Главная > Документ


ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ

Кабінету Міністрів України

ПОДОЛАННЯ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

ТА ПОСТУПАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ”

Київ – 2008

ЗМІСТ

ВСТУП

4

1.

ВПЛИВСВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

6

2.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ УРЯДУ З ПОДОЛАННЯ КРИЗИ

9

2.1.

Досягнення макроекономічної стабілізації

9

2.2.

Недопущення зниження рівня життя населення

14

2.3.

Сприяння розвитку підприємництва

16

2.4.

Стимулювання інвестиційної діяльності

16

2.5.

Підтримка реального сектору економіки

18

3.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

24

3.1.

Податково-бюджетна політика

24

3.2.

Інвестиційна політика

25

3.3.

Фондовий та фінансовий ринки

26

3.4.

Регуляторна політика

29

3.5.

Формування конкурентного середовища

31

3.6.

Оптимізація структури державного сектору економіки

32

3.7.

Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності

35

3.8.

Технічне регулювання та захист прав споживачів

37

4.

РОЗБУДОВА ДІЄЗДАТНОЇ ДЕРЖАВИ

40

4.1.

Реформування публічної адміністрації

40

4.2.

Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів

43

4.3.

Протидія корупції в Україні

44

4.4.

Розвиток громадянського суспільства

45

4.5.

Регіональна політика

46

4.6.

Підвищення рівня обороноздатності держави

47

5.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

50

5.1.

Розвиток високоякісної та сучасної освіти

50

5.2.

Задоволення культурних потреб особистості

54

5.3.

Забезпечення свободи слова та розвиток національного інформаційного простору

58

5.4.

Відновлення та збереження національної пам’яті українського народу

60

5.5.

Забезпечення надання високоякісних і доступних медичних послуг

60

5.6.

Розвиток фізичної культури і спорту

63

5.7.

Розвиток туристично-рекреаційної галузі

64

5.8.

Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека

66

5.9.

Промислова безпека і охорона праці

71

5.10.

Створення умов для подолання демографічної кризи та формування здорової нації

72

5.11.

Підвищення рівня життя населення

73

5.12.

Реалізація нової житлової політики

79

5.13.

Підготовка та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

83

6.

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

85

6.1.

Промисловий комплекс

85

6.2.

Агропромисловий комплекс і розвиток сільської місцевості

93

6.3.

Розвиток інфраструктури

98

6.4.

Будівельна галузь

105

7.

ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

108

7.1.

Створення конкурентоспроможної системи генерування знань

108

7.2.

Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій

109

7.3.

Розвиток системи управління інтелектуальною власністю

110

7.4.

Стимулювання попиту на інновації

110

7.5.

Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство

111

8.

УКРАЇНА І СВІТ

113

8.1.

Розширення співробітництва з Європейським Союзом

113

8.2.

Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва

115

8.3.

Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки

118

8.4.

Використання переваг членства в СОТ

119

8.5.

Забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи

119

8.6.

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями

120

ВСТУП

Програма діяльності Кабінету Міністрів України розроблена з метою концентрації зусиль усіх гілок влади на зменшенні негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України та створення сприятливих умов для посткризового розвитку економіки шляхом посилення європейської інтеграції та підвищення ефективності політики Уряду.

За кожним напрямом соціально-економічної політики розроблено невідкладні антикризові заходи (кінець 2008 року та на 2009 рік), а також заходи, що забезпечують перехід до сталого соціально-економічного розвитку в посткризовий період (2010 – 2012 роки).

Першочергові завдання на кінець 2008 року та на 2009 рік:

 • досягнення макроекономічної стабілізації з метою створення сприятливих умов для запровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, у тому числі шляхом стимулювання внутрішніх інвесторів та реалізації інвестиційних проектів разом з міжнародними фінансовими організаціями, удосконалення регуляторної політики, реформування податкової системи, стабілізації надходжень до державного бюджету, оптимізації державних витрат та повного виконання державних зобов’язань перед суспільством із меншими витратами на утримання органів управління та інших державних органів, підвищення ефективності використання державного майна, а також реалізації регіонального потенціалу;

 • оздоровлення і відновлення нормального функціонування фінансових ринків, а також відновлення довіри до банківської системи. Кабінет Міністрів України у співпраці з Національним банком спрямовуватимуть свої узгоджені дії на стабілізацію ситуації на грошово-кредитному та валютному ринку. Активні дії всіх гілок влади дадуть змогу підвищити стійкість банківської системи, розблокувати кредитування економіки і відновити довіру усіх суб’єктів ринку до банків;

 • мінімізація негативних соціальних наслідків у результаті реалізації виваженої та відповідальної соціальної політики, спрямованої на підтримку найвразливіших верств населення та недопущення високого рівня безробіття шляхом створення нових робочих місць, організації громадських робіт, стимулювання роботодавців до збереження кадрового потенціалу та працевлаштування випускників навчальних закладів;

 • посилення економічної активності та відновлення економічного зростання шляхом підтримки реального сектору економіки, а саме: диверсифікація експорту та часткова переорієнтація експортерів на внутрішній ринок, імпортозаміщення, будівництво житла, розбудова сучасної інфраструктури, включаючи реалізацію проектів, пов’язаних із проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; погашення заборгованості підприємств, включаючи аграрні підприємства, та відновлення достатнього рівня їх обігових коштів;

 • виконання завдань, спрямованих на подальше наближення до європейських стандартів у всіх сферах суспільного життя.

Середньострокові завдання та заходи на 2010 – 2012 роки:

 • створення умов для посткризового розвитку України шляхом підвищення якості освіти, створення сучасної інноваційної системи, яка через мережу інноваційних та еко-інноваційних кластерів спиратиметься на цілісну інноваційну інфраструктуру, забезпечуватиме трансфер технологій, ефективне управління інтелектуальною власністю та поєднає генерацію знань і високотехнологічні виробництва;

 • зняття інфраструктурних обмежень розвитку шляхом будівництва сучасних транспортних магістралей, інтегрування їх до загальноєвропейської інфраструктури, розвитку залізничного транспорту, морських портів, аеропортів, сучасних засобів зв’язку, а також виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

 • підвищення технологічного рівня промисловості шляхом виконання державних цільових програм та надання бюджетної підтримки в реалізації інвестиційних проектів інноваційної спрямованості із залученням приватних коштів, використання енергозберігаючих технологій, обладнання та матеріалів з метою зменшення енергоємності виробництва;

 • створення сучасного агропромислового комплексу із запровадженням європейських принципів державної підтримки сільськогосподарських виробників відповідно до умов СОТ з метою збільшення обсягів виробництва для задоволення внутрішніх потреб та підвищення його експортної складової;

 • продовження інтеграціїу світовий простір у соціальній, економічній, політичній, безпековій, культурній та гуманітарній сфері, у тому числі створення передумов для політичної асоціації та економічної інтеграції в ЄС.

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

У 2008 році на економіку України впливали складні неоднозначні світові процеси. Можна виділити два періоди соціально-економічного розвитку, що докорінно відрізняються за своїми характеристиками та економічними наслідками:

до липня ситуація характеризувалась позитивними тенденціями, що формувались в умовах сприятливої зовнішньої кон’юнктури і давали змогу досягти значного приросту доходів у всіх секторах економіки (приріст реального ВВП у січні – липні становив 6,5 відсотка);

у серпні – грудні відбулося різке зменшення обсягів виробництва в екпортоорієнтованих та пов’язаних з ними галузях унаслідок зниження рівня попиту на українську продукцію на світовому ринку та обвального падіння цін на сировинних ринках; спостерігався відплив капіталу з країни.

На сучасному етапі виклики для економіки України поділяються на дві складові:

перша – це ті виклики, що виникли в поточному році внаслідок світової фінансової кризи та відповідно відпливу капіталу і посилення рецесійних процесів економічного розвитку країн світу;

друга – виклики, пов’язані з технологічним відставанням, консервативною сировинною структурою виробництва і високою залежністю економіки від зовнішнього ринку та його цінової кон’юнктури.

Про поширення світової фінансової кризи на Україну свідчать поточні тенденції розвитку економіки:

стрімке скорочення промислового виробництва, що змінює структуру внутрішнього попиту і призводить до накопичення запасів нереалізованих товарів, як це було на початку 90-х років. Тобто спостерігається зниження попиту на продукцію металургійної, машинобудівної, будівельної та інших галузей в усьому ланцюгу міжгалузевих зв’язків, зокрема торгівлі і транспорту;

втрати як корпоративних доходів, так і доходів населення та держави з відповідним невиконанням планових показників надходжень до бюджетів, що є загрозою в частині виконання функціональних зобов’язань Уряду;

відплив капіталу, зменшення можливості рефінансування корпоративних зовнішніх боргів, зростання недовіри до банківської системи;

різке падіння індексу ПФТС на фондовому ринку, який після поступового “просідання” у першому півріччі лише за три місяці (серпень-жовтень) втратив 61,48 відсотка своїх позицій;

посилення девальваційних процесів у зв‘язку з відпливом валюти через фондовий ринок та посилення тенденції до конвертації заощаджень населення в іноземну валюту. Це призвело до зменшення обсягу міжнародних валютних резервів з 38,1 млрд. доларів США на
1 вересня до 32,74 млрд. на 1 грудня. Вжиті Національним банком заходи не стримали швидкого знецінення національної валюти. Більше того – емісійні потоки з Національного банку до банківської системи переходили на валютний ринок і перегрівали його;

скорочення кредитування, що негативно позначилось на розвитку видів економічної діяльності, орієнтованих переважно на внутрішній ринок (будівництво, машинобудування, роздрібна торгівля), та відповідно зменшило попит на продукцію суміжних галузей;

ускладнення ситуації в соціальній сфері внаслідок згортання виробництва, що призвело до збільшення заборгованості з виплати заробітної плати.

Економічний розвиток, позбавлений довіри між суб’єктами ринку, перебуває у фазі перманентної втрати джерел свого відтворення. Отже, відновлення довіри до банківської системи та розблокування кредитування підприємств реального сектору економіки, недопущення масових банкрутств, вирішення структурних соціальних проблем, підтримка найвразливіших верств населення, збереження власного потенціалу розвитку – це ті пріоритети, на які необхідно спрямувати першочергові антикризові дії Уряду.

Водночас існують проблеми, що виникли внаслідок зволікання з проведенням реформ протягом останніх десятиліть, зокрема:

у соціальній сфері:

демографічна криза (загроза утворення дефіциту робочої сили, передусім кваліфікованої; збільшення демоекономічного навантаження на працездатне населення та соціальні статті бюджету у зв’язку із старінням населення; гальмування науково-технічного прогресу);

незадовільний рівень та низька якість індивідуальних послуг, що надаються населенню (передусім освітніх та оздоровчих);

загальна низька якість початкової та професійної підготовки, значний структурний розрив між попитом і пропозицією;

високий рівень смертності;

у реальному секторі економіки:

консервативна сировинна структура економіки;

низький рівень впровадження інновацій та недостатня інноваційна активність у цілому;

висока енергоємність економіки (енергоємність ВВП в Україні більша за середню для країн ОЕСР майже у 3 рази і становить 0,74 кг умовного палива на долар США);

значна зношеність основних фондів підприємств;

недостатній рівень іноземних та внутрішніх інвестицій;

низька якість та безпека інфраструктури;

у зовнішньоекономічній сфері:

недостатня диверсифікація товарної структури експорту (основну частку товарного експорту України становлять чорні метали та вироби з них – 35 – 40 відсотків, щодо яких спостерігається стала тенденція волатильності цін на світовому ринку) та географічної структури експорту (ряд товарних груп і позицій експорту мають виключне спрямування на ринки країн СНД (переважно Росії);

орієнтація зовнішньоекономічної торгівлі на країни СНД;

висока та слабодиверсифікована енергозалежність.

Виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України дасть змогу розв’язати як проблеми, пов’язані із кризою, так і системні проблеми, накопичені за минулі роки. Україна повинна вийти з кризи більш конкурентоспроможною з міцним підґрунтям для стабільного зростання.

2. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ УРЯДУ
З ПОДОЛАННЯ КРИЗИ

Враховуючи нинішню ситуацію в країні та втрачений час і можливості, а також допущені помилки, Програма діяльності Кабінету Міністрів Україниспрямовананасамперед на зменшення негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України, недопущення в Україні подальшого розгортання кризи та гальмування розвитку економіки, погіршення якості життя населення, а також подолання негативних наслідків кризи.

В умовах кризи стоїть складне завдання пошуку компромісного балансу між декількома конкуруючими цілями економічної політики – стимулювання розвитку економіки, недопущення зниження рівня життя населення, стримування інфляційних процесів та стабілізація валютного ринку.

Виходячи з цього головні дії Уряду в кризовий період будуть спрямовані в таких напрямах:

 • досягнення макроекономічної стабілізації

 • недопущення зниження рівня життя населення

 • сприяння розвитку підприємництва

 • стимулювання інвестиційної діяльності

 • підтримка реального сектору економіки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА (2)

  Документ
  ... і 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: Затвердити перел ... , визнаних в Україні абзац перший виключено засвідчена в установленому порядку робоча програма фізкультурно ...
 2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА (9)

  Документ
  ... і 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: Затвердити перел ... , визнаних в Україні абзац перший виключено засвідчена в установленому порядку робоча програма фізкультурно ...
 3. Кабінет міністрів україни постанова (6)

  Державний стандарт
  ... Прем’єр-міністрУкраїни М. АЗАРОВ Інд.70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від ... а профільний — навчальними програмами, затвердженими МОНмолодьспортом. У старшій ... дницької діяльності навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку ...
 4. Кабінет міністрів україни постанова (14)

  Державний стандарт
  ... Прем’єр-міністрУкраїни М. АЗАРОВ Інд.70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від ... а профільний — навчальними програмами, затвердженими МОНмолодьспортом. У старшій ... дницької діяльності навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку ...
 5. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 14 січня 2004 р. N 24 Київ Про затвердження Державно

  Державний стандарт
  ... . Прем'єр-міністрУкраїни В.ЯНУКОВИЧ Інд. 28 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 ... яльності людини на них, особливостей формування державної території та населення України ... моделювання технічних засобів програмами для розв'язування і ...

Другие похожие документы..