Главная > Документ


RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Licenzētās akadēmiskās maģistra studiju programmas

"Materiālu nanotehnoloģijas" (45526)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Rīga – 2012

SATURS

SATURS

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

4

2. Studiju programmas ORGAnizācija

5

2.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā

6

2.2. Studiju procesa kvalitātes vērtējuma sistēma

7

3. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN TAJĀ IEKĻAUTO LEKCIJU KURSU, PRAKTISKO NODARBĪBU, SEMINĀRU UN CITU STUDIJU PASĀKUMU APRAKSTS

7

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

9

5. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA

10

6. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS

11

7. STUDĒJOŠIE

11

8. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS

12

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS.

13

10. ĀRĒJIE SAKARI

13

10.1. Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem

13

10.2. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība

14

11. KOPSAVILKUMS

15

12. PASĀKUMI MAĢISTRU PROGRAMMAS "MATERIĀLU NANOTEHNOLOĢIJAS" TĀLĀKAI PILNVEIDOŠANAI

16

Pašnovērtējuma pielikumu rādītājs

1. Pielikums

RTU Senāta lēmums par maģistra studiju programmu „Materiālu nanotehnoloģijas”

18

2. Pielikums

Studiju plāni

21

3. Pielikums

Maģistra studiju programmas„Materiālu nanotehnoloģijas” studiju saturs un realizācijas apraksts

26

4. Pielikums

Maģistra studiju programmas „Materiālu nanotehnoloģijas” studentu pētniecisko darbu tēmas un to vadītāji

35

5. Pielikums

Maģistra studiju programmas „Materiālu nanotehnoloģijas” studentu publikācijas

38

6. Pielikums

Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas

41

7. Pielikums

Apliecinājums par akadēmiskā personāla zinātnisko grādu

153

8. Pielikums

Apliecinājums par akadēmiskā personāla ievēlēšanas vietu

155

9. Pielikums

MLĶF realizētie zinātniskie granti, līgumdarbi, valsts programmas, starptautiskie projekti (2010.-2012.)

157

10. Pielikums

Akadēmiskā personāla metodisko darbu un zinātnisko publikāciju saraksti 2010.-2012.

161

11. Pielikums

Materiāli-tehniskās bāzes pilnveide 2010.-2012.

174

12. Pielikums

Starptautisko sadarbība, mācību spēku mobilitāte 2010.-2012.

176

13. Pielikums

Apliecinājums par studējošo nodrošinājumu turpināt izglītības ieguvi

179

14. Pielikums

Studiju kursu apraksti

181

15. Pielikums

Izsniedzamā diploma paraugs

262

 1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Materiālu nanotehnoloģijas” mērķis ir sagatavot augsta līmeņa speciālistus nanomateriālos un nanotehnoloģijās, neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās, kas pārzina šo nanomateriālu ieguves tehnoloģijas un prot tās pielietot zinātniski pētnieciskai darbībai.

Iegūstamais grāds: inženierzinātņu akadēmiskais maģistra grāds nanotehnoloģijās (lūdzu skatīt pielikumu.Nr.1).

Maģistra studiju programmas pamatuzdevums ir nodrošināt studējošiem iespēju apgūt zināšanas vairākos ar nanomateriālu tehnoloģijām saistīto fundamentālo zinātņu laukos, apgūt specifiskas ar nanomateriālu sintēzi un pētīšanas metodēm saistītas profesionāla rakstura disciplīnas, apgūt atsevišķus humanitāros vai sociālos priekšmetus, kā arī ekonomikas vai vadības priekšmetus.

Programmas uzdevumi raksturojami ar zinātniskā grāda ieguvēja kompetenci, zināšanām, spējām un prasmēm:

 • kompetenci veikt pētniecisko darbu;

 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus ar nanomateriāliem saistītajos jautājumos neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās;

 • padziļinātas un paplašinātas zināšanas, izpratne nanotehnoloģiju saistītajos pētījumos, par izmantojamajām iekārtām, saskaroties ar dažādām nanomateriālu jomām;

 • padziļinātas un paplašinātas zināšanas kādā no specializētajiem nanomateriālu virzieniem, izpratne par pētījumu iespējām un tām izmantojamajām iekārtām un tehnoloģijām;

 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas ar nanomateriāliem un nanotehnoloģijām saistīto problēmu risināšanā;

 • spēja virzīt savu kompetenču pilnveidi, spēja pilnveidot kvalifikāciju ;

 • spēja veikt personāla grupas darba rezultātu analīzi un uzņemties atbildību par kolektīvu;

 • iemaņas veikt uzņēmējdarbību, inovācijas ar nanotehnoloģijām saistītajās neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās.

Mērķu un uzdevumu realizāciju un izpildi novērtē pēc:

 • studentu disciplinētības, iniciatīvas, sekmēm, programmu beigušo studentu skaita un kvalitātes (diplomi ar izcilību);

 • studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā; - studentu skaits, kuri piedalās zinātnisko projektu izpildē, zinātnisko publikāciju daudzums, dalība konferencēs u.c. zinātniskos pasākumos;

 • piešķirtās mērķstipendijas, prēmijas u.c. studentu aktivitātes - studentu piedalīšanās sabiedriskajās organizācijās, sporta u.c. pasākumos, konkursos, to novērtējums;

 • studentu, mācībspēku, absolventu, darba devēju atsauksmēm.

 1. Studiju programmas ORGAnizācija

Akadēmiskā maģistru studiju programma "Materiālu nanotehnoloģijas" (45524) licenzēta ar Latvijas IZM Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijas 2010. g. 17. jūnija lēmumu. Licence Nr.04051-157, licences derīguma termiņš līdz 2013.g. 17.jūnijam.

Maģistru studiju programmu "Materiālu nanotehnoloģijas" realizē pilna laika klātienes studijās Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultātē, Rīgā (https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=3397). Studiju programmas direktors profesors, ž. Gundars Mežinskis.

Līdzīga maģistra akadēmisko studiju programma nav nevienā no Baltijas valstu augstskolām, un, veidojot šo studiju programmu, izmantota vairāku atzītu Eiropas augstskolu pieredze, kas piedāvā studiju programmas nanozinātnē un nanotehnoloģijās (Salīdzinājums ar citām programmām: http://www2.ktf.rtu.lv/MKF_lv/SMI/lat/sludinajums/).

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Materiālu nanotehnoloģijas" ir izveidota atbilstoši Augstskolu likumam, MK noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu, RTU studiju reglamentam, RTU Senāta lēmumiem, RTU Studiju daļas norādījumiem un MĶF Domes lēmumiem.

Maģistranti studē pēc studiju programmas, kas apstiprināta Rīgas Tehniskās universitātes Senāta sēdē 2010.g. 26. aprīlī (programmas apraksts:https://files.rtu.lv/nas/UserFiles/file/Pielikumi/SE2010042600-01/KMN0-apraksts.pdf ), kas saskaņota ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu" un RTU Senāta 2002. g. 25. februāra sēdes lēmumu Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru.

2010./2011. m.g. akadēmiskās maģistru studiju programmā "Materiālu nanotehnoloģijas" un plānā izmaiņas nebija. 2011./2012. m.g. akadēmiskās maģistru studiju programmas plānā veiktas izmaiņas, lai nodrošinātu Helsinku universitātes Farmācijas fakultātes profesores Dr. Marjo Yliperttula vieslekciju norisi priekšmetā ĶOS700 „Nanotehnoloģijas ārstniecisko un diagnostisko preparātu ievadīšanā” (lūdzu skatīt pielikumu.Nr.2).

Akadēmiskā maģistru studiju programma " Materiālu nanotehnoloģijas" satur šādas sadaļas:

A. Programmas obligātie studiju priekšmeti – 35 KP

B. Obligātās izvēles studiju priekšmeti – 19 KP (specializējošie – 15 KP; humanitārie un sociālie – 2 KP; ekonomikas un vadības priekšmeti – 2KP)

C. Brīvās izvēles priekšmeti – 6 KP

E. Gala/valsts pārbaudījums (maģistra darbs) – 20 KP

Akadēmiskās maģistru studiju programmas "Materiālu nanotehnoloģijas" studiju saturs un realizācijas aprakstu lūgums skatīt 3.pielikumā.

Latvijas nacionālais attīstības plāns paredz: „Sekmīgai pārejai uz inovatīvu attīstību nepieciešams vairāk atbalstīt Latvijas uzņēmumu centienus modernizēt tehnoloģijas, pārnesot un absorbējot zināšanas no citām valstīm vai citiem vietējiem uzņēmumiem, sadarbojoties ar akadēmisko personālu un zinātniekiem. Jau tuvākajā laikā atbalstam inovācijai un vidējo un augsto tehnoloģiju ieviešanai jākļūst par galveno izaugsmes un pievienotās vērtības avotu arī tradicionālajās, nosacīti zemo tehnoloģiju nozarēs...”1.

RTU ir viens no nozīmīgākajiem partneriem Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013. gadam noteiktā stratēģiskā mērķa sasniegšanai - izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai. Maģistru studiju programmas "Materiālu nanotehnoloģijas" ietvaros 2010.-2012. gadā paveiktais atbilst Rīgas Tehniskās universitātes attīstības stratēģijā 2008.-2013.gadiem izstrādātajām vadlīnijām (http://www.rtu.lv/content/view/508/949/lang,lv/ ). Kā raksturīgākie pierādījumi jāmin kvalitatīvu zinātnisko pētījumu integrāciju studiju procesā, programmas studentu iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā un veidojot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem modernus mācību materiālus, veicinot e-studiju līdzekļu izmantošanu, nodrošinot pieeju modernam laboratoriju aprīkojumam.

2.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā

Izmaiņas saistītas ar RTU mācību prorektora 2010. gada 31. augusta rīkojumu Nr.02000-01/70 „Par RTU e-studiju sistēmas izmantošanu studiju priekšmetos”, kas nosaka prasības studiju priekšmetu nodrošinājumam ORTUS e-studiju vidē. Pasniedzēji saviem priekšmetiem ievieto ORTUSā mācību priekšmetu programmas, kalendāros plānus, kuros iekļautas nodarbību tēmas visām nodarbībām (lekcijām, praktiskajām nodarbībām, laboratorijas darbiem u.c.), kā arī nosacījumus (prasības) sekmīga vērtējuma saņemšanai priekšmetā u.c. materiālus.

Mācību prorektora 2010. gada 29. novembra rīkojums Nr.02000-01/92 „Par vērtējumu reģistrācijas lapām” un 2011. gada 14. janvāra rīkojums Nr.02000-01/03 „Par gala vērtējumu studiju priekšmetā” nosaka, ka sākot ar 2010./2011. akadēmisko gadu studiju priekšmetiem, kuru apguvē iegūti vairāki studiju rezultātu vērtējumi ar atzīmi, gala vērtējumu, ko ieraksta diploma pielikumā, aprēķina kā vidējo svērto atzīmi. Lai nodrošinātu vienotas RTU studiju noslēguma darbu plaģiātisma kontroles sistēmas izveidi tika izdots mācību prorektora 2011. gada 26. aprīļa rīkojums Nr.02000-01/53 „Par studiju noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas un glabāšanas kārtību”, kas paredz, ka sākot no 2010./2011. studiju gada pavasara semestra studiju noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšana un glabāšana ORTUS sistēmā ir obligāta visiem RTU studējošajiem (skat. arī 2011. gada 1. jūnija rīkojumu Nr.02000-01/78 „Par grozījumiem 2011.gada 26. aprīļa RTU rīkojumā Nr. 02000-01/53 “Par studiju noslēguma darba elektronisko versiju iesniegšanas un glabāšanas kārtību””). Studiju noslēguma darbi būs atrodami: https://nda.rtu.lv/index.php

RTU Mācību prorektora 2011. gada 1. februāra rīkojums Nr.02000-01/07 „Par Nozares studiju programmu komisijām” apstiprināja jauno Nozares studiju programmu komisiju sastāvus, bet 2011. gada 20. jūnija rīkojums Nr.02000-01/83 „Par Metodiskās padomes sastāvu” nosaka, ka MLĶF Metodiskās komisijas vadītāja ir profesore M.Jure.

Saskaņā ar RTU mācību prorektora 2011. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr.02000-01/47 „Par RTU Studiju reglamentu” no pagājušā gada tas pieejams RTU mājas lapā: http://www.rtu.lv/content/view/5257/1874/lang,lv/

2010. gada 20. decembrī ar Senāta lēmumu (protokols Nr.545) pieņemts jauns Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes nolikums.

Apmācības procesā tiek iesaistīti jaunie pasniedzēji – doktoranti, ko stimulē doktorantu vēlme iegūt pēc iespējas vairāk punktu konkursā par doktorantūras ERAFA stipendijām. Tai pašā laikā, uzzinot par pasniedzēju darba apmaksas līmeni, doktoranti izsaka šaubas par piedalīšanos apmācības procesā.

Apmācības procesā tiek izmantoti moderni tehniskie un informācijas līdzekļi: datorprojektori, Moodle vide, Interneta resursi, videofilmu, paraugu, eksperimentu demonstrējumi.

2.2. Studiju procesa kvalitātes vērtējuma sistēma

Studiju procesa kvalitāte tiek vērtēta, apspriežot fakultātes Domes sēdē ikvienas jaunas studiju programmas pieteikumu (programmas nepieciešamība, programmas saturs, apjoms, salīdzinājumā ar jau esošām citur realizējamām programmām) kā arī jaunu mācību priekšmetu pieteikumus (priekšmeta saturs, apjoms, pasniedzēja kvalifikācijas atbilstība studiju programmas mērķiem u.c.). Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību procesu saistītie pašnovērtējumu ziņojumi

Ar Domes lēmumu tiek apstiprināti akadēmiskie maģistra – grādi.

Fakultātes Domes sēdēs caurmērā 2 reizes gadā dekāna vietnieks mācību darbā ziņo par studiju procesa norisi un problēmām fakultātē.

Materiālu nanotehnoloģiju studiju programmas problēmas detalizēti tiek apspriestas programmas realizācijā iesaistīto fakultātes struktūrvienību sēdēs. Tiek risinātas gan ar studiju procesu saistītās problēmas (priekšmetu saturs, lekciju, laboratoriju un praktisko nodarbību metodoloģija u.c.), gan arī fakultātes stratēģijas un tālākas attīstības jautājumi, sagatavoti materiāli apstiprināšanai Domē un RTU Senātā.

Iekšējā kvalitātes kontroles sistēma vēl ir pilnveidojama, ieviešot ikgadēju studiju procesa un zinātniskās darbības auditu ar regulārām atskaitēm par stāvokli.

Jāpalielina potenciālo darba devēju loma studiju programmu un satura izvērtējumā, jāpiegriež lielāka vērība saiknei “students – pasniedzējs - darba devējs - absolvents”.

2010.g. pavasarī atjaunots Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju programmu satura apspriešanā, prakses nodrošināšanas, dažu finansiālo jautājumu risināšanā.

3. Augstākās izglītības programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksts

Pasniegšanas metodes pamatā ir lekcijas, laboratorijas un praktiskie, kā arī daži kursa darbi; studējošo piedalīšanās zinātniskajos semināros.

Lekciju laikā tiek izmantoti multimēdiju, eksperimentu demonstrējumi, kā arī tāfele. Vienas nodarbības laikā mācībspēki izmanto digitālo projektoru, videofilmu, demonstrāciju un tāfeli, tādējādi piesaistot studējošo uzmanību. Studentiem ir iespēja fakultātes telpās lietot Wi-Fi pieslēgumu. Vairumā programmas pasniedzēju realizētajos priekšmetos lekciju konspekti pieejami elektroniskā formā un slaidu materiālu formā ievietoti RTU lietotāju iekšējā portālā e-studiju vidē. Dažu pasniedzēju intereses samazināšanos par materiālu ievietošanu ORTUSā saistīta ar nenoregulētu autortiesību jautājumu ievietotajiem materiāliem, kā arī šo materiālu parādīšanās Interneta resursos – ATLANTā.

Laboratoriju darbos studenti patstāvīgi veic eksperimentus, izmantojot mācību programmā iesaistīto struktūrvienību eksperimentālo un tehnoloģisko iekārtu arsenālu (lūdzu skatīt 3. pielikumu).

Praktiskajās nodarbībās tiek izmantots individuālais darbs, kad studenti ziņo par izstrādātajām kursa darbu tēmām. Diskusijās piedalās visi plūsmas studenti. Kursa darbi veicina kursa vielas apguvi, paplašina studentu redzesloku.

Maģistru studiju programmas “Materiālu nanotehnoloģijas” iedalījums obligātajā, obligātās izvēles un brīvās izvēles daļās, kā arī to apjoms sniegts 1. un 2. pielikumā.

Obligāto priekšmetu studiju priekšmetu klāstā tiek sniegtas ziņas par nanomēroga objektu pētīšanas metodēm, to iekārtām un iegūto rezultātu interpretāciju. Detalizēti apskatītas rentgenstaru un neitronu difrakcijas, transmisijas un skenējošās elektronu mikroskopijas metodes. Divi no obligātajiem studiju priekšmetiem veltīti ķīmiskajām un fizikālajām nanomateriālu sintēzes metodēm ("Neorganisko nanomateriālu ķīmija un ķīmiskās ieguves metodes " un "Nanomateriālu fizika un to ieguves fizikālās metodes ")- aplūkotas nanomateriālu uzbūves īpatnības saistībā ar to īpašībām un pielietošanas sfērām un sniegtas padziļinātas zināšanas par kvantu fizikas lomu nanomateriālu struktūras dizainā, ieguvē un fizikālo īpašību izpratnē un prognozēšanā.

Priekšmeta "Polimēru nanomateriālu ķīmija un tehnoloģija" ietvaros studenti iepazīstas ar plašo polimēru nanomateriālu klāstu, t.sk. oglekļa nanocaurulītēm un citām relatīvi nesen atklātām oglekļa alotropiskās formām (t.sk. grafēni, „sīpolveidīgo” oglekli), polimēru matricas nanokompozītiem, magnētiskas pildvielas (t.sk. ferītus) saturošiem polimēru matricas nanokompozītiem, plākšņveida nanostruktūrām (t.sk. slāņainiem silikātiem) saturošiem polimēru matricas nanokompozītiem. Tiek sniegtas zināšanas par specifiskus modifikatorus (t.sk. šķidrkristāliskus modifikatorus) saturošiem polimēru matricas nanokompozītiem, kā arī polimēru matricas hibrīdnanokompozītiem.

Apgūstot priekšmetu "Standartizācija un metroloģija nanotehnoloģijā" tiek sniegtas padziļinātas zināšanas jautājumos par standartu izstrādi nanomateriāliem un nanotehnoloģijām, par metroloģiskās terminoloģijas pamatiem,. mērījumu nenoteiktību, instrumentiem un virsmas tekstūras mērījumiem.

Priekšmetā "Materiālās un bioloģiskās sistēmas mijiedarbība" tiek aplūkota materiālu biosaderība un bioaktivitāte, materiālu biosaderības 'in vitro' un 'in vivo' izpētes metodes. Labas ražošanas prakses un laboratorijas raksturojums, kā arī galvenās ražošanas nozares ar nanoizmēra daļiņu izmantošanu, preventīvie drošības pasākumi. Biežāk sastopamie veselības kaitējumi un simptomi darbā ar nanodaļiņām.

Priekšmeta "Nanotehnoloģijas ārstniecisko un diagnostisko preparātu ievadīšanā" apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par nanotehnoloģiju izmantošanu zāļu izstrādē un attīstībā. Tek apskatītas zāļu nanoformas un nanonesēji (orālās, injicējamās, implantējamās, pulmonārās, transdermālās un transmukozās piegādes formas: hidrogēlunanokompozīti, dendrimēri, liposomas, nanoizmēra pulveri, micellas, nanoemulsijas, nanokristāli, nanosfēras, magnētiskās nanodaļiņas, nanočaulas, nanobumbas, nanocaurulītes, nanostienīši, nanošķiedras, fullerēni, nanoroboti u.c.). Studenti iegūst zināšanas arī par nanotehnoloģijas terapeitisko pielietojumu , nanoizmēru ārstniecības vielām, kā arī nanotehnoloģiju kosmētikā un diagnostikā.

Priekšmets „Darba aizsardzības pamati” sniedz ieskatu valsts politikā un prasībās darba aizsardzībā, darba vides kaitīgiem un bīstamiem faktoriem un to iedarbību uz cilvēka organismu, kā arī normēšanas principiem. Tiek apskatīti pasākumi šīs iedarbības novēršanai vai samazināšanai un ugunsdrošības pamati.

Studentiem ir iespēja izvēlēties priekšmetus no obligātās izvēles specializējošo priekšmetu bloka un specializēties Nanomateriālu fizikā un nanotehnoloģijā, Polimēru nanotehnoloģijā, Neorganisko materiālu nanotehnoloģijā, Biomateriālu nanotehnoloģijā, vai arī izvēlēties šo obligātās izvēles priekšmetu kombināciju noteiktajos KP limitos, lai specializētos kādā jaunveidojamā, hibrīdā nanomateriālu un nanotehnoloģiju virzienā.

Absolvējot studiju programmu, absolventam ir jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs.

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Studiju rezultātus tiek vērtēti saskaņā ar RTU 2010. g. 29. martā (protokols Nr 539) Senāta pieņemto „Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu“. Atzīmju sistēma atbilst Latvijas vienotajai studiju rezultātu vērtējumu 10 baļļu sistēmai.

Priekšmetu uzsākot, prasības tiek atbilstoši izklāstītas katrai studentu grupai – lekciju, semināru, laboratoriju un citu darbu apjoms, termiņi un kvalitatīvās prasības, kā arī pārbaudes veidi un to prasības. Zināšanu pārbaudes veidi pamatā ir: kontroldarbi, studiju darbi, patstāvīgie darbi, uzstāšanās semināros, ieskaites, eksāmeni, maģistra darbu aizstāvēšana.

Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību priekšmeta atbildīgais pieteicējs, pamatojoties uz apstiprināto mācību priekšmeta aprakstu un programmu. Eksāmenu jautājumi ir izveidoti tā, lai students, tos sagatavojis, būtu pilnībā apguvis mācību priekšmeta saturu. Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski, atbilstoši 17.12.01. apstiprinātajam nolikumam „Par eksāmenu kārtošanu RTU”. Eksāmeni tiek noturēti rakstveidā, studentu atbildes glabājas pie atbildīgā pasniedzēja.

Maģistra grāda iegūšanai ir jāizpilda maģistra studiju programma, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs (apjoms 20 KP), kas ir patstāvīgs zinātnisks pētījums par tematiku, kas sakrīt ar RTU zinātniskā darba virzieniem, kā arī potenciālo darba devēju interesēm. 2011./2012. gadā, veicot II kursa studentu aptauju, kā potenciālās Materiālu nanotehnoloģijas programmas beigušo darba vietas identificētas: RTU Silikātu materiālu, Tehniskās fizikas, Vispārīgās ķīmijas institūti un Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Maģistra darba izstrādāšanu, noformēšanu un aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU maģistrantūras nolikumam par akadēmisko studiju maģistra darba izstrādāšanu un novērtēšanu (RTU 2009. 30. marta senāta lēmums, protokols Nr. 530), Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes nolikumam par maģistra darbu (apstiprināts MĶF Domes sēdē 2003.g. 26. maijā, protokols Nr. 8) un MĶF norādījumiem par studiju noslēguma darbu noformēšanu (2003g.).

Lēmumu par maģistra grāda piešķiršanu pieņem MLĶF Dome. Studiju procesa kvalitāti vērtē, apspriežot fakultātes Domes sēdē izmaiņas studiju programmās, kā arī jaunu mācību priekšmetu pieteikumus (priekšmeta saturs, apjoms, pasniedzēja kvalifikācijas atbilstība studiju programmas mērķiem u.c.). Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību procesu saistītie nolikumi. Studiju programmas "Materiālu nanotehnoloģijas" problēmas apspriež programmā iesaistīto institūtu sēdēs.

5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana

Maģistru studiju programma “Materiālu nanotehnoloģijas” pamatā tiek realizēta RTU MĶF institūtu, katedru un profesoru grupu telpās, izmantojot šo struktūrvienību iekārtas, aparatūru, aprīkojumu un materiālus. Struktūrvienības, kas piedalās programmas realizācijā:

 • Silikātu materiālu institūts:

  • Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedra;

 • Tehniskās fizikas institūts:

  • Fizikas katedra;

  • Cietvielu fizikas profesora grupa;

  • Kondensētas vielas inženierfizikas profesora grupa;

  • Starojuma inženierfizikas profesoru grupa;

 • Polimērmateriālu institūts:

  • Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra;

 • Vispārējās ķīmijas tehnoloģijas institūts:

  • Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra;

  • RTU Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrs;

 • Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts.

Ar nepieciešamo mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem programmas “Materiālu nanotehnoloģijas” studentus nodrošina RTU Zinātniskā bibliotēka (ZB) un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes struktūrvienību fondi, kuri iespēju robežās tiek papildināti ar jaunām grāmatām.

Zinātniskajā bibliotēkā ir pieejams Latvijas akadēmisko bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. 2010./2011.m.g. studentiem, pasniedzējiem un zinātniekiem bija pieejamas 25 datu bāzes, piemēram, Science Direct, SciFinder, EBSCO, SpringerLink, World Scientific, u.c. (http://www.rtu.lv/en/content/view/3778/2026/lang,en/), kā arī MERLOT mācību materiāli, Fizikas institūta (Institute of Physics) informācija, Latvijas Standartu datubāze, Ebrary (e-grāmatu) datubāze, kā arī RTU ZB izstrādātās datubāzes (http://www.rtu.lv/en/content/view/3780/2022/lang,en/ ). Ir iespēja pasūtīt grāmatas un žurnālus no citām bibliotēkām, tai skaitā ārzemju, izmantojot Starpbibliotēku abonementa starpniecību.

Ņemot vērā nelielo studentu skaitu (12) studiju programmā “ Materiālu nanotehnoloģijas”, nodrošinājums ar nanotehnoloģijām saistīto literatūru ir pietiekams. ZB analīze par mācību un zinātniskās literatūras pieprasījumu, parāda, ka esošā jaunā, kvalitatīvā literatūra netiek pieprasīta, kas saistīts ar daļas studentu zemajām valodu zināšanām.

Iespējas strādāt ar datoriem fakultātē ir labas, darbojas bezvadu Interneta pieslēgums.

MLĶF ir viena no vismazākajām fakultātēm RTU, taču 2010./2011. m. g. un 2011./2012. m. g. saņēma vienu no lielākajiem finansējumiem universitātē dažāda līmeņa zinātnisko programmu realizācijai. Tas saistīts ar fakultātes darbinieku tradicionāli intensīvo zinātnisko darbību. Zinātniskajos projektos, kurus veic mācību spēki, iesaistīti 10 no pašreiz 12 studējošiem maģistratūrā (4.pielikums). Studentu veikumu zinātnisko pētījumu veikšanā raksturo 6 publicētās tēzes 51. un 52. RTU studentu zinātnisko konferenču materiālos, līdzautorība 7 starptautisko konferenču tēžu un ziņojumu sagatavošanā. Studenti ir 2 publikāciju un 2 Latvijas patentu pieteikumu līdzautori (5.pielikums).

6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums

Maģistratūras studiju programma “Materiālu nanotehnoloģijas” veidota atbilstoši Augstskolu likumam, MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu, RTU Senāta lēmumiem, RTU Studiju daļas izstrādātajiem norādījumiem un MĶF Domes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta MĶF Domes un RTU Senāta sēdēs.

2011.-2012.m.g. II kursa studenti jau 2011.gada decembrī bija noskaidrojuši savus potenciālos darba devējus. Četri no sešiem darba devējim rakstiski apstiprināja lēmumu pieņemt darbā potenciālos maģistra grāda ieguvējus, kā arī atzinīgi novērtēja viņu studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes.

7. Studējošie

Studentu skaits maģistra studiju programmā “Materiālu nanotehnoloģijas” I un II studiju gādā kopā ir 12 neliels. Pirmajā programmas realizācijas gadā (2010.—2011.); tika imatrikulēti 9 studenti, taču studijas uzsāka tikai 6, otrajā studiju gadā (2011.-2012.) tika imatrikulēti 8, bet studijas uzsāka 6 studenti.

Sekmes maģistrantūrā ir stabilas – atskaitīto nav. ESF mērķstipendijas 2010./2011.m.g. saņēma programmas “Materiālu nanotehnoloģijas” maģistranti Līga Grase un Gatis Mozoļevskis.

2011./2012. m.g. maģistru programmu “Materiālu nanotehnoloģijas“ absolvēs 6 studentu grupa.

2010./2011.m.g. II semestrī ārzemēs mācījās 1 maģistrantūras students: Gatis Mozoļevskis, Čalmeras universitātē.

Pēc priekšmetu apgūšanas studenti piedalās ORTUSa aptaujās par to saturu un kvalitāti, sniedz priekšlikumus priekšmeta pasniegšanas pilnveidošanai.

Aptauju rezultāti liecina, ka studenti uzskata pasniedzēju kvalifikāciju par atbilstošu. Anketās atrodamas dažu priekšmetu pasniegšanas kvalitātes neitrāls (vērtējums 3 no 1-5) bet vienas anketas gadījumā pat negatīvs (vērtējums 1 no 1-5) vērtējums.

Daļa studentu sūdzas par nepietiekamām angļu valodas zināšanām, kas nepieciešamas sekmīgām studijām.

Anketēšanas rezultāti pieejami priekšmetu atbildīgajiem pasniedzējiem, programmas direktoram un fakultātes dekāna vietniecei mācību jautājumos. Anketas kalpo studiju procesa pilnveidošanai, jo aptauju rezultātus analizē nozares studiju programmu komisijas, fakultātes Dome, kas lemj par nepieciešamajiem pasākumiem studiju procesa pilnveidošanai.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... un Polijas lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas starptautiskās zinātniskās konferences materiāli ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (1)

  Документ
  ... ārvalstu universitātēs. 10.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personālatnieciskā darba virzieni un to rezultāti, projektu ... ātnes maģistra grāds Nodarbošanās: 1990.-1993. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ...
 3. Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2010 gada septembrī vispārīgie zinātnes un kultūras jautājumi (udk sākas ar 0)

  Документ
  ... akadēmisko un profesionālo bakalaura studiju ... un to risinājumi : programmas Microsoft Word un ... Lauksaimniecības ekonomika -- Statistiskie dati. Me ... tnes (udk sākas ar 34) LR likumi ... gas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Darba un ...
 4. Faculty of Engineering Economics

  Документ
  ... . Rīga, 2002. gada 17. maijā. Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. RTU, 2002. 2.*I.Loseva, A.Zvejnieks ... maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” izstrādāšana. Saņemta licence profesionālā maģistra ...
 5. HIGHER SCHOOL OF PSYCHOLOGY Professional bachelor’s study programme

  Документ
  ... ļi un nodevas: mācību grāmata / A. Zvejnieks; Rīgas Tehniskā universitāte. ... izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. ● www.likumi ... Lekciju materiāli - LU Vides zinātnes un pārvald ... “Pirma līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Soci ...

Другие похожие документы..