Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень

нових надходжень літератури

у червні-липні 2011 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису.Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об'ємних форм69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. 84 Художня література.

8 Літературознавство

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам'ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0 — Загальний відділ

0

А72

Антология мудрости : [25 тыс. афоризмов] / Сост. В. Ю. Шойхер. –

М. : Вече, 2010. – 848 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

А94

Афонін, Олександр Васильович

Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін ; М. І. Сенченко. – К. : Кн. палата України, 2009. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д53

Дмитровський, Зенон Євгенович

Телевізійна журналістика : Матеріали для вивч. основ тележур. /

З. Є. Дмитровський. – 3-те вид. доповн. – Л. : ПАІС, 2009. – 224 c. –

36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д76

Друк України (2009) : Статист. зб. / Уклад. С. Буряк. – К. : Кн. палата України, 2010. – 124 c. – 19 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

З-46

Здоровега, Володимир Йосипович

Теорія і методика журналістської творчості : Підруч. для студ. ВНЗ / В. Й. Здоровега. – 3-те вид. – Л. : ПАІС, 2008. – 276 c. – Затв. МОНУ. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

З-71

Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури і мистецтва : Рекомендації / Уклад. Г. М. Плиса,

Т. Ю. Жигун. – К. : К. палата України, 2009. – 13 c. – 3 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

К20

Капелюшний, Анатолій Олексійович

Редагування в засобах масової інформації : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. О. Капелюшний. – 2-ге вид., випр. і доп. – Л. : ПАІС, 2009. – 432 c. – 68 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М54

Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / Уклад. П. М. Сенько, О. М. Устіннікова. – К. : Кн. палата України, 2010. – 80 c. – 12 г

рн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М54

Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / Уклад. П. М. Сенько,

О. М. Устіннікова. – К. : Кн. палата України, 2008. – 40 c. – 9 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

П64

Потятиник, Борис

Інтернет-журналістика : Навч. посіб. / Б. Потятиник. – Л. : ПАІС, 2010. – 246 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ц56

Цибань, Валерій Олексійович

Нагороди Національної академії наук України. Золота медаль

ім. В. І. Вернадського. Премії імені видатних учених України. Відзнаки / В. О. Цибань. – К. : Академперіодика, 2010. – 400 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

Я49

Якубовський, Василь Іванович

Музеєзнавство : Підруч. для студ. ВНЗ / В. І. Якубовський. – Вид. допов. та перероб. – Кам'янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2010. – 352 c. – Реком. МОНУ. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.9

А87

Архангельська, Юлія Михайлівна

Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу : Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 /

Ю. М. Архангельська. – Д. : Б. в., 2010. – 131 c. + Автореф. – Додатки. Див. окрем. том інв. 9000145. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

004.9

А87

Архангельська, Юлія Михайлівна

Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу : Додатки: Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 /

Ю. М. Архангельська. – Д. : Б. в., 2010. – 88 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

004.932

Б77

Бойко, Володимир Олексійович

Розробка та дослідження методів статистичної класифікації текстур геозображень : Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / В. О. Бойко. –

Д. : Б. в., 2010. – 199 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

004(075.8)

Д44

Дибкова, Людмила Миколаївна

Інформатика і комп'ютерна техніка : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Л. М. Дибкова. – К. : Академвидав, 2011. – 464 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 50 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

004(075.8)

К59

Козловський, Андрій Володимирович

Комп'ютерна техніка та інформаційні технології : Навч. посіб. /

А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 c. – Реком. МОНУ. – 111 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.8(075)

Н64

Нікольський, Юрій Володимирович

Системи штучного інтелекту : Навч. посіб. / Ю. В. Нікольський,

В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; За ред. В. В. Пасічника. – Л. : Магнолія - 2006, 2010. – 279 c. – (Комп'ютинг). – Затв. МОНУ. –

89 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1 — Філософія. Психологія

1(075.8)

А37

Айдукевич, Казимир

Проблеми і напрями філософії. Теорія пізнання. Метафізика : Навч. посіб. / К. Айдукевич. – К. : 2010, Освіта України. – 144 c. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

А87

АРХЭ: Ежегодник культуро-логического семинара. Вып. 2. / Под ред. В. С. Библера. – М. : Рос.. гос. гуманит. ун-т, 1996. – 451 c. – 9 грн.,

11 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1(075.8)

Б87

Бралатан, Василь Петрович

Професійна етика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Бралатан,

Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 252 c. – Реком. МОНУ. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Б90

Булатов, Михаил Александрович

Немецкая классическая философия : В 2-х ч.. Часть1. Кант. Фихте. Шеллинг. / М. А. Булатов. – К. : Стилос, 2003. – 322 c. – 19 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Б90

Булатов, Михаил Александрович

Немецкая классическая философия : В 2-х ч.. Часть 2. Гегель. Фейербах. / М. А. Булатов. – К. : Стилос, 2003. – 322 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(03)

Б90

Булатов, Михайло Олександрович

Філософський словник / М. О. Булатов. – К. : Стилос, 2009. – 575 c. – 89 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1Ф(44)

Г32

Гельвеций, Клод Адриан

Сочинения : В 2-х т. Т. 1 / К. А. Гельвеций ; Сост., общ. ред. и

вступ. ст. Х. Н. Момджяна. – М. : Мысль, 1973. – 647 c. – 12 грн.,

2 р. 61 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Д21

Даценко, Вікторія Станіславівна

Соціальна філософія Б. О. Кістяківського : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / В. С. Даценко. – Черкаси : Б. в., 2010. – 226 c. + Автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

І-74

Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : Аналіт. доп. / Авт.: Д. В. Дубов, О. А. Ожеван,

С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД, 2010. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

М71

Мішалова, Олена Віталіївна

Проблема історичного нарративу у сучасній філософії історії : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / О. В. Мішалова. – Д. : Б. в., 2010. – 233 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М74

Мовчан, Віра Серафимівна

Естетика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2011. – 527 c. – Реком. МОНУ. – 123 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М77

Мондін, Баттіста

Онтологія і метафізика : Підручник. Т.3 / Б. Мондін ; Пер.з італ.

Б. Завідняка. – Жовква : Місіонер, 2010. – 284 c. – (Підруч. систематичної філософії). – 86 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П14

Палагута, Вадим Иванович

Феномен самоидентификации социального субъекта в дискурсивных пространствах : Дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03 / В. И. Палагута. – Д. : Б. и., 2010. – 491 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Т82

Туленков, Микола Васильович

Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : Монографія / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2009. – 512 c. – 75 грн. 76 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Ч-49

Черній, Анатолій Михайлович

Філософія : Навч. посіб. для самостійної роботи студ. / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 c. – (САМ!). – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.9 - Психологія

15

Б89

Брунер, Джером С.

Психология познания : За пределами непосредств. информации /

Д. С. Брунер ; Пер.с англ. К. И. Бабицкого. – М. : Прогресс, 1977. –

412 c. : ил. – 1 р. 61 к., 10 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 3, УБГ. – 1, Б5. – 2)

15

Д18

Данилюк, Іван Васильович

Етнічна психологія як галузь наукового знання: історіко-теоретичний вимір : Монографія / І. В. Данилюк. – К. : ";САММІТ-КНИГА";, 2010. – 432 c. – 51 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(076)

Л63

Лисянська, Таїсія Миколаївна

Педагогічна психологія:Практикум / Т. М. Лисянська. – К. : Каравела, 2009. – 224 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 47 грн. 12 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

М36

Маценко, Жанна Михайлівна

Духовність феномен та об'єкт виховання : Наук.-метод. посіб. /

Ж. М. Маценко. – К. : Освіта України, 2010. – 100 c. – 26 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

М82

Москаленко, Валентина Володимирівна

Соціальна психологія : Підруч. для ВНЗ / В. В. Москаленко ; Акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 624 c. – 35 грн., 27 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 5, Б5. – 1)

15(075.8)

О-63

Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна

Психологія управління : Навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. –

2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2010. – 544 c. – (Альма-матер). – 45 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, Б5. – 3, Чз8. – 1)

15(075.8)

О-63

Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна

Соціальна психологія : Підручник. У 2-х кн. Кн.1. Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги - XXI, 2010. – 464 c. – Затв. МОНУ для студ. ВНЗ. – 76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

О-63

Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна

Соціальна психологія : Підручник. У 2-х кн. Кн.2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги - XXI, 2010. – 464 c. – Затв. МОНУ для студ ВНЗ. – 76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П47

Позднев, Михаил Михайлович

Психология искусства. Учение Аристотеля : Монография /

М. М. Позднев. – М-СПб. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. – 816 c. : илюстр. – 97 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

С79

Степанов, Олександр Максимович

Педагогічна психологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2011. – 416 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)

16 - Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

16

Д85

Дуцяк, Ігор Зенонович

Логіка : Підручник / І. З. Дуцяк. – К. : Знання, 2010. – 406 c. + CD. –

91 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

В42

Відичне Православ'я:Наш шлях до Бога. Віровідання / Уклад. Волхв Богомир (Р. Д. Миколаїв). – К. : Родове Вогнище Рідної Православної Віри, 2006. – 243 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Д85

Духовноє братство гломецкоє : Статут та ін. док. церковного братства у Гломчі (1677, 1785) / Вступ та упоряд. В. Пилипович; Перемиський від. Об'єднання українців у Польщі. – Перемишль, 2010. – 79 c. : ілюстр. – Перемиська б-ка Т. XVI. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

К88

Кубланов, Михаил Моисеевич

Новый завет. Поиски и находки / М. М. Кубланов. – М. : Наука, 1968. – 231 c. : ил. – 59 к., 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

2

М26

Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.1. Автобіографічні та ранні твори. Листи / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 464 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26

Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.2. Постаті друзів. Дрогобицькі репортажі. Дорожні замальовки / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 464 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26

Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.3. Публіцистика / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 640 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26

Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.4. Наукові праці / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 592 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26

Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.5. Передмови та рецензії. Виступи й інтерв'ю / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 624 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26

Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.6. Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють коні Апокаліпсису / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 544 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М29

Мартіні, Карло Марія

На крилах свободи : Людина в пошуку і перед вибором віри /

К. М. Мартіні ; Пер. з італ. о. Климентія Василя Стасіва, ЧСВВ. – Жовква : Місіонер, 2010. – 112 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М29

Мартіні, Карло Марія

Видвага пристрасті : Сучасна людина і дилема вибору / К. М. Мартіні ; Пер.з італ. о. Климентія Василя Стасіва, ЧСВВ. – Жовква : Місіонер, 2010. – 240 c. – 63 грн.20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ф76

Фома, Кемпийский

О подражании Христу / К. Фома ; Пер.с лат. К. П. Победоносцева. –

2-е изд., испр.. и доп.. – М. : Русская панорама, 2009. – 294 c. : ил.. – (Возвращенное наследие:памятники философской мысли). –

48 грн. 96 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

22/28

Я83

Ясперс, Карл

Ницше и христианство / К. Ясперс ; Пер. с нем. Т. Ю. Бородай. – М. : Медиум, 1994. – 114 c. – (Первые публикации России). – 190000 крб.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа.Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 - Демографія. Соціологія. Статистика

312(477)

Н57

";Нетрадиційні"; іммігранти у Києві: сім років потому / За заг. ред.

Я. Пилинського. – К. : Стилос, 2009. – 280 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

31(075.8)

С78

Статистика : Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / Авт.-уклад.:

Р. Я. Баран, Л. І. Жолоб, О. С. Кондур та ін. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 240 c. – Реком. МОНУ. – 35 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

312

Э79

Эрлихман, Вадим Викторович

Потери народонаселения в XX веке : Справочник / В. В. Эрлихман. – М. : Русская панорама, 2004. – 176 c. – (Весь мир). – 43 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32 – Політика

32(477)

А62

Амитов, Павел Михайлович

За кулисами политического театра. Кн. 1 / П. М. Амитов. – К. : Стилос, 2010. – 480 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

А62

Амитов, Павел Михайлович

За кулисами политического театра. Кн. 2 / П. М. Амитов. – К. : Стилос, 2010. – 389 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

А62

Амитов, Павел Михайлович

За кулисами политического театра. Кн. 3 / П. М. Амитов. – К. : Стилос, 2010. – 399 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Б86

Боярська, Олена Анатоліївна

Міфологізовані архетипи політичного світосприйняття : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / О. А. Боярська. – Д. : Б. в., 2010. – 190 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

К78

Кравець, Анастасія Юріївна

Влада в сучасному політико-антропологічному дискурсі: теоретико-методологічний аспект : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 /

А. Ю. Кравець. – Д. : Б. в., 2010. – 195 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

323

К95

Кучма, Леонид Данилович

Украина - не Россия. Возвращение в историю / Л. Д. Кучма. – М. : Время, 2004. – 128 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(075.8)

М74

Мокій, Анатолій Іванович

Міжнародні організації : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. І. Мокій ;

Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 280 c. – Реком. МОНУ. – 67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

П50

Політологія : Навч. посіб. / За заг. ред. М. П. Гетьманчука. – К. : Знання, 2011. – 415 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Р49

Рибалко, Сергій Вікторович

Політико-інституційні чинники реформування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні : Дис. ... канд. політ. наук:23.00.02 / С. В. Рибалко. – Д. : Б. в., 2010. – 204 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

С90

Суриков, И. Е.

Аристократия и Демос : политическая элита архаических и классических Афин. Учеб. пособ. для студ. ВУЗОВ / И. Е. Суриков. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. – 256 c. –

54 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

У45

Український дипломатичний словник / За ред. М. З. Мальського,

Ю. М. Мороза. – К. : Знання, 2011. – 495 c. – 172 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

336

А46

Александров, Алексей

Private banking в Украине. Опыт становления : Монография /

А. Александров. – К. : Изд-во ";К. И. С.";, 2011. – 304 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Б12

Бабіч, Віталій Володимирович

Фінансовий облік-2 (Облік зобов'язань, капіталу. Звітність) : Навч. посіб. / В. В. Бабіч. – К. : КНЕУ, 2010. – 433 c. – Реком. МОНУ. –

52 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Б17

Базилевич, Віктор Дмитрович

Макроекономіка / В. Д. Базилевич ; Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., допов. – К. : Атіка, 2009. – 368 c. – 64 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33с6(075.8)

Б68

Блакита, Ганна Владиславівна

Бухгалтерський облік. Практикум : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 152 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Б91

Буряк, Петро Юрійович

Історія економіки та економічної думки : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. Ю. Буряк ; В. В.Юкшин, Т. В. Овчиннікова. – К. : Хай-Тек-Прес, 2010. – 480 c. – Реком. МОНУ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

В39

Вечканов, Г.

Макроекономика : Учеб. для ВУЗОВ / Г. Вечканов, С. – С.Пб. : Питер, 2002. – 432 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33с6

В67

Волкова, Ірина Анатоліївна

Бухгалтерський облік у банках : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

І. А. Волкова ; О. Ю. Калініна. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 520 c. – Реком. МОНУ. – 81 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Г36

Георгіаді, Неллі Георгіївна

Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств : Монографія / Н. Г. Георгіаді. – Л. : Львівська політехніка, 2009. – 336 c. – 113 грн. 02 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Г87

Гронтковська, Галина Еразмівна

Макроекономіка : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Е. Гронтковська,

А. Ф. Косік. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 672 c. – Реком. МОНУ. –

76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331(075.8)

Д46

Дипломне проектування. Розділи з охорони праці : Навч. посіб. /

За ред.С. О. Буракової. – Кам'янець-Подільский : ПП"; Медобори-2006";, 2010. – 360 c. – 39 грн. 68 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Д58

Довгань, Людмила Євгеніївна

Стратегічне управління : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 440 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Е45

Економічна теорія: політекономія : Практикум: Навч. посіб. / За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494 c. – (Київ. нац. ун-ту

ім. Т. Г. Шевченка 175 років). – Реком. МОНУ. – 91 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Е45

Економічний аналіз : Навч. посіб. для ВНЗ / За ред.

Р. В. Федоровича. – Т. : Астон, 2007. – 414 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

33с6(075.8)

Є27

Євтух, Олександр Тихонович

Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. –

408 c. + CD. – Реком. МОНУ. – 89 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331.8(075)

Ж69

Жидецький, Валерій Цезарійович

Основи охорони праці : Підручник для студ. ВНЗ / В. Ц. Жидецький. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2010. – 375 c. + CD. –

Затв. МОНУ. – 153 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075)

Ж78

Жовтанецький, Олег

Цікава економіка : Навч.-метод. посіб. для учнів старших кл. та студ. / О. Жовтанецький ; Н. Чуба. – 2-ге вид. допов. та уточн. – Л. : Апріорі, 2010. – 408 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

З-46

Здрок, Валентин Володимирович

Економетрія : Підручник / В. В. Здрок ; Т. Я. Логоцький. – К. : Знання, 2010. – 541 c. + CD-ROM. – Затв. МОНУ. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

К23

Карлін, М. І.

Державні фінанси розвинутих країн : Навч. посіб. / М. І. Карлін. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 484 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 68 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

К23

Карлін, Микола Іванович

Фінанси країн Європейського Союзу : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639 c. – Реком МОНУ. – 153 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

33

К61

Колодізєв, Олег Миколайович

Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки : Монографія / О. М. Колодізєв. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 240 c. – 86 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

К61

Колодізєв, Олег Миколайович

Гроші і кредит : Підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – К. : Знання, 2010. – 615 c. – (Харківському нац. екон. ун-ту 80 р.). – Затв. МОНУ. – 143 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

К61

Колот, Володимир Михайлович

Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Колот ; І. М. Рєпіна, О. В. Щербіна. –

3-те вид. без змін. – К. : КНЕУ, 2010. – 444 c. – Реком. МОНУ. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К72

Косянчук, Тетяна Францівна

Прогнозування та макроекономічне планування : Навч. посіб. /

Т. Ф. Косянчук ; В. В. Швид. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

К79

Креативные технологии управления проектами и программами : Монография / Под ред. проф. С. Д. Бушуева. – К. : Саммит-книга, 2010. – 768 c. : иллюстр. – 116 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К88

Кудла, Назар Євгенович

Маркетинг туристичних послуг : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2011. – 351 c. + CD. – (Вища освіта XXI століття). – Реком. МОНУ. – 90 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

К93

Куркін, Микола Васильович

Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Куркін ; В. Д. Понікаров,

Д. В. Назаренко. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 300 c. – Реком. МОНУ. –

124 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

К93

Курков, Максим Семенович

Інформаційні системи у фінансах : Навч. посіб. / М. С. Курков ;

О. П. Степаненко. – К. : КНЕУ, 2010. – 374 c. – Реком. МОНУ. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Л69

Логістика: теорія і практика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

А. С. Даниленко, О. М. Варченко, О. В. Шубравська та ін. – К. :

Хай-Тек-Прес, 2010. – 408 c. – Реком. МОНУ. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Л93

Любенець, С. В.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : Навч. посіб. / С. В. Любенець. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 261 c. – Реком. МОНУ. – 62 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М21

Мальська, Марта Пилипівна

Планування туристичної діяльності : Підручник / М. П. Мальська,

О. Ю. Бордун. – К. : Знання, 2010. – 310 c. + 1 CD-ROM. – Затв. МОНУ. – 64 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

М26

Маркетинг : Підручник / За ред. А. Ф. Павленка. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2010. – 600 c. – Реком. МОНУ. – 52 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М85

Моторин, Руслан Миколайович

Статистика для економістів : Навч. посіб. / Р. М. Моторин ;

Е. В. Чекотовський. – 2-ге вид. випр. і доповн. – К. : Знання, 2011. –

429 c. + CD. – 85 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Н35

Національні моделі економічних систем : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, В. І. Кириленко. – К. : КНЕУ, 2010. – 319 c. – Реком. МОНУ. – 39 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

О-17

Облікова політика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред

Г. М. Давидова. – К. : Знання, 2010. – 479 c. – Реком. МОНУ. –

105 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с7

П27

Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС : Попередній аналіз / Уклад.: Кріс Косгроув, Марк Хелієр за сприяння Мінекон. України. – К., 2010. – 46 c. – Проект фінансується Фондом стратег. програм Уряду Великої Британії. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

336(075.8)

П53

Польшаков, Валерій Іванович

Інвестиційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. – К. : Кондор, 2009. – 172 c. – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33с6

П58

Попов, Олександр Євгенович

Розподіл і реалізація корпоративного контролю при формуванні капіталу акціонерного товариства : Монографія / О. Є. Попов ;

А. М. Котов, Т. Г. Зайцева. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2009. – 320 c. –

76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П75

Прикладная статистика: современные подходы и инструментарий анализа массовых явлений и процессов : Монография / Под ред.:

Е. В. Раевневой, Н. А. Кизима. – Х. : ИД ";ИНЖЭК";, 2010. – 288 c. –

86 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Р44

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні : сучасний дискурс /

За ред. А. П. Горкіної. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2010. – : табл. – 102 грн.40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Р69

Романенко, Олена Романівна

Фінанси : Підручник для студ. ВНЗ / О. Р. Романенко. – 4-те вид., стер.. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 312 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Р85

Рульєв, Віталій Андрійович

Менеджмент : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Рульєв,

С. О. Гуткевич. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 312 c. – Реком. МОНУ. – 85 грн., 62 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33(075.8)

С44

Скопець, Микола Максимович

Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Скопець ; М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2010. – 336 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 57 грн. 36 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

С89

Сук, Леонід Кіндратович

Фінансовий облік : Нав.посіб. для студ. ВНЗ / Л. К. Сук ; П. Л. Сук. – К. : Знання, 2010. – 631 c. – (Вища освіта XXI століття). – Реком. МОНУ. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79

Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наук. праць. № 3 (118) / Наук.-дослід. екон. ін-т; Наук. ред. І. Г. Манцуров. – К. : НДЕІ, 2010. – 228 c. – 66 грн. 26 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Ф84

Франчайзинг : Навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук,

І. З. Салата, Л. В. Мирончук. – К. : Знання, 2011. – 267 c. – Реком. МОНУ. – 52 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Х26

Хаустова, Вікторія Євгенівна

Оцінка вартості бізнесу суб'єктів господарювання (на прикладі мелалург. галузі України) : Монографія / В. Є. Хаустова ;

І. Г. Курочкина. – Х. : ВД";ІНЖЕК";, 2009. – 268 c. – 76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(477)

Ч-33

Чвалюк, Андрій Миколайович

Правові основи формування державного бюджету України : Монографія / А. М. Чвалюк. – К. : КНТ, 2011. – 224 c. – 62 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ч-96

Чухно, Анатолій Андрійович

Інституціально-інформаційна економіка : Підручник / А. А. Чухно ;

П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. – К. : Знання, 2010. – 687 c. –

Затв. МОНУ. – 177 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Ш35

Швець, Ірина Борисівна

Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах : Монографія / І. Б. Швець, С. В. Позднякова. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 172 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Ш37

Шевчук, Любов Теодорівна

Регіональна економіка : Навч. посіб. / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319 c. – 62 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Я77

Ярошевич, Наталя Богуславівна

Підприємництво і менеджмент : Нав. посіб. для студ. неекон. спец. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 408 c. – Реком. МОНУ. – 59 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Я77

Ярошенко, Юрій Федорович

Моделі ";рушійні сили-опори"; в управлінні проектами та програмами : Монографія / Ю. Ф. Ярошенко ; Р. Ф. Ярошенко. – К. : Саммит-книга, 2010. – 160 c. : іл. – 46 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34

А43

Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : Матер. наук. практ. конф. (Київ, 20 груд. 2010 р.) / Гол. ред. кол.В. А. Ліпкан. – К. : Видавець О. С. Ліпкан, 2010. – 80 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б28

Батанов, Олександр Васильович

Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : Монографія / О. В. Батанов. – К. : Юридична думка, 2010. – 656 c. –

69 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

В19

Васильев, Сергей Владимирович

Гражданский процесс : Курс лекций / С. В. Васильев. – Х. : Эспада, 2010. – 688 c. – 70 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(477)

В36

Верховенство права як принципи правової системи: проблеми теорії : Монографія. У двох кн. Книга перша / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 344 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г61

Головін, Анатолій Сергійович

Захист прав і свобод людини при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2011. –

307 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Д45

Дікань, Л. В.

Фінансово-господарський контроль : Навч. посіб. / Л. В. Дікань. – К. : Знання, 2010. – 395 c. – Реком. МОНУ. – 91 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(03)

Д58

Довідник майбутнього адвоката / Т. В. Варфоломеєва,

Н. М. Мироненко, З. В. Ромовська. – К. : Прецедент, 2010. – 1151 c. – 201 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

І-99

Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах : Монографія / За заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юридична думка, 2009. – 26 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К18

Камінська, Наталія Василівна

Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Камінська. – К. : КНТ, 2010. – 232 c. – 35 грн. 84 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К56

Ковтун, Олена Миколаївна

Правова охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Ковтун. – К. : Прецедент, 2010. – 229 c. – (Юридична бібліотека). – Реком. МОНУ. – 26 грн. 88 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекс України про адиіністративні правопорушення : Наук.-практ. коментар / Під ред. Р. А. Калюжного, М. І. Іншина, І. М. Шопівної. –

4-те вид. із змін. та допов. станом на 10 листопада 2010 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 712 c. – 172 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Кримінально-процесуальний кодекс України : Затв. від 28.12.1960 р.; Офіц. текст зі змін. та доп. станом на 25.03.11 р. /

Відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2011. – 341 c. – (Кодекси України, № 4/2011). – 61 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К68

Коротюк, Оксана Вікторівна

Заповіти: роз'яснення, зразки нотаріальних документів. судова практика : Навч.-практ. посіб. / О. В. Коротюк. – К. : Юринком Інтер, 2010. – 184 c. – (Законодавство). – 45 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К95

Кухарєв, Олександр Євгенович

Спадкове право України : Навч. практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – К. : Правова єдність, 2011. – 222 c. – 52 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

М29

Марущак, Анатолій Іванович

Інформаційне право України : Підруч. для студ. ВНЗ /

А. І. Марущак. – К. : Дакор, 2011. – 456 c. – Затв. МОНУ. – 76 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

М36

Мацелик, Михайло Олександрович

Фінансове право : Навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик,

В. А. Пригоцький. – К. : Знання, 2011. – 815 c. – (Вища овіта ХХІ століття). – Реком. МОНУ. – 153 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(477)

М59

Миколенко, Олександр Іванович

Теорія адміністративного процесуального права : Монографія /

О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 c. – 66 грн. 56 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

М66

Митні інформаційні технології : Навч. посіб. / За ред. П. В. Пашка. – К. : Знання, 2011. – 391 c. – (Митна справа в Україні). – Реком. МОНУ. – 94 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М58

Міжнародне судочинство / За заг. ред. Ю. С. Шелшученка. – К. : Юридична думка, 2009. – 260 c. – 26 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М58

Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К. : Істина, 2010. –

488 c. – 78 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н34

Науково-практичний коментар Водного кодексу України / За заг. ред. Н. Р. Кобецької. – К. : Юринком Інтер, 2010. – 360 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-64

Організація діяльності міліції громадської безпеки : Навч. посіб. /

За заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 264 c. – Реком. МОНУ. –

40 грн. 32 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П35

Пихтін, Микола Порфирович

Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції (порівняльно-правовий аналіз) : Монографія / М. П. Пихтін. – К. : Прецедент, 2010. – 183 c. – 26 грн.88 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

П44

Податкові конфлікти: особливості вирішення : Навч. посіб. / За заг. ред. Л. В. Трофімової. – К. : КНТ, 2010. – 360 c. – Реком. МОНУ. –

54 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

П68

Право Європейського Союзу : Навч. посіб. / За ред.

В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2010. – 366 c. – (Вища освіта ХХІ століття). – Реком. МОНУ. – 81 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Правознавство : Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. – 7-е вид., стер. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 736 c. – 25 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

34

П90

Пухтецька, Алла Альбертівна

Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права : Монографія / А. А. Пухтецька. – К. : Юридична думка, 2010. – 140 c. – 27 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р56

Річний звіт 2009 Державного департаменту інтелектуальної власності / Гол. ред. М. Паладій. – К. : ТОВ ";Група Компаній ";Бумсервіс";, 2009. – 72 c. + 1 CD-ROM. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С18

Санітарні норми та правила в Україні / Упоряд. О. М. Роїна. –

4-те вид., змін. – К. : КНТ, 2010. – 528 c. – 53 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т31

Теліпко, Владислав Едуардович

Науково-практичний коментар Конституції України. Станом на

1 грудня 2010 р. / В. Е. Теліпко ; За ред. В. Л. Мусіяки. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 544 c. – 172 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т31

Теліпко, Владислав Едуардович

Науково-практичний коментар Закону України ";Про місцеве самоврядування в Україні."; Станом на 10.01.2011р. / В. Е. Теліпко ;

С. А. Панасюк. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 400 c. – 124 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

Т31

Теліпко, Владислав Едуардович

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. Станом на 10.01.2011р. / В. Е. Теліпко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 704 c. – 192 грн.

34

Ф68

Фінансове право України : За вимогами кредитн.-модул. сист. орг. навч. процесу. Навч. посіб для студ, ВНЗ. / За заг. ред.

Л. К. Воронової. – 2-ге вид., стер. – К. : Правова єдність, 2010. – 384 c. – Реком. МОНУ. – 67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ш34

Шведова, Олена Вікторівна

Дактилоскопічні дослідження : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. В. Шведова. – К. : КНТ, 2010. – 208 c. – Реком. МОНУ. –

40 грн. 32 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

355

С79

Степанов, Алексей Сергеевич

Развитие советской авиации в предвоенный период (1938-первая половина 1941) : Монография / А. С. Степанов. – М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2009. – 544 c. – 65 грн. 28 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355

С86

Строевые уставы, инструкции и наставления русской армии ХVIII века : Сб.к матер. в 2-х т. Т. 1 / Сост. К. В. Татарников. – М. : Русская панорама, 2010. – 455 c. – 103 грн. 36 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355

С86

Строевые уставы, инструкции и наставления русской армии ХVIII века : Сб. матер. в 2-х т. Т. 2 / Сост. К. В. Татарников. – М. : Русская панорама, 2010. – 514 c. – 103 грн. 36 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37 — Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

В55

Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : Монографія / Авт. кол.: М. Михальченко, Т. Андрущенко,

О. Бульвінська, М. Лукашевич та ін.; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – К. : Пед. думка, 2010. – 312 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

373(075.8)

В55

Вітвицька, Світлана Сергіївна

Основи педагогіки вищої школи : Підруч. за модульно-рейтинговою сист. навч. для студ. ВНЗ / С. С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 384 c. – Затв. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

З-17

Зайченко, Іван Васильович

Історія педагогіки : У 2-х кн.; Навч. посіб. для студ. ВНЗ. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки / І. В. Зайченко. – К. : Вид. Дім ";Слово";, 2010. – 624 c. – Реком. МОНУ. – 68 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

З-17

Зайченко, Іван Васильович

Історія педагогіки : У 2-х кн.; Навч. посіб. для студ. ВНЗ. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко. – К. : Вид. Дім ";Слово";, 2010. – 1032 c. – Реком. МОНУ. – 116 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

К89

Кузьмінський, Анатолій Іванович

Технологія і техніка шкільного уроку : Навч. посіб. /

А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – 335 c. – Реком. МОНУ. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Л63

Лисенко, Неллі Василівна

Педагогіка українського дошкілля : Навч. посіб. У 3-х ч. для студ. ВНЗ. Ч.2 / Н. В. Лисенко ; Н. Р. Кирста. – К. : Слово, 2010. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

М15

Мак-Квейл, Деніс

Теорія масової комунікації / Д. Мак-Квейл ; Пер.з англ. О. Возьна,

Г. Сташків. – 4-те вид. – Л. : Літопис, 2010. – 538 c. – 67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(075.8)

О-64

Організація наукових досліджень, написання та захист маґістерської дисертації : Навч. посіб. / А. Ю. Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес та ін., За ред. В. В. Пасічника. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 282 c. – (Комп'ютинг). – Реком. МОНУ. – 51 грн. 84 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

37(075.8)

П19

Паскаль, Олена Вікторівна

Технології соціально-педагогічної діяльності : Навч. посіб. для студ. 3-4 к. зі спец. ";Соц. педагогіка"; / О. В. Паскаль. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

П24

Педагогіка: модульний курс : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, О. А. Горчакова, В. М. Руссол. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 567 c. – Реком. МОНУ. – 83 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б5. – 1)

37

С79

Степанова, Тетяна Михайлівна

Еволюція змісту дошкільної освіти у другій половині XX століття : Монографія / Т. М. Степанова. – К. : Слово, 2010. – 184 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

С81

Столяр, Марина Б.

Религия советской цивилизации / М. Б. Столяр. – К. : Стилос, 2010. – 178 c. – 23 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(075.8)

Т66

Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навч.-метод. посіб. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 200 c. – Реком. МОНУ. – 36 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

Ф76

Фомичева, Мария Федоровна

Введение в логопедию: Материалы для практического усвоения системы фонем русского языка : Учеб. Пособ. для студ. и слушателей курсов переподг. и повышения квалификации / М. Ф. Фомичева,

Е. В. Оганесян. – М.-Воронеж : Изд-во Москов. псих.-соц. ин-та; НПО ";МОДЭК";, 2010. – 88 c. – (Б-ка студента). – 31 грн. 68 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

42

Б90

Бубнова, Дінара Володимирівна

Усне ділове спілкування англійською мовою : Методика навч. студ. техн. ВНЗ. Навч.- метод. посіб. / Д. В. Бубнова. – К. : Слово, 2010. –

208 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42(075.8)

Г76

Грамматика английского языка : Пособ. для студ. пед. инст. и универ. / В. Л. Каушанская и др. – К. : ИНКОС, 2009. – 320 c. – 14 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Д46

Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник / Уклад.: О. М. Акмалдінов, С. С. Кіраль, О. О. Письменна. – К. : Академія, 2011. – 296 c. – (Nota bene). – Реком. МОНУ. – 40 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

З-14

Загнітко, Анатолій Афанасьевич

Морфологічні категорії в системі предикатності і предикативності речення / А. А. Загнітко. – К. : НМК ВО, 1990. – 68 c. – 25 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К43

Кіровоградський державний педагогічний університет

ім. В. Винниченка. Наукові записки : Серія Філологічні науки (мовознавство). Вип. 96 (2). – Кіровоград : РВГ ІЦ КДПУ

ім. В. Винниченка, 2011. – 571 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К64

Кононенко, Віталій Іванович

Контрастивна граматика української та польської мови : Навч. посіб. / В. І. Кононенко. – 2-ге вид., випр. – К. : Слово, 2010. – 392 c. – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 48 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К72

Костомаров, Виталий Григорьевич

Жизнь языка / В. Г. Костомаров. – М. : Педагогика, 1984. – 144 c. –

(Б-чка дет. Энциклопедии: ученые-школьнику). – 40 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

Л48

Лепеха, Таїсія Василівна

Українська мова : Навч. посіб. для старшокл., абітур., студ. нефілолог. фак. ВНЗ / Т. В. Лепеха. – 4-те вид., доп. і перероб. – К. : Євшан-зілля, 2010. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М15

Макарова, Галина Ісаївна

Розмовляймо українською.Let's speak ukrainian : Навч. посіб. у 3-х ч. Ч.2. Елементарний курс / Г. І. Макарова ; Л. М. Паламар,

Н. К. Присяжнюк. – К. : ІНКОС, 2011. – 222 c. – 28 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М15

Макарова, Галина Ісаївна

Розмовляймо українською.Let's speak ukrainian : Навч. посіб. у 3-х ч. Ч.1. Вступний курс / Г. І. Макарова ; Л. М. Паламар,

Н. К. Присяжнюк. – К. : ІНКОС, 2011. – 126 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

М42

Медична та біологічна фізика : Підруч. англ. мовою для студ. ВНЗ /

О. В. Чалий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 480 c. – Реком. МОНУ. – 102 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4Р(075)

М74

Моисеев, Александр Иванович

Звуки и буквы, буквы и цифры... : Кн. для внеклас. чтения учащихся

8-10-х кл. сред. шк. / А. И. Моисеев. – М. : Просвещение, 1987. –

191 c. – (Мир знаний). – 35 к., 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

47

О-53

Оленич, Роман Михайлович

Lingua latina = Латинська мова : Навч. посіб. / Р. М. Оленич,

І. Р. Оленич, Б. В. Чернюх. – 2-ге вид., випр. і допов. – Л. : Світ, 2008. – 472 c. – Реком. МОНУ. – 59 грн. 44 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П40

Плющ, Марія Яківна

Граматика української мови : Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підруч. для студ. філол. спец. ВНЗ / М. Я. Плющ. – 2-ге вид., доповн. – К. : Слово, 2010. – 328 c. – Затв. МОНУ. – 40 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П54

Полякова, Тетяна Василівна

Мовні традиції неокласиків у поетичній спадщині Яра Славутича : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Полякова. – Слов'янськ : Б. в., 2009. – 207 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

П64

Потиха, Зиновий Аронович

Школьный словарь строения слов русского языка : Пособие для учащихся / З. А. Потиха. – М. : Просвещение, 1987. – 317 c. –

60 к., 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

4Р:43

Р17

Разговорник русско-немецкий. – Д. : ДГУ, 1991. – 5 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 4, Б3. – 6)

Р33

Редько, Юліян

Словник сучасних українських прізвищ : У 2-х т. Т.1. А-М /

Ю. Редько. – Л. : Львів, 2007. – 720 c. – (Словники). – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Р33

Редько, Юліян

Словник сучасних українських прізвищ : У 2-х т. Т.2. Н-Я /

Ю. Редько. – Л. : Львів, 2007. – 1438 c. : табл. – (Словники). – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С32

Сереброва, Светлана Борисовна

Прецедентные феномены в дискурсе современных СМИ: проблема функционирования и реализации : Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / С. Б. Сереброва. – Донецк : Б. и., 2009. – 222 c. + Автореф. – Приложение. См. отд. том инв. 9000162. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

С32

Сереброва, Светлана Борисовна

Прецедентные феномены в дискурсе современных СМИ: проблема функционирования и реализации : Прилож.: Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / С. Б. Сереброва. – Донецк : Б. и., 2009. – 141 c. + Автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

С48

Словник української мови : У 20-ти т. Т. 1. А - Б / Гол. наук. ред.

В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 2010. – 912 c. – (Словники України). – 180 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С91

Сучасна українська літературна мова : Лексикологія. Фонетика. Підручн. / А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. Бондаренко. – К. : Зання, 2010. – 270 c. – Затв. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С91

Сучасна українська літературна мова : Морфологія. Синтаксис.Підручн. / А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова,

В. В. Коломійцева. – К. : Зання, 2010. – 374 c. – Затв. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Т47

Тищенко, Костянтин Миколайович

Іншомовні топоніми України : Етимонологічний словник-посібник /

К. М. Тищенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 240 c. – 41 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45

Українська мова для абітурієнтів: Метод. вказ. : Метод. вказ. / Уклад. Н. А. Баракатова, Г. А. Коцюбовська; ДНУ. – Д. : Вид-во ДНУ, 2004. – 19 c. – 75 к.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 5, УБГ. – 15)

42

Ч-16

Чала, Юлія Петрівна

How to shine in English : Практикум з перекладу англ. фразових дієслів. Для студ. ВНЗ / Ю. П. Чала. – К. : Освіта України, 2010. –

250 c. – Реком. МОНУ. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ш44

Шелудько, І. М.

Практичний словник виробничої термінології : Відтворення видання 1931 р. / І. М. Шелудько. – Х. : Радянська школа, 2008. – 123 c. –

22 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Я49

Якушин, Борис Владимирович

Гипотезы о происхождении языка : Монография / Б. В. Якушин ; Отв. ред. Г. В. Степанова. – М. : Наука, 1985. – 136 c. – (Науч.-попул. серия). – 50 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4

Я96

Яшенкова, Ольга Володимирівна

Основи теорії мовної комунікації : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. В. Яшенкова. – К. : Академія, 2010. – 312 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 39 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.521

Б24

Баранова, Оксана Олександрівна

Екологічні особливості альгоугруповань відвалів Кривбасу та їх участь у біогеоценотичних процесах : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / О. О. Баранова. – Мелітополь : Б. в., 2010. – 234 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

504.5(075.8)

К49

Клименко, Микола Олександрович

Техноекологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. О. Клименко. – К. : Академія, 2011. – 256 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 35 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 2, УБП. – 3)

51 - Математика

512.54:53

Л93

Любарский, Григорий Яковлевич

Теория групп и физика / Г. Я. Любарский. – М. : Наука, 1986. – 222 c. : ил. – 70 к., 16 грн.

Кільк. прим.: 6 (Б3. – 1, ВНЛ. – 5)

517.5

А43

Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій :

Зб. наук. праць. Т. 14 / Наук. ред. О. П. Приставка. – Д. : Вид-во ДНУ

ім. О. Гончара, 2010. – 198 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

519.6(075.8)

Б73

Боглаев, Юрий Павлович

Вычислительная математика и программирование : Учеб. пособ. для ВУЗОВ / Ю. П. Боглаев. – М. : Высш. школа, 1990. – 544 c. – 1 р. 30 к.

Кільк. прим.: 61 (ВНЛ. – 5, УБП. – 40, Чз2. – 2, КПМ. – 5, ФТФ. – 3, Б3. – 6)

517.5

С44

Скороходов, Дмитро Сергійович

Нерівності типу Колмогорова для функцій однієї змінної та їх застосування : Дис . ... канд фіз.-мат. наук: 01.01.01 /

Д. С. Скороходов. – Д. : Б. в., 2010. – 149 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

518.12(076)

Ч-48

Черкасова, Мария Павловна

Сборник задач по численным методам / М. П. Черкасова. – Минск : Вышэйш. школа, 1967. – 296 c. – 70 к., 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

523.7

В54

Витинский, Юрий Иванович

Солнечная активность / Ю. И. Витинский. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Наука, 1983. – 192 c. – 35 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

52(09)

Щ33

Щеглов, П. В.

Отраженные в небе мифы Земли / П. В. Щеглов. – М. : Наука, 1986. – 110 c. : ил. – 35 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, Б3. – 1)

53 - Фізика

539.2

С91

Сучасні методи дослідження структури речовини : Спец. фізичний практикум. Навч. посіб. / За заг. ред. В. Б. Лободи. – Суми : Універ. книга, 2010. – 259 c. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

54- Хімія. Кристалографія. Мінералогія

548(075.8)

В75

Ворошилов, Юрий Витальевич

Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов : Учеб. для студ. Геолог., горных, физ. и хим. спец. вузов / Ю. В. Ворошилов, В. И. Павлишин ; Отв. ред. С. А. Довгый. – К. : КНТ, 2011. – 568 c. – Утв. МОНУ. – 100 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(075.3)

П57

Попель, Павло Петрович

Хімія : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель ;

Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 208 c. : іл. – Реком. МОНУ. –

30 грн. 72 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54-386

С44

Скопенко, Виктор Васильевич

Современные проблемы координационной химии. Химические формы комплексов металлов в газовой фазе и растворах / В. В. Скопенко,

Л. И. Савранский. – К. : Лыбидь, 2010. – 288 c. – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55 — Геологія. Науки про землю

551.4(075.8)

С79

Стецюк, Володимир Васильович

Екологічна геоморфологія України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. В. Стецюк ; Г. І. Рудько, Т. І. Ткаченко. – К. : Слово, 2010. – 368 c. – Реком. МОНУ. – 51 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.4

Т70

Троицкий, Владилен Александрович

Записки Харитона Лаптева / В. А. Троицкий. – М. : Мысль, 1982. –

144 c. : ил. – (Замечат. географы и путешественники). – 20 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1)

57 — Біологічні науки в цілому

577.1(076)

Б67

Біологічна хімія : Підручник. / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко,

Є.Я. Левітін. – Суми : Універ. книга, 2011. – 510 c. – Затв. МОНУ для студ. ВНЗ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(092)

Л93

Любищев Александр Александрович 1890-1972 (Известный биолог) / Под ред. П. Г. Светлова. – Л. : Наука, 1982. – 143 c. – 60 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

58 - Ботаніка

58

Т37

Тетюрев, Владимир Алексеевич

Спросим мнение самого растения / В. А. Тетюрев. – М. : Дет. л-ра., 1984. – 92 c. – (Знай и умей). – 20к., 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

59 - Зоологія

595.786(477.63)

Б63

Біологічне різноманіття України Дніпропетровська обл. Вищі різновусі лускокрилі. Ч.2. Совки (Lepidoptera: Noctuidae) : Монографія / З. Ф. Ключко, К. К. Голобородько, О. Є. Пахомов, В. О. Афанасьева. – Д. : ДНУ, 2011. – 508 c. – 47 грн.

Кільк. прим.: 45 (КСХ. – 3, УБП. – 42)

59(075.8)

Б90

Булахов, Валентин Леонтійович

Функціональна зоологія : Підруч. для студ. ВНЗ / В. Л. Булахов ;

О. Є. Пахомов. – Д. : ДНУ, 2011. – 392 c. – Затв. МОНУ. – 29 грн.

Кільк. прим.: 95 (КСХ. – 5, УБП. – 90)

595.771(477)

Ж86

Жуков, Олександр Вікторович

Економічні матриці мезофауни лісових грунтів степового Придніпров'я : Дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.16 / О. В. Жуков. – Д. : Б. в., 2009. – 382 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

595.42

И39

Изучение членистоногих убежищного комплекса в природных очагах трансмиссивных вирусных инфекций : Руководство по работе в полевых лабораторных условиях / А. А. Тагильцева, А. Н. Тарасевич,

И. И. Богданов, В. В. Якименко. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1990. – 106 c. – 1 р. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

591.5(075.8)

К66

Корж, Олександр Павлович

Етологія тварин : Навч. посіб. для студ ВНЗ / О. П. Корж. – Суми : Універ. книга, 2011. – 236 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

599

М69

Михеев, Алексей Владимирович

Опосредствованные информационные процессы млекопитающих в лесных биогеоценозах юго-востока Украины : Дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.16 / А. В. Михеев. – Д. : Б. и., 2010. – 483 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

61 — Медичні науки

612.821

(075.8)

К12

Кабашнюк, В. О.

Психофізіологія : Навч. посіб. / В. О. Кабашнюк ,

В. К. Гаврилькевич. – Л. : Новий Світ - 2000, 2006. – 200 c. – Реком. МОНУ. – 32 грн. 64 к.

615(075)

О-75

Основи підприємницької діяльності у фармації : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред. В. М. Толочка. – Х. : Тимченко А. М., 2009. – 312 c. – Реком. МОНУ. – 76 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.34

П27

Пєрєдєрій, В. Г.

Целіакія: особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування : Метод. Реком.ї / В. Г. Пєрєдєрій, О. Ю. Губська, О. М. Кожевніков. – К., 2010. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615.825

П36

Пічурін, В. В.

Методичні вказівки щодо виконання студентами навчальної секції фізичної реабілітації ранкової гігієнічної гімнастики / В. В. Пічурін,

М. С. Матюшенко, Ю. О. Забияко ; ДНУ ім. О. Гончара. Каф. фіз. вихов. та спорту. – Д., 2011. – 30 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

615.825

П36

Пчурін, В. В.

Особливості застосування фізичних вправ студентами навчальної секції фізичної реабілітації із захворюваннями травної системи : Метод. реком. для студ. навч. секції фізичної / В. В. Пчурін, Н. В. Бачинська. – Д., 2010. – 30 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

616.6

Т19

Тареев, Евгений Михайлович

Нефриты / Е. М. Тареев. – М. : Медгиз, 1958. – 667 c. – 5 грн., 18 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

612.3(075.8)

Ф68

Фізіологія харчування : Підруч. для студ. ВНЗ / Л. Ф. Павлоцька,

Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін та ін. – Суми : Універ.

книга, 2011. – 473 c. – Реком. МОНУ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62 — Машинобудування. Техніка в цілому

621.38

Б79

Болюх, Володимир Федорович

Основи електроніки та мікропроцесорної техніки : Навч. посіб. для студ. усіх неелектротехнічних спец. / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько ; За ред. В. Г. Данька. – К. : Освіта України, 2011. – 260 c. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.39(075.8)

В75

Воробієнко, П. П.

Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підруч. для стд. ВНЗ /

П. П. Воробієнко ; Л. А. Нікітюк, П. І. Резніченко. – К. : Самміт-книга, 2010. – 640 c. – Затв. МОНУ. – 158 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.0

Г20

Гарнець, Володимир Миколайович

Методологія створення машин : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. М. Гарнець, А. В. Безух. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 376 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.396.2

(075.8)

К49

Климаш, Михайло Михайлович

Технології мереж мобільного зв'язку : Навч. посіб. для студ. спец. ";Телекомунікації"; / М. М. Климаш ; В. О. Пелішок,

П. М. Михайленич. – К. : Освіта України, 2010. – 624 c. – Реком. МОНУ. – 102 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.1

М36

Мацевитый, Юрий Михайлович

Электрическое моделирование нелинейных задач технической теплофизики / Ю. М. Мацевитый ; АН УССР. Ин-т проблем машиностроения. – К. : Наук. думка, 1977. – 254 c. : ил. – 2 р. 76 к., 6грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

620.2(03)

П58

Попович, Василь В.

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : Словник-довідник / В. В. Попович, В. В. Попович. – Л. : Світ, 2010. – 304 c. – Реком. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.131.2

Р82

Рубинштейн, Абраким Яковлевич

Биогенные грунты / А. Я. Рубинштейн. – М. : Наука, 1986. – 88 c. –

1 р., 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

629.7

С40

Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки : Зб. наук. праць. Т. 10 / Наук. ред. А. С. Макарова; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2010. – 123 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

621.319

С74

Справочник по электрическим конденсаторам / Под общ. ред.

И. И. Четверткова, В. Ф. Смирнова. – М. : Радио и связь, 1983. – 576 c. – 2 р., 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

620.1

Т38

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Практикум : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Попович, А. І. Кандир,

Е. І. Плешакова та інш. – Л. : Світ, 2009. – 552 c. – Реком. МОНУ. –

85 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.3

Ш61

Шимони, К.

Теоретическая электротехника / К. Шимони ; Пер.с нем.

К. М. Поливанова. – М. : Мир, 1964. – 773 c. – 3 р. 60 к., 25 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

621.039

Щ61

Щербак, Юрій Миколайович

Чорнобиль : Документальна повість / Ю. М. Щербак. – К. : Дніпро, 1989. – 223 c. – (Романи й повісті). – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

63 — Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. № 152. Ч. 2 : Серія ";Лісівництво та декоративне садівництво"; / Відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010. – 411 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 155. Ч. 2 : Серія ";Педагогіка. Психологія. Філософія"; / Відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010. – 364 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 156 : Серія ";Право"; / Відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010. – 317 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 154, Ч. 3 / Відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010. – 325 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630

Н35

Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : Зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.15. Глобальні зміни клімату: загроза людству та механізми відвернення / Гол. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2009. – 308 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

630

Н35

Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : Зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.14. Глобальні зміни клімату: загроза людству та механізми відвернення / Гол. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2009. – 308 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

64 - Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

640.43 – Ресторани. Готелі

640.43

А43

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі : Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів 23 березня 2011 р.: У 2-х ч. Ч. 1 / Відп. ред. О. І. Черевко. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 499 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

640.43

А43

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі : Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів 23 березня 2011 р.: У 2-х ч. Ч. 2 / Відп. ред. О. І. Черевко. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 475 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

65 — Керування підприємствами. Менеджмент.

Організація виробництва, торгівлі

та транспорту, зв'язку, поліграфії

655.06

У45

Українська академія друкарства. Наукові записки : Наук.-техн. зб.

№ 1 (17) / Гол. ред. Б. В. Дурняк. – Л. : УАД, 2010. – 214 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

655.06

У45

Українська академія друкарства. Наукові записки : Наук.-техн. зб.

№ 2 (18) / Гол. ред. Б. В. Дурняк. – Л. : УАД, 2010. – 176 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66 — Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

66.074(031)

Г19

Ганз, Семен Наумович

Очистка промышленных газов : Справ. пособ. / С. Н. Ганз. – Д. : Промінь, 1977. – 117 c. – 53 к., 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 1, КСХ. – 1)

664(075.8)

Д46

Димань, Тетяна Миколаївна

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : Підруч. для студ. ВНЗ / Т. М. Димань ; Т. Г. Мазур. – К. : Академія, 2011. – 520 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБП. – 3)

664.34

П31

Пешук, Людмила Василівна

Біохімія та технологія оліє-жирової сировини : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн. 96 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.846

Д18

Даниленко, Борис Петрович

Ремонт магнитофонов : Справ. пособ. / Б. П. Даниленко ;

И. И. Манкевич. – Минск : Беларусь, 1989. – 463 c. : ил. – 2 р., 10 грн.

687

Г85

Грищенко, Алла Прокофьевна

Раскрой детской одежды / А. П. Грищенко. – Х. : Прапор, 1976. –

159 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

Р89

Русское искусство второй половины XVIII-первой половины XIX в. : Материалы и исслед. / АН СССР, ВНИИ искусствознания. Под ред.

Т. В. Алексеевой. – М. : Наука, 1979. – 215 c. : ил. – 2 р. 40 к., 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

71 -- Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

711.4

П78

Проблеми розвитку міського середовища : Наук.-техн. зб.. Вип. 4 / Гол. ред. М. В. Омельяненко. – К. : НАУ, 2010. – 176 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

74- Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

746.3(477)

Ч-90

Чумарна, Марія Іванівна

Код української вишивки / М. І. Чумарна. – Л. : Апріорі, 2008. – 192 c. : ілюстр. – 153 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

746.3(477)

Ч-90

Чумарна, Марія Іванівна

Вишивання долі : Символика і техніка шитва / М. І. Чумарна. – Л. : Апріорі, 2009. – 88 c. : ілюстр. – 54 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75 Живопис

75(45)

К82

Кристофанелли, Роландо

Дневник Микеланджело Неистового / Р. Кристофанелли. – М. : Радуга. – 416 c. – 1 р. 30 к., 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

75/76

М38

Машковцев, Николай Георгиевич

Из истории русской художественной культуры / Н. Г. Машковцев. – М. : Сов. художник, 1982. – 327 c. : ил. – (Б-ка искусствознания). – 3 р., 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

796.51

Б87

Бринк, Иван Юрьевич

Ателье туриста / И. Ю. Бринк ; М. П. Бондарец. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 143 c. – (Туризм для всех). – 55 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

796(41)

Г18

Гамбург, Леонид Александрович

Британия: Сотворение спорта / Л. А. Гамбург. – К. : Саммит-книга, 2010. – 246 c. : иллюстр. – 92 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794

Г97

Гуфельд, Эдуард Ефимович

Краткая энциклопедия шахматных дебютов / Э. Е. Гуфельд. – К. : Здоров'я, 1986. – 135 c. – 35 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792.54

К84

Соломія Крушельницька. Міста і слава / Авт.-упоряд. Г. Тихобаєва,

І. Криворучка. – Л. : Апріорі, 2009. – 167 c. : ілюстр. + CD. –

195 грн. 84 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

Р44

Рети, Рихард

Современный учебник шахматной игры : Принципы шахмат. искусства в их ист. развитии / Р. Рети ; Пер.с нем. Л. Абрамова. –

3-е изд. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 207 c. : ил. – 1 р., 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8 - Літературознавство

8

Б40

Безродних, Ірина Геннадіївна

Поезія ";кавалерів"; у контексті формування рокайльної традиції в літературі Англії : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / І. Г. Безродних. – Д. : Б. в., 2010. – 233 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Б61

Білоус, Петро Васильович

Українська література XI-XVIII ст. : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

П. В. Білоус. – К. : Академія, 2010. – 360 c. – (САМ). – Реком. МОНУ. – 47 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)

8

Г56

Гнатюк, Михайло Іванович

Іван Франко і проблеми літератури : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

М. І. Гнатюк. – К. : Академія, 2011. – 240 c. – (Альма - матер). – Реком. МОНУ. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г67

Горак, Роман Дмитрович

Кров на чорній ріллі : Есе-біографія Василя Стефаника / Р. Д. Горак. – К. : Академія, 2010. – 608 c. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г94

Гуменний, Микола

Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: компаративний аспект : Монографія / М. Гуменний. – К. : Євшан-зілля, 2009. – 320 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8(075.8)

Д13

Давиденко, Галина Йосипівна

Історія зарубіжної літератури XX століття : Навч. посіб. /

Г. Й. Давиденко ; Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. – 3-те вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 488 c. – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8(075.8)

Д13

Давиденко, Галина Йосипівна

Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття : Навч. посіб. / Г. Й. Давиденко ; О. М. Чайка. – 3-те вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 400 c. – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 86 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Д99

Дяченко, Світлана Іванівна

Українська література для іноземних студентів : Підруч. для інозем. студ. ВНЗ / С. І. Дяченко. – К. : Академія, 2010. – 312 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 40 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 3)

8

З-23

Залеська-Онишкевич, Лариса М. Л.

Текст і гра. Модерна українська драма / Л. М. Залеська-Онишкевич. – Л. : Літопис, 2009. – 472 c. – 65 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

И74

Информационный бюллетень УАПРЯЛ. Вып. 21 / Глав. ред.

Л. А. Кудрявцева. – К. : ПП Недвига О. Л., 2011. – 208 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К56

Ковальова, Ярослава Василівна

Філософія та поетика художнього міфу Еліаса Канетті (автобіографічна трилогія ) : Дис ... канд. філол. наук: 10.01.04 /

Я. В. Ковальова. – Д. : Б. в., 2010. – 238 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Л64

Литовченко, Наталія Анатоліївна

Поетика назви вікторіанського роману : Дис. ...канд. філол. наук: 10.01.04 / Н. А. Литовченко. – Д. : Б. в., 2010. – 241 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Л93

Любарева, Елена Петровна

Эдуард Багрицкий. Жизнь и творчество / Е. П. Любарева. – М. : Сов. писатель, 1964. – 243 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

М21

Малэк, Элиза

Разыскания по русской литературе ХVII - XVIII вв. : Забытые и малоизученные проиведения / Э. Малэк. – С.Пб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2008. – 400 c. – 65 грн. 28 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М21

Малютіна, Наталія Павлівна

Українська драматургія кінця XIX-початку XX ст. : Навч. посіб. для студ ВНЗ / Н. П. Малютіна. – К. : Академвидав, 2010. – 256 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 36 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, УБГ. – 2)

8

М22

Мамонов, Анатолий Иванович

Пушкин в Японии / А. И. Мамонов. – М. : Наука, 1984. – 327 c. –

1р. 20 к., 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

М71

Мірошниченко, Леся Федорівна

Методика викладання світової літератури в середніх закладах : Підруч. для студ. ВНЗ / Л. Ф. Мірошниченко. – К. : Слово, 2010. –

432 c. – Затв. МОНУ. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

О-13

Обертас, Олесь Євгенович

Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і - початок 1970-х років) : Монографія / О. Є. Обертас. – К. : Смолоскип, 2010. – 300 c. – 30 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П32

Пилипей, Олена Валеріївна

Особливості художнього втілення авторської позиції в творчості Миколи Хвильового : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 /

О. В. Пилипей. – Кривий Ріг : Б. в., 2010. – 216 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

П35

Письменництво: важкий хрест чи лавровий вінець? : анкета / Упоряд. В. Бондар. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 368 c. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Р88

Руснак, Ірина Євгеніївна

Український фольклор : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Є. Руснак. – К. : Академія, 2010. – 304 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 39 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)

8

С48

Словник тропів і стилістичних фігур / Автор-уклад. В. Ф. Святовець. – К. : Академія, 2011. – 176 c. – (Nota-bene). – 32 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С89

Сунь, Цзявень

Личность и творческое наследие А. С. Пушкина в Китае: особенности переводов, интерпретации, осмысления : Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.05 / Ц. Сунь. – Х. : Б. и., 2010. – 249 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Т23

Татаренко, Алла

Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) : Монографія. / А. Татаренко. – Л. : ПАІС, 2010. – 544 c. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

У45

Українська література XI-XVIII ст. : Хрестоматія / За ред.

П. В. Білоуса. – К. : Академія, 2011. – 688 c. – Реком. МОНУ. – 81 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 1, УБГ. – 8, Чз3. – 1)

8

Ф83

Франко-Ключко, Анна

Для тебе, тату / А. Франко-Ключко. – К. : Ярославів Вал, 2010. –

569 c. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84 — Художня література

84(4Рос)6

А44

Акунин, Борис

Шпионский роман / Б. Акунин. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 320 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. №2). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

А66

Андрусяк, Іван

Неможливості мови : Вірші й переклади. Сучасна поезія /

І. Андрусяк. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 152 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

Б21

Бальзак, Оноре де

Шагренева кожа : Роман, новеллы, очерки / О. д. Бальзак ; Пер.с фр.

Б. Грифцова, А. Ясного, И. Брюсовой. – К. : ЗАО ";Комсомольская правда - Украина";, 2008. – 368 c. – (Кн. коллекция ";Комсомольской правды"; в Украине, ХIХ век, Т. 14). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фран)

Б26

Барт, Ролан

Фрагменты речи влюбленного / Р. Барт ; Ред. пер. и вступ. ст.

. Зенкина ; Пер.с фр. В. Лапицкого. – М. : Изд-ская фирма ";Ad Marginem";, 1999. – 432 c. – (Коллекция ";Философия по краям";)

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Ісп)

Б43

Белли, Джоконда

Воскрешение королевы / Д. Белли ; Пер.с исп. Е. А. Матерновской. – М. : Мир книги, 2008. – 320 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б59

Бідняк, Григорій Прокопович

Твори у восьми томах : Алфавітний покажчик поезій, пісень та романів. Т. І - VIII / Г. П. Бідняк. – Д. : Всеукр. вид-во ";Січ";, 2009. –

68 c. – 22 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б59

Бідняк, Григорій Прокопович

Твори у восьми томах : Алфавітний покажчик поезій, пісень та романів. Т. VIII. Кн. 3. Месія: роман-сповідь / Г. П. Бідняк. – Д. : Всеукр. вид-во ";Січ";, 2010. – 451 c. – 33 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б81

Бондаренко, Станіслав Григорович

От я вся - я свято, або Віхола лохів / С. Г. Бондаренко. – 2-ге вид. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 200 c. – 21 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Б81

Бондарь, Илья

Не мудрствуя лукаво: Аффективно-сатирическая повесть; Признать конем: Сатирико-юридическая повесть / И. Бондарь. – Д. : АРТ-Пресс, 2008. – 192 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)4

В27

Велесова книга - Волховник : Наук. текстологічне досл., переклад, словник / Літ. пер. упорядкув. та комент. Г. С. Лозко. – 5-те вид. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 520 c. : ил. – (Пам`ятки релігійної думки Русі - України). – 79 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Рос)6

В27

Веллер, Михаил

Легенды Невского проспекта / М. Веллер. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 320 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. № 3). –

24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)6

В31

Вербер, Бернар

Зеркало Кассандры / Б. Вербер ; Пер.с фр. К. Левиной. – М. : Рипол Классик, 2010. – 576 c. – 107 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

В35

Верн, . Жуль

Дети капитана Гранта : Роман для сред. шк. возр. / Ж. Верн ; Пер.с фр. А. Бекетовой и Н. С. Габинского. – К. : Веселка, 1979. – 535 c. : ил. –

10 грн.

Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)

84(4Укр)5

В35

Вертоград. Українське поетичне тисячоліття : Антологія / Упоряд., передм. І. Лучука. – Т. : Богдан, 2009. – 960 c. – (Серія поетичних антологій Дивоовид). – 110 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

В67

Волкова, Людмила

Пируэты судьбы : Повести и рассказы / Л. Волкова. – Д. : ИМА-пресс, 2008. – 476 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Нор)

Г68

Гордер, Юстейн

Помаранчева дівчинка : Роман / Ю. Гордер ; Пер.з норв. Н. Іванчук. – Л. : Літопис, 2009. – 152 c. – 24 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Нор)

Ґ68

Ґордер, Юстейн

Vita brevis. Лист Емілії до Аврелія Авґустина / Ю. Ґордер ; Пер.з норв. Н. Іваничук. – Л. : Літопис, 2009. – 168 c. – 20 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Г85

Гришковец, Евгений

The Dreadnoughts. Дредноуты : Пьеса для женщин. Монолог (Спектакль, который не получился) / Е. Гришковец ; Ил. Р. Кулешова. – М. : Махаон, 2008. – 80 c. – 80 грн. 64 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Г91

Грушко-Колінько, Зінаїда

Від неба, від землі, від серця : Вірші / З. Грушко-Колінько. – Д. : Гамалія, 2010. – 16 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г93

Гужва, Валерій Федорович

Вежа : Поезії / В. Ф. Гужва. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 178 c. –

24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(Укр-Дні)6

Д18

Данканич, Михайло Павлович

В полоні мрій : Вірши / М. П. Данканич. – Д. : Гамалія, 2009. – 68 c. – 16 грн. 80 к.

84(4Укр-4Дні)6

Д30

Демедецкая, Лариса Евгеньевна

Прошлое-со мной : Стихи / Л. Е. Демедецкая. – Д. : Гамалія, 2010. –

68 c. – 13 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д66

Домазар, Сергій

Замок над Водаєм : Роман / С. Домазар. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 352 c. – (Українська Кліо). – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д66

Домонтович, Віктор

Дівчина з ведмедиком: Роман; Болотяна Лукроза: Оповідання та нариси / В. Домонтович. – К. : Критика, 2000. – 411 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д72

Драч, Иван Федорович

Слово / И. Ф. Драч ; Авт. вступ. ст. В. Л. Скуратовский. – К. : Либідь, 2009. – 448 c. – 38 грн. 32 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К68

Короненко, Світлана Анатоліївна

Нічний політ : Лірика / С. А. Короненко. – К. : Ярославів Вал, 2009. – 150 c. : ил. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К72

Костенко, Ліна Василівна

Річка Геракліта / Л. В. Костенко. – К. : Либідь, 2011. – 336 c. : ил. + CD-ROM. – 142 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(7Бра)

К76

Коэльо, Пауло

Вероника решает умереть / П. Коэльо ; Пер.с порт. под ред. И. Старых, Ю. Смирнова. – К. : София, 2007. – 272 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К78

Кралюк, Петро

Шестиднев, або Корона роду Острозького : Роман / П. Кралюк. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 320 c. – (Українська Кліо). – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

К82

Кристи, Агата

Зернышки в кармане. Немезида : Детективные романы / А. Кристи ; Пер.с англ. М. Загот, П. Рубцова. – М. : Эксмо, 2009. – 448 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Л63

Листопад, Антоніна

Соловки : Поетична епопея / А. Листопад. – К. : Смолоскип, 2009. – 568 c. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Л67

Лиша, Раїса

Зірнула зірниця : Вибране і недруковане / Р. Лиша. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 334 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Л69

Логвин, Юрій

Таємна перлина : Роман / Ю. Логвин. – К. : Ярославів Вал, 2010. –

196 c. : ил. – 33 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Л84

Лукьяненко, Сергей Васильевич

Недотепа / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ, 2009. – 509 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Л84

Лукьяненко, Сергей Васильевич

Черновик : Фантастический роман / С. В. Лукьяненко. – М. : Астропринт, 2008. – 414 c. – (Звездный лабиринт). – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Спо)

М14

Майрон, Вики

Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир / В. Майрон ; Пер.с англ. И. Е. Полоцка. – М. : Изд-во Центрполиграф, 2010. – 255 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М19

Малкович, Іван

Все поруч : Вибрані вірші, переклади, есеї, інтерв'ю. / І. Малкович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 336 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М30

Марчук, Галина

Борозною любові : Роман / Г. Марчук. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 304 c. – 27 грн.60 к.

84(4Вел)

М87

Моэм, Сомерсет

Узорный покров:Роман; Рассказы : Пер. с англ. / С. Моэм. – М. : Хранитель, 2007. – 477 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

Н95

Нэйпир, Билл

Икона и крест / Б. Нэйпир. – М.; СПб : Эксмо: Домино, 2006. – 368 c. – (Книга-загадка книга-бестселлер). – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Іта)

О-41

Оджеро, Маргерита

Смертельный урок / М. Оджеро ; Пер.с итал. Ю. В. Шуйской. – М. : ООО ТД ";Изд-во Мир книги";, 2009. – 224 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-Дні)6

О-46

Озарение : Лит.- худож. альманах. – Д. : Южная Пальмира, 1997. –

40 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П32

Пикуль, Валентин Саввич

Моонзунд: роман-хроника. Миниатюры / В. С. Пикуль. – М. : Вече, АСТ, 2008. – 512 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П32

Пикуль, Валентин Саввич

Тайный советник : Исторические миниатюры / В. С. Пикуль. – М.; К. : Астрей: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 315 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. № 4). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П32

Підмогильний, Валер'ян Петрович

Місто : Для старшого шк. віку: Роман / В. П. Підмогильний. – К. : Школа, 2008. – 288 c. – (Б-ка шкільної класики). – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П84

Процюк, Степан Васильович

Троянда ритуального болю : Роман про Василя Стефаника /

С. В. Процюк. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2010. – 184 c. : ілюстр. – (Автографи часу). – 38 грн., 30 грн. 72 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

П84

Процюк, Степан Васильович

Жертвопринесення : Роман / С. В. Процюк. – Івано-Франківськ : Типовіт, 2007. – 207 c. – (Інша проза). – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

Р49

Рид, Майн

Всадник без головы : Роман / М. Рид ; Пер.с англ. А. Макаровой. – К. : ЗАО ";Комсомольская правда - Украина";, 2007. – 432 c. – (Кн. коллекция ";Комсомольской правды"; в Украине, ХIХ век, Т. 9). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

Р67

Ролинг, Джоан Кэтлин

Гарри Поттер и философский камень / Д. К. Ролинг ; Пер.с англ.

И. В. Оранского. – М. : РОСМЭН, 2009. – 400 c. – 53 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Р89

Русские поэты второй половины XIX века : Избранное: Книга для ученика и учителя / Сост.Ю. В.Орлицкий. – М. : АСТ: Астрель, 2006. – 585 c. – (Школа классики). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

С25

Свого не цурайтесь. Твори українських письменників про рідну мову : Антологія / Упоряд. В. Лучука; редакція, передм. І. Лучука. – Т. : Богдан, 2009. – 896 c. – (Серія поетичних антологій Дивоовид). –

110 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

С41

Сич, Олег

Uroboros : Роман / О. Сич. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2007. – 176 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

С44

Сковорода, Григорій

Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода ; За ред. Л. Ушкалова. – Х. : Майдан, 2010. – 1400 c. – 238 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

С44

Скотт, Вальтер

Айвенго : Іст. роман / В. Скотт ; Пер.з англ. Ю. Лісняк, Г. Лозинська. – К. : Школа, 2009. – 494 c. – (Б-ка шкільної класики). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

С53

Сновиди : Сни українських письменників / Упоряд. Т. Малкович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА--ГА, 2010. – 416 c. : фот. – (Доросла серія). –

35 грн. 84 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

С59

Соколов, Анатолий

Иерусалимская тетрадь : Стихотворения / А. Соколов. – Д. : Инновация, 2010. – 100 c. – 16 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

С59

Соколов, Анатолий

Гарнизон : Стихотворения, поэма, роман в стихах / А. Соколов. – Д. : Гамалія, 2009. – 108 c. – 16 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

С59

Соколов, Анатолий

Нежность : Лирика / А. Соколов. – Д. : Инновация, 2010. – 100 c. –

16 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

С67

Сотник, Юрий Вячеславович

Машка Самбо и Заноза; Приключение не удалось; Рассказы /

Ю. В. Сотник ; Илл. А. Босина. – М. : Эксмо, 2005. – 560 c. – На обл. назв. ";Вовка Грушин и другие";. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

С79

Стендаль

Красное и черное / Стендаль ; Вступ. статья Г. Кузнецовой ; Пер.с фр. Н. Любимова. – М. : Эксмо, 2008. – 624 c. – (Б-ка Всемирной Литературы). – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

С79

Стендаль

Красное и черное : Хроника Х1Х века: Роман в 2-х ч. / Стендаль ; Пер.с фр. С. Боброва и М. Богословской. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 447 c. – (Б-ка отечественной и зарубежной классики). – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Вел)

С80

Стивенсон, Роберт Луис

Клуб самоубийц. Избранное / Р. Л. Стивенсон ; Пер.с англ.

Т. Литвиновой, И. Кашкина, Н. Воложиной. – К. : ЗАО ";Комсомольская правда - Украина";, 2007. – 368 c. – (Кн. коллекция ";Комсомольской правды"; в Украине, ХIХ век, Т. 8). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

С87

Стругацкий, Аркадий Натанович

Обитаемый остров : Фантаст. роман / А. Н. Стругацкий,

Б. Н. Стругацкий. – М.; К. : АСТ, Астель; ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 315 c. – (Коллекция мировых бестселлеров № 5). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)5

Т53

Толстой, Лев Николаевич

Анна Каренина : Роман в восьми частях / Л. Н. Толстой. – Нальчик : Эльбрус, 1988. – 654 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Т56

Томская, Любовь Юрьевна

В пространстве чувств : Стихи / Л. Ю. Томская. – Д. : Гамалія, 2009. – 100 c. – 16 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Т56

Томская, Любовь Юрьевна

Прикосновение. : Стихи. / Л. Ю. Томская ; Н. А. Хорунжева. – Д. : Инновация, 2010. – 78 c. – 19 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Т98

Тютюнник, Григір Михайлович

Степова казка : Повісті, оповідання, казки для мол. та серед. шк. віку / Г. М. Тютюнник ; Упоряд. Л. Тютюнник. – К. : Веселка, 1990. – 302 c. : ілюстр. – (Шкільна б-ка). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

У13

Уайльд, Оскар

Женщина, не стоящая внимания : Пьесы / О. Уайльд ; Пер.с англ.

Н. Дарузес, М. Лорие, О. Холмской. – С.Пб. : Изд-ская Группа

";Азбука-классика";, 2009. – 320 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

Ф73

Флобер, Гюстав

Госпожа Бовари : Роман / Г. Флобер ; Пер.с фр. А. Чеботаревской. – К. : ЗАО ";Комсомольская правда - Украина";, 2007. – 368 c. – (Кн. коллекция ";Комсомольской правды"; в Украине, ХIХ век, Т. 4). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Х34

Хвильовий, Микола Григорович

Сині етюди : Новели, оповідання, етюди / М. Г. Хвильовий ; Упоряд. і передм. І. Ф. Драча. – К. : Радянський письменник, 1989. – 423 c. –

2 р. 60 к., 20 грн.

Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 6)

84(4Укр)5

Ш37

Шевченко, Тарас Григорович

Кобзар : Стихи. Поэмы / Т. Г. Шевченко. – К. : ЗАО ";Комсомольская правда - Украина";, 2007. – 352 c. – (Кн. коллекция ";Комсомольской правды"; в Украине, ХIХ век, Т. 5). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Ш37

Шевчук, Валерій Александрович

Птахи з невидимого острова : Роман, повісті / В. А. Шевчук. – К. : Радянський письменник, 1989. – 470 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Ш37

Шевчук, Валерій Олександрович

Роман юрби: хроніка ";безперспективної"; вулиці (1972-1991) /

В. О. Шевчук. – 2-ге вид. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2009. – 736 c. –

85 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(7Спо)

Ш42

Шелдон, Сидни

Истинное лицо : Роман / С. Шелдон ; Пер.с англ, В. А. Вебера. – М.;

К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 221 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. № 6). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Ш78

Шовкошитний, Володимир Федорович

Торкнутися небес : Сучасна поезія / В. Ф. Шовкошитний. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 220 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Спо)

Э72

Эппинг, Чарльз

Trust: опека / Ч. Эппинг ; Пер.с англ. И. Панченко. – Х.; Белгород :

Кн. Клуб ";Клуб семейного досуга";, 2008. – 352 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9 — Географія. Біографії. Історія

9(38)

Г79

Грейвс, Роберт

Мифы Древней Греции / Р. Грейвс ; Пер. с англ. под ред. и с послесл. А. А. Тахо-Годи. – М. : Прогресс, 1992. – 624 c. – 37 руб. 50 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, Чз3. – 1)

9(075.8)

М15

Макарчук, Степан Арсентійович

Джерелознавство історії України : Навч. посіб. / С. А. Макарчук. – Л. : Світ, 2008. – 512 c. : іл. – 67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(4)

М76

Молчанов, Николай Николаевич

Генерал де Голль / Н. Н. Молчанов. – 3-е изд. – М. : Междунар. отношения, 1988. – 479 c. : ил. – 3 р., 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

9(47)

Н62

Никитин, Александр Львович

Исследования и очерки к биографии А. В. Суворова / А. Л. Никитин. – С.Пб. : ";Дмитрий Буланин";, 2008. – 272 c. : иллюстр. – 43 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902 - Археологія

902

А87

Археологический вестник. № 3. / Отв. ред. Г. Н. Тощев; Запорожский гос. ун-т; Запорожский обл. краевед. музей. – Запорожье, 1992. – 48 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

К26

Карпатика. Вип. 39. Старожитності Карпатського ареалу / Відп. ред. В. Г. Котигорошко. – Ужгород : Вид-во УжНУ ";Говерла";, 2010. – 265 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

П32

Пиотровская, Елена Константиновна

";Христианская Топография Козьмы Индикоплова"; в древнерусской письменной традиции : (на материале дошедших фрагментов) /

Е. К. Пиотровская. – С.Пб. : Дмитрий Буланин, 2004. – 247 c. –

32 грн. 64 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

С30

Семенюк, Святослав

Історія українського народу / С. Семенюк. – Л. : Апріорі, 2010. – 608 c. + карта. – 108 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902(477)

У45

Українськи традиції і звичаї : Українська етногр., народні вірування, традиції, звичаї, обр. календар, свята, обереги: для дітей середн. шк. віку. – Х. : Фолио, 2008. – 318 c. : іл. – (Дитяча енциклопедія). –

22 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902(477)

Ш95

Шульга, Зеновія

До вінця. Українська весільна обрядодія / З. Шульга. – Л. : Апріорі, 2009. – 168 c. : іл. – 108 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908 - Краєзнавство

908(477.63)

М80

Мороз, Володимир Степанович

Краєзнавчі нариси з ісотії Придніпров`я: Історичні події і люди : Від найдавніших часів до початку XX ст. Монографія. / В. С. Мороз ;

В. С. Мороз. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2010. –

145 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477)

Р59

Роглєв, Христо Йосипович

Легендарні села України. The renowned Ukrainian Villages /

Х. Й. Роглєв ; Ю. А. Бошицький, І. А. Голубаха, Г. Б. Мунін ; Пер.з укр. на англ. Г. О. Телечук. – К. : Книга, 2009. – : іл. – (Культурно-історична спадщина України). – 136 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477)

У45

Україна і світ : (країни/теріторії світу, показн. соц.-екон.. розвитку, зв'язки з Україною, офіц. контакти). Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За заг. ред. В. Є. Сахарова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 416 c. – Реком. МОНУ. – 81 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91- Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

911.9(03)

С48

Словник рекреаційних термінів / Уклад. С. С. Бєляєва. – К. : Академія, 2011. – 184 c. – (Nota bene). – 34 грн. 24 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94- Загальна історія

94(477)

А56

Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей : Прилож. ко 2-му тому ";Истории города Харькова";, сост. Д. И. Багалеем и Д. П. Миллером. – Репринт. изд. – Х., 1993. –

40 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(477)

Б14

Багалей, Дмитрий Иванович

История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905) : Ист. моногр.: В 2-х т. Т. 1. XVII-XVIII века / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репринт. изд. – Х., 1993. – 572 c. : ил. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(477)

Б14

Багалей, Дмитрий Иванович

История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905) : Ист. моногр.: В 2-х т. Т. 2. XIX - начало ХХ века / Д. И. Багалей,

Д. П. Миллер. – Репринт. изд. – Х., 1993. – 982 c. : ил. – 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(4/6)

Б20

Балух, Василь Олексійович

Історія середніх віків : У 2-х т.: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. ВНЗ. Т.2. Високе і пізнє Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : Наші книги, 2011. – 616 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. –

100 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, УБГ. – 13)

94(4/6)

Б20

Балух, Василь Олексійович

Історія середніх віків : У 2-х т.: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. ВНЗ. Т.1. Раннє Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : Наші книги, 2010. – 496 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 81 грн.

Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 2, УБГ. – 12)

94(477)

Б40

Безотосний, Микола Трохимович

Українська державність, національна ідея та культура : Бібліогр. покажчик наук. та публіц. праць / М. Т. Безотосний. – Полтава : ПДАА, 2011. – 26 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Б70

Блок, Александр

Последние дни императорской власти / А. Блок. – С.Пб. : Ленинградское изд-во, 2008. – 224 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б87

Брецко, Федір Федорович

Історія України 1939-2009 років : Конспект-довідник / Ф. Ф. Брецко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 328 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

Д13

Давыдов, Александр Юрьевич

Мешочники и диктатура в России 1917-1921гг. / А. Ю. Давыдов. – С.Пб. : Алетейя, 2007. – : иллюстр. – (Левиафан: Государство. Общество. Личность). – 92 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

Д73

Древняя Русь в свете зарубежных источников : Хрестоматия. Том II. Византийские источники / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой, А. В. Подосинова. – М. : Русский Фонд Содействия Образаванию и Науке, 2010. – 384 c. – 76 грн. 16 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

Д73

Древняя Русь в свете зарубежных источников : Хрестоматия. Том III. Восточные источники / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой,

А. В. Подосинова. – М. : Русский Фонд Содействия Образаванию и Науке, 2010. – 264 c. – 65 грн.28 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д76

Друга світова війна в історичній пам'яті України : За матер. Українського ін-ту національної пам'яті / Упоряд.: Л. Герасименко,

Р. Пилявець,; Відп. ред. І. Юхновський. – К.; Ніжин : Видавець ПП Лисенко, 2010. – 248 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

Е14

Евгеньева, Мария

Любовники Екатерины : Репринтное издание / М. Евгеньева. – Д. : Днепропетровск, 1990. – 62 c. – 3 р., 3 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

94(4)

З-17

Зайбт, Фердинанд

Блиск і вбогість Середньовіччя. Історія з початком і кінцем /

Ф. Зайбт ; Наук. ред. Р. Паранько ; Пер.з нім. Х. Назаркевич. – Л. :

Вид-во Укр. Католицьк. Ун-ту, 2009. – 512 c. – 114 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(5)

И90

История Японии : Сборник ист. произведений / Под ред.

И. А. Настенко. – 6-е изд., доп. – М. : Русская панорама, 2010. – 512 c. – (История стран и народов). – 76 грн. 16 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

И99

Іваннікова, Людмила

Яків Новицький, Фолькльорист, історик, педагог / Л. Іваннікова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 388 c. – 92 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)(075.3)

І-90

Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. 9 кл. : Білети та відповіді + ключові дати + плани відповідей. – Т. : Навч. книга - Богдан, Б. р. – 77 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

К19

Каныгин, Юрий Михайлович

Роковой XX век (сатанизм в истории) : Ист.-публицист. исслед. /

Ю. М. Каныгин. – К. : Арий, 2010. – 592 c. – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К82

Кривошея, В. В.

Неурядова старшина Гетьманщини. / В. В. Кривошея ; І. І. Кривошея, О. В. Кривошея. – К. : Стилос, 2009. – 432 c. – 108 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Л81

Лощиц, Юрий Михайлович

Дмитрий Донской / Ю. М. Лощиц. – М. : Воениздат, 1984. – 351 c. : ил. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(4/6)

Л96

Люттвак, Эдвард

Стратегия Византийской империи / Э. Люттвак ; Пер.с англ.

А. Н. Коваля. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. – 664 c. – 97 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

Н19

Назаренко, Александр Васильевич

Древняя Русь и славяне : (историко-филол. исслед.) /

А. В. Назаренко. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. – 528 c. – 65 грн. 28 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

Р97

Рюзен, Йорн

Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен ; Пер.з нім.

В. Кам'янець. – Л. : Літопис, 2010. – 358 c. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1

94(477)

С30

Семченко, Наталия Витальевна

Охота на правду : Современное исследование украинского государства / Н. В. Семченко. – К. : Саммит-книга, 2010. – 256 c. –

66 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(73)

С40

Сиротинская, Мария Моисеевна

Американское общество и Французская республика 1848-1852 : Монография / М. М. Сиротинская. – М. : ИВИ РАН, 2003. – 284 c. –

32 грн. 64 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С47

Слащов, Яков Александрович

Белый Крым, 1920 г. : Мемуары и документы / Я. А. Слащов. – М. : Наука, 1990. – 267 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(3)(075)

С52

Смышляев, Александр Леонидович

История древнего Рима от Ромула до Гракхов : Учеб. пособ. /

А. Л. Смышляев. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2007. – 200 c. – 38 грн. 08 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(7)

Т42

Тіндалл, Джордж Бравн

Історія Америки / Д. Б. Тіндалл ; Д. Е. Шай ; Пер.Л. Притули,

Г. Сташків, О. Щур. – 6-те вид. – Л. : Літопис, 2010. – 904 c. – 240 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Україна крізь віки : Зб. наук. праць на пошану акад. НАН України проф. В. Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. – К. : Інститут історії України, 2010. – 1096 c. – 144 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Українки в історії: нові сторінки. – К. : Либідь, 2010. – 264 c. : іл. –

71 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У59

Універсали Івана Мазепи 1687-1709 : Матеріали до українського дипломатарію. Ч.1. – Київ-Львів : НТШ, 2002. – 757 c. – (Універсали українських гетьманів). – 89 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У59

Універсали Івана Мазепи 1687-1709 : Матеріали до українського дипломатарію. Ч.2. – Київ-Львів : НТШ, 2006. – 763 c. – (Універсали українських гетьманів). – 89 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

G26

Gaudeamus igitur:Сборник статей к 60-летию А. В. Подосинова : Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой, Г. Р. Цецхладзе. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. – 488 c. – 65 грн. 28 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

“Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за травень місяць 421 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки

http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Воропай А.Т., Міщенко Л. І. , Пікуш С. А.,

Венглінська О. В.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.

Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (1)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень № 2 нових надходжень літератури у лютому 2011 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Д85 Дуцяк ...
 2. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (2)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень № 12 нових надходжень літератури у грудні 2010 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Б48 ...
 3. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень № 11 нових надходжень літератури у листопаді 2010 року м. Дніпропетровськ ... 1) 519.6 Д54 Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. О. Гончара Вісник Т.18. №8. ...
 4. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (1)

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2011 року м. Дніпропетровськ ... хімічного факультету Дніпропетровськогонаціональногоуніверситету імені ОлесяГончара (Наукові ...
 5. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (2)

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2011 року м. Дніпропетровськ ... КСХ. – 5) 57 Д54 Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончара. Вісник №7, Т.19 : ...

Другие похожие документы..