Главная > Документ


Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs atspoguļojas docētāju studiju kursos un studējošiem piedāvātajās zinātniski-pētniecisko darbu tēmās.

Galvenie pētniecības virzieni ir:

 • Kultūras teorija,

 • Kultūras filozofija,

 • Kultūras semiotika,

 • Kultūras socioloģija,

 • Kultūras menedžments,

 • Kultūras antropoloģija,

 • Kognitīvā lingvistika,

 • Folkloristika,

 • Teātra, kino un audiovizuālo mākslu vēsture un teorija,

 • Literatūras teorija.

Ar minētajiem virzieniem saistīta gan piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un semināros, gan akadēmiskās publikācijas.

7.3. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla zinātniskā, metodiskā un mākslinieciski – radošā darbība

(2001. – 2007.)

Gunārs Bībers

Zinātniskās publikācijas

 1. Ibsens. No jauna un pirmoreiz. Diena, 2006.15.IV

 2. Aspazijas traģēdiju varones izvēles situācija. Krāj. Rainis un Aspazija, Zinātne, 2004

Iesniegts publicēšanai

 1. Kustības un vārda kontrapunkts F.Dīrenmata dramaturģijā. (rakstu krāj.)

 2. Jauns skatījums uz Ibsenu Latvijā.

 3. A.Griguļa satīriskās komēdijas. (rakstu krāj.)

 4. Uz lekciju pamata tiek gatavots mācību līdzeklis „Drāmas teorija”

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 1. Aspazijas traģēdijas varones izvēles situācija. 2004. gada septembris

 2. A.Grigulis un G.Priede. 2007. gada 14.februāris

Raimonds Briedis

Zinātniskās publikācijas

 1. Vilis Lācis (1904-1940-1966)// Latviešu rakstnieku portreti. Laikmeta krustpunktos. – R.: Zinātne, 2001.- 51.-81. lpp.

 2. Laikmeta kontūrējums; Proza. 50.-70. gadi// Latviešu literatūras vēsture 3 sējumos. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 3. sēj. – 32.-94. lpp.

 3. Mazliet par atskaņas semantikas evolūciju Čaka dzejā// Aleksandra Čaka gadagrāmata. – Rīga: Pils, 2002. – 99.-118. lpp.

 4. Dažas epizodes Galvenās literatūras pārvaldes un Andreja Upīša attiecībās// Karogs. – 2002. – 12. nr. – 184.-187. lpp.

 5. 245 šķirkļi// Latviešu rakstniecība biogrāfijās. 2. pārstr., pap. izd. – R.: Zinātne, 2003

 6. Vilciens uz Austrumiem. Mazliet par neeiropeiskajām (Orienta) zīmēm latviešu literatūrā// Kentaurs, 32. 2003. 49.-56. lpp.

 7. Aleksandra Čaka dzejas atskaņu vārdnīca, 1// Aleksandra Čaka gadagrāmata. R.: Pils, 2004.133.-170. lpp.

 8. Zeme bez centra jeb Dzīve uz robežas. Ieskars Andreja Upīša kara gadu stāstos// Andrejs Upīts. Paliekošais un zūdošais. R.: Pētergailis, 2004.

 9. Kas notiek ar Romu II pasaules kara laikā latviešu padomju dzejā?// Antiquitas Viva-2. Rīga: Zinātne, 2005. – 186.-195. lpp.

 10. Nosaukumu semantika latviešu padomju kara un pēckara dzejā// Meklējumi un atradumi. R.: Zinātne, 2005. – 94.-103. lpp.

 11. Vilis Lācis un (paš)cenzūra// 100 gadu kopā ar Vili Lāci. Konferences materiāli. R.: Zinātne, 2005. – 53.-59. lpp.

 12. Atskaņu funkcijas Ojāra Vācieša 50.-70. gadu dzejā// Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. Rakstu krājums. R.: Pils, 251.-258. lpp.

 13. Rainis pēckara latviešu padomju “varoņu” hierarhijā// Meklējumi un atradumi. 2006. Sast. I. Daukste-Silasproģe. – R.: Zinātne, 2006. – 146.-156. lpp.

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 1. Romas alūzijas latviešu pēckara dzejā. Konference “Antiquitas viva: Urbs aeternis”. Rīga, 26.09.2003.

 2. Atskaņu semantika O. Vācieša 50.-60. gadu dzejā. O. Vācieša jubilejas konference 2003. XI

 3. Grieķijas motīvs latviešu pēckara padomju dzejā – Rīgas 2. starpt. hellenistikas konference 2005., 25. XI

 4. Ļeņins un Staļins latviešu padomju pēckara dzejā. 12. starpt. zin. konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” Liepāja 2.-4. III 2006

Valda Čakare

Zinātniskās publikācijas

  1. „20.gadsimta 90.gadi un gadsimtu mija Latvijā un pasaulē.” Zeltiņa, Guna (red.): Latvijas teātris. 20.gs. 90.gadi un gadsimtu mija. 2007, Rīga: Zinātne, 7.-13.lpp.

  2. „Latvijas režija (1990-2005). Galvenās tendences.” Radzobe, Silvija (red.): Teātra režija Baltijā. 2006, Rīga: Jumava, 254.-289.lpp.

  3. „Alvis Hermanis.” Radzobe, Silvija (red.): Teātra režija Baltijā. 2006, Rīga: Jumava, 454. - 485. lpp.

  4. „Kičs latviešu teātrī.” Teātra Vēstnesis, 2006. Nr.1, 158.-165.lpp.

  5. Ojāra Vācieša „nežēlības teātris”. Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. Ojāra Vācieša starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums. 2005, Rīga: Pils, 167.-174. lpp.

  6. Skatuves telpas metaforas un to tulkojums teātra valodā. Teātra Vēstnesis. 2005, Rīga. Nr.1. 47. - 55.lpp.

  7. Postmodernisms un modernisms. Postmodernisms teātrī un drāmā. 2004., Rīga: Jumava, 11. - 37. lpp.

  8. Reālā pasaule un tās simboliskā projekcija Ibsena lugu iestudējumos 1990.gadu latviešu teātrī.” Norvēģu dramaturģija un tās interpretācija Baltijas valstīs. 2004., Rīga: Norden AB, 331. - 339.lpp.

  9. Čakare, Valda 2003: „Sfinksas mīkla hellēņiem un mums.” Hellēņu dimensija Eiropai. Rīga: Zinātne, 231.-235.lpp.

  10. Gordons Kreigs. 20.gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā. 2002, Rīga, Jumava, 778.- 805.lpp.

  11. .Anglijas režija (1900-1945). Galvenās tendences. 20.gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā. 2002, Rīga: Jumava, 734.- 777.lpp.

  12. Citas pasaules. Teātra Vēstnesis. 2002, Nr.3/4, 45.-55.lpp.

  13. “Orfejs un Eiridīke postmodernā teātra diskursā.” Antiquitas Viva. Studia Classica. 2001, Rīga: LU Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs, 97.-102.lpp.

  14. “Antīko motīvu funkcionalitāte 20.gadsimta avangarda teātrī.” iTAKA. 2001, Rīga: LU Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs, 30.-37.lpp.

  15. “The Latvian Theatre and the End of the Second Millennium.” The 5th European Theatre Forum 2000. The Actor Today. Light and Shadow. 2001, Paris: Actes Sud, pp.113 -120.

  16. “Post-Modern Culture and National Identity in Post-Socialist Latvia.” Acta Baltica 2001. Kaunas: Aesti, pp.192-196.

  17. Teātris un teksts. Teātra valodas atjaunošana. 2001, Teātra Vēstnesis. Nr.4, 25.-28.lpp.

Iesniegts publicēšanai

 1. „Rainis.” In: Grolier Encyclopedia of Modern Drama.

 2. „Latvian Drama.” In: Grolier Encyclopedia of Modern Drama.

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 1. 08.12.2007. Starptautiska konference Theatre: Stability and Dynamics. Referāts „Clichés of Theatrical Gesture in the Recent History of the Latvian Theatre”. Tallina (Igaunija).

 2. 20.10.2006. Starptautiska konference Metamind. Referāts „Vientiesība latviešu teātrī”. Rīga (Latvija).

 3. 03. 2006. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 12.starptautiskā zinātniskā konference .Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē..Referāts “Refleksija par teātri kā komunikācijas veidu Latvijas teātru jaunākajos iestudējumos. Kičs latviešu teātrī”. Liepāja (Latvija).

 4. 11. 2005. Rīgas 2. starptautiskā hellēnistikas konference Hellēņu pasaule un mēs. Referāts „Traģēdijas dekonstrukcija A.Kamī „Kaligulas” iestudējumā Dž.Dž.Džilindžera režijā”. Rīga (Latvija).

 5. 2005.gada aprīlī starptautisks Ibsenam veltīts seminārs. Referāts „Reālā pasaule un tās simboliskā projekcija Ibsena lugu iestudējumos 20. un 21.gadsimta mijā”. (angļu val.). Oslo (Norvēģija).

 6. 11. 2004. Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference Kultūras krustpunkti. Referāts „Atkārtojuma veidi, funkcijas un semantiskās īpatnības Māras Ķimeles teātrī. Strindberga “Jūlijas jaunkundze”. Rīga (Latvija).

 7. 11. 2003.Starptautiska Ojāram Vācietim veltīta konference. Referāts „Ojāra Vācieša ”nežēlības teātris””. Rīga (Latvija).

 8. 2006-2007 Līdzdalība starptautiskā projektā Nordplus Neighbour Project. „Baltic-Nordic-NW Russia Network in Theatre Studies and Education”.

 9. 2005.-2006 Līdzdalība Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansētā projektā „Baltijas teātra režija”

 10. 2004. - 2007. Līdzdalība Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansētā projektā “Ekspresrecenzijas par Latvijas teātru iestudējumiem”

 11. 2002. – 2007. Līdzdalība Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansētā projektā “20.gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā” (2.sējums)

 12. 1999. – 2003. Līdzdalība Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansētā projektā “Ābolu ķocis”

Jeļena Celma

Zinātniskās publikācijas

 1. Raksts „Klasika mūsdienu mākslas, kultūras kontekstā” („Homo aestheticus”, Tapals, 2001)

 2. Raksts „Vai dialogam ir robežas?” (LU raksti, 687.sēj, 2005.

 3. Raksts „M.Bahtins mūsdienu humanitāro zināšanu kontekstā” (LU raksti, 705.sēj, 2006.)

Iesniegts publicēšanai

Raksts „Nīče un Šestovs” (LU krājumā)

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 1. 2005.g. 25.-26.02 – LU „Bahtina 110 gadu jubilejai veltītā konference”

 2. 2007.g. 16.02 – LU „M.Palevičas 120.dzimšanas dienas atcerei”

Pauls Miervaldis Dambis

Zinātniskās publikācijas

 1. „20. gadsimta mūzikas vēsture. Ceļi un krustceles.” Grāmata, R.: Zvaigzne ABC, 2003.

 2. „Klusuma spēles jeb saruna ne par ko.” Raksts žurnālā „Mūzikas saule”, V, 2001.

 3. „Liela mūzika vienmēr būs garīga.” Raksts žurnālā „Mūzikas saule”, Nr. 4, 2002.

 4. „Dialogi. V. Tormiss un Pauls Dambis”, raksts žurnālā „Mūzikas saule”, IV/V Nr. 28, 2005.

 5. „Sarunas ar Džonu Keidžu”, raksts žurnālā „Mūzikas saule, Nr. 35, 2006.

 6. „Komponists tuvplānā”, raksts žurnālā „Mūzikas saule”, Nr. 35, 2006.

 7. „Latvijas Dziesmu svētku fenomens”, Dziesmu svētku žurnāls, 2006.

Iesniegts publicēšanai

„Laika, telpas, skaņas un klusuma saskaņa un spēles”, izdevniecībā „MUSIKA BALTICA”, 2000. Otrā redakcija 2005.

Autorkoncerti:

 1. Mūzika katedrālē, 2006. gada 26. maijā Rīgas Domā – Rīgas Domes kultūras projekta ietvaros.

 2. Portretu galerijas ietvaros Rīgas Latviešu biedrībā, 2006. gada 25. majā KKf projektā.

 3. Ērģeļmūzikas koncerts 2006. gada 16. jūnijā Rīgas Domā, VKKF projekts.

 4. Paula Dambja danči un dziesmas, 2006. gada 24. novembrī, Rīgas jauktie kori, Rīgas domes kultūrprojekts, koncertorganizācija AVE SOL.

 5. Piedalīšanās starptautiskajās jauno mūziķu vasaras nometnēs Ogrē, 2003., 2005., 2006. gados kā lektoram par tēmām „Mūzika un klusums”, „Postmodernisms un Jaunās vienkāršības paradigma mūzikā 21. gs. sākumā”, „Ksenakisa mūzikas filozofija”.

 6. Lekcijas par mūsdienu mūziku Jēkabpils kultūras darbiniekiem, 2002., Rīgas mākslas skolā, 2004., Latvijas ērģeļnieku ģildē, 2004., Latvijas mūzikas skolotāju biedrības organizētajos kursos 2005., 2006.

Dīters Herbsts (Dieter Herbst)

Zinātniskās publikācijas

Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments. Sast. Ivars Bērziņš, Pēters Nēbels. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006, 161 -181 lpp., ISBN 9984-23-205-0

Edel in schlammpig ... Luxus von der Stange in Hochglanz – corporate imagery! (Seminar-Shop, 12. November 2004)

Corporate Imagery – Neues Modeswort oder univerzichtbares Strategy-Tool? (Ausschnit, Ausgabe 2, November 2004)

Mega-Trend: Corporate Imagery: Unternehmen brauchen Gesicht, März, 2004

Die Praxis al Marke – Markenführung im Gesundhaitsmarkt, Erfolgreiche Strategien zur Kunden-Gewinnung unf –Bindung. Herausgeber: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Sabine Nemec und prof.Helmut Börkircher, geplanter Erscheinungstermin: Herbst 2004

Public Relations – Perspektive und Potenziale im 21. Jahrhundert. Herausgeber: Tanja Köhler und Adrian Schafranietz, Westdeutscher Verlag, 2004.

Leonarda ķestere

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

2001.gads ENCATC Ģenerālā asambleja un konference Pēterburgā, Krievija

2002.gads ENCATC Ģenerālā asambleja un konference Dārtingtonā, Lielbritānija

2004. gads, augusts Synaxis Baltica Liepājā un Liepājas reģionā, Latvijas Kultūras akadēmijas organizētā studentu vasaras akadēmija, Baltijas reģiona valstu augstskolu kultūrmenedžementa programmām

2004.gads, augusts LKA starptautiska konference „MUCH – Managing Unique Cultural Heritage” , Liepājā, Synaxis Baltica Vasaras akadēmijas ietvaros, sadarbībā ar Britu padomi, Gētes institūtu un Ziemeļvalstu padomi Rīgā, Liepājas domi, Liepājas rajona, Nīcas, Rucavas, Embūtes pašvaldībām

2005.gads LR Kultūras ministrijas konference Madonā, „Kultūrpolitikas vadlīnijas un reģionalitāte”

2005.gads ENCATC konference Helsinkos, Somija

2005.gads ENCATC Ģenerālā asambleja un konference Krakovā, Polija

2005.gads, oktobris Latvijas kultūras darbinieku pirmais forums „Tradīcijas un attīstība – nacionāla valsts” , Rīgā, Dailes teātrī , uzstāšanās

2005.gads, decembris LR Kultūras ministrijas konference "Kultūras ieguldījums ekonomikā", uzstāšanās

Mākslinieciskā darbība

Profesionālā producenta pieredze

Starptautiskie projekti

 • 2006-2007 Festivāls „Francijas Pavasaris Latvijā 2007”, projekta vadītāja un producente

 • 2004-2006 Festivāls Francijā „Pārsteidzošā Latvija”, projekta vadītāja un producente

 • 2006 gads Projekts-iniciatīva „Kopā/Together”, Lielbritānijas karalienes Elizabetes II vizītes Latvijā organizēšana un lielformāta pasākuma producēšana Arēnā Rīga

 • 2006.gads Labdarības projekts „Deja Ikvienam”, mūsdienu dejas izrāde nedzirdīgiem bērniem sadarbībā ar „Green Candle Dance Company” (Lielbritānija), dejas nometne Valmierā, producente

 • 2006. gads Mārtins Makdona, izrāde „Spilvencilvēks”, režisors Jan-Willem van den Bosch (Lielbritānija) Dailes teātrī, producente

 • 2004-2006 Jaunās britu dramaturģijas lasījumi, Dailes teātra kopprojekts ar Lielbritānijas padomi, producente un projekta vadītāja

 • 2004. gads Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, 1.maijā, svinīgais koncerts „Mēs-Eiropai” Latvijas Nacionālajā operā, producente

 • 2002-2003.gads Volfganga Rīma kameropera „Jakob Lenz”, Latvijas Nacionālā opera, producente. Gētes Institūta Latvijā 10-gades Latvijā projekts

 • 2001.gads Starptautiskais mūzikas forums „Forte Rīga”, Forte Classic projekta direktore

Latvijas projekti

 • 2006. gads Ilmārs Blumbergs „Venēcijas Grāmatas”, grāmatas izdošanas projekta un atklāšanas Nakts Izrādes producente un režisore

 • 2003. gads Vācietis.Novembris.Klavierkoncerts. O.Vācietis, A.Maskats – muzikāla izrāde, Dailes teātris, producente

 • 2003. gads Jāņa Lūsēna, Normunda Beļska un Daces Micānes-Zālītes mūzikls „Īkstīte”, Dailes teātris, projekta vadītāja

 • 2002 .gads Andris Vilcāns, Olga Žitluhina, mūsdienu dejas izrāde „Alise”, Latvijas Nacionālās operas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas kopprojekts, producente un projekta vadītāja

 • 2001.gads Jānis Lūsēns, Māra Zālīte, opera bērniem „Putnu Opera”, Latvijas Nacionālā opera, producente un filantropijas projektu vadītāja

Rūta Muktupāvela

Zinātniskās publikācijas

 1. Mājas semantika lietuviešu kosmogonijā // Humanitāro Zinātņu vēstnesis 2002/1. – Daugavpils: Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte, 2002., 7.-13.lpp.2002.

 2. Pasaka vai kosmogoniskais mīts: sižeta interpretācija// Pasaka kultūras kontekstā. – Rīga: Pils, 2003.

 3. Inkulturācijas tradīciju metamorfoze mītiskās domāšanas ietekmē. Atšķirības // Letonica. 2004/11. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra, folklora, māksla. – Rīga: Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2004., 46. – 63. lpp.

 4. Ancestors: Baltic Cult of Ancestors // Encyclopedia of Religion / Ed. Lindsay Jones, vol. 1. – Detroit, New York, Sanfrancisco, San Diego, New Haven, Waterville, London, Munich: Thomson Gale, Macmillan Reference USA, 2005. – p. 327-332.

 5. Senču kults Latvijā un Lietuvā // Acta Baltica 2005. – Kaunas: Aesti, 2005. – 106.-117. lpp.

 6. Inkulturācijas figuratīvo formu salīdzinošā analīze. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga, 2005. 44 lpp.

 7. Priekšstati par mirušajiem latviešu un lietuviešu tradicionālajā kultūrā. Kulturoloģisks žurnāls Kentaurs XXI. Nr. 39. 2006. aprīlis. 79. - 90. lpp.

 8. Atzīdeņa fenomens latviešu un lietuviešu tradicionālajā kultūrā. Literatūras mēnešraksts Karogs, 2006. Nr. 4. 82.-92. lpp.

Iesniegts publicēšanai

Weaning Traditions in Latvian Folksongs and Ethnographical Materials of the End of the 19th Century and the First Half of the 20th Century. SIEF turpinājumizdevums B.A.S.I.S. 3

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 1. Latvijas Universitāte. LU filoloģijas fakultātes jauno zinātnieku konference. 2003.

 2. Daugavpils rajons, Višķi, starptautiskā konference “Reģionu identitāte”. 2003.

 3. Lietuvas Zinātņu akadēmija. Starptautiskā zinātniskā konference “Senoji/naujoji kultūra: šiuolaikinės koncepcijos”. Pasaules lituānistu asociācija. 2003.

 4. LU Literatūras un folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve. Barondienas konference “Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse”. 2003.

 5. Rīga. Starptautiskās Folkloras un etnoloģijas biedrības (SIEF) balāžu komisijas 34. konference. 2004.

 6. Lietuva. Ekspedīcija “Kuršu pēdas” Neringā, 2004.

 7. Latvijas Universitāte. Seminārs “Kuršu zīmes kultūrā”. Latvijas Universitāte. 2004.

 8. Polija. Piedalīšanās zinātniskās izpētes projekta ,,Rietumbalti laikmetu krustcelēs” Vārmes – Mazūrijas ekspedīcijā. 2005.

 9. Latvijas Kultūras akadēmija. Starptautiska zinātniska konference "Kultūras krustpunkti. Starpdisciplinaritāte kultūrvides pētījumos". 2006.

 10. Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas laikmetā. 2002.-2005. Projekts.

 11. Rietumbalti un viņu kaimiņi kultūru krustcelēs. 2004.-2005. Projekts.

 1. Tradicionālā kultūra: Baltijas dimensija. 2005. Projekts.

 2. Vara un kultūra. 2005. Projekts.

 3. Starpdisciplinārie pētījumi Latvijas kultūras vēsturē. 2006. – 2007. Projekts.

Katrīna Nellinga

Zinātniskās publikācijas

Deuschlands Banken in der Krise – Eine Analyse der Situation des deutschen Bankensektors nach der Einführung des Euro. In: Der Oekonom als Politiker. Europa, Geld und die soziale Frage. Lucius&Lucius, Stuttgart, 2003.

Inta ROZENVALDE

Zinātniskās publikācijas

 1. Gatavojam publikāciju. Par ko ir jādomā. Grām.: Konferences “Zinātnes valoda” materiāli. Rīga : Rasa ABC, 2003, 44. –51. lpp. (kopā ar I. Jansoni)

 2. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca '2004. Rīga : Nordik, 2004, 520 lpp. (sastādītāja).

 3. Par rakstīšanas centru Latvijas augstskolā: sapnis un pamošanās. Grām.: Latviešu valoda – robežu paplašināšana. 1. sēj. Rīga : Valsts valodas komisija, 2005, 86.–92. lpp.

 4. Par universālas virtuālas skaidrojošas vārdnīcas izveidi un tās pieejamību. Grām.: Latviešu valoda – robežu paplašināšana. 1. sēj. Rīga : Valsts valodas komisija, 2005, 93.–99. lpp.

Iesniegts publicēšanai

 1. Preses lasītāja svešo vārdu vārdnīca’2007. Rīga : Nordik. 17 a.l.

 2. Zinātniskā literatūra un t.s. zinātniskais aparāts. Valsts valodas komisijas raksti. 0,5 a.l.

Zane Šiliņa

Zinātniskās publikācijas

 1. Šiliņa Z. Ragana Aspazijas dramaturģijā. Grām.: Kultūras krustpunkti: Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums, 2. laidiens. Sast. J. Urtāns. Rīga: Mantojums, 2006, 335.-348. lpp. ISBN 9984-9811-69

 2. Šiliņa Z. Rainis un ekspresionisms. Letonica. 2005, Nr. 12, 37.-47. lpp. ISSN 1407-4729

 3. Šiliņa Z. Telpa Raiņa lugā “Spēlēju, dancoju”. Grām.: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Latviešu literatūra. Rakstu krāj., 9. Sast. E. Lāms. Liepāja: LiePA, 2004, 125.-133. lpp. ISSN 1407-4729

 4. Šiliņa Z. Telpa Raiņa dramaturģijā: “Dievs un Velns” un “Spēlēju, dancoju”. Grām.: Kultūras krustpunkti: Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums, 1. laidiens. Sast. J. Urtāns. Rīga: Mantojums, 2004, 65.-76. lpp. ISBN 9984-9699-6-7

 1. Šiliņa Z. Varoņa, radošā gara un pagātnes attiecības Raiņa dramaturģijā: “Īliņš” un “Spēlēju, dancoju”. Letonica. 2003, Nr. 9, 87.-115. lpp. ISSN 1407-3110

 2. Šiliņa Z. Mīts par Trojas karu Žana Žirodū interpretācijā. Grām.: Hellēņu dimensija Eiropai: Rīgas 1. starptautiskās hellēnistikas konferences „Hellēņu pasaule un mēs” materiāli. Sast. O. Lāms, I. Rūmniece. Rīga: Zinātne, 2003. 175.-183. lpp. ISBN 9984-698-77-0

 3. Šiliņa Z. Spēlmaņa motīva filozofiskās pamatnostādnes Aleksandra Čaka poēmā “Spēlē, Spēlmani!” un Raiņa lugā “Spēlēju, dancoju”. Grām.: Aleksandra Čaka gadagrāmata 2002. Sast. A. Konste. Rīga: Pils, 2002, 72.-80. lpp. ISBN 9984-9570-2-0

 4. Šiliņa Z. Haosa interpretācijas 20. gs. sākuma latviešu dramaturģijā. Grām.: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 7. Sast. E. Lāms. Liepāja: LPA, LU LFMI, 2002, 262.-279. lpp. ISSN 1407-4729

Iesniegts publicēšanai

Grieķu mīts franču dramaturģijā: Žans Žirodū „Elektra”. Grām.: Hellēņu dimensija. Rīga, LU apgāds.

Kšištofs Širšeņs (Krzysztof Szyrszeń)

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 • Vecpils baznīcas ērģeļu renovācijas brīvprātīga koordinēšana un tās ieskandināšanas koncerta 2006.g. 2 septembrī organizēšana.

 • Aprīlis 2006. - Poļu aktierim Janam Pešekam veltīts kino vakars k/t “Rīga” un meistardarbnīcas Kultūras akadēmijā.

Filmu atlase un organizēšana to demonstrēšanai Poļu kino klubam kinoteātrī “Rīgā”. Poļu filmu līdzdalība Festivālā “Baltijas Pērle”.

 • Oktobris 2004. - Pasākumi veltīti Latvijā dzimušā poļu diriģenta Gžegoža Fitelberga 125. dzimšanas gadadienai (tās skaitā Jadvigas Rappē un Maijas Nosovskas koncerts Vāgnera zālē Rīgā).

 • Oktobris 2004. - Poļu teātra grupas SCENA PLASTYCZNA izrāde “Herbārijs” Dailes Teātrī.

Kultūras pasākumi saistītie ar Polijas iestāšanos Eiropas Savienībā

 • Jūnijs – Jūlijs 2004. - Poļu karikatūrista Zbigņeva Jujkas satīrisko zīmējumu izstāde “Nolaupīšana uz Eiropu” Rīgas Centrālajā Stacijā un Liepājā.

 • Jūnijs – Jūlijs 2004. - Skulptūras Kvadrienāle “Eiropas telpa” Rīgā (Magdalena Abakanoviča).

 • Maijs -Jūnijs 2004. - Fotoizstāde “Polija eiropiešu acīm” Stacijas laukumā Rīgā, “Ditton Namā” Daugavpilī, “Rietumu Centrā” Liepājā.

 • Maijs 2004 – Kšištofa Kieslovska filmu retrospekcija (Rīgā, Daugavpilī, Valmierā).

 • Maijs 2004. - Šopēna mūzikas koncerti F.Šopēna Mūzikas akadēmijas profesora J.Romaņuka izpildījumā (Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī).

 • Aprīlis 2004. - Starptautiskais Baleta Festivāls Rīgā (poļu dejotāju līdzdalība).

 • Marts 2004. - Rīgas Festivāla orķestra poļu komponistam Vitoldam Ļutoslavskam veltīts koncerts un izstāde Latvijas Nacionālajā Operā .

 • Novembris 2003 – Janvāris 2004 – Izstāde: “XX.gs. poļu mūzika” + lekcijas, koncerti (Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī).

 • 8 septembris 2003. - Boguslava Šefera monodrāma poļu aktiera Jana Pešeka priekšnesumā Dailes Teātrī.

 • 16 – 18 maijs 2003. - Varšavas Dienas Rīgā.

 • 14 – 18 maijs 2003. - Poļu Filmu festivāls (poļu kino kluba piecu gadu jubilejā). Tās ietvaros: Romana Poļaņska filmas “Pianists” pirmizrāde Latvijā.

DAINA TETERS

Zinātniskās un akadēmiskās publikācijas

 • Šiek tiek informacijos apie informaciją ir su ja susijusius paklydimus (lietuviešu valodā).//Kultūros barai, Vilnius, (512), 2007 Nr. 6, 47.-53. lpp., ISSN 0134-3106

 • Veranstaltungen (kopā ar D. Schmauks un O. Neumaier)(vācu valodā).//Zeitschrift für Semiotik (Hg. von R. Posner und S. Debus), Bd.29, 2007 Heft 1, Tübingen: Staufenburg Verlag, 131.-136.lpp., ISBN 978-3-86057-885-8, ISSN 0170-6241

 • Der epistemologische Wert des Nicht-Verstandenen in kognitiven Strategien (vācu valodā).//Communikation: understanding/misunderstanding: abstracts of the 9th world Congress of the International Association for Semiotic Studies, Helsinki/Imatra, 11-17 June 2007, 434.-435.lpp.,ISBN 978-952-5431-19-3

 • Innovative Raummodelle der zweiten Avantgarde und die Konsequenzen ihrer Reproduktion (vācu valodā).//Innovationen und Reproduktionen in Kulturen und Gesellschaften, Austria, 2006, CD ROM, ISBN: 3-9501947-4-6

 • Innovative Raummodelle der zweiten Avantgarde und die Konsequenzen ihrer Reproduktion (vācu valodā).//Institut für Sozio-Semiotische Studien /ISSS/, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, N. 16, August 2006, Jeff Bernard (Hg.) 1.2 „Gesellschaftliche Reproduktion und kulturelle Innovation. Aus semiotischer Sicht”, st.at/trans/16Nr/01_2/teters16.htm

 • Lenin. Das Gestenrepertoire eines “ewig lebenden” Körpers (vācu valodā).// Winfried Nöth/ Anke Hertling (Hg.) “Intervalle: Schriften zur Kulturforschung. / Körper-Verkörperung-Entkörperung /”, 9 (2005), 197.-227. lpp., ISBN 3-89958-142-3

 • Mazliet informācijas par informāciju un ar to saistītajiem maldiem. // Kentaurs XXI, 34 (2004), 98 -109. lpp., ISSN 1019-5351.

 • Pilsētas semiotika. Telpa.// LKA zinātnisko rakstu krājums “Kultūras krustpunkti”, 1 (2004), 91.-115. lpp.,ISBN 9984-9699-6-7

 • Lettische Avantgarde (vācu valodā). Tiks publicēts: Hubert van den Berg, Walter Fähnders (Eds.), Lexikon Avantgarde, Stuttgart: Metzler, 2004.

 • Lenin: Das Gestenrepertoire eines “ewig lebenden” Körpers.(vācu valodā) // Winfried Nöth / Guido Ipsen (Hg.) Körper-Verkörperung-Entkörperung. / Zehnter Internationaler Kongress der Deutschen Gesellschaft für Semiotik, 19.-21. Juli 2002/, Kassel, 2004, 15 Seiten, ISBN 3– 89958– 045-1

 • Viens pats ārā: Oivinda Fālstrēma mākslas filozofija.// Kentaurs XXI, 28 (2002), 107-120. lpp., ISSN 1019-5351.

 • Gara laicība - garais (ilgais) laiks – garlaicība. Vārda (-u) loma laika domāšanā Sv. Augustīna gara filozofijā. // Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 1-2 (2001), 55. sēj., 48.-58. lpp., ISSN 0868-6556.

Iesniegts publicēšanai

 • Some Pecularities of Verbalising the Concepts of centre and periphery in the Strategies of the Avant-garde, Nordlit, pieņemts 2007. gada maijā, 30 lapas

 • Piezīmes Sv. Augustīna laika meklējumu sakarā, Kentaurs, pieņemts 2004.g., 5 lapas

Konferenču organizēšana

 • 2006.21.09.-13.10., Rīga, Starptautiska zinātniskā projekta Pasaules semiotisko pētījumu organizācijas ietvaros Metamind 2006 idejas un tēmas risinājuma izstrāde, kā arī tā organizēšana. Metamind 2006 pasākumi: 2006.21.09.- 23.09.

 • Starptautiska zinātniskā konference „Prāta metamorfozes: neprāts, vājprāts, vieglprāts, bezjēga”, 2006.21.09.- Mūzikas un dzejas vakars LMA, 2006.23./24.09.– filmu skate „Crazy Night”, 2006.28.09-13.10. – Morgentālera kolekcijas izstāde „Cilvēks zvēru vidū” no Bernes psihiatriskās klīnikas muzeja fondiem.

Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 • Referāts „Nesaprastā epistemoloģiskā vērtība kognitīvajās stratēģijās” (vācu valodā)

/Pasaules Semiotisko pētījumu asociācijas rīkotais 9. Pasaules kongress „Ķomunikācija: sapratne/nesapratne”, 2007.11.-17.06., Helsinki/Imatra, Somija/

 • Referāts „Jēdzienu „centrs” un „perifērija” verbalizācijas īpatnības avangarda stratēģijās”

/Starptautiskās avangarda pētniecības asociācijas Ziemeļu atzara rīkotā starptautiskā zinātniskā konference „Centrs – Perifērija. Avangards un Cits”, 2006.23. -24.11., Tromsø, Norvēģija/

 • Referāts “Avangarda izstrādātie inovatīvie telpas modeļi un to reprodukcijas konsekvences”

/Austrijas zinātnisko institūtu un starptautisko zinātniskās pētniecības asociāciju rīkotais Pasaules zinātniskais kongress “Kultūrās un sabiedrībās noritošie inovāciju un reprodukciju procesi”, 2005. g. 9.-11. decembris Vīne, Austrija/

 • Referāts “Stila topoloģiskie un temporālie aspekti”

/Vācijas Semiotisko pētījumu asociācijas rīkotā 11. Starptautiskā konference semiotikā „Stils kā zīme. Funkcijas – lūzumi ‘inscinējumi”, 2005. g. 24.-26. jūnijs Frankfurte/ Odera, Vācija /

 • Referāts “Mūžīgi dzīvā” ķermeņa žestu repertuārs”

/Vācijas Semiotisko pētījumu asociācijas rīkotā 10. Starptautiskā konference semiotikā „Ķermenis – ķermeniskošana - ķermeņzaudējums”, 2002. g. 19.-21. jūlijs Kasele, Vācija /

 • Referāts “Aleksandra Čaka telpas koncepcija”

/ Latvijas Universitātes Filoloģijas katedras rīkotā Starptautiskā konference “Čaks un modernisms”, 2001. g. oktobris Rīga, Latvija /

Norberts Turovs (Norbert Thurow)

Zinātniskās publikācijas

 • Apm. 40 raksti (mūzikas industrija, autortiesības, kultūras menedžments)

 • Līdzizdevējs “Autortiesību un mēdiju tiesību”žurnālā (ZUM)

 • Autortiesību komisijas loceklis Vācijas valsts tieslietu ministrijā, Berlīne

 • Vācijas bibliotēku padomes loceklis (Frankfurte/Leipciga)

Juris Tālivaldis Urtāns

Zinātniskās publikācijas

 1. J.Urtans. A Post Medieval dockyard in Ventspils (Latvia): from the air, in the ground and underwater. Aerial Archaeology. Developing Future Practice. Eds. R.H.Bewley & W.Raczkowski. – Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington: IOS Press, 2002. – PP.116-121. (NATO Science Series. Series I: Life and Behavioural Sciences – Vol.337)

 2. M. Urtane & J. Urtans. IV. Latvia /Curent national approaches/ Europe's Cultural Landscape: archaeologists and the management of change. Eds. G.Fairclough, S. Rippon, assist.ed. D. Bull. – Europae Archaeologiae Consilium, 2002. – PP.179-182 (EAC Occasional Paper 2)

 3. J. Urtāns. Arheoloģisko vietu jaunatklājumi Latvijā 2000.-2001.gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2000. un 2001.gadā. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2002. – 106.-116.lpp.

 4. J. Urtāns, V. Rains. Arheoloģiskie pētījumi Ventspilī pie Dokupes. Arheologu pētījumi Latvijā 2000. un 2001.gadā. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2002. – 384.-392.lpp.

 5. J. Urtāns. Elka pļavas pie Lielupes. Man jau un tev tikai [piecdesmit]. – Latvijas Kultūras akadēmijas mācību spēku jubilejas kopkrājums. Sastādīja: J. Urtāns. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2002. – 75.-83.lpp.

 6. J. Urtanas. Latviškų padavimų motyvas – pinigų statinė šaltinyje prie piliakalnio. Senovės baltų kultūra. Nuo kulto iki simbolio. – Vilnius, 2002. – P.106.-120. (Senovės baltų kultūra, 6, 2002)

 7. J. Urtans and V. Rains. A Dockyard in Ventspils (Latvia). Maritime Archäologie Heute. Hrsg. C.O.Cederlund / K. Krüger. – Rostock: Ingo Koch Verlag, 2002. – PP.177-185.

 8. J. Urtāns. Ventspils Dokupes doks. Ventspils muzeja raksti. – II laidiens. – R., 2002. – 184.-192.lpp.

 9. 167. J. Urtāns. Oleru rūnakmens – viltojums vai atdarinājums? Latvijas Vēsture. – 2003. – Nr.1(49). – 29.-39.lpp.

 10. J. Urtans & V. Rains. Latvia. Treasures of the Baltic Sea. A hidden wealth of culture. – Stockholm: Swedish Maritime Museum, 2003. – PP.103-111, 176-177, 182. (Swedish maritime Museum’s report series no.46)

 11. J. Urtāns. Report from Latvia. Baltic Sea Identity. Common Sea – Common Culture? 1st Cultural Heritage Forum. Gdańsk 3rd – 6th April 2003 at the Polish Maritime Museum in Gdańsk. Ed. J. Litwin. – [Gdańsk]: Centralne Museum Morskie w Gdańsku, 2003. – PP. 65-66.

 12. J. Urtāns. Aizsardzības izrakumi Smārdes Milzukalnā. Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003.gadā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. – 12.-14.lpp.

 13. J. Urtāns. Aizsardzības izrakumi Madonas senkapos. Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003.gadā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. – 39.-40.lpp.

 14. J. Urtāns. Latgalei zudušie pilskalni. Kultūras krustpunkti. – Sastādītājs un

 15. atbildīgais redaktors J. Urtāns. - 1.laidiens. – Rīga: Fonds Mantojums, 2004. – 133.-151.lpp.

 16. J. Urtāns. Vidzemes muldakmeņi. Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra Folklora. Māksla. – Nr.11. – 2004. – 127.-147.lpp.

 17. J. Urtans and V. Rains. New Discoveries in Latvian Lake Dwellings. Die neu Sicht – Unterwasserarchäologie und Geschichtsbild. Une nouvelle interprétation d l’historie – L’apport de l’archéologie subaquatique. The New Wiew – Underwater Archaeology and the Historical Picture. 21.-24.Oktober 2004. Rüschlikon bei Zürich. – PP.7-8.

 18. J. Urtans, V. Rains. Projects of artificial sea – river waterways in 17th C Kurland/Kurzeme. The significance of portages: Abstracts. – [Lyngdal, 2004.] – PP.9-10.

 19. J. Urtāns. The Sacral Waters in Zemgale (Semigallia). Pētījumi zemgaļu senatnē. Rakstu krājums. – Rīga: Latvijas vēstures muzejs, 2004. – PP.89-102. (Latvijas vēstures muzeja raksti Nr. 10. Arheoloģija un antropoloģija)

 20. J. Urtāns. Latvijas pilskalni I un II pasaules kara frontes līnijās. Ģeogrāfija. Ģeoloģija.Vides zinātne. Referātu tēzes. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. – 97.-98.lpp (Latvijas Universitātes 63. zinātniskā konference)

 21. J. Urtāns. Arheoloģiskie aizsardzības izrakumi Milzukalnā. Tukuma novada kultūrvēsture. – VII sēj. – Tukuma muzejs, 2004-2005. – 5.-20.lpp.

 22. J. Urtans. Folklore of Augszeme (Latvia) hillforts. European Association of Archaeologists. 11th Annual Meeting. Cork, Ireland. 5-11 September 2005-08-31.Programme and Abstracts. - P.75.

 23. J. Urtāns. Dynamics of Hillfort Discovery in Latvia (1940s – 1990s). Acta Baltica 2005. – Kaunas: Aesti, 2005. – PP.171-181.

 24. J. Urtāns. Pastamuižas Velnakmens folklora un un datēšanas princips post quam. Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra folklora māksla. – 2005. – 13.- 144.-155.lpp.

 25. J. Urtans. Fotografia lotnicza w archeologii na Łotwie. Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii. Red. J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. – Poznań: Ad rem, 2005. – PP. 495-498. (ISBN 83-916342-2-1)

 26. J. Urtāns. Ratinieku pilskalns: pilskalna jaunatklāšanas anatomija. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. – LU Akadēmiskais apgāds, 2006. – 134.-136.lpp. (Latvijas Universitātes 64. zinātniskā konference)

 27. J. Urtāns. Augšzemes pilskalnu atklāšanas dinamika. Cilvēciskais faktors. Starptautiskāskonferences XV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI materiāli. Vēsture IX. Vēsture: avoti un cilvēki. - Daugavpils: Saule, 2006. – 158.-163.lpp.

 28. L. Ozoliņa, J. Urtāns, I. Vītola. Arheoloģiskās vietas Kūku pagasta iedzīvotāju priekšstatos. Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. – 2.laidiens. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2006. – 179.-192.lpp.

 29. J. Urtāns. Cult Hill Zebrenes Elka kalns in Semigallia. Senovės baltų kultūra. – 8. - Gamta ir religija. – [Vilnius]: VERSUS AUREUS, 2005. – PP.94-109.

 30. J. Urtāns. Kurzermes Ķinte: vai mitoloģisks tēls? Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums. – VIII sēj. – Liepāja, 2006. – 143.-151.lpp.

 31. J. Urtāns. Schemes for artificial sea – river waterways in 17th century Courland. The Significance of Portages. Proceedings of the First International Conference on the Significance of Portages , 29th Sept – 2nd Oct 2004, in Lyngdal, Vest – Agder, Norway, arranged by the County Municipality of Vest – Agder, Kristiansand. - Edited by Ch. Westerdahl. BAR International Series 1499. – 2006. - PP.233-238.

 32. J. Urtāns. Sacred Mounds of Kurzeme Region. Humanities and Social Sciences. Latvia. Western Balts: a Historical Perspective. – No. 3(49) 2006. – PP.84-97.

 33. J. Urtans, V. Rains. New Discoveries in Latvian Lake Dwellings. Die neu Sicht. Unterwasserarchäologie und Geschichtsbild. Une nouvelle interprétation de l’histoire. L’apport de l’archéologie subaquatique. The new View. Underwater Archaeology and the Historical Picture. Proceedings of the 2nd International Congress on Underwater Archaeology Rüschlikon bei Zürich, 21.-24. Oktober 2004. Eds. A. Hafner, Urs Niffeler und U. Ruoff (Hrsg.) – Basel, 2006. – PP.97-100. (Antiqua 40. Publication of Swiss Archaeology) (ISBN 3-908006-32-5)

 34. J. Urtāns. Arheoloģiska studija par Augšzemes pilskalnu aploces vietvārdiem. Kultūras krustpunkti. Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. – 3.laidiens. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2006. – 72.-81.lpp.

 35. J. Urtāns. Ratinieku pilskalns. Pilskalna jaunatklāšana. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 2006.gads. 60.sējums. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes. - 21.-28.lpp.

 36. J. Urtāns. Par teiku izcelsmes avotiem: Rembates Ārņa Velnakmens. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 2006.gads. 60.sējums. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes. – 29.-37.lpp.

 37. R. Ritums, I. Tāle, J. Urtāns, I. Vītola. Teikas par Latvijas pilskalniem. Latvijas Universitātes Raksti. 695.sējums. Zemes un vides zinātnes. Pilskalni Latvijas ainavā. – Latvijas Universitāte, 2006. -7.-26.lpp.

Grāmatas, monogrāfijas, rakstu krājumi, rādītāji

 1. Man jau un tev tikai [piecdesmit]. – Latvijas Kultūras akadēmijas mācību spēku jubilejas kopkrājums. Sastādīja: J. Urtāns. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2002. – 94 lpp.

 2. Latvijas Kultūras akadēmija. Bibliogrāfija. 2002.gads. Sastādīja J. Urtāns un L. Ziediņa. – Nordik, 2003. – 29 lpp.

 3. Ko dzied un stāsta Kūkās. Sastādīja J. Urtāns. – Apgāds Mantojums, 2004. – 112 lpp.

 4. J. Urtāns. Skudra pie kalna. Arheologa stāsti. – Nordik, 2004. – 181 lpp.

 5. Latvijas Kultūras akadēmija. Bibliogrāfija. 2003.gads. Sastādītāji J. Urtāns un L. Ziediņa. – Apgāds Mantojums, 2004. – 25 lpp.

 6. Kultūras krustpunkti. – Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. - 1.laidiens. – Rīga: Fonds Mantojums, 2004. – 152 lpp.

 7. Latvijas Kultūras akadēmija. Bibliogrāfija. 2004.gads. Sast. J. Urtāns un L. Ziediņa. Apgāds Mantojums 2005. – 32 lp.

 8. Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. – 2.laidiens. – Rīga: Apgāds “Mantojums”, 2006. – 383 lpp.

 9. J. Urtāns. Augšzemes pilskalni. – Nordik, 2006. – 279 lp. (ISBN 9984-792-19-6)

 10. Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. 3.laidiens. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2006. – 182 lpp. (ISBN 9984-9811-8-5; ISSN 1691-3019)

 11. Latvijas Kultūras akadēmija. Bibliogrāfija. 2005.gads. Sastādītājs J. Urtāns. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2006. – 33 lpp. (ISBN 9984-9907-0-5)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... lo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs (Mag.iur.) 2001 – 2003 Latvijas Kultūras akadēmija Humanitāro zinātņu maģ ... 2000. Latvijas Kultūras akadēmija Maģistrantūras studiju programma kultūras teorijā un vēsturē Mākslas maģistra grāds kultūras teorijas ...
 2. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārtikas zinātne ... .2008. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā (Vācu filoloģija) Humanitāro zinātņu maģistra gr ...
 3. Baltijas krievu institūts

  Документ
  ... zinatnē. Latvijas Kultūras akadēmija, humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās. Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija. Latvijas Kultūras akadēmija, humanitāro zinātņu bakalaura ...
 4. Satura rādītājs i profesionālās augstākās izglītības programmas “medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... ās fakultātes maģistrantūras 1 kurss 2003 Latvijas Kultūras akadēmija Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās 2003 Latvijas Universitāte ... 12352, 1999. Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmās “Medicīnas inženierija un ...
 5. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija” Akreditācijas materiāli Rēzekne

  Документ
  Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija” Akreditā ... cija Latvijas teritorijā 20. gadsimtā // Kultūras krustpunkti. – 1. laid. Sast. J. Urtāns. – R.: Latvijas Kultūras akadēmija, ...

Другие похожие документы..