Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень

нових надходжень літератури

у грудні 2011 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об'ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. 84 Художня література.

8 Літературознавство

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам'ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

Б69

Блинова, Неля Миколаївна

Шрифтознавство : зб. текстів: навч. видання для студ. ДНУ спец. ";Видав. справа і редагування"; / Н. М. Блинова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 88 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

0

Б79

Большая Российская Энциклопедия : В 30-ти т. Т.17. Лас-Тунас-Ломонос / отв. ред. С. Л. Кравец. – М. : Большая Российская Энциклопедия, 2010. – 782 c. : ил.: карт. – 796 грн. 65 к.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

0

Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т. 10. З- Зор / співгол. ред. кол. Дзюба, А. І. Жуковський; Ін-т енцикл. дослідж. Нац. акад.. наук України. – К., 2010. – 712 c. – 240 грн.

Кільк. прим.: 4 (ДБВ. – 1, КСХ. – 2, ЧзГ. – 1)

0(075.8)

К66

Корконосенко, Сергей Григорьевич

Основы журналистики : учеб. для студ. вузов / С. Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : АСПЕКТ ПРЕСС, 2009. – 318 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

0

Н35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : наукові праці. Вип. 26 / Рец. Л. М. Петрова, В. М. Удовик; НАН України. – К. : Нац.

б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 308 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

П69

Практикум з історії української журналістики / уклад. Л. В. Темченко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара– Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

18 c. –2 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, УБГ. – 13)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.43

Ф24

Фаронов, Валерий Васильевич

Turbo Pascal : учеб. пособ. / В. В. Фаронов. – С.Пб. : Питер, 2007. –

367 c. : ил. – (Учебное пособие). – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

Ф24

Фаронов, Валерий Васильевич

TurboPascal 7.0. Начальный курс : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. В. Фаронов. – М. : КНОРУС, 2006. – 576 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.5

С53

Сніжко, Євген Матвійович

Посібник до вивчення курсу ";Автоматизація фізичного експерименту / Є. М. Сніжко, Д. І. Петровнін ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 76 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 15, ФТФ. – 2)

1 — Філософія. Психологія

1(075.8)

Г47

Гилюн, Олексій Васильович

Посібник до вивчення курсу ";Методологія і програмування соціологічних досліджень"; / О. В. Гилюн ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 27 c. – 20-річчю соціологічної освіти ДНУ ім. О. Гончара. – 1 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 20)

1

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. № 9/2. Т.19. : Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. Вип. 21(2) / гол. ред. ради М. В. Поляков, відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 164 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

1

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. № 9/2. Т.19. : серія: Філософія. Соціологія. Політологія. Вип. 21(1) / гол. ред. ради М. В. Поляков, відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 168 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

1(075.8)

П31

Петрушенко, Віктор Леонтійович

Філософія : Навч. посіб. у 2-х ч. : світова філософія, фундаментальні проблеми філософії ; релігієзнавство, етика та естетика, логіка /

В. Л. Петрушенко. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 647 c. : ілюстр., схеми, табл. – Реком. МОНУ. – 77 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

1

П58

Попович, Мирослав В.

Бути людиною / М. В. Попович. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2011. – 223 c. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.9 - Психологія

15(075.8)

Б86

Бочелюк, Віталій Йосипович

Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для студ ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 264 c. – Реком. МОНУ. – 63 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б5. – 2)

15

В43

Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Авт.:

О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – 2-ге вид., допов. – К. : Каравела, 2009. – 400 c. – (Вища освіта в Україні; Українська книга). – Реком. МОНУ. – 62 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

15(075.8)

П86

Психология и педагогика : учеб. пособ. для вузов / под ред.

А. А. Радугина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Библионика, 2009. –

256 c. – (alma mater). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

15(075.8)

Р15

Радугин, Алексей Алексеевич

Психология : учеб. пособ. для вузов / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2003. – 400 c. – (Alma mater). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Х18

Хамініч, Олена Миколаївна

Посібник до вивчення курсу ";Основи практичної психології (психологічна практика)"; : для студ. ф-ту психол. ДНУ / О. М. Хамініч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

16 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б5. – 17)

2 - Релігія. Теологія

2

И46

Ильин, В. В.

Религиоведение / В. В. Ильин, А. С. Кармин, Н. В. Носович. – М.; С.Пб. : Питер, 2008. – 240 c. – (Краткий курс). – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

І-90

Історія релігії в Україні : науковий щорічник 2011 рік. Кн. 1 / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л. : ";Логос";, 2011. – 782 c. –

35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

І-90

Історія релігії в Україні : Науковий щорічник 2011 рік. Кн. II / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л. : ";Логос";, 2011. – 666 c. –

30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М57

Мигович, Іван Іванович

Свобода совісті: українські реалії : (релігія, церкви і атеїзм в українському соціумі) / І. І. Мигович. – К. : ВГО ";Інтелігенція України за соціалізм";, 2009. – 160 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа.Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

31(075.8)

С78

Статистика : наук.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. О. Дєгтяр, Г. І. Мостовий, В. Ю. Бабаєв та ін.; Харків. ін-т фін. Укр. держ. ун-ту фін. та міжнар. торгівлі. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 63 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32 – Політика

32

Г82

Грибан, Марина Віталіївна

Посібник до вивчення курсу ";Порівняльна політологія"; : для студ. та аспірантів ДНУ, що навч. за напрям. ";Політологія";, ";Міжнар. відносини"; / М. В. Грибан ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 52 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

32

Е22

Европейская политика и практика в области сотрудничества между государством и НПО : сб. матер. / А. Ф. Ткачук, Н. Буллейн,

Р. Тофтисова. – К. : ТОВ ";ІКЦ Леста";, 2008. – 184 c. – Междунар. Центр Некомерческого Права. – 10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

32

І-98

Іщенко, Ігор Васильович

Посібник до вивчення курсу ";Політична безпека держави"; : для студ. ДНУ, які навч. за спец. ";Політологія"; / І. В. Іщенко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

327(075/8)

К20

Капітоненко, Микола Геннадійович

Міжнародні конфлікти : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

М. Г. Капітоненко. – К. : Либідь, 2009. – 352 c. – Реком. МОНУ. –

57 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

32(075.8)

К70

Коршук, Роман Миколайович

Етнополітологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. М. Коршук. – К. : Алерта, 2011. – 200 c. – Реком. МОНУ. – 55 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Чз2. – 1)

32(075.8)

М33

Матвеев, С. А.

Политология : учеб. пособ. для студ. вузов / С. А. Матвеев,

Л. С. Буланенко. – 6-е изд., с изм. и доп. – Х. : Одиссей, 2007. –

304 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

32

М54

Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи з курсу ";Зовнішня політика України"; / уклад.: О. Б. Шляхов,

О. О. Чепурко; ДНУ ім. О. Гончара. Каф. укр. іст. та етнополітики. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 64 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, УБГ. – 13)

32(075.8)

П36

Піча, Володимир Маркович

Політологія : підруч. для студ. ВНЗ / В. М. Піча, Н. М. Хома. – 5-те вид., випр. і допов. – Л. : Магнолія 2006, 2008. – 304 c. – (Вища освіта в Україні). – Затв. МОНУ. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П50

Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві :зб. наук. пр. Вип. 2. / Відп. ред.: О. Л. Тупиця, В. І. Пащенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 172 c. – 31 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

327(477)

Я77

Ярошко, Олеся Зіновіївна

Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин : Монографія /

О. З. Ярошко. – К. : LAT&K, 2011. – 304 c.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

33(075.8)

А90

Асаул, Анатолий Николаевич

Управление высшими учебными заведениями в условиях инновационной экономики : науч.-метод. справ. пособ. / А. Н. Асаул,

Б. М. Капаров ; под ред. А. Н. Асаула. – С.Пб. : Гуманистика, 2007. – 280 c. – (Экономическое возрождение России). – 142 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.6)

Б17

Базілінська, Олена Яківна

Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 63 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

331(075.8)

В26

Ведерніков, М. Д.

Нормування праці : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков ;

О. О. Чернушкіна. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 372 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 53 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

В75

Воробйов, Евген Михайлович

Економічна теорія. Модульний курс : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Е. М. Воробйов. – 2-ге вид. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 320 c. – (Переходимо до Болонської системи). – Реком. МОНУ. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33

Д16

Дамодаран, Асват

Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики /

А. Дамодаран ; пер.с англ. О. Л. Пелявского и Е. В. Трибушной. – М. : ООО ";И. Д. Вильямс";, 2010. – 496 c. : ил. – 342 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Е45

Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Авт.: А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред.

А. В. Шегди. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2003. – 335 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33

З-12

Заболоцький, Богдан Федорович

Національна економіка : підруч. для студ. заочн. форми навч. /

Б. Ф. Заболоцький. – 2-ге вид. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 359 c. – Затв. МОНУ. – 64 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

336(075.8)

К56

Коваленко, Дмитро Іванович

Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Д. І. Коваленко. – 3-тє вид. допов. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 352 c. – Реком. МОНУ. – 90 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К84

Круш, Петро Васильович

Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

33

М26

Маркетинг : підруч. для студ. ВНЗ / В. Руделіус, О. М. Азарян,

Н. О. Бабенко та ін.; Ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова. –

4-те укр. вид. – К. : Навч.-метод. центр ";Консоціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2009. – 648 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 210 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М-31

Маслак, Олександр Олександрович

Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Маслак ; В. Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. –

400 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

336

М69

Михайленко, Ольга Геннадіївна

Посібник до вивчення дисципліни ";Фінанси підприємств"; : для студ. екон. спец. ДНУ / О. Г. Михайленко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 88 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, Б4. – 4, Чз2. – 1)

33(075.8)

О-17

Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха,

К. О. Дорошкевич та ін. – К. : Каравела, 2011. – 280 c. – Реком. МОНУ. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33

П31

Петруня, Юрій Євгенович

Маркетинг : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2010. – 351 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Реком. МОНУ. – 64 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)

336

П32

Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону : матер. третьої Всеукр. наук.-практ. конф. 7-8 листоп. 2002 р. / відп. ред. Л. О. Плакуща; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2002. – 284 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С69

Соціально-економічні інституції економічної системи України : Монографія / за заг. ред. К. С. Солонінка. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 232 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У45

Україна в цифрах 2010 : стат. зб. / За ред. О. Г. Осауленка; Держкомстат. – К. : ТОВ";Август Трейд";, 2011. – 252 c. – 149 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У45

Україна: Дослідження щодо сприяння торгівлі і транзиту : Підготовлено Світовим банком в рамках Голландського гранту ";Україна: підтримка конкурентоспроможності через планування капітальних видатків, держ. упр. фінанс. діяльн. та сприяння торгівлі і транзиту";. – К., 2010. – 120 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33(075.8)

Ш35

Швець, Людмила Павлівна

Економіка виробництва : навч. посіб. / Л. П. Швець ; Н. І. Доберчак. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 258 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

33(075.8)

Ш37

Шевчик, Богдан Михайлович

Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. /

Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. І. Башнянина. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 352 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 57 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

А25

Аграрне право України : підруч. для студ. ВНЗ / за ред.

О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2007. – 448 c. – Затв. МОНУ. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

А43

Актуальні проблеми конституційної юрисдикції: сучасність і перспективи розвитку : матер. наук.-практ. конф. м. Київ, 18-19 жовтня 2001 р. / Упоряд. Г. Сурначова, І. Шевляк. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 272 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34(075.8)

А76

Апопій, Інна Вікторівна

Сімейне право України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Апопій. –

2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 67 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

34(075.8)

Б48

Бережна, Катерина Вікторівна

Посібник до вивчення дисципліни ";Європейське право"; /

К. В. Бережна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 43 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, УБГ. – 13)

34

Г12

Гавриленко, Олександр Анатолійович

Історія держави і права України : навч. посіб. / О. А. Гавриленко. – Х. : ХНУВС, 2011. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г34

Гендерна політика в комітетах Верховної Ради України: практика і перспективи : за матер. круглого столу 18 січня 2007 року / заг. ред. і упорядкув. О. І. Суслової, Е. Р. Рахімкулова. – К. : Заповіт, 2007. –

70 c. – Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Г54

Глиняный, В. П.

История государства и права зарубежных стран : учеб. пособ. /

В. П. Глиняный ; Одес. нац. юрид. акад. – 7-е изд. – Х. : Одиссей, 2009. – 872 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Е45

Екологічне право України : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ. / за ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. – Х. : Право, 2009. – 328 c. – Затв. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

34

З-19

Законотворчість: Розробка місцевих програм розвитку / авт. кол.:

О. Суслова, М. Руденко, Л. Нечипоренко,. – К. : Москаленко О. М. ФОП, 2011. – 67 c. – Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-33

Запобігання і протидія корупції : законодавчі акти / відп. за вип.

Ю. Ю. Сорочик. – К., 2011. – 50 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

34

К16

Как сделать закон доступным для всех. Т. 1. Доклад Комиссии по расширению правовых возможностей бедных слоев населения. – 2008. – 118 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

34

К65

Конституція України : норм. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 03.10.2011 р. – Суми : ТОВ ";ВВП НОТІС";, 2011. – 48 c. – Законодавство України. – 4 грн. 06 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М26

Марков, Карло Анатолійович

Посібник до вивчення курсу ";Теорія держави і права"; : для студ. першого курсу юрид. ф-ту ДНУ / К. А. Марков, А. В. Грабильніков ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

34

Н50

Немченко, Олександр Іванович

Запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми з психічними відхиленнями: кримінологічні засади : монографія / О. І. Немченко. – Запоріжжя : ";Дніпровський металург";, 2011. – 212 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-75

Основи правознавства України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Авт.:

С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська та ін. – 5-те вид. – Х. : Одіссей, 2005. – 368 c. – Реком. МОНУ. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

О-75

Основи правознавства України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.:

С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська та ін. – 8-ме вид., стер. – Х. : Одіссей, 2008. – 440 c. – Реком. МОНУ. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

О-92

Охорона праці : зб. нормат.-правових актів України, станом на 1 лютого 2010 р. / за ред. Є. Ю. Стецюри. – 3-тє вид., допов. та випр. – Х. : ";Бурун Книга";, 2010. – 384 c. – (Нормативні акти України). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

П32

Підопригора, Опанас Андронович

Римське право : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. –

2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 528 c. – Реком МОНУ. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

П68

Правова статистика : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / за ред.

В. В. Голіни; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 196 c. – Затв. МОНУ. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

П78

Проблемы общей теории права и государства : учеб. для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Норма, 2004. – 832 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

Х20

Харитонов, Євген Олегович

Основи римського приватного права : конспект лекцій / Є. О. Харитонов. – 4-те вид., перероб. і допов. – Х. : Одіссей, 2008. – 312 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Х70

Хозяйственное право Украины : учеб. для студ. вузов / под ред.

А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – 3-е изд., перераб. – Х. : Одиссей, 2008. – 488 c. – Утв. МОНУ. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

Х91

Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. В. Д. Гончаренка. – 3-є вид., перероб. – К. : ";Ін Юре";, 2003. – 800 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)

34(075.8)

Ш24

Шаповал, Володимир Миколайович

Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В. М. Шаповал. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 472 c. – Затв. МОНУ. –

45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

35 - Державне адміністративне управління. Військова справа

355(075.8)

Ж51

Желібо, Євген Петрович

Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. П. Желібо,

Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – 5-те вид. – К. : Каравела, 2007. –

344 c. – Реком. МОНУ. – 41 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

36- Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36

М69

Міхненко, Людмила Валеріївна

Пенсійна справа : навч. посіб. для студ. спец. ";Соц. робота"; та ";Кадровий менеджмент"; / Л. В. Міхненко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Літограф, 2011. – 240 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

37— Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

Б48

Береги этот мир, человек! : собрание творческих работ студентов-иностранцев / Сост.: Е. И. Панченко, Н. Ю. Козырева; ДНУ

им. О. Гончара. – Д. : Литограф, 2011. – 48 c. : ил. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

Д63

Докторович, Марина Олександрівна

Соціально-педагогічна робота з дітьми з неповних сімей : навч.-метод. посіб. / М. О. Докторович. – К. : Ленвіт, 2011. – 152 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Б5. – 1)

378

Д82

Думки, підказані серцем (роздуми про виховання студентської молоді) : нариси / ідея та заг. ред. М. В. Полякова; Авт.-упоряд.: В. В. Іваненко, Н. П. Олійник; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2011. – 264 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 9 (КСХ. – 4, ЧзГ. – 1, ВЧЗ. – 1, Чз3. – 1, Чз2. – 1, АХЛ. – 1)

37(075.8)

І-90

Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ /

авт.: В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, 2010. – 480 c. – 49 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

378

Н73

Нові технології навчання : Наук. -метод. зб. Вип. 63. Ч. 2 / гол. ред.

О. П. Гребельник. – К. : Ін-т іновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2010. – 189 c. – 36 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П78

Проблеми освіти : Наук. зб. Вип. 65 / гол. ред. Є. М. Суліма. – К. : Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2010. – 148 c. –

30 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П78

Програма наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи університету за 2010 рік / уклад.: відділ наук.-техн. інформації Дніпропетровського нац. ун-ту ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 380 c. – 39 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, ВЧЗ. – 1, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1, ФТФ. – 1)

37(075.8)

С38

Синьов, Віктор Миколайович

Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка : підруч. для студ. ВНЗ. Ч. 2 / В. М. Синьов. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 224 c. – Затв. МОНУ. – 33 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

37(03)

С48

Словник-довідник із корекційної педагогіки / уклад.: В. А. Гладуш,

І. В. Распопов; ДНУ ім. О. Гончара. Каф. пед. та корек. освіти. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 20 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б5. – 17)

37(075.8)

С69

Соціальна педагогіка : підруч. для студ. ВНЗ / За ред. А. Й. Капської. – 5-те вид. перероб. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 488 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(076)

Ф79

Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегративної мистецької освіти : метод. посіб. для вчителя / Л. М. Масол, Н. Є. Миропольська, В. В. Рагозіна та ін. – К. : Пед. думка, 2010. – 232 c. : табл., ілюстр. – 12 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, Б5. – 1)

378.4

Ш86

Шрейдер, Нина Самойловна

Из историко-литературного наследия : [сб. ист.-лит. исследований известного ученого, доц. Днепропетровского гос. ун-та Н. С. Шрейдер (1909-1976)] / Н. С. Шрейдер. – Д. : АРТ- ПРЕСС, 2011. – 418 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4 — Мова. Мовознавство

Г19

Ганжа, Світлана Анатоліївна

Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студ. екон. та мат. спец. ДНУ / С. А. Ганжа, Н. М. Сінкевич. – Д. : РВВ ДНУ, 2005. – 156 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

47

Г75

Граматика латинської мови в таблицях: методика викладання : для студ. ДНУ, які вивчають латинську мову / уклад. Н. Д. Писаренко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

16 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 7, Чз3. – 1)

Д75

Дрозд, Любов Миколаївна

Українська мова за професійним спрямуванням. Теорія. Методика. Практика : підруч. для студ. ВНЗ / Л. М. Дрозд ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 3-тє вид., допов. – Д. : Ліра, 2010. – 408 c. –

14 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

47

Ж87

Жулай, Світлана Трохимівна

Навчальний посібник з латинської мови : для студ. заоч. та дистанц. освіти ДНУ, які навч. за спец.";Правознавство";, ";Історія";, ";Укр. мова";, ";Англ. мова";, ";Біологія"; / С. Т. Жулай, О. К. Куварова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 128 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 5, УБП. – 3)

42

З-13

Завдання для самостійної роботи з курсу ";Іноземна мова за професійним спрямуванням у галузі ";Журналістика та інформація"; : для студ. 1-х курсів гуманит. ф-тів ДНУ / уклад.: Н. Ю. Шиян,

К. С. Ліпатнікова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

42

К56

Коваленко, Алла Яківна

Науково-технічний переклад : посіб. для 10-11 кл. спец. шкіл з поглиб. вивч. англ. мови та проф. класів загальноосвіт. закл. / А. Я. Коваленко. – 3-е вид., випр. і допов. – Тернопіль : Вид-во Карп'юка, 2007. – 304 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

М17

Максімов, Сергій Євгенович

Практичний курс перекладу ( англійська та українська мови ) : Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студ. ф-ту перекладачів: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. Є. Максімов. – К. : Ленвіт, 2010. – 175 c. – Реком. МОНУ. – 26 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

М34

Матеріали студентської наукової конференції (квітень, 2005) / за ред. І. С. Попової; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Пороги, 2005. –

558 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М36

Мацюк, Зоряна Омелянівна

Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. для студ ВНЗ / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2010. –

352 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

44

М65

Мисишина, Людмила Олександрівна

Конспект лекцій із курсу ";Стилістика французької мови"; : для студ. старших курсів фр. від. / Л. О. Мисишина ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

Р49

Рибалка, Ярослава Іванівна

Посібник до вивчення курсу ";Історична лексикологія"; : для студ. ДНУ, що навч. на ф-ті укр. й іноземної філології та мистецтвознавства /

Я. І. Рибалка ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Чз3. – 1, УБГ. – 7)

495.6

У74

Усенко, Ольга Петрівна

Посібник до вивчення курсу ";Основна іноземна мова (японська";) : для студ. 3-4 курсів ДНУ, які вивч. японську як основну іноземну /

О. П. Усенко, Г. Ю. Кравчук, М. О. Соколовська ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

47(075.8)

Ш37

Шевченко, Євгенія Михайлівна

Латинська мова і основи медичної термінології : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. 1-3-го рівнів акред. / Є. М. Шевченко. – 6-те вид. – К. : ВСВ ";Медицина";, 2010. – 240 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502/504(075.8)

З-13

Заверуха, Нелі Михайлівна

Основи екології : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Заверуха,

В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2011. –

304 c. – Реком. МОНУ. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

502.17

О-75

Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур. Методологія, практика, освіта : монографія / за заг. ред. О. І. Бондаря. – К. : Каравела, 2010. – 320 c. – 83 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.172

Ч-45

ЧЕРВОНА КНИГА Дніпропетровської області (тваринний світ) / відп. ред. О. Є. Пахомов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара; Обл. орг. Всеукр. екол. ліги. – Д. : ТОВ ";Новий друк";, 2011. – 488 c. –

847 грн.

Кільк. прим.: 50 (КСХ. – 5, УБП. – 18, Б5. – 12, ВРК. – 2, ВЧЗ. – 1, ЧзГ. – 1, ЧзП. – 1, ДБВ. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, ФТФ. – 1, Б4. – 1, НДІ. – 5)

51 - Математика

518

Б48

Березин, Иван Семенович

Методы вычислений : учеб. пособ. для вузов. Т.1 / И. С. Березин,

Н. П. идков. – 2-е изд., стер. – М. : Физматгиз, 1962. – 464 c. –35 грн.

Кільк. прим.: 15 (УБП. – 13, ВНЛ. – 2)

517

Б50

Бермант, Анисим Федорович

Краткий курс математического анализа для втузов : учеб. для втузов / А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович. – 5-е изд., стер. – М. : Наука, 1967. – 736 c. : ил. –35 грн.

Кільк. прим.: 14 (УБП. – 14)

51

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №6/1, Т.19 : серія: Математика. Вип.16 / відп. ред.

В. П. Моторний. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 140 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

517(076)

З-33

Запорожец, Григорий Иванович

Руководство к решению задач по математическому анализу : учеб. пособ. для студ. вузов / Г. И. Запорожец. – 4-е изд. – М. : Вища школа, 1966. – 460 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

512.8

И46

Ильин, Владимир Александрович

Линейная алгебра : учебник / В. А. Ильин ; Э. Г. Позняк. – 3-е изд., доп. – М. : Наука, 1984. – 294 c. – (Курс высшей математики и математической физики. Вып. 6). – 20 грн.

Кільк. прим.: 13 (ВНЛ. – 4, Б3. – 5, Чз3. – 1, Чз2. – 1, УБП. – 1, Б4. – 1)

512.642

К17

Калашнікова, Наталія Вікторівна

Векторні простори і лінійні оператори : навч. посіб. до вивч. курсу ";Вища алгебра"; для студ. ДНУ 1 к. мех.-мат. ,фіз.-техн., і ф-ту фізики, та комп. систем / Н. В. Калашнікова ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 2, КПМ. – 1, Б3. – 3, УБП. – 4)

519.682

К28

Касаткин, Александр Иванович

Профессиональное программирование на языке СИ. Управление ресурсами : справ. пособ. / А. И. Касаткин. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 432 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 11 (КСХ. – 8, Б3. – 1, УБП. – 2)

512

Л44

Ленг, Серж

Алгебра / С. Ленг ; пер.с англ. Е. С. Голода, под. ред.

А. И. Кострикина. – М. : Мир, 1968. – 564 c. – 2 р. 41 к.; 8 грн.

Кільк. прим.: 8 (ВНЛ. – 5, УБП. – 3)

51-7

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник : Зб. наук. праць: серія Прикладна математика та інформатика. Вип. 16 / гол. ред. Г. Шинкаренко. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 143 c. –

42 грн. 87 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.47(075.8)

М29

Мартыненко, Владимир Семенович

Операционные исчисления : учеб. пособ. для студ. тех. вузов /

В. С. Мартыненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1973. – 265 c. –30 грн.

Кільк. прим.: 56 (ВНЛ. – 6, УБП. – 50)

519.3

М34

Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин,

В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе и др. – 2-е изд. – М. : Наука, 1969. – 384 c. –50 грн.

Кільк. прим.: 7 (УБП. – 5, ВНЛ. – 2)

517.16

П18

Парфінович, Наталія Вікторівна

Посібник до вивчення курсу ";Теорія нерівностей"; : для студ. спец. ";Математика"; 4 курса мех.-мат. фак-ту ДНУ / Н. В. Парфінович,

М. Є. Ткаченко, В. М. Трактинська ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 2, Б3. – 8)

51-7(082)

П35

Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. праць / гол. ред. О. М. Кісельова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 348 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

517.9(076.2)

С-17

Самойленко, Анатолий Михайлович

Дифференциальные уравнения : примеры и задачи : учеб. пособ. для вузов / А. М. Самойленко ; С. А. Кривошея, Н. А. Перестюк. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 1989. – 383 c. : ил. – 30 грн., 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 4, Чз3. – 6)

51

Т19

Тарасенко, Юрий Станиславович

Повторяем и систематизируем основы математики. Алгебра : учеб. пособ. для иностр. слушателей подготов. отд-ния / Ю. С. Тарасенко ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Изд-во ДНУ, 2009. – 464 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517(075.8)

Ш63

Шипачев, Виктор Семенович

Высшая математика : учеб. для студ. немат. спец.. вузов /

В. С. Шипачев. – 2-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 1990. – 479 c. –

35 грн.

Кільк. прим.: 223 (ВНЛ. – 4, УБП. – 110, Б4. – 100, КПМ. – 7, Чз2. – 2)

517.91

Э53

Эльсгольц, Лев Эльсгольц

Дифференциальные уравнения и вариационное исчесление : учеб. для студ. физ. спец. ун-тов / Л. Э. Эльсгольц. – 2-е изд., стер. – М. : Наука, 1969. – 424 c. – 88 к.; 90 к.

Кільк. прим.: 10 (УБП. – 10)

52 - Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження.Геодезія

52(059)

А91

Астрономічний календар 2011. Вип. 57 / гол. ред. А. П. Відьмаченко. – К. : Головна астрономічна обсерваторія НАН України, 2010. – 316 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

528.9

Д21

Даценко, Людмила Миколаївна

Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства : теорія і практика. монографія / Л. М. Даценко. – К. : ДНВП ";Картографія";, 2011. – 228 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (Б5. – 2)

521.1(075.8)

К71

Космос и технологии : учеб. пособ. для студ. и уч. ст. кл., а также для инженеров, занимающихся созданием космических аппаратов и систем / Авт.: Ф. П. Санин, Е. А. Джур, А. Ф. Санин, В. В. Хуторный. – Д. :

АРТ-Пресс, 2007. – 456 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

53 Фізика

539.3

Б16

Баженов, Віктор Андрійович

Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок : монографія / В. А. Баженов, М. П. Семенюк,

В. М. Трач. – К. : Каравела, 2010. – 352 c. – 83 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

537.311

З-47

Зеегер, К.

Физика полупроводников / К. Зеегер ; под. ред. Ю. К. Пожелы ; пер.с англ. Р. Бразиса и др. – М. : Мир, 1977. – 615 c. – 2 р. 90 к; 40 грн.

Кільк. прим.: 14 (УБП. – 13, КСХ. – 1)

539.2

Л12

Лабораторний практикум із курсу ";Комп'ютерна математика в задачах механіки твердого тіла"; : для студ. ДНУ, які навч. за спец. ";Механіка"; / уклад.: І. Ю. Гергель, В. В. Лобода; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 2, Б3. – 3, УБП. – 5)

538.3

Л22

Ландау, Л. Д.

Теоретическая физика : учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов. Т. 4. Квантовая электродинамика/ В. В. Берестецкий, Е. М. Лифшиц,

Л. П. Питаевский / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М. : Наука, 1980. – 704 c. –35 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 3, УБП. – 3)

53(075.8)

С12

Савельев, Игорь Владимирович

Курс общей физики : учеб. пособ. для студ. втузов. Т.3. Квант. оптика. Атом. физика. Физика тв. тела. Физика атом. ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1979. – 304 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 122 (ВНЛ. – 5, ФТФ. – 2, Чз2. – 3, УБП. – 112)

530.1

С60

Солдатова, Євгенія Дмитрівна

Статистичні моделі і критичний стан : навч. посіб. для студ. та асп. фіз.спец. ДНУ / Є. Д. Солдатова, О. М. Галдіна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 52 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 2, ФТФ. – 3, УБП. – 5)

53

Т46

Тиховов, Андрей Николаевич

Уравнения математической физики :учеб. пособ. для ун-тов /

А. Н. Тиховов, А. А. Самарский. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1966. – 724 c. – 1 р. 62 к.; 40 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)

531(076)

Ф50

Фізичний практикум із розділу ";Механіка та молекулярна фізика"; : для студ. інж. спец. ДНУ / уклад.: С. П. Юдін, Є. А. Сизько,

Н. В. Могилевська; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 52 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 2, УБП. – 8)

54- Хімія. Кристалографія. Мінералогія

547

Л12

Лабораторні роботи з курсу ";Органічна хімія"; : для студ. ДНУ напрям. підготовки ";Біологія";, ";Харчові технол. та інженерія";, ";Орган. хімія"; / уклад.: С. Д. Коптєва, Л. В. Дмітрікова; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

54

М42

Медицинская химия : учеб. для студ. высш. мед. учеб. завед. 3-4-го уровней акред. / Авт.: В. А. Калибабчук, Л. И. Грищенко,

В. И. Галинская и др.; под ред. В. А. Калибабчук. – К. : Медицина, 2008. – 400 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)

54(07)

М54

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни ";Сучасні технології викладання хімії"; : для студ. ДНУ, які навч. за спец. ";Хімія"; та під час вивч. пед. дисц. студ. ін. спец. природ. напряму / уклад. Т. М. Деркач; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

54:61

М64

Миронович, Людмила Максимовна

Медицинская химия :учеб. пособ. для студ. вузов / Л. М. Миронович, А. А. Мардашко. – К. : Каравела, 2008. – 160 c. – Реком. МОНУ. –

36 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

54:615

Н60

Ніжник, Галина Петрівна

Фармацевтична хімія : підруч. для студ. вищ. мед. та фармацевт. навч. закладів / Г. П. Ніжник. – К. : ВСВ ";Медицина";, 2010. – 352 c. – 56 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

543.054

П61

Посібник до вивчення курсу ";Методи розділення і концентрування"; : призначено для студ. хім., біол., мед. спец. ДНУ / Авт.: Ф. О. Чмиленко, Л. П. Жук, Т. С. Чмиленко, К. В. Маторіна; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

54(075.8)

Р35

Рейтер, Ліон Григорович

Теоретичні розділи загальної хімії : підруч. для студ. ВНЗ /

Л. Г. Рейтер, О. М. Степаненко, В. П. Басов. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2008. – 304 c. – Затв. МОНУ. – 59 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

553(076)

М54

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни ";Геологія родовищ корисних копалин";. Металеві корисні копалини / уклад. В. В. Манюк; ДНУ ім. О. Гончара. Каф. геології та гідрогеології. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 54 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б5. – 17)

578(07)

В18

Варіанти тестів до державного іспиту з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни й екології : навч. вид. для студ. ДНУ спец. ";Клінічна лаб. діагностика"; / авт.: Т. М. Полішко, Н. М. Поліон, С. А. Лацинська, Д. Г. Ходос; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 120 c. – 11 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, УБП. – 13)

57

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №7/1, Т.19 : серія: Біологія. Медицина. Вип. 2, Т. 1. / відп. ред.

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 132 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

57

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №7, Т.19 : серія: Біологія. Екологія. Вип.19, Т. 1. / Відп. ред.

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 152 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

57.082

Ж86

Жуков, Н. Н.

Приготовление скелетов : Руководство для препаратов. Пособие при практических занятиях по биологии и при работах по оборудованию музеев / Н. Н. Жуков. – Изд. 2-е испр. и доп. – М., Л. : Учпедгиз, 1931. – 88 c. – 5 грн.,

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

577.1(075.8)

М25

Мардашко, Алексей Алексеевич

Биологическая и биоорганическая химия : учеб. пособ. для студ. вузов / А. А. Мардашко ; Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. – К. : Каравела, 2008. – 244 c. – Реком. МОНУ. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

577.3(075.8)

Ш37

Шевченко, Анатолій Федорович

Основи медичної і біологічної фізики : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 1-3-го рівнів акред. / А. Ф. Шевченко. – К. : Медицина, 2008. – 656 c. – 85 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-07

Б63

Біохімічні показники в нормі і при патології : навч. довідник для студ. вищ. мед. навч. закладів / за ред. О. Я. Склярова. – К. : Медицина, 2007. – 320 c. – 37 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

614.253

К28

Касевич, Ніна Микитівна

Медсестринська етика і деонтологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 1-3-го рівнів акред. / Н. М. Касевич. – 2-ге вид., стер. – К. : ВСВ ";Медицина";, 2010. – 200 c. – 37 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-071

К49

Клінічна біохімія : підруч. для студ. ВНЗ / за ред. О. Я. Склярова. – К. : Медицина, 2006. – 432 c. – 56 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

612.1(076)

Л12

Лабораторний практикум із курсу ";Фізіологія серцево-судинної системи"; / уклад.: О. В. Севериновська, В. П. Ляшенко, Г. Г. Сидоренко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. Каф фізіології людини та тварин. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 40 (КСХ. – 5, УБП. – 35)

61(03)

М42

Медицинская энциклопедия / авт.-сост. Л. Орлова. – Минск : Харвест, 2007. – 896 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.9

М54

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із розділу ";Імунологічні методи діагностики інфекційних хвороб"; : для студ. ДНУ, які навч. за біол. спец. / уклад.: І. Є. Соколова, В. Г. Гаврилюк,

Л. П. Голодок; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 36 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

612(076)

М54

Методичні вказівки та інструкції до виконання лабораторних робіт з курсу ";Фізіологія людини та тварин";. Ч. 2. / уклад.: А. Ю. Гарнаєва,

І. І. Григоренко, А. В. Губаренко та ін.; Дніпропетровський держ.

ун-т. – Д. : РВВ ДНУ, 1996. – 44 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

612.3

М54

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із курсу ";Фізіологія травлення"; : для студ.-фізіолог. ф-ту біології, екології та медицини ДНУ / уклад.: А. І. Руденко, О. М. Хоменко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

20 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

615.82

П36

Пічурін, В. В.

Масаж і самомасаж в системі фізичного виховання студентів : метод. реком. для студ. / В. В. Пічурін, М. С. Матюшенко ; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д., 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 10)

611.018

Ц74

Цитология и общая эмбриология : учеб. пособ. для студ. высш. мед. учеб. заведений: пер. с укр. / под ред. Э. Ф. Баринова,

Ю. Б. Чайковского. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : ВСИ ";Медицина";, 2010. – 224 c. – (Гистология, цитология и эмбриология в 3-х кн. Кн.1.). – Реком. МОНУ. – 59 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

611.018

Ц74

Цитологія і загальна ембріологія : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закладів / за ред. Е. Ф. Барінова та Ю. Б. Чайковського. – 4-те вид., перероб. і допов. – К. : ВСВ ";Медицина";, 2010. – 216 c. – (Гістологія, цитологія та ембріологія у 3-х кн. Кн. 1.). – Реком. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615(075.8)

Ю20

Юзик, Галина Юліанівна

Техніка лабораторних робіт : навч. посіб. / Г. Ю. Юзик ; за ред.

Л. С. Білика. – К. : Медицина, 2007. – 144 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 12 (КСХ. – 1, УБП. – 11)

624.04

Е54

Елпатьевский, Андрей Николаевич

Прочность цилиндрических оболочек из армированных материалов / А. Н. Елпатьевский ; В. В. Васильев. – М. : Машиностроение, 1972. – 168 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.454

К64

Конох, Володимир Іванович

Агрегати автоматики рідинних ракетних двигунів : навч. посіб. для студ. ДНУ, які навч. за спец. ";Двигуни літ. апаратів"; та ";Енергетичні установки КЛА"; / В. І. Конох ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 116 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б3. – 2, ФТФ. – 2, УБП. – 4)

624

О-70

Ортнер, Рудольф

Спортивные сооружения : Проектирование, строительство, оборудование / Р. Ортнер ; под ред. В. П. Поликарпова ; пер.с нем.

В. А. Цитрин. – М. : Гос. изд-во лит-ры по строительству, архитектуре и стройматериалам, 1959. – 300 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.852(075.8)

П19

Пасові передачі. Теорія, розрахунки, конструювання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. С. Павленко, О. В. Цуркан, І. Є. Кравченко та ін.; за ред. В. С. Павленка. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 140 c. – Реком. МОНУ. –

48 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.382

П53

Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы : справочник / под. общ. ред. Н. Н. Горюнова. – М. : Энергоиздат, 1982. – 744 c. : ил. –45 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБП. – 1)

624.074

Р24

Расчет пространственных конструкций : сб. статей. Вип. 6 / под ред.

А. А. Уманского. – М. : Госстройиздат, 1961. – 324 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.074

Р24

Расчет пространственных конструкций : сб. статей. Вип. 7 / под ред.

А. А. Уманского. – М. : Госстройиздат, 1962. – 292 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.074

Р24

Расчет пространственных конструкций : сб. статей. Вип. 9 / под ред.

А. А. Уманского. – М. : Госстройиздат, 1964. – 274 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.074

Р24

Расчет пространственных конструкций : сб. статей. Вип. 12 / под общ. ред. С. С. Алексеева, В. В. Новожилова, А. А. Уманского. – М. : Госстройиздат, 1969. – 229 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.074

Р24

Расчет пространственных конструкций : сб. статей. Вип. 14 / под общ. ред. С. С. Алексеева, В. В. Новожилова, А. А. Уманского. – М. : Госстройиздат, 1971. – 239 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88

Л43

Лекарственное растительное сырье и фитосредства : учеб. пособ. для студ. высш. мед. ( фармацевт. ) учеб. завед. 3-4 уров. аккред. / авт.:

П. И. Середа, Н. П. Максютина, Е. Н. Струменская и др.; под общ. ред. П. И. Середы. – К. : ВСИ ";Медицина";, 2010. – 272 c. – Реком. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

633.88(075.8)

Л43

Лекарственные пищевые растения : учеб. пособ. / авт.: Л. В. Бензель, П. В. Олийник, И. Л. Бензель и др. – К. : ВСИ ";Медицина";, 2010. – 344 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88

Л56

Лікарські рослини і фітотерапія. Фітотерапевтична рецептура : навч. посіб. для студ. вищ. фармац.навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. закл. 4-го рівня акред. / авт.: Л. В. Бензель, Р. Є. Дармограй, П. В. Олійник та ін. – К. : ВСВ ";Медицина";, 2010. – 400 c. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

631.4(076)

М54

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу ";Грунтознавство"; : для студ. ф-ту біології, екології та медицини ДНУ / уклад. В. А. Горбань; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 15 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

655.254

Ш37

Шевченко, Вікторія Едуардівна

Художньо-технічне редагування : підруч. для студ. ВНЗ /

В. Е. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Видавець Паливода А. В., 2010. – 516 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1)

7.012(075.8)

М69

Михайленко, Всеволод Євдокимович

Основи композиції ( геометричні аспекти художнього формотворен-

ня ) : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. –

2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 304 c. : ілюстр. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

712.3(075.8)

К12

Кабар, Анатолій Миколайович

Опорний конспект лекцій із курсу ";Ландшафтний фітодизайн"; /

А. М. Кабар, Ю. В. Лихолат ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 40 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 120 (КСХ. – 5, УБП. – 100, УБГ. – 15)

792(477)

Ш96

Шурапов, Володимир Петрович

Марко Кропивницький та його спадкоємці : історичний нарис /

В. П. Шурапов. – Кіровоград : КОД, 2010. – 392 c. : ілюстр. – До

125-річчя Театру корифеїв. – 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

82

А64

Англістика та американістика : зб. наук. праць. Вип. 8. / голов. ред.

А. І. Анісімова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2011. – 236 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

И23

Иванцов, Евгений Григорьевич

Терминологический минимум литературоведческих понятий : словарь для студ. иностранцев 2 и 4 курсов / Е. Г. Иванцов, Е. И. Романова ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : РИО ДНУ, 2011. –

36 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

8

Л64

Література в контексті культури : зб. наук. праць. Вип. 19 / відп. ред. В. А. Гусєв; ДНУ ім. О. Гончара. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 380 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

Л64

Літературознавчий збірник : зб. наук. праць. Вип. 43-44 / ред. кол.

М. М. Гіршман, О. О. Галич, ,А. С. Корабльов. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – 178 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П88

Пуришев, Борис Иванович

Зарубежная литература. Эпоха Возрождения : хрестоматия для филол. спец. пед. ин-тов / Б. И. Пуришев. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1976. – 638 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 159 (КСХ. – 2, УБГ. – 157)

87/88(075.8)

Т73

Тронский, Иосиф Моисеевич

История античной литературы : учеб. для студ. фил. спец. ун-тов /

И. М. Тронский. – Изд. 4-е испр. и доп. – М. : Высш. школа, 1983. –

464 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 120 (КСХ. – 3, Чз3. – 5, ЛК. – 5, УБГ. – 107)

8

Ш24

Шаповалова, Марія Семенівна

Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження : підручник / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний ; за ред. Я. І. Кравця. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2011. – 476 c. – Затв. МОНУ. – 108 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

84(4Укр-4Дні)6

Б87

Брагина, Ольга

Аппликация : поэзия / О. Брагина. – Д. : Лира, 2011. – 108 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

В31

Вересов, Дмитрий

Летописец / Д. Вересов. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. –

315 c. – (Коллекция мировых бестселлеров Кн. коллекция газеты ";Аргументы и факты в Украине"; Т. 18.). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)

В55

Вишневский, Януш

Зачем нужны мужчины? / Я. Вишневский. – М.; К. : АСТ Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 224 c. – (Коллекция мировых бестселлеров). –

24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г14

Гай-Нижник, Павло

Смак свободи. Лірика життя : вірші / П. Гай-Нижник. – К. : ";Цифра друк";, 2009. – 95 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Спо)

К41

Кинг, Стивен

Рита Хейуорт или побег из Шоушенка : [фантаст. роман]: пер. с англ. / С. Кинг. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 188 c. – (Коллекция мировых бестселлеров Кн. коллекция газеты ";Аргументы и факты в Украине"; Т. 21.). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

О-66

Орлов, Владимир

Альтист Данилов / В. Орлов. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 383 c. – (Коллекция мировых бестселлеров Кн. коллекция газеты ";Аргументы и факты в Украине"; Т. 28.). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Нім)

Р37

Ремарк, Эрих Мария

Жизнь взаймы : роман / Э. М. Ремарк ; пер.с нем. Л. Б. Черная. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 219 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. Кн. коллекция газ. ";Аргументы и факты в Украине";). –

24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

С18

Санаев, Павел Владимирович

Похороните меня за плинтусом : роман / П. В. Санаев. – М.; К. : АСТ: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 285 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. Кн. коллекция газ. ";Аргументы и факты в Украине";). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

С30

Семенов, Юлиан

Бриллианты для диктатуры пролетариата / Ю. Семенов. – М.; К. : АСТ: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 284 c. – (Коллекция мировых бестселлеров). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

С89

Суворов, Виктор

Аквариум / В. Суворов. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. –

319 c. – (Коллекция мировых бестселлеров Кн. коллекция газеты ";Аргументы и факты в Украине"; Т. 24.). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Т47

Тищенко, Валерій

Відганяючи нудьгу : вірші / В. Тищенко. – Д. : Ліра, 2011. – 32 c. –

3 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Т48

Ткаченко, Альбина Сергеевна

Жизнь без пафоса : стихи. проза / А. С. Ткаченко. – Д. : Гамалия, 2008. – 80 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Рос)6

Т58

Тополь, Эдуард

Красный газ / Э. Тополь. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. –

286 c. – (Коллекция мировых бестселлеров Кн. коллекция газеты ";Аргументы и факты в Украине"; Т. 19.). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

У45

Українська література для дітей : хрестоматія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / упорядкув. О. О. Гарачковської. – К. : Академія, 2011. – 800 c. – Реком. МОНУ. – 135 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Спо)

Х35

Хейли, Артур

Аэропорт : роман / А. Хейли ; пер.с англ. Т. Кудрявцева. – М.; К. : АСТ: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 413 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. Кн. коллекция газеты ";Аргументы и факты в Украине";). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

94(477)

А68

Анненкова, Галина Владимировна

Летопись казацкого района / Г. В. Анненкова. – Д. : Б. И., 2010. –

232 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Б79

Болховитинов, Николай Николаевич

Русские ученые-эмигранты ( Г. В. Вернадский, М. М. Карпович,

М. Т. Флоринский,) и становление русистики в США /

Н. Н. Болховитинов. – М. : РОССПЭН, 2005. – 142 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

В84

Всемирная история. Новое время Ч.2.(конец XVIII - начало XX века) : пробный учеб. для 9-го кл. сред. общеобраз. учеб. завед. / авт.:

С. В. Белоножко, И. М. Бирюлев, А. Р. Давлетов, В. Г. Космина и др. – 2-е изд. – Запорожье : Просвіта, 2001. – 304 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г14

Гай-Нижник, Павло Павлович

Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917 - 1930 рр.) / П. П. Гай-Нижник. – К., 2006. –

303 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г14

Гай-Нижник, Павло Павлович

УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917 - 1920 рр.) : монографія / П. П. Гай-Нижник. – К. : ЩеК, 2010. – 304 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д54

Дніпропетровський національний університет. Вісник № 1/1. Т.19. : сер. Історія та археологія. Вип. 19 / відп. ред. С. І. Світленко. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2011. – 244 c. – 57 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(470)

Д69

Дорога длиною в пять тысяч лет : Фотоальбом / авт. текста

Я. Мишиев. – Ростов-на-Дону : Омега-принт, 2002. – 104 c. – (Старейшие города России Дербент). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-15

Задерейчук, Алла Анатольевна

Фальц-Фейны в Таврии / А. А. Задерейчук. – Симф. : Доля, 2010. –

192 c. : ил. – Автограф. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К95

Кучма, Леонід Данилович

Вірю в український народ : вибрані статті, виступи у 2-х т. Т. 1.

1994 - 1999 / Л. Д. Кучма ; Упоряд.: В. М. Литвин, В. А. Смолій. – К. : Видав. дім ";Альтернативи";, 2001. – 452 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(72)

Л22

Ланда, де Диего

Сообщение о делах в Юкатане 1566 г. / Д. Ланда ; Отв. ред.

Д. А. Ольдерогге ; пер. со старо-исп. Ю. З. Кнорозова. – М. : АН СССР, 1955. – 273 c. : 32 таб. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

М48

Мельник Андрій: Вояк, політик, державний будівничий: 1890-1964. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1994. – 16 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, Чз3. – 1, Чз2. – 1)

94(477)

Н17

Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць. Вип. 8 / відп. ред. С. І. Світленко. – Д. : ДНУ, 2010. – 436 c. –

13 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(477)(075.8)

П61

Посібник до вивчення курсу ";Новітня історія України"; / авт.:

О. В. Іщенко, Ю. А. Святець, С. І. Світленко та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 55 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

908(076)

П69

Практикум із курсу ";Краєзнавство і туризм"; : для студ. геол.-географ. ф-ту ДНУ / уклад.: Л. І. Зеленська, О. В. Троценко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б5. – 8)

94(4)

Р49

Рид, Пирс Пол

Тамплиеры / П. П. Рид ; пер.с англ. В. М. Абашкина. – М.; К. : АСТ: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 347 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. Кн. коллекция газ. ";Аргументы и факты в Украине"; Т.25.). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С37

Символіка Кіровоградщини : альбом / авт. тексту: В. Е. Кривенко,

К. В. Шляховий. – Кіровоград : МАВІК, 2008. – 208 c. : ілюстр. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С34

Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. Вип. 4 / гол. ред. кол.

С. А. Слєсарєв. – К.; Глухів : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 467 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С89

Субтельний, Орест

Україна: історія. Найдавніші часи. Київська Русь. Польсько-литовська доба. Козацька ера. Під імперською владою. Україна у ХХ ст. /

О. Субтельний ; пер.з англ. Ю. І. Шевчука. – К. : Либідь, 1991. – 512 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 7 (ЧзГ. – 2, КСХ. – 4, УБГ. – 1)

94(477)

Ш35

Швидько, Ганна Кирилівна

Історія України XVI - XVIII століття : підруч. для 8-го кл. серед. загальноосвіт. навч. закладів / Г. К. Швидько. – 2-ге вид, випр. і допов. – К. : Генеза, 2003. – 304 c. – Затв. МОНУ. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (1)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2011 року м. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відд ...
 2. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2011 року м. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відд ...
 3. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (1)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень № 2 нових надходжень літератури у лютому 2011 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Д85 Дуцяк, Ігор ...
 4. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (2)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень № 12 нових надходжень літератури у грудні 2010 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Б48 Березюк ...
 5. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень № 11 нових надходжень літератури у листопаді 2010 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 А95 Ахмадулин ...

Другие похожие документы..