Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 19 травня 2011 року

Том 2.

Гуманітарні науки

Бердянськ

2011

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 308 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 11 від 29.04.2011 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 травня 2011 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософських, історичних, філологічних наук, психології та методики їх викладання.


© Бердянський державний педагогічний університет


ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ПОЛІТОЛОГІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. ПРАВО. PR-ТЕХНОЛОГІЇ

Агарин Ефим. Общественная деятельность толстовцев на Украине в 1914-1922 гг.

11

Антипенко Катерина. Тізерна реклама та перспективність її застосування

12

Артамонов Олександр. Культ Деметри Елевсинії у Північному Причорномор’ї

13

Артамонов Олександр. Ніцшеанський нігілізм

15

Асєєва Олена. Образ матері в українській культурі

17

Братишко Наталья. Этические аспекты вегетарианства

18

Буреш Дарья. Специфика на българските обреди за дъжд и плодородие

20

Бурлакова Екатерина. Национально-культурные особенности английских и русских рекламных текстов

21

Бухарина Мария. Проблемы политического абсентеизма в современной России

22

Военнов Владислав. Роль и значение видения G12 в структуре религиозной организации “Посольство Иисуса”

23

Воротилина Оксана. Проблемы освещения религиозной тематики в средствах массовой информации

25

Вюн Світлана. Місце жінки в українській політиці

26

Гнибіда Євген. Охорона здоров’я в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

28

Гнибіда Євген. Роль ЗМІ у виборчих процесах

29

Гогиашвили Пикрия. Сократ – філософ

31

Голубева Веста. Социологический подход к изучению образа жизни городского населения

31

Григор’ян Ірина. Релігійні інституції в контексті державної політики

33

Гурбич Марина. Політичні конфлікти та основні шляхи їх врегулювання

35

Єрьоменко Ольга. Правові засади захисту прав дитини

36

Іванова Анастасія. Особливості охорони праці неповнолітніх та молоді

37

Іорганська Ганна. З. Фрейд – видатний дослідник психічного життя людини

39

Картамишева Крістіна. Національний характер філософії І. Франка

40

Кім Любов. Теорія Фрейда та її застосування в Public Relations

42

Кіянець Людмила. Візуальний мерчандайзинг

43

Коженко Анна. Институт медиации в России

45

Кондрахин Алексей. Молодёжь и её участие в выборах: формы и методы повышения электоральной активности

46

Котикова Елена. Благотворительная деятельность нижегородской католической организации “Каритас” как религиозная практика

48

Куліш Анна. Андеґраунд: культура у підпіллі (на матеріалі творчості В. Діброви)

51

Кущ Галина. Дослідження втілення жіночих архетипів в образи сучасних жінок-політиків

53

Мазина Екатерина. Староверы-инглинги о юджизме древних славян

54

Пономаренко Анна. Сватбената обредност на приазовските българи в контекста на традиционния български сватбен ритуал

57

Рычкова Мария. Современная интерпретация традиционных праздников

58

Сідельнікова Анастасія. Об’єднання Німеччини 1989–1990 рр.: причини та етапи

60

Сідельнікова Анастасія. Соціальна філософія Г. Сковороди: у пошуках людського щастя

61

Сідельнікова Анастасія. Творчість Г. Сковороди в контексті культури другої половини XVIII століття

63

Фарафонтов Антон. Методика оценки политических рисков

64

Цинклер Юлія. Невдала реклама

66

Чиркина Елена. Православный фундаментализм в России: попытка анализа

68

ІСТОРІЯ

Боровиков Сергей. Хворостинины -–исторический бренд Диево-Городища

71

Васєніна Валентина. Демографічні процеси в Таврійській губернії II пол. ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.

72

Вюн Світлана. Перший всезагальний перепис населення Російської імперії 1897 р. як джерело з вивчення соціальної структури населення Мелітопольського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

73

Гурбич Марина. Перший всезагальний перепис населення 1897 р. як джерело у вивченні соціальної структури населення Маріупольського повіту

74

Долгіх Юрій. Історія повсякденності історії Південної України (за матеріалами селянських мемуарів та щоденників)

76

Зезюліна Аліна. Піраміда Хеопса – одна з найвизначніших пам’яток архітектурного мистецтва давнини

77

Іванчук Владислав. Походження та вживання терміну “Україна”

79

Карташова Валентина. Перший всезагальний перепис населення 1897 р. як джерело вивчення соціальної структури населення Бердянського повіту

80

Мартиненко Юлія. Своєрідність соціальної структури населення Бессарабії у другій половині ХІХ ст.

81

Назаров Петр. Строительный комплекс № І (итоги раскопок 2010 г.)

83

Nowak Maciej. Polscy biskupi na Soborze Watykanskim II – udział i działalnosc

84

Прилипка Олексій. Спогади з історії БДПІ / БДПУ

87

Романченко Віталій. Калабораціонізм та рух опору у країнах Європи і Азії під час Другої світової війни 1939–1945 рр.

88

Савчук Ганна. Єврейське населення Північного Приазов’я (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

90

Сопотніцька Ганна. Демографічні процеси в Катеринославській губернії в другій пол. ХІХ – першій пол. ХХ ст.

92

StukusKatarzyna. Zarys sytuacji kosciola katolickiego I polskiego duchowienstwa na wilenszczyznie w latach 1939 – 1945

93

Hanik Daniel. Osadnictwo celtyckie na slowacji (IV – I w p. n. e.)

96

Цуркан Людмила. Гіпотези походження тризуба

97

МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Абраменко Галина. Основи вивчення категорії числа іменників в українській та російській мовознавчий науці

100

Андрющенко Інна. Особливості англійських та українських паремій

101

Амелина Елена. Субстантивная метонимия в поэзии А. Пушкина

103

Арчебасова Ангелина. О сущности и функциональном назначении концепта

104

Бандурко Наталя. Функціонування кольороніму blue в англійських фразеологізмах

105

Белікова Юлія. Особливості функціонування опису як одного з типів композиційно-мовленнєвих форм у прозі М. Коцюбинського

106

Богдан Марина. Особливості функціонування біблеїзмів у газетному тексті

108

Богданець Олена. Колективна навчальна діяльність учнів на уроці іноземної мови

109

Бурса Валерія. Сучасна лексикографічна картина Великобританії

111

Вайшля Інна. Національна специфіка міфонімів (на матеріалі слов’янських мов)

112

Виноградова Тетяна. Значення фразеологізмів із компонентом “head” у зіставному аспекті

113

Волобуєва Аліна. Особливості функціонування зіставної семантики у структурі складнопідрядних конструкцій сучасної української мови

115

Герасименко Олена. Діалогізм риторизації мовленнєвого розвитку як запорука формування риторичної компетентності учнів

116

Головина Ольга. Репрезентация эмоциональных оценочных значений в тексте повести Н. Гоголя “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем” при помощи грамматических средств языка

118

Грядунова Катерина. Конструкции экспрессивного синтаксиса как форма воздействия современной коммуникации

119

Дзюба Олена. Діалектна лексика на позначення предметів побуту як об’єкт лінгвістичного дослідження

121

Дорогобід Анна. Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови

123

Дуйловська Христина. Вплив комунікативних ознак на формування змістового відношення зіставлення між частинами складного речення

124

Захаревич Станіслав. Лексичні конотації як засіб вираження іронії в англійській мові

126

Зуб Юлія. Експресивно-стилістичне забарвлення фразеологізмів у творах Панаса Мирного

127

Иванова Валерия. Звуковая организация текста как средство художественной выразительности в поэзии М. Цветаевой

129

Камінська Ірина. Фразеологія української та російської мов у зіставно-стилістичному аспекті

129

Кир’янова Тетяна. Психолінгвістичний підхід до вивчення морфологічних понять

131

Ковачова Альона. Від риторизації мовленнєвого розвитку дев’тикласників за канонами риторики до риторичної компетентності

132

Козинець Ольга. Приєднувальні конструкції як ознака індивідуально-авторського стилю Д. Фаулза

134

Колєсник Оксана. Фразеологічні одиниці із часовим компонентом: зіставний аспект

135

Корян Ася. Существительные с суффиксами субъективной оценки в произведениях и письмах А. Чехова

136

Котолевець Маргарита. Лексика на позначення емоційно-експресивного стану людини у поезії Миколи Вінграновського

139

Кочетова Тетяна. Втілення розвивального аспекту під час навчання української мови

140

Куркчі Марія. Непрямі мовленнєві акти директива в англійській мові

141

Курочкіна Марина. Варіативна методика формування культури логічного мислення студентів-лінгвістів на заняттях з англійської мови

143

Кущ Вікторія. Реалізація комунікативного навчання на уроках англійської мови в середній школі

144

Логвинович Олена. Медіа-комунікація в контексті сучасних когнітивних досліджень

146

Лукіна Інна. Конотативність молодіжного сленгу в зіставному аспекті (на матеріалі німецької та української мов)

147

Луначевська Катерина. Емоційно-оцінна лексика у творах Ю. Мушкетика

149

Миронець Лілія. Вживання абревіатур в електронному спілкуванні

150

Мирошниченко Альона. Особливості функціонування складнопідрядних багатокомпонентних речень у сучасному мовознавстві

152

Місевич Світлана. Особливості проектного методу у формуванні міжкультурної компетенції особистості при навчанні іноземної мови

153

Мусенко Юлія. Антропоцентризм фразеологізмів на матеріалі російської, української та німецької мов

155

Мусенко Юлія. Позакласна робота з іноземної мови

156

Обломій Юрій. До питання аналізу концепту “гріх” як базової одиниці християнської етики

157

Обломій Юрій. Семантична організація з’ясувальних складнопідрядних речень мовленнєвої діяльності (на матеріалі роману Ю. Андруховича “12 обручів”)

159

Остапчук Руслана. Розвиток соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови

161

Павлюк Ілона. Стилістичний аспект порівняльних конструкцій у поезіях Ліни Костенко

163

Пелехата Ганна. Іншомовна лексика – джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі прози Ірени Карпи)

164

Переверзєва Дар’я. Особливості функціонування зоосимволів в українській та польській фразеологічній системі

166

Пискун Наталія. Семантична структура морально-етичних категорій у сучасній українській поезії

167

Подолянчук Вікторія. Фразові дієслова у сучасній англійській мові

168

Простітова Марина. Системи вокалізму та консонантизму в різних стилях української мови

170

Романченко Юлія. Лексико-граматичні трансформації при перекладі ділової кореспонденції

171

Сімакова Ілона. Явище перехідності в українській мові

173

Сіра Богдана. Інтернет та міжкультурна взаємодія в процесі вивчення іноземних мов у середній школі

174

Собіна Оксана. Лексичні відмінності британського та американського варіантів англійської мови

175

Сулакова Анжела. Відбиття історичних чергувань приголосних у дієсловах сучасної української мови

177

Товаровська Даря. Використання мультимедійних технологій для оптимізації процесу навчання іноземних мов

179

Фоменко Віта, Заплюсвічка Юлія. ТВДЗ-технологія як засіб розвитку творчого мислення учнів

180

Хатюшина Анастасія. Гендерний аспект англійських та російських паремій (на матеріалі приказок із компонентом “жінка”)

181

Христова Лілія. Семантико-граматична структура безсполучникових складних речень з компонентом обґрунтування

183

Червоная Юлия. Способы выражения отрицания во французском языке

184

Чечеткина Анна. Концепт “English sense of humour” в национальной английской концептосфере

186

Чумак Тамара. Особливості використання англійських фразеологізмів у сфері юриспруденції

187

Чухно Анастасия. Вербализация сенсорных оценочных значений в текстах рассказов А. Чехова

188

Шаршина Юлия. Модальный смысл высказываний с именами числительными

190

Шевченко Олександр. Наукові підходи до різноманітних видів і форм диференційованого навчання

192

Шимановська Оксана. Шляхи утворення коп’ютерного сленгу (на матеріалі англомовних блогів)

193

Шкабрей Даря. Директиви в лінгвістичній літературі

194

Шматько Ольга. Структурно-семантична характеристика антропонімів у творах В. Дрозда

196

Щербина Ольга. Граматичний аспект реалізації іронії в англійській мові

197

Ярочкин Виталий. Прогнозируемые просодические характеристики ложных ответных реплик

198

ЛІТЕРАТУРА ТА ФОЛЬКЛОР З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. ЖУРНАЛІСТИКА

Бабенко Людмила. М. Куліш. Аналіз п’єси “97” у контексті текстуальних досліджень

200

Білоусова Вікторія. “Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемдесят лет назад” П. Куліша як перший історичний роман в українській літературі

201

Бондаренко Юлія. Поетика творчості Раїси Троянкер, Ладі Могилянської та Вероніки Черняхівської

202

Воробйова Анастасія. Джерела сюжету поеми І. Франка “Лис Микита”

203

Гаріджук Яна. Жанр есе в творчості В. Єрофєєва

205

Гринюк Анастасия. Поэтика ранней прозы В. Сорокина

206

Гринь Олена. Естетична функція кольору в романах П. Загребельного

208

Gomareli Nino. Konstantine Gamsakhurdia about expressionism and its signs in the novel “Didostatis Marjvena”

209

Губрієнко Оксана. Поема “Горпинида, чи вхопленая Прозерпина” П. Білецього-Носенка як явище бурлескно-травестійної літератури

210

Демьянов Александр. О мнимом ритмическом сбое в русской народной частушке

211

Єсіпова Ольга. Особливості репрезентації популярної культури в комедії М. Старицького “За двома зайцями”

212

Жигула Олена. Контамінація “антонімічної пари” традиційних моделей у драмі Л. Українки “Камінний господар” (Дон Жуан-Тристан)

214

Журавлева Юлия. Исследование особенностей русского национального характера

215

Костромицька Анастасія. Сучасні тенденції подачі телевізійних новин

217

Костюк Кристина. Психологія дитинства у творах для дітей І. Франка

218

Куліш Анна. Особливості іронії у романі В. Діброви “Бурдик”

220

Лутчак Вікторія. Поняття “новина”, характерні риси інформаційних повідомленнь

221

Люта Ганна. Рецепція куртуазної культури в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі творів І. Франка та Л. Українки)

222

Маврова Дар’я. Сутність, зміст, структура журналу для дозвілля (на прикладі видання “Риболовний світ”)

224

Макарова Надія. Казка Е. Т. А. Гофмана “Лускунчик і мишачий король” у контексті романтичного дискурсу

225

Нестеренко Мария. Поэтическая личность в книге стихов О. Мандельштама “Камень”

227

Нехайчук Юлія. Історіософська проблематика пенталогії Б. Лепкого “Іван Мазепа”

228

Подолянчук Виктория. Темпоральная организация концепта <Киммерия> в лирике М. Волошина

230

Потапова Ганна. Философско-художествени аспекти на смъртта в яворовата поезия

232

Пушкарева Юлия. Организация и проведение фольклорных праздников в школе

233

Пшенична Даря. Лексичні особливості та візуальні коди у журналах “Maxim” і “Cosmopolitan”

236

Рвачёва Виктория. Проявление прецедентности в современной французской прозе

238

Сербінова Юлія. Поетика и жанрова специфика на елин-пелиновите романи за деца

239

Станчевська Тетяна. Казкові елементи в повісті Н. Королевої “Без коріння”

240

Стрижак Ольга. Ремінісценції англійських традицій у книгах про Алісу Л. Керролла

242

Ткаченко Ольга. Традиції езопової байки у творчості Г. Сковороди

243

Трюхан Ольга. Творчість архімандрита Онуфрія: тематика, барокова образність

245

Хорольська Тетяна. Образ бунтаря у повістях М. Костомарова “Кудеяр” та О. Пушкіна “Капітанська дочка”

247

Цай Олена. Структура традиційної моделі “сюжет про Дон Жуана” у драмі Лесі Українки “Камінний господар”

248

Черезова Анастасія. Проблеми журналістської майстерності в контексті сучасності

250

ПСИХОЛОГІЯ

Артамонов Олександр. Проблема суїциду в соціологічній теорії Е. Дюркгейма

252

Бакута Ксенія. Психологічний підхід до проблеми розвитку понятійного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання

253

Богдан Марина. Роль прабатьків у формуванні особистості дитини

254

Богдан Марина. Вплив стереотипів на особливості сприймання людини

255

Бровун Тетяна. Особливості мотиваційної сфери сучасного студента

257

Головко Ірина. Необхідність і способи розвитку емоційного інтелекту у дітей та підлітків

258

Голубенко Анна. Особливості мотиваційної сфери курсантів військових ВНЗ

260

Демиденко Павло. Динаміка навчальної мотивації студентів соціально-гуманітарного факультету

261

Доля Тетяна. Психологічні особливості комунікативної діяльності молодших школярів

263

Єрошенко Ольга. Ставлення української молоді до цивільного шлюбу

264

Завгородня Ірина, Ломова Анастасія. Гендерні відмінності та особливості мотивації досягнення успіху

266

Іорганська Ганна. Взаємозв’язок між локус контролем та успішністю людини

267

Кальченко Богдан. Тиск групи на індивідуальну думку людини

269

Кара Марина. Проблема збереження психічного здоров’я школярів

270

Качан Євгенія. Особливості жіночого алкоголізму

272

Кондраткова Адель, Нєсмєлова Світлана. Вплив рівня мотивації до досягнення успіху на навчальну мотивацію студентів

273

Ларіна Олександра. Виявлення мотивації намагання старшокласників

275

Лиходід Ольга. Вплив інтернет-аддиктивної поведінки на ефективність навчальної діяльності студентів

276

Лопатнюк Крістіна. Вплив іміджу педагога на навчально-виховний процес у школі

278

Лукянчиков Максим. Мотивація професійної підготовки майбутніх учителів музики

280

Лукянова Сніжана. Психолого-педагогічні характеристики феномену лідерства

281

Мироненко Ганна. Соціальний фактор виникнення дитячих страхів

283

Максачук Анастасия. Значение материнского отношения в возникновении у ребенка аффективного поведения

285

Малихіна Ольга. Гендерні особливості встановлення дружніх стосунків у підлітковому віці

286

Мирзоян Эмма. К вопросу о перспективах легализации эвтаназии в России

288

Мокану Оксана. Психологические факторы зависимости младших школьников от мобильных телефонов

289

Нестеренко Марина. Роль соціально-психологічних тренінгів у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи

291

Олійник Дар’я. Дослідження впливу оn-line ігор на молодь

292

Пейчева Марина. Вплив навчального колективу на особливості мотивації студента

294

Петрова Екатерина. Внимание как одно из условий усвоения знаний и борьба с рассеянностью

296

Пинаева Яна. Саморазвитие как условие становления педагога-психолога

297

Пупкова Юлія. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

299

Радченко Ольга. Діагностика суб’єктивного локус контролю у підлітків з різним рівнем навчальної успішності

300

Рябчук Ірина. Педагогічне спілкування – психологічна основа виховного впливу на дитину

302

Стрижак Ольга. Прояв синдрому емоційного вигорання в професіях системи “Людина – Людина”

303

Швачунова Ольга. Проблема батьківського впливу на виникнення дитячих страхів

305

Яковлєва Олена. Вплив ставлення батьків до дитини на формування її самооцінки

306

ФІЛОСОФІЯ. ПРАВО. КУЛЬТУРОЛОГІЯ.

Ефим Агарин, магистрант 1 года.

Научн. руковод.: д.ист.н. А. В. МедведевСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  Бердянськийдержавнийпедагогічнийуніверситет МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТАСПОРТУУКРАЇНИБердянськийдержавнийпедагогічнийуніверситетЗБІРНИКТЕЗНАУКОВИХДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГОДЕРЖАВНОГОПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях ...
 2. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (2)

  Документ
  Збірниктезнауковихдоповідей студентів. Том 3. Природничі науки МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИБердянськийдержавнийпедагогічнийуніверситетЗБІРНИКТЕЗНАУКОВИХДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГОДЕРЖАВНОГОПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях ...
 3. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (1)

  Документ
  Бердянськийдержавнийпедагогічнийуніверситет МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИБердянськийдержавнийпедагогічнийуніверситетЗБІРНИКТЕЗНАУКОВИХДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГОДЕРЖАВНОГОПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 21 травня ...
 4. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТАСПОРТУУКРАЇНИБердянськийдержавнийпедагогічнийуніверситетЗБІРНИКнаукових праць Бердянськогодержавногопедагогічного університету (Педагогічні науки) № 1 Бердянськ 2011 УДК 37.01(06) ...
 5. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (2)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТАСПОРТУУКРАЇНИБердянськийдержавнийпедагогічнийуніверситетЗБІРНИКнаукових праць Бердянськогодержавногопедагогічного університету (Педагогічні науки) № 1 Бердянськ 2011 УДК 37.01(06) ...

Другие похожие документы..