сленг як об'єкт вивчення соціолінгвістики / В.О.Дорда // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 1. – С. 77-80.

 5. Вираження модальності в німецькій мові / А.Д.Чепелюк, С.Лопатіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету,

21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 22-23.

 1. Вираження оціночності у німецькій мові / А.Д.Чепелюк, І.Бадовська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету,

21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 6.

 1. Власні імена як компресовані тексти-носії когнітивної інформації ( на матеріалі казки Дж. Роулінг “Гаррі Поттер і орден Фенікса”) / О.В.Бока // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 15-20.

 2. Гендерні аспекти молодіжного сленгу США / В.О.Дорда //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 20-24.

 3. Дискурсивний характер текстотворення / І.К.Кобякова //Науковий вісник Волинського національного університету імені Л.Українки. Серія Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – № 5. – С. 32-35.

 4. Еліптичні речення / А.Д.Чепелюк, І.Оріщак // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 74-75.

 5. Загальнолюдські когнітивні концепти в полікультурному просторі / О.А.Шуменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки (мовознавство). – 2008. – С. 345-349.

 6. Інноваційні процеси у мові в аспекті лінгвокогнівістики /Н.В.Таценко // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 31. – С. 149-154.

 7. Категоризація гумору: лінгвокультурні аспекти / І.К.Кобякова, В.М.Столяренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 40-44.

 8. Категоризация оценочно-побудительной семантики в текстах-регулятивах / Г.В.Чуланова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 127-133.

 9. Комплімент в мовленнєвій поведінці представників англійської, російської та української культур / Л.І.Дегтярьова, В.С.Баталова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 8-9.

 10. Композиционно-коммуникативные аспекты текстов-регулятивов (на материале англоязычной чиательской рекламы) /Г.В.Чуланова // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 2. – С. 129-133.

 11. ";Концепт"; як ключове поняття когнітивної лінгвістики /Н.В.Таценко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 105-110.

 12. Концептуалізація та категоризація Болонського процесу /І.К.Кобякова, С.О.Швачко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 152-153.

 13. Лексичний склад різностильових текстів масової комунікації /Л.І.Дегтярьова, Д.Волкова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 55.

 14. Лінгвокогнітивний аспект антропоцентризму ";віртуальної реальності"; / Н.В.Таценко // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 32. – С. 241-245.

 15. Макроконцепт. Час у сучасній лінгвістиці / Н.В.Таценко //Каразинські читання. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008.

 16. Маркери креативного пошуку (на матеріалі англомовного жартівливого дискурсу) / І.К.Кобякова // Культура народов Причорноморья. – 2008. – С. 347- 349.

 17. Методичні вказівки ";Вправи та тексти"; до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Латинська мова"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. О.М.Кобяков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 51 с.

 18. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ";Критика і редагування художніх текстів"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / І.К.Кобякова ; Уклад. Кобякова І.К. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.

 19. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Лінгвокраїнознавство англомовних країн"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. Н.А.Приходько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 27 с.

 20. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Практичний курс англійської мови"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: Ю.С.Бондаренко, Н.С.Рева, А.М.Свирид. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 50 с.

 21. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Практичний курс німецької мови"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: О.М.Глущенко, О.В.Попова, О.В.Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 47 с.

 22. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання /Уклад.: Л.І.Дегтярьова, З.П.Кириченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 43 с.

 23. Методичні розробки завдань для домашнього читання до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Практичний курс німецької мови"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: О.В.Попова, О.В.Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 24. Мотиваційні відношення у сучасній німецькій мові /Л.В.Щигло // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – 2008.

 25. Онтологическая сущность вторичных образований /И.К.Кобякова // Образ мира в языке : Международная конференция. – Шауляй, 2008. – С. 3.

 26. Організація та планування самостійної роботи студентів – важлива складова процесу модернізації системи вищої освіти /Г.В.Курило // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 96-97.

 27. Основні тенденції в підготовці вчителя іноземної мови /А.Д.Чепелюк // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 120-121.

 28. Парадигматичні угрупування віддієслівних похідних з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові /Л.В.Щигло // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 146-152.

 29. Поверхнева та глибинна структури текстів: типологічні аспекти / І.К.Кобякова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 35-39.

 30. Проблема англійських запозичень у німецькій мові на прикладі мови реклами / О.М.Глущенко, К.Кальченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 47-48.

 31. Реалізація аксіологічної функції фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов) / Л.В.Пушко //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 87-89.

 32. Реклама як особлива форма комунікативної технології /Г.В.Чуланова, О.Віхтенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 54.

 33. Семантична наповненість промовистих власних імен в англомовному художньому дискурсі / О.В.Бока, С.Литвиненко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 21.

 34. Семантичний зв'язок між твірними та похідними основами з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові /Л.В.Щигло // Наукові записки Вінницького державного пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія Філологія. – Вінниця, 2008. – Т.1, Вип. 10. – С. 139-142.

 35. Семантичні моделі віддієслівних похідних з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові / Л.В.Щигло //Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Т. 2. – С. 146-149.

 36. Синонимические отношения в оглагольном словообразовательном гнезде / Л.В.Щигло // Актуальні проблеми германської філології: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – С. 282-284.

 37. Статус концептуального перекладу / І.К.Кобякова // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2008. – Вип. 75 (5). – С. 46-49.

 38. Текстоутворюючий потенціал реклами / І.К.Кобякова, О.Зайцева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету,

21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 57-58.

 1. Типологія та функціонування неологізмів в німецькій мові /А.Д.Чепелюк, Ю.Федченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 40-41.

 2. Феномен концептуальної та мовної картини світу в світлі лінгвокогнітивної парадигми сучасної лінгвістики / Н.В.Таценко //Наукові записки. Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2008. – Випуск 75 (4). – С. 317-320 .

 3. Фразеологічні витоки юридичного, політичного військового дискурсу / І.К.Кобякова, Г.Сідриста // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 84-85.

 4. Функціонування іменників у текстах різних стилів /Л.І.Дегтярьова, Н.Лісовін // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 67-68.

 5. Humour Via Тranslation"; / І.К.Кобякова // Nexts and Contexts: Snteractive Perspectives. – Каунас, 2008. – С. 1.

 6. Interactive Methods of Teaching ESL. Using vides in Different Stages of Learning English / О.А.Кириченко // Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість: науково-практична конференція. – Острог: НУ Острозька академія, 2008. – С. 500-510.

 7. The Sources of American Student Slang / В.О.Дорда // Нова філологія: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 69-72.

КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ФІЛОЛОГІЇ

 1. Багатоаспектність образу ночі в ліриці О.Олеся /Г.П.Калантаєвська // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 82-87.

 2. До питання спорідненості поетики ранньої творчості Олександра Олеся і Михайла Арцибашева / І.Р.Жиленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 55-61.

 3. До проблеми соціопсихокультурних досліджень читацької аудиторії / Т.В.Кузнєцова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 75-76.

 4. Лексико-семантичне поле ";почуття"; в поезії О.Олеся /А.О.Євграфова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 51-54.

 5. Львівська газета ";Діло"; про творчий доробок В. Александрова / Л.Ф.Батраченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 4-5.

 6. М.Ф.Гетьманець - дослідник ";Слова о полку Ігоревім"; /О.Г.Ткаченко // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 241-243.

 7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ";Репортерська праця"; для студ. ІІ курсу гуманітарного факультету спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. А.О.Федорина. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 8. Методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи з дисципліни ";Теорія масової комунікації"; для студ. спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. В.В.Чубур. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 9. Методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи з дисципліни ";Теорія твору і тексту"; для студ. спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад.: В.В.Чубур, Т.В.Кузнєцова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 10. Методичні вказівки до практичних занять із курсу ";Аналітичне письмо"; для студентів спеціальності ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. О.М.Сушкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 11. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу ";Українська мова за професійним спрямуванням"; для студентів фізико-технічного факультету денної форми навчання /Уклад. Л.М.Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 59 с.

 12. Методичні вказівки з дисципліни ";Телерадіожурналістика"; для студ. спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання /Уклад. Н.О.Полковниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 13. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ";Загальне мовознавство"; для студентів напряму 0302 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. А.О.Євграфова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 14. Навчально-методичні матеріали з ";Лінгвістичного аналізу тексту"; для студентів напряму 0302 ";Журналістика"; / Уклад. А.О.Євграфова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 15. Основи журналістикознавчих досліджень: Конспект лекцій для студ. гуманітарного факультету спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. О.Г. Ткаченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 96 с.

 16. Основні тенденції розвитку регіональної жіночої преси /С.А.Гурьєва // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 7-9.

 17. Особливості й функціональне призначення образних мікросистем у структурі памфлету / І.Л.Гаврилюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1.– С. 195-200.

 18. Політичний портрет на сторінках ";Сумского вестника"; 1917 року / Л.М.Яременко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 91-92.

 19. Свободи преси і цензури на сторінках газети ";Сумской вестникь"; (1912-1917 рр.) / І.Р.Жиленко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 33-35.

 20. ";Слово о полку Ігоревім"; у творчості Олександра Педяша /В.О.Садівничий // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 334-336.

 21. ";...Скинувши руб'я підробного слова";: доля і творчий шлях українського поета публіциста Миколи Данька / В.О.Садівничий //Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 239-257.

 22. Теорія журналістики: методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни ";Теорія журналістики"; спец. 6.030301 ";Журналістика"; денної форми навчання / Уклад. В.О.Садівничий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 23. Типологія педагогічної преси сучасності / Л.А.Кулішенко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 37-39.

 24. Українська національна ідея як українське духовне начало /А.О.Євграфова, О.Г.Ткаченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 164-168.

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 1. Актуалізація питань впливу сленгу віртуальних електронних систем на розвиток природних мов / С.В.Початко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 44-45.

 2. Болонський процес і мовні тенденції в сучасній Європі /О.Р.Гладченко, Л.П.Ярмак // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 92-93.

 3. Взаимодействие лингвистической и коммуникативной компетенции в условиях профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам / Г.И.Литвиненко, Л.Я.Хмелик //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 131-132.

 4. Вивчення англійської мови професійного спілкування – пріоритетний напрямок входження у діловий Європейський простір /С.Г.Золотова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –Ч. І. – С. 93-94.

 5. Використання назв квітів у процесі викладання іноземних мов як національно-мовний культурний фактор / Т.О.Алексахіна //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 142-143.

 6. Використання НОС з флористичним компонентом у процесі викладання іноземних мов студентам / Т.О.Алексахіна // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 121-124.

 7. Деякі міркування щодо неформального підходу до продуктивного навчання у сьогоднішніх умовах / В.Ф.Нефедченко, О.І.Нефедченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 58-60.

 8. Дистанційне навчання: на шляху до вдосконалення /Н.І.Муліна // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 3-4.

 9. Етнокультурні концепти ";зоря";, ";сонце";, ";роса"; у творах М.Стельмаха / І.М.Серебрянська // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 90-95.

 10. Із практики застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час викладання іноземної мови /І.М.Терлецька // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 28-30.

 11. Збірник вправ з граматики англійської мови для студентів

усіх спеціальностей денної форми навчання (повторювальний курс) /Уклад.: Г.І. Литвиненко, О.І.Нефедченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.

 1. Збірник загальнотехнічних текстів для читання для студ. заочної форми навчання / Уклад. І.М.Серебрянська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 59 с.

 2. Лексичні тести з англійської мови для студ. та аспірантів усіх спец. денної форми навчання / Уклад. І.А Башлак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87 с.

 3. Лінгвокультурологія у колі суміжних дисциплін /І.М.Серебрянська // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 143-145.

 4. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студ. спец. 6.070801 ";Екологія"; денної форми навчання / Уклад. Л.П.Ярмак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 43 с.

 5. Методичні вказівки з дисципліни ";Англійська мова"; для організації індивідуального читання студентів немовних спеціальностей заочної форми навчання / Уклад. М.М.Дунаєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 27 с.

 6. Методичні вказівки з латинської мови для студентів спеціальності 7.110101 ";Лікувальна справа"; денної форми навчання /Уклад. Г.С. Ільїна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 98 с.

 7. Методичні вказівки з німецької мови для студентів немовних спеціальностей заочної форми навчання / Уклад. І.О.Зайцева. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.

 8. Особливості американського медичного сленгу /І.М.Терлецька, Н.О.Васько // Нові технології навчання. – 2008. – №54. – С. 54-55.

 9. Особливості спілкування в англомовному комп`ютерному середовищі / І.М.Терлецька // Проблеми освіти. – 2008. – № 56. – С. 55-58.

 10. Прагматичний аспект Інтернет комунікації. Нетикет. Емотикони / Т.В.Початко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С.43-44.

 11. Реализация проектных форм обучения иностранным языкам в вузе / И.А.Зайцева // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 121-122.

 12. Робочий зошит з англійської мови для студ. немовних спец. заочної форми навчання / Уклад. В.Е.Проняєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.

 13. Робочий зошит з німецької мови для студ. заочної форми навчання / Уклад. Т.М.Плохута. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 14. Роль и проблемы аннотирования в обучении английскому языку студентов технического вуза / А.Н.Дядечко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 118-120.

 15. Рольова гра на заняттях з англійської мови як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів до вивчення іноземної мови / Л.М.Чучіліна // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 74-75.

 16. Тексти читання з англійської мови для студентів спеціальності ";Право"; денної та заочної форм навчання / Уклад.: С.В.Подолкова, Т.В.Початко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

 17. Тестування знань з іноземних мов студентів університету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу /Т.М.Плохута // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 53-54.

 18. Учет особенностей процесса письменно-речевой коммуникации при обучении иностранным языкам / Г.И.Литвиненко //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 140-141.

 19. Формування функціональної особистості спеціаліста економічного профілю в процесі вивчення мови / Н.Є.Сазонова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 99-100.

 20. Business talk. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з курсу ";Ділова англійська мова"; для студентів спеціальності 8.000013 ";Бізнес-адміністрування"; денної та заочної форм навчання та студентів старших курсів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.М.Дядечко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 47 с.

 21. Education. Збірник текстів та завдань до них для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад. Г.І.Литвиненко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 44 с.

 22. On the way to business. Збірник завдань з курсу ділової англійської мови для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.М.Дядечко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 53 с.

 23. Teaching English using video / I.A.Morozova // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 58-59.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ

 1. Антоній Печерський: чернігівський період діяльності /В.А.Клименко // Наука і практика. – 2008. – № 15.

 2. Апанасенко Олексій Трифонович / В.М.Власенко //Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.15-16.

 3. «Архівні надра таїною щедрі...» / В.М.Власенко / Передмова, упорядкування і коментарі // “Я еще вернусь”. Олександр Олесь і Сумщина: науково-популярне видання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.– С. 75-100.

 4. Бєлікова Лариса Йосипівна / В.М.Власенко // Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.20.

 5. Використання матеріалів повітових судів під час генеалого-біографічних досліджень: аналіз джерел / С.І.Дегтярьов // Сумська старовина. - 2008. - № XXV. - С. 47-53.

 6. Володимир Тимошенко: погляд на американську освіту кінця 20-х років ХХ ст. / В.М.Власенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 115-118.

 7. Голодомор 1932-1933 рр. на Сумщині (до 75-х роковин національної трагедії) / В.М.Власенко // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № 4-5. – С. 29-70.

 8. Джерельна база вивчення Голодомору 1932-1933 років /В.М.Власенко // Причина смерті: українець. З історії вивчення Голодомору 1932-1933 років на Сумщині / Державний архів Сумської області. – Суми, 2008. – С.26-39.

 9. До біографії Івана Мірного / В.М.Власенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 165-168.

 10. До біографії письменника і публіциста Якова Івановича Костенецького (1811-1885 рр.) / С.І.Дегтярьов // Історичні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С.170-174.

 11. До біографії письменника і публіциста Якова Івановича Костенецького / С.І.Дегтярьов // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Ч.4. - С. 131-133.

 12. До вивчення ";Слова о полку Ігоревім"; на Сумщині (кінець XX - початок XXI ст.) / Л.А.Федченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 158-161.

 13. До питання про історико-географічний аспект кампанії Ольговичів 1185 р. / В.Б.Звагельський // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 163-195.

 14. Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919-1923 рр.) / В.М.Власенко // Пам’ятки: археографічний щорічник / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: І.Б.Матяш (гол. ред.) та ін.– К., 2008. – Т.8. – С.129-160.

 15. Документи про освіту чиновників повітових судів (за матеріалами Державного архіву Сумської області) // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 24-27. – (Передмова, упорядкування та публікація С.І.Дегтярьова).

 16. Звіт про науково-дослідну роботу ";Історичні етапи заселення і формування державних структур на території Північно-Східної України (з давніх часів до кінця 18 ст.)";: заключний / керівн. теми В.Б.Звагельський; авт. кол.: В.Б.Звагельський, Н.А.Німенко, С.І.Дегтярьов, Л.А.Федченко, О.В.Глушан. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 133 с.

 17. Зустріч з Археологом / В.Звагельський // Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 339-340.

 18. Історія держави і права України: Конспект лекцій /Уклад. В.М.Власенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 1. - 165 с.

 19. Історія однієї книги (до 75-річчя виходу монографії М.О.Макаренка ";Маріюпільський могильник";) / Н.А.Німенко //Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 37-46.

 20. Кость Мацієвич і Олександр Олесь (до 130-ліття з дня народження поета)/ В.М.Власенко // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 157-165. – (Передмова, упорядкування і коментарі В.М.Власенка).

 21. Кость Мацієвич на чолі Бюро праці Українського республікансько-демократичного клубу в Празі / В.М.Власенко //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2008. – Вип.12. – С. 63-67.

 22. Листування Івана Мірного з Олександром Олесем (до 130-ліття від дня народження поета) / В.М.Власенко // Сумський історико-архівний журнал. - 2008. - № 4-5. - С. 149-159. – (Передмова, упорядкування та коментарі Т.А.Смєхової, В.М.Власенка).

 23. М.О.Макаренко - дослідник слов'яно-руських археологічних пам'яток / Н.А.Німенко // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147-162.

 24. Матеріали до генеалогії Лазаревських, Герасимовських, Семенових та Колчевських з фондів Державного архіву Сумської області / С.І.Дегтярьов // Сумський історико-архівний журнал. –Суми, 2008. – Вип.ІV-V.– С.160-177.

 25. Матеріали до історії Путивльщини в документах Білопільського та Недригайлівського повітових судів (за матеріалами Державного архіву Сумської області) / С.І.Дегтярьов // Путивльський краєзнавчий збірник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2008. – Вип.4. – С.94-100.

 26. Мірошниченко Михайло Васильович / В.М.Власенко //Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.92.

 27. На материнській землі ";Слова о полку Ігоревім"; /В.Б.Звагельський // Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 321-331.

 28. Надзвичайна дипломатична місія УНР у Румунії - організатор громадсько-політичного життя української еміграції / В.М.Власенко //Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 76-84.

 29. Науково-дослідна лабораторія історичного краєзнавства /Підготовлено: О.В.Глушан, С.І.Дегтярьов, М.О.Дрозденко, В.Б.Звагельський (відповідальний за випуск), О.І.Калініченко, Н.А.Німенко, Л.А.Федченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 30. Невідомий переклад ";Слова о полку Ігоревім"; // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 291-310. – (Упорядкування, передмова та публікація В.М.Власенка).

 31. Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри 1920 р. /В.М.Власенко // Пам’ятки: археографічний щорічник / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: І.Б.Матяш (гол. ред.) та ін.– К., 2008. – Т.9. – С. 83-110.

 32. Особливості використання обліково-статистичних документів ХVI-початку ХVIIIст. при проведенні генеалогічних досліджень /Н.В.Лобко // Сумський історико-архівний журнал. - 2008. - № 4-5. - С.78-85.

 33. Пам'яті поета - О.Д.Педяша (сумні рядки про веселу людину) /В.Звагельський // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 337-338.

 34. Панорама олесезнавчих праць / В.Власенко, В.Садівничий, О.Ткаченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 24-42.

 35. Піскун Олександр Ілліч / В.М.Власенко // Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.104-105.

 36. Про етимологію назви давньоруського міста Пирятин /В.Б.Звагельський // Сумська старовина. – 2007. – № ХХІІІ. – С. 76-77.

 37. Програма та тестові завдання з курсу ";Історія вчень про державу і право"; для студентів усіх форм навчання зі спеціальності ";Правознавство"; / Уклад.: В.М.Власенко, В.А.Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 68 с.

 38. Путивль и его посад в первой половине XVII века / Н.Эрнст //Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 202-218. – (Вступление и подготовка к печати Н.А.Німенко, В.Б.Звагельського).

 39. Рецензії / В.М.Власенко // Сумська старовина. – 2008. – №XXIV. – С. 219-222. – Рец. на кн.: М-ли до історії Укр. Іст. Т-ва: зб. документів / ред. Алла Атаманенко. - Нью-Йорк-Острог: Укр. Істор.

Т-во, Національний університет ";Острозька Академія";, Інститут дослідження укр. діаспори, 2006.- 384 с. (Серія: ";Істор. джерела";, т.II).

 1. Рецензія / В.М.Власенко // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № 4-5. – С. 212-217. – Рецензія на кн.: Матеріали до історії Українського Історичного Товариства: збірник документів /редактор Алла Атаманенко. - Нью-Йорк-Острог: Українське Історичне Товариство, Національний університет ";Острозька академія";, Інститут дослідження укр. діаспори, 2006.

 2. Святиня української культури. Антонієві печери /В.А.Клименко // Наука і методика: збірник науково-методичних праць. - К.: Аграрна освіта, 2008. - Вип.15. - С. 195-198.

 3. Структура місцевих органів влади на Сумщині в роки окупації (1941-1943) / В.А.Нестеренко // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № IV-V. – С. 207-211.

 4. Сумський державний університет: історія і сучасність: 60 років на освітянській та науковій ниві / голов. ред. А.В. Васильєв; автори: В.Л.Акуленко, М.М.Антиков, М.А.Бендерський, В.В.Бібік, В.О.Боровик, Л.П.Валенкевич, А.В.Васильєв, С.М.Верещака, Г.С.Воробйов, Т.В.Гребеник, О.Г.Гусак, С.І.Дегтярьов, А.В.Євдокимов, І.В.Єременко, В.Б.Звагельський, Ю.А.Зимак, О.І.Карпіщенко, В.О.Касьяненко, О.Є.Крупіна, В.О.Любчак, М.М.Ляпа, В.Е.Маркевич, І.В.Науменко, Н.А.Німенко, А.Г.Півень, А.М.Положій, А.І.Рубан, О.Б.Руденко, А.В.Савочка, М.Я.Сагун, Н.Д.Світайло, Т.В.Слабко, Т.І.Сорока, В.Я.Стороженко, Л.А.Федченко, А.М.Чорноус, А.М.Юнда, В.Б.Юскаєв, Г.В.Яковлева. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 144 с.

 5. Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві / Уклад.: В.Б. Звагельський, О.В. Глушан, С.І. Дегтярьов, О.І. Калініченко, Н.А. Німенко, Л.А. Федченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 152 с.

 6. Театри на Сумщині в роки німецької окупації /В.А.Нестеренко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Видво СумДУ, 2008. - Ч.4. - С. 145-151.

 7. Тестові завдання з курсу ";Історія держави і права зарубіжних країн"; для студентів спеціальності ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. В.А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156 с.

 8. Тяжба между А.К.Разумовским и М.М.Ахматовым о мельнице (по материалам Государственного архива Сумской области) /С.І.Дегтярьов // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства - история и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции. – Брянск: ООО ";Ладомир";, 2008. - С.46-48.

 9. Увічнемо їх імена / В.М.Власенко // Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Сумська область. – Суми: Собор, 2008. – С. 7-34.

 10. Центр духовного просвітництва / В.А.Клименко //Наука і методика: збірник науково-методичних праць. - К.: Аграрна освіта, 2008. - Вип.16. - С. 115-120.

 11. Чиновники судових установ першої інстанції у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (на прикладі і матеріалах повітових судів) /С.І.Дегтярьов //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип.12. – С.123-129.

 12. Члени гуртка О.О.Паліцина та їх оточення (матеріали до історії питання) / С.І.Дегтярьов // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 197-202.

 13. Я ще вернусь... Олександр Олесь і Білопільщина: науково-популярне видання / О.Г.Ткаченко, В.М.Власенко, В.О.Садівничий, В.В.Чубур. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 216 с.

КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ

 1. Абревіація як мовне явище / О.М.Медвідь, Т.Лор // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 69-70.

 2. Актуалiзацiя власних імен у казковому дискурсi / О.В.Бока, Т.В.Барсук // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 9-14.

 3. Вираження модальності в німецькій мові / А.Д.Чепелюк, С.Лопатіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 22-23.

 4. Вираження оціночності у німецькій мові / А.Д.Чепелюк, І.Бадовська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 6.

 5. Дистанційне навчання у руслі Болонського процесу /О.М.Медвідь // Збірник наукових праць. – Вид-во університету ";Україна";, 2008. – С. 87-92.

 6. Домашнє читання. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дісципліни ";Практичний курс німецької мови"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. С.В.Єрмоленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 60 с.

 7. Еліптичні речення / А.Д.Чепелюк, І.Оріщак // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 74-75.

 8. Завершальна мета комунікативної одиниці на фінальному етапі англомовної діалогічної взаємодії / Ю.В.Косенко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – Т. 2, № 142. – С. 389-391.

 9. Категоризація гумору в художньому дискурсі: типологічні аспекти / С.О.Швачко, В.Столяренко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 82-83.

 10. Категоризація метафоричних зсувів: типологічні аспекти /С.О.Швачко, О.А.Мокренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 141-146.

 11. Категоризація (омовлення) метафоричних зсувів: типологічний аспект / С.О.Швачко, О.Мокренко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.100.

 12. Квантитативні аспекти неоднорідної збірності / Н.І.Чернюк //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 124-126.

 13. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти: посібник / С.О.Швачко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 128 с.

 14. Когнітивні зони доменів кількості / С.О.Швачко // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – Випуск 75(1). – С. 14-19.

 15. Комплімент в мовленнєвій поведінці представників англійської, російської та української культур / Л.І.Дегтярьова, В.С.Баталова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 8-9.

 16. Концептуалізація та категоризація Болонського процесу /І.К.Кобякова, С.О.Швачко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 152-153.

 17. Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти / Т.О.Анохіна, І.К.Кобякова // Протей: перекладацький альманах. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – Вип.2. – С. 399-406.

 18. Кореляція активного та пасивного стану в англійській мові /Н.І.Чернюк, Ю.В.Цирцен // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 44.

 19. Лексико-семантичні відмінності американського та британського варіацій англійської мови / О.М.Медвідь, О.Молчанова //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 27-28.

 20. Лексична контамінація в англійській мові / О.М.Медвідь, Ю.В.Трояновська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 88-89.

 21. Лексичний склад різностильових текстів масової комунікації /Л.І.Дегтярьова, Д.Волкова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 55.

 22. Лінгвокогнітивна поліаспектність комунікативних одиниць /С.О.Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – С. 361-364.

 23. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів: монографія /С.О.Швачко, С.В.Баранова, Г.Б.Козловська, Ю.В.Косенко, Т.О.Анохіна, В.О.Самохіна, І.В.Соколова, І.К.Кобякова, Г.В.Чуланова, С.В.Подолкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 178 с.

 24. Методичні вказівки ";Диференціація індивідуальних форм в англійській мові"; з навчальної дисципліни ";Граматичні проблеми перекладу"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. Н.І.Чернюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 45 с.

 25. Методичні вказівки до практичних робіт ";Монолексемні та полілексемні аспекти"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: С.О.Швачко, Г.В.Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.

 26. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Англійська мова"; для студ. спец. ";Економіка підприємства"; денної і заочної форм навчання / Уклад.: Л.В.Пушко, Н.Ю.Бондар. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 27. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Англійська мова"; для студ. спец. ";Економіка підприємства"; денної і заочної форм навчання / Уклад.: Л.В.Пушко, Н.Ю.Бондар. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 40 с.

 28. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Теоретична фонетика"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. Н.І.Чернюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 29. Методичні вказівки ";Зошит майбутніх перекладачів"; до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Синхронний переклад"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання /Уклад. С.О.Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.

 30. Методичні розробки завдань для домашнього читання до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Практичний курс німецької мови"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: О.В.Попова, О.В.Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 31. Методологічні проблеми навчання англійської мови /С.О.Швачко, І.К.Кобякова // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції / редколегія В.К.Зернова та ін. – Полтава, 2008. – Ч. 2. – С. 310-313.

 32. Міжкультурна специфіка паремій / Н.І.Чернюк, О.Косенко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 63-64.

 33. На монографію С.М.Єнікєєвої ";Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови / С.О.Швачко // Культура народов Причерноморья. – 2008. – Т. 1, № 142. – С. 452-454.

 34. Неефективність авторитарного стилю викладання у ВНЗ /М.В.Герман // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.145-151.

 35. Онтологія глобальних структур корелюючих текстів /С.О.Швачко // Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник наукових праць / Відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 21. – С. 388-392.

 36. Оязыковление концептосферы ";Природа и человек";: статус первичных и вторичных номинаций / С.О.Швачко // Культура народов Причерноморья. – 2008. – Т. 2, № 142. – С. 422-424.

 37. Поліфункціональність кількісно-якісних словосполучень /С.В.Баранова // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: збірник. – Донецьк: ДонНУ, 2008.

 38. Прагматичні інтерпретації текстів політичного дискурсу /О.М.Медвідь, І.Г.Ізмайлова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 66-71.

 39. Реалізація аксіологічної функції фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов) / Л.В.Пушко //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 87-89.

 40. Реалізація позитивної ввічливості в метакомунікативному блоці прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) /Ю.В.Косенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 45-50.

 41. Реклама як особлива форма комунікативної технології /Г.В.Чуланова, О.Віхтенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 54.

 42. Репрезентація в національних культурах гендерних аспектів міжособистісного спілкування / А.Мазур, Н.І.Чернюк // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 72.

 43. Репрезентація категорії оцінки в англійській та українській мовах / С.В.Баранова, С.Ткаченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 38-39.

 44. Рецензія на книгу Чередниченко О.І. ";Про мову і переклад"; /С.О.Швачко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 211-212.

 45. Семантична наповненість промовистих власних імен в англомовному художньому дискурсі / О.В.Бока, С.Литвиненко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 21.

 46. Семантичне наповнення квантитативних слів: типологічні аспекти / С.О.Швачко // Актуальні проблеми германської філології: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук В.В.Левицького (10-12 квітня 2008 р.). – Чернівці, 2008.

 47. Сім чудес квантитативної лексики (типологічний аспект) /С.О.Швачко, О.І.Єгорова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 134-140.

 48. Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти: монографія /С.О.Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 132 с.

 49. Соціофункціональний аспект поповнення економічного лексикону англійської мови / С.В.Баранова, Т.Мішкіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 25-26.

 50. Текстоутворюючий потенціал реклами / І.К.Кобякова, О.Зайцева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 57-58.

 51. Типологія та функціонування неологізмів в німецькій мові /А.Д.Чепелюк, Ю.Федченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 40-41.

 52. Фразеологічні витоки юридичного, політичного військового дискурсу / І.К.Кобякова, Г.Сідриста // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 84-85.

 53. Функціонування іменників у текстах різних стилів /Л.І.Дегтярьова, Н.Лісовін // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 67-68.

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ

 1. Використання новітніх технологій навчання як запорука підвищення успішності студентів / Л.О.Колісник // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 136-139.

 2. Изучение проблемы эффективного освоения материала дисциплины ";Общая физика"; / С.Б.Кузикова, В.В.Коваль // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 139-142.

 3. Про необхідність системності у впровадження КМС /В.П.Павленко, Н.Д.Світайло // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 38-39.

 4. Про особливості застосування авторитарних методів у навчальному процесі / В.П.Павленко, Н.Д.Світайло // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 151-154.

 5. Професійна адаптація молодих викладачів до роботи у вищих навчальних закладах / А.М.Костенко // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 58-60.

 6. Спільне і відмінне в ідеології неоконсерватизму у Великій Британії та США / Ю.В.Панченко // Сумська старовина. – 2008. – №XXIV. – С. 67-74.

 7. Ставити крапку рано: впровадження кредитно-модульної системи / Н.Д.Світайло // Резонанс. – 2008. – № 3-5. – С. 7.

 8. Фанатизм: історичні та соціальні корені: монографія /В.П.Павленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 184 с.

КАФЕДРА ПРАВА

 1. Болонський процес - міжнародна інтеграція галузі вищої освіти / Н.О.Гапіч // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 28-29.

 2. Відмінність між поняттями ";довіреність"; та ";доручення"; /О.М.Яцина // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 20-21.

 3. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України / В.Харченко // Право України. – 2008. – № 9. – С. 96 - 101.

 4. Деякі колізійні питання спадкового представлення /А.В.Гончарова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 26-27.

 5. Деякі проблеми участі держави в цивільних правовідносинах /М.В.Шелест // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 30-31.

 6. Договірна взаємодія правоохоронних органів / А.М.Куліш //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2008. – №40. – С. 81-86.

 7. Історичні умови виникнення права власності як нового інституту права власності в Україні / Є.Ю.Ковальчук // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 22-23.

 8. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни ";Екологічне право"; для студ. спец. 5.060101 ";Правознавство"; денної форми навчання / Уклад. Л.Ю.Сайко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 9. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни ";Кримінальний процес України"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. О.Л.Курдес. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 49 с.

 10. Методичні вказівки до виконання і захисту курсових робіт з курсу ";Організація юридичної служби"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. В.І.Горевий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 11. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з курсу ";Теорія держави та права"; для студентів спеціальності 6.030402 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. Ю.П.Сінченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 53 с.

 12. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни ";Біржове право"; для студ. спец. 5.060101, 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. М.М.Бурбика. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 13. Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу ";Виконавче провадження"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання /Уклад. Л.Ю.Сайко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 14. Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт з дисципліни ";Правове регулювання відносин власності"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. Є.Ю.Ковальчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 15. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни ";Аграрне право"; для студентів спеціальностей 5.060101, 6.060100 ";Правознавство"; для усіх форм навчання / Уклад. В.І.Горевий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 16. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Біржове право"; для студ. спец. 5.060101, 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. М.М.Бурбика. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 74 с.

 17. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Господарське процесуальне право України"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. О.Л.Курдес. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 18. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Правові і організаційні основи підприємницької діяльності"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання /Уклад. М.М.Бурбика. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 94 с.

 19. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ";Теорія держави та права"; для студ. спец. 6.060100 та 5.060101 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. Ю.П.Сінченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с.

 20. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ";Трудове право України"; для студ. економічних спец. вечірньої форми навчання / Уклад. Н.В.Чередниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 68 с.

 21. Напрями реформування правоохоронних органів України /А.М.Куліш // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 4-5.

 22. Окремі питання щодо забезпечення конституційного права громадян України на звернення / О.Я.Кононенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 16-17.

 23. Окремі питання щодо участі юридичних служб суб'єктів господарювання в охороні довкілля / В.І.Горевий // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 6-7.

 24. Омбудсмен у справах дітей / О.М.Міщенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 24-25.

 25. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України /А.Куліш // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С.90-93.

 26. Право власності на землю та механізми його реалізації /Ю.В.Бордюк // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 12-13.

 27. Правове регулювання безпечного використання генетично змінених організмів / Л.Ю.Сайко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 18-19.

 28. Проблеми правового виховання молоді в умовах демократизації суспільства / Ю.П.Сінченко, О.Я.Кононенко //Педагогічна Сумщина. – 2008. – № 3. – С. 33-36.

 29. Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників у новому трудовому кодексі /Н.В.Чередниченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 12-13.

 30. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі / О.Л.Курдес //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 10-11.

 31. Територіальний устрій у механізмі розбудови української держави / Ю.П.Сінченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 8-9.

 32. Тестові завдання з курсу ";Історія держави і права зарубіжних країн"; для студентів спеціальності ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. В.А. Нестеренко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 156с.

 33. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків, заподіяних суб'єкту господарювання (підприємництва) контрагентами / В.Горевий, А.Куліш // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С. 39-42.

КАФЕДРА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

 1. Заимствования из общелитературного языка как один из источников пополнения компьютерного жаргона / В.А.Завгородний //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 118-119.

 2. Значение обобщений в формировании лингвистической компетенции студентов-иностранцев / Т.О.Дегтярёва // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 79-80.

 3. К вопросу о культуре речевого общения / А.В.Роденко //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 136-137.

 4. К вопросу об аутентичности в обучении иностранных студентов / А.В.Роденко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 122-123.

 5. Коллективные формы работы и их роль в активизации познавательной деятельности студентов-иностранцев / А.В.Шевцова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 78-79.

 6. Коммуникативная компетенция как центральная категория коммуникативной лингвистики и лингводидактики / В.А.Завгородний // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 82-83.

 7. Концептуальная система и категории предельных оснований русских народных волшебных сказок / Н.А.Пилипенко-Фрицак //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 120-121.

 8. Краткий грамматический русско-фарси словарь для студентов-иностранцев подготовительного отделения / Состав.: Т.О.Дегтярёва, О.Н.Скварча. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 29 с.

 9. Литературная норма и речевая практика / Н.А.Тубол //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 124-125.

 10. Материалы по развитию связной речи (на основе текстов изучаемых дисциплин) для студентов-иностранцев 1-4-х курсов гуманитарного профиля / Состав.: А.В.Роденко, Н.А.Тубол. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 87 с.

 11. Межпредметная координация как основа для разработки методических требований к итоговому контролю / И.М.Шевченко //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 85-86.

 12. Моделирование в практике преподавания РКИ / О.П.Конек //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 71-72.

 13. Навчальні матеріали з розвитку зв'язного мовлення для студентів-іноземців економічного профілю / Уклад. О.П.Коньок. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 83 с.

 14. Навчальні матеріали з розвитку професійного мовлення для студентів-іноземців підготовчого відділення (технічний профіль) /Уклад.: О.П.Коньок, А.В.Шевцова, І.М.Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 66 с.

 15. Об основных чертах русского языка в будущем / О.Н.Скварча // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 114-115.

 16. Обобщающие таблицы по грамматике русского языка для студентов подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Сост.: Н.А.Ворона, Т.О.Дегтярева, Н.Л.Дунь, О.Н.Скварча. –2-е изд. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 99 с.

 17. Особенности вводного курса русской фонетики в современных условиях обучения иностранцев в Украине / Е.А.Голованенко, А.И.Киселева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 126-127.

 18. Польське питання в Україні (за матеріалами публіцистики С.Єфремова в газеті ";Рада"; (1906-1914рр.)) / Н.О.Ворона // Вісник Луганського педагогічного національного університету. – 2008.

 19. Поэтапное представление материала при изучении глаголов движения / Н.А.Пилипенко-Фрицак // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 86-87.

 20. Проблема выбора учебных материалов при обучении иностранных учащихся медицинского профиля на начальном этапе обучения / О.Н.Скварча // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 75-76.

 21. Проблемы обучения диалогическому дискурсу в иноязычной аудитории / О.П.Конек // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 108-109.

 22. Професійна позиція сучасного педагога як чинник гуманістичної освіти / М.С.Казанджиєва // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008.

 23. Речь как способ оформления мысли / И.М.Шевченко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 107.

 24. Русско-англо-китайский словарь к элементарному курсу русского языка для студентов подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Уклад.: Т.О.Дегтярёва, Н.Л.Дунь, Н.А.Тубол. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 55 с.

 25. Русско-англо-франко-китайский словарь по научному стилю речи (медицинский профиль) для студ.-иностранцев подготовительного отделения / Сост.: О.Н.Волкова, Е.А.Голованенко, В.А.Завгородний, И.М.Шевченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 35 с.

 26. Русско-украинско-английский словарь по информатике для студ.-иностранцев технического профиля обучения / Сост. О.П.Конек. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 67 с.

 27. Сверхтекст. Гипертекст. Интертекст: общее и различия /Н.А.Пилипенко-Фрицак // Мова і культура : XVI Міжнародна наукова конференція. – К.: Видавничий Дім Дм. Бураго, 2008.

 28. Совершенствование самообразовательной деятельности студентов как основной в структуре современного образования /О.М.Волкова, И.Б.Иванова // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: III Международная научно-методическая конференция. – Брест: БрГУ, 2008.

 29. Сознательно-активный метод как основной метод в обучении иностранными языками / Т.О.Дегтярева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 110-111.

 30. Страноведческие тексты на занятиях по русскому языку /Е.Ю.Бурнос // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 106.

 31. Текст «Слово о полку Игореве» как материал для изучения истории русского языка / О.М.Волкова, И.Б.Иванова // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ) матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007р.).– К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 267-274.

 32. Учебная лекция как один из видов обучения профессиональному общению / Е.Ю.Бурнос // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 83-84.

 33. Учебные материалы по вводному фонетико-грамматическому курсу русского языка для студ. подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Сост.: Т.О.Дегтярева, Н.Л.Дунь, О.Н.Скварча, А.В.Шевцова, И.М.Шевченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 68 с.

 34. Учебные материалы по развитию профессиональной речи для студентов-иностранцев подготовительного отделения (технический профиль) / Сост.: О.П.Конек, А.В.Шевцова, И.М.Шевченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – Ч. 1. – 72 с.

 35. Учебные материалы по развитию речи для студентов-иностранцев экономического профиля / Уклад. О.П.Конек. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 82 с.

 36. Учимся слушать и произносить по-русски правильно: учебно-методические материалы для студентов-иностранцев подготовительного отделения / Сост.: Е.А.Голованенко, Н.Л.Дунь. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 82 с.

 37. Формирование литературоведческой компетенции студентов-иностранцев при обучении чтению художественных текстов /А.В.Шевцова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 116-117.

 38. Фразеологогизмы при обучении русскому языку иностранных студентов / Н.А.Тубол // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 77-78.

 39. Функции цвета в повести-феерии А.С. Грина «Алые паруса"; /Т.О.Дегтярёва // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : III Международная научно-методическая конференция. – Брест: БрГУ, 2008.

 40. Экскурсия как средство формирования языковой и культурологической компетенции иностранных учащихся / Н.Л.Дунь //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –Ч. ІІІ. – С. 81-82.

 41. Этапы контроля диалогической речи на начальном этапе обучения РКИ / Н.Л.Дунь // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 112-113.

 42. Я буду доктором! I shall be a doctor! Учебно-методические материалы по русскому языку для иностранных студентов медицинского института с английским языком обучения / Сост.: Е.Ю.Бурнос, Н.А.Пилипенко-Фрицак. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 90 с.

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Методичні вказівки на тему ";Техніка безпеки та профілактика спортивного травматизму студентів на заняттях з фізичної культури і спорту"; для студентів денної форми навчання / Уклад.: В.І.Денисенко, С.М.Пєсоцький, В.Ф.Котов, О.В.Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 2. Особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з фізичного виховання: проблемні питання практики застосування / А.Є.Сірик // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С.134-136.

 3. Особливості тренування юних біатлоністів на етапі поглибленої спортивної підготовки / А.О.Бурла, В.Ф.Котов, В.М.Бойко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 145-146.

 4. Отношение студентов к физической культуре и спорту /Ю.К.Берест // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 126-127.

 5. Проблема професійної підготовки фахівців з футзалу /В.І.Денисенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 130-132.

 6. Розвиток гнучкості у студентів на заняттях з фізичної культури / О.В.Лисенко, О.М.Бурла // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 147-149.

 7. Розвиток швидкісних здібностей у боксерів / О.М.Бурла, О.О.Ігошев // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 149-151.

 8. Роль синергетичної парадигми в освіті / А.П.Возний //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 104-106.

 9. Синергетика и образование / А.П.Возный // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 161-163.

 10. Як перебороти страх перед водою при навчанні плавання /О.М.Бурла, А.В.Марченко, А.О.Малигін // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С.155-158.

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

 1. Библейско-религиозные мотивы и отреченная литература: история взаимоотношений и борьбы в украинской духовной жизни XVI-XVIII ст. (к истории исследования проблемы) / В.Н.Вандышев //BIBLIA w kulturze europejskiej. – Warszawa: VIZIA PRESS&IT, 2008. – S. 287-297.

 2. Біоетика. Вибрані проблеми: навч. посіб. / В.С.Сломський; відп. ред. В.М. Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 104 с.

 3. Біотехнології й людина: ідеологія і практика / В.М.Вандишев // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2008. – Вип. 34. – С. 87-93.

 4. Влияние творчества на мировоззрение художника / А.А.Сынах // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 86-89.

 5. Деякі філософсько-світоглядні та техніко-економічні аспекти біоетики (післямова відповідального редактора) / В.М.Вандишев //Біоетика. Вибрані проблеми : навч. посібник / В.С.Сломський ; відп. ред. В.М. Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 90-98.

 6. Дещо про проблему існування у метафізиці / О.М.Кобяков, А.І.Долгодуш // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 102-103.

 7. До питання про філософію й семасіологію поняття істини /В.М.Вандишев // Pogranicze-Пограниччя. Polska-Ukraina: Rocznik naukowy. – Дрогобич-Люблін: Вид-во ";Коло";, 2008. – № 2. – С. 73-87.

 8. Дослідження I.Я.Франком історико-культурного та філософського аспектів феномену релігії у контексті сучасної освіти /В.М.Вандишев // Czlowiek w procesie wychowania: Wspolczesne dylematy pedagogiki. – Lublin: WSEI, 2008. – S. 17-27.

 9. Законодавство України про релігію і церкву: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В.Опанасюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с.

 10. Истина в антропологическом измерении: научные и вненаучные аспекты / В.Н.Вандышев // Філософсько-антропологічні студії 2008. Філософська антропологія та сучасність (пам'яті В.Г.Табачковського). – К.: Стилос, 2008. – С. 236-243.

 11. Людська ситуація: стале і плинне: (від відповідального редактора) / В.М.Вандишев // Філософські есе. Вибрані філософські проблеми: монографія / П.Даріуш ; відп. ред. В.М. Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 4-8.

 12. М.О.Максимович і В.І.Даль: філософування філологів /В.М.Вандишев // Дні науки філософського факультету-2008: Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2008 року): матеріали доповідей та виступів. – К. : ВПЦ ";Київський ун-т";, 2008. – Ч. VIIІ. – С. 13-15.

 13. Методичні вказівки до вивчення теми ";Гносеологія та методологія наукового пізнання"; для студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад. О.І.Швирков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 14. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін ";Філософія";, ";Релігієзнавство";, з теми ";Біблія як релігійно-історична та літературна пам'ятка"; для студентів усіх форм навчання /В.П.Глушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 63 с.

 15. Некоторые аспекты формирования картины мира Миколая Коперника / В.Н.Вандышев // Філософські пошуки. – Львів-Одеса: Cogito; Видавництво ";Центр Європи";, 2008. – Вип.ХХVІІ. – С. 240-247.

 16. Ноосфера и цивилизационные процессы / В.Н.Вандышев //Ноосферология: наука, образование, практика. NOUS'2008: материалы Международной научной конференции к 145-летию В.И.Вернадского (ТНУ, 27-29 мая 2008). – Симферополь: Изд. Дом ";Энергия Дельта";, 2008. – С. 30-32.

 17. Ноосферные представления Г.С.Сковороды / В.Н.Вандышев //Сталий розвиток в контексті проблем формування особистості та ідей Г.С.Сковороди: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції в межах Великого Проекту ";Григорій Сковорода - 300";, 16-17 жовтня 2008 р. – Х., 2008. – С. 247-250.

 18. Особенности формирования художественного образа /В.Н.Вандышев // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2008. – Вип. 32. – С. 53-65.

 19. Плани семінарських занять з курсу ";Логіка"; з методичними вказівками до їх підготовки, прикладами завдань та рішень для студентів гуманітарного факультету спеціальності ";Правознавство"; денної форми навчання / Уклад.: Т.О.Козинцева, І.В.Єременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 20. Проблема свободы, веры и истины в контексте славянского мировосприятия / В.Н.Вандышев // Filozofia slowianska na przelomie wiekow. – Warszawa : VIZIA PRESS&IT, 2008. – S. 345-360.

 21. Системность образования и ее место в учении Миколая Коперника / В.Н.Вандышев // Філософсько-антропологічні студії-2008.– К.; Д. : ";Стилос";: ДНУ, 2008. – С. 44-54.

 22. Соціологія і семасіологія художнього образу / В.М.Вандишев // UCRAINICA III. Soucasna ukrajinistika : Problemy jazyka, literatury a kultury. 2 cast. – Olomouc : UP v Olomouci, 2008. – P. 441-445.

 23. Університетська ідея у витоках, або Болонський процес у ХХІ столітті / О.М.Кобяков // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 52-53.

 24. Учение о ноосфере в свете перспективы истории (новое в финалистских предст.) / В.Н.Вандышев // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2008. – № 815. – С. 3-9.

 25. Філософія. Історія філософії. Антропологія. Культура і цивілізація: Конспект лекцій / Уклад. В.М.Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 204 с.

 26. Філософія в університеті / А.Є.Лебідь // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 78-80.

 27. Юліан Вассиян: історія, історіософія, історична пам'ять /В.О.Артюх // Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 229-238.

 28. Ideologia i praktyka uczenja Jerzy z Drohobycza w kontekscie jego epoki / В.М.Вандишев // Parerga: Miedzynarodowe Studia Filozoficzne. – Warszawa: WSFiZ, 2008. – T. 3. – S. 169-184.

 29. Мiкоlаy Кореrnik tworca nоwеgо nieba / В.М.Вандишев //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 71-75.

ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

 1. Анализ основных методов определения почвенного состава /Т.С.Клепальская, О.В.Коваленко, И.Г.Воробьева // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –Ч.1. – С. 27.

 2. Анализ почв и природных вод с использованием ионоселективных электродов / И.А.Рой, Н.Д.Кадацкий, А.П.Манжос //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 23.

 3. Биологическая и биоорганическая химия: учеб. пособие /А.А.Мардашко, Л.М.Миронович, Г.Ф.Степанов. – К.: Каравелла, 2008. – 244 с.

 4. Біоорганічна хімія (скорочений курс): навч. посібник /Л.М.Миронович. – К.: Каравела, 2008. – 184 с.

 5. Виртуальный курс химии в дистанционном обучении /Л.И.Марченко, Т.В.Дыченко, Ю.В.Лицман // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 23-24.

 6. Влияние нефтяного загрязнения на окружающую среду /Р.В.Костюченко, Ю.П.Шаповалова, Т.В.Дыченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 26.

 7. Гідратація CaSО40,5H2O, одержаного при розкладанні апатиту / О.Г.Аблєєв, А.С.Карабаза, Л.І.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – C. 21.

 8. Екологічний стан та буферні властивості rрунтів залежно від актуальної кислотності / Л.І.Марченко, С.Б.Большаніна, О.Г.Аблєєв //Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 5.

 9. Изучение кинетики гидролиза сахарозы в присутствии бромистоводородной кислоты / А.С.Кулиш, С.Ю.Лебедев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 25.

 10. Исследование интерполимерной композиции на основе отходов зонтичной ткани, содержащей полиэтилентерефталат и поликапроамид / Л.М.Миронович, А.А.Павленко // Материалы I Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по химии и химической технологии, (23-25 апреля). – К., 2008. – С. 174.

 11. Исследование кинетики гидролиза сахарозы в растворах серной кислоты / С.Ю.Лебедев, Т.А.Хижняк, А.С.Кулиш // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 112-115.

 12. Конспект лекций по курсу ";Общая химическая технология"; для студентов специальности 6.090200 всех форм обучения / Сост.: И.Г.Воробьева, Л.М.Миронович. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – Ч. 5.– 44 с.

 13. Контактная коррозия / А.Н.Ушакова, Ю.В.Калюжный, Л.С.Манжос // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 22.

 14. Методи узагальнення і систематизації знань учнів з органічної хімії / Ю.В.Ліцман // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2008. – С. 71-72.

 15. Медична хімія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М.Миронович, О.О.Мардашко. – К.: Каравела, 2008. – 168 с.

 16. Методичне забезпечення викладання хімічних дисциплін за кредитно-модульною системою / Ю.В.Ліцман, Л.І.Марченко, Т.В.Диченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 103-104.

 17. Методические указания по курсу ";Химия"; на тему ";Основные понятия и законы химии"; для студ. подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Сост. Т.В.Дыченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 62 с.

 18. Методичні вказівки до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу ";Хімія"; для студентів спеціальності ";Прикладне матеріалознавство"; денної форми навчання / Уклад. Ю.В.Ліцман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 70 с.

 19. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ";Хімія"; для студентів спеціальності ";Прикладне матеріалознавство"; денної форми навчання. Огляд хімії елементів / Уклад. Ю.В.Ліцман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28 с.

 20. Методичні вказівки до практичних занять з курсу ";Медична хімія"; для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання. Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах / Уклад.: О.П.Манжос, Т.В.Диченко, Л.М.Миронович. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 59 с.

 21. Методичні вказівки з курсу ";Хімія"; на тему ";Основні поняття та закони хімії"; для студ. підготовчого відділення факультету по роботі з іноземними громадянами / Уклад. Т.В.Диченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 62 с.

 22. О довузовской подготовке по химии на подготовительном отделении факультета по работе с иностранными гражданами (ФРИГ) /Т.В.Дыченко, Л.И.Марченко, Ю.В.Лицман // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 71-72.

 23. Оптимізація процесів перекристалізації та фазовий перехід CaSO4.0,5H2OCaSO4.2H2O у розчинах фосфорної кислоти, що містить Al2O3 / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна, О.Г.Аблєєв // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2008. – №3(19). – С. 137-142.

 24. Пленкообразующие связующие на основе продуктов окислительной полимеризации в коспозициях аллиловых эфиров и фумаратов / Т.В.Дыченко, В.Г.Сыромятников // Композиционные материалы в промышленности: материалы XXVIII Международной конференции, (26-30 мая). – Ялта, 2008.

 25. Полимерная композиция на основе отходов зонтичной ткани. Исследование температурных режимов экструзии / Л.М.Миронович, А.А.Павленко // Хімічна промисловість України. – 2008. – № 4. – С. 47-50.

 26. Політетрафлуоретилен і матеріали на його основі /Х.В.Берладір, В.Є.Котенко, Ю.В.Ліцман // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 24.

 27. Получение полимерной композиции на основе отходов зонтичной ткани / А.А.Павленко, Л.М.Миронович // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 19.

 28. Развитие современной концепции преподавания аналитической, физической и коллоидной химии для студентов экологического профиля обучения / Л.М.Миронович, И.Г.Воробьева //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 101-102.

 29. Реакционная способность гидразино-1,2,4-триазинов и триазоло [3,4-с]1,2,4-триазинов с карбонильными соединениями /Л.М.Миронович, М.В.Костина, С.М.Ефименко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте: Международная научно-практическая конференции, 20-30 июня. – Одесса, 2008. – Т. 4. – С. 33-36.

 30. Реакционная способность 5-оксо-3-тиоксо-6-R-2Н,4Н-1,2,4-триазинов / М.В.Костина, С.М.Ефименко, Л.М.Миронович //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 20.

 31. Сушка термолабильных порошкообразных материалов в аппаратах взвешенного слоя / Н.П.Юхименко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 51-52.

 32. Тестові завдання з хімії. Ч.1. Загальні закони хімії. Будова речовини. Окисно-відновні реакції / Уклад.: Л.І.Марченко, О.П.Манжос, Л.С.Манжос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 61 с.

 33. Физико-механические и электрические свойства полимерной композиции на основе полиэтилентерефталата и поликапроамида /Л.М.Миронович, А.А.Павленко // ВМС-2008: VI Открытая украинская конференция молодых ученых по высокомолекулярным соединениям (33 сентября - 3 октября). – К., 2008. – С. 70.

 34. Физико-механические свойства полимерной композиции на основе отходов зонтичной ткани, содержащей полиэтилентерефталат и поликапроамид / Л.М.Миронович, А.А.Павленко // Современные проблемы химии: IX Всеукраинская конференция студентов и аспирантов, 14-16 мая. – К., 2008. – С. 215.

 35. Физическая химия: Конспект лекций / Сост. С.Ю.Лебедев. – Сумы: Изд-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 36. 4-Амино-3-гидразино-5-оксо-H-Р-1,2,4-триазины в реакциях с карбонильными соединениями / Л.М.Миронович, С.М.Ефименко, М.В.Костина // Современные проблемы химии: IX Всеукраинская конференция студентов и аспирантов, 14-16 мая. – К., 2008. – С. 65.

 37. Oxidative polymerization in system: allyl ethers and fumarates /T.Dychenko, V.Syromyatnikov // V Polis- Ukraian conference Polymers of special applications, Radom-Swieta Katarzyna, Poland, June 17-19, 2008. – 2008. – P. 32.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ

 1. Автоматизация проектно-конструкторских работ на примере расчёта деталей пластинчатого насоса / Е.А.Омеляненко, І.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 79.

 2. Автоматизоване створення об'ємного зображення та конструкторської документації для виготовлення діючої моделі безмуфтового кривошипного преса / В.С.Запорожченко, В.Г.Концевич, Є.В.Іванов, О.В.Лазоренко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 91.

 3. Аналіз розвитку Інтернет-технологій в навчанні / І.В.Баранова, О.І.Салтикова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С.15-17.

 4. Визначення оптимального складу насосної станції системи комунального водопостачання / В.Г.Неня, А.О.Євтушенко, М.І.Сотник, С.О.Хованський // Вісник Кременчуцького державного політехнічного ун-ту ім. М. Остроградського. – 2008. – № 4(51), Ч. 1.

 5. Використання Інтернет-технологій в дистанційному навчанні /І.В.Баранова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 11-12.

 6. Вирішення інженерних задач за допомогою пакета CosmosWorks / К.Г.Симоненко, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 89.

 7. Влияние резонансных характеристик на производительность и энергопотребление поршневого компрессора / Н.О.Зинченко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 101.

 8. Геометрическая оптимизация двухконтурного плоского рычажного механизма / Н.А.Павленко, Д.П.Дрягин, В.Г.Неня //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 82.

 9. Геометричне моделювання процесу регулювання закритої висоти безмуфтового преса / В.С.Запорожченко // Наукові нотатки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2008. – Вип.22, Ч. 2.

 10. Динамика газозатворных импульсных торцовых уплотнений гидромашин / Е.Г.Кузнєцов // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 11. Застосування інформаційних технологій під час підготовки фізичного експерименту / Д.В.Корнієнко, В.В.Ткаченко, І.О.Ковальов, А.В.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 87.

 12. Зовнішнє проектування відцентрових насосів / В.Г.Неня, В.П.Захарченко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2008. – №1(19).

 13. Интервальный способ определения рассеяния энергии и собственной частоты колебательной системы / М.Б.Опрыско, Э.Г.Кузнецов, И.Д.Пузько // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 83.

 14. Использование информационных технологий в организации самостоятельной подготовки студентов / Э.Г.Кузнецов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 8-9.

 15. Інтервальний спосіб параметричної ідентифікації коливальних систем / М.С.Назаров, І.Д.Пузько, Е.Г.Кузнецов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 84.

 16. Інформаційна модель для зовнішнього проектування динамічного насосу / В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 74.

 17. Інформаційні технології при реалізації індивідуального підходу до навчання / С.А.Щеглов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 9-10.

 18. Контурозвенная закономерность и структурно-конструктивная оптимизация механизмов и машин / Д.П.Дрягин // Збірник матеріалів I Міжнародної конференції по проблемах надійності машинобудівної продукції, жовтень 2008 р. – Львів: Львівська політехніка, 2008.

 19. Критеріальний аналіз відводних пристроїв насосів гідродинамічного принципу дії / О.В.Вертячих, М.В.Карапузова, В.Г.Неня, А.В.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 108.

 20. Математическое моделирование гидравлических потерь в проточной части центробежных насосов с открытыми и полуоткрытыми рабочими колёсами / В.В.Шендрик // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 21. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине ";Основы программирования и алгоритмические языки"; для студентов специальности ";Информационные технологии проектирования"; заочной формы обучения / Состав.: С.М.Ващенко, А.В.Смирнов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 23 с.

 22. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни ";Інженерна графіка"; для студ. інженерних спец. денної форми навчання (ІV, V, VI модулі) / Уклад. Л.М.Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 126 с.

 23. Методичні вказівки для виконання обов'язкових домашніх завдань з курсу ";Інженерна та комп'ютерна графіка"; для студ. 7.080402 ";Інформаційні технології проектування"; денної форми навчання. Модуль 3. Комп'ютерна графіка / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 63 с.

 24. Методичні вказівки для використання графічної роботи з комп'ютерної графіки (модуль 7) для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 63 с.

 25. Методичні вказівки для використання графічної роботи з курсу ";Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка"; для студентів спеціальності 7.090101 ";Прикладне матеріалознавство"; денної форми / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 110 с.

 26. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни ";Інженерна графіка"; для студ. інженерних спец. денної форми навчання (ІV, V, VI модулі) / Уклад. Л.М.Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 126 с.

 27. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з нарисної геометрії для студентів інженерного факультету денної форми навчання (І, ІІ, ІІІ модулі) / Уклад. Л.М. Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 58 с.

 28. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка"; для студентів напряму 0802 ";Прикладна математика"; заочної форми навчання / Уклад. І.В.Баранова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

 29. Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу ";Видавничі системи"; для студентів спеціальності ";Інформаційні технології проектування"; заочної форми навчання / В.В.Шендрик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 83 с.

 30. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни ";Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка"; / Уклад. В.С.Запорожченко. – Суми: Вид-во Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 31. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни ";Інженерна графіка"; для студ. інженерних спец. напрямів підготовки 0901 - Інженерне матеріалознавство, 0902 - Інженерна механіка, 0905 - Енергетика - заочної форми навчання /Уклад.: Л.М.Коротун, В.Г.Неня. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 52 с.

 32. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни ";Нарисна геометрія"; для студ. інженерних спец. напрямів підготовки 0901 - Інженерне матеріалознавство; 0902 - Інженерна механіка; 0905 - Енергетика - заочної форми навчання /Уклад.: Л.М.Коротун, В.Г.Неня. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.

 33. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка";, розділ ";Комп'ютерна графіка"; для студ. напрямів підготовки 050502 - Інженерна механіка; 050604 – Енергомашинобудування; 050403 - Інженерне матеріалознавство; 050403 - Комп'ютерні науки - заочної форми навчання / Уклад.: О.І.Салтикова, В.Г.Неня. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 90 с.

 34. Моделирование насосных ступеней для прогнозирования характеристик центробежных насосов / О.В.Алексенко // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 35. Моделі пасивних способів регулювання динамічних насосів /С.О.Хованський, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 76.

 36. Моделі характеристик для аналізу регулювання динамічних насосів / В.В.Положій, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 75.

 37. Модернізація привода кривошипного штампувального обладнання / В.С.Запорожченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 67-88.

 38. Модульна система організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань студентів / Л.М.Коротун // Стратегічні питання світової науки: матеріали VI Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 2008.

 39. Накопители информации. Жесткие диски: учебное пособие по курсу ";Архитектура компьютеров"; для студентов специальности ";Информационные технологии проектирования"; дневной формы обучения / В.Г.Концевич, А.М.Лавренко, М.В.Концевич. – Сумы: Изд-во СумДУ, 2008. – 179 с.

 40. Насосные установки третьего подъема в жилищно-коммунальном хозяйстве / В.В.Зинченко, А.В.Неня, А.А.Руденко //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 52-59.

 41. Нова стратегія підготовки бакалаврів в умовах КМС /В.Г.Неня // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 57-58.

 42. Основы теории аннигиляции групповых и автодиконтурных кинематических цепей / Д.П.Дрягин // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 62-66.

 43. Особенности использования ERwin Data Modeler для проектирования информационных систем / М.А.Ивашина, В.Г.Концевич // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С.100.

 44. Особливості модульної системи організації навчального процесу та рейтингового контролю знань студентів / Л.М.Коротун //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 56-57.

 45. Практическое использование технологии VoIP /Н.В.Москаленко, И.В.Бубнов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 86.

 46. Преимущества электронных учебников как элементов современных образовательных информационных технологий /Р.А.Демченко, П.Н.Божок, В.В.Шендрик // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 98.

 47. Применение системной методологии IDEF0 на примере трёхмерного проектирования шестеренного насоса / Ю.А.Омеляненко, І.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 80.

 48. Программа распознавания образов с неоднородной цветностью / Д.А.Давыдов, Н.А.Жиленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 96.

 49. Программно-информационный комплекс анализа тепловых сетей / В.В.Красуля, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 77.

 50. Разработка автоматизированного рабочего места методиста кафедры в соответствии с нормами Болонской декларации /О.И.Салтыкова, А.А.Семеняка // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 95.

 51. Расчёт усовершенствованных направляющих аппаратов многоступенчатых лопастных насосов / А.В.Неня // Промышленная гидравлика и пневматика. – 2008. – № 2(20).

 52. Розробка діючої моделі кривошипного преса з безмуфтовою системою вмикання / В.С.Запорожченко, В.В.Іванов, Є.В.Іванов, М.О.Зимин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 92.

 53. Розроблення варіантів проектів у системі Project Expert /І.Є.Моісеєнко, І.В.Бубнов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 85.

 54. Розроблення керуючого модуля для побудови моделей валів у системі AUTOCAD / Г.О.Пономаренко, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 88.

 55. Роль контроля в системе дистанционного обучения /О.І.Салтикова // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 56. Роль куратора у студентському житті першокурсників /О.В.Алексенко, С.М.Ващенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 93-94.

 57. Система оцінювання та мотивації самостійної роботи студента / О.В.Алексенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 100-101.

 58. Создание медиакомпонентов электронного учебника /С.А.Маликов, Д.В.Шенцев, В.В.Шендрик // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – C. 99.

 59. Сравнительный анализ долговечности цилиндропоршневой группы бесшатунных и шатунных механизмов движения /С.В.Копылов, Д.П.Дрягин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 81.

 60. Средства автоматизированного контроля знаний студентов по инженерной графике / Д.А.Давыдов, О.И.Салтыкова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 94.

 61. Створення модуля САПР корпусу циліндричного одноступеневого редуктора з використанням технології OLE /А.В.Єжова, Н.О.Жиленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 97.

 62. Створення твердотільних моделей машинобудівних виробів в Invertor / В.Г.Концевич, В.Б.Юскаєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 304 с.

 63. Строение персонального компьютера: учебное пособие. Ч.7. Оперативная память: классификация, устройство, настройка и диагностика / В.Г.Концевич, М.В.Концевич. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 150 с.

 64. Строение персонального компьютера: учебное пособие. Ч. 8. Внутренний интерфейс персонального компьютера / В.Г.Концевич, М.В.Концевич. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 150 с.

 65. Структурування дисциплін / О.І.Салтикова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 151-152.

 66. Сучасні технології навчання на основі самостійної роботи студентів / В.В.Шендрик // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 102-103.

 67. Сценарій розробки дистанційного курсу / О.І.Салтикова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 93.

 68. Твердотельное моделирование в Autodesk Inventor /В.Г.Концевич. – М.;Сп.б.;К.: ДиаСофт, ДМК Пресс, 2008. – 672 с. 

 69. Твердотільне проектування в машинобудуванні України /А.Ю.Сергієнко, Н.О.Зінченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 102.

 70. Тести на позиціювання для інженерних дисциплін /І.В.Бубнов, М.М.Коротун // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 71. Тестування з використанням візуального матеріалу /М.М.Коротун, І.В.Бубнов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 81-82.

 72. Технология работы с пакетом SolidWorks / И.В.Баранова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 78.

 73. Удосконалення безмуфтової системи вмикання кривошипних штампувальних машин / В.С.Запорожченко, М.О.Зимин, А.В.Запорожченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 90.

 74. Усовершенствование безмуфтового штамповочного оборудования для ОМД в машиностроении / В.С.Запорожченко //Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 75. Участь студентів у науковій роботі кафедри ІТП як засіб підвищення якості підготовки спеціалістів / В.С.Запорожченко, А.В.Запорожченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 95-96.

 76. Численное исследование течения жидкости в спиральных камерах, спроектированных по различным методикам /П.Н.Сухоребрый, С.А.Коваль, В.Г.Неня, А.Н.Кочевский // Проблемы машиностроения. – 2008. – Том 11, № 5-6. – С. 20-27.

 77. Complex modeling of centrifugal pump / В.Г.Неня, О.В.Алексенко, І.В.Баранова // 19 Mizinarodni konference ";Hydroturbo 2008";, Tisk, Top partners, s.p.o. – Чехія, 2008.

 78. Designing the curvilinear axial symmetric channels of turbomachines / А.М.Калашніков, М.В.Калінкевич, В.М.Ігнатенко // 19 Mizinarodni konference ";Hydroturbo 2008";, Tisk, Top partners, s.p.o. – Чехія, 2008.

 79. The optimal design of pumps wit open and semi-open impellers /В.В.Шендрик, С.М.Ващенко // 19-th International conference on hydro-power engineering. – Hrotovice, 2008.

 80. Theoretical and experimental investigation of return channels of turbomachines / А.М.Калашніков, М.В.Калінкевич, В.М.Ігнатенко //Motorization and power industry in agriculture. – Lublin, 2008. – Tym 10A.

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

 1. Методика інтеграції конструкторсько-технологічного проектування машинобудівних виробів / В.А.Толбатов // Вісник інженерної Академії України. – 2008. – № 1. – С. 125-128.

 2. Методы и средства терапии и реабилитации: конспект лекций для студ. спец. 7.090804 ";Физическая и биомедицинская электроника"; дневной формы обучения / Сост. С.В.Соколов. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. - 118 с.

 3. Методологія створення бази знань життєвого циклу автономних енергогенеруючих установок / А.В.Толбатов, В.А.Толбатов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 140-146.

 4. Моделювання виробничих процесів промислових підприємств / В.А.Толбатов // Вісник Інженерної академії України. – 2008. – № 2. – С. 183-188.

 5. Морфологія сплаву Ті-41V-18AI після іонної імплантації та обробки НСЕП / С.В.Соколов, О.О.Базиль // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С.132-139.

 6. Оптимальне за енерговитратами формування моменту електродвигуна при нерухомому стані електромеханічної системи /І.В.Щокотова, О.І.Бережной, А.М.Щокотов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. –

С. 13-20.

 1. Оптимальное по энергозатратам управление процессом рабочего хода платформы летучей пилы / В.Д.Червяков, А.А.Паныч //Вісник Національного технічного університету ";ХПІ";. – Харків: НТУ ХПІ, 2008. – № 30. – С. 500-502.

 2. Принципы моделирования многодвигательных электроприводов / А.А.Безусская, А.В.Павлов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. –

С. 166-176.

 1. Формалізація інформаційних потоків на промислових підприємствах / В.А.Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – № 1. – С. 163-166.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 1. Анализ работоспособности шнека гранулятора зерна /Р.С.Лизогуб, В.А.Пчелинцев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 25.

 2. Влияние технологии получения углеволокнистого фторопластового композита на его влагопоглощение и служебные свойства / А.Ф.Будник, А.А.Томас, П.В.Руденко, О.А.Будник, А.А.Ильиных // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 88-93.

 3. Влияние технологии смешения компонентов на качество углефторопластовых композитов / П.В.Руденко, А.Ф.Будник //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 21.

 4. Выбор материала для штока компрессора марки 6ГШ2,5 - 25/5 - 60УЗ / С.А.Дворниченко, В.Н.Раб // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 29.

 5. Диффузионное изотермическое упрочнение поверхности штампового инструмента бором совместно с титаном / И.В.Горнухова, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 20.

 6. Исследование влияния термической и химико-термической обработки свойства режущего инструмента из быстрорежущих сталей / Л.И.Горбач, Е.Татаринова, Л.Ф.Руденко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 31.

 7. К вопросу об организации практики студентов в современных социально-экономических условиях / В.И.Сигова, А.Ф.Будник, Л.Ф.Руденко, С.В.Марченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 68-69.

 8. Кваліфікаційні роботи в матеріалознавстві: навч. посіб. /А.Ф.Будник, В.І.Сігова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 198 с.

 9. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія: навчальний посібник / В.О.Пчелінцев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 226 с.

 10. Методи локальної поверхневої обробки деталей машин: навч. посіб. / В.І.Сігова, П.В.Руденко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 218 с.

 11. Наукова розробка оптимального технологічного процесу змішування компонентів вуглецево-фторопластової композиції з необхідними фізико-хімічними властивостями / П.В.Руденко, М.В.Бурмістр, А.Ф.Будник // Сучасні проблеми хімії: 9-та Всеукраїнська конференція студентів і аспірантів КНУ ім. Т.Г.Шевченка: збірка тез доповідей. – К., 2008. – С. 219.

 12. Неметалеві матеріали в сучасному суспільстві: навч. пос. /А.Ф.Будник, В.Б.Юскаєв, О.А.Будник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 222 с.

 13. Новітні зварювальні технології для наплавлення / Т.С.Липова, В.В.Дудченко, С.В.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 23.

 14. О связи учебного процесса с производством / В.А.Пчелинцев, В.Н.Раб // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 62-63.

 15. Основи комп'ютерного матеріалознавства: навчальний посібник / В.І.Сігова, О.М.Алексєєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 207 с.

 16. Особливості зміцнення сполуками титану з азотом, вуглецем абразивостійкого чавуну / С.В.Марченко, О.В.Климов // Надтверді, композиційні матеріали та покриття: отримання, властивості, застосування: Четверта конференція молодих вчених та спеціалістів, присвячена 90-річчю НАН України та 100-річчю В.М.Бакуля. – К., 2008. – С. 145.

 17. Особливості структури білих зносостійких чавунів, легованих титаном і азотом / С.В.Марченко, О.В.Климов // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Запоріжжя, 2008. – С. 126.

 18. Повреждаемость основных деталей машин: учебно-методическое пособие / В.А.Пчелинцев, В.Н.Раб. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 137 с.

 19. Повышение долговечности стержней литейных форм /О.В.Лохоня, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 24.

 20. Повышение стойкости колеса рабочего центробежного компрессора / А.А.Волков, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 26.

 21. Повышение эксплуатационных свойств деталей зубчатых зацеплений / Е.А.Коломиец, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 27.

 22. Получение соединений титана с углеродом и азотом в белом абразивостойком чугуне / С.В.Марченко // Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы: труды конференции. – 2008. – С. 123.

 23. Пути расширения влияния научной деятельности университета на обеспечение качества образования его выпускников /А.Ф.Будник // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 88-90.

 24. Разработка уплотнительного углефторопластового композитного материала с требуемыми служебными свойствами технологией его получения / А.Будник, П.Руденко, О.Будник, А.Ильиных // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 1. – С. 299-306. – (Hervicon).

 25. Разработка физической модели критерия кавитационной стойкости / И.Н.Грузд, В.А.Пчелинцев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 30.

 26. Роль кураторов академических групп и студенческого актива в процессе внедрения кредитно-модульной системы обучения в СумГУ /Л.Ф.Руденко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 78-79

 27. Система технологій: навчальний посібник / В.І.Сігова, В.О.Пчелінцев, А.Ф.Будник, О.Й.Любич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 209 с.

 28. Способ определения эффективной растворимости азота в чугуне, легированном титаном / А.Ю.Журенко, Ю.М.Соловей, С.В.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 22.

 29. Створення твердотільних моделей машинобудівних виробів в Invertor / В.Г.Концевич, В.Б.Юскаєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 304 с.

 30. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів: навч. посіб. / А.Ф.Будник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 159 с.

 31. Технологічні процеси зміцнення та АСУ ТП (лабораторні роботи, завдання для контрольних робіт і ІДЗ): навчальний посібник /В.І.Сігова, Л.Ф.Руденко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 197 с.

 32. Технологія отримання вуглецево-волокнистого фторопластового композиту та його вологовбирання і властивості /А.Ф.Будник, П.В.Руденко, О.А.Будник, А.Л.Томос, Г.А.Ільїних //Східно-Європейський журнал сучасних технологій. – 2008. – № 34. – С. 68.

 33. Типове обладнання термічних цехів та дільниць /А.Ф.Будник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 212 с.

 34. Управление свойствами углефторопластов технологией их термической обработки / А.А.Ильиных, А.Ф.Будник // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 28.

 35. Фізика та механіка трибодизайну матеріалів: навчальний посібник / А.Ф.Будник, В.Б.Юскаєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 203 с.

 36. Фізико-хімічні умови процесу титанування азотованих сплавів у середовищі хлору / Н.А.Курило, В.Г.Хижняк, В.І.Сігова, С.В.Марченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 29-33.

KАФЕДРA ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ

 1. Аналитическое описание жизненного цикла энергопотребляющего оборудования / Ю.Я.Ткачук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 133.

 2. Аналіз енергоефективності систем енергозабезпечення ВНЗ /С.В.Сапожніков, Ю.А.Коленченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 138.

 3. Аналіз способів регулювання роботи насосних станцій комунального водопостачання / М.І.Сотник, С.О.Хованський, О.І.Дужак // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 152-156.

 4. Вимоги до проектування насосних станцій системи комунального водопостачання / М.І.Сотник, О.І.Дужак, С.О.Хованський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 135.

 5. Влияние геометрических параметров на радиальные гидродинамические силы в щелевых уплотнениях центробежных насосов / А.Н.Гулый, А.Н.Зубахин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 130.

 6. Енергетичне обстеження та визначення напрямків підвищення енергетичної ефективності об'єктів комунальної власності /С.С.Антоненко, А.С.Мандрика // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 122-125.

 7. Енергозберігаючі технології в комунальному господарстві /А.А.Ромась, А.С.Мандрика // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 136.

 8. Звіт про науково-дослідну роботу ";Дослідження нетрадиційних шляхів перетворення енергії в рідинах і газах та створення на їх основі прогресивного обладнання для гідропневмосистем";: заключний /Керівник НДР І.Ковальов; автор. кол.: І.Ковальов, А.Євтушенко, О.Гулий, О.Гусак, М.Сотник, В.Неня, А.Папченко, І.Каплун, О.Зубахін, К.Хацько, А.Неня, В.Панченко, О.Шепеленко, О.Моргаль, С.Ковальов, М.Овчаренко, С.Хованский, В.Зінченко, А.Маневська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 102 с.

 9. Изучение неравномерности водопотребления на Сумском горводоканале / Д.А.Лысенко, Ю.Я.Ткачук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 132.

 10. Исследование динамических характеристик роторов центробежных насосов на переходных режимах / А.Н.Гулый, К.А.Хацко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 109.

 11. Комбинированное использование вихревого и лопастного рабочих процессов в СВН типа ";Turo"; / А.А.Евтушенко, А.С.Моргаль, В.А.Панченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 124.

 12. Методические указания к лабораторным работам по курсу ";Гидравлика, гидро- и пневмоприводы"; для студентов направления подготовки 6.050502 ";Инженерная механика"; заочной формы обучения / Состав.: В.Ф.Герман, Э.В.Колисниченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 19 с.

 13. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни ";Об'ємні гідро- і пневмомашини та передачі"; для студентів напряму 0902 ";Інженерна механіка"; денної та заочної форм навчання /С.П.Кулініч, О.С.Ігнатьєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ";Гідравліка, гідро- та пневмоприводи"; для студентів напряму підготовки 6.050502 ";Інженерна механіка"; денної форми навчання / Уклад.: В.Ф.Герман, Е.В.Колісніченко, М.М.Олада. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 15. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ";Теорія автоматичного керування та динаміка гідро- і пневмосистем"; для студ. спец. 6.090209 ";Гідравлічні та пневматичні машини"; усіх форм навчання / Уклад.: С.П.Кулініч, О.Г.Гусак, А.А.Папченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 16. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ";Реологія робочих рідин"; на тему ";Визначення реологічних характеристик неньютонівських рідин"; і виконання контрольної роботи з дисципліни ";Гідроаеромеханіка нафтових і газових комплексів"; для студ. напряму 0902 ";Інженерна механіка"; усіх форм навчання / Уклад.: О.Г.Гусак, С.П.Кулініч. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.

 17. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи на тему ";Дослідження нелінійних систем методом фазової площини"; з курсу ";Теорія автоматичного керування та динаміка гідро- і пневмосистеми для студентів спеціальності 7.090209 денної і заочної форм навчання / Уклад.: О.Г.Гусак, С.П.Кулініч. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 18. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни ";Моделі та методи оптимізації"; на тему «Розрахунок екстремуму функції методами ділення інтервалу навпіл, Фібоначчі, «золотого перетину», Ньютона» для студентів спеціальності 7.000008 «Енергетичний менеджмент» / Уклад. А.А.Папченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 19. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни ";Теорія турбомашин"; з теми «Розрахунок енергетичних та конструктивних параметрів теплогенеруючих агрегатів багатофункціонального призначення» для студентів напряму 0902 ";Інженерна механіка"; усіх форм навчання / Уклад. А.А.Папченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 20. Насос для нефтеперерабатывающих производств НД 300-100 /Е.А.Вертячих, В.Ф.Герман // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 105.

 21. Насосы для перекачивания сокостружечной смеси СКС 600-25 / Д.А.Каминский, Э.В.Колисниченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 122.

 22. Об экономической эффективности использования насосного агрегата на протяжении его жизненного цикла / С.Луговая, П.Ольштынский // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 359-364. – (Hervicon).

 23. Определение требуемой величины момента скорости потока перед рабочим колесом по известной величине момента скорости за ним / А.А.Евтушенко, А.Г.Гусак, В.А.Панченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 127.

 24. Особенности моделирования водораспределительных сетей коммунального хозяйства / В.В.Зинченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С.135-140.

 25. Оценка кавитационных качеств свободновихревых насосов /А.И.Котенко, В.Ф.Герман // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 93-105.

 26. Оценка экономической целесообразности внедрения высокооборотных динамических насосов с прямым электроприводом /А.А.Остапенко, А.Н.Гулый // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 110-111.

 27. Підвищення ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів у загальноосвітніх школах / А.С.Мандрика, М.І.Сотник, С.С.Антоненко, С.В.Сапожніков // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 147-151.

 28. Повышение энергоэфективности насосного оборудования горно-обогатительных комбинатов / С.М.Ванеев, А.А.Евтушенко, С.В.Сапожников, В.А.Соляник // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 126-134.

 29. Рационализация энергопотребления в условиях неравномерности коммунального водопотребления / Ю.Я.Ткачук //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 134.

 30. Результати енергетичного обстеження систем водопостачання бюджетної установи / О.С.Талан, А.С.Мандрика // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 137.

 31. Результаты экспериментального исследования свободновихревого насоса с малым значением коэффициента быстроходности / А.И.Котенко, А.А.Папченко, А.А.Котенко, С.В.Чмут //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С.123.

 32. Розроблення багатофункціонального теплогенеруючого агрегату-гомогенізатора для приготування біологічних добавок /А.О.Євтушенко, С.Ф.Ковальов, М.С.Овчаренко, А.А.Папченко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 125-126.

 33. Современные нанотехнологии и перспективы их использования в гидроаэромеханике / Ю.Я.Ткачук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 114.

 34. Создание вертикального осевого насоса с лопастной системой типа НР для интенсификациии технологического процесса получения аммофоса / А.Г.Гусак, А.А.Евтушенко, И.В.Островский, А.А.Папченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 47-51.

 35. Состояние исследования и реализации теплогенерирующих агрегатов / А.А.Евтушенко, С.Ф.Ковалев, М.С.Овчаренко, А.А.Папченко // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 86-91.

 36. Течія рідини в зазорі циліндр-поршень аксіально-поршневого насоса / О.А.Демченко, С.П.Кулініч // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 112.

 37. Устойчивость работы коллектора гидросбива окалины /Д.Г.Шушков, А.С.Игнатьев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 113.

 38. Шляхи підвищення напірності ступені заглибного свердловинного насоса / А.О.Євтушенко, І.П.Каплун, О.О.Шепеленко, А.О.Шиян // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С.115.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ

 1. Альтернативные источники энергии / Л.Д.Пляцук, Л.В.Пляцук, О.Ш.Хабиб // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 157.

 2. Аналіз технологій очистки гальванічних стоків в Україні /Л.Д.Пляцук, О.С.Мельник // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 116-121.

 3. Біосферні та природні заповідники і національні природні парки в системі ПЗФ України / Т.М.Кузьміна // Михайлівська цілина - 80 років: Міжнародна науково-практична конференція. – Суми, 2008.

 4. Визначення гідравлічного опору в апаратах з крупнодірчастими провальними тарілками / Л.Л.Гурець, І.С.Козій //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 119.

 5. Визначення гідравлічного опору відцентрового тепломасообмінного апарата / Л.Д.Пляцук, Д.О.Лазненко, С.В.Сидоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 31-37.

 6. Визначення фітотоксичності деяких технологій біорекультивації нафтозабруднених грунтів / Ю.А.Головчук, Т.С.Рєпіна // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.129.

 7. Використання апаратів з дірчастими провальними тарілками для очистки промислових газів / І.С.Козій // Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів: Міжнародна науково-технічна конференція. – Дніпропетровськ, 2008.

 8. Влияние кадмия на биоту / Н.І.Андрієнко, Л.Д.Пляцук //Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів: Міжнародна науково-технічна конференція. – Дніпропетровськ, 2008.

 9. Вторичное использование золошлаковых отходов ТЭЦ для строительства производства строительных материалов / Л.Д.Пляцук, В.М.Куровский, Д.С.Пилипенко, М.А.Шабло // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 150-151.

 10. Геологія з основами геоморфології: навч. посіб. У 3 частинах /В.Д.Василега. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – 141 с.

 11. Геологія з основами геоморфології: навч. посіб. У 3 частинах /В.Д.Василега. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 2. – 140 с.

 12. Геологія з основами геоморфології: навч. посіб. У 3 частинах /В.Д.Василега. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 3. – 99 с.

 13. Дослідження розвитку концептуальних засад екологізації виробництва (на прикладі раціонального використання енергоресурсів) / Е.Ю.Черниш, О.О.Рибалов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 139-140.

 14. Екологізація технологічних циклів, що використовують етанол / В.Л.Куценко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 144-145.

 15. Застосування роторних масообмінних апаратів у технологіях рекуперації летких розчинників / Д.О.Лазненко, С.В.Сидоренко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 120-121.

 16. Збірник завдань до практичних робіт з курсу ";Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища"; для студ. спец. 070801 усіх форм навчання. Розділ ";Локальні моделі прогнозування техногенного навантаження на довкілля"; / Уклад. О.О.Рибалов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 72 с.

 17. Использование ТБО, коммунальных стоков и органических отходов для получения высокорентабельного топлива - биогаза /Л.Д.Пляцук, В.М.Куровский, Е.С.Хомутова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 152-153.

 18. Изучение первого продукта переработки фосфогипса на гипсовое вяжущее / Е.В.Карпович, Э.А.Карпович // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 136.

 19. Изучение экологических аспектов производства циркония на СМНПО им. Фрунзе г. Сумы / В.В.Ивашина, М.А.Кунпан, Я.А.Наземцева, О.Е.Аверкова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 124-125.

 20. Интенсификация процессов очистки сточных вод физическими методами / Л.Л.Гурець, В.П.Кужель // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 127-128.

 21. Історичні етапи та сучасні тенденції розвитку логістики: екологічний аспект / І.І.Коблянська // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 45-47.

 22. Коефіцієнт 0,45 / В.О.Тюленєва // Географія, краєзнавство, туризм. – 2008. – № 6-8.

 23. Конспект лекцій з курсу ";Охорона праці в галузі"; для студ. економ. спец. усіх форм навчання / Уклад. А.Ф. Денисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 137 с.

 24. Локальная очистка поверхностных стоков с городских территорий / Е.М.Горишняк, В.Л.Куценко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 146-147.

 25. Методика моделирования экологических рисков при загрязненнии атмосферы / О.А.Бурла, Л.Д.Пляцук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 122-123.

 26. Методические указания к написанию раздела ";Охрана труда"; в дипломных работах для студентов-иностранцев экономических специальностей всех форм обучения / Сост. А.Ф.Денисенко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 40 с.

 27. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу ";Безпека життєдіяльності людини"; для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Уклад.: Л.А.Гладка, О.С.Дроздова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 28. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ";Біологія"; для студентів третього курсу спеціальності 070801 ";Екологія та охорона навколишнього середовища"; заочної форми навчання / Уклад. С.М.Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26с.

 29. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ";Міське комунальне господарство"; для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 ";Екологія та охорона навколишнього середовища"; усіх форм навчання / Уклад. О.С.Дроздова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 13 с.

 30. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ";Нормування антропогенного навантаження на природне середовище"; для студентів 4-го курсу спеціальності 7.070801 ";Екологія та охорона навколишнього середовища"; усіх форм навчання / Уклад. О.С.Дроздова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 31. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та тестові питання з дисципліни ";Урбоекологія"; для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 ";Екологія та охорона навколишнього середовища"; заочної форми навчання / Уклад. Н.І.Андрієнко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 32. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Загальна гідрологія"; для студентів 1-го курсу спеціальності 070801 ";Екологія та охорона навколишнього середовища"; заочної форми навчання / Уклад. В.О.Тюленєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 33. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Загальна екологія"; для студентів 3-го курсу спеціальності 6.070801 ";Екологія та охорона навколишнього середовища"; заочної форми навчання / Уклад. В.О.Тюленєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 34. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Метеорологія з основами кліматології"; для студ. 1-го курсу спец. 070801 ";Екологія та охорона навколишнього середовища"; заочної форми навчання / Уклад. В.О.Тюленєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 35. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу ";Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища"; для студ. спец. 7.070801 ";Екологія та охорона НС"; заочної форми навчання / Уклад. О.Є. Аверкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 53 с.

 36. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу ";Процеси та апарати природоохоронних технологій"; для студентів п'ятого курсу спеціальності 6.070801 заочної форми навчання. Р.2. Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання /Уклад. Л.Л. Гурець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 21 с.

 37. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу ";Геологія з основами геоморфології"; для студентів спеціальності 6.040106 ";Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"; всіх форм навчання / Уклад. В.Л.Куценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 38. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу ";Картографічні методи в екології"; для студентів спеціальності 6.040106 ";Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"; всіх форм навчання / Уклад. В.Л.Куценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.

 39. Методичні вказівки до написання розділу ";Охорона праці"; в дипломних роботах для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / А.Ф.Денисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 40. Многоуровневое управление структурообразований и собственной деградацией как основа синтеза композиционных материалов / Л.Г.Філатов // Наука та інновації: матеріали міжнародної конференції. – Вороніж: ВГАСУ, 2008. – Т. 1.

 41. Напрямки утилізації залізного купоросу / Л.Л.Гурець, І.І.Нитка // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.126.

 42. О переработке некондиционной сирийской фосфатной руды на фосфорную кислоту / Э.А.Карпович, С.В.Вакал, Н.И.Малий //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 137.

 43. Обследование работы газоочистной установки участка сатурации в цехе сложных удобрений / Э.А.Карпович, А.В.Силич, Н.И.Малий, А.А.Козельская // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 133.

 44. Определение составляющей экологического риска от группы точечных источников / В.В.Фалько, Л.Д.Пляцук, В.А.Долодаренко, А.В.Артамонова // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 110-115.

 45. Осаждение ионов тяжелых металлов при электрокоагуляционной очистке сточных вод гальванического производства / О.С.Мельник, В.В.Бойко // Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів: Міжнародна науково-технічна конференція. – Дніпропетровськ, 2008.

 46. Оценка качества компонентов окружающей среды /Л.А.Гладкая, О.Н.Павленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 156.

 47. Оценка эффективности систем обезвреживания /Л.Н.Назаренко, Н.И.Андриенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 115.

 48. Оцінка ефективності відновлення нафтозабруднених грунтів /А.А.Яковенко, Ю.А.Головчук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 130.

 49. Оцінка забруднення ґрунтів району відвалу фосфогіпсу сполук важких металів / І.О.Трунова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 138.

 50. Перетворення земних ресурсів - основна причина збільшення температури навколишнього середовища. Шляхи запобігання негативним наслідкам / Ю.М.Мар'їнських, К.Гузь // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 148-149.

 51. Перспективи впровадження рециклінгу відходів будівельної промисловості / Р.В.Нитка, Л.Д.Пляцук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 131-132.

 52. Плани лекційних і практичних занять з дисципліни ";Ландшафтна архітектура"; для студентів спеціальності 070801 ";Екологія та охорона навколишнього середовища усіх форм навчання"; / Уклад. О.М. Яхненко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 53. Плани лекційних, практичних занять та тестові питання з дисципліни ";Ландшафтна екологія"; для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 ";Екологія та охорона навколишнього середовища"; заочної форми навчання / Уклад. О.М.Яхненко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 54. Поглиблення знань шляхом складання та дослідження тезаурусу з предмета / М.М.Журавльова, К.С.Гапич, О.О.Рибалов //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 141-142.

 55. Про підстави для втручання у процеси, що відбуваються на території Михайлівської цілини / Т.М.Кузьміна // Михайлівська цілина - 80 років: Міжнародна науково-практична конференція. – Суми, 2008.

 56. Проблема утилизации шламов гальванического производства и их переработка для использования в качестве целевой продукции /Е.С.Мельник, В.В.Бойко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 117-118.

 57. Прогнозна складова екологічного ризику при роботі ТОВ ";Сумитеплоенерго"; Сумська ТЕЦ на вугіллі різної якості / В.В.Фалько, Л.Д.Пляцук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.113-114.

 58. Прогнозная оценка составляющей экологического риска для человека загрязнения атмосферы диоксидом серы при работе ООО «Сумытеплоэнергия» Сумская ТЭЦ на угле разного качества /Л.Д.Пляцук, В.В.Фалько // Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів: Міжнародна науково-технічна конференція. – Дніпропетровськ, 2008.

 59. Прогнозная оценка составляющей экологического риска для человека от группы точечных источников выбросов / Л.Д.Пляцук, В.В.Фалько // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2008. – Вип. 29, Ч. 1.

 60. Регенерация отработанных формовочных и стержневых смесей литейного производства / А.П.Буденный, К.О.Клочко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 112.

 61. Регенирация отработанных и стержневых смесей литейного производства / А.П.Буденный, К.О.Клочко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 94-97.

 62. Ретроспективный анализ тенденций экологической нагрузки АОА «Сумыхимпром» на атмосферный воздух / С.М.Шмаргун, А.А.Рыбалов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.143.

 63. Сприяння природному поновленню лісу / М.В.Гончарова, В.О.Тюленєва // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.158.

 64. Технология получения обогащенного фосфатного сырья с выделением тяжелых металлов по безотходной технологии /Н.И.Андриенко, Л.Д.Пляцук // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2008. – Вип. 29, Ч. 1.

 65. Токсическое действие кадмия на организм человека /С.Н.Андриенко, Н.И.Андриенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 116.

 66. Цирконий - металл атомной энергетики / В.В.Ивашина, О.Е.Аверкова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.154-155.

 67. Economical, ecological and social aspects of logistics activities /I.I.Koblyanskaya // Economics for Ecology ISCS'2008. Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 75-76.

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

 1. Аналіз напружено-деформованого стану тонкостінних оболонок програмними продуктами САПР / А.В.Новикова, О.О.Ляпощенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 44.

 2. Биотопливо нового поколения / Б.А.Белькевич, С.И.Якушко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 56-58.

 3. Влияние добавок на свойства гранул аммиачной селитры /К.В.Жеба, А.Е.Артюхов, В.И.Склабинский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 38.

 4. Вплив гідро- та термодинамічних чинників на формування мікроструктури гранул / В.М.Маренок, А.Є.Артюхов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 60.

 5. Впровадження у навчальному процесі новітніх методик проектування промислових об’єктів із застосуванням сучасних САПР /В.М.Маренок, О.О.Ляпощенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 26-27.

 6. Выбор эффективного способа нагрева субстрата биогазовой установки / Р.В.Устименко, С.И.Якушко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 53.

 7. Высокоэффективные вихревые аппараты в малотоннажных производствах гранулированных продуктов / В.И.Склабинский, А.Е.Артюхов // Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии: сборник научных трудов. – Минск, 2008. –

С. 272-277.

 1. До питання виробництва грануляційного обладнання в умовах зростаючої зацікавленості / О.О.Краєвський, Т.В.Михайлова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 69.

 2. До теоретичних засад створення грануляторів плаву /Н.П.Кононенко, В.М.Покотило, В.Г.Колесникова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 64.

 3. Дослідний зразок гранулятора плаву / Н.П.Кононенко, О.І.Краєвський, Л.М.Батюк, Т.В.Михайлова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 65.

 4. Енергозберігаюча технологія виробництва гранульованих органо-мінеральних добрив / С.І.Якушко, М.П.Юхименко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 3(19). – С. 142-144.

 5. Енергозберігаючі технології виробництва гранульованих органо-мінеральних добрив / С.І.Якушко, М.П.Юхименко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – Вип. 3 (19).  –

С. 142-144.

 1. Застосування регулярної насадки в колонній апаратурі газопереробних заводів / В.А.Смирнов, С.С.Жук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 59.

 2. Изучение процесса осаждения сферических частиц в потоке жидкости в цилиндрическом аппарате / В.П.Ясырев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 63.

 3. Использование распылительной сушилки в производстве пигментной двуокиси титана / А.А.Заика, А.П.Врагов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 40.

 4. Исследование процесса смешивания сыпучих материалов в гравитационно-пневматическом смесителе / И.И.Багринцев, А.И.Барвин, Ю.Н.Штонда, В.Я.Стороженко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 106-111.

 5. Исследование работы испарителя абсорбционно-газофракционирующей установки ГПЗ / Р.В.Джевага, В.И.Склабинский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 33.

 6. Інтенсифікація процесу перемішування у газорідинних реакторах ємнісного типу / Д.О.Ляпощенко, В.Я.Стороженко, О.О.Ляпощенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 43.

 7. К оценке условий осаждения, сепарации и уноса частиц в гидровзвешенном слое / А.П.Врагов, В.П.Ясырев // Вопросы химии и химической технологии. – 2008. – № 4. – С. 160-165.

 8. Квадраты чисел ряда Фибоначчи / С.И.Якушко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 190-194.

 9. Кінематичні особливості ламінарної течії Хагена-Пуазейля /І.О.Ковальов, Д.С.Кобизський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 106-107.

 10. Комплексне дослідження вихрового псевдозрідженого шару та умов його застосування в технології виробництва мінеральних добрив / В.І.Склабінський, А.Є.Артюхов, В.М.Маренок // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 3(19). – С.182-185.

 11. Линейная интерполяция равновесных линий бинарных парожидкостных смесей при расчете массообменных процессов /Д.А.Захаров, Я.Э.Михайловский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 47.

 12. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв: навч. посіб. / А.П.Врагов, Я.Е.Михайловський, С.І.Якушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –170 с.

 13. Методичні вказівки для проведення тестування з дисципліни ";Основи інженерних розрахунків спеціального обладнання"; для студентів спеціальності 7.090220 ";Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; спеціалізацій: 7.090220.01 ";Машини і апарати хімічних і нафтопереробних виробництв";, 7.090220.02 ";Хімічне машино- та апаратобудування"; заочної форми навчання /В.А.Смірнов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 14. Методичні вказівки до вивчення дисципліни ";Проектування хімічних підприємств та основи САПР"; для студентів спеціальностей 7.090220, 8.090220 ";Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; денної і заочної форм навчання / Уклад.: О.О.Ляпощенко, В.М.Маренок. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 81 с.

 15. Методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни ";Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв"; / Уклад.: В.А.Смірнов, В.Я.Стороженко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 120 с.

 16. Методичні вказівки до розрахунків роторно-плівкових пристроїв віялового типу для тепломасообмінних апаратів при виконанні курсових та дипломних проектів студентами денної та заочної форм навчання / Уклад.: Е.І. Баранов, С.І. Якушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 17. Методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення дисципліни ";Обладнання ремонтно-механічних цехів хімічних і нафтопереробних виробництв"; для студентів спеціальності 7.090220 ";Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; денної та заочної форм навчання / С.М.Яхненко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 42 с.

 18. Моделирование движения газокапельного потока в рабочей камере вихревого распыляющего противоточного массообменного аппарата (ВРПМА) / А.В.Пузиков, В.И.Склабинский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 34.

 19. Моделирование и расчет параметров гидровзвешенного слоя суспензий в цилиндроконических аппаратах с расширяющимся кверху конусом / А.П.Врагов, В.А.Смирнов, В.П.Ясырев // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №4. – С.70-85.

 20. Моделирование и расчет процессов гидроклассификации суспензий во взвешенном слое в цилиндрических аппаратах /А.П.Врагов, В.П.Ясырев // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 10-21.

 21. Насосы блочно-модульного исполнения для нефтехимической промьшленности / В.А.Осадчий, С.М.Яхненко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 50.

 22. Определение характерных размеров пирамиды Хеопса через золотое сечение / С.И.Якушко // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина: збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – С. 139-148.

 23. Оптимизация работы абсорбера абсорбционно-газофракционирующей установки Гниденцивского ГПЗ /С.В.Яковенко, В.И.Склабинский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 35.

 24. Оптимізація теплообміну при охолодженні штучних харчових продуктів / М.П.Юхименко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – Вип. 2 (18). – С. 157-161.

 25. Оптимізація режимних параметрів роботи вузла низькотемпературної сепарації установки осушування ШФЛВ Гніденцівського ГПЗ / Р.В.Прищепа, О.О.Ляпощенко, А.В.Логвин //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 46.

 26. Органо-мінеральні добрива. Переваги та способи виробництва / С.І.Якушко, В.П.Іванов // Хімічна промисловість України. – 2008. – № 3. – С. 38-43.

 27. Освоение гидрокосмоса и морское гидромашиностроение как новая отрасль / И.А.Ковалев, А.Н.Семенов, Д.С.Кобизский //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 116-117.

 28. Основні напрямки вдосконалення конструкції грануляторів плаву / Н.П.Кононенко, В.А.Осіпов, Л.О.Хібарна // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 66.

 29. Осушка и очистка природных попутных газов нефтедобычи растворами гликолей / Ю.А.Толстун, А.П.Врагов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 41.

 30. Питання професійної спрямованості випускної роботи бакалавра – студента заочної форми навчання / В.Я.Стороженко, О.А.Білоус, О.С.Кривець // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 44-45.

 31. Підвищення ефективності сепараційного обладнання установки низькотемпературної сепарації та охолодження природного газу Гніденцівського ГПЗ / О.С.Міщенко, О.О.Ляпощенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 45.

 32. Применение шагового двигателя в станке для перфорации днищ гранулятора / В.Н.Покотыло, Е.И.Иванько, Н.П.Кононенко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 70-72.

 33. Применение электромагнитных вибраторов / В.Н.Покотыло, Е.И.Иванько, В.Г.Колесникова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету : Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 72.

 34. Про перші висновки з результатів проектування відцентрово-доцентрової ступені динамічного насоса лопатевого типу /І.О.Ковальов, Д.В.Казнієнко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 118-119.

 35. Промислове впровадження апаратів вихрового типу для отримання гранульованих продуктів / В.І.Склабінський, А.Є.Артюхов // Наукові праці ОНАХТ. Серія Технічні науки. – Одеса, 2008. – Вип.32(35). – С.16-21.

 36. Пути повышения качества готового продукта в производстве карбамида / Н.П.Кононенко, Е.И.Иванько, В.Г.Колесникова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 67-68.

 37. Разработка кристаллизатора-гранулятора для производства сульфата алюминия / К.М.Осташевский, А.П.Врагов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 42.

 38. Разработка математической модели процесса нестационарного теплообмена / С.И.Якушко, В.М.Маренок, Р.В.Устименко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №3. – С. 75-81.

 39. Робоча програма та методичні рекомендації до проходження виробничої практики спец. 6.090220 ";Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; / Уклад.: О.О.Ляпощенко, А.Є.Артюхов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 40. Розрахунок гідродинамічних параметрів закручених потоків у вихрових грануляторах аналітичним методом / В.І.Склабінський, А.Є.Артюхов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 60-67.

 41. Современные решения в производстве серной кислоты /А.В.Плахтиенко, С.И.Якушко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 54-55.

 42. Состояние и перспективы развития водородных технологий /Е.Л.Хряпина, А.П.Врагов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 39.

 43. Сучасне газосепараційне обладнання - застосування та перспективи розвитку / А.В.Логвин, В.І.Склабінський, О.О.Ляпощенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 37.

 44. Сушка термолабильных пищевых и зерновых продуктов в аппаратах взвешенного слоя / М.П.Юхименко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – Вип. 3 (19). – С. 107-111.

 45. Улучшение тепловой интеграции и энергосбережение в сахарной промышленности / В.М.Маренок, А.Н.Сирый // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 61-62.

 46. Энтропийный подход к описанию механизма уноса частиц в апаратах взвешенного слоя / Н.П.Юхименко // Вестник национального технического университета ";ХПИ";. Серия Технологии в машиностроении. – 2008. – № 4. – С. 31-35.

 47. The distribution of the liquid in the sulfuric acid absorbers /K.Y.Krestenkova, A.S.Ovcharova, Y.E.Mikhailovsky // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 48-49.

КАФЕДРАТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ

 1. Анализ возможности утилизации потенциальной энергии давления сжатых газов и паров / А.С.Бережной, С.М.Ванеев //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 49.

 2. Аппарат охлаждения установки утилизации окислителя ракетного топлива / Э.А.Карпович, В.Н.Козин, Б.В.Сидоренко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 50.

 3. Вариантный расчет центробежного компрессора: учебное пособие /Н.В.Калинкевич. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 55 с.

 4. Варіантний розрахунок відцентрового компресора: навчальний посібник / М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 55 с.

 5. Визначення термодинамічних властивостей сумішей газів з використанням модифікованого рівняння Бенедикта-Вебба-Рубіна методом Лі - Кеслера / В.М.Ігнатенко, М.В.Калінкевич, А.Н.Шевцов //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. –

№ 1(11). – С. 102-104.

 1. Відеозаняття для навчання роботи з програмою “Turbocompressor CAD v 1.0” / М.В.Калінкевич, В.М.Ігнатенко, А.М.Калашніков, І.В.Гавриченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 147-148.

 2. Выбор вакуумного оборудования на базе термоэкономических расчетов / С.С.Мелейчук, И.Г.Демьяненко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 48.

 3. Инфраизлучатели в отоплении промышленных помещений /А.Ф.Курилов, А.А.Пархоменко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 59-60.

 4. Исследование внутрикотловых процессов при изменении температуры уходящих газов на выходе из котла / В.В.Лемак, А.Ф.Курилов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 46.

 5. Исследование термогазодинамических процессов в обратных направляющих аппаратах центробежного компрессора /Н.В.Калинкевич, А.Н.Калашников // Компрессорная техника и пневматика.- 2008.- № 2.- С. 31-36.

 6. Исследование течения газов в проточной части струйно-реактивной турбины / С.М.Ванєєв // Промислова гідравліка і пневматика: тези доповідей IХ МНТКАСПГП. – Кременчук, 2008.

 7. Кинематическая модель определения поверхности раздела рабочих сред жидкостно-кольцевой компрессорной машины /В.М.Арсеньев, В.Н.Козин // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 51-54.

 8. Компьютерная программа ";TurbocompressorCAD v 1.0"; /Н.В.Калинкевич, И.В.Гавриченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 37-38.

 9. Концепция энергоэффективности термокомпрессорного модуля / С.Ю.Черник, М.Г.Прокопов, В.Н.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 53-54.

 10. Метод расчета показателей истечения вскипающей жидкости /М.Г.Прокопов, В.Н.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 51-52.

 11. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине ";Техническая термодинамика"; для студентов энергетических специальностей дневной формы обучения / Уклад.: В.Н.Марченко, С.С.Мелейчук. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 45 с.

 12. Методичні вказівки для індивідуальної роботи ";Розрахунок параметрів потоку газу в осесиметричному криволінійному каналі"; з курсу ";Спецрозділи теплофізики"; для студ. денної форми навчання напряму ";Енергетика"; / Уклад. М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 13. Методичні вказівки до виконання домашнього завдання ";Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини"; з курсу ";Холодильні машини"; для студентів спеціальності 6.090520 ";Холодильні машини та установки"; денної форми навчання /Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 12 с.

 14. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання ";Властивості, одержання і використання технічних газів. Технології, машини і апарати"; з курсу ";Технологія використання стиснутих газів"; для студ. спец. 090508 ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"; денної форми навчання / Уклад. Г.А.Бондаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 8 с.

 15. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ";Тепломасообмін"; для студентів енергетичних спеціальностей денної форми навчання / Уклад.: В.М.Марченко, С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

 16. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ";Експлуатація та обслуговування холодильної техніки"; зі спец. 7.090520 ";Холодильні машини і установки"; для студентів денної форми навчання / Уклад. С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 17. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ";Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря"; зі спеціальності 7.090520 ";Холодильні машини і установки"; для студентів денної форми навчання / Уклад. С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 18. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ";Холодильні установки"; зі спеціальності 7.090520 ";Холодильні машини і установки"; для студентів денної форми навчання / Уклад. С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 19. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ";Вимірювання температури контактними термометрами"; з курсу ";Теплотехнічні вимірювання і прилади"; для студентів спеціальностей 090508 ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка";, 090520 ";Холодильні машини і установки";, 000008 ";Енергетичний менеджмент"; денної форми навчання / Уклад.: А.Ф.Курилов, В.М.Козін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 20. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ";Вимірювання температури контактними термометрами"; з курсу ";Теплотехнічні вимірювання і прилади"; для студентів спеціальностей 090508 ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка";, 090520 ";Холодильні машини і установки";, 000008 ";Енергетичний менеджмент"; денної форми навчання / Уклад.: А.Ф.Курилов, В.М.Козін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 21. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ";Вимірювання температури оптичним пірометром"; з курсу ";Теплотехнічні вимірювання і прилади"; для студентів спеціальності 090508 ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка";, 090520 ";Холодильні машини і установки";, 000008 ";Енергетичний менеджмент"; денної форми навчання / Уклад.: А.Ф.Курилов, В.М.Козін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 22. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ";Вимірювання тиску пружинними приладами"; з курсу ";Теплотехнічні вимірювання і прилади"; для студентів спеціальностей 090508 ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка";, 090520 ";Холодильні машини і установки";, 000008 ";Енергетичний менеджмент"; денної форми навчання / Уклад.: А.Ф.Курилов, В.М.Козін, Є.М.Олада. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 23. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни ";Тепловикористовуючі холодильні машини"; спеціальності 7.090520 ";Холодильні машини і установки"; для студентів денної форми навчання / Уклад.: В.М.Арсеньєв, С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 11 с.

 24. Методичні вказівки до індивідуальної роботи ";Розрахунок циклів повітряних холодильних машин"; з курсу ";Теплофізичні основи низькотемпературної техніки"; зі спеціальності 6.090520 ";Холодильні машини та установки"; для студентів денної форми навчання /Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 25. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ";Гідрогазодинаміка"; для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050604 ";Енергомашинобудування"; / Уклад. Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 40 с.

 26. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ";Спеціальні типи компресорів"; для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050604 ";Енергомашинобудування"; / Уклад.: Ю.М.Вертепов, С.М.Ванєєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 27. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ";Термоекономічні розрахунки кліматичних установок"; для студентів денної форми навчання спеціальності 7.090520 ";Холодильні машини і установки"; / Уклад.: В.М.Арсеньєв, С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 14 с.

 28. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ";Холодильні технології"; для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050604 ";Енергомашинобудування"; спеціальності 090520 ";Холодильні машини і установки"; / Уклад. Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 29. Методичні вказівки до практичних занять з курсу ";Випробування турбокомпресорів"; для студентів спеціальності ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"; денної форми навчання / Уклад. М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 44с.

 30. Методичні вказівки до практичних занять з курсу ";Методи термодинамічного аналізу теплотехнічних систем"; для студентів спеціальностей 7.090520, 8.090520 ";Холодильні машини і установки";, 7.090508, 8.090508 ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"; денної форми навчання / Уклад. В.М.Марченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 14 с.

 31. Методичні вказівки до практичних занять з курсу ";Турбокомпресори"; зі спеціальності ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"; для студентів денної форми навчання / Уклад. М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 32. Методичні вказівки до практичних занять, курсового і дипломного проектування ";Розрахунок вихідних пристроїв відцентрового компресора"; з курсу ";Проектування турбомашин"; зі спеціальності ";Компресор для студентів денної форми навчання /Уклад. М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37с.

 33. Методичні вказівки до практичних занять, курсового і дипломного проектування ";Розрахунок дифузорів відцентрового компресора"; з курсу ";Проектування турбомашин"; зі спеціальності ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка” для студентів денної форми навчання / М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 34. Методичні вказівки до практичних занять, курсового і дипломного проектування ";Термогазодинамічний розрахунок робочого колеса відцентрового компресора"; з курсу ";Проектування турбомашин"; зі спеціальності ";Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"; для студентів денної форми навчання /М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 35. Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисципліни ";Газова динаміка"; і ";Спеціальні розділи теплофізики"; напряму підготовки 6.050604 ";Енергомашинобудування"; денної форми навчання / Уклад. Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 40с.

 36. Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування ";Пластинчасто-ребристий конденсатор з повітряним охолодженням парокомпресійної холодильної машини"; з курсу ";Холодильні установки"; зі спеціальності 090520 ";Холодильні машини і установки"; для студентів денної форми навчання / Ю.М.Вертепов, С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 37. Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування ";Розрахунок пластинчасто-ребристих теплообмінників з повітряним охолодженням"; з курсу ";Холодильні установки"; зі спеціальності 6.090520 ";Холодильні машини і установки"; для студентів денної форми навчання / Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 15с.

 38. Моделирование характеристик холодильного оборудования /С.С.Мелейчук, Ю.С.Мерзляков // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 32.

 39. Некоторие особенности работы компрессоров на пневмосеть /Г.А.Бондаренко, В.В.Шишов // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 62-65.

 40. О влиянии протечек на эффективность рабочего колеса центробежного компрессора / Г.А.Бондаренко, С.С.Мелейчук //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. –

№ 3(13). – С. 39-44.

 1. О способах энергосберегающего теплоснабжения /А.С.Лобова, К.А.Зубров, В.Н.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 55-56.

 2. Об эффективности реализации принципа струйной термокомпрессии в малой теплоэнергетике / В.М.Марченко, М.Г.Прокопов // Труды ХV Международной конференции ";Теплотехника и енергетика в металлургии";. – Днепропетровск, 2008. – С. 145-146.

 3. Оптимизация режимных параметров ожижителя азота мембранной установки / В.М.Арсеньев, М.И.Проценко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 30.

 4. Оптимизация схемного решения криомодуля для азотно-мембранной винтовой установки / В.М.Арсеньєв, С.М.Ванєєв, М.І.Проценко, Г.В.Кирик // Холодильна техніка і технологія. – 2008. – № 2 (112). – С. 9-13.

 5. Основные положения методики расчета вихревой эжекторной ступени / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук, Д.А.Левченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 31.

 6. Основные положения методики расчета вихревой эжекторной ступени вакумного агрегата / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук, Д.А.Левченко // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 2(12). – С. 68-72.

 7. Отчет о научно-исследовательской работе ";Разработка бинарной паротурбинной установки (мини-ТЕЦ) для ресурсосберегающего электро- и теплоснабжения предприятий Украины";: промежуточный / руков. НИР В.Н.Марченко; автор. кол.: В.Н.Марченко, В.М.Арсеньев, Г.А.Бондаренко, С.М.Ванеев, Ю.М.Вертепов, Е.Н.Олада, М.Г.Прокопов, В.Н.Козин . – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 45 с.

 8. Переваги та недоліки мультимедійних презентацій лекційних занять / В.М.Ігнатенко, М.В.Калінкевич // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 145-146.

 9. Перспективы применения струйного термокомпрессора в малой теплоэнергетике / В.Н.Марченко, М.Г.Прокопов, В.Ф.Одинцов // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. –

№ 1(11). – С. 24-30.

 1. Планирование затрат на основе определения стоимости жизненного цикла машин и оборудования / Т.А.Власенко, Г.А.Бондаренко // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 93-94.

 2. Пневматическая установка для сжатия незагрязненных газов /В.П.Попов, В.А.Клименко // Промислова гідравліка і пневматика: матеріали ІХ МНТК АС ПГП. – Кременчук, 2008.

 3. Повышение производительности криомодуля для установки АМВП-0,25/1,2 при использовании дроссельных циклов высокого давления / В.М.Арсеньев, М.О.Жаронкина, В.В.Нестеренко, Е.Ю.Погорелова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 29.

 4. Приведение энергетических характеристик водокольцевых машин к номинальным внешним условиям / Ю.М.Вертепов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. –

№ 1. – С. 5-9.

 1. Проектирование осерадиальных каналов турбомашин /И.В.Гавриченко, Н.В.Калинкевич // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 42-49.

 2. Проектування осерадіальних каналів турбомашин: навчальний посібник / М.В.Калінкевич, І.В.Гавриченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 161 с.

 3. Проектирование центробежного компрессора со сменными проточными частями / Н.В.Калинкевич, А.А.Обухов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 41.

 4. Разработка и исследование пластинчато-ребристых теплообменников компрессорной установки для сжатия природного газа / С.О.Шарапов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 34-35.

 5. Разработка новых конструкций уплотнений ступеней поршневых компрессоров высокого давления / В.П.Попов, С.Н.Дашутин, Л.В.Шуваев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 45.

 6. Разработка подсистемы САПР рабочего колеса центробежного компрессора / Н.В.Калинкевич, А.В.Супрун // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 42.

 7. Теоретические и экспериментальные исследования течения газа в обратных направляющих аппаратах центробежного компрессора / Н.В.Калинкевич, А.Н.Калашников // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 39-40.

 8. Термоэкономическое сравнение систем автономного теплоснабжения / В.М.Арсеньєв, С.С.Мелейчук, Г.В.Кирик, О.Д.Стадник // Проблеми економії енергії: матеріали 5-ї науково-практичної конференції. – Львів, 2008.

 9. Угловая скорость жидкости в пазухе рабочего колеса динамического насоса и влияние утечки на ее величину / Є.М.Олада, М.М.Олада // Промислова гідравліка і пневматика: матеріали ІХ МНТК АС ПГП. – Кременчук, 2008.

 10. Управление отрывом потока в турбомашинах /Н.В.Калинкевич, О.Н.Щербаков // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 43-44.

 11. Утилизационная теплоэнергетическая установка для сернокислотного цеха ОАО ";Сумыхимпром"; мощностью 600 тыс. тонн в год / В.В.Лемак, Г.А.Бондаренко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 57-58.

 12. Эксергетическая эффективность систем теплоснабжения /В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 3 (13). – С.36-38.

 13. Designing of curvilinear axialsymmetric channels of turbomachines / М.В.Калінкевич, І.В.Гавриченко, В.М.Ігнатенко, А.М.Калашников // Sbornik abstraktu mezinarodni conference HYDROTURBO 2008 (19th international conference on hydropower engineering). – Czech republic, Hrotovice, 2008.

 14. Тhe teoretical and experimental researches return channal turbomashies / М.В.Калінкевич, А.М.Калашников, В.М.Ігнатенко та ін. // MOTROL. Motoryzacja energeticka rolnictwa. – Lublin, 2008. – Tom 10A. – Р. 71-77.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГЇ МАШИНОБУДУВАННЯ, ВЕРСТАТІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

 1. Анализ методов оценки качества продукции литейного производства на примере гильз блока цилиндров / В.А.Залога, О.Д.Дынник, А.В.Ивченко // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво: збірник праць Восьмої всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, м.Луцьк, 29-31 жовтня 2008 р. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – С. 70-71.

 2. Анализ показателей качества заготовок гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания / О.Д.Дынник, В.О.Залога, А.В.Ивченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 95.

 3. Анализ проблем, связанных с определением коэффициента трения при моделировании процесса резания / В.А.Залога, Д.В.Криворучко, О.А.Залога // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво: збірник праць Восьмої всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, м.Луцьк, 29-31 жовтня 2008 р. – Луцьк: ЛНТУ, 2008.

 4. Анализ технического уровня инструментальной подготовки производства как один из факторов повышения качества работы промышленного предприятия / В.А.Залога, А.В.Ивченко // Резание и инструмент в технологических системах: международный научно-технический сборник. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – Вып. 75. – С.107-122.

 5. Баланс кінематичних похибок привода верстата /М.М.Коротун, Ю.М.Приліпко, Г.А.Підопригора // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 81.

 6. Безцентровошліфувальні верстати нових поколінь /М.М.Коротун, В.А.Чешко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 82.

 7. Виробнича необхідність застосування продуктивного торцевого фрезерування при обробці незагартованих сталей /М.Л.Білявський, Д.П.Козира, С.С.Ємельяненко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 5-12.

 8. Візуалізоване тестування інженерних дисциплін /М.М.Коротун // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 65-66.

 9. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ / В.Л.Коротченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 65-66.

 10. Выбор марок сталей для разделительных деталей штампов Л.М.Сединкин, М.В.Мухопад // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 83-84.

 11. Выбор системы приспособлений для многономенклатурного производства / В.А.Иванов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 62.

 12. Геометрична модель формоутворення різальним інструментом / С.В.Швець, М.П.Пашук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 99.

 13. Дворізцева розточувальна оправка / Д.О.Міненко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 67.

 14. До питання про використання стереографії при дистанційному навчанні студентів iнжeнepниx cпeцiaльнocтeй / О.М.Алексєєв //Комп'ютерно-opiєнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – С. 111-115.

 15. До питання про управління якістю дистанційної інженерної освіти / О.М.Алексєєв // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 4.

 16. Идентификация режима автоколебаний в технологической системе при фрезеровании концевыми фрезами / В.А.Залога, Д.В.Криворучко, С.С.Емельяненко // Труды Одесского политехнического университета: научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 2008. – Вып. 1(29). – С. 73-77.

 17. Изучение возможностей повышения стойкости штампов холодной листовой штамповки / Л.М.Сединкин, В.А.Брезицкий //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 85-86.

 18. Имитационное моделирование процесса прерывистого резания керамическими инструментами, упрочненными ионно-лучевой имплантацией: постановка задачи / В.А.Залога, Д.В.Криворучко, В.Я.Лебедев // Резание и инструмент в технологических системах: международный научно-технический сборник. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – Вып. 75. – С. 123-128.

 19. Исправление геометрической формы детали при размерном суперфинишировании / А.И.Акилов, В.Н.Долгих, Р.В.Падалка //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 3. – С.73 - 78.

 20. Исследование влияния технологической наследственности на показатели качества поверхностей деталей / В.И.Савчук, С.Н.Сахарова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 69.

 21. Исследование возможности применения метода диагностики по акустическому излучению при чистом точении титанового сплава. Часть І / В.А.Залога, Р.Н.Зинченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С.118-125.

 22. Исследование износа режущего клина с малыми углами заострения / Д.М.Алексеенко, А.В.Кулишов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 94.

 23. Исследование методом конечных элементов динамики изменения силы резания при врезании / В.А.Залога, Д.В.Криворучко, М.Г.Сторчак, С.С.Емельяненко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 13-24.

 24. Исследование обрабатываемости сталей, легированных свинцом / Л.М.Сединкин // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 100-106.

 25. Исследование особенностей обработки корпуса шарового крана / Е.И.Ротт, П.В.Кушниров // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 63.

 26. Исследование сигнала акустического излучения при обработке титанового сплава ВТ22 / Р.Н.Зинченко, С.В.Доценко, Ю.В.Лобанова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 108.

 27. К вопросу об определении весовых коэффициентов при реализации метода обратного детерминированного факторного анализа / В.А.Залога, Г.Г.Лагута, М.Г.Лагута, Н.Н.Удод // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 116-123.

 28. К вопросу оптимального управлення конфигурацией машиностроительного изделия на этапах его жизненного цикла /В.О.Залога, К.А.Дядюра, О.А.Залога // Високі технології в машинобудуванні: збірник наукових праць НТУ ";ХПІ";. – Харків, 2008. – Вип. 2(17). – С. 136-141.

 29. К вопросу формирования синергетического подхода к организации процессов жизненного цикла изделий машиностроения. Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте / В.А.Залога, К.А.Дядюра // Материалы 8-го научно-технического семинара, 26-28 февраля 2008 г., г. Свалява. – К.: АТМ Украины, 2008. – С. 70-72.

 30. Критический анализ применения современных спиральных свёрл / Д.В.Криворучко, А.Л.Ермоленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 72-73.

 31. Метод оценки эффективности управления качеством инструментообеспечения машиностроительного производства /А.В.Ивченко, А.А.Кулик // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 96.

 32. Методы прогнозирования как инструментарий повышения качества инструментообеспечения машиностроительного предприятия / В.А.Залога, А.В.Ивченко, Ю.А.Погоржельская // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво: збірник праць Восьмої всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, м.Луцьк, 29-31 жовтня 2008 р. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – С.22-23.

 33. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Механоскладальні дільниці і механоскладальні цехи в машинобудуванні"; для студ. спец. 7.090202 ";Технологія машинобудування"; заочної форми навчання / Уклад. В.Г.Євтухов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 34. Методичні вказівки до лабораторної роботи ";Дослідження сил різання при точінні"; з курсу ";Теорія різання"; для студ. спец. 7.090202 ";Технологія машинобудування";, 7.090203 ";Металорізальні верстати і системи";, 7.090204 ";Інструментальне виробництво"; усіх форм навчання / Уклад.: В.О.Залога, Д.В.Криворучко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 69 с.

 35. Методичні вказівки до лабораторної роботи ";Механізми металорізальних верстатів"; з дисципліни ";Металорізальні верстати"; для студентів спеціальностей 6.090202, 6.090203, 6.090204 усіх форм навчання / М.М.Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 40 с.

 36. Методичні вказівки до практичних занять ";Методика налагодження одношпиндельного токарно-револьверного автомата"; з дисципліни ";Металорізальні верстати"; для студ. спец. 6.090202, 6.090203, 6.090204 усіх форм навчання / Уклад. М.М.Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.

 37. Методичні вказівки до практичної роботи ";Вибір засобів вимірювання та його обгрунтування"; з дисципліни ";Основи конструювання контрольно-вимірювальних пристроїв"; для студ. спец. 7.090202 та 8.090202 ";Технологія машинобудування"; денної та заочної форм навчання / Уклад. В.Г.Євтухов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 38. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни ";Методи управління якістю"; для студ. спец. 7/8.000001 ";Якість, стандартизація та сертифікація"; усіх форм навчання / Уклад. К.О.Дядюра. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 119 с.

 39. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу ";Програмування обробки деталей на верстатах з ЧПК"; для студентів спеціальностей 6.0902.02, 6.0902.03, 6.0902.04 всіх форм навчання /Уклад. Л.М. Сєдінкін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 53 с.

 40. Методичні вказівки до самостійної роботи ";Використання методу найменших квадратів під час розв'язання технологічних задач"; з дисципліни за вибором ";Науково-дослідна робота"; для студ. усіх спец. денної форми навчання / Уклад. А.В.Євтухов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 13 с.

 41. Методичні вказівки щодо змісту дисциплін нормативної частини освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста для студ. і викладачів за спец. 7.000001 ";Якість, стандартизація та сертифікація"; всіх форм навчання / Уклад. Г.Г. Лагута. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 83 с.

 42. Механізм процесу різання паперу з погляду хвилі і структури в активних середовищах / К.О.Дядюра, С.М.Соболев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 91.

 43. Моделирование движения режущего лезвия долбежного резца / Н.Н.Коротун, А.Л.Ермоленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 95-99.

 44. Не все так просто, як здається, або Треба розібратися...: кредитно-модульна система як основна технологія організації навчального процесу / В.Л.Коротченко // Резонанс. – 2008. – № 3-5. – С. 9.

 45. Новітні зварювальні технології для наплавлення / Т.С.Липова, В.В.Дудченко, С.В.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 23.

 46. Новые конструктивные концепции автоматов фасонно-продольного точения / Н.Н.Коротун, С.В.Лещенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 76.

 47. О возможности применения КНБ для чистовой обработки титанового сплава ВТ22 / Д.В.Криворучко, В.О.Сидоренко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 70.

 48. О применении программы OCFEM для исследования влияния различных факторов на постоянную времени стружкообразования /Д.В.Криворучко, С.Н.Селивоненко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 101.

 49. О системном подходе к повышению качества и конкурентоспособности бумагорезального оборудования на этапе его проектирования / В.А.Залога, К.А.Дядюра, О.А.Залога // Матеріали науково-технічної конференції викладачів ,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 92.

 50. О системном подходе к повышению качества и конкурентоспособности бумагорезального оборудования на этапе его проектирования / В.А.Залога, К.А.Дядюра, А.В.Ткаченко, О.А.Залога //Резание и инструмент в технологических системах: международный научно-технический сборник. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – Вып.74. – С. 140-146.

 51. Объемные виртуальные модели в инженерном образовании /А.Н.Алексеев // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць. – Харків: УІПА, 2008. – С. 28-35.

 52. Определение динамической податливости технологической системы / С.С.Емельяненко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 105.

 53. Определение коэффициентов весомости при реализации метода обратного детерминированного факторного анализа /В.В.Заводовская, Н.Н.Удод, Г.Г.Лагута // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 110.

 54. Оптиматизация механической обработки адаптивным управлением на основе анализа шума резания / К.А.Дядюра, Р.Н.Зинченко, В.В.Нагорный // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 3. – С.63-68.

 55. Оптимизация организационной структуры инструментальной подготовки машиностроительного производства / В.А.Залога, А.В.Ивченко // Сучасні технології у машинобудуванні: збірник наукових праць / голова редкол. А.І.Грабченко. – Харків: НТУ ";ХПІ";, 2008. – Вип. 2. – С. 238-248.

 56. Особенности формирования режущего клина с малыми углами заострения / Д.М.Алексеенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 42-48.

 57. Особливості конструкцій та технології виробництва збірних різців / М.П.Кутовий // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 103.

 58. Отчет о научно-исследовательской работе ";Разработка научных основ оптимизации процессов резания на основе их компьютерного 3D моделирования методом конечных элементов";: заключительный / руков. НИР В.А.Залога; авт. кол.: В.А.Залога, Д.В.Криворучко, В.И.Чукин, С.С.Емельяненко, С.С.Некрасов, Е.А.Овчаров, Н.Н.Удод, С.Н.Селивоненко, А.А.Остапенко, А.Н.Коротенко, О.А.Залога, А.Л.Салогуб, В.Н.Романенко, В.А.Чешко, И.Н.Тертишный, С.В.Лещенко, Ю.А.Некрасов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 382 с.

 59. Оценка результативности системы управления качеством инструментальной подготовки производства предприятия нефтяного машиностроения. Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте / В.А.Залога, А.В.Ивченко //Материалы 8-го научно-технического семинара, 26-28 февраля 2008г., г. Свалява. – К.: АТМ Украины, 2008. – С. 72-74.

 60. Оценка эффективности управлення качеством системы инструментальной подготовки производства машиностроительного предприятия / В.А.Залога, А.В.Ивченко, А.А.Кулик // Резание и инструмент в технологических системах: международный научно-технический сборник. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – Вып. 74. – С.147-154.

 61. Оценки результативности системы инструментальной подготовки производства предприятий нефтяного машиностроения /В.А.Залога, А.В.Ивченко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали Шостої міжнародної науково-технічної конференції, 2-5 червня 2008 року / за заг. ред. В.Д.Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – С. 40.

 62. Перспективи застосування спіроїдних передач / В.О.Залога, А.М.Сорокін // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.102.

 63. Повышение износостойкости поверхностей деталей машин путем нанесения регулярного микрорельефа / А.У.Захаркин, А.Н.Рудько // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 75.

 64. Повышение производительности обработки канавок за счет применения резцов со сменными неперетачиваемыми пластинами СНП / Д.В.Криворучко, А.В.Кузьменко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 74.

 65. Повышение стойкости инструмента путем легирования его селеном / Л.М.Сединкин // Проблемы качества машин и их конкурентоспособности: материалы 6-й Международной научно-технической конференции. – Брянск, 2008.

 66. Повышение точности отделочной обработки отверстий /В.Г.Евтухов, В.В.Синяговская // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 68.

 67. Повышение эффективности обработки деталей компрессоров /Е.А.Сергиенко, П.В.Кушниров // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 65.

 68. Повышение эффективности применения резьбонарезных резцов со сменными неперетачиваемыми пластинами /Д.В.Криворучко, Я.Ю.Николаев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 71.

 69. Повышение эффективности процесса резания полиграфических материалов на основе диагностики состояния ножа по акустическому сигналу / В.О.Залога, В.М.Нагорный, К.А.Дядюра //Високі технології в машинобудуванні: збірник наукових праць НТУ ";ХПІ";. – Харків, 2008. – Вип. 2(17). – С. 142-147.

 70. Повышение эффективности эксплуатации бумагорезальных ножей / Д.М.Алексеенко, А.А.Глущенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 93.

 71. Проверка адекватности конечно-элементной модели процесса резания эксперименту / Д.В.Криворучко, С.С.Некрасов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 100.

 72. Прогнозирующий расчет параметров шероховатости при точении / С.В.Швец, В.В.Кубряков // Проблемы качества машин и их конкурентоспособности: материалы 6-й Международной научно-технической конференции. – Брянск, 2008.

 73. Пути совершенствования конструкций разделительных штампов / Л.М.Сединкин, А.А.Литвин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 87-88.

 74. Разработка концептуальной модели ";открытой"; системы инструментальной подготовки производства / В.А.Залога, А.В.Ивченко, Ю.А.Погоржельская // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 97.

 75. Расчет параметров шероховатости поверхности в условиях развитой пластической деформации / С.В.Швец, В.В.Кубраков //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 98.

 76. Результати експерименту та програмного моделювання стосовно гідродинаміки вихрових потоків / А.Є.Артюхов, В.І.Склабінський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 36.

 77. Ресурс повышения качества и конкурентоспособности производства бумагорезального оборудования / В.А.Залога, К.А.Дядюра, О.А.Залога // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";. Програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 109-110.

 78. Розподілена система вимірювання якості електронних підручників / О.М.Алексєєв, Г.В.Алексєєва // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць. – К.: КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 14-17.

 79. Роль філії кафедри ТМВІ у ДП «Сумистандартметрологія» у підготовці висококваліфікованих фахівців з якості, стандартизації та сертифікації / В.М.Хярм, В.О.Залога, М.В.Конигін, С.В.Швець //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 33-34.

 80. Синергетические методы в организации обработки информации на этапах жизненного цикла машиностроительного изделия / В.А.Залога, К.А.Дядюра // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 2. – С.64-67.

 81. Синергетические методы в организации обработки информации на этапах жизненного цикла машиностроительного изделия / В.А.Залога, К.А.Дядюра // Науковий потенціал України 2008: матеріали Третьої всеукраїнської науково-технічної конференції, 26-28 березня 2008 р. – К., 2008. – Частина 2. – С. 60-61.

 82. Синергетический подход к организации процессов жизненного цикла изделий машиностроения / В.А.Залога, К.А.Дядюра, С.Н.Соболев // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 89-94.

 83. Система управления качеством и вопросы оптимизации организационной структуры предприятия / В.А.Залога, А.В.Ивченко //Качество, стандартизация, контроль: теория и практика : материалы 8-й Международной научно-практической конференции, 23-26 сентября 2008 г., г.Ялта. – К.: АТМ Украины, 2008. – С. 50-52.

 84. Современные направления исследований в области имитационного моделирования процессов обработки резанием /В.А.Залога, Д.В.Криворучко, М.Сторчак // Сучасні технології у машинобудуванні: збірник наукових праць / голова редкол. А.І.Грабченко. – Харків: НТУ ";ХПІ";, 2008. – Вип. 1. – С. 71-78.

 85. Сравнительный анализ схем суперфиниширования: выбор факторов и показателей / В.О.Залога, Г.Г.Лагута // Високі технології в машинобудуванні: збірник наукових праць НТУ ";ХПІ";. – Харків, 2008. – Вип. 1(16). – С. 104-111.

 86. Сравнительный анализ шпиндельных узлов горизонтально-расточных станков и их совершенствование / Л.М.Сединкин, В.И.Чернецкий // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 89-90.

 87. Структурно-параметрическая оптимизация цикла круглого наружного врезного шлифования / А.В.Евтухов, Ю.А.Сизый // Bicник НТУ «ХПІ». – 2008.

 88. Тестовий контроль знань за допомогою комп'ютерної програми SSUQUESTIONNAIRE 4.6 / А.М.Алексеев, А.В.Акулов //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 104.

 89. Технология ремонта крупногабаритных коленчатых валов /А.И.Акилов, Д.А.Кирюшко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 66.

 90. Технология ремонта крупногабаритных коленчатых валов /А.И.Акилов, А.У.Захаркин, Д.О.Корюшко // Наука и студент XXI века: сборник научных работ 11-й Всеукраинской студенческой научной конференции. – Краматорск: ДГМА, 2008.

 91. Управление процессом резания металлов на основе информации, получаемой методами технической диагностики /В.А.Залога, К.А.Дядюра, В.М.Нагорный // Вісник національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. – Харків: НТУ ";ХПІ";, 2008. – Вип. 35: Технології в машинобудуванні. – С. 49-55.

 92. Эффективность управления производством в условиях его неупорядоченности / В.И.Аль-Шебли, Г.Г.Лагута // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 109.

 93. Finite element analysis of cutting force dynamics / В.А.Залога, С.С.Емельяненко, С.Н.Селивоненко, U.Heisel, М. Storchak //Proceedings of the 11th CIRP International Workshop on modeling of machining operatications. – Gaitherburg: NIST, 2008. – P. 163-170.

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ МЕХАНIКИ ТА ДИНАМIКИ МАШИН

 1. Анализ динамики неуравновешенного ротора в неустойчивой области частот вращения / В.И.Симоновский, В.Н.Ночевный // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 80-81.

 2. Анализ динамики неуравновешенного ротора центробежной машины в области неустойчивых частот вращения / В.И.Симоновский, В.Н.Ночовный // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 2 (18).

 3. Анализ напряженного состояния коленчатого вала оппозитного поршневого компрессора базы 4ГМ2,5 /В.А.Марцинковский, Е.Н.Болдырев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 55-56.

 4. Антипомпажный регулирующий клапан центробежного нагнетателя природного газа / Е.Н.Савченко, А.Сидорец //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 70-71.

 5. Вероятностный расчёт устройств автоматического уравновешивания осевых сил центробежных машин / И.В.Павленко, В.В.Суханов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008 р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 68.

 6. Влияние инерционных свойств жидкости на демпфирующие характеристики щелевых уплотнений / Ю.Я.Тарасевич, Ю.В.Шуплякова // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 112-117.

 7. Влияние местных гидравлических сопротивлений на распределение давления и расход через щелевое уплотнение /Ю.Я.Тарасевич // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 2 (18).

 8. Влияние случайного изменения параметров щелевых уплотнений на динамические характеристики одномассового ротора /Ю.Тарасевич, Е.Савченко // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 1. – С.149-156. – (Hervicon).

 9. Вплив гіроскопічних моментів на динаміку роторів турбокомпресорних агрегатів / В.І.Симоновський, Л.Ю.Равлюк // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 79-80.

 10. Вывод уравнений радиально-угловых колебаний несимметричного однодискового ротора / В.А.Марцинковский, Ю.В.Гордиенко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 74-75.

 11. Динамика одномассового ротора с учетом случайного изменения параметров щелевых уплотнений / Ю.Я.Тарасевич, О.А.Евтушенко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 77.

 12. Динамические характеристики одномассового ротора при случайном изменении параметров щелевых уплотнений /Ю.Я.Тарасевич, Е.Н.Савченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 68-74.

 13. Дросселирующий барьер с дополнительным дросселем /П.М.Калиниченко, Н.Н.Ночевная, В.Е.Никитина // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 63-64.

 14. Дросселирующий барьер с дополнительным саморегулируемым дросселем / П.М.Калиниченко, Н.Н.Ночевная, В.Е.Никитина // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 64-66.

 15. Дросселирующий барьер с совмещённой камерой /П.М.Калиниченко, С.В.Кухаренок // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 60-61.

 16. Жизненный и творческий путь Александра Михайловича Ляпунова / В.А.Марцинковский, Н.И.Кишко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 54-55.

 17. Использование вэйвлет-анализа в диагностирование роторных машин / К.Ю.Холоша, Е.Н.Савченко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 87.

 18. Исследование влияния внутреннего трения на динамику роторов турбокомпрессоров / В.Гадяка, Д.Лейких, В.Симоновский //Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 1. – С. 141-148. – (Hervicon).

 19. Исследование влияния длинного щелевого уплотнения на динамику ротора многоступенчатого насоса / А.В.Загорулько, Е.П.Герасимова, Е.И.Алтынцев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 76-77.

 20. Исследование влияния инерционных составляющих давления на гидродинамические характеристики щелевого уплотнения /Ю.Я.Тарасевич, Ю.В.Шуплякова // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 71-72.

 21. Исследование гидродинамических процессов в устройстве автоматического осевого уравновешивания ротора центробежного насоса / Н.В.Зуева, С.Ю.Коверцов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 67.

 22. Исследование механизма герметизации сухих газовых импульсных уплотнений / А.В.Загорулько, Е.И.Скирдаченко, А.С.Деревянко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 59.

 23. Исследование устойчивости и переходных процессов гидростатического уплотнения / В.И.Симоновский, А.Н.Асадуллаев //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 59.

 24. Исследование эффективности балансировки роторов некоторых типов центробежных насосов в двух плоскостях коррекции / В.И.Симоновский, А.С.Ященко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 82.

 25. Исследования гидродинамических торцовых уплотнений /А.В.Загорулько, С.Н.Гудков, Р.В.Черных // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 57-58.

 26. Карданно-упорное кольцо дросселирующего барьера /П.М.Калиниченко, А.С.Угницев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 61-62.

 27. Компьютеризированный измерительный комплекс для сбора, обработки и анализа вибросигналов / Е.Н.Савченко, Д.С.Янков // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 86.

 28. Контроль и установка рабочих параметров дроселирующего барьера / П.М.Калиниченко, Н.Н.Ночевная, В.Е.Никитина // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 66.

 29. Метод идентификации колебательных систем /В.И.Симоновский, В.Г.Гадяка // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 2 (18).

 30. Нестационарное движение жидкости в торцовом дросселе с колеблющейся стенкой / И.В.Павленко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 2 (18).

 31. О влиянии внутреннего трения на динамику горизонтального ротора / В.Г.Гадяка, Д.В.Лейких, В.И.Симоновский // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №3. – С. 39-46.

 32. Обзор методов диагностирования технического состояния разнообразных машин и механизмов / В.М.Нагорный, А.П.Парфентьев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 84-85.

 33. Обзор методов прогнозирования разнообразных машин и механизмов / В.М.Нагорный, И.Н.Бараник // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 83-84.

 34. Определение гидродинамических характеристик торцового дросселя / Н.В.Зуева, А.Гребенюк // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 56.

 35. Основи стійкості пружних систем: навчальний посібник /Ю.Я.Тарасевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 218 с.

 36. Отчет о научно-исследовательской работе ";Исследование комбинированных опорно-уплотнительных автоматических систем осевого уравновешивания роторов центробежных насосов и компрессоров и разработка методов повышения их экономичности и экологической безопасности";: заключительный / рук. НИР В.А.Марцинковский; автор. кол.: В.А.Марцинковский, Е.Н.Савченко, В.М.Нагорный, А.В.Загорулько, С.М.Верещака, Н.В.Зуева, С.И.Мерзликина, И.В.Боровик, И.В.Павленко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 146 с.

 37. Оценка влияния щелевых уплотнений на динамику ротора /Ю.Я.Тарасевич, А.Ю.Коцур // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 75-76.

 38. Оценка технического состояния машин с помощью пространственных кластеров / В.М.Нагорный, О.А.Нестеров // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 85-86.

 39. Повышение эффективности процесса резания полиграфических материалов на основе диагностики текущего состояния ножа по акустическому сигналу / В.М.Нагорный, В.А.Залога, К.О.Дядюра // Високі технології в машинобудуванні: збірник наукових праць НТУ ";ХПІ";. – Харків, 2008. – Вип. 2 (17).

 40. Про вплив гіроскопічних моментів на динаміку роторів турбокомпресорних машин / В.И.Симоновський, Л.Ю.Равлюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. – № 1 (17).

 41. Програмний комплекс ANSYS в інженерних задачах: навчальний посібник / А.В.Загорулько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 200 с.

 42. Радиально-угловые колебания в щелевых уплотнениях с учетом гидромеханичиских сил и моментов / В.А.Марцинковский, Д.А.Фишер // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 72-73.

 43. Радиальные колебания симметричного ротора /В.А.Марцинковский, В.В.Белан // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 73-74.

 44. Разработка методики определения оптимальных мест расположения плоскостей коррекции центробежных насосов /В.И.Симоновский, В.В.Гуков // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 81-82.

 45. Разработка обобщенной методики расчета сальниковых уплотнений / А.В.Загорулько, С.Н.Гудков, В.А.Чечеткин //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 58.

 46. Разработка программного комплекса для динамических расчетов и балансировки центробежных машин / В.И.Симоновский, Ю.В.Артеменко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 83.

 47. Разработка уточненного метода расчета динамики ротора в щелевых уплотнениях / Ю.Я.Тарасевич, Ю.В.Миронцова //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 78.

 48. Статический и динамический расчет системы автоматического осевого уравновешивания ротора центробежного насоса / Н.В.Зуева, В.М.Лейба // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 69-70.

 49. Статический расчёт затворно-уравновешивающего устройства / И.В.Павленко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008 р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 69.

 50. Статический расчет затворно-уравновешивающего устройства центробежного насоса / И.Павленко // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 165-172. – (Hervicon).

 51. Статический расчёт различных конструкций импульсных затворных газовых уплотнений / В.А.Марцинковский, С.А.Ткаченко //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 56-57.

 52. Теоретические и экспериментальные исследования регулятора перепада давления ";газ-газ"; системы сухих газовых уплотнений компрессоров / А.Загорулько, С.Королев, С.Гудков // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 123-138. – (Hervicon).

 53. Теорія пластин і оболонок / І.В.Павленко. – Суми: Вид-во Вид-во СумДУ, 2008. – 68 с.

 54. Технология повышения долговечности гибких элементов упругих муфт / В.С.Марцинковский, В.Б.Тарельник, С.А.Горовой //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 2. – С.77-80.

 55. Типы учебной мотивации студентов и методы улучшения их работы / И.В.Павленко, В.В.Павленко // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 67-73.

 56. Уточнение гидродинамических характеристик торцового дросселя автоматического разгрузочного устройства ротора центробежного насоса / Н.Зуева // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 173-180. – (Hervicon).

 57. Уточнение методов расчёта характеристик устройств автоматического уравновешивания осевых сил центробежных машин /В.А.Марцинковский, Я.Коцегуб // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 67-68.

 58. Чинники, що впливають на ефективність проведення практичних занять / К.П.Герасиміва // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 16-18.

 59. Чисельні методи у механіці: навчальний посібник /А.В.Загорулько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 185 с.

 60. Численный анализ щелевых уплотнений-опор / А.Загорулько, К.Герасимива, Е.Алтынцев // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С.105-113. – (Hervicon).

 61. Экспериментальные исследования физико-механических свойств сальниковых набивок / А.Загорулько, С.Гудков, Я.Гафт //Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 115-121. – (Hervicon).

 62. Эффективные способы автоматического уравновешивания осевой силы / П.М.Калиниченко, Н.Н.Ночевная, В.Е.Никитина // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 62-63.

 63. Effect of stochastic variations parameters of annular seals on a dynamic characteristics of one-masses rotor / Y.Tarasevich, E.Savchenko //Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 1, № 10. – P. 149-156.

 64. Examination of agency of the interion friction on dynamics of curls of yurbocompressors / В.І.Симоновський, В.Г.Гадяка, Д.В.Лейких //Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – Kielce, 2008. – Vol. 1, № 10. – Р. 141-148.

 65. Experimental investigations of physicomechanical properties of packing / A.Zahorulko, S.Gudkov, J.Gaft // Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 2,

№ 10. – P. 115-121.

 1. Hydrodynamika bezstykowych uszczelnien promieniowych - sformulowanie problemu / W.А.Marcinkowski // Zeszyty naukowe, Nauki techniczne. – 2008. – № 7. – S. 97-108.

 2. Improvement of hydrodynamic characteristics of automatic discharging device face throttle of centrifugal pump rotor / N.Zuyeva //Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 2, № 10. – Р. 173-180.

 3. Numerical analysis of annular seals-bearings / A.Zahorulko, K.Gerasimiva, Y.Altyncev // Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 2,

№ 10. – P. 105-114.

 1. Seft-controlled face seal / W.А.Marcinkowski // Pomiary-Automatyka-Kontrola. – 2008. – № 5. – S. 270-272.

 2. Static analysis of the locking-balancing automatic device of the centrifugal pump / I.Pavlenko // 12th International scientific conference ";Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery";. – Kielce-Przemysl, 2008. – Vol. 2. – P. 165-172.

 3. Theoretical and experimental investigations of difference pressure regulator ";gas-gas'' of dry gas seals system of compressors / A.Zahorulko, S.Korоlev, S.Gudkov // Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 2, № 10. – P.123-138.

 4. Teoria konstrukcji uszczelnien bezstykowych /W.А.Marcinkowski, C.Kundera. – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – 444с. 

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 1. Активизация процессов восприятия и запоминания теоретического материала в дистанционной форме обучения /И.В.Возная, О.М.Нестеренко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 13-14.

 2. Анализ сетевого трафика для защиты от сетевых атак /Д.А.Пыжова, М.С.Бабий // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 169-170.

 3. Аналіз даних: навч. посіб. / Н.В.Тиркусова, В.О.Боровик, Л.О.Глущенко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 204 с.

 4. Аналіз монетарної політики в країнах з перехідною економікою / С.О.Маслова, З.І.Маслова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 170-176.

 5. Болонський процес – місце і участь у ньому галузевої профспілки / В.О.Боровик, М.М.Олада // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 32-35.

 6. Використання генетичного алгоритму для розв’язання оберненої задачі еліпсометрії / М.Г.Демиденко, С.І.Проценко, О.Б.Проценко, О.В.Федченко, П.Шифолович // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 33-42.

 7. Використання системи підтримки навчання для інформаційного супроводу викладання комп'ютерних дисциплін /В.О.Боровик, С.О.Петров // 8-а Міжнародна науково-практична школа-конференція. – Харків, 2008.

 8. Вплив інформативності на процес прийняття рішення учасниками конфліктної економічної ситуації з позиції теорії ігор /С.П.Шаповалов, Ю.М.Петрушенко, Л.К.Гібнер // Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. – Ялта, 2008. – С. 48-50.

 9. Гібридний алгоритм оптимізації параметрів функціонування системи підтримки прийняття рішень, що навчається / А.С.Довбиш, О.О.Дзюба // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 70-76.

 10. Деякі особливості організації дистанційного навчання з дисципліни «Дискретна математика» / З.І.Маслова, Т.В.Лаврик //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 27-28.

 11. Дослідження вразливості тренажерів для дистанційної форми навчання / С.П.Шаповалов, М.А.Коломієць // Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі й перспективи (INCEL-08). – Одеса, 2008.

 12. Засоби взаємодії тьютора і студента в дистанційному навчанні / А.О.Олешко, В.О.Любчак // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 193-194.

 13. Застосування методу молекулярної динаміки в комп'ютерному експерименті при розрахунках фізичних параметрів ансамблю частинок / А.Безпалий, Д.Маковейчук, В.О.Боровик, Л.М.Панченко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 70.

 14. Использование венгерского метода решения транспортной задачи / А.Г.Руденко, С.А.Петров // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 190-193.

 15. Использование интелектуальных систем управления для повышения качества образования в дистанционном обучении /С.А.Петров // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 2. – С.61-67.

 16. Інтегрована інформаційна система Сумського державного університету / В.О.Любчак, В.В.Хоменко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 18-23.

 17. Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи розпізнавання банківських документів / Т.С.Міцай, А.С.Довбиш // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 188-190.

 18. Інформаційне та програмне забезпечення ієрархічної системи розпізнавання електронограм / А.І.Ключник, А.С.Довбиш // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 183.

 19. Інформаційне та програмне забезпечення ієрархічної системи розпізнавання символів / В.О.Востоцький, А.С.Довбиш //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 186-188.

 20. Інформаційне та програмне забезпечення мультисенсорної системи розпізнавання неправди / О.В.Кєтов, О.А.Якушев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 157-158.

 21. Інформаційне та програмне забезпечення системи керування дистанційним навчанням з використанням методів адаптивного випадкового пошуку / І.В.Шелехов, І.О.Чумак-Жунь, З.І.Маслова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 17-18.

 22. Інформаційне та програмне забезпечення системи керування електронним мікроскопом / К.Д.Павлун, А.С.Довбиш//ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 165-167.

 23. Інформаційно-екстремальна інтелектуальна технологія аналізу та синтезу систем керування, що навчаються / А.С.Довбиш // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції ";Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007";, 7-9 листопада 2007 / А.С. Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С. 11-13.

 24. К вопросу о построении нелинейных регрессионных моделей /В.Н.Долгих, С.П.Шаповалов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 77-81.

 25. Класифікація зображень в контейнерному просторі ознак розпізнавання / А.М.Скаковська, О.Ю.Соколов // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2008. – № 1 (31). –

С. 50-52.

 1. Криптологія: навч. посібник / Т.М.Усатенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 164 с.

 2. Лояльность преподавателя как критерий оценки его профессионализма / А.П.Чекалов, С.П.Шаповалов, М.С.Бабий //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 93-94.

 3. Математична модель просторового руху літального апарата на твердому паливі в атмосфері / В.І.Макеєв, М.М.Ляпа, Л.Д.Назаренко //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 5-12.

 4. Математичне моделювання фінансово-господарської діяльності малого підприємства / І.І.Яременко, Л.Д.Назаренко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 181-182.

 5. Математичне та комп`ютерне моделювання оцінки ліквідності комерційного банку / Л.Д.Назаренко, З.І.Маслова // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3.  –

С. 111-118.

 1. Методи та алгоритми обчислень: навч. посібник /В.О.Любчак, Л.Д.Назаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 313 с.

 2. Методичні аспекти викладання розділів математичної теорії ігор / С.П.Шаповалов // ХХІІ Міжнародна наукова конференція ім. М.Кравчука: матеріали конференції. – К., 2008. – С. 367.

 3. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента заочної форми навчання спеціальності 6.080201 з навчальної дисципліни ";Основи Інтернет"; / Т.М.Усатенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Комп'ютерні мережі"; для студ. заочної форми навчання напряму 0802 ";Прикладна математика"; / Уклад. М.С.Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Теорія програмування"; для студ. заочної форми навчання напряму 0802 ";Прикладна математика"; / Уклад. М.С.Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 6. Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни ";Системи та методи прийняття рішень"; на тему ";Оцінка функціональної ефективності навчання системи прийняття рішень за ентропійним критерієм"; для студ. напряму 0802 ";Прикладна математика"; денної та заочної форм навчання / Уклад. А.С. Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 7. Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни ";Системи та методи прийняття рішень"; на тему ";Оцінка функціональної ефективності навчання системи прийняття рішень за інформаційним критерієм Кульбака"; для студ. напряму 0802 ";Прикладна математика"; денної та заочної форм навчання / Уклад. А.С.Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 13с.

 8. Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни ";Системи та методи прийняття рішень"; на тему ";Розроблення алгоритму екзамену системи прийняття рішень, що навчається"; для студентів напряму 0802 ";Прикладна математика"; денної та заочної форм навчання / Уклад. А.С.Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 11 с.

 9. Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни ";Системи та методи прийняття рішень"; на тему ";Формування вхідного математичного опису системи прийняття рішень, що навчається"; для студентів напряму 0802 ";Прикладна математика"; денної та заочної форм навчання / Уклад. А.С. Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ. – 9 с.

 10. Методичні вказівки і контрольні завдання до практичного заняття на тему ";Знаходження максимального потоку через транспортну мережу"; для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання / Уклад.: З.І.Маслова, Л.Д.Назаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 11. Методичні вказівки і контрольні завдання до практичного заняття на тему ";Часткові автомати та їх мінімізація"; з дисципліни ";Дискретна математика"; для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання / З.І.Маслова, Л.Д.Назаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 12. Моделирование токовой защиты с помощью теории нечетких множеств / В.С.Ноздренков, А.Ю.Хатунцев, А.А.Костян // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №3. – С. 82-86.

 13. Моделирование физических свойств углеродных нанотрубок с использованием 3D STUDIO MAX / Я.Мишенин, Е.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 163-164.

 14. Моделі конкуренції та партнерства з позиції математичної теорії ігор / С.П.Шаповалов, Л.К.Гібнер // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали міжнородної наукової конференції. – Суми, 2008. – С. 129-131.

 15. Моделі побудови адаптивних навчальних систем: підходи та проблеми / Б.О.Кузіков // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 39-40.

 16. Обнаружение дрейфа нуля статической характеристики квазистационарного динамического объекта /М.Ю.Слепушко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 167-169.

 17. Оперативный контроль нелинейных квазистационарных динамических объектов / В.В.Авраменко, М.Ю.Слипушко //Електроніка та системи управління. – 2008. – № 3(17). – С.118-122.

 18. Оперативный контроль нелинейных квазистационарных динамических объектов / В.В.Авраменко, М.Ю.Слипушко // Теорія та методи обробки сигналів: ІІ Міжнародна наукова конференція, 20-22 травня 2008 р. – 2008.

 19. Определение передаточной функции нелинейного элемента /В.О.Жаловага, В.В.Авраменко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 155-156.

 20. Оптимізація параметрів функціонування системи керування телекомунікаційним інформаційно-освітнім середовищем вищого навчального закладу / В.О.Любчак, Р.Б.Барило // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. –

С. 134-139.

 1. Оптимізація стабілізації зображення за оперативністю при класифікаційному настроюванні системи розпізнавання /А.М.Скаковська, О.Ю.Соколов // Системи обробки інформації : зб. наук. праць. – Харків: ХУПС, 2008. – Вип. 9(67). – С. 92-94.

 2. Основи математичної теорії систем: навчальний посібник /В.О.Любчак, Л.Д.Назаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 221 с.

 3. Особливості розробки алгоритму моделювання вуглецевих нанотрубок та його програмної реалізації / Ю.І.Лиценко, О.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";:програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 162-163.

 4. Партнерство на користь студентам / О.В.Купенко, О.Б.Проценко, Л.О.Колісник // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 16-17.

 5. Побудова ієрархічної структури для розпізнавання електронограм за інформаційно-екстремальним методом /Л.С.Крамінська, С.С.Мартиненко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – C. 179-180.

 6. Применение метода Монте-Карло для нахождения рационального решения многокритериальных задач оптимизации на множестве Парето / С.П.Шаповалов, В.Н.Долгих // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 жовтня 2008 р. – Суми: ДВНЗ ";УАБС НБУ";, 2008.

 7. Проектирование портала знаний по информационным технологиям / М.С.Бабий, А.П.Чекалов, С.С.Шевченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 128-133.

 8. Разработка и программная реализация системы управления рекламным контентом на сайте / М.Б.Скуба, Е.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 151.

 9. Разработка компьютерной системы распознавания гидроакустических сигналов и моделирование ее работы /М.А.Тимофеева, В.В.Авраменко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 171-173.

 10. Решение задачи обмена данными между конфигурациями 1С: предприятие различных версий / А.А.Тищенко, Е.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 174.

 11. Розробка математичної моделі одношарової вуглецевої нанотрубки типу ";ARMCHAIR"; при повздовжній та поперечній деформації / В.М.Литвиненко, О.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 159-160.

 12. Статистическое моделирование работы гидравлического двигателя / В.Е.Карпенко, В.В.Авраменко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 156-157.

 13. Сучасна методика оцінювання знань за чотирирівневою моделлю / М.С.Ніколаєнко, О.П.Чекалов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 164-165.

 14. Телекомунікаційне інформаційно-освітнє середовище Сумського державного університету / В.О.Любчак, А.В.Васильєв //Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі й перспективи (INCEL-08). – Одеса, 2008.

 15. Теорія інформації: навчальний посібник / Н.О.Тулякова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 212 с.

 16. Теорія програмування: навч. посіб. / М.С.Бабій, О.П.Чекалов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 181 с.

 17. Формування матриць зв'язності елементів навчального контента системи дистанційного навчання / А.С.Довбиш, В.О.Любчак, Б.О.Кузіков // Радіоелектронні та комп'ютерні системи. – 2008. – №4. – С. 165-167.

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ І МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ

 1. Актуальність та основні напрямки організації самостійної роботи студентів у контексті безперервної освіти / О.А.Білоус, Н.С.Мартинова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 31-32.

 2. Вдавлювання штампа з пружним покриттям у пружну смугу /Т.І.Жиленко, В.І.Острик // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 55-57.

 3. Використання основних геометричних фігур при графічному розв'язанні задач з параметрами / О.А.Білоус, А.В.Клименко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 37-38.

 4. Вплив самоконтролю на прояв пізнавальної самостійності студентів / Н.М.Захарченко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 40-41.

 5. Динамическая модель ротора центробежной машины /И.Н.Беда, А.И.Беда // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: рограма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 30-32.

 6. Завдання до контрольних робіт з курсу ";Теорія ймовірностей"; для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання /Ю.П.Бородай, В.А.Клименко, Т.І.Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 7. Збірник задач зі спецкурсу ";Вибрані розділи з математики";: навч. посіб. / Н.І.Одарченко, О.В.Бондар. – Суми: СумДУ, 2008. – 171с.

 8. Індивідуальні заняття як методи підвищення рівня знань студентів у рамках кредитно-модульної системи навчання /Т.В.Завальна, П.Ю.Ткач, М.С.Назаров // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 39-40.

 9. К оценке времени существования жидкой фазы в пластине, подверженной воздействию концентрированного потока энергии /В.А.Клименко, А.А.Чаплыгин, В.О.Ячменьов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 21-22.

 10. Комплекс електронних засобів підтримки курсу ";Вища математика"; для студентів першого курсу інженерних спеціальностей /Н.С.Мартинова, А.Бузов, К.Безверхий, О.Мартинов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 38-39.

 11. Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних і контрольних робіт з дисципліни ";Вища математика"; з теми ";Криволінійний інтеграл"; для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Уклад.: В.В.Ніколенко, І.О.Шуда. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 12. Методичні вказівки до розділу ";Дії з дробами, проценти, рівняння та системи рівнянь, функції та графіки"; з курсу ";Математика"; для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.М.Максименко, Ю.А.Кравченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 84 с.

 13. Методичні вказівки до розділу ";Елементи планіметрії"; з курсу ";Математика"; для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.М.Максименко, Ю.А.Кравченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 14. Методичні вказівки до розділу ";Елементи стереометрії"; з курсу ";Математика"; для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.М.Максименко, Ю.А.Кравченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 15. Методичні вказівки до розділу ";Нерівності, прогресії, показникова і логарифмічна функції. Рівняння і нерівності"; з курсу ";Математика"; для студ. підготовчого відділення факультету по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.А.Кравченко, Ю.М.Максименко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 16. Методичні вказівки до розділу ";Похідна та її застосування"; з курсу ";Математика"; для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.М.Максименко, Ю.А.Кравченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 17. Методичні вказівки до розділу ";Тригонометрія"; з курсу ";Математика"; для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.А.Кравченко, Ю.М.Максименко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 57 с.

 18. Навчальний план обласної фізико-математичної школи /Н.І.Одарченко, Ю.А.Зимак, В.А.Клименко, В.М.Захарова // Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення МАН України: методичний посібник / За заг. ред. Л.В.Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2008. – С. 223-228.

 19. Напряжённое состояние упруго-затвердевающей пластины, подверженной воздействию электронного луча / В.В.Николенко, В.О.Ячменев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 20-21.

 20. Оптимизационная задача модифицированной модели Леонтьева для межотраслевого баланса / А.А.Прядка, А.А.Чаплыгин //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 24-25.

 21. Особливості дослідницької роботи школярів з математики /В.О.Ячмєньов // Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення МАН України: методичний посібник / За заг. ред. Л.В.Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2008. – С. 244-245.

 22. Построение эконометрической модели с лаговыми переменными при описании ВВП / А.М.Назаренко, Н.В.Бондарь //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 119-125.

 23. Разработка проточных частей центробежного насоса методом математического моделирования / А.С.Косторной, Н.С.Мартынова //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 22-30.

 24. Расчёт температуры поверхности плазменно-детонационных порошковых покрытий при обработке электронными пучками /Ю.А.Кравченко, М.Скляров // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 32-33.

 25. Теплопроводность стержня конечной длины. Исследование установившегося режима / А.С.Бурый, В.А.Клименко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 26-27.

 26. Тестування як форма оцінки знань у рамках кредитно-модульної системи навчання / Т.В.Завальна // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 66-67.

 27. Умови самоорганізованої модуляції / І.О.Шуда, С.С.Борисов //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 23-24.

КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

 1. Аналітична модель бойового функціонування артилерійської батареї / В.М.Супрун, М.М.Ляпа, П.Е.Трофименко // І Всеукраїнська науково-технічна конференція ЛВАКУ. – Львів, 2008.

 2. Визуализация информационных характеристик электромагнитной обстановки в спутниковой системе связи /А.С.Мазманишвили, О.Я.Никонов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 30-37.

 3. Влияние пластической деформации на структурные изменения приповерхностного слоя аморфных сплавов / В.Д.Карпуша, У.С.Швец // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи - 2008 / И.М.Неклюдов, В.М.Шулаева. – Харьков: Харьковская нанотехнологическая ассамблея, 2008. – Т. 2. – С. 153-158.

 4. Еліпсометричні дослідження структурних змін аморфних сплавів унаслідок пластичної деформації / У.Швець, В.Карпуша //Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2008. – Вип. 41. – С. 275-282.

 5. Застосування марківських та напівмарківських процесів у побудові аналітичних моделей протидіючих угруповань / В.М.Супрун, А.О.Вакал // І Всеукраїнська науково-технічна конференція ЛВАКУ. – Львів, 2008.

 6. Керування хаосом у ланцюжках дисипативних осциляторів /М.О.Лантух, І.О.Князь // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 114-115.

 7. Математичні аспекти побудови дескриптивних та оптимізаційних моделей керованих систем / О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1.

 8. Методические указания к практическим занятиям ";Обработка данных медицинских исследований в Exel"; по дисциплине ";Медицинская информатика"; специальности 7.110101 ";Лечебное дело"; для иностранных студентов дневной формы обучения / Уклад. У.С.Швец. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.

 9. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу ";Інформатика та комп'ютерна техніка"; для студ. економ. спец. заочної форми навчання. Ч.1. Вимоги до виконання і оформлення курсової роботи. Приклад виконання курсової роботи / Уклад.: О.А.Шовкопляс, Л.О.Стеценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 62 с.

 10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу ";Економетрія"; для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад.: О.М.Назаренко, А.О.Васильев, Д.В.Фільченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 43 с.

 11. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу ";Основи інформатики та обчислювальної техніки"; з теми ";Текстовий редактор Microsoft Word"; для студентів 1-го курсу напряму підготовки 6.060101 ";Правознавство"; денної форми навчання / Уклад. О.О.Базиль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 12. Методичні вказівки до виконання розрахункової та курсової робіт з дисципліни ";Програмування та алгоритмічні мови"; для студ. фізико-технічних спец. усіх форм навчання / Уклад. І.В.Коплик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 27 с.

 13. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ";Програмування та алгоритмічні мови"; для студ. фізико-технічних спец. усіх форм навчання / Уклад.: І.В.Коплик, В.В.Курінна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 60 с.

 14. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу ";Математичне моделювання бізнес-процесів"; для студентів економічних та математичних спеціальностей усіх форм навчання. Ч.1. ";Побутова та комп'ютерна реалізація закритих і відкритих моделей бізнес-процесів"; / Уклад.: О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

 15. Моделирование влияния шероховатости и неоднородности структуры приповерхностного слоя на его оптические свойства /В.С.Никитин, В.Д.Карпуша, У.С.Швец // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 117-119.

 16. Моделирование стохастических колебаний транспортного средства в условиях дробового шума и белого шума /А.С.Мазманишвили, О.Я.Никонов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 87-92.

 17. Моделювання ефектів другого порядку і регресійного аналізу в класичних функціях форм / О.М.Назаренко // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1.

 18. Об одном алгоритме идентификации с обратной связью нелинейной по параметрам системы / А.А.Васильев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147-149.

 19. Об одном способе идентификации нелинейных и параметрических систем макродинамической динамики /А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Економічна кібернетика. – 2008. – №4.

 20. Определение группы молекулярной симметрии /О.И.Резниченко, О.А.Шовкопляс // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 140-141.

 21. Оптимальное управление системой градиентного типа /А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Актуальні проблеми математики та інформатики: Запорізький національний університет. – 2008.

 22. Особливості викладання інформатики для іноземних студентів медичного напряму навчання / У.С.Швець // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 37-38.

 23. Особливості застосування VES-функції в економетричному моделюванні / А.М.Назаренко, М.В.Карпуша // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології. – Кривий Ріг, 2008.

 24. Оценивание параметров динамической модели градиентного типа по данным наблюдений / А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1.

 25. Оценка скорости пульсовой волны в аорте у больных на атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и кардиомиопатию /М.В.Купына, У.С.Швец // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 112-113.

 26. Параметрична ідентифікація динамічних систем методом декомпозиції траєкторії руху на складі / О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко // Системний аналіз і управління. – 2008.

 27. Параметрична ідентифікація стаціонарних лінійноквадратичних моделей динамічних систем / О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко // Складні системи і процеси. – 2008. – № 1.

 28. Побудова аналітичних моделей складних систем на основі випадкових процесів / В.М.Супрун // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 138-140.

 29. Побудова та ідентифікація лінійно-квадратичних моделей формалізованих динамічних систем / О.М.Назаренко // Вісник Харківського національного університету. – 2008. – № 2.

 30. Построение динамики ВВП в форме уравнений с лаговыми переменными / А.М.Назаренко, Н.В.Бондарь // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології. – Кривий Ріг, 2008.

 31. Построение динамической модели с релейными управлениями / А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Актуальні проблеми математики та інформатики : Львівський національний університет. – 2008.

 32. Построение модели с запаздыванием сбыта в условиях неравновесного рынка / А.М.Назаренко, Н.Н.Манько // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології. – Кривий Ріг, 2008.

 33. Построение эконометрической модели с лаговыми переменными при описании ВВП / А.М.Назаренко, Н.В.Бондарь //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 119-125.

 34. Пример математической модели боевого функционирования АК / В.Н.Супрун, А.А.Вакал // Артиллерийское стрелковое вооружение. – 2008. – № 2(27). – С. 9-12.

 35. Про деякі типи VES-функцій та їх застосування /О.М.Назаренко, М.В.Карпуша // Вісник КЕІ КНЕУ. – 2008. – № 1.

 36. Про систему безперервного підвищення кваліфікації викладачів Сумського державного університету / В.Д.Карпуша //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 28-30.

 37. Проблеми дистанційного навчання юристів в Україні /Є.В.Трохан, О.О.Базиль // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 145-147.

 38. Радиционно-химические процессы в молекулярных системах с участием высоковозбужденных состояний / О.А.Шовкопляс, Ю.М.Лопаткин // Міжнародна конференція ИСМАРТ-2008. – Х., 2008.

 39. Реверсивні фазові переходи у системах з внутрішнім та зовнішнім мультиплікативними шумами / І.О.Лисенко, А.В.Дворніченко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 123-124.

 40. Решение задач оптимального управления динамических систем градиентного типа в двумерном случае / А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Математическое моделирование. – 2008. – № 1.

 41. Розвиток дистанційної освіти в США / О.В.Авраменко, О.О.Базиль // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 141-143.

 42. Роль и место межпредметных связей в системе высшего образования / О.А.Литвиненко, О.А.Шовкопляс // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 138-139.

 43. Самоосвіта студентів як головна передумова організації навчання в регіональних підрозділах ВНЗ / І.А.Медведєв, О.А.Шовкопляс // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 91-92.

 44. Селективные процессы при квазиравновесной стационарной конденсации и алюминия: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.07 / Корнющенко Анна Сергеевна. – Сумы, 2008. – 139 с. 

 45. Современные способы модификации свойств поверхности /О.О.Базиль, Ю.А.Кравченко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – Запоріжжя, 2008.

 46. Специфікація та розв'язання LQ-задач оптимального керування стаціонарними динамічними системами / Д.В.Фільченко //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 121-122.

 47. Статистический анализ уровня использования математических знаний в экономических дисциплинах / В.В.Милютина, Л.А.Сигида, О.А.Литвиненко, О.А.Шовкопляс // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика,механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 134-135.

 48. Сучасні технології забезпечення дистанційного навчання /С.П.Ричкаль, І.О.Бершов, О.О.Базиль // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 143-144.

 49. Тенденції та проблеми розвитку дистанційної освіти /О.О.Базиль // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 28-29.

 50. У постійному русі / В.Д.Карпуша, В.О.Любчак, А.М.Чорноус // Резонанс. – 2008. – № 10-12. – С. 4-5.

 51. Узагальнення аналітичної моделі бою для різнорідних протидіючих угруповань / В.М.Супрун, В.І.Грабчак, А.А.Вакал //Збірник наукових праць ХУПС. – Х., 2008. – Вип. 2 (17). – С. 10-13.

 52. Узагальнення аналітичної моделі бою для однорідних угруповань / В.М.Супрун, В.І.Грабчак // Системи управління навігації та зв'язку. – 2008. – Вип.1(5). – С. 97-99.

 53. Чисельне моделювання процесу спінодального розпаду за наявності внутрішнього шуму / Л.В.Баранова, А.В.Дворніченко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 135-136.

 54. Parametric Identification of State-Spase Dynamic Systems: A Teme-Dimain Perspectiv / О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко // IJICIC. – 2008. – Vol. 4, № 7.

КАФЕДРА ОПОРУ МАТЕРIАЛIВ І МАШИНОЗНАВСТВА

 1. Диагностическая ценность признаков состояния винтовых компрессорных установок / В.Б.Курочкин // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 3. – С.59-62.

 2. Динамічне сьогодення та погляд у майбутнє: історія Сумського державного університету / А.В.Васильєв // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – C. 7-16.

 3. Завжди можна краще: доповідь ректора А.В. Васильєва на квітневому засіданні вченої ради університету, присвяченому ходу виконання Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ / А.В.Васильєв // Резонанс. – 2008. – № 8-9. – С. 4.

 4. Звіт про науково-дослідну роботу ";Дослідження особливостей, розробка методологічних засад створення програмних засобів дистанційного навчання інженерних спеціальностей";: заключний звіт /керівн. НДР А.В.Васильєв; автор. кол.: А.Васильєв, В.Карпуша, В.Любчак, А.Довбиш, О.Алєксєєв, О.Ковилєв, Д.Алєксєєнко, Н.Мартинова, І.Шелехов, С.Петров, А.Півень, С.Мартиненко, Р.Барило, Б.Кузіков, М.Слабко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 210 с.

 5. Исследование вращения массивного стержня вокруг неглавной оси инерции с учетом изгибной жесткости вала / Д.А.Жигилий, И.А.Ганненко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 106-108.

 6. Исследование движения гироскопа с учетом изгибной жесткости вала / Д.А.Жигилий, А.С.Гапон // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 104-105.

 7. Інноваційні підходи в управлінні навчально-освітньою діяльністю вищих навчальних закладів / А.В.Васильєв, В.Д.Карпуша //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 12-18.

 8. Інноваційність і креативність як організаційно-технологічна основа освітньо-розвиваючої діяльності Сумського територіального відділення МАН України / А.В.Васильєв, Л.В.Тихенко // Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / рецензенти: В.В.Вербицький, В.В.Мачуський. – Суми: Сумська обласна друкарня, 2008. – С. 125-133.

 9. Інформаційно-бібліотечна система сучасного ВНЗ: досвід роботи Сумського державного університету / А.Васильєв, Т.Слабко //Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 82-85.

 10. К вопросу о предельных напряжениях при изгибе /И.Б.Каринцев, А.И.Каринцева // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 88-89.

 11. Минимизация контактних напряжений в зубчатом зацеплении конического редуктора / В.Б.Курочкин, Д.А.Сердюк, М.С.Скиданенко //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 97-99.

 12. Минимизация межосевого расстояния зубчатих цилиндрических редукторов / В.Б.Курочкин, М.А.Иваний, В.В.Коренев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";. Програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 99-101.

 13. Определение размеров звеньев шарнирного четырехзвенного механизма / М.А.Никитин, А.Андреяшева // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 94-95.

 14. О методе сил в задачах расчета статически неопределимых стержневых систем / С.И.Катаржнов, Н.М.Гладкая // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 96.

 15. О расчете статически неопределимых балок ступенчато-переменной жесткости / С.И.Катаржнов, А.М.Грузд // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 96-97.

 16. О роли научной лаборатории в учебном процессе /И.Б.Каринцев // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 100-101.

 17. Оптимизация межосевого расстояния червячных редукторов /В.Б.Курочкин, А.А.Стеценко, С.Ю.Скоробагатько // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 101-103.

 18. Оптимизация однажды статически неопределимой консольной балки по условию жесткости / Д.А.Жигилий, М.А.Зимин //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 108-109.

 19. Повышение качества курсового проектирования привода ленточного конвейера / В.Б.Курочкин // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 139-140.

 20. Проектирование привода механического кривошипного пресса / В.В.Стрелец, И.А.Чуб // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 93-94.

 21. Прочность при внецентренном действии продольных сил для хрупких материалов / И.Б.Каринцев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 90.

 22. Снижение уровня вибрации компрессорных установок ВВ-32/8УЗ / В.Б.Курочкин // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 66-73.

 23. Сумський державний університет - ВНЗ, що динамічно розвивається / А.В.Васильєв // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 3-16.

 24. Условия выбора размеров звеньев четырехзвенных рычажных механизмов с низшими парами / М.А.Никитин, А.Ратушный // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 95-96.

 25. Экспериментальные исследования многослойных цилиндров на действие внутреннего гидростатического давления / С.М.Верещака, Д.А.Жигилий // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 54-61.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ

 1. Влияние связанности термоупругих полей на динамическую напряженность пластинки / В.Н.Кобзарь, Л.А.Фильштинский //Избранные проблемы прочности современного машиностроения: сборник научных статей Института механики МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – С. 103-109.

 2. До питання впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні дисципліни ";Математичний аналіз"; / О.В.Бондар, Н.І.Одарченко // ХІІ Международная научная конференция им. академика М.Кравчука. – К., 2008.

 3. Дослідження зв'язних хвильових термопроужних полів у кусково-однорідних та багатозв'язних тілах / Л.А.Фильштинський, О.В.Бондар, В.М.Кобзар // Сучасні проблеми механіки та математики: міжнародна наукова конференція. – Львів, 2008.

 4. Дослідження термопружного стану товстостінної оболонки скінченої довжини / Н.О.Молдаванова // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 49-50.

 5. Задача связанной термоупругости для полуслоя с туннельной полостью ( кососимметричный случай) / Л.А.Фильштинский, А.В.Бондарь // Прикладная механика. – 2008. – Т. 44, №10. – С. 28-36.

 6. Задача зв'язаної термопружності для шару з двома отворами при змішаних умовах на його торцях / О.В.Бондар // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 48.

 7. Исследование резонансной картины в сплошном круговом изотропном цилиндре конечной длины / Т.Л.Ткачова, Ю.Д.Ковалев //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 51.

 8. Исследование упругих волновых полей в неорганической изотропной среде с включением / Л.А.Фильштинский, Е.И.Москаленко // Теоретическая и прикладная механика. – 2008. – Вып. 43. – С. 124-129.

 9. Исследование упругих полей в изотропной среде с включением / Е.И.Москаленко, Л.А.Фильштинский // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 52.

 10. Конспект лекцій з дисципліни ";Алгебра та геометрія"; з напрямів підготовки ";Прикладна математика";, ";Інформатика"; для студентів денної форми навчання: у двох частинах. Ч. 1 / Уклад. В.Д.Погребний. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 159 с.

 11. Конспект лекцій з дисципліни ";Алгебра та геометрія"; з напрямів підготовки ";Прикладна математика";, ";Інформатика"; для студентів денної форми навчання: у двох частинах. Ч. 2 / Уклад. В.Д.Погребний. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 144 с.

 12. Метод граничных элементов для задачи о равновесии породного массива с полостью / Д.В.Кушнир // Материалы ХVIII МНШ им. академика С.А.Христановича, 22-28 сентября 2008, Крым, г.Алушта. – 2008.

 13. Методические указания к практическим работам и выполнению самостоятельных работ по дисциплине ";Дифференциальные уравнения"; для студентов дневной, заочной и вечерней форм обучения / Состав. Ю.Д.Ковалев. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 63 с.

 14. Методичні вказівки до практичних робіт та контрольні завдання з дисципліни ";Вища математика"; для студ. економічних спец. денної форми навчання. Ч.2 / Уклад. Л.І.Брацихіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 112 с.

 15. Особенности решения эвристических задач / Л.И.Брацыхина, В.М.Брацыхин // Матеріали науково-практичної конференції викладачів та студентів СНАУ. – Суми, 2008.

 16. Осреднение магнитных свойств гибридных волокнистых ферромагнитных композитов / Ю.В.Шрамко // Сучасні проблеми механіки та математики: міжнародна наукова конференція. – Львів, 2008.

 17. Отчет о научно-исследовательской работе ";Граничные задачи неклассических моделей теплопроводности и термоупругости для изотропных и антизотропных тел";: заключительный / рук. НИР Л.А.Фильштинский; авт. кол. Л.А.Фильштинский, В.А.Фильштинский, А.В.Бондарь, Т.А.Киричек, Т.Л.Мизина, Л.Л.Фильштинская, В.Н.Кобзарь, Ю.В.Сиренко, А.В.Бережной. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 213 с.

 18. Перспективы развития нанотехнологии / Л.А.Фильштинский, М.В.Бойко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 42-43.

 19. Плоская динамическая задача связанной термоупругости /В.Н.Кобзарь, Л.А.Фильштинский // Прикладная математика и механика. – 2008. – Том 72, № 5. – С. 840 -841.

 20. Применение метода регулярных структур к осреднению магнитных свойств волокнистых ферромагнитных композитов /Ю.В.Шрамко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 47.

 21. Прочность толстостенных плит и опор с учетом связанности термоупругих полей / Л.А.Фильштинский, А.В.Бондарь // Проблемы машиностроения. – 2008. – Том 11, № 5-6. – С. 60-69.

 22. Расчет термоупругих полей в многосвязном цилиндрическом теле / Л.А.Фильштинский, Ю.В.Сиренко // Проблемы машиностроения. – 2009. – Том 12, № 1. – С. 69-78.

 23. Сжатие растровых изображений с помощью вейвлет - преобразований / А.А.Худан, Л.В.Шрамко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 44-45.

 24. Статичне навантаження жорстко закріпленого шару з порожниною / Л.А.Фильштинський, Д.В.Кушнір // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 51.

 25. Термодинамические свойства фрактальных структур /Т.А.Киричек, Т.В.Мукомел, Л.А.Фильштинський // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 46.

 26. Унификация подходов оценивания качества знаний в условиях кредитно-модульной системы / Т.С.Сушко, Е.И.Оглоблина // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 73-74.

 27. Dynamic problems of the theory of elasticity for layers and semi-layers with cavities / D.I.Bardzokas, D.V.Kushnir, L.A.Filshtinskii // Acta Mech -2008. – 2008.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

 1. Алгоритм визначення амплітудно-частотних харектеристик випробуванних конструкцій / І.Д.Пузько // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 3. – С.109-111.

 2. До оцінки параметрів нелінійних коливальних систем /І.Д.Пузько // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 107-111.

 3. Електропостачання: навч. посіб. / П.О.Василега. – Суми: Університетська книга, 2008. – 415 с.

 4. Застосування асимптотичного методу при параметричній ідентифікації нелінійних коливальних систем / І.Д.Пузько // Двадцята міжнародна наукова конференція ім. М.Кравчука, 15-17 травня 2008 р. – К., 2008.

 5. Застосування асимптотичного методу для параметричної ідентифікції нелінійних коливальних систем / І.Д.Пузько // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";. Програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 194-196.

 6. Застосування комп'ютерних імітаційних тренажерів і систем віртуальної реальності в навчальному процесі / В.О.Маслов, І.Л.Лебединський // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 59-60.

 7. Информационная модель графического анализа растворенных газов трансформаторного масла / В.С.Ноздренков, В.И.Романовский, М.В.Петровский // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 45-50.

 8. Інтервальний спосіб параметричної ідентифікації коливальних систем / І.Д.Пузько // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 95-98.

 9. Лабораторний стенд для вивчення конструкції та дослідження роботи комплектної трансформаторної підстанції типу КТП250\10\0,4-81-У1 / П.О.Василега, Д.В.Муріков, А.І.Шеверьов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 71-72.

 10. Методичні вказівки, робоча програма і завдання на контрольну роботу з дисципліни ";Енергозбереження в електроенергетиці"; для студентів спеціальності 6.000008 ";Енергоменеджмент"; профілізації ";Електроенергетичні системи"; заочної форми навчання / Уклад.: М.А.Никифоров, І.Л.Лебединський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 11. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему ";Комплектна трансформаторна підстанція типу КТП250/10/0,4-81-У1"; з курсу ";Електропостачання"; для студ. напрямів підготовки 0905 ";Енергетика"; та 0906 ";Електротехніка"; усіх форм навчання / Уклад.: П.О.Василега, Д.В.Муріков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 11 с.

 12. Методичні вказівки до оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності 7.090603 денної та заочної форм навчання /І.Л.Лебединський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 72 с.

 13. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами 3-го курсу спец. 6.090603 ";Електротехнічні системи електроспоживання"; денної форми навчання / Уклад. М.А.Никифоров. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 14. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами спец. 7.000008 ";Енергетичний менеджмент"; профілізації ";Електроенергетичні системи"; денної та заочної форм навчання /Уклад.: М.А. Никифоров, І.Л. Лебединський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 15. Методы исследования электромагнитных полей в квазиоптических структурах / Ю.В.Шульга, М.В.Петровский //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 46-47.

 16. Моделирование релейной защиты с помощью среды SPAC 800 / B.C.Ноздренков, Е.А.Шолудько // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 68.

 17. Моделирование токовой защиты с помощью теории нечетких множеств / В.С.Ноздренков, А.А.Костян // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 64-65.

 18. Моделювання просторових характеристик періодичних металодіелектричних структур / М.В.Петровський, О.О.Рибалко, Ю.О.Крутько // Міжнародна конференція ";Еврика-2008";. – Львів, 2008.

 19. Новий алгоритм оцінки параметрів коливальних систем /І.Д.Пузько // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 2(12). – С. 108-111.

 20. О параметрической идентификации нелинейных колебательных систем дробного порядка / И.Д.Пузько // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №4. – С. 140-145.

 21. Параметрическая индентификация уравнений в частных производных третьего порядка при использовании асимптотических решений / И.Д.Пузько // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 34-38.

 22. Перенапряжение в электрических сетях 6-35 кВ и современные средства их ограничения при замыканиях на землю /Ю.Н.Веприк, С.Н.Лебедка, М.В.Петровский // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 59-69.

 23. Применение шарового разрядника для измерения амплитуды постоянного и импульсного напряжения / М.В.Петровский, Р.А.Неелов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 66-67.

 24. Програма курсу, завдання і методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни ";Електромагнітні перехідні процеси"; для студентів спеціальності 6.000008 ";Енергоменеджмент"; профілізації ";Електроенергетичні системи"; заочної форми навчання / Уклад. С.М.Лебедка. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 25 с.

 25. Расчет замкнутой электрической сети 110-330 кВ /Ю.В.Сапожников, В.И.Романовский // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 61.

 26. Режим направленного ответвления мощности в двухзеркальном нерегулярном открытом волноводе миллиметрового диапазона / Г.С.Воробьев, В.О.Журба, М.В.Петровский, А.А.Рыбалко, Ю.В.Шульга // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 2. – С. 191-199.

 27. Розрахунок параметрів елементів і режимів роботи схеми заміщення лінії електропередачі: методичні вказівки до розрахунково-графічної та контрольної робіт з теми ";Розрахунок сталих режимів у довгих лініях"; з дисципліни ";Теоретичні основи електротехніки"; для студентів всіх форм навчання / Уклад.: І.Л.Лебединський, В.І.Романовський, Л.П.Черв'якова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28с.

 28. Самонесущие изолированные провода / И.В.Рябченко, В.И.Романовский // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 62-63.

 29. Современные методы поиска мест повреждения в кабельных линиях / И.И.Борзенков, С.Н.Лебедка // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 69.

 30. Современные устройства компенсации реактивной мощности /Д.А.Сай, С.Н.Лебедка // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 70.

 31. Способы и устройства предупреждения гололёдно-изморозевых образований / И.Л.Лебединский, С.Ю.Шевченко, В.В.Волохин // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 21-25.

 32. Структура точкових дефектів у плівках телуриду кадмію: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 / Косяк Володимир Володимирович. – Суми, 2008. – 170 с.

 33. Технологии дистанционного обучения / А.В.Шаман, И.Л.Лебединский // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 58.

 34. Формування постійного силового навантаження електродинамічним вібратором / І.Д.Пузько // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 109-111.

 35. Электродинамические характеристики излучающих систем устройств дифракционной электроники / М.В.Петровский, Г.С.Воробьев, Ю.А.Крутько, А.А.Рыбалко // 18-я Международная конференция ";КрыМиКо'2008";. – Севастополь, 2008.

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ І КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

 1. Алгоритм генерирования двоичных биномиальных чисел на основе минимальных систем кодообразующих ограничений /И.А.Кулик, В.В.Чередниченко, С.В.Костель // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. –

С. 45-52.

 1. Алгоритм генерации перестановок на основе факториальных чисел / А.А.Борисенко, А.Е.Горячев // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету, (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 103.

 2. Алгоритм декодирования комбинаций биномиального модифицированного кода / В.В.Гриненко // Теория и методы обработки сигналов: вторая международная научная конференция. – К., 2008.

 3. Алгоритм и устройство перебора комбинаций биномиального модифицированного кода / В.В.Гриненко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. –

С. 35-44.

 1. Анализ известных методов декодирования недвоичных блоковых кодов / Е.Л.Онанченко, А.В.Лысенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. –

С. 100-105.

 1. Анализ известных методов декодирования недвоичных блоковых кодов / А.В.Лысенко, Е.Л.Онанченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 102.

 2. Биномиальные системы счисления / А.А.Борисенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №2. – С. 60-65.

 3. Биномиальные счетные устройства / А.А.Борисенко, В.В.Гриненко, А.Е.Горячев, С.В.Костель, В.В.Петров // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 147-157.

 4. Биномиальные счетные устройства / А.А.Борисенко, В.В.Петров // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 95.

 5. Биномиальный счет и счетчики: монография /А.А.Борисенко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 152 с.

 6. Биномиальный счетчик с дешифрацией состояний /А.А.Борисенко, Д.В.Гутенко, П.Г.Мировицкий // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 5-9.

 7. Вычисления числа сочетаний в биномиальных системах кодирования / І.А.Кулик, С.В.Костель, О.М.Скордіна //Радіоелектроніка і молодь в XXI сторіччі: міжнародний молодіжний форум. – Харків: ХНУРЕ, 2008.

 8. Двоично-каноническая форма записи чисел сочетаний /Е.М.Скордина, И.А.Кулик // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 100-101.

 9. Дискретна математика: підручник / О.А.Борисенко. – Суми: Університетська книга, 2008. – 255 с.

 10. Дистанційна форма навчання. Проблеми впровадження та шляхи вдосконалення навчального процесу / Ю.О.Зубань // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 5-6.

 11. Досвід проведення захисту дипломних проектів по Болонській системі / О.А.Борисенко, І.А.Кулик, Є.Л.Онанченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 98-99.

 12. Защита данных с помощью сжатия / О.А.Борисенко, І.А.Кулик // Сучасні засоби та технічні розробки інформаційних систем: міжнародна конференція. – Харків, 2008.

 13. Курс лекцій з дисципліни ";Твердотіла електроніка"; для студентів спеціальностей 6.090803 ";Електронні системи";, 6.090802 ";Електронні прилади і пристрої";, 6.090804 ";Фізична і біомедична електроніка"; заочної і денної форм навчання / Укл. А.І.Новгородцев, О.А.Борисенко, О.М.Кобяков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 205 с.

 14. Метод вычисления биномиальных коэффициентов на основе канонического разложения чисел / И.А.Кулик, Е.М.Скордина // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 158-165.

 15. Метод вычисления биномиальных коэффициентов на основе канонической формы записи чисел / Е.М.Скордина, И.А.Кулик //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 98-99.

 16. Метод генерации на основе факториальных чисел /О.Є.Горячев // Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: XII Международный форум. – Харьков, 2008.

 17. Метод сжатия двоичных сообщений на основе многозначных биномиальных чисел / А.А.Свистунов, Т.А.Протасова // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 82.

 18. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Елементи і системи автоматичного контролю і управління"; для студентів спеціальності 7.090803 ";Електронні системи"; заочної форми навчання / Уклад. А.І.Новгородцев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 19. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Твердотіла електроніка"; для студентів спеціальності 6.090803 ";Електронні системи"; заочної форми навчання / Уклад. А.І.Новгородцев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 20. Методичні вказівки до виконання курсового проекту ";Пристрій захисту від помилок"; з курсу ";Системи передачі даних"; для студ. спец. 7(8).090803 ";Електронні системи"; денної і заочної форм навчання / Уклад.: І.А.Кулик, Ю.О.Зубань. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 73 с.

 21. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ";Енергетична електроніка"; для студ. спец. 090803 денної і заочної форм навчання / Уклад.: Є.Л.Онанченко, В.М.Гапич, І.Є.Бражник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 22. Методы и способы диагностики ИМС / С.А.Онанченко, Е.Л.Онанченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня). присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 83.

 23. ";Метрологический наблюдатель"; как инструмент повышения точности и метрологической надежности АСКУЭ субъектов в ОРЭ /В.В.Арбузов, О.В.Бережна // Системи-2008: метрологія, стандартизація, сертифікація: науково-технічна конференція. – Львів: ДП ДНДІ ";Система";, 2008.

 24. Модуль ввода аналоговых данных в персональный компьютер / В.А.Тимохин, В.Н.Гапич, А.И.Новгородцев // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 96-97.

 25. Особенности построения информационно-измерительных систем с повышенной точностью измерения количества электроэнергии / О.В.Бережная, В.В.Арбузов, А.И.Бережной //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 85-86.

 26. Оценка помехоустойчивости двоичных дешифраторов /А.А.Борисенко, Д.В.Гутенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 73.

 27. Построение многоуровневых кодов при адаптивной передаче сигналов / Р.А.Ткаченко, Е.Л.Онанченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 79-80.

 28. Построение факториальных чисел на основе двоичных счетчиков / А.Е.Горячев // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 16-23.

 29. Проблеми розробки та побудови імпульсних підсилювачів звукової частоти / Є.В.Крючко, В.В.Гриненко, А.А.Любивий //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 93-94.

 30. Программная реализация алгоритмов биномиального двоичного счета / А.А.Борисенко, В.В.Кремезный // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 84.

 31. Система кодовой защиты / А.И.Новгородцев, Б.К.Лопатченко, А.С.Шевченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 74-75.

 32. Система контроля параметров электротурбины / А.Н.Ткач, А.И.Новгородцев // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 90.

 33. Система распознавания сигнала при воздействии аддитивного шума / А.Г.Федоров, Е.Л.Онанченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 77-78.

 34. Структура системы сжатия данных на основе метода локальных сдвигов / Ю.А.Зубань // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 124-127.

 35. Счетчик равновесных кодов / А.А.Борисенко, Д.В.Жир //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 10-15.

 36. Устройство декодирования комбинаций биномиального модифицированного кода / В.В.Гриненко // Електроніка та системи управління. – 2008. – № 3(17).

 37. Устройство преобразования двоичных чисел в биномиальный модифицированный код / В.В.Гриненко, А.А.Дуюн // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 76.

 38. Формирователь композиций на основе биноминальных систем счисления с многозначным алфавитом / Е.А.Протасова, Т.А.Протасова // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 91-92.

 39. Электронная система диспетчерского контроля работы котельной / А.В.Странадко, А.И.Новгородцев, В.Н.Покотило //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 81.

 40. Этюды о здоровье: популярне видання / А.А.Борисенко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 120 с.

 41. Binomials Calculus: Advantages and Prospects / О.А.Борисенко, В.В.Калашніков, Н.Калашнікова // ISIC Express Letters An International Journal of Researsh and Surveya. – Japan: Tokai University, 2008. – Volume 2, Issul 2. – Р. 123-130.

 42. Generation of Permutations Based Upon Factorial Numbers /О.А.Борисенко, А.І.Кулик, О.Є.Горячев, В.В.Калашніков // Сборник трудов ISDA. – Тайвань, 2008.

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

 1. Аномальная диффузия / Н.Качан, Н.Кириллова, И.Фидирко, А.Н.Витренко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 23.

 2. Аномальні космічні промені / О.Кутова, В.Ф.Нефедченко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 58.

 3. Болонська система - очікування і реалії / А.С.Опанасюк, Б.А.Міщенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 60-61.

 4. Броуновские моторы / С.Крючков, А.Петренко, А.Н.Витренко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 24.

 5. Вибір конструкції розпилювача рідини для вихрової камери /Л.М.Черняк, C.O.Фалько, О.В.Самков // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 73-74.

 6. Вибір методики визначення дисперсного складу крапель у факелі диспергованої рідини / Л.М.Черняк, C.O.Фалько, О.В.Самков //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 77-78.

 7. Вивчення субструктурних характеристик тонких плівок телуриду цинку / М.М.Колесник // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 18.

 8. Визначення термодинамічних властивостей сумішей газів з використанням модифікованого рівняння Бенедикта-Вебба-Рубіна методом Лі - Кеслера / В.М.Ігнатенко, М.В.Калінкевич, А.Н.Шевцов //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – №1(11). – С. 102-104.

 9. Викладання фізики в умовах Болонського процесу /В.М.Ігнатенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 81-82.

 10. Время перемагничивания наночастицы под действием внешнего поля / А.В.Рот-Серов, А.Ю.Поляков, Т.В.Лютый //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 54.

 11. Динамика намагниченности наночастицы в циркулярно-поляризованном магнитном поле / А.В.Рот-Серов, А.Ю.Поляков, Т.В.Лютый // ";СЭМСТ-3";, 2-7 июня 2008 г. – Одесса, 2008.

 12. Досвід організації самостійної роботи студентів на кафедрі загальної та експериментальної фізики / А.С.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 154.

 13. Дослідження елементарного складу та структури багатошарової системи Ag/ZnS/скло / Д.І.Курбатов, А.С.Опанасюк, A.G.Balogh, С.М.Дуванов // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології ";СЭМСТ-3";: 2 Міжнародна науково-технічна конференція, 2-6 червня 2008 р. – Одеса, 2008.

 14. Дослідження елементного складу системи Аg/ZnS/сітал методом резерфордівського зворотного розсіяння / Д.І.Курбатов //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 16-17.

 15. Еволюція найменувань небесних світил / Ю.М.Лопаткін, Т.С.Федченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 50-51.

 16. Електрофізичні властивості полікристалічних плівок CdTe /В.В.Косяк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 19.

 17. Елементи статики та гідростатики: методичні вказівки та завдання з фізики для слухачів підготовчих курсів та підготовчого відділення / Уклад. Т.І.Вертинська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34с.

 18. Енергетична структура молекули еозину / В.Н.Шаповалов, А.М.Колгун, Ю.М.Лопаткін // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 53.

 19. Ефект Казимира / О.Тверезовська, В.Ф.Нефедченко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 61-62.

 20. Жидкие кристаллы - основа развития современных технологий / Т.И.Вертинская, М.Моисеенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – C. 21-22.

 21. Застосування методів спектрального аналізу для дослідження деяких / Т.О.Хижняк, С.І.Кшнякіна, П.В.Сахно // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 46-47.

 22. Застосування методу молекулярної динаміки в комп'ютерному експерименті при розрахунках фізичних параметрів ансамблю частинок / А.Безпалий, Д.Маковейчук, В.О.Боровик, Л.Н.Панченко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 70

 23. Исследование морфологии и элементарного состава системы Ag/ZnS/ситалл / Д.І.Курбатов, В.Денисенко, А.Крамченко //Лашкрьовські читання - 2008: конференція молодих вчених з фізики напівпровідників, 21-23 квітня 2008 р. – К., 2008.

 24. Історичний розвиток уявлень про світло / С.І.Кшнякіна, І.Петренко // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 2.

 25. Квантова телепортація / Р.І.Горовий, А.С.Опанасюк //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 68.

 26. Квантовые компьютеры / В.М.Игнатенко, С.Ю.Ткачёв //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 28.

 27. Класифікація та основні умови існування електричних струмів / Л.М.Черняк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 145-146.

 28. Конденсат Бозе-Ейнштейна та атомний лазер / А.Седін, В.Ф.Нефедченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 59-60.

 29. Кооперативне навчання як метод активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики / Д.І.Курбатов // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 125-130.

 30. Космічний ліфт: шлях від ідеї до інженерної конструкції /В.М.Липовий, Б.А.Міщенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 57.

 31. Лабораторний практикум з фізики. Розділ ";Хвильова та квантова оптика";: навч. пос. / Т.В.Лютий, Л.М.Панченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 90 с.

 32. Методика і стенд для досліджень магнітних властивостей рідин / Л.М.Черняк, A.M.Хмаренко, І.Г.Калашник, П.О.Борисенко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 79.

 33. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ";Фізика"; для студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання. Розділ ";Електрика та магнетизм"; / Уклад.: В.М. Брацихін, Т.В. Лютий, О.С. Денисова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 34. Методы спектрального анализа и их возможности /О.И.Гордиенко, С.И.Кшнякина // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 48-49.

 35. Моделирование солитонных взаимодействий с использованием уравнения синус-Гордона / С.И.Гузик, В.А.Боровик, Л.Н.Панченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 69.

 36. Нанотехнология / М.А.Зимин, A.M.Хмаренко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 72.

 37. Нанотрубки, їх властивості та використання / М.В.Качанова, А.С.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 65.

 38. Нерівність Белла у сучасній фізиці / С.С.Лещенко, А.С.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 67.

 39. Ноосфера и современный мир / С.И.Кшнякина, В.С.Кшнякин // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина: збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – С.116-122.

 40. Однородная и неоднородная прецессия магнитного момента, возбуждаемого вращающимся магнитным полем / А.Ю.Поляков, Т.В.Лютый // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 55.

 41. Останні досягнення нанотехнологій / А.О.Нешта, А.С.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 66.

 42. Отчет о научно-исследовательской работе ";Развитие новых методов для исследования возбужденных систем";: заключительный /рук. НИР С.И.Денисов; авт. кол.: С.И.Денисов, Т.В.Лютий, Л.А.Денисова, Е.С.Денисова, А.Н.Витренко, А.Ю.Поляков. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 167 с.

 43. Перемагничивание наночастицы циркулярно-поляризованным магнитным полем / Т.В.Лютый, А.Ю.Поляков // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – № 4. – С. 429-439.

 44. Посібник до практичних занять з фізики: навчальний посібник у трьох частинах / В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 1. – 224 с.

 45. Посібник до практичних занять з фізики: навчальний посібник у трьох частинах / В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 2. – 124 с.

 46. Посібник до практичних занять з фізики: навчальний посібник у трьох частинах / В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – 196 с.

 47. Последние достижения в теории и наблюдении черных дыр /В.М.Игнатенко, А.В.Панченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 31-32.

 48. Потенциал применения водородных двигателей /Т.И.Вертинская, А.Н.Горбанева // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 20.

 49. Презентація як вид самостійної роботи студентів /В.М.Ігнатенко, М.М.Курганський // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 151-152.

 50. Применение метода Монте-Карло в компьютерном моделировании физических процессов / Р.С.Николаенко, Д.С.Коваленко, В.А.Боровик, Л.Н.Панченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 71.

 51. Радиационно-химические процессы в молекулярных системах с участием высоковозбужденных состояний / Ю.М.Лопаткин, О.А.Шовкопляс // Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии ИСМАРТ-2008 (16-21 ноября). – Харьков: Ин-т сцинтилляционных материалов, 2008.

 52. Розв'язання задач з фізики з використанням графів /А.С.Гапон, К.С.Креслова, В.Ф.Нефедченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 63-64.

 53. Роль високозбуджених станів у фотофізичних процесах у молекулярних системах (огляд) / Ю.М.Лопаткін // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 2. – С. 5-46.

 54. Способи передачі електроенергії без дротів / П.М.Будник, Б.А.Міщенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 56.

 55. Спостереження закономірностей процесу кристалізації /А.А.Карабаза, С.І.Кшнякіна, В.С.Кшнякін // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 43.

 56. Стенд для вивчення гідродинамічних параметрів вихрових апаратів / Л.М.Черняк, C.O.Фалько, О.В.Самков // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 75-76.

 57. Структура та електрофізичні властивості тонких плівок з'єднань ZnTe i ZnS / А.С.Опанасюк, М.М.Колесник, Д.І.Курбатов, С.М.Данильченко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т. 9, № 2. – C. 343-349.

 58. Структурні та оптичні характеристики плівок сульфіду цинку, отриманих методом квазізамкненого об'єму / Д.І.Курбатов, А.С.Опанасюк, Н.М.Опанасюк, С.М.Данильченко // Вісник Львівського університету. Серія Фізична. – 2008. – № 41.

 59. Субструктура тонких плівок ZnTe / М.М.Колесник, С.М.Данильченко, А.С.Опанасюк, Н.М.Опанасюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 2. – С. 91-101.

 60. Субъективный взгляд на объективные реалии Болонского процесса / Т.И.Вертинская, С.И.Кшнякина // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – C. 50-51.

 61. Темна матерія та еволюція всесвіту / В.М.Ігнатенко, А.Ю.Журенко, О.Г.Колесник // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 26.

 62. Теория суперструн - теория квантовой гравитации /В.М.Игнатенко, В.В.Нагорный // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 33-34.

 63. Тонкоплівкові гетеропереходи ZnS-CdTe та ZnTe-CdTe /М.М.Колесник, Д.І.Курбатов, А.С.Опанасюк // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології ";СЭМСТ-3";: 2 Міжнародна науково-технічна конференція, 2-6 червня 2008 р. – Одеса, 2008.

 64. Узагальнення поняття електричного струму / Л.М.Черняк //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 142-144.

 65. Феромагнітна наночастинка у циркулярно-поляризованому магнітному полі: час перемикання намагніченості / А.В.Рот-Серов, А.Ю.Поляков, Т.В.Лютий // ";Еврика-2008";, 19-21 травня 2008 р. – Львів, 2008.

 66. Физические основы применения жидких кристаллов /Е.А.Криворучко, С.И.Кшнякіна // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 44-45.

 67. Фотонные кристаллы / В.М.Игнатенко, С.В.Коцар // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 39-40.

 68. Фотофізичні процеси в шарах тетрацену / М.Г.Чернякова, Ю.М.Лопаткін // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 52.

 69. Фулерени - революція в технології / В.М.Ігнатенко, О.В.Заговора // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 41-42.

 70. A2B6 semiconductors thin films for heterojunction solar cells /A.Opanacyk, V.Kosyak, M.Kolesnik, D.I.Kurbatov // 6th International Conference on Inogranic Materials, Germany, Drezden, 28-30 September 2008.

 71. Chemical composition and structural investigations A2B6 multilayer systems / A.S.Opanasyuk, D.Kurbatov, V.Kosyak // 6th International Conference on Inogranic Materials, Germany, Drezden, September 28-30, 2008.

 72. Designing of curvilinear axialsymmetric channels of turbomachines / V.M.Ignatenko, A.Kalashnikov, I.Havrichenko, M.Kalinkevych // Sbornik abstraktu mezinarodni konference HUDROTURBO 2008: 19th international conference on hydro-power engineering, Czech republic, Hrotovice, 2008.

 73. Excited states in dye-based functional materials / Yu.M.Lopatkin, P.A.Kondratenko, T.N.Sakun // Funflctional materrials. – 2008. – Vol. 15, No. 3.

 74. Investigations of surface morphology and chemical composition Ag/ZnS/glassceramic thin films structure / A.S.Opanasyuk, D.Kurbatov, V.Denisenko, A.Kramchenkov // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2008. – V. 11, № 4. – Р. 252-256.

 75. Luminescent and optical properties of zinc sulfide thin films produced by close-spased vacuum sublimation / D.I.Kurbatov, S.I.Kshnyakina, A.S.Opanasyuk, V.I.Melnik // 4-rd National Physics Conference on Applied Physics. Romania, Galati, September 25-26, 2008.

 76. Morfological and structural characteristics of A2B6 thin films (ZnS, CdTe, ZnTe) / A.S.Opanasyuk, D.Kurbatov, V.Kosyak, M.Kolesnik //";Functional materials and nanotechnologies";, ";FM&NT-2008";, Riga, April 1-4, 2008.

 77. Nanostructural Pulse Laser Deposited Ag(Tl)SbS Semiconductor Thin Films: Growth Dynamics, Structural and Electrical Properties /L.Panchenko, H.Khlyap, V.Laptev // E-MRS 2008 Spring Meeting, Strasbourg, May 26-30, 2008. (Book of abstracts, p. B P 1-2), (Франция).

 78. Nanostructural Pulse Laser Deposited Ag(Tl)SbS Semiconductor Thin Films for Optical information Storage: Growth Dynamics, Structural and Electrical Properties / L.Panchenko, H.Khlyap // Abstract Book MRS Spring 2008 Meeting, San-Francisco, 24-27 March 2008 (Symp. F, P. 9.7) (США).

 79. Phase diagrams for the precession states of the nanoparticle magnetization in a rotating magnetic field / S.I.Denisov, T.V.Lyutyy, C.Binns, P.Hanggi // Joint European Magnetics Symposia, 14-19 September, 2008, Dublin, Ireland.

 80. Point defect structure in CdTe and ZnTe thin films /A.S.Opanasyuk, V.V.Kosyak, M.M.Kolesnik // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2008. – V. 19, № 1. – Р. 375-381.

 81. Rutherford backscattering and x-ray difraction analysis of Ag/ZnS/glass multilayer system / A.S.Opanasyuk, D.I.Kurbatov, А.G.Balogh, S.M.Duvanov // Photoelectronics. – 2008. – №17. – P. 140-143.

 82. Sensitization processes in materials based on compounds containing a Xe-O bond / Yu.M.Lopatkin, P.A.Kondratenko, T.N.Sakun //Funflctional materrials. – 2008. – Vol. 15, No. 2.

 83. Steady-State Levy Filghts in a Confined Space / S.I.Denisov, W.Horsthemke, P.Hanggi // 7th Word Congress in Probability and Statistics, 14-19 July, 2008, Singapore.

 84. Substrate temperature effect on the microstructural and optical properties of ZnS thin films obtained by close-spased vacuum sublimation /D.Kurbatov, A.S.Opanasyuk, H.Khlyap // Phusica status solidi(a). – 2008-2009 (in print).

 85. Teoretical and experimental researches on return channals of turbomashines (teoretical and experimental investigations of return channals of turbomashines) Motoryzacja i energeticka rolnictwa / V.M.Ignatenko, A.Kalashnikov, M.Kalinkevych, O.Slobodyan // Mofrol. – Lublin, 2008. – Tom 10A. – P. 71-77.

 86. The subsyructural and optical characteristics of ZnTe thin films /D.I.Kurbatov, M.M.Kolesnik, A.S.Opanasyuk, V.B.Loboda //Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2008. – V. 12, № 1.

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

 1. Автоматизация металлорежущих станков / М.В.Тарасов, А.В.Павлов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 28.

 2. Автоматизована система технічного обліку електроенергії машинобудівного виробництва / Ю.М.Комлик, Ю.Ф.Самедов //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 25.

 3. Автоматизовані системи контролю та керування енергоресурсами промислових підприємств / А.І.Ілляшенко, В.Т.Баравой // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 23.

 4. Вплив філіалу кафедри на якість підготовки спеціалістів /В.А.Толбатов, Ю.Ф.Самедов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 56.

 5. Дослідження проблемних питань створення інтегрованого інформаційного середовища машинобудівного підприємства /В.А.Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 17-18.

 6. Застосування сучасного промислового обладнання фірми Siemens у навчальному процесі / В.Д.Черв’яков, А.О.Панич, С.В.Гримайло // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 61-62.

 7. Интеллектуальная система ";умный дом"; /А.Г.Демиденко, А.В.Павлов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 29.

 8. Інтелектуальні системи керування з контролю й обліку енергоносіїв офісних і житлових приміщень / В.О.Глушан, В.Т.Баравой // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 24.

 9. Комп'ютерна діагностика спойлерів та антикрил гоночного боліда / М.В.Погарський, В.Д.Черв'яков // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 31.

 10. Комп'ютерна модель мікропроцесорного стенда EV8031/AVR /О.Р.Лисиця, А.О.Панич // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 27.

 11. Конспект лекций по курсу ";Локальные системы автоматики"; для студентов специальности 7.091401 ";Системы управления и автоматики"; дневной формы обучения / Уклад. В.Т.Баравой. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 139 с.

 12. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теми ";Дослідження релейно-контактних елементів"; з дисципліни ";Елементи і пристрої автоматики та систем управління"; для студ. спец. 6.091401 ";Системи управління та автоматики"; усіх форм навчання / Уклад.: С.В.Гримайло, Ю.Ф.Самедов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 13. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теми ";Дослідження трансформаторів"; з дисципліни ";Елементи і пристрої автоматики і систем управління"; для студ. спец. 6.091401 ";Системи управління та автоматики"; усіх форм навчання / Уклад.: С.В.Гримайло, Ю.Ф.Самедов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 14. Методичні вказівки до практичної частини та виконання тестових завдань з дисципліни ";Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка"; для студ. спец. 6.090101 ";Прикладне матеріалознавство"; заочної форми навчання / Уклад.: А.В.Павлов, Ю.Ф.Самедов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 25 с.

 15. Методы и средства терапии и реабилитации: конспект лекций для студ. спец. 7.090804 ";Физическая и биомедицинская электроника"; дневной формы обучения / Сост. С.В. Соколов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 118 с.

 16. Моніторинг інформаційних процесів як складова частина функціонування АСУ газотурбінної електростанції / А.В.Толбатов //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 13-14.

 17. Оптимальне за енерговитратами управління швидкістю руху електромеханічної системи в процесі розгону / С.В.Толбатов, О.Ю.Журавльов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 32.

 18. Оптимальне за енерговитратами формування електромагнітного моменту електродвигуна в нерухомому стані /A.M.Щокотов, В.Д.Черв'яков // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 33.

 19. Оптимальне за енерговитратами формування моменту електродвигуна при нерухомому стані електромеханічної системи /І.В.Щокотова, О.І.Бережной, А.М.Щокотов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 13-20.

 20. Основні функціональні задачі АСУ газотурбінної електростанції / А.В.Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 11-12.

 21. Передача данных по каналам связи с помощью технологий удалённого доступа / А.В.Толбатов, Ю.А.Фесенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 21-22.

 22. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу ";Теорія автоматичного управління"; для студентів спеціальності 6.091401 ";Системи управління та автоматики"; заочної форми навчання / Уклад.: А.В.Павлов, І.В.Щокотова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 33с.

 23. Современные методы защиты информации / А.В.Толбатов, Т.М.Сырицына // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 19-20.

 24. Сучасні проблеми інтеграції автоматизованих систем управління промислових підприємств машинобудівної галузі /В.А.Толбатов, O.I.Бережной // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 15-16.

 25. Управление удаленными серверами с помощью Active Directory / А.В.Толбатов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 53-54.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ

 1. Автоматизована система вакуумного напилення /Д.В.Великодний // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 130-131.

 2. Автоматизована система виготовлення надгострих зондів для потреб скануючої тунельної мікроскопії / В.О.Бібік, C.O.Булатов, М.Г.Демиденко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 105-106.

 3. Азотування поверхні деталей машин у двоступеневому вакуумно-дуговому розряді / М.С.Кошатко, М.Ю.Рекун, І.О.Шпетний //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 124.

 4. Взаємозв’язок електрофізичних властивостей та фазового складу плівок титану / В.А.Соломаха, А.М.Чорноус // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 58-65.

 5. Вивчення електрофізичних властивостей плівкових систем на основі Ag і Cu / Д.К.Єлізаренко, І.М.Пазуха // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 94-95.

 6. Вивчення морфології, структури і просторової орієнтації кристалів біогенного та синтетичного апатиту / А.О.Шкурат, С.М.Данильченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 113-114.

 7. Використання плівкової системи Cu/Cr як чутливого елемента датчика тиску / О.В.Ісаєв, І.М.Пазуха // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 97.

 8. Використання state machine на базі черги як універсального патерингу програмування для побудови систем автоматизації наукового експерименту / В.О.Зленко, М.Г.Демиденко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 108-109.

 9. Відділ прикладної спектроскопії Інституту ядерної фізики Польської академії наук (м. Краків) - наш партнер / Л.В.Однодворець // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 195.

 10. Влияние импульсной плазменной обработки и обработки сильноточным пучком электронов на структуру и свойства покрытий на основе никеля / О.П.Кульментьева, А.Д.Погребняк // Поверхность. – 2008. – № 6. – С. 35-56.

 11. Вплив температурної обробки на фазовий склад багатошарових плівок систем на основі Ti та Al, отриманих магнетронним методом / А.О.Степаненко, Л.В.Дехтярук, А.М.Чорноус // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 2. – С. 124-128.

 12. Гігантський магнеторезистивний ефект у полікристалічних мультишарах / І.Ю.Проценко, А.М.Чорноус, Л.В.Дехтярук //Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2008. – Т. 6, № 1.

 13. Дифузійні процеси в нанорозмірних плівкових системах на основі Fe і Cu та Fe і Cr / О.В.Синашенко, С.І.Проценко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 154-156.

 14. Дифузійні процеси в плівкових системах (Ni, SiO2)/Cu та(Cu, SiO2)/Ni / Т.П.Говорун, І.О.Шпетний // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 2. – С. 51-54.

 15. Дифузійні процеси та фазовий склад плівок на основі Cu, Ni i Co з тонким покриттям / Т.П.Говорун, С.І.Проценко, І.О.Шпетний, А.М.Чорноус, А.І.Салтикова // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С.66-81.

 16. Дифузійні процеси у двошарових плівках на основі міді та нікелю / Т.П.Говорун, О.С.Лободюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 122-123.

 17. Дифузія і фазоутворення в нанокристалічних плівкових системах на основі Fe і Cr та Co і Cu / В.В.Бібік, І.М.Пазуха, І.Ю.Проценко // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 2. – С. 219-226.

 18. Дослідження наноструктурованих поверхонь наночастинок Со / М.Г.Демиденко, С.І.Проценко // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. С11.

 19. Захисні покриття в мікроелектроніці / А.Г.Велитченко, Н.М.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 116.

 20. Звіт про науково-дослідну роботу ";Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем";: заключний /Керівн. НТР І.Ю.Проценко; Авт. кол.: І.Ю.Проценко, А.М.Чорноус, Л.В.Однодворець, С.І.Проценко, Н.І.Шумакова, Л.В.Дехтярук, Н.М.Опанасюк, Д.В.Великодний, М.Г.Демиденко, О.С.Лободюк, І.М.Пазуха, О.В.Синашенко, А.О.Степаненко, І.В.Чешко, Т.П.Говорун, І.П.Бурик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87 с.

 21. Изменение дефектной структуры и физико-механических свойств железа и стали в результате воздействия высокоскоростной плазменной струи / А.Д.Михалев, О.П.Кульментьева, Н.К.Ердыбаева, О.В.Колисниченко, С.Н.Братушка, А.Д.Погребняк, Ю.Н.Тюрин, В.Т.Шабля // Международная научная конференция ";Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур";: сборник научных трудов. – Харьков: НФТЦ МОН и НАН Украины, 2008. – С. 27-29.

 22. Изучение свойств датчиков давления и температуры /С.А.Тимошенко, Н.Н.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 103.

 23. Комп'ютерне прогнозування тензочутливості плівкових систем / А.Є.Хаблак, Н.М.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 102.

 24. Кристалічна структура, фазовий склад і дуфузійні процеси в двошарових плівкових матеріалах на основі Ni І Mo / І.П.Бурик, І.О.Шпетний, Л.В.Однодворець // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – №2. – С.118-123.

 25. Кристалічна структура і електрофізичні властивості гетерогенних плівкових структур на основі Fe та Cu /Л.В.Однодворець, В.А.Соломаха // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке: материалы XII Международного форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2008. – Ч. 1.

 26. Кристалічна структура і фазовий склад плівкових феромагнітних матеріалів на основі заліза і кобальту / Д.П.Дудецький, Д.М.Кондрахова // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 112.

 27. Кристалічна структура та електрофізичні властивості плівок карбідів молібдену / К.І.Лалетіна, Б.М.Ярмош // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 132-133.

 28. Магнітооптичні та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Co і Сu / І.В.Чешко, Н.І.Шумакова, С.І.Проценко, П.Шіфаловіч // Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології: матеріали міжнародної конференції молодих вчених. – К.: ІМФ НАНУ, 2008. – С. 123.

 29. Магнітооптичні та магніторезистивні властивості плівкових функціональних елементів на основі Co I Cu TA Au / І.В.Чешко, С.І.Проценко, П.Шіфаловіч // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – №2. – С.106-117.

 30. Магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових матеріалів на основі Co, Cu, Ag та Fe / О.Синашенко, І.Чешко, С.Проценко, Н.Шумакова // Фізика, технологічні науки: стан, досягнення і перспективи. – Полтава: ПДПУ, 2008. – С. 11-15.

 31. Магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових систем Cu/Fe і Fe/Cr / О.В.Синашенко, Є.О.Забіла, Л.В.Однодворець, І.Ю.Проценко, М.Маршалек // Рост кристаллов: тезисы докладов II Международной школы-семинара молодых ученых. – Харьков: НТК ";Інститут монокристаллов";, 2008. – С. 38.

 32. Методика отримання плівкових сплавів шляхом пошарової конденсації матеріалів / С.І.Воробйов, Ю.М.Шабельник, А.О.Степаненко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 136.

 33. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу ";Спектральні електронні прилади"; для студ. спец. 7.050802 - електронні прилади і пристрої денної форми навчання / Уклад.: І.Ю.Проценко, І.О.Шпетний, О.П.Ткач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 34. Методичні вказівки до оформлення магістерських, дипломних робіт та дипломних проектів для студ. спец. 7(8).090802, 7(8).090502 - електронні прилади та пристрої денної та заочної форм навчання /Уклад. О.П.Кульментьєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 35. Методы анализа поверхности твердых тел / А.И.Кульментьев, О.П.Кульментьева. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 158 с.

 36. Науковий семінар як форма контролю знань і активізації навчальної роботи студентів / Л.В.Однодворець // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 98-99.

 37. Описание свойств поверхности нанокластеров при атомистическом компьютерном моделировании / А.И.Кульментьев, О.П.Кульментьева // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – №2. – С. 137-146.

 38. Описание свойств поверхности кластеров при атомистическом компьютерном моделировании / А.И.Кульментьев, О.П.Кульментьева // Наноструктурные материалы - 2008: Беларусь - Россия -Украина (НАНО-2008): первая международная научная конференция, 22-25 апреля 2008 г. – Минск, 2008.

 39. Органические материалы и другие наноструктуры в солнечных элементах / О.П.Кульментьева, А.И.Кульментьев //Лошкарьовські читання-2008: збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників, 21-23 квітня 2008 р. – К., 2008. – С.98-99.

 40. Применение фуллеренов и других наноструктур в солнечных элементах / О.П.Кульментьева, А.И.Кульментьев // Наноструктурные материалы - 2008: Беларусь - Россия -Украина (НАНО-2008): первая международная научная конференция, 22-25 апреля 2008 г. – Минск, 2008.

 41. Проблема якості освіти студентів заочної форми навчання /Н.І.Шумакова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 85.

 42. Реалізація технологій машинного зору за допомогою віртуальних інструментів LabVIEW / М.В.Бібик, С.І.Проценко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 110-111.

 43. Розробка Lov-cost моделі тунельного мікроскопа /М.Г.Демиденко, С.І.Проценко // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке: материалы XII Международного форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2008. – Ч. 1.

 44. Свойства двухслойного покрытия Al2O3/TiN после обработки электронным пучком / О.П.Кульментьева, Ахмед М. Махмуд //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 120.

 45. Структура, дифузійні процеси і магніторезистивні та електрофізичні властивості плівкових матеріалів: монографія /С.І.Проценко, І.В.Чешко, Л.В.Однодворець, І.М.Пазуха. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 197 с.

 46. Структурні перетворення в плівках кобальту для спін-вентильних систем / Є.Майкова, І.Ю.Проценко, І.В.Чешко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 96.

 47. Структурно-фазовий стан і електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем на основі Сu і Fe / Л.В.Однодворець, В.А.Соломаха, О.П.Ткач // Современные проблемы физики металлов: международная конференция. – К.: ИМФ НАН Украины, 2008. – C.166.

 48. Структурно-фазовий стан і стабільність інтерфейсів двошарових плівкових систем / Л.В.Однодворець, С.І.Проценко, І.М.Пазуха, В.А.Соломаха // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 2. – С. 55-63.

 49. Структурные характеристики оксидного покрытия, полученного методом плазменного микрооксидирования /О.П.Кульментьева, А.Б.Бритова // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 117-118.

 50. Сучасні технології отримання наноструктурованих поверхонь: micro/nanopatterning, nanoparticles, nanosphere lithography /М.М.Іващенко, М.Г.Демиденко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 107.

 51. Твердофазний синтез у плівках Al/Ni при співвідношенні концентрацій компонентів Al:Ni=35:65% ат. / А.Г.Басов, А.М.Чорноус, І.О.Шпетний // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Том30, № 10. – С. 1349-1357.

 52. Тензоефект у плівках Fe/Cr в області пружної і пластичної деформації / Д.В.Великодний, Н.І.Шумакова // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 4.

 53. Тензоефект у феромагнітних плівках / О.О.Бондар, С.М.Нікачало, Д.П.Дудецький // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 104.

 54. Тензорезистивні властивості багатошарових плівкових систем / О.П.Ткач, В.А.Соломаха, Л.В.Однодворець // Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології: матеріали міжнародної конференції молодих вчених. – К.: ІМФ НАНУ, 2008. – С. 39.

 55. Тензорезистивні властивості двошарових плівкових систем /Д.В.Великодний, С.І.Проценко, І.Ю.Проценко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Т. 30, № 12. – С. 1659-1666.

 56. Тензорезистивні властивості двошарових плівок /Є.А.Білинський, Д.В.Великодний, Н.І.Шумакова // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке: материалы XII международного форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2008. – Ч. 1.- С. 271.

 57. Тензорезистивні властивості та фазовий стан плівкової системи на основі хрому і ванадію / О.Є.Парфеньєв, О.В.Власенко, І.О.Шпетний // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 125.

 58. Тензорезистивні властивості тонких плівок молібдену і заліза /І.П.Бурик, Д.П.Дудецький, Л.В.Однодворець // Нанотехнологии: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008.– Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 1. – С. 151-154.

 59. Тензорезистивные свойства многослойных пленок на основе Cr и Fe или Ni и V / Д.В.Великодный, Л.В.Однодворец, И.Ю.Проценко, Т.М.Гричановская // Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур: збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008. – Т. 1.

 60. Тензорезистивные свойства пленочных материалов на основе металлов и их оксидов / И.П.Бурык, Д.П.Дудецкий, В.А.Соломаха, Е.П.Ткач, Л.В.Однодворец // Современные информационные и электронные технологии: материалы ІХ международной научно-практической конференции. – Одесса: ОНПУ, 2008. – Т. 2. – С. 144.

 61. Тензорезистивные свойства пленочных систем /Д.В.Великодный, Н.И.Шумакова, И.Ю.Проценко // Современные информационные и электронные технологии: материалы ІХ международной научно-практической конференции. – Одесса: ОНПУ, 2008. – Т. 2.

 62. Тензоэффект в двухслойных пленках / Д.В.Великодный, С.И.Проценко, И.Ю.Проценко // Фізична інженерія поверхні. – 2008. – Т. 6, № 1-2.

 63. Термічний коефіцієнт опору двошарових плівкових систем на основі Сr і Cu та Cr і Fe / Л.В.Однодворець, І.О.Шпетний, С.І.Проценко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.

 64. У постійному русі: що ж стало фундаментом для науково-дослідної роботи й роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів у СумДУ? / А.М.Чорноус, В.А.Осіпов // Резонанс. – 2008. – № 8-9. – С. 2-3.

 65. Фазовий та елементний склад порошкоподібного продукту електролізу на основі цирконію дибориду / Н.І.Шумакова, З.М.Проценко // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 2. – С. 70-74.

 66. Фазовые превращения в никелиде титана при легировании /О.П.Кульментьева, И.В.Симбирский // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 119.

 67. Фазоутворення у плівкових системах на основі Fe і Cu /Л.В.Однодворець, В.А.Соломаха, І.Ю.Проценко // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008.

 68. Феноменологічна модель електрофізичних властивостей гранульованих плівкових сплавів / С.І.Проценко, Л.В.Однодворець, І.В.Чешко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 22-27.

 69. Феноменологічна модель електрофізичних властивостей гранульованих плівкових сплавів / Л.В.Однодворець, С.І.Проценко, Ч.Панчел, І.В.Чешко // Современные проблемы физики металлов: международная конференция. – К.: ИМФ НАН Украины, 2008. – С.59.

 70. Формування метастабільних твердих розчинів у плівкових системах / І.Ю.Проценко, Н.І.Шумакова, І.В.Чешко, Е.Майкова //Современные проблемы физики металлов. – К.: ИМФ НАНУ, 2008.

 71. Чутливі елементи датчика тиску на основі плівок Cr і Cu або Fe / І.М.Пазуха, І.Ю.Проценко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – №2. – С.111-117.

 72. Электронно-микроскопические исследования кремния, имплантированного мышьяком / П.М.Клименко, О.П.Кульментьева //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – C. 121.

 73. Электронно-микроскопическое изучение влияния обработки электронным пучком и ультразвуком однослойных и двухслойных покрытий / О.П.Кульментьева, Ахмед М. Махмуд // VI национальная конференция по применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов РСНЭ-2007, 12 - 17 ноября 2007 года. – Москва, 2008.

 74. A remote controllable scanning tunneling microscope /М.Г.Демиденко, С.І.Проценко // Book of Abstract of International Conference ";ICL2008";.

 75. AES studies of diffusion processes in multilayers / O.Synashenko, Y.Zabila, M.Marszalek, K.Marszalek, I.Pazukha, I.Protsenko // Book of Abstracts of XLII Zakopane School of Physics, (Krakow, 19-24 May 2008). – Zakopane: INP PAN, 2008.

 76. Auger electron spectroscopy analysis of interface roughness of Fe/Cr bilayers / M.Marszalek, V.Tokman, S.Protsenko et al. // Vacuum. – 2008. – V. 82. – P. 1051-1056.

 77. Correlation between structure and optical properties of Au(Ag)/Co film systems / E.Majkova, S.Protsenko, I.Cheshko, L.Odnodvorets, I.Protsenko, O.Synashenko // Book of Abstracts of XLII Zakopane School of Physics. - Krakow: AGH UST, 2008. - P. 23

 78. Electrophysical properties of Ni/V and Cr/Fe multilayer films /Л.В.Однодворець, С.І.Проценко, Д.В.Великодний, О.В.Синашенко, І.Ю.Проценко // Cryst. Res. Technol. – 2008. – V. 8.

 79. Thermally induced structural transformation in Co films for giant magnetoresistance spin valves / M.Jergel, I.Cheshko, Y.Halahovets, E.Majkova, P. Shifalovich, S. Protsenko // Book of Abstracts of XXI Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, 23-31 August 2008. – Osaka, 2008. – P. 12.11.34.

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

 1. Алгоритми та пакет комп'ютерних програм для моделювання систем зі складною мультигармонічною взаємодією / О.В.Лисенко, В.І.Савченко, С.В.Чернобук // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 85.

 2. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека /В.М.Захарова, Омар Шабан Хабиб // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 92-93.

 3. До теорії стаціонарних циркулярно-поляризованих ЕН-систем циліндричного типу / В.В.Куліш, О.О.Орлова, С.В.Чернов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 89.

 4. Кубически-нелинейная теория супергетеродинных плазма-пучковых лазеров на свободных электронах с допплертронной накачкой / В.В.Кулиш, А.В.Лысенко, В.В.Коваль // СВЧ - техника и телекоммуникационные технологии: 18-я Международная Крымская конференция. – Севастополь: ";Вебер";, 2008.

 5. Кубічна нелінійна теорія плазма-пучкового супергетеродинного ЛВЕ з доплертронною накачкою / В.В.Куліш, О.В.Лисенко, В.В.Коваль, С.С.Коник // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 84.

 6. Методические указания по курсу ";Физика"; на тему ";Колебания и волны"; для студентов подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Сост. В.Н.Захарова. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 56 с.

 7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ";Загальна фізика"; для студ. напрямів підготовки 0908 ";Електроніка";, 0914 ";Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління";, 0906 ";Електротехніка"; усіх форм навчання. Ч. 2: Молекулярна фізика та термодинаміка / Уклад.: О.В.Лисенко, М.Ю.Ромбовський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 94 с.

 8. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ";Загальна фізика"; для студ. напрямів підготовки 0908 ";Електроніка";, 0914 ";Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління";, 0906 ";Електротехніка"; усіх форм навчання. Ч. 4: Електромагнетизм / Уклад.: О.В.Лисенко, О.О.Орлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 141 с.

 9. Нелінійна динаміка двопотокової нестійкості в системі з інтенсивною електронною накачкою / О.В.Лисенко, М.Ю.Ромбовський, А.С.Мироненко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 81.

 10. Нелінійна квадратична теорія плазма-пучкового супергетеродинного ЛВЕ з урахуванням мультигармонічної взаємодії поздовжніх хвиль / В.В.Куліш, О.В.Лисенко, В.В.Коваль, С.С.Герасімов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 82-83.

 11. Оптичні методи аналізу. Рефрактометрія / В.М.Захарова, С.В.Чернов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня),присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 90-91.

 12. Организация самостоятельной работы при изучении физики на ПО ФРИГ / В.Н.Захарова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 74-75.

 13. Параметрический резонанс пучковых волн в двухскоростном электронном пучке / В.В.Кулиш, А.В.Лысенко, М.Ю.Ромбовский //СВЧ - техника и телекоммуникационные технологии: 18-я Международная Крымская конференция. – Севастополь: ";Вебер";, 2008.

 14. Параметричний резонанс повздовжніх хвиль у двопотоковій електронній системі з урахуванням ефекту нелінійного зсуву частоти /В.В.Куліш, О.В.Лисенко, М.Ю.Ромбовський, С.А.Булатов //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 80.

 15. Педагогическая диагностика оценивания уровня знаний и умений студентов-бакалавров / В.М.Захарова // Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітянських закладах: матеріали 4-ї Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: МІФ, 2008.

 16. Формування надкоротких хвильових пакетів у системі на базі супергетеродинного лазера на вільних електронах / В.В.Куліш, О.В.Лисенко, І.Є.Єськов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 86-88.

 17. Cubic nonlinear theory of superheterodyne electromagnetic waves amplification in plasma beam system / V.V.Kulish, O.V.Lysenko, V.V.Koval // 8-th Intemational Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science SPO 2008. – Kiev: National University, 2008.

 18. To the project concerning the experimental realization of a two-stream superheterodyne free elecfron laser / V.V.Kulish, O.V.Lysenko, V.V.Koval // Електроніка та системи управління. – 2008. – № 1(15). – C.67-72.

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

 1. Атомистическое компьютерное моделирование ультратонкой пленки воды, заключенной между плоскими алмазными поверхностями / А.В. Хоменко, Н.В.Проданов / Фізика низьких температур: конференція молодих вчених, 20-23 травня 2008. - Харків, 2008. – С. 150.

 2. Влияние фазовой коррекции зеркал на волновые процессы в открытом волноводе / А.С.Кривец, А.А.Рыбалко, Ю.А.Крутько //Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: XII международный молодежный форум. –Харьков: ХНУРЭ, 2008.

 3. Влияние шероховатости алмазных поверхностей на поведение ультратонкой пленки воды, заключенной между ними / А.В. Хоменко, Н.В.Проданов // Высокие давления - 2008. Фундаментальные и прикладные аспекты (16 - 21 сентября 2008 г.). - Судак, 2008. – С. 94.

 4. Деформированная сумма геометрической прогрессии /А.И.Олемской, С.С.Борисов, И.А.Шуда // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 2. - С. 82-89.

 5. Експериментальне дослідження мікроструктури інтенсивних електронних потоків / О.О.Дрозденко, І.В.Барсук // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008.

 6. Європейська інтеграція вищої освіти України / О.В.Ющенко //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Ч. І. - С. 48-49.

 7. Завдання до практичних робіт з курсу ";Експериментальні методи дослідження матеріалів електронної техніки"; (спеціалізація ";Фізика і технологія матеріалів та компонентів електронної техніки";) для студентів спеціальності ";Фізична та біомедична електроніка"; /Уклад. В.І.Перекрестов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 24 с.

 8. Закономерности структурообразования слоев Al вблизи фазового равновесия в системе плазма-конденсат /В.И.Перекрестов, А.С.Корнющенко, Ю.А.Косминская // Физика твердого тела. – 2008. – Т.50, № 7. – С.1304-1311.

 9. Закономірності структуроутворення шарів Al та Cu поблизу фазової рівноваги в системі плазма-конденсат / В.І.Перекрестов, А.С.Корнющенко, Ю.О.Космінська // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008.

 10. Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукової діяльності /А.І.Рубан// Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Ч. ІІІ. - С. 144-145.

 11. К вопросу моделирования ленточного электронного пучка /А.А.Дрозденко, Г.С.Воробьев // СВЧ–техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо'2008): 18-я Международная Крымская конференция. - Севастополь: “Вебер”. – 2008. 

 12. Компьютерное моделирование граничного трения /А.В.Хоменко, Н.В.Проданов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 39-40.

 13. Компьютерное моделирование дифракционно-черенковского излучения / А.И.Рубан, Т.И.Стасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 48-49.

 14. Конденсація парів вуглецю за допомогою самоузгоджених іонних розпилювачів / В.І.Перекрестов, Ю.О.Космінська, В.С.Нежинець // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 52.

 15. Линейная теория электронно-волновых процессов в усилителе на эффекте Смита–Парселла / Г.С.Воробьев, А.С.Кривец, В.О.Журба, А.А.Рыбалко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 82-102.

 16. Методи реконструкції зображень в системах рентгенівської комп'ютерної томографії (РКТ) / Ю.О.Космінська, І.М.Шершак //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т.ІІ. - С. 53.

 17. Методика моделирования электронного пучка в нелинейных электростатических полях / А.А. Дрозденко, И.В.Барсук //Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: XII международный молодежный форум. –Харьков: ХНУРЭ, 2008.

 18. Методические указания на тему ";Различные формулировки статистической теории сложных систем"; для студентов физико-технического и механико-математического факультетов всех специальностей дневной формы обучения / А.И.Олемской, А.С.Вайленко, И.А.Шуда. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. - 22 с.

 19. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни ";Практичні методи електронної мікроскопії";, ";Плазмово-дугові технології з нанесення зносостійких покриттів"; і ";Нанотехнології селективної конденсації для студентів спеціальності 6.090800.02 денної форми навчання / Уклад. В.І.Перекрестов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 118 с.

 20. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ";Електроніка надвисоких частот"; для студ. спец. 6.090804 ";Фізична та біомедична електроніка"; денної форми навчання / Уклад.: О.В.Ющенко, О.С.Кривець. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 70 с.

 21. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ";Методи аналізу медико-біологічної інформації"; для студентів спеціальності 6.090804 ";Фізична та біомедична електроніка"; денної форми навчання / Уклад. О.В.Ющенко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 73 с.

 22. Методичні вказівки до практичних занять з курсу ";Електродинаміка суцільних середовищ"; для студентів спеціальності 7(8).090804 денної форми навчання / Уклад. О.В.Хоменко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 49 с.

 23. Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.090804 «Фізична та біомедична електроніка» денної форми навчання / С.В.Соколов, О.В.Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 24. Моделирование волновых процессов в открытом волноводе с дифракционно-связанными источниками СВЧ-излучения /Г.С.Воробьев, А.С.Кривец, В.О.Журба, А.А.Рыбалко // Изв. вузов. Радиоэлектроника.–2008. ‑ № 11.

 25. Моделювання просторових характеристик періодичних металодіелектричних структур / О.О. Рибалко, Ю.О.Крутько, М.В.Петровський // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008.

 26. Моделювання ультратонкого шару води, стиснутого мiж плоскими алмазними поверхнями / О.В. Хоменко, М.В. Проданов //ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. Е16.

 27. Мотивація навчання студентів у кредитно-модульній системі /Ю.О.Космінська// Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Ч. ІІ. - С. 77-78.

 28. Мультифрактальный анализ временных рядов / А.И.Олемской, В.Н.Борисюк, И.А.Шуда // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 2. - С.70-81.

 29. Мультифрактальный анализ временных рядов / А.И.Олемской, Э.Ф.Галимарданова // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університета. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 36.

 30. Мультифрактальный анализ временных рядов напряжений при самоподобном режиме плавления ультратонкой пленки смазки /А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко, В.Н.Борисюк // Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології: всеукраїнська конференція молодих вчених, 12 - 14 листопаду 2008 р. – К., 2008. – С. 160.

 31. Мультифрактальний флуктуаційний аналіз нестаціонарних часових рядів / О.В.Хоменко, С.А.Опанасюк// Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 42.

 32. Отчет о научно-исследовательской работе ";Селективные процессы при сниженных коэффициентах стационарной конденсации";: заключительный / рук. НИР В.И.Перекрестов; авт. кол.: В.И.Перекрестов, Ю.А.Косминская, Б.В.Дешин, А.С.Корнющенко, Р.В.Перекрестов, И.Ю.Зимак. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 151 с.

 33. Отчет о научно-исследовательской работе ";Физика волновых процессов в открытых волноводно-резонаторных металлодиэлектрических системах с распределенными источниками излучения";: заключительный / руков. НИР Г.С.Воробьев; авт. кол.: Г.С.Воробьев, А.В.Лысенко, Л.В.Победина, А.С.Кривец, М.В.Петровский, А.А.Дрозденко, В.О.Журба, А.А.Рыбалко, М.Ю.Ромбовский, В.В.Коваль, О.А.Орлова, Ю.В.Шульга, В.А.Зленко, И.В.Барсук, И.Е.Еськов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 175 с.

 34. Отчет о научно-исследовательской работе ";Статистическая теория сложных систем экономического типа";: заключительный / рук. НИР А.И.Олемской; авт. кол.: А.И.Олемской, Д.О.Харченко, И.А.Шуда, А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко, Н.В.Проданов, Л.И.Олемская, В.С.Борисюк, Т.И.Жиленко, Н.И.Ячменева, В.Е.Демченко, Н.С.Семенова, С.В.Кобылецкая, А.С.Богомаз, С.С.Борисов, В.О.Харченко, Е.А.Асанидзе, М.А.Дрозденко. – Сумы: СумГУ, 2008. – 161 с.

 35. Плавление тонкой пленки смазки между твердыми гладкими поверхностями / А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко / Фізика низьких температур: конференція молодих вчених, 20-23 травня 2008.- Харків, 2008. – С. 152.

 36. Плавление ультратонкой пленки смазки за счет диссипативного разогрева поверхностей А.В.Хоменко, Е.В.Ткачева //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т.ІІ. - С. 41.

 37. Проявление селективных процессов при формировании пористых слоев металлов вблизи фазового равновесия в системе плазма-конденсат / А.С.Корнющенко, Ю.А.Косминская // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: ІІІ міжнародна науково-технічна конференція. - Одеса, 2008.

 38. Проявление селективных процессов при формировании слоев алюминия вблизи фазового равновесия в системе плазма-конденсат /В.И.Перекрестов, А.С.Корнющенко, Ю.А.Косминская // Журнал технической физики. – 2008. – Т. 78, № 10. – С.117-124.

 39. Разработка эмитатора сигналов для электрокардиографа (ЭК) /А.Ю.Смелянский, С.В.Соколов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 54.

 40. Розроблення програми для розрахунку параметрів кристалічної ґратки за допомогою електронограм / В.І.Перекрестов, Р.В.Перекрестов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 51.

 41. Самоорганізація білярівноважної стаціонарної конденсації в накопичувальних іонно-плазмових системах /В.І.Перекрестов, О.І.Олємской, Ю.О.Космінська, А.С.Корнющенко // Наноструктурні системи: технології-структура-властивості-застосування: міжнародна конференція. – Ужгород, 2008.

 42. Самоорганизация околоравновесной стационарной конденсации слабо летучих веществ / В.И.Перекрестов, А.И.Олемской, А.С.Корнющенко, О.А.Мокренко // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: ІІІ міжнародна науково-технічна конференція. - Одеса, 2008.

 43. Синергетическая картина непрерывного перехода между режимами коллективного движения активных частиц / О.В.Ющенко //Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 103-114.

 44. Синергетична картина переходу між режимами руху біологічних систем / О.В.Ющенко, Н.С. Щербенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 37.

 45. Синергетична теорія пластичної течії в твердих тілах /О.В.Ющенко, А.А.Покутній // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 38.

 46. Система регистрации переходного излучения оптического диапазона для измерения статических параметров электронных пучков в СВЧ-приборах / Г.С.Воробьев, А.А.Дрозденко, А.А.Рыбалко // Изв. вузов. Радиоэлектроника.–2008. ‑ № 7(51).

 47. Структурообразование конденсатов в самоорганизованных распылительных системах / В.И.Перекрестов, А.С.Корнющенко, К.О.Парфененко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 50.

 48. Структурообразование слоев меди при околоравновесной стационарной конденсации в накопительных ионно-плазменных системах / В.И.Перекрестов, А.С.Корнющенко, Ю.А.Косминская, Б.В.Дешин // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 43-57.

 49. Термодинамика интенсивной пластической деформации с учетом шума / А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко, Л.С.Метлов // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 5-21.

 50. Термодинамическая теория плавления ультратонкой пленки смазки / А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко // Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, 8–10 жовтня 2008 р. – Харків, 2008. – Т. 1. – С. 206-209.

 51. Термодинамiка плавлення тонкої плiвки мастила мiж твердими поверхнями / О.В. Хоменко, Я.О.Ляшенко //ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. А14.

 52. Умови саморганізованої модуляції / О.І.Олємской, О.І. Шуда, С.С. Борисов // Український фізичний журнал.- 2008.- Т. 53, № 11.

 53. Фазовая динамика и кинетика интенсивной пластической деформации / А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Т.30, № 6.

 54. Феноменологическая теория плавления тонкой пленки смазки /А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко // Высокие давления - 2008. Фундаментальные и прикладные аспекты (16 - 21 сентября 2008 г.).- Судак, 2008. – С. 65.

 55. Формування вуглецевих мікро- і наноструктур при околорівноважній стаціонарній конденсації / Ю.О.Космінська, О.А.Мокренко // Наноструктурні системи: технології-структура-властивості-застосування: міжнародна конференція. – Ужгород, 2008.

 56. Формування наносистем міді при білярівноважній стаціонарній конденсації / А.С.Корнющенко // Наноструктурні системи: технології-структура-властивості-застосування: міжнародна конференція. – Ужгород, 2008.

 57. Численное моделирование формирования ленточного электронного пучка в неоднородном поле диодной пушки /А.А.Дрозденко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 115-123.

 58. Экспериментальное исследование микроструктуры аксиально-симметричных электронных пучков / Г.С.Воробьев, А.А.Дрозденко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т.ІІ. - С. 43.

 59. Экспериментальное моделирование волновых процессов в открытом волноводе с фазовой коррекцией дзеркал / Г.С.Воробьев, В.О.Журба, А.С.Кривец, Ю.А.Крутько, А.А.Рыбалко // Радиотехника: всеукраинский межведомственный научно-технический сборник.- 2008.- № 153.

 60. Электродинамические характеристики излучающих систем устройств дифракционной электроники / Г.С.Воробьев, Ю.А.Крутько, А.А.Рыбалко, Ю.В.Шульга, М.В.Петровский // СВЧ–техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо'2008): 18-я Международная Крымская конференция. - Севастополь: “Вебер”. – 2008. 

 61. Электродинамические характеристики нерегулярного открытого волновода с фазовой коррекцией зеркал / Г.С.Воробьев, А.С.Кривец, А.А.Рыбалко, В.О.Журба, И.В.Барсук // СВЧ–техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо'2008): 18-я Международная Крымская конференция. - Севастополь: “Вебер”. – 2008. 

 62. Электронно-волновые процессы в открытом волноводе с фазовой коррекцией зеркал / А.С.Кривец, А.А.Рыбалко, И.Е.Зайцев //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т.ІІ. - С. 44-45.

 63. Multifractal spectrum of phase space related to generalized thermostatistics / О.І.Олємской, В.М.Борисюк // Physica A. – 2008. - V.387.

 64. Molecular dynamics simulations of ultrathin water film confined between flat diamond plates / A.V.Khomenko, N.V.Prodanov // Condensed Matter Physics. – 2008. – Vol. 11, № 4(56). - P. 615-626.

 65. Non-extensivity parameter of self-similar statistical system /A.I.Olemskoi, A.S.Vaylenko, L.A.Shuda // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету.– Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 34-35.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМIКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 1. Алгоритм створення бренда промислового підприємства /Н.В.Івашова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 239-246.

 2. Альтернативні види моторного палива як фактор зниження забруднення атмосферного повітря / Л.М.Хоменко, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 7-8.

 3. Аналіз еколого-економічних взаємозв`язків у механізмах транскордоннного співробітництва / О.А.Лукаш // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 78-91.

 4. Аналіз проблем виробництва та споживання генетично модифікованих продуктів / О.О.Білопільська, Є.В.Коваленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 42-43.

 5. Аналіз проблем порушення балансу системи ";людина-природа"; / С.С.Марочко, О.В.Шкарупа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 23-24.

 6. Аналіз системи управління витратами / М.С.Ожог, О.А.Лукаш // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 135-136.

 7. Аналіз собівартості теплової енергії на прикладі ТОВ ШП ";Харківенергоремонт"; / К.Г.Хруневич, Ю.М.Дерев'янко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 106-107.

 8. Антикризисное управление деятельностью водоснабжающих предприятий Украины на основе энергосбережения / И.Н.Сотник, Н.И.Сотник // Вісник КДПУ ім. Остроградського. – 2008. – № 3(50), Ч.2.

 9. Антикризисное управление деятельностью водоснабжающих предприятий Украины на основе энергосбережения / И.Н.Сотник, Н.И.Сотник // Електротехнічні системи, методи моделювання та оптимізації: Х міжнародна науково-практична конференція, 14-16 травня 2008 р. – Кременчук: КДПУ ім. М.Остроградського, 2008.

 10. Антикризове управління підприємством / І.О.Крамінська, Ю.М.Дерев'янко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 126.

 11. Бізнес-адміністрування: магістерський курс: підручник / За ред. Л.Г.Мельника, С.М.Ілляшенка, І.М.Сотник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 896 с.

 12. Благосостояние, экономический рост и устойчивое развитие /Т.В.Могиленец, Д.В.Горобченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 46-47.

 13. Визначення оптимального розміру замовлення торговим підприємством з урахуванням екологічних факторів / Ю.В.Чорток //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3 (1). – С. 33-40.

 14. Влияние внешней среды как системы на стратегию предприятия / А.В.Люлев // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 202-207.

 15. Влияние внешней среды на деятельность предприятия /Л.Ю.Просол, А.В.Люльов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 129.

 16. Влияние возраста преподавателя на образовательный процесс /Н.В.Ищенко // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С.13-16.

 17. Влияние экологического фактора на экономический рост /А.С.Баранова, Е.В.Шкарупа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 21-22.

 18. Влияние экологической эффективности и основных факторов производства на экологический ущерб / Д.В.Горобченко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 241-246.

 19. Влияние эколого-экономического ущерба на экономический рост / Д.В.Горобченко // Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2008. – С. 12-14.

 20. Вплив автомобільного транспорту на стан навколишнього середовища / А.С.Росохата, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 11-12.

 21. Вплив інституційного середовища на приплив прямих іноземних інвестицій в економіку / С.С.Поляченко, Є.В.Коваленко //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 98-99.

 22. Вплив перехідного періоду на трансформацію етичних норм бізнесу в Україні / С.С.Марочко, І.М.Бурлакова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 124-125.

 23. Вплив синергетичних зв'язків на еколого-економічну діяльність підприємств / І.Б.Дегтярьова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 143-148.

 24. Урахування екологічного фактора в системі управління інноваційним підприємництвом / А.Є.Нагорна, Л.В.Сапун //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 84-86.

 25. Дематериализация экономики как инструмент для достижения устойчивого развития / А.С.Гончаренко // Довкілля - ХХІ: матеріали IV міжнародної молодіжної наукової конференції, Дніпропетровськ, 9-10 жовт. 2008 р. / Інститут проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ: ПП ";Моноліт";, 2008.

 26. Державне регулювання структурних зрушень в економіці спрямоване на підвищення якості навколишнього середовища /А.О.Дмитренко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 28-31.

 27. Детермінація екологічного конфлікту у загальній системі еколого-економічної безпеки: теорія і методологія / В.В.Сабадаш //Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2008. – № 6. – С. 25-36.

 28. До питання класифікації інститутів сталого розвитку /Н.М.Костюченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 50-54.

 29. Екодеструктивний вплив традиційної енергетики на зміну клімату в контексті стійкого розвитку / Г.І.Пащенко, І.В.Телепенко //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 62-63.

 30. Екологічна інформація як важливий фактор стійкого розвитку / І.С.Мареха, В.Г.Подлєсна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 131.

 31. Екологічна крива Кузнеця: український регіональний аспект (мова оригіналу - англійська) / О.В.Кубатко, О.В.Нілова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 53-67.

 32. Екологічне управління діяльністю промислових підприємств на регіональному рівні / Е.І.Яценко, Ю.М.Дерев'янко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 48-49.

 33. Екологічний вектор транскордонного соціально-економічного співробітництва / Л.Г.Мельник // Економічний часопис - ХХІ. – 2008. – № 3-4.

 34. Еколого-економічне управління інноваційним підприємництвом / Л.В.Сапун // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 9-10.

 35. Еколого-економічний аналіз водоресурсних обмежень у промисловості / В.В.Сабадаш, Л.Г.Мельник // Економіка промисловості. – 2008. – № 4. – С. 17-30.

 36. Еколого-економічні аспекти розвитку транспортних систем /М.К.Шапочка, О.В.Лямцев // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 62-67.

 37. Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження: монографія / І.М.Сотник.  Суми: ВВП «Мрія» ТОВ, 2008.  330 с.

 38. Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва: дис. … канд. екон. наук: 08.00.06 /О.А.Лукаш. – Суми, 2008. – 219 с. 

 39. Економіка енергетики: навч. посібник / І.М.Сотник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 262 с.

 40. Економіка і організація виробництва: конспект лекцій для студентів неекономічних спеціальностей / Уклад.: О.І.Карінцева, М.О.Харченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 84 с.

 41. Економіка фірми: конспект лекцій для студентів спеціальностей 8.000013 ";Бізнес-адміністрування";, 8.00010 ";Економіка довкілля та природних ресурсів"; денної та заочної форм навчання /Уклад.: І.М.Сотник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 152 с.

 42. Економіко-правові передумови побудови системи торгівлі викидами в контексті вирішення проблеми глобального потепління /І.В.Телепенко // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття: міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених, 17 квітня 2008 р. – Харків, 2008.

 43. Економічна оцінка ефективності використання обмежених ресурсів підприємств хімічної галузі / Ю.М.Дерев'янко, С.Д.Калашник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 98-103.

 44. Економічне обгрунтування механізму раціонального водокористування при переході до стійкого розвитку / О.М.Маценко, Л.Г.Мельник // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К., 2008.- Ч. 2. – С. 42-46.

 45. Економічний ефект від упровадження інформаційних технологій / С.В.Антонюк, Ю.М.Дерев'янко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 108-109.

 46. Економічний механізм стимулювання використання відновлювальних джерел енергії / І.С.Мареха, Н.В.Іщенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 19-20.

 47. Економічні механізми управління викидами у водні джерела /О.М.Маценко, О.І.Маценко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 75-77.

 48. Економічні та соціально-екологічні основи забезпечення продовольчої безпеки в Україні: стратегії і механізм в контексті євроінтеграційних процесів / Є.В.Мішенін, Н.В.Мішеніна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 12/1 (33). – С. 79-82.

 49. Енергетична, інформаційно-комунікаційна, екологічна та синергетична складова соціально-економічного розвитку міста /М.І.Левенець, І.Б.Дегтярьова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 79-84.

 50. Енергоресурсні аспекти економічної безпеки держав /Ю.М.Дерев'янко // Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України: ІІ науково-практичний семінар з міжнародною участю. – Вінниця, 2008. – С. 198-200.

 51. Етичний розвиток суспільства як чинник дієвості інституційного механізму сталого розвитку / М.К.Шапочка, Н.М.Костюченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 36-40.

 52. Єдність урахування економічних, соціальних і екологічних показників - основа реалізації концепції сталого розвитку /Ю.М.Мельник // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 17-18 травня 2008 року). – Суми: ВВП ";Мрія-1";, ТОВ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 240-243.

 53. Забруднення атмосфери в Україні / О.Г.Карпенко, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 31-32.

 54. Закордонний досвід контролю якості навколишнього середовища / О.В.Олійник, М.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 35-37.

 55. Зарубежный опыт формирования научных подходов к оценке качества окружающей природной среды / И.С.Мареха // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 71-74.

 56. Звіт про науково-дослідну роботу ";Формування еколого-економічного механізму мотивації ресурсозбереження в умовах переходу України до інформаційного суспільства";: підсумковий /керівник НДР І.М.Сотник; автор.кол.: І.М.Сотник, Л.Г.Мельник, С.М.Ілляшенко, М.К.Шапочка, О.І.Карінцева, Н.В.Мішеніна, В.В.Сабадаш, С.В.Шевцова, В.В.Божкова, О.В.Прокопенко, М.І.Сотник, К.В.Ілляшенко, Ю.О.Мазін, О.М. Волк, О.С.Гончаренко, Д.В.Горобченко, І.Б.Дегтярьова, Ю.М.Дерев'янко, О.М.Маценко, Л.В.Старченко, І.В.Захаров, І.В.Захарова, Н.М.Костюченко, М.О.Харченко, Ю.В.Чорток, Т.І.Шевченко, Лі Жуй, І.М.Бурлакова, А.О.Дмитренко, О.В.Кошман, В.В.Лук'яненко, О.М.Лукавая, Т.В.Могиленець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 236 с.

 57. Звіт про науково-дослідну роботу ";Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства";: проміжний / керівн. НДР Л.Г.Мельник; авт. кол.: Л.Г.Мельник, С.М.Ілляшенко, М.К.Шапочка, О.І.Карпіщенко, О.І.Карінцева, В.О.Касьяненко, С.В.Шевцова, В.В.Сабадаш, О.І.Мельник, В.Г.Боронос, А.В.Євдокимов, О.Ю.Чигирин, І.М.Сотник, М.О.Харченко, Ю.О.Мазін, Л.М.Таранюк, В.А.Грек, В.І.Тарановський, М.В.Брюханов, Л.В.Старченко, Ю.М.Дерев'янко, О.А.Лукаш, Н.В.Івашова, Є.В.Коваленко, В.В.Петренко, О.В.Макарюк, О.В.Шкарупа, М.М.Костюченко, О.О.Часник, О.В.Кліменко, І.В.Захарова, Д.В.Горобченко, О.С.Гончаренко, Ю.В.Чорток, О.М.Маценко, О.М.Волк, І.Б.Дегтярьова, І.В.Захаров, Т.І.Шевченко, Н.В.Іщенко, О.В.Люльов, О.В.Лямцев, Лі Жуй, І.В.Зінченко, І.М.Бурлакова, Т.В.Несторенко, А.І.Шаповал, А.Дмитренко, О.І.Маценко, В.О.Руденко, П.В.Гриценко, О.В.Кубатко, О.В.Кубатко, І.І.Коблянська, Ю.М.Мельник, Ю.В.Линник, А.В.Ткаченко, Т.В.Могиленець, О.Ю.Гузенко, В.В.Лук'яненко, О.М.Лукавая. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 224 с.

 58. Зелені насадження як фактор зниження автотранспортного забруднення в містах / С.М.Березова, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 29-30.

 59. Значение системы экологического мониторинга в процессе оценки экодеструктивности глобального потепления / И.В.Телепенко //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 134-138.

 60. Интеллектуальный фактор как предпосылка эффективного функционирования инновационного предпринимательства /Т.Г.Гриценко, Л.В.Сапун // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 110-111.

 61. Интерактивные технологии обучения как средство развития творческих способностей студентов / И.Телепенко // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 47-52.

 62. Информация как хозяйственный ресурс и фактор производства / И.Б.Дегтярева, Л.Г.Мельник, О.И.Мельник // Управление инновациями - 2008: материалы Международной научно-практической конференции, Москва 17-19 ноября 2008 р. – М.: Доброе слово, 2008. – С. 32-36.

 63. Інвестиційна діяльність підприємства / А.М.Новікова, О.А.Лукаш // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 133-134.

 64. Інноваційна діяльність суб'єктів господарювання як шлях переходу України на новий рівень розвитку / Ю.С.Панченко, Л.М.Таранюк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 82-83.

 65. Інноваційне забезпечення розвитку промислових підприємств України / Т.С.Троцька, І.Б.Дегтярьова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 120-121.

 66. Інноваційний підхід в управлінні товаром на сучасному підприємстві / О.О.Часник, Т.В.Ходун // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19 вересня 2008 р.). – Суми: Вид-во ТОВ ";Мрія-1";, СумДУ, 2008. – С. 215-217.

 67. Інституційні аспекти врегулювання екологічних конфліктів (регіональний і міжнародний рівні ) / В.В.Сабадаш // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 68-77.

 68. Інноваційні підходи до процесу підготовки і перепідготовки фахівців / А.В.Євдокимов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 64-65.

 69. Інтернет як засіб оптимізації управління вищим навчальним закладом / А.В.Євдокимов, Г.В.Яковлева // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 210-215.

 70. Інформаційні шляхи екологізації економіки / О.С.Гончаренко // Екологічні проблеми регіонів України: матеріали Х всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів. – Одеса: ОДЕКУ, 2008.

 71. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб досягнення сталого еколого-економічного розвитку України / О.М.Волк //Економічний простір. – 2008. – № 17. – С. 221-226.

 72. Історичні етапи та сучасні тенденції розвитку логістики: екологічний аспект / І.І.Коблянська // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 45-47.

 73. К вопросу об экономической эффективности информационных систем и технологий / О.Лутаенко, А.С.Гончаренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 114-115.

 74. Класифікація маркетингових каналів у сфері інновацій /М.Ю.Симоненко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, №4. – С. 53-59.

 75. Классификационный анализ товаров и услуг в рамках информационной экономики / В.А.Руденко, И.С.Мареха // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 207-217.

 76. Классификация энергоинформационных трансформаций экономической системы / А.С.Гончаренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 208-214.

 77. Комунікаційне забезпечення екологічної стратегії підприємства / Ю.М.Мельник // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів (6 травня 2008). – Конотоп: Вид-во КІСумДУ, 2008. – С. 43-45.

 78. Конспект лекцій та методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни ";Потенціал підприємства: формування і оцінювання"; для студ. денної та заочної форм навчання спец. 6.050107 ";Економіка підприємства"; /Уклад.: Л.М.Таранюк, О.В.Макарюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 206 с.

 79. Контролінг у системі управління еколого-інноваційних процесів підприємництва / Л.В.Сапун // Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності: тези ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь-Ялта, 17-19 жовтня 2008 р.) / Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу. – Сімферополь, 2008.

 80. Конфліктогенність водних ресурсів як загроза виникнення екологічних конфліктів / В.В.Сабадаш // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 24-31.

 81. Концепція розвитку екологічної логістики / В.В.Масло, Ю.В.Чорток // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 60-61.

 82. Лісові ресурси і екологічний конфлікт: аналіз взаємозв'язків /В.В.Сабадаш // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2008. – Вип. 18. – С. 65-78.

 83. Логистические аспекты развития торговых предприятий в условиях евроинтеграции / Ю.В.Чорток, А.В.Евдокимов // Економічна політика України в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 18-19 вересня 2008 р.) /Криворізький економічний інститут ДВЗН ";КНЕУ ім. В. Гетьмана";. – Кривий Ріг, 2008. – С. 38-40.

 84. Логістичний підхід до зменшення екологічних втрат /І.М.Сотник, Ю.В.Чорток // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 123-126.

 85. Международные аспекты сотрудничества в области сохранения биоразнообразия / В.В.Сабадаш, О.А.Лукаш, С.Д.Калашник // Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (Беловежская пуща, 4-6 сентября 2008 г.). – Брест: Альтернатива, 2008. – С. 97-100.

 86. Международные аспекты экологической политики /Э.И.Яценко, Н.В.Мишенина // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 56-57.

 87. Метод щільності розподілу як індикатор ефективності споживання водних ресурсів / О.М.Маценко, М.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 66-67.

 88. Методи підвищення рівня ефективності використання основних фондів українських підприємств / В.В.Кіріченко, І.М.Сотник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 80-81.

 89. Методические подходы к совершенствованию процессов управления с использованием информационных систем в условиях трансформационной экономики / Л.Н.Таранюк, К.В.Таранюк, Н.В.Манжос // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 131-134.

 90. Методические подходы моделирования бизнес-процессов при проведении реинжиниринга / Л.Н.Таранюк, П.В.Гриценко // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах. – 2008. – № 2. – С. 103-106.

 91. Методичні вказівки для проведення лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ";Господарське законодавство"; для студ. вечірньої форми навчання економ. спец. /Уклад.: А.В.Євдокимов, Т.В.Ходун, О.В.Макарюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 112 с.

 92. Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи, виконання обов'язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни ";Внутрішній економічний механізм підприємства"; для студентів денної, заочної та вечірньої форм навчання, а також слухачів ФПФ / Уклад.: Є.В.Мішенін, Н.В.Мішеніна, Є.В.Коваленко, Г.А.Мішеніна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 75 с.

 93. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни ";Економіка і організація виробництва"; для студентів неекономічних спеціальностей / Уклад.: М.О.Харченко, О.І.Карінцева, Т.В.Несторенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.

 94. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи з дисципліни ";Потенціал підприємства: формування і оцінювання"; для студентів спеціальності 6.050107 ";Економіка підприємства"; денної форми навчання / Л.М.Таранюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 95. Методичні вказівки до виконання консультаційного проекту для студентів спеціальності 8.000013 ";Бізнес-адміністрування"; денної та заочної форм навчання / Уклад. О.Ю. Чигрин. – Суми: СумДУ, 2008. – 27 с.

 96. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Економіка енергетики"; для студентів спеціальності ";Енергетичний менеджмент"; заочної форми навчання / Уклад.: І.М.Сотник, О.М.Волк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 58 с.

 97. Методичні вказівки до виконання практичних завдань, курсової та самостійної робіт з дисципліни ";Інвестування"; для студентів спеціальностей ";Економіка підприємства"; та ";Менеджмент організацій"; вечірньої форми навчання / Уклад. О.В.Кліменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 64 с.

 98. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ";Бізнес-планування інноваційних проектів"; для студентів спеціальності 8.000013 ";Бізнес-адміністрування"; факультету перепідготовки фахівців / Уклад. Д.В.Горобченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 99. Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної робіт з дисципліни ";Економіка і організація виробництва електроенергетики"; для студентів спеціальності 6.090603 ";Електротехнічні системи електроспоживання"; денної форми навчання / Уклад. Л.М.Таранюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 100. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та обов'язкового домашнього завдання з дисципліни ";Моделювання та прогнозування економічних процесів"; для студентів вечірньої форми навчання / Уклад.: Д.В.Горобченко, Л.В.Старченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28 с.

 101. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з дисципліни ";Економіка довкілля"; для студ. спец. 8.000010 ";Економіка довкілля та природних ресурсів"; денної та заочної форм навчання / Уклад.: М.К.Шапочка, О.Ю.Чигрин. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 83 с.

 102. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової роботи з дисципліни ";Економіка підприємства"; для студентів спеціальності 8.000013 ";Бізнес-адміністрування"; денної форми навчання / Уклад.: О.І.Карінцева, І.М.Бурлакова, В.В.Петренко, М.О.Харченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 42 с.

 103. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової роботи з дисципліни ";Економіка підприємства"; для студентів спеціальності 8.000013 ";Бізнес-адміністрування"; заочної форми навчання / Уклад.: О.І.Карінцева., І.М.Бурлакова, В.В.Петренко, М.О.Харченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 55 с.

 104. Методичні вказівки до проведення лекційних і практичних занять та самостійної роботи студента з дисципліни ";Підприємницьке право"; для студентів вечірньої форми навчання економічних спеціальностей / Уклад.: О.В.Макарюк, Л.М.Таранюк, Т.В.Ходун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 174 с.

 105. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни ";Методи ефективного управління економічними системами"; для студентів денної форми навчання / Уклад.: Л.Ф.Чумак, Д.В.Горобченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 44 с.

 106. Методичні підходи до визначення впливу інформаційно-комунікаційних технологій на еколог-економічний розвиток країни /О.М.Волк // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 233-238.

 107. Методичні підходи до визначення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у еколого-економічному розвитку країни /О.М.Волк // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 6. – С. 33-35.

 108. Методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності транскордонного співробітництва / О.А.Лукаш //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3 (1). – С. 181-185.

 109. Методичні підходи до проведення реінжиніринг-заходів на підприємстві невиробничої сфери / Л.М.Таранюк, К.В.Таранюк //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (Ялта, 15-16 травня 2008 р.). – Ялта, 2008. – Ч. 1.- С. 116-117.

 110. Методология и средства поддержки моделирования бизнес-процессов в условиях реинжиниринга / П.В.Гриценко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 86-87.

 111. Механизмы экосистемного регулирования как экологическая составляющая сохранения биоразнообразия особо охраняемых территорий / О.А.Лукаш // Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (Беловежская Пуща, 4-6 сентября 2008 г.). – Брест: Альтернатива, 2008. – С. 163-165.

 112. Міські відходи: накопичення та проблеми утилізації /А.В.Нужна, О.В.Шкарупа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 25-26.

 113. Мотивація ресурсозбереження в контексті стійкого розвитку та трансформаційних змін в економіці / А.І.Шаповал, А.О.Дмитренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 58-59.

 114. Напрями національної трансформації політики в контексті формування інформаційної економіки / Л.Г.Мельник, І.Б.Дегтярьова //Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми: матеріали науково-практичної конференції. – К. : Національна академія управління, 2008.

 115. Науковий аналіз етико-еволюційних процесів еколого-економічного розвитку / І.М.Бурлакова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 272-276.

 116. Науковий аналіз інноваційних форм організації територіальних поселень / Л.Г.Мельник, І.М.Бурлакова, І.Б.Дегтярьова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 77-80.

 117. Наукові засади формування екополісів в умовах зростання антропогенного навантаження / О.В.Олійник, І.М.Бурлакова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 44-45.

 118. Науково-методичний підхід до оцінки ефективності використання обмежених ресурсів підприємства / Ю.М.Дерев`янко //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 163-166.

 119. Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів: дис. … канд. економ. наук: 08.00.04 /Дерев'янко Юрій Миколайович. – Суми, 2008. – 195 с.

 120. Науково-методичні підходи до визначення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів / Ю.М.Дерев'янко, В.В.Сабадаш, С.Д.Калашник // Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики: міжнародна науково-практична конференція. – Х., 2008. – С. 214-221.

 121. Науково-методичні підходи до визначення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів / В.В.Сабадаш, С.Д.Калашник, Ю.М.Дерев'янко // Управління розвитком. – 2008. – № 17. – С. 152-155.

 122. Науково-методичні підходи до формування ЕКОПОЛІСу /Л.Г.Мельник, І.М.Бурлакова, І.Б.Дегтярьова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 78-88.

 123. Науково-технічний прогрес і якість продуктів харчування /В.В.Гльоза, М.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 68-69.

 124. Научные основы обоснования повышения эколого-экономической эффективности экономических систем: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.06 /Харченко Николай Алексеевич. – Сумы, 2008. – 183 с. 

 125. Обґрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства / О.В.Макарюк //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 3-4.

 126. Обгрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 /Макарюк Олексій Васильович. – Суми, 2008. – 222 с. 

 127. Оптимізація і управління рухом транспорту, як фактор зменшення негативного впливу на навколишнє середовище /М.В.Провозін, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 27-28.

 128. Опыт решения экологических проблем в зарубежных странах /Д.В.Гончарова, Н.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 38-39.

 129. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегій забезпечення сталого розвитку регіону / Ю.М.Мельник // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2008 р.) / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1. – С. 230-232.

 130. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємництва: проблеми теорії та практики / Л.В.Сапун // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 29-30 жовтня 2008 р.). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 5. – С. 28-30.

 131. Організаційно-економічні форми в системі лісових відносин /Г.А.Мішеніна // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 80-84.

 132. Організація управління ресурсозбереженням на промисловому підприємстві / І.М.Сотник // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 94-99.

 133. Основные направления экологизации снабженческой логистики / И.И.Коблянская // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 5-6.

 134. Основы этики бизнеса / Ж.В.Деркач, И.М.Бурлакова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 116-117.

 135. Особенности и тенденции развития предприятий машиностроительной отрасли / А.В.Люлёв // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 154-160.

 136. Особенности проведения реинжиниринга на промышленном предприятии / Л.Н.Таранюк, К.В.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 143-150.

 137. Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економіки / Л.Н.Таранюк, А.І.Шаповал // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 123-131.

 138. Особливості розвитку інноваційного підприємництва на регіональному рівні / Ю.О.Гриценко, Л.В.Сапун // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 22-23.

 139. Оцінка екологічних втрат від впливу на довкілля автотранспорту в Сумській області / О.А.Лисенко, І.М.Сотник, Л.В.Старченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 17-18.

 140. Оцінка ефективності використання обмежених ресурсів підприємств хімічної галузі / Ю.М.Дерев`янко, С.Д.Калашник //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 119-123.

 141. Оцінка ефективності використання обмежених ресурсів підприємств машинобудівної галузі / Ю.М.Дерев'янко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 161-165.

 142. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / Д.І.Гребенюк, С.В.Шевцова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 112-113.

 143. Оцінка кадрового потенціалу вищої школи України /Г.В.Яковлева, А.Г.Сенько // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 94-95.

 144. Передумови та проблеми створення еколого-стійкого інноваційного підприємства / Т.В.Бондар, Л.В.Сапун // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 33-34.

 145. Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні /А.В.Нужна, І.М.Бурлакова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 122-123.

 146. Підвищення енергоефективності як фактор зростання конкурентоспроможності української економіки / І.М.Сотник, М.І.Сотник // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: матеріали V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Тернопіль: Видавництво ";Економічна думка"; ТНЕУ, 2008. – Ч. 1. – С. 352 354.

 147. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах інноваційних трансформацій / А.О.Дмитренко // Проблеми економіки, управління та розвитку підприємств у сучасних умовах : матеріали 2-ї всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Х., 2008. – Ч. 3. – С. 5-6.

 148. Підходи до екологізації інноваційного підприємництва /О.Ю.Чигрин, Л.В.Сапун // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 55-61.

 149. Підходи до обгрунтування економічного стимулювання стійкого управління водними ресурсами / О.М.Маценко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 228-232.

 150. Понятие и сущность дематериализации экономики /А.С.Гончаренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 59-65.

 151. Предварительная диагностика предприятия при принятии решения о внедрении информационно-коммуникационных технологий / И.В.Захаров // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1.

 152. Прийняття управлінських рішень на основі подвійного позиціювання регіону (на прикладі Сумської області) / Ю.М.Мельник // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 120-122.

 153. Прикладные аспекты механизма управления отходами /Т.И.Шевченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 159-162.

 154. Принципи формування регіональної стратегії інвестування соціальної сфери / В.О.Доценко, О.В.Кліменко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 78-79.

 155. Причини виникнення міжособистісних конфліктних ситуацій та шляхи їх вирішення / Л.В.Сапун, О.В.Лямцев // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 127-133.

 156. Природоресурсні проблеми у контексті переходу до збалансованого розвитку / В.В.Сабадаш // Пріоритети збалансованого розвитку України: Український екологічний конгрес-2008, 27-28 жовтня 2008 р. – К., 2008.

 157. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах обмеженості ресурсів / Ю.М.Дерев'янко, В.В.Сабадаш, О.А.Лукаш // Економічна безпека сучасного підприємства: V міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня 2008 р.– Вінниця: УНІВЕРСАМ-Вінниця, 2008. – С. 192-200.

 158. Проблеми реформування податкової системи в економіці транзитивного типу / І.М.Колода, В.М.Колода, Л.М.Таранюк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 72-73.

 159. Проблеми управління водними ресурсами / В.В.Сабадаш //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 116-117.

 160. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Л.В.Сапун // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 212-218.

 161. Проблеми формування інформаційного суспільства в Україні /О.М.Волк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: матеріали V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Тернопіль: Видавництво ";Економічна думка"; ТНЕУ, 2008. – Ч. 1. – С. 29-31.

 162. Проблеми формування інформаційного суспільства України /О.С.Гончаренко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: матеріали V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Тернопіль 21-23 лютого 2008 р. – Тернопіль: ";Економічна думка";, 2008. – Ч. 2.

 163. Проблемы студентов экономических специальностей /А.В.Люлев // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 81-84.

 164. Програма та методичні вказівки щодо проведення індивідуальних завдань та самостійної роботи з дисципліни ";Основи економічної діяльності підприємств"; для студ. гум. фак-ту спец. ";Правознавство"; заочної форми навчання / Уклад. В.В.Петренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 165. Проектирование продукта в системе управления отходами /Н.К.Шапочка, Т.И.Шевченко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 137-142.

 166. Психологічна культура викладача вищої школи /І.М.Бурлакова // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 32-35.

 167. Регулирование механизма премирования на предприятии /Ю.В.Татарченко, О.Н.Волк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 127.

 168. Регулювання наслідків ресурсозберігаючих трансформацій при переході України до сталого розвитку / І.М.Сотник // Довкілля - ХХІ: IV міжнародна молодіжна наукова конференція (Дніпропетровськ, 9-10 жовтня 2008 р.) / Інститут проблем природокористування та екології. – Дніпропетровськ, 2008.

 169. Реінжиніринг бізнес-процесів та особливості управління ризиками при його проведенні / Л.М.Таранюк, С.В.Антонюк, І.А.Вакуленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 85-94.

 170. Реінжиніринг як складова переходу до нового рівня ефективності бізнес-процесів в умовах трансформацій / Л.М.Таранюк // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15-16 травня, 2008 р.). – Полтава, 2008. – Ч. 1. – С. 44-45.

 171. Рождение эколого-экономических оценок / Л.Г.Мельник //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 5-13.

 172. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як шлях розв'язання екологічних проблем / О.М.Волк // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 10-12.

 173. Роль адаптационных механизмов к изменению климата в контексте развития человечества / И.В.Телепенко, С.А.Барвинский //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 138-142.

 174. Роль інформаційних технологій в економіці України /О.Г.Сергійчик, В.В.Петренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 132.

 175. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у здійсненні соціально-економічних трансформацій в Україні / О.М.Волк //Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного вибору України: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 1. – С. 33-35.

 176. Секція економіки в системі роботи територіального відділення Малої академії наук України / І.М.Сотнік // Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рецензенти: В.В.Вербицький, В.В.Мачуський. – Суми: Сумська обласна друкарня, 2008. – С. 245-246.

 177. Синергетика в економіці / Ю.Слободюк, О.В.Люльов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 128.

 178. Синергетические и эколого-экономические эффекты развития предприятий / И.Б.Дегтярева, Л.Г.Мельник // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: матеріали ХVI міжнародної науково-практичної конференції, Таллінн, 10-11 квітня 2008 р. – К.: ВПІ ";Політехніка";, 2008. – С. 57-58.

 179. Синергетичні ефекти маркетингових інновацій /І.Б.Дегтярьова, Л.Г.Мельник // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, Суми 19 вересня 2008 р. – Суми: Вид-во ТОВ ";Мрія-1";, СумДУ, 2008. – С. 117-119.

 180. Синергизм эколого-экономических взаимосвязей при переходе к устойчивому развитию / И.Б.Дегтярева // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1. – С. 59-61.

 181. Система страхування інноваційних ризиків / Є.М.Андросов, І.М.Сотник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 104-105.

 182. Система страхування інноваційних ризиків як позитивний каталізатор розвитку і формування ";Економіки знань"; в Україні /Л.В.Старченко, Є.М.Андросов // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: збірник тез доповідей V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 22-23 лютого 2008 р. – Тернопіль: Вид-во ";Економічна думка"; ТНЕУ, 2008.

 183. Систематизація сучасних факторів ресурсозбереження /І.М.Сотник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4(28). – С. 143-149.

 184. Социально-экономические вопросы биоразнообразия в контексте устойчивого развития / Л.Г.Мельник, Н.К.Шапочка //Эколого-экономический механизм сохранения биоразнообразия особо охраняемых родных территорий: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции (Беловежская Пуща, 4-6 сентября 2008 г.). – Брест: Альтернатива, 2008. – С. 39-42.

 185. Социально-экономические и экологические факторы формирования государственной политики сохранения природно-ресурсного потенциала / В.В.Сабадаш, С.Д.Калашник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3 (2). – С. 31-43.

 186. Соціально-економічне значення і економічний механізм збереження біорізноманіття / Л.Г.Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 15-23.

 187. Социальный капитал: теоретические подходы к формированию сущности и содержания / Е.В.Мишенин, Н.В.Олейник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 84-91.

 188. Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / М.Лощинин, И.Сотник, А.Маценко //Економіст. Український журнал. – 2008. – № 3. – С. 26 - 37.

 189. Стимулирование энергосбережения в Украине / Н.В.Ищенко //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 37-39.

 190. Стійкий розвиток та економічні проблеми використання водних ресурсів / О.М.Маценко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 226-233.

 191. Стратегічні підходи щодо підвищення еколого-економічної ефективності транскордонного співробітництва / О.А.Лукаш //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 68-73.

 192. Страхування як економічний механізм екологізації виробничої сфери / К.В.Тарасова, М.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 70-71.

 193. Структурні зрушення в інноваційній сфері та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки /І.М.Сотник, А.О.Дмитренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 51-57.

 194. Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону / В.В.Сабадаш, М.М.Ковальчук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, №3. – С. 137-150.

 195. Теоретические аспекты стратегического управления предприятием машиностроительной отрасли / А.В.Люлев // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (Сімферополь, 17-19 жовтня 2008 р.) / Видавничий центр Кримського інституту бізнесу. – Сімферополь, 2008. – С. 27-29.

 196. Управление инновациями при переходе к информационному обществу / И.Б.Дегтярева, Л.Г.Мельник // Материалы Международной научно-практической конференции, 17-19 ноября 2008 г. – М.: Доброе слово, 2008.

 197. Управление логистикой в роботе дистрибьютора /М.В.Яковенко, Е.В.Коваленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 96-97.

 198. Управление рисками проектов реструктуризации в контексте оптимизации результатов деятельности предприятия / Л.Н.Таранюк //Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 7/2(30). – С. 61-66.

 199. Управление сменой общественных моделей производства и потребления на Украине / И.Н.Сотник, Л.Г.Мельник // Экономические механизмы решения глобальных экологических проблем в России: 9-я Международная конференция Российского общества экологической экономики (Барнаул, Россия, 14-19 сентября 2008 г.). – Барнаул, 2008.

 200. Управление факторами устойчивости фирмы / Л.Г.Мельник, И.С.Мареха // Управление предприятием: диагностика, стратегия, эффективность: материалы ХVI Международной научно-практической конференции (Таллин, 10-11 апреля, 2008 г.) / Эстонская бизнес-школа. – Таллин, 2008. – С. 128-130.

 201. Управління регіональними інноваційними змінами суспільного виробництва з урахуванням екологічної складової /А.В.Євдокимов, Т.В.Ходун, В.М.Левченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 7/1(29). – С. 106-109.

 202. Управління якістю продукції як важливий чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / Н.Грушка, О.М.Волк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 84-85.

 203. Учет синергизма хозяйственных систем и природной среды /И.Б.Дегтярева // Экономические механизмы решения глобальных экологических проблем в России: материалы 9-й Международной конференции Российского общества экологической экономики. – Барнаул: Изд-во Фонда ";Алтай - 21 век";, 2008.

 204. Финансово-зкономические инструменты экологического менеджмента / О.В.Кубатко, В.И.Лисиця // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. - С. 26-32.

 205. Формирование системы управления трансакционными издержками предприятия / Е.В.Коваленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 76-77.

 206. Формування ефективного інституціонального середовища для забезпечення раціонального природокористування в Україні /Є.В.Коваленко, І.С.Мареха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації : матеріали V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Тернопіль: Видавництво ";Економічна думка"; ТНЕУ, 2008. – Ч. 1. – С. 317-319.

 207. Формування ефективної системи фінансового забезпечення інноваційної складової товарної політики підприємства /О.І.Карпіщенко, О.О.Міцура // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 175-182.

 208. Формування механізмів логістичного управління торгівельним підприємством / О.І.Барут, Ю.В.Чорток // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 90-91.

 209. Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ ";Еко-Сумщина";/ Л.Г.Мельник, П.С.Качур, О.Ф.Балацький, С.М.Ілляшенко, А.В.Васильєв, М.К.Шапочка, В.В.Божкова, О.І.Карінцева, О.І.Мельник, О.В.Прокопенко, В.В.Сабадаш, І.М.Сотник, Л.Л.Борисова, І.М.Бурлакова, Т.І.Гончарова, І.Б.Дегтярьова, О.М.Дериколенко, О.М.Дерев’янко, Н.М.Костюченко, Ю.М.Мельник, Л.І.Лугова, В.І.Тарановський, О.М.Маценко, Т.В.Несторенко, В.Г.Подлєсна, А.В.Радченко, О.М.Сітак, О.В.Фадєєв, О.М.Цупро, В.В.Черненко, В.В.Чубур, О.В.Шкарупа //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 11-21.

 210. Формування попиту на інноваційні енергозберігаючі технології місцевою владою у сфері теплопостачання / І.М.Сотник, М.І.Сотник // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19 вересня 2008 р.). – Суми: Вид-во ТОВ ";Мрія-1";, СумДУ, 2008.

 211. Формування пріоритетних напрямків ресурсозбереження у регіонах України / І.М.Сотник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 103-109.

 212. Формування самовідтворювального економічного механізму управління енергозбереженням у бюджетній сфері України /М.І.Сотник, І.М.Сотник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 188-195.

 213. Фундаментальные основы реинжиниринга бизнес-процессов /Л.Н.Таранюк, П.В.Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – №7/3 (31). – С. 134-143.

 214. Функції екологічного конфлікту / В.В.Сабадаш // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 64-65.

 215. Ціноутворення на основі повних логістичних витрат як напрямок екологічного нормування антропогенних навантажень /Ю.В.Чорток // Довкілля - ХХІ: матеріали IV Міжнародної молодіжної наукової конференції (Дніпропетровьск, 9-10 жовтня 2008р.) /Інститут проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ: ПП ";Моноліт";, 2008. – С. 140-142.

 216. ";Экологический след"; как комплексный индикатор устойчивого разития / И.В.Телепенко, С.В.Стегний // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 142-145.

 217. Экологический ущерб и уровень технологического развития /Д.В.Горобченко // Довкілля - ХХІ: матеріали IV Міжнародної молодіжної наукової конференції, Дніпропетровськ, 9-10 жовтня 2008р. / Інститут проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ: ПП ";Моноліт";, 2008. – С. 34-36.

 218. Эколого-экономические аспекты изменения климата Земли /Д.В.Боронос, Е.В.Коваленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 40-41.

 219. Эколого-экономические принципы моделирования циклических колебаний в экономике / И.А.Гришко, А.М.Маценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. ";Інформатика, математика, механіка";: програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 153-155.

 220. Эколого-экономические проблемы изменения климата: исходные принципы, глобальные и региональные оценки /И.В.Телепенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, №4. – С. 174-179.

 221. Эколого-экономические проблемы комплексного управления водными ресурсами / А.М.Маценко, В.В.Сабадаш // Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного вибору України: матеріали V-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т. 6. – С. 75-78.

 222. Экономико-математическое моделирование экономически устойчивого развития региона / Е.В.Шкарупа // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4 (28).

 223. Экономико-правовые механизмы урегулирования экологических конфликтов в обеспечении рационального использования природных ресурсов / В.В.Сабадаш // Экономические механизмы решения глобальных экологических проблем в России: материалы 9-й Международной конференции Российского общества экологической экономики (Барнаул, Алтайский край, Россия, 14-19 сентября 2008 г.). – Барнаул: Изд-во Фонда ";Алтай - 21 век";, 2008. – С.186-188.

 224. Экономические аспекты обеспечения экологической безопасности на нефтегазотранспортных предприятиях Украины /А.А.Лапенко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 63-64.

 225. Экономические основы реинжиниринга бизнес-процессов /Л.Н.Таранюк. – Сумы: ИПП ";Мрия- 1";, 2008. – 560 с.

 226. Экономические предпосылки водопотребления для устойчивого развития / В.В.Сабадаш, Л.Г.Мельник, А.М.Маценко //Экономические механизмы решения глобальных экологических проблем в России: материалы 9-й Международной конференции Российского общества экологической экономики, 14-19 сентября 2008г. – Барнаул: Изд-во Фонда ";Алтай - 21 век";, 2008. – С. 133-135.

 227. Экономический инструментарий реинжиниринговых мероприятий как элемент процесоориентированной системы управления / Л.Н.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4. – С. 112-122.

 228. Эффективность лизинга как метода долгосрочного финансирования инноваций в производстве / С.В.Шевцов, С.В.Шевцова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 92-93.

 229. A meta-analysis of environmental kuznets curve studies /D.Gorobchenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 45-46.

 230. A typical business-process model for a wastewater treatment plant /P.Gritsenko, D.Polovyan // Economics for Ecology ISCS'2008. Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 51-52.

 231. Analysis of social, ecological and economical aspects of resource saving transformations / I.Sotnyk // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.175-177.

 232. Approaches to formation of ecologic-economic classification of renewable natural resources / E.Matsenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 126-127.

 233. Basic aspects of oil price formation / A.Lapenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 105-106.

 234. Clusters as a New Form of Sustainable Territorial Development /l.Dehtyarova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – С. 27-28.

 235. Conceptual aspects of low-wasted productions / N.K.Shapochka, T.I.Shevchenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 162-163.

 236. Constraints as a factor of sustainable development /Y.M.Derev'yanko // Social and Economic Potential of Sustainable Development / Edited by L. Hens and L. Melnyk. – Sumy: 'University Book', 2008. – P. 109-112.

 237. Creation of Ecopolis ";ECO-SUMSCHYNA"; on the territory of Sumy region / L.Melnyk, I.Burlakova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.127-130.

 238. ";Demand"; on an information economy in Ukraine / I.Momotenko, O.Goncharenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 142-143.

 239. Eco-labelling as one of the most important instruments of ecological management and sustainable development / I.Telepenko, A.Luhchenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 182-183.

 240. Ecological aspects of social responsibility / Y.Petrushenko, O.Dudkin // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147-149.

 241. Economic and Legal Mechanisms of Ecological Conflicts Setting in Rational Natural Resource Use / V.V.Sabadash // Economic mechanisms of the decision of global environmental problems in Russia: Providing Proceedings of the 9th International Conference of the Russian Society for Ecological Economics, September 14-19, 2008. – Barnaul: Found ";Altai - XXI Century";, 2008. – P. 186-188.

 242. Economic growth a cause or cure for the environmental degradation: the case of environmental kuznets curve / O.Kubatko, O.Nilova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 99-101.

 243. Economic Prerequisites of Water Consumption for Sustainable Development / A.Matsenko, L.G.Melnyk, V.V.Sabadash // Economic mechanisms of the decision of global environmental problems in Russia: Proceedings of the 9th International Conference of the Russian Society for Ecological Economics. – Barnaul, 2008. – P. 132-133.

 244. Economical, ecological and social aspects of logistics activities /I.I.Koblyanskaya // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 75-76.

 245. Ecosystemic regulation and feedback mechanisms / O.A.Lukash //Social and Economic Potential of Sustainable Development / Edited by L.Hens and L.Melnyk. – Sumy: 'University Book', 2008. – P. 93-95.

 246. Estimating energy efficiency of biodiesel as a substitute for diesel fuel / A.Shapoval // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 163-165.

 247. Incorporating of territorial - branch features for water consumption tariff policy / A.Matsenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 124-126.

 248. Influence of use information-communication technologies on environment / denko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 159-161.

 249. Influencing of external environment as a system on strategy of enterprise / O.V.Lyulyov, L.U.Prasol // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.113-115.

 250. Investment ventures of Sumy region / l.Dehtyarova, H.Lugchenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 29-30.

 251. Keystones for attainment eco-efficiency of clean production /A.Dmytrenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 33-34.

 252. System of environmental standards as a key factor in sustainable development / О.Shkarupa // Peer-reviewed Proceedings of the 2008 year-round Faculty Student Multidiscipline Global Conference on Research, Transactions on Languages, Spring 2008. – 2008. – vol. 8 (1). – Р. 19-23.

 253. Social and economic evaluation of ecological conflicts in achieving sustainable development / V.V.Sabadash // Social and economic potential of sustainable development / Edited by L. Hens and L. Melnyk. – Sumy: ";University Book";, 2008. – P. 290- 294.

 254. Social and Economic Potential of Sustainable Development: the textbook .- Sumy: University book, 2008.

 255. The economic approach to valuation consumer value of environmental quality / I.Marekha // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.119-121.

 256. The environmental problems of ict development / O.Volk //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 197-199.

 257. The Mechanism of IT-Decision Choosing at the Enterprise /I.Zakharov, I.Zakharova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 199-200.

 258. Trade, environment and sustainable development / Y.Chortok //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 26.

 259. Value of climatic changes monitoring of for estimation of ecodestructiv influencing of global warming process / I.Telepenko //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 184-185.

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 1. Актуальні аспекти управління зовнішнім державним боргом України / О.О.Шапошник, Ю.М.Петрушенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 164-165.

 2. Аналіз детермінант результативності господарської діяльності / Г.В.Ткаченко, М.В.Брюханов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 118-119.

 3. Аналіз експортно-імпортного потенціалу Сумщини /О.Ю.Соколова, О.О.Хворост // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 160-161.

 4. Аналіз і оптимізація інноваційної активності підприємств /М.В.Брюханов, Г.В.Ткаченко // Збірник тез доповідей 5-ї науково-практичної конференції, 21-23 лютого. – Тернопіль, 2008. – С. 258-261.

 5. Аналіз системи оподаткування на регіональному та національному рівні / І.О.Радіонова, О.О.Хворост // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку"; присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 184-185.

 6. Аспекти книжкового мерчандайзингу / Н.В.Гайдабрус, О.О.Хворост // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 69-70.

 7. Влияние горнодобывающего сектора экономики на перспективы развития Танзании / Омари Баширу, Н.А.Могильная //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 147-148.

 8. Внутрішня стабільність України як фактор входження до світового господарства / С.С.Марочко, Т.І.Іванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 145-146.

 9. Вплив міжкультурних відносин на ефективність економічних євроінтеграційних процесів / Ю.М.Петрушенко, Т.А.Голець //Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграції євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей Міжнародної конференції. – Чернівці, 2008. – С. 56-60.

 10. Глобалізація: сутність, чинники та етапи розвитку /І.В.Крапивний // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – №1. – С. 129-137.

 11. Глобальні виміри конкурентоспроможності економіки: можливості і загрози для України / І.В.Крапивний // Економіка проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Вип.238, Т. 1.

 12. Деякі соціально-економічні чинники глобалізаційних процесів / О.М.Віннікова // Гуманізм. Людина. Глобалізація: 20-ті Міжнародні людинознавчі філософські читання: збірник наукових праць. – Дрогобич, 2008.

 13. До питання класифікації інститутів сталого розвитку /Н.М.Костюченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 50-54.

 14. Економетричний аналіз економічних детермінант результативності національної футбольної збірної / М.В.Брюханов, С.В.Загорулько // Економіка: Проблеми теорії та практики. – Дніпропетровський національний університет, 2008. – Вип. 243, Т. 1. – С. 101-109.

 15. Економічна нестабільність та розбалансованість як наслідки непланомірного регулювання національної економіки / С.С.Марочко, В.В.Лапшин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 186-187.

 16. Економічні аспекти глобальних проблем / А.В.Короткий, Н.О.Могильна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 151-152.

 17. Еміграція робочої сили з України та її соціально-економічні наслідки / Б.Д.Євдошенко, Т.І.Іванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 158-159.

 18. Економічні ідеї реформації / О.М.Віннікова // Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність: Міжнародна наукова конференція, 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2008.

 19. Економічні проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні / Ю.М.Петрушенко, І.О.Кугук // Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств: збірник наукових праць / НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2008. – С. 147-158.

 20. Ефективність міжнародних економічних відносин в умовах кроскультурної взаємодії / Ю.М.Петрушенко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль, 2008. – Ч. 2. – С. 145-147.

 21. Загострення демографічної проблеми в сучасній Україні /О.В.Олійник, Т.І.Іванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 143-144.

 22. Инновационное развитие и образование / Т.И.Иванова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 138-139.

 23. Инновационное развитие и образование / Т.И.Иванова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 138-139.

 24. Інституційне середовище країни як фактор її економічної безпеки / Ю.М.Петрушенко // Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України: матеріали науково-практичного семінару. – Тернопіль: Шешори, 2008.

 25. Інституційний механізм сталого розвитку як основа забезпечення збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку /Н.М.Костюченко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 року / РВПС України, НАН України. – 2008. – Ч. 1. – С. 93-95.

 26. Когнітивна концепція крос-культурного менеджменту /Ю.М.Петрушенко, Т.А.Голець // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 120-128.

 27. Кредит і його форми та роль в економіці / Н.В.Провозін, Н.О.Могильна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 153-154.

 28. Культурна складова експортної політики / Г.В.Нужна, Ю.М.Петрушенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 155.

 29. Культурний імідж як елемент ефективного експортного маркетингу / Ю.М.Петрушенко, Т.А.Голець // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 114-121.

 30. Культурні цінності як інституційний фактор міжнародних економічних відносин / Ю.М.Петрушенко // Генезис інституційної системи транзитивних економік: збірник тез доповідей Міжнародної конференції. – Чернівці, 2008.

 31. Макроекономічні детермінанти підвищення ефективності фінансової підтримки сільгоспвиробників / М.В.Брюханов, Г.В.Ткаченко // Вісник національного університету водного господарства. Серія Економіка. – Рівне, 2008. – Вип. 4 (44). – С. 20-27.

 32. Методические указания и планы практических занятий по курсу ";Международные экономические отношения"; для студентов специальности 8.050201 ";Менеджмент организаций"; заочной формы обучения / Сост.: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 54 с.

 33. Методичні вказівки для самостійного вивчення теми ";Гроші"; з курсу ";Основи економічної теорії"; для студентів усіх форм навчання /Уклад.: О.М.Суміна, О.В.Черняков, Н.М.Нілова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 67 с.

 34. Методичні вказівки до вивчення теми ";Мікроекономічні основи макроекономічних моделей"; для студ. 2-го курсу фак-ту економіки і менеджменту денної форми навчання / Уклад. М.В.Брюханов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 21 с.

 35. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни ";Політична економія"; для студ. спец. 8.050107 ";Економіка підприємства";, 7.050104 ";Фінанси";, 6.050100 ";Маркетинг"; заочної форми навчання / Уклад.: В.О.Садовий, І.В.Крапивний. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 36. Методичні вказівки з курсу ";Макроекономіка"; для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету економіки і менеджменту всіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад. М.В.Брюханов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 51 с.

 37. На пути к устойчивому развитию государств / Н.С.Бунковская, Н.Н.Костюченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 100-101.

 38. На шляху до вдосконалення системи методів державного управління природоохоронною діяльністю / Н.М.Костюченко, І.С.Мареха // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 82-88.

 39. Наслідки вступу України до СОТ / Л.К.Гібнер, Т.І.Іванова //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 162-163.

 40. О некоторых проблемах научно-технического прогресса в современной Украине в контексте международных экономических отношений / О.В.Бондаренко, Т.И.Иванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 141-142.

 41. Основні засади формування інституційного механізму сталого розвитку України / Н.М.Костюченко // Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі: матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2008 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. – С. 182-184.

 42. Особливості формування інституційного механізму сталого розвитку країни / Н.М.Костюченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали доповідей П'ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль, 2008. – Ч. 2. –

С. 308-310.

 1. Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій в Україну на динаміку ВВП кореляційно-регресивним методом / С.С.Марочко, Т.І.Іванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 156-157.

 2. Оцінка конкурентоспроможності людського капіталу в сучасних умовах / О.О.Хворост, П.В.Тархов // Всеукраїнська науково-практична конференція. – Кривий Ріг, 2008.

 3. Проблеми розвитку екологічного підприємництва в Сумській області / І.О.Кугук, Н.М.Костюченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 15-16.

 4. Проблеми формування ринку землі в Україні / О.О.Хворост, П.В.Тархов // Міжнародна науково-практична конференція, травень 2008 р. – Суми: Сумська філія Харківського національного ун-ту внутрішніх справ, 2008.

 5. Региональная экономика: математическое моделирование и оптимизация / В.В.Лапшин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 188.

 6. Роль крос-культурної взаємодії в інтеграційних прагненнях держави / Ю.М.Петрушенко, Ю.І.Данько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 8/2. – С. 82-87.

 7. Роль регіонального іміджу Сумщини в залученні міжнародного капіталу / В.А.Омельяненко, Н.О.Могильна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 149-150.

 8. Силіконова долина, або як припинити втечу інтелекту з України / У.В.Клюка, О.О.Хворост // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 182-183.

 9. Сучасна методологія економічної науки / І.В.Лазоренко, Н.О.Могильна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 180-181.

 10. Тіньова економіка: інституційні причини виникнення /І.В.Хребтова, Ю.М.Петрушенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 189.

 11. Фінансова підтримка аграріїв на основі міжнародних конкурентних переваг / Г.В.Ткаченко, М.В.Брюханов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 139-140.

 12. Фінансове забезпечення культурного розвитку регіону /Ю.М.Петрушенко, Ю.Г.Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 160-169.

 13. Формування фінансово-економічних механізмів постіндустріального розвитку / П.В.Тархов, О.О.Хворост, І.А.Лакіза //Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Серія Економічні науки. – 2008. – № 1. – С. 16-21.

 14. Does economic freedom influence environmental pollution: theory and evidence / G.Tkachenko, M.Bryukhanov // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 188-189.

 15. Ecological aspects of social responsibility / Y.Petrushenko, O.Dudkin // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147-149.

 16. Review of the decentralization process and it's impact on environmental and natural resources management in Tanzania / N.Mogilna, O.Bashiru // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 138-139.

 17. The factors which couses loss of wild lands in tanzania /N.Kostyuchenko, T.N.Silvanus // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.81-83.

 18. The problem of global warming / N.Kostyuchenko, K.G.Lano //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 86-87.

 19. The repercussions of minning on the environment of ghana and feasible solutions / N.Kostyuchenko, S.B.Opoku // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 83-86.

 20. The roles of NGOs towards sustainable development in Tanzania /N.Mogilna, K.A.Abuubakar // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.136-137.

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

 1. Адаптивне управління вибором стратегії просування на ринок нової продукції( на прикладі хімічного виробництва) / С.М.Ілляшенко, М.Ю.Карпіщенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 41-50.

 2. Актуальні проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства / С.М.Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 92-102.

 3. Алгоритм визначення структури джерел фінансування товарної інноваційної політики підприємства / О.О.Міцура, О.І.Карпіщенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 50-51.

 4. Алгоритм комплексної діагностики бізнес-портфеля підприємства / Ю.С.Суржанова, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 39-40.

 5. Алгоритм переходу вітчизняних підприємств-виробників побутової техніки до виробництва власних інновацій / Н.С.Ілляшенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2008 р. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 64-67.

 6. Аналіз етапів розвитку маркетингу на основі змін у складових його комплексу / Н.С.Ілляшенко, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 52-53.

 7. Аналіз ефективності організаційного забезпечення НТП на підприємстві / О.О.Карпіщенко, С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 56.

 8. Аналіз і оцінка суб'єктивних маркетингових ризиків при виведенні нової продукції на ринок / Ю.В.Гримайло, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 31.

 9. Аналіз основних показників діяльності промислових підприємств України / Н.С.Іляшенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 133-136.

 10. Аналіз основних причин невдалих інновацій виробничо-комерційних підприємств / О.М.Дериколенко, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 7-8.

 11. Аналіз підходів щодо підвищення якості продукції в Україні та за кордоном / І.М.Тиква, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 71-72.

 12. Аналіз ринкових можливостей компанії на основі прогнозування збутового потенціалу / Т.О.Башук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 216-224.

 13. Аналіз складових елементів концепції інноваційного маркетингу / Н.С.Ілляшенко // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 111-113.

 14. Аналіз та оцінка інноваційного потенціалу регіону як основа підвищення його конкурентоспроможності / О.А.Біловодська, О.Ф.Грищенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, №4. – С. 195-202.

 15. Аналіз та оцінка маркетингової стратегії як засіб підвищення ефективності бізнесу / А.М.Кливенок, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 27-28.

 16. Аналіз та оцінка об'єктивних маркетингових ризиків при виведенні нової продукції на ринок / О.В.Гримайло, О.А.Біловодська //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 34.

 17. Аналіз чинників впливу при виборі регіональної стратегії екологічно сталого розвитку (на прикладі Сумської обл.) /Ю.М.Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, №4. – С. 159-165.

 18. Бренд країни як фактор розвитку національного туристичного бізнесу / Є.О.Голишева, С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 5-6.

 19. Вибір рекламного носія рекламодавцями м.Суми і чинники, що впливають на нього / К.О.Хабовська, М.Ю.Карпіщенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 191.

 20. Вибір стратегії розвитку СБО як елемент системи стратегічного управління портфелем замовлень підприємства-інноватора / О.М.Олефіренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 54-55.

 21. Визначення напрямків інноваційного розвитку на основі мотиваційних досліджень / О.В.Прокопенко // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 211-214.

 22. Визначення поняття ";інноваційний капітал"; та його структури / О.О.Суярова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 63-68.

 23. Визначення стратегічних управлінських рішень залежно від рівня задоволення потреб товаровиробників і споживачів /Н.С.Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, №4. – С. 136-140.

 24. Визначення структури інноваційного капіталу на рівні держави / О.О.Суярова // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 171-172.

 25. Використання електронного анкетування при оцінці персоналу підприємства / О.О.Дегтяренко, О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 46-47.

 26. Використання інноваційних енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві / О.М.Олефіренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 135-142.

 27. Висвітлення соціальних проблем в Україні і некомерційній рекламі / В.В.Божкова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 178-181.

 28. Високотехнологічні виробництва в інноваційних стратегіях розвитку України / О.С.Тєлєтов // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 175-177.

 29. Влияние потребителей на инновационность предприятия /Е.А.Чорненко, Е.А.Мицура // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 59-60.

 30. Внутрішні бар'єри на шляху впровадження інновацій на підприємствах та методи їх подолання / О.О.Карпіщенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 83-85.

 31. Водокористування в умовах переходу до сталого розвитку /В.Г.Подлєсна // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 102-103.

 32. Державні закупівлі по-новому / Н.О.Мороз, О.А.Біловодська //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 19-20.

 33. Динаміка розвитку ринку послуг з надання вищої освіти у Сумській області / С.М.Ілляшенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 187-192.

 34. Дослідження тенденцій розвитку глобального споживчого ринку / А.К.Шимаріна, О.М.Суміна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 177-178.

 35. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: монографія / О.В.Прокопенко. – Суми: Університетська книга, 2008. – 392 с.

 36. Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку / В.Ю.Школа // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 150-158.

 37. Екологізація споживчої поведінки / М.Ю.Троян // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2008 р. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 48-50.

 38. Екологічна мотивація як чинник екологізації суспільного виробництва / О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 75.

 39. Екологічні інновації як засіб вирішення соціально-еколого-економічних проблем сучасної України / О.В.Прокопенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 17-18 травня 2008 року). – Суми: ВВП ";Мрія-1";, ТОВ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 237-240.

 40. Еколого-економічні аспекти утилізації нафтовідходів в Україні / В.Ю.Школа // Екологічний інтелект 2008: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена пам'яті видатного вченого професора В.М.Плахотніка (17-18 квітня 2008 р.). – Дніпропетровськ, 2008.

 41. Економічна ефективність організаційного забезпечення інноваційного процесу на підприємстві / О.О.Карпіщенко //Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 129-131.

 42. Ефективна мотивація маркетолога - ключ до успішної діяльності підприємства / Є.М.Швачко, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 175-176.

 43. Ефективність впровадження екологічних інновацій і екологізації діяльності підприємств-інноваторів / О.В.Прокопенко //Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 28-32. 

 44. Ефективність розміщення Інтернет - реклами в Україні /М.Д.Домашенко, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 64.

 45. Застосування засобів нейролінгвістичного програмування при управлінні збутом підприємствами роздрібної торгівлі / С.П.Маслова, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 26.

 46. Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону / О.С.Тєлєтов, М.Г.Зубенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 89-102.

 47. Застосування маркетингу у вирішенні проблем утилізації відходів регіону / М.Г.Зубенко, О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 77-78.

 48. Застосування фарбувальних камер як перспективний напрямок екологізації вітчизняного машинобудівництва / О.В.Гапченко, О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 85.

 49. Звіт про науково-дослідну роботу ";Управління екологічними ризиками інновацій у процесі переходу до сталого розвитку";: заключний / керівн. НДР С.М.Ілляшенко; вт. кол.: С.М.Ілляшенко, Л.Г.Мельник, О.І.Карінцева, В.В.Сабадаш, В.В.Божкова, О.В.Прокопенко, І.М.Сотник, О.А.Біловодська, М.Ю.Карпіщенко, В.Ю.Школа, Ю.С.Шипуліна, В.В.Петренко, С.М.Махнуша, Ю.М.Мельник, Н.С.Ілляшенко, М.Ю.Троян, Т.О.Башук, О.О.Карпіщенко, О.О.Міцура, О.О.Суярова, Є.І.Нагорний, А.В.Безноєва, М.О.Харченко, О.М.Дериколенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 270 с.

 50. Зміна істотних умов праці: підстави та правові наслідки їх введення / О.А.Біловодська, А.М.Радчук // Довідник кадровика. – 2008. – № 9. – С. 76-81.

 51. Изменение сути инновационного капитала в процессе формирования рыночных отношений в Украине / Е.А.Суярова //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – Ч. 2. – С. 63-69.

 52. Инновационный капитал: проблемы его выделения в структуре интеллектуального капитала / Е.А.Суярова // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк: Вид-во Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІ. – С. 100-101.

 53. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств в умовах міжнародної інтеграції / Н.С.Ілляшенко // Економічна політика України в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 18-19 вересня 2008 р.) /Криворізький економічний інститут ДВЗН ";КНЕУ ім. В. Гетьмана";. – Кривий Ріг, 2008. – С. 95-97.

 54. Інноваційний потенціал як чинник підвищення конкурентоспроможності регіону / О.Ф.Грищенко, О.А.Біловодська //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 11-12.

 55. Інноваційний розвиток в умовах вступу України до СОТ /О.С.Тєлєтов // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 253-255.

 56. Інструментарій некомерційного маркетингу як одна зі складових реалізації концепції сталого розвитку / В.В.Божкова //Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 р. /РВПС України НАН України. – К., 2008. – Ч. 3. – С. 91-92.

 57. Інструменти комунікацій на В2В ринку / І.С.Шумський, О.С.Тєлєтов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 15-16.

 58. Кількісний метод оцінки шансів на успіх інноваційної продукції на потенційному сегменті ринку / С.М.Махнуша //Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2008 р.). – Суми, 2008.

 59. Класифікація видів некомерційного маркетингу / В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 194-195.

 60. Класифікація маркетингових досліджень ринку / О.Ю.Сохань, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 65-66.

 61. Компьютерное математическое моделирование в пробном маркетинге: модели DISCOVERY и LITMUS / Е.И.Нагорный //Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк: Вид-во Донецького національного університету економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІ. – C.232-234.

 62. Комунікативне забезпечення екологічної стратегії підприємства / Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-методичної конференції викладачів, співробітників і студентів (6 травня 2008 р.). – Конотоп: Вид-во КІСумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 43-45.

 63. Конспект лекцій з курсу ";Менеджмент персоналу"; для студентів спеціальності 8.050108 ";Маркетинг"; всіх форм навчання /Уклад.: О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян, О.О.Дегтяренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 177 с.

 64. Конспект лекцій з курсу ";Міжнародний маркетинг"; для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 ";Маркетинг"; усіх форм навчання / О.М.Суміна, О.В.Черняков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 134 с.

 65. Концептуальні засади застосування партнерського маркетингу на промисловому підприємстві / О.С.Тєлєтов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 5-13.

 66. Концептуальні засади механізму організаційного забезпечення впровадження НТП на підприємстві / О.О.Карпіщенко // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції. - 2008.

 67. Концепция пробного маркетинга как критерий оценки целесообразности инновационной деятельности в условиях депрессивного развития / А.С.Телетов, Е.И.Нагорный // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців. – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – Ч. 2. – С. 173-176.

 68. Концепції забезпечення екологічної безпеки на етапах розвитку екологічних інтересів / О.В.Прокопенко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К., 2008. – Ч. 3. – С. 261-263.

 69. Критерії прийняття рішення щодо вибору джерел фінансування товарної інноваційної політики підприємства /О.О.Міцура // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2008 р.): тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 189-191.

 70. Критерії та методика діагностики інноваційного потенціалу промислового підприємства / Ю.С.Шипуліна // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 58-63.

 71. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія /За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2008. – 615 с.

 72. Маркетингова політика розподілу: курс лекцій / Уклад. О.А.Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 191 с.

 73. Маркетингове дослідження ринку приміських пасажирських перевезень Сумської області / О.А.Біловодська, Ю.І.Сухонос // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 126-139.

 74. Маркетингове дослідження ставлення споживачів м. Суми до реклами / Л.Ю.Сагер, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 185-186.

 75. Маркетингове тестування товарної інновації в умовах ринку /Є.І.Нагорний // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародного форуму молодих вчених. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 2. – С. 121-123.

 76. Маркетинговий менеджмент: курс лекцій / Уклад. О.А.Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 123 с.

 77. Маркетинговые исследования на стадии бизнес-анализа /Е.И.Нагорный, А.С.Телетов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 173-174.

 78. Методика прогнозування життєвого циклу різних типів екологічних інновацій / В.Ю.Школа // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 15-16 травня 2008 р. – Донецьк, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІІ. – С. 219.

 79. Методика розрахунку лояльності споживачів до торгової марки на прикладі торгової марки ";Сумська паляниця"; / І.О.Чижова, М.Ю.Карпіщенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 187-188.

 80. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни ";Маркетинговий менеджмент"; для студ. заочної форми навчання спец. 8.050108 ";Маркетинг"; Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / Уклад. О.А.Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 124 с.

 81. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та контрольної роботи з курсу ";Маркетинг інновацій"; для слухачів ФПФ спеціальності 8.000013 ";Бізнес-адміністрування"; усіх форм навчання / Уклад.: С.М.Ілляшенко, Н.С.Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 42 с.

 82. Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу ";Ризики у маркетингу"; для студентів спеціальності 8.050108 ";Маркетинг"; усіх форм навчання / Уклад.: С.М.Ілляшенко, О.О.Міцура, Ю.С.Шипуліна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 83. Методичні засади оптимізації портфеля замовлень малого науково-виробничого підприємства / С.М.Ілляшенко, О.М.Олефіренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 142-154.

 84. Можливості попередньої оцінки маркетингових пропозицій на основі розрахунку синергетичного ефекту / В.В.Божкова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 127-134.

 85. Мотиваційні основи маркетингу екологічних інновацій /О.В.Прокопенко, Н.В.Гайдабрус // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 148-156.

 86. Мотиваційні особливості маркетингу екологічних інновацій /О.В.Прокопенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2008 р. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 150-152.

 87. Мотивація споживання екологічних інновацій /О.В.Прокопенко // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 15-16 травня 2008 р. – Донецьк, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІІ. – С. 181-182.

 88. Новітні напрямки розвитку маркетингової теорії /А.М.Клепець, Ю.С.Шипуліна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 25.

 89. Обгрунтування необхідності застосування маркетингових підходів до управління сталим розвитком регіону / Ю.М.Мельник, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 76.

 90. Обгрунтування необхідності формування бренду регіону /Т.В.Богданова, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 43-44.

 91. Обеспечение трудовой дисциплины: на примере ОАО ";Сумское НПО им. М.В.Фрунзе"; / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук //Справочник кадровика. – 2008. – № 3. – С. 72-83.

 92. Огляд деяких законів створення бренду / С.М.Махнуша // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 3-4.

 93. Ограничение совместной работы родственников на одном предприятии / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 1. – С. 40-45.

 94. Оптимізація ефективності заходів рекламної кампанії /В.В.Божкова, О.О.Суярова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 52-57.

 95. Оптимізація системи мотивування персоналу на основі класифікаційного підходу / О.О.Дегтяренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 114-118.

 96. Оптимізація та економічне обгрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку підприємств машинобудування /О.А.Біловодська // Проблеми науки. – 2008. – № 9. – С.42-48.

 97. Оптимізація та економічне обгрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку підприємств машинобудування /О.А.Біловодська // Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 33-40. – Бібліогр. в кінці ст.

 98. Організаційне забезпечення інноваційного розвитку /О.О.Карпіщенко // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, червень 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 47-48.

 99. Основи формування споживчої цінності як результату взаємодії та інтеграції маркетингу і логістики / А.В.Безноєва //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 226-232.

 100. Основні проблеми маркетингу інновацій та підходи до їх розв'язання / С.М.Ілляшенко, Ю.С.Шипуліна // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 15-24.

 101. Особенности разработки стратегий обеспечения устойчивого развития региона / Ю.М.Мельник // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. – Т. 1. – С. 67-71.

 102. Особенности управления маркетинговой деятельностью на малых предприятиях / О.Н.Сумина, А.В.Черняков // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 45.

 103. Особливості маркетингу масових видовищ і культурних заходів / О.М.Федірко, С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 57.

 104. Особливості організації системи маркетингових комунікацій підприємств-виробників промислової продукції / О.С.Тєлєтов, І.С.Шумський // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 132-142.

 105. Особливості переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку / С.М.Ілляшенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – Ч. 2. – С. 113-118.

 106. Особливості правового регулювання праці іноземних громадян і осіб без громадянства / О.А.Біловодська, А.М.Радчук //Довідник кадровика. – 2008. – № 8. – С. 77-87.

 107. Особливості урахування дитячої цільової аудиторії у мерчандайзингу роздрібних торгових точок / В.В.Божкова //Маркетинг у третьому тисячолітті: збірник тез доповідей матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк, 2008. – Ч. 3. – С. 255-256.

 108. Ответственность должностных лиц предприятий за нарушение законодательства Украины о труде / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук //Справочник кадровика. – 2008. – № 4. – С. 75-84.

 109. Оцінка достатності ринкового потенціалу для сприйняття екологічних інновацій / С.М.Ілляшенко, Ю.С.Шипуліна // Матеріали Міжнародної наукової конференції, 22-23 травня 2008 р. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2008. – С. 94-95.

 110. Оцінка шансів на успіх екологічних інновацій на ринку /Ю.С.Шипуліна // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк, 2008. – С. 217-218.

 111. Першочергові кроки становлення маркетингового простору в Україні / О.І.Тарасенко, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 29-30.

 112. Підходи до розуміння поняття маркетингової стратегії /Н.С.Горбань, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 9-10.

 113. Поведінка споживачів: навчальний посібник /О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян. – К.: ЦУЛ, 2008. – 176 с.

 114. Поглиблення та обгрунтування сутності маркетингової політики розподілу / О.А.Біловодська // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 21-24.

 115. Позитивний імідж регіону - невід'ємна складова його ринкового успіху / В.В.Божкова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 62-70.

 116. Показники оцінки конкурентоспроможності продукції /Ю.Є.Іванченко, Ю.С.Шипуліна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 73.

 117. Політика в умовах створення інноваційних напрямків соціально-економічного розвитку / О.С.Тєлєтов // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців. – Суми : РВВ СОІППО, 2008. – С. 176-179.

 118. Порівняльний аналіз матричних методів формування маркетингових стратегій / Ю.О.Садовська, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 41-42.

 119. Правила проведения рекламной кампании / А.Н.Жолудева, Ю.Н.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 74.

 120. Практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної плати / О.А.Біловодська, А.М.Радчук //Довідник кадровика. – 2008. – № 7. – С. 80-88.

 121. Практические вопросы присвоения (повышения) квалификационных разрядов и их снижения / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 4. – С. 72-84.

 122. Практичні аспекти застосування матриці БКГ / В.М.Негода, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 189-190.

 123. Проблема ребрендингу на сучасному підприємстві /Н.В.Сухенко, С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 23-24.

 124. Проблематичність дизайну вибірки у маркетингових дослідженнях / М.Ю.Карпіщенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 85-86.

 125. Проблеми здійснення інноваційних зрушень в основних галузях економіки України / О.С.Тєлєтов // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 183-194.

 126. Проблеми інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємств України / О.О.Міцура // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2008 р.). – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ЛТД, 2008. – С. 124-125.

 127. Проблеми інноваційної діяльності вітчизняних підприємств-виробників побутової техніки в умовах адаптації до СОТ /Н.С.Ілляшенко // Вісник Криворізького економічного інституту. – 2008. – № 3. – С. 54-57.

 128. Проблеми розроблення функціональної маркетингової стратегії на підприємстві / М.М.Плецький, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 67-68.

 129. Проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті інноваційного розвитку / С.М.Ілляшенко //Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в Україні: матеріали бізнес-форуму (Київ 17 квітня 2008 р.) / Відп. ред. Н.В.Притульська. – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2008. – С. 68.

 130. Проблеми формування регіональних стратегій в контексті розвитку / Ю.М.Мельник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 89-95.

 131. Проблемы реализации ассортиментной политики промышленного предприятия / Е.И.Нагорный // В2В-Маркетинг: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К.: ІВЦ ";Видавництво Політехніка";, 2008. – С. 30-32.

 132. Проблемы регулирования государственных закупок в Украине / С.Н.Корх, К.В.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 102-103.

 133. Провайдинг інновацій: підручник / С.М.Ілляшенко, О.В.Прокопенко та ін.; За ред. М.П.Денисенка. – К.: Видавничий дім ";Професіонал";, 2008. – 448 с.

 134. Прогнозування життєвого циклу інновації у обґрунтуванні екологічно спрямованого бізнес-проекту / В.Ю.Школа, О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 82-83.

 135. Реализация концепции непрямой конкуренции в маркетинге /Н.А.Краминская, Е.А.Беловодская // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 17-18.

 136. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов'язкових домашніх завдань та самостійної роботи з курсу ";Екологічний маркетинг"; для студентів спеціальності 7.050108 ";Маркетинг"; заочної форми навчання / Уклад.: С.М.Ілляшенко, О.В.Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 92 с.

 137. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов'язкових домашніх завдань та самостійної роботи з курсу ";Маркетинг"; для студ. спец. ";Економіка підприємства";, ";Менеджмент організацій";, ";Фінанси"; вечірньої форми навчання /Уклад.: С.М.Ілляшенко, О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 138. Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни ";Реклама та стимулювання збуту"; для студ. фак-ту економіки та менеджменту зі спец. 6.050108 ";Маркетинг"; денної та заочної форм навчання / Уклад.: В.В.Божкова, Ю.М.Мельник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 152 с.

 139. Розв'язання соціальних проблем засобами некомерційного маркетингу / В.В.Божкова // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 30-31.

 140. Розробка та моделювання механізму управління стратегіями диверсифікації на вітчизняних промислових підприємствах /С.М.Ілляшенко, Г.О.Пересадько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – №12/1(33). – С. 4-9.

 141. Розроблення, вибір та аналіз ідей впровадження на ринок нових товарів / Ю.І.Сухонос, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 48-49.

 142. Роль екологічного маркетингу у вирішенні екологічних проблем / Ю.С.Панченко, В.Г.Подлєсна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 130.

 143. Роль інтелектуального капіталу у формуванні стратегічного потенціалу підприємства / С.М.Махнуша // Управління економічним потенціалом підприємства: Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 вересня 2008 р. / О.І. Черевко. – Х.: ХДУХТ, 2008. – С.50-51.

 144. Роль недержавних організацій у просуванні екологічно чистого дитячого харчування / О.М.Новгородська, О.В.Прокопенко //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 84.

 145. Рушник - конкурентоспроможний бренд вітчизняного виробництва / Г.В.Ткаченко, Ю.С.Шипуліна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 37-38.

 146. Самомотивация как фактор эффективности управления маркетинговой деятельностью / И.Л.Бегменко, В.Ю.Школа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 63.

 147. Сертифікація продуктів харчування як складова екологічно спрямованої товарної політики / І.О.Салівон, О.М.Суміна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 80-81.

 148. Систематизація сутності людського, інтелектуального та інноваційного капіталів / О.О.Суярова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 233-241.

 149. Системний аналіз поглядів різних вчених на стратегію диверсифікації / С.М.Ілляшенко, Г.О.Пересадько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4 (28). – С. 3-8.

 150. Создание маркетинг-микс, ориентированного на экологию /Е.И.Нагорный // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. – Т. 1. – С. 77-82.

 151. Социальная ответственность как фактор устойчивого развития предприятия / А.В.Дудкин // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 32-33.

 152. Соціальна відповідальність як складова маркетингової стратегії промислового підприємства / О.В.Дудкін // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 101-107.

 153. Соціально-політичні аспекти економічного розвитку України /О.С.Тєлєтов // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 151-159.

 154. Стратегії маркетингових каналів в умовах становлення ринкових відносин в Україні / О.А.Біловодська // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 17-18 травня 2008 року). – Суми : ВВП ";Мрія-1";, ТОВ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 130-133.

 155. Стратегічне управління бізнес-портфелем промислового підприємства на засадах маркетингу / О.М.Олефіренко, Ю.О.Олефіренко // Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2008 р. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 134-136.

 156. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 16-26. – Бібліогр.: с. 16-23.

 157. Сутність та класифікація конфлікту у каналах розподілу інноваційної продукції / О.А.Біловодська // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 23-25.

 158. Сутність та особливості управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємства / О.А.Біловодська // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Таллінн, 10-11 квітня 2008 р.). – К.: ВПІ ";Політехніка";, 2008. – С. 22-23.

 159. Сучасний стан соціальної відповідальності підприємств в Україні / О.І.Ігнатьєва, О.В.Дудкін // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 178-179.

 160. Сучасні інструменти просування інноваційних продуктів /М.Ю.Троян // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 15-16 травня 2008 р. – Донецьк, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІ. – С. 326-327.

 161. Тенденции формирования социально отвественного поведения предприятий в Украине / О.В.Дудкін // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 7/2 (30). – С. 12-18.

 162. Теоретико-методичні основи оцінки шансів інноваційної продукції на ринковий успіх на етапі її розробки / С.М.Махнуша //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 34-39.

 163. Теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності рекламної діяльності підприємств малого бізнесу / Т.В.Буднік, В.Ю.Школа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 35-36.

 164. Теоретичні засади вибору каналів розподілу / О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 196-197.

 165. Теоретичні засади маркетингового тестування товарної інновації на етапах інноваційного циклу / Є.І.Нагорний // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 47-56.

 166. Теоретичні засади маркетингової взаємодії між учасниками каналу розподілу інноваційної продукції / О.А.Біловодська // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 4. – С. 25-33.

 167. Теоретичні засади тестування товарної інновації на етапах інноваційного циклу / Є.І.Нагорний // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП ";Мрія-1"; ТОВ, 2008. – С. 126-128.

 168. Теоретичні засади формування ефективної товарної інноваційної політики підприємства / О.О.Міцура // Наукові праці КНТУ. Серія Економічні науки. – Кіровоград: КНТУ, 2008. – Вип.13. – С. 151-157.

 169. Теоретичні засади формування та реалізації державної інноваційної політики й її узгодження з інноваційною політикою підприємства / О.А.Біловодська // Проблеми науки. – 2008. – № 1.- С. 25-29. 

 170. Теоретичні підходи щодо вибору учасників маркетингового каналу / М.Ю.Симоненко, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 21-22.

 171. Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства / О.С.Тєлєтов, Є.І.Нагорний // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 150-158.

 172. Тренажер та ділова гра як засіб організації практичних робіт для задач творчого характеру при дистанційній формі навчання /О.О.Дегтяренко, О.П.Зубань // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 15-16.

 173. Труд надомников / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 7. – С. 74-86.

 174. Трудовые отношения должностных лиц акционерного общества / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 2. – С. 82-92.

 175. Увольнение работника за появление на работе в состоянии опьянения / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 9. – С. 74-84.

 176. Удосконалення мерчандайзингової діяльності у автомобільному салоні / Ю.М.Зубко, Т.О.Башук // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 179-180.

 177. Удосконалення цінової політики на підприємстві ";СБК"; /Л.М.Шульга, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 183-184.

 178. Управление инновационным капиталом в современной экономике / Е.А.Суярова, Е.А.Беловодская // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 32-33.

 179. Управління вибором траєкторій розвитку вітчизняних підприємств на основі діагностики їх потенціалу інноваційного розвитку / С.М.Ілляшенко, Ю.С.Шипуліна // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К., 2008. – Ч. 3. – С. 149-150.

 180. Управління вибором цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства / С.М.Ілляшенко // Маркетинг: теорія і практика. – 2008. – № 14. – С. 87-97.

 181. Управління інтелектуальним капіталом підприємства /С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 192-193.

 182. Управління інформаційними технологіями в логістиці роздрібної торгівлі / Н.А.Пустовар, Т.А.Башук // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 61-62.

 183. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія / С.М.Ілляшенко, О.М.Олефіренко. – Суми: Університетська книга, 2008. – 272 с.

 184. Управління стратегіями просування інноваційної продукції (на прикладі хімічного виробництва): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 / Карпіщенко Марина Юріївна. – Суми, 2008. – 180 с. 

 185. Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 / Махнуша Світлана Михайлівна. – Суми, 2008. – 195 с. 

 186. Факторинг в Украине / П.В.Прасок, К.В.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 121-122.

 187. Формування брендингу в маркетингових стратегіях /Ю.М.Дмитренко, О.С.Тєлєтов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 13-14.

 188. Формування ефективної системи фінансового забезпечення інноваційної складової товарної політики підприємства /О.І.Карпіщенко, О.О.Міцура // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 175-182.

 189. Формування комплексу стратегій управління бізнес-портфелем промислового підприємства в умовах зміни маркетингових акцентів / О.М.Олефіренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 156-162.

 190. Функціональна зміна поняття ";товар"; в умовах глобалізації та інформатизації економіки / О.А.Біловодська, О.І.Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 110-119.

 191. Цілі та вимоги ефективного функціонування маркетингової служби на підприємстві / К.О.Чорненко, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 58.

 192. Innovation capital / yarova // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С.122.

 193. The as the way to energy safety of the economy of the Ukraine /N.Kraminska, O.Teletov // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 91-92.

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

 1. Адаптация организационных структур управления к современным рыночным условиям / А.А.Швиндина // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 20-25.

 2. Адаптаційна гнучкість, як концепція сучасного управління трудовим колективом / О.А.Лук'янихіна, Г.В.Ткаченко // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХТЕІ КНТЕУ, 2008.

 3. Аналитические технологии прогнозирования и анализа данных / С.Н.Мирошниченко, С.В.Гливенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 110.

 4. Аналіз впливу матеріальних мотиваційних факторів на продуктивність праці робітників машинобудівного підприємства /А.Ю.Жулавський, Т.О.Панасейко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 121-122.

 5. Аналіз економічного механізму природокористування в Україні / Ю.А.Опанасюк, В.А.Омельяненко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 90-92.

 6. Аналіз існуючих підходів до дослідження регіональної соціо-еколого-економічної системи / С.М.Рибальченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. –№ 2, Т. 2. – С.41-44.

 7. Аналіз систем екоменеджменту на промислових підприємствах України / В.О.Лук'янихін, О.А.Лук'янихіна // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: РВПС НАН України, 2008.

 8. Вдосконалення механізму розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів України / О.Ю.Древаль, О.М.Теліженко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 241, Т. 2. – С. 368-375.

 9. Весомость синдрома ";профессионального выгорания"; в общей совокупности факторов демотивации персонала / А.А.Швиндина, И.И.Опенько // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 99-100.

 10. Визначення величини природного ризику навколишнього середовища / Ю.П.Скиданенко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: РВПС НАН України, 2008.

 11. Визначення економічних збитків від втрати здоров'я майбутніх поколінь внаслідок катастроф техногенного типу /Ю.А.Опанасюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 96-100.

 12. Визначення інвестиційної стратегії підприємств хімічної та машинобудівної галузі / Ю.О.Мирошниченко // Макроекономічне регулювання економічних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2008. – Ч. 1.

 13. Визначення інтегральних показників якості атмосферного повітря на основі розрахунку приведеного навантаження на комплекс реципієнтів для окремих квадратів сітки ЕМЕР / О.М.Теліженко, О.Ю.Древаль, О.О.Павленко, Є.В.Хлобистов, Л.В.Жарова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 58-66.

 14. Влияние вспомагательных подразделений на финансовые результаты работы предприятия / А.Ю.Жулавский // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 34-36.

 15. Вплив екологічного фактору на регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В.Ф.Грищенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 179-180.

 16. Вплив екологічного фактору на формування соціального пакету / О.О.Павленко, О.Ю.Древаль // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конфере