Главная > Документ


2002.-2006.g. publicēti ap 200 populārzinātniski raksti, raksti enciklopēdijās, polemikas, intervijas un tml.

Uzstāšanās konferencēs

 1. LU 64.zinātniskā konference. Projekts: Pilskalni ainavā. Referāts: Ratinieku pilskalns: pilskalna jaunatklāšanas dinamika. 01.02.2006.

 2. Starptautiskas zinātniskās konferences „Where the Land Meets the Sea” darbā, vadot vienas sekcijas darbu, piedaloties diskusijā un nolasot referātu „Culture historical landscape of Augšzeme lakes”. 2006.g. 26.-29.10.

 3. Konference „Kultūras krustpunkti”. 01.12.2006. Referāts „Cibēnu senvietas. Aizmirstā meklējumos”

 4. Daugavpils universitāte Humanitārā fakultāte. Starptautiska zinātniska konference „XV zinātniskie lasījumi”. Referāts „Augšzemes pilskalnu atklāšanas dinamika. Cilvēciskais faktors.” 27.-28.01.2005.

 5. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Starptautiska konference „Aktuālās problēmas literatūras zinātnē”. 24.-26.02.2005. Liepājā. Referāts „Kurzemes Ķinte: vai mitoloģisks tēls?” (25.02.2005.)

 6. Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga. Starptautiska konference „Arheoloģija un folklora”. 21.-22.03.2005. Referāts: „Arheoloģiska studija par Augšzemes pilskalnu aploces vietvārdiem”.

 7. Eduarda Šturma 110. dzimšanas dienas piemiņas lasījumi Rojā, 17.05.2005. Referāts „Jaunatklātais Ratinieku pilskalns”.

 8. IV Sēlijas kongress. 26.-27.05.2005. Jēkabpilī un Sēlpilī. Referāts „Augšzemes pilskalnu folklora”.

 9. Underwater Cultural Heritage Working Group konference, Helsinki, Somija, referāts „Stones as Culture Marks at the Daugava River” 09.06.2005.

 10. Eiropas arheologu asociācijas (EAA) 11.gadskārtas sanāksmē (annual meeting), Corka, Īrijā, sekcija “Tautas ticējumi un praktika viduslaiku dzīvēs” (“Folk beliefs and practice in medieval lives”) nolasīts referāts „Augšzemes pilskalnu folklora” (“Folklore of Augszeme (Latvia) Hillforts”). 5.-11.09.2005.

 11. Konference „Akmens laikmets Lubāna klānos”. Rīga, Latvijas Dabas muzejs, 10.10.2005. Referāts „Lubāna klānu senās dzīves vietas no putna lidojuma”

 12. ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) Baltijas nodaļas 9. sanāksme, Jūrmala, 2005.g. 10.-14.oktobris. Referāts „Augšzemes pilskalnu nosaukumi”.

 13. Letonikas 1.kongress. Starptautisks. 24.-25.10.2005. Rīgā. Referāts „Folkloras kā vēstures avota iespējas arheoloģisko senvietu izpētē”.

 14. Aerial photography and coastal cultural Heritage, Klaipeda University, Lithuania, 16th – 20th November, 2005. Referāts: „Aerial photography and coastal cultural heritage in Latvia”

 15. Introduction of new Phd course „Communiting archaeology in community processes”. Tartu, 21-23th November, 2005. Referāts „Archaeology and Folklore”.

 16. Projekta „Pilskalns Latvijas ainavā” seminārs. Referāts: „Ratinieku pilskalns. Pilskalna jaunatklāšanas anatomija”. Rīga, LKA, 08.12.2005.

 17. Starptautiska LU konference „Austrumprūsijas reģions: starp pagātni un tagadni”. Rīga, 09.-10.12.2005. Referāts „Kāda Kurzemes un Austrumprūsijas pilskalnu tipa salīdzinājums”

 18. Starptautiskā konference „Sēļi un Sēlija”, Rīga, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 13.-14.12.2005. Referāts „Citas kā pilskalni reģistrētas vietas Augšzemē”.

 19. Helsinku universitātes un AARG (Aeral Archaeology Research Group) organizētais Helsinku aerālās arheoloģijas simpozijs („Helsinki symposium on aerial archaeology”). Referāts „Aerālā arheoloģija Latvijā. Sasniegumi un problēmas.” 04.-05.10.04.

 20. Latgales pētniecības institūta XII zinātniskā konference „Latgales pagātne, tagadne, nākotne” veltīta Latgales drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei Dagdā, 08.-09.10.2004. Referāts: „Svariņu Babrauščinas pilskalna gals un ieskats mantas rakšanas tradīcijās Latgalē”

 21. J. Urtans and V. Rains. New Discoveries in Latvian Lake Dwellings. Die neu Sicht – Unterwasserarchäologie und Geschichtsbild. Une nouvelle interprétation d l’historie – L’apport de l’archéologie subaquatique. The New Wiew – Underwater Archaeology and the Historical Picture. 21.-24.Oktober 2004. Rüschlikon bei Zürich, Switzerland.

 22. Barondienas konference 2004., Rīga.,„Tradīcija un jaunrade” 29.10.2004.

 23. Referāts „Pastamuižas Velnakmens folklora un datēšanas princips post quam

 24. Konference Viļņā, Lietuva, 03.11.2004. Konference: Природа и религия. Влияние древнебалтского мировоззрения на национальный идентитет

 25. Referāts „Zebrenes Elku kalns Zemgalē”.

 26. Konference „Kultūras krustpunkti”, 12.11.2004., LKA, Rīga. Referāts: Liene Ozoliņa, Juris Urtāns, Ieva Vītola. Arheoloģiskās vietas Kūku pagasta iedzīvotāju uzskatos

 27. 1st Cultural Heritage Forum „The Baltic Sea Cultural Heritage Cooperation. Baltic Sea Identity. Common Sea – Common Culture?” Gdansk, Polish Marituime Museum. Referāts: „Underwater Cultural Heritage in Latvia” 3rd – 6th April 2003.

 28. Latgales pētniecības institūta XI zinātniskā konference „Latgales pagātne, tagadne, nākotne” veltīta Jersikas 800 gadei. Referāts: „Pilskalni starp Jersiku un Asoti” 2003.g.26.-27.septembris.

 29. Barondienas konference 2003. „Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse”. Referāts: „Vidzemes muldakmeņi” 31.10.2003.

 30. Latvijas Vēstures Muzejs. Konference „Zemgaļi”. Referāts: „The Sacral Waters in Zemgale” 26.-27.11.2003.

 31. Zinātniskā konference Jūrmalā „Jūrmalas vēstures pētniecības aktuālās problēmas”. Referāts „Slocenes upe – hercoga Jēkaba laika ūdensceļš”. 20.09.2002.

 32. Starptautiska konference Rīgā „Lielais Volgas ūdensceļš”. Referāts: „Brauciens ar vikingu kuģa repliku „Aifur” pa Daugavu 2001.gadā”. 10.08.2002.

Projektu realizācija

 1. Projekts LZP Letonikas programmas ietvaros. Vadītājs. „Augšzemes ezeri. Kultūrvēsturiskais konteksts reālajā un mītiskajā telpā.”

 2. „Rietumbalti un viņu kaimiņi kultūru krustcelēs”. Vadītāja Janīna Kursīte. Lōdzdalībnieks.

 3. Ziemeļvidzemes pilskalnu aerālā fiskācija un kultūrvides monitorings. Projekta vadītājs. 2006.gada novembris - decembris.

 4. LU finansētais projekts „Pilskalns Latvijas ainavā.”. Projekta līdzvadītājs.

 5. Centrālās Latgales kultūrvēsturisko vietu aerālā fiksācija un monitorings. Projekta vadītājs. 2005.gada maijs.

 6. Rietumvidzemes kultūrvēsturisko vietu aerālā fiksācija un monitorings. Projekta vadītājs. 2005.gada oktobris.

 7. Arheoloģiskie pārbaudes izrakumi Rēzeknes Ratinieku pilskalnā. Projekta vadītājs. 2005.gada septembris – oktobris.

 8. Arheoloģiskā uzraudzība Siguldas Gūtmaņa alā. Projekta vadītājs. 2005.gada oktobris.

 9. Mantas akmeņi Latvijas kultūrvidē. Vadītāja I. Vītola. Projekta līdzstrādnieks.

 10. Starptautisks projekts “Rutilus” – Baltijas jūras zemūdens kultūras mantojums aizsardzība. Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Vācija, Krievija (Pēterburga un Kaļiņingrada), Zviedrija, Dānija, Ālandu salas. Līdzdalībnieks.

 11. Augšzemes un Piedaugavas kultūrvēsturisko vietu aerālā fiksācija un monitorings. Projekta vadītājs. 2004.g.

 12. Arheoloģiskie aizsardzības izrakumi Kokneses cietokšņa priekšnocietinājumos. Projekta vadītājs. 2004.g.

 13. Arheoloģiskie izrakumi Smārdes Milzukalnā – pilskalnā. Arheoloģiskās ekspedīcijas vadīšana. 2003.g.

 14. Vidzemes ezermītņu aerālā apsekošana. Projekta vadītājs.2003.g.

ANITA VAIVADE

Zinātniskās publikācijas

 1. Vaivade A. Vērtības jēdziens tiesību diskursā (II). Likums un Tiesības. 2007, 9. sēj., nr. 1 (89).

 2. Vaivade A. Vērtības jēdziens tiesību diskursā (I). Likums un Tiesības. 2006, 8. sēj., nr. 12 (88). 365.-373.lpp.

 3. Vaivade A. Nemateriālā kultūras mantojuma tiesiskā aizsardzība. Jurista Vārds. 09.05.2006. Nr. 18 (421). 16.-20.lpp.

 4. Vaivade A. Le peuple letton se prend à rêver. In: Bayou C. Itinéraires baltes. Paris, Regard sur l'Est, 2005, p.43-46.

 5. Vaivade A. (coauthor). Language learning and teaching in the context of twin cities, Strasbourg, Council of Europe, European Centre for Modern Languages, 2004

 6. Vaivade A. (coauteur). L'apprentissage et l'enseignement des langues dans le contexte des villes jumelées. Grac, Conceil de l'Europe, Centre Européen des Langues Vivantes, 2003.

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 1. Starptautiskas jauniešu konferences Ungārijā, Beļģijā, Somijā, Lietuvā, Francijā, 2000. - 2004.gads.

 2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārmantošana : Jaunatne, izglītība un attīstība. Starptautisks forums, Rīga, Latvija, 2005.gada jūlijs.

 3. Jaunatnes loma kultūras mantojuma saglabāšanā. Starptautisks seminārs, Edirne, Turcija, 2005.gada oktobris.

 4. 5th International Roundtables for the Semiotics of Law. Law, Tolerance and Diversity. Starptautiska zinātniska konference. Buloņa, Francija, 2006.gada 17.-20.maijs.

 5. Vaivade A. Nepieskaitāmības eksplikācija tiesību diskursā. Prāta metamorfozes : neprāts, vājprāts, vieglprāts, bezjēga. Starptautiska zinātniska konference. Rīga, Latvija, 2006.gada 21.-23.septembris.

 6. Vaivade A. Culture Policy for Safeguarding Intangible Cultural Heritage in Latvia. Grasping the Intangible. Importance of Intangible Cultural Heritage in the Age of Globalisation. Starptautiska konference. Vīne, Austrija, 2006.gada 13.-14.oktobris.

 7. Vaivade A. “Kultūras vērtība” tiesību diskursā. Kultūras krustpunkti. Starptautiska zinātniska konference. Rīga, Latvija, 2006.gada 1.decembris.

Oksana Vilnīte

Iesniegts publicēšanai

Rietumeiropas filozofija 14. – 18.gs, Mācību līdzeklis LU FVK, 2.izd.

ELĪNA KRASOVSKA

Zinātniskās publikācijas

 1. Urtāns J., Latvijas Kultūras akadēmija. Kultūras Krustpunkti, 2. laidiens, Apgāds Mantojums, Rīga 2006:

 2. Elīna Krasovska Humour in J.R.R. Tolkien’s “The Hobbit” in the context of English and Latvian culture (Humors Dž.R.R. Tolkīna Hobitā angļu un latviešu kultūras kontekstā).

Iesniegts publicēšanai

Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, XVII zinātniskie lasījumi:

Stylistic Variations in the Translation of Humorous Discourse from English into Latvian and Russian (Stilistiskās variācijas humora diskursa tulkojumā no angļu uz latviešu un krievu valodām)

Lilita Linde

Zinātniskās publikācijas

 1. “Literāra teksta stilistiskā analīze –teorija un praktiskie norādījumi.” 2006, 24 lpp

 2. „Lielbritānijas ģeogrāfija, vēsture un kultūra no pirms sākumiem līdz mūsdienām.”, 2006.

Iesniegts publicēšanai

 1. Apgaismības laiks Anglijā: W.Hogārta un Dž. Svifta daiļrade

 2. Viktorijas laika mākslas tendences un spožākie pārstāvji. Pre- Rafaelītu darbība.

 3. Britānija 20.gadsimtā pirmajā pusē.

Elīna Maslo

Zinātniskās publikācijas

 1. “Die Entwicklungsperspektiven von Sprachschulen in Lettland” (Valodu skolu perspektīvas Latvijā) – Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. RPIVA. Rīga: ”RAKA”, 2002. 52-58.

 2. “Spēju būtības izpratne psihologu un pedagogu darbos” – Decade of Reform: Achievements, Challenges, problems. Pētījumi pedagoģiskajā psiholoģijā. ATEE Spring University. IV sējums. “Izglītības soļi”, 2002. 294-302.

 3. “Action research and language learning” (Darbības izpēte un valodu mācīšanās) – Teacher education in XXI century: Changing and Perspectives. International Scientific Conference, Šiauliai University, Lithuania. Šiauliu universiteto leidykla, 2002. 109-113.

 4. “Warum lernen die Schüler so verschieden: einige theoretische Belege und Selbstreflexion des dänischsprachigen Fremdsprachenunterrichts” (Kāpēc skolēni mācās tik dažādi: dažas teorētiskas atziņas un dāņu valodas svešvalodu mācīšanās refleksija). Rīgas Tehniskā universitāte, Starptautiskās zinātniskās konferences “Svešvalodas profesionālai un zinātniskai darbības” materiāli. Rīga: RTU izdevniecība, 2002. 184-189.

 5. “Mācīšanās spēju saturs un to attīstības sekmēšana” – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un Lauksaimniecības institūts, starptautiskās konferences “Lauku vide. Izglītība. Personība.” materiāli, Jelgava, LLU, 2003. 44-48.

 6. “Mācīšanās spēju pilnveide”. Monogrāfija. Rīga: Raka, 2003. 150 lpp.

 7. “Critically reflection on the organisation of the process of learning in the form of self-evaluation of the process of learning and results”. Lernen in Transformationsprozessen. Forschungsergebnisse und Erfahrungen in der Republik Lettland. Gestaltung der regionalen Lernkulturen Heft 15/2004 ITFC Scwerin .37.-51.

 8. “Lernfortschritte im Dänischen (dritte Fremdsprache) als Selbststeuerungsergebnis” (Mācību panākumi dāņu valodas (trešā svešvaloda) pašavadītās mācībās) – Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 3. starptautiskās zinātniskās konferences “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” materiāli, Liepāja 2005, 88-96.

 9. “Language Learning as Action Research” (Valodas mācīšanās kā darbības izpēte) – Viļņas Universitāte, Starptautiskās konferences “Innovation and tradition in contemporary language studies” materiāli, Vilnius University Press: Viļņa, Lietuva, 2005. 216-225.

 10. “Skolēnu, skolotāju, studentu un docētāju spēju pilnveide savas mācīšanās izpētes procesā”. – No zināšanām uz kompetentu darbību. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte. LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 57-60.

 11. “Mācīšanās kā pašizpētes process – refleksija par pētījumu “Jauniešu mācīšanās spēju pilnveide dāņu valodas mācību procesā”. - No zināšanām uz kompetentu darbību. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte. LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 90-109.

 12. “Fremdsprachenkernen – ein lebenslanger Prozess”. – Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften. Leipziger Universitätsverlag, 2007, 83-100.

ANITA NAČISČIONE

Zinātniskās publikācijas

 1. Monogrāfija “Phraseological Units in Discourse: Towards Applied Stylistics”. Rīga, 2001.g. – 296 lpp., ISBN 9984-9519-0-1

 2. 35 zinātniskie raksti par frazeoloģiju, kognitīvo stilistiku, metaforas teoriju, identitāti, svešvalodu mācīšanas metodiku, tulkošanu un leksikogrāfiju (skat. pēdējo 6 gadu zinātnisko rakstu sarakstu pielikumā)

 3. Jaunā latviešu – angļu vārdnīca. Rīga, 2003. g. (viena no sastādītājām) – 850 lpp.

Iesniegts publicēšanai

 1. Naciscione A. 2005. Sustainability of Phraseological Image in Discourse. – IJES (International Journal of English Studies), J. M. Hernández-Campoy (ed.). Murcia: Universidad de Murcia: 12 lpp.

 2. Naciscione A. 2005. Cognitive Aspects of Visual Representation of Phraseological Image. – “Phraseology 2005: The Many Faces of Phraseology”, C. Cosme, C. Gouverneur, F. Meunier, M. Paquot (eds.). Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain: 10 lpp.

 3. Naciscione A. 2006. Uncommon Nonsense: the Reflection of the Irrational in Stylistic Use in English. – Humanities and Social Sciences. Latvia. Riga: University of Latvia: 15 lpp.

Ilze Norvele

Zinātniskās publikācijas

 1. English as a Foreign Language in the Distance Learning Course “MEBA”: a Learning Experience from the Students’ Point of View. ATEE Spring University. Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia, Institute of Education and Psychology. Riga, 2002. Vol. 1, pp.367 – 377.

 2. Teacher-Developed Distance-Learning EFL Courses: Issues of Design and Opportunities for Professional Growth. Developing Teachers Pedagogical Competence Through School-University Partnership. 2nd International Summer School. Sigulda, Latvia, August 19-22, 2001. Institute of Pedagogy and Psychology, University of Latvia, Soros Foundation Latvia, School Support Centre. Riga, 2002. pp. 149 – 159.

 3. Development of Social Skills in EFL Distance-Learning Courses. (kopā ar Prof.Tatjanu Koķi). Lifelong Learning – A Challenge for All. Proceedings of the International Conference. Ministry of Education and Science of Latvia, University of Latvia, Distance Education Centre of Latvia. Riga, Latvia, 8-9 November, 2002 pp.65 –76.

 4. Pieaugušo studentu patstāvīgu studiju prasmju izpratne Rietumu pedagoģijas teorijās (Kopā ar prof. Tatjanu Koķi). ATEE 6th Spring University. Changing Education in a Changing Society. Teachers, Students, Pupils in a Learning Society. Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia, Institute of Education and Psychology. Riga, 2003., Vol.1, pp.119 – 126.

 5. Studentu akadēmisko un sociālo prasmju attīstība kā integrācijas nosacījums angļu valodas tālmācības kursos Rīgas Tehniskajā universitātē. Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoģiskie aspekti. Rīga, SIA “Izglītības soļi”, 2003, 76. – 96.lpp.

 6. Developing Learner Strategies in English as a Foreign Language Distance Learning Courses. (2004). European added value in teacher education [Elektrooniline teavik]: the role of teachers as promoters of basic skills acquisition and facilitators .of learning. Collection of the selected papers presented at the ATEE 7th Spring University in Tartu. CD-ROM. Tartu Ulikool, Tartu. ISBN 9985-4-0415-7 (14 lpp.)

 7. Pieaugušo mācīšanās stratēģiju izmantošanas pēctecība tālmācības studijās. Pētījumi pieaugušo pedagoģijā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 42. – 49.lpp.

LINDA STRAUME

Zinātniskās publikācijas

 1. Straume, L. Frazeoloģijas stilistiskais lietojums angļu un latviešu oriģinālprozā bērniem. Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumā: ‘Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Bērns un kultūra.’ IX, Daugavpils: Saule, 2007, 69.-79. lpp.

 2. Straume, Linda. Discoursal Modifications of Idioms as a Means of Creating a Modified Reality in Fantasy Genre Literature. Krāj.: IALS IV Conference „In Search of (Non)Sense: Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines”, Krakow, The Jagiellonian University of Krakow, 12.-14. 10. 2006, p.72.

 3. Straume L. Kristīgie elementi fantāzijas žanra literatūrā ceļā no modernisma uz postmodernismu. Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumā: ‘Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas’ VIII, Daugavpils: Saule, 2006, 216.-226. lpp.

 4. Straume L., Stroda B. Fantasy Literature in Latvia: Mapping Terra Incognita. Krāj.: Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, Rēzeknes augstskola 2003, 244.-253. lpp.

Iesniegts publicēšanai

Straume L. Discoursal Modifications of Phraseological Units: A Challenge to Student and Teacher. Krāj.: Humanities in New Europe. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. 11. lpp.

Ivars Bērziņš

Zinātniskās publikācijas

 1. Kultūras decentralizācija kā lēmumu pieņemšanas līmeņu pārstrukturēšana. Kultūras krustpunkti 2. laidiens. Apgāds Mantojums, Rīga. 24. – 34.lpp.

 2. Tirgus un sabiedrības komunikācija: reklāma un sabiedriskās attiecības. Rakstu krājums „Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments”, Jāņa Rozes apgāds, Rīga. 66. – 79.lpp.

 3. Fondu un ziedojumu nozīme krīzē nonākušas valsts pārvaldes laikā. Rakstu krājums „Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments”, Jāņa Rozes apgāds, Rīga. 182. – 192.lpp.

Iesniegts publicēšanai

Petera Bendiksena (Vācija) grāmatas „Ievads kultūras un mākslas menedžmentā” tulkotājs Jāņa Rozes apgāds.

AGNESE HERMANE

Zinātniskās publikācijas

Hermane, Agnese. Kultūras projektu menedžments. Grām.: Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments. Sast. Ivars Bērziņš, Pēters Nēbels. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006, 161 – 181 lpp. ISBN 9984-23-205-0

Piedalīšanās konferencēs

 1. 2002 Latvijas ekspozīcijas 8. Venēcijas arhitektūras biennālē projekta direktore, Rīga, Venēcija

 2. 2001 Latvijas ekspozīcijas 49. Venēcijas Biennālē projekta direktore, Rīga, Venēcija

JURIS GOLDMANIS

Zinātniskās publikācijas

 1. Голдманис, Юрис. Вопрос национально-культурной автономии евреев в парламенте латвии (1918–1925). В кн: Евреи в меняющемся мире: Материалы 5-й Междунар. конф., Рига, 16–17 сент. 2003 г. Под ред. проф. Г. Бранновера и проф. Р. Фербера. Рига: Латвийский Университет, 2005, c. 266–281.

 2. Голдманис, Юрис. Закон Латвийской Республики о подданстве и евреи (20-е гг. XX в.). В кн: Евреи в меняющемся мире: Материалы 5 -й Междунар. конф., Рига, 16–17 сент. 2003 г. Под ред. проф. Г. Бранновера и проф. Р. Фербера. Рига: Латвийский Университет, 2005, c. 282–292.

 3. Goldmanis, Juris. Mūsu “dziesmotās revolūcijas” retrospektīvais raksturs. Etnopolitiskais aspekts. Grām.: Postkomunistiskā transformācija un demokratizācijas process Latvijā 1987.–2003. gads. Starptautiskā zinātniskā konference. 2003. g. 17.–18. okt. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļa u.c. Rīga: JUMI, 2004, 58.–63. lpp.

 4. Goldmanis, Juris. Vēstures mācīšana multikulturālā sabiedrībā. Grām.: CLIOHnet (Creating Links and Innovative Overviews to Enhance Historical Perspective in European Culture) Latvijas Nacionālā konference. Latvijas Universitāte, 2003. gada maijs. Sast. prof. Ausma Cimdiņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 39.–52. lpp.

 5. Goldmanis, Juris. Ebreju kultūras autonomijas (nacionāli kulturālās pašvaldības) jautājums Latvijas parlamentā (1918–1925). Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki. 2003, Nr. 3, 24.–37. lpp.

 6. Голдманис, Юрис. Еврейские депутаты Латвийского парламента о еврейской культурной автономии в Латвии (1918–1934). В кн.: История евреев в Центральной и Восточной Европе. Девятая ежегодная международная междисциплинарная конференция по юдаике. Москва, 2003, c .3–4.

 7. Goldmanis, Juris. Etnisko minoritāšu kultūras autonomija. Grām.: Man jau un tev tikai [piecdesmit]. Latvijas Kultūras akadēmijas mācību spēku jubilejas kopkrājums. Sast. Juris Urtāns. Rīga: Mantojums, 2002, 29.–42. lpp.

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi:

 1. Личность и демократия. Методическое пособие по истории Латвии. Составитель Юрис Голдманис. Рига: [NIMS], 2005, 112 с.

 2. Personība un demokrātija. Metodisks līdzeklis Latvijas vēsturē. Sast. Juris Goldmanis. Rīga: [NIMS], 2005, 114 lpp.

 3. Pasaules vēsture vidusskolai. III. Hrestomātija. Sastādītāji un metodiskās apdares autori Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Juris Goldmanis, Jānis Taurēns. Atb. red. Ilgvars Misāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004, 295 lpp.

 4. Bleiere, Daina, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Juris Goldmanis, Jānis Taurēns. Pasaules vēsture vidusskolai. III. Eksperimentāla mācību gramada. Atb. red. Ilgvars Misāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003, 344 lpp.

Piedalīšanās konferencēs un projektu realizācijā

 1. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskā konference „Nacionālo minoritāšu loma Latvijas vēsturē” 2006. gada 30. maijā: sekcijas „Minoritātes kultūras vēsturē” vadīšana un uzstāšanās par tēmu „Etnopolitikas aspekti jaunajās Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās „Nacionāla valsts””

 2. CLIOHnet (Creating Links and Innovative Overviews to Enhance Historical Perspective in European Culture) Latvijas nacionālajā konferencē 2005. gada 19. septembrī Latvijas Universitātē: referāts “Kultūridentitāte un vēstures studijas”.

 3. 11.Starptautiskajā starpdisciplinārajā Judaikas konference 2004. gada 5. februārī Maskavā: referāts “Ebreju deputāti par Pavalstniecības (pilsonības) likumu Latvijas parlamentā (1919–1934)”.

 4. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta organizētā konferencē “Sabiedrības integrācijas politikas attīstība” 2004. gada 13. maijā Rīgā: referāts “Kultūra sabiedrības integrācijas politikas kontekstā”.

 5. 10.Starptautiskā starpdisciplinārā Judaikas konference 2003. gada 28. janvārī Maskavā: referāts “Latvijas parlamenta ebreju deputāti par ebreju kultūras autonomiju Latvijā (19188–1934)”.

 6. CLIOHnet (Creating Links and Innovative Overviews to Enhance Historical Perspective in European Culture) Latvijas nacionālā konference 2003. gada 16. maijā Rīgā: referāts “Vēstures mācīšana multikulturālā sabiedrībā”.

 7. Starptautiskā zinātniskā konference “Postkomunistiskā transformācija un demokratizācijas process Latvijā. 1987.–2003. gads. 2003. gada 18. oktobrī Rīgā: referāts “Mūsu “dziesmotās revolūcijas” retrospektīvais raksturs. Etnopolitiskais aspekts”.

 8. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta organizētā konference “Mazākumtautību etniskās identitātes saglabāšana un attīstība Latvijā: iespējas un vajadzības” 2003. gada 28. novembrī Rīgā: referāts: „Etniskā identitāte kultūras autonomijas un multikulturālisma krustcelēs”.

sarmīte jēgere

Piedalīšanās konferencēs un projektu realizācijā

 1. International Scientific Conference „Employment and Labour Market Movements – Conflicting Paradigms in a Globalised World”,2007.

 2. Referāts – „Klientu apkalpošanas kvalitāte un tās uzlabošanas iespējas Latvijas banku sistēmā”

 3. International Conference „Science, Education and Production Network in Food sector”, 2006 Referāts – „STP experience of Europe and Chances of Latvia”.

 4. International Conference „Uncertain Transformations : New Domestic and International Challenges”, 2006.Referāts – „Science & Technology parks – European expierence and possibilities of Latvia”.

 5. Starptautiskā konference „Sieviete izglītībā, karjerā un biznesā” , 2006 gads.Referāts – „Pašvaldību loma un iespējas sieviešu uzņēmējdarbības labvēlīgas vides veidošanā„.

 6. Konference „Vienota zīmolvedības stratēģija Latvijai: iespējas un ieguvumi”, 2006.g.Uzstāšanās debatēs par tēmu „Zīmolvedības uzdevumi pašvaldību līmenī”.

 7. 3.starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2006.g.Referāts –„Izglītības iestāžu loma ES inovatīvo fondu apguvē„.

 8. Starptautiskā zinātniskā konference „Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi”. Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas studiju fakultāte, 2006. g.Referāts – „Latvijas sabiedrības apātija – tās ekonomiskie un politiskie aspekti”.

 9. VII Starptautiskā zinātniskā konference. Īpašums tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas. Biznesa augstskola Turība.2006.g.Referāts „Īpašuma tiesības vai piekļuve - jaunās ekonomikas laikmeta dilemma”

 10. International Conference. Waterfront Real Estate: Residing, Working, and Living in Europe’s Revitalized Harbor Areas. Bremen, Germany, 2004.

 11. Konference „Zināšanu um tehnoloģiju pārnese – tautsaimniecības modernizācijai. Augstskolas kā inovācijas partneri.” Rīga/Latvija 2003.g.

 12. Lejassaksijas Ekonomikas, tehnoloģiju un satiksmes ministrija, Lejassaksijas Zinātnes un Kultūras ministrija.

 13. Uzstāšanās diskusijā par tēmu „ Zinātniski tehnoloģiskie parki Latvijā- problēmas un risinājumi”

 14. 2nd International Conference. Business and municipality – new partnerships for the 21st century. „Creating better cities.Together.”Bremen, Germany, 2001.

 15. Uzstāšanās : Paralell workshops IV.5 – academia-municipality-business- partnerships. TEILNEHMERVERZEICHNIS. Management Congress. URBAN ENTERTAINMENT CENTER in Berlin, Germany, 2001.Referāts :Mežaparka attīstības koncepcija

Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā

 1. Latvijas attīstības aģentūra , 2003.g. „Pārtikas kvalitātes un drošības zinātnes un tehnoloģiju parks Jelgavā”. Projekta sagatavošana, kā arī pētījumu veikšana jeb „prefeasibility study – Jelgava Food Quality and Safety Science and Technology Park”.

 2. „Cross Border Co-operation Programme in the Baltic Sea Region for Latvia 2002”.The development of cooperation between Latvian and Finnish food scientists to increase the food industry’s capacity and competitiveness. Projekta sagatavošana un īstenošana. Finanšu eksperts, realizācija 2005.gadā.

 3. PHARE 2003 „Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos”. Projekta sagatavošana un īstenošana. Mācību programmu eksperts. Realizācija 2005. – 2006.g.

Sagatavoti un iesniegti projekti konkursam:

 1. Sabiedrības integrācijas fonda grantu programma „Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana”.

 2. Labklājības ministrija, Eiropas sociālais fonds „ Metodisko norādījumu izstrāde darba vides analīzei, nelaimes gadījumu izmaksu aprēķināšanā uzņēmuma un valsts līmenī un arodslimību izmaksu aprēķināšanā”.

 3. Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas programma „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”.

Anda Laķe

Zinātniskās publikācijas

ngule, A.Laķe, S.Seņkāne. Piederība Alsungas novadam, rakstu krāitu identitāte,LU akadēmiskais apgāds,2005

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 1. „Sociālās zinības mazākumtautību skolās” , pētniece, 2004.-2005.

 2. „Pilsoniskās vērtības latviešu un mazākumtautību izglītības programmās”, pētniece, 2004.-2005.

 3. „Latvijas reģionu ekonomiskā, sociālā un kultūras perspektīva globalizācijas kontekstā” pētniece, 2004.-2005.

 4. ANO Attīstības programmas projekts Valsts kancelejā ”Politikas ietekmes novērtēšanas sistēmas ieviešana Latvijā” , eksperte, 2003.-2004.

 5. Līdzdalība Nordplus programmā „Sadarbības tīkla veidošana starp Latvijas, Lietuvas, Dānijas un Somijas Eiropas lietu lektoriem un valsts administrācijas skolām” 2004.-2005.

 6. “Eiropas Bēgļu fonda Latvijā 2004. gada programmas novērtējuma ziņojums”, pētniece , 2006

 7. „Starpnozaru klāsteru veidošanas iespējas”, vadošā pētniece, 2006

 8. „Bezdarbnieku darbiekārtošanās iespējas pēc PKP izmantošanas”, vadošā pētniece, 2006

 9. „Nemateriālā kultūras mantojuma politikas izveides problēmas Latvijā” vadošā pētniece, 2006

 10. VAS konference Lēmumu pieņemšana ES un nacionālo interešu pārstāvniecības iespējas, referāts Lēmumu pieņemšanas specifika ES un līdzdalība ES politikas veidošanā. 2005.11

 11. LKA konference Krustpunkti, referāts Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas Latvijā un piemērotākās politikas izvēle.2006.11

Taņa Lāce

Zinātniskās publikācijas

 1. T.Lace “Trends, Recent Developments, Active inclusion and Minimum Resources”, http://www.peer-rev/policy-assessment-activities/reports/national-semester-reports-2006/, 2006

 2. Tana Lace, Irina Novikova and Giedre Purvaneckiene, “Women's Social Rihgts and Entitlements in Latvia and Lithuania”, 180-202, in Women's Social Rights and Entitlements. Ed. by Audrey Guichon, Christien L. van den Anker, and Irina Novikova, Palgrave, Macmillan, Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, New York, 2006

 3. T.Lace “The fight against poverty and social exclusion at local level in Latvia”, t/comm/employment_social/social_inclusion/naps_rep_en.htm, 2005

 4. T.Lace The 3rd Report on the Latvian National Action Plan for the Reduction of Poverty and Social Exclusion (2004 - 2006), t/comm/employment_social/social_inclusion/naps_rep_en.htm, 2005

 5. T.Lace ”Report on Latvian National Action Plan for Reduction of Poverty and Social Exclusion (2004-2006) development process”, t/comm/employment_social/social_inclusion/naps_rep_en.htm

 6. I.Ķestere, T.Lāce „Padomju skola: ieskats tās raksturojumā un vērtējumos”.// LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Zinātnisko rakstu krājums Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē. 670.sējums, Rīga, 2004.

 7. I.Kestere, T.Lace. The Soviet school: A contemporary assessment. // International Standing Conference for the History of Education. New Education: Genesis and Metamorphoses. Abstracts Book. – University of Geneva, 2004. – 72.- 73.p.

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

  1. Starptautiska RSU ESF konference, “Latvijas politika sociālās atstumtības mazināšanā ES kontekstā.”, Rīga, 2006 maijs

  2. Starptautisks seminārs (organiz. Eiropas Komisija) “Sociālās iekļaušanas politika Eiropas Savienībā”, referāts “Sociālās iekļaušanas politika Latvijas pašvaldībās”, Budapešta, Ungārija, 2005.gada septembris

  3. ES un Luksemburgas prezidentūras organizētā starptautiskā konference „Eiropas Savienības sociālā iekļaušanas procesa attīstība - Sociālais monitorings”, Luksemburga, 2005

  4. Starptautiskā konference „Mediju loma varas pārdalē”, uzstāšanās „Integrētās dzimumu līdztiesības pieejas īstenošana Latvijas pašvaldībās” (Rīga, Latvija), 2005

  5. EK rīkotā Starptautiskā konference Itālijā par sociālās iekļaušanās politiku ES; (Florence, Itālija), 2004

  6. 21. Baltijas valstu zinātņu vēstures konference, Sekcija “Pedagoģija un psiholoģija”, „Padomju skola: pedagogu vērtējums” (Rīga, Latvija), 2003

  7. Starptautiska konference “Vīrieši Eiropā: vīriešu sociālās problēmas un sociālās iespējas” (Helsinki, Somija), 2003

Astrīda Rogule

Zinātniskās un akadēmiskās publikācijas

Publicējusi vairāk kā 200 rakstus un pētījumus par mākslas vēsturi, kritiku un izstāžu menedžmentu

Raksti publicēti Dānijas Mākslas enciklopēdijā, enciklopēdijā Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Tulkojumi latviešu un angļu valodās mākslas izdevumos un izstāžu iespieddarbos

Ritma Rungule

Zinātniskās un akadēmiskās publikācijas

 1. Latvia: Democracy as an Abstract Value. In: Democratic Consolidation in Eastern Europe. Volume 3: Identity, Values and Culture ed. by Hans Dieter Klingemann, Dieter Fuchs and Jan Zielonka , Routledge, 2006, p. 235 – 255, līdzautore Ilze Koroļeva

 2. Jauniešu identitāte kā piederība. – Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII/ Sastād.A.Medvedeckis. – Liepāja: LiePA, 2006, 241.-248.lpp.

 3. Jauniešu identitātes veidošanās un līdzdalība: pētījuma pārskats. LU FSI, 2005, 115 lpp., zin.redaktore un vairāku nodaļu autore.

 4. Piederība Alsungas novadam: iedzīvotāju aptaujas rezultāti. – Suitu identitāte. J.Kursītes red., LU Akadēmiskais apgāds, 21.-29.lpp., līdzautores A.Laķe, S.Seņkāne.

 5. Narkotiku lietošanas izplatība Latvijā (latviešu un angļu valodā). Rīga, EK, Narkoloģijas centrs, LU FSI, 2003, 216.lpp., (divu nodaļu sagatavošana)

 6. Rīgas pilsētas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu lietošanas paradumi un attieksme pret alkohola izplatības ierobežojumiem (pētījuma rezultāti). Rīga, LU FSI, Rīgas Narkomānijas profilakses centrs, 2002., 167 lpp., līdzautore Ilze Koroļeva.

 7. Alternatīvas brīvības atņemšanai nepilngadīgajiem. Pašvaldību pieredze. Rīga, UNDP, 2002, 52 lpp., līdzautore Ilze Trapenciere.

 8. Izglītība. - Dzīves apstākļi Latvijā 1999.gadā. 2001., LR CSP, Rīga, 59.-77. lpp. (latviešu un angļu valodā)

 9. Jaunatne un izglītība: socioloģiska analīze. - II Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Tēžu krājums, Rīga, 2001., 25.lpp.

 10. Jaunu cilvēku attieksme pret laulībām - IT laikmets: jaunatne un sociālās izmaiņas, LU FSI, Rīga, 2001., 285.-290.lpp.

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijāСкачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... lo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs (Mag.iur.) 2001 – 2003 Latvijas Kultūras akadēmija Humanitāro zinātņu maģ ... 2000. Latvijas Kultūras akadēmija Maģistrantūras studiju programma kultūras teorijā un vēsturē Mākslas maģistra grāds kultūras teorijas ...
 2. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārtikas zinātne ... .2008. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā (Vācu filoloģija) Humanitāro zinātņu maģistra gr ...
 3. Baltijas krievu institūts

  Документ
  ... zinatnē. Latvijas Kultūras akadēmija, humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās. Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija. Latvijas Kultūras akadēmija, humanitāro zinātņu bakalaura ...
 4. Satura rādītājs i profesionālās augstākās izglītības programmas “medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... ās fakultātes maģistrantūras 1 kurss 2003 Latvijas Kultūras akadēmija Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās 2003 Latvijas Universitāte ... 12352, 1999. Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmās “Medicīnas inženierija un ...
 5. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija” Akreditācijas materiāli Rēzekne

  Документ
  Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija” Akreditā ... cija Latvijas teritorijā 20. gadsimtā // Kultūras krustpunkti. – 1. laid. Sast. J. Urtāns. – R.: Latvijas Kultūras akadēmija, ...

Другие похожие документы..