Главная > Документ


Людмила Кіянець,

3 курс Інституту освітніх

інженерно-педагогічних технологій.

Наук. керівник: ст. викл. Н. В. Криворучко

візуальний мерчандайзинг

Покупку якого-небудь товару Ви можете планувати, а можете здійснювати імпульсивно. Частка імпульсних покупок складає 2/3 від загальної кількості покупок. І навіть якщо покупка певного товару заздалегідь запланована (а таких відповідно біля третини) 7 з 10-ти покупців ухвалюють рішення про вибір на користь тієї або іншої торгової марки знову ж таки в торговому залі! Таким чином, виходить, що 9 з 10-ти (!) покупців, що прийшли в магазин за покупками, немають остаточного сформованого вирішення відносного того, товар якої торгової марки вони придбають. Саме тому актуальним є дослідження зазначеної теми. Покупець орієнтується на візуальне сприйняття торгівельної марки, а, отже, необхідним є правильне позиціонування образу в його свідомості за допомогою засобів візуального мерчандайзингу.

Досліджувана проблема є доволі актуальною, а, отже, за нею виходить багато публікацій. На жаль, окремих видань за зазначеною темою немає, але багато теоретичного матеріалу можна знайти в підручниках з маркетингу. В своєму дослідженні автор використовував підручники А. Войчака, Ф. Котлера, Д. Черваньова та інших. Метою дослідження є розгляд такого нового виду маркетингової діяльності як мерчандайзинг. При дослідженні матеріалу використовувалися загальні та спеціальні методи. Так, до загального методу відносимо метод діалектичного матеріалізму, а до спеціальних – методи синтезу та аналізу матеріалу. У загальній маркетинговій концепції товару найважливіше місце займають такі інструменти мерчандайзингу: стандарти розміщення в торговельному просторі, використання P.O.S.-матеріалів, розробка нових форм фірмового обладнання (наприклад, пластиковий трей під маленькі соки “Сандорик” ТМ “Sandora”). Маркетингові служби підприємств повинні взяти до уваги, мабуть, головне правило мерчандайзингу: “Ефективно працює те, що працює в своєму місці, в свій час та має оптимальний розмір”. Якщо акцентувати увагу покупця на товари певних марок, то можна істотно збільшити їх об'єм продажів. Цей факт був закладений в основу щодо нового напряму торгового маркетингу, що отримав назву “мерчандайзинг”. Мерчандайзінг – це комплекс заходів, вироблюваних в торговому залі і направлених на просування того або іншого товару, мазкі, вигляду або упаковки. Результатом мерчандайзінга завжди є стимулювання бажання споживачів вибрати і купити просувний товар.

Мерчандайзінг спрямований на просування товару в тому місці, де у продавця є останній шанс: показати покупцеві товар, вплинути на його вибір і підштовхнути його купити більше одиниць товару. Не використовувати цей шанс – означає добровільно відмовитися від підвищення іміджу товару в очах покупців, дозволити покупцеві віддати перевагу конкурентній продукції. Складові мерчандайзингу: викладення і контроль наявності продукції; розміщення рекламних матеріалів (P.o.s. – point of sale – місце продажу, P.o.p. – point of purchase – місце покупки); контроль цінової політики; інформування і навчання продавців.

З усіх засобів збільшення попиту на продукцію мерчандайзинг виділяється своєю відносно дешевою ціною для фірми та дієвістю відносно потреб споживача. В Україні 97% покупок здійснюється через підприємства роздрібної торгівлі. На місці продажу споживчий імпульс формується безпосередньо під впливом таких факторів: доступності товару, його розташування, наявності достатньої інформації, ціни. Мерчандайзингові інструменти дозволяють донести до споживача максимальну кількість інформації, ознайомити його з новими асортиментними позиціями або з властивими їм якостями. При цьому не виникає потреби в додаткових витратах на навчання та мотивацію персоналу торговельної точки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003.

2. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Д. Траут. – СПБ. : Питер, 2000.

3. Старостіна А. О. Маркетинг : навч. посібник / А. О. Старостіна, Д. М. Черваньов, О. В. Зозульов. – К. : Знання-Прес, 2002.

Анна Коженко,

1 курс исторического факультета.

Научн. руковод.: к.юрид.н., доц. А. Ю. Мамычев

(Таганрогский государственный педагогический институт)

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ В РОССИИ

С 1 января 2011года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”. Но вот позволит ли он сделать медиацию реальной альтернативой действующей системе разрешения споров? Актуальность заключается в том, что в России с принятием нового закона появилась новая внесудебная процедура урегулирования споров, где решающую роль играет не судья, а посредник, именуемый медиатором. В этой связи целью данной работы является исследование правовой сущности имплементированного института медиации в правовую систему РФ. Методы исследования: методы синтеза и анализа, синхронного сравнения, микро-сравнения.

Закон о медиации преследует сразу несколько целей: создать правовые условия для применения альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – медиатора; содействовать развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота; гармонизировать социальные отношения. Как видим, поставленные задачи весьма амбициозны. Однако законодатель не указывает таких “очевидных” целей медиации, как упрощение, удешевление, ускорение и повышение эффективности самого процесса разрешения споров, а также снижение нагрузки на судебную систему и службу судебных приставов-исполнителей. Т.е, речь идет об особой разновидности посредничества, которое в предусмотренных Законом случаях может использоваться как альтернативная процедура разрешения конфликтов. Альтернативность означает, что она является необязательной (в отличие, например, от судебного порядка разрешения многих споров); ограничена по сфере своего применения, так как к медиации можно прибегнуть для урегулирования лишь некоторых споров; имеет целью урегулировать конфликт без участия судов и других юрисдикционных органов; не предполагает, что спор обязательно должен быть урегулирован на основе законодательства (и вообще правовых норм).

Мы полагаем, что закон о медиации явно не доработан с точки зрения тех преимуществ, которые стимулировали бы стороны спора прибегать к данному способу разрешения конфликтов. В частности, обращают на себя внимание весьма внушительные сроки реализации процедуры. Они будут определяться соглашением о проведении медиации и по общему правилу не должны превышать 60 дней. А в некоторых случаях по договоренности сторон и при согласии медиатора они могут быть увеличены максимум до 180 дней (причем сюда не включаются еще до 60 дней срока проведения медиации после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда). Заметим для сравнения, что в судах общей юрисдикции споры о восстановлении на работе и о взыскании алиментов должны быть рассмотрены до истечения 1 месяца со дня принятия искового заявления к производству. Не меньше вопросов вызывают и нормативные требования к медиаторам, которые смогут осуществлять свою деятельность как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. Причем если медиатор участвует в урегулировании спора на непрофессиональной основе, то никаких требований к его квалификации рассматриваемый закон не предъявляет.

В свою очередь, медиативное соглашение, которым при благополучном исходе должен быть урегулирован спор подлежит реализации на основе принципов добровольности и добросовестности сторон. Иными словами, его принудительное исполнение по общему правилу исключается. Однако статус этого соглашения определен почему-то лишь применительно к одной категории споров - возникших из гражданских правоотношений. Медиативное соглашение по такому спору представляет собой гражданско-правовую сделку, к которой в дальнейшем, в том числе при ее неисполнении по вине одной из сторон, могут применяться правила гражданского законодательства (к примеру, о защите гражданских прав и возмещении вреда). А вот правовой статус медиативных соглашений по другим спорам (вытекающим из трудовых и семейных правоотношений) Закон о медиации не установил. А потому юридические последствия их неисполнения оказались неизвестны. Едва ли этот подход законодателя можно признать заслуживающим поддержки. Ведь если медиативное соглашение безнаказанно может не исполняться, то вопрос о смысле самой процедуры медиации остается риторическим.

Алексей Кондрахин,

3 курс исторического факультета.

Научн. руковод.: к.юрид.н., доц. Я. В. Коженко

(Таганрогский государственный педагогический институт)

МОЛОДЁЖЬ И ЕЁ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Актуальность темы во многом связана со снижением электоральной активности молодёжи, примером этому служит недавно прошедшие выборы в молодёжный совет при городской думе г. Таганрога, когда студенты ТТИ ЮФУ проигнорировали это событие. Низкий уровень электоральной активности молодёжи характерен не только для Ростовской области, но и для всей России. Так, в среднем по России 20% молодых людей не участвуют в выборах; от 20% до 40% не знают точно, придут или нет на выборы. Если сравнивать эту цифру со средней явкой на федеральные кампании по России, то 15-20% тех, кто решил остаться дома в день голосования не должны вызывать панического ужаса у власти, но с другой стороны эти 20% через 15-20 лет будут полностью выбирать власть нашей страны. Целью нашего исследования является выявление факторов, влияющих на электоральную активность молодёжи.

На основании анализа научной и нормативной литературы считаем целесообразным выделить два типа мотивов участия молодежи в политике, которые непосредственно влияют на политическое поведение. Во-первых, прагматические мотивы (мотив поведения заключается в том, чтобы влиять на устройство общественных институтов, тем самым, стремясь улучшить свое положение). Во-вторых, идеологические мотивы (когда вдруг молодежью овладевает какая-нибудь идея, ради которой они готовы жертвовать жизнью). Можно выделить две, наиболее распространенные формы привлечения молодежи к участию в выборах: письменная форма (выражается с помощью таких методов, как изучение всевозможной литературы, работа в библиотеках, чтение популярной политической литературы и т. п.), то есть, мы имеем дело с письменными либо электронными источниками; устная форма (то, что мы воспринимаем через органы слуха и зрения, когда смотрим телевизор, слушаем радио, участвуем во всевозможных обсуждениях).

Низкий уровень электоральной активности молодёжи показывает низкий уровень их правовой культуры. Сегодня практически все взрослые дееспособные граждане РФ через различные механизмы имеют возможность участвовать в формировании органов власти, осуществлении управления регионом, распределении материальных и духовных ценностей. Вопрос заключается в том, насколько сознательно или бессознательно каждый человек оказывается субъектом политических отношений, насколько обдуманно делает он свой политический выбор. В соответствии с ФЗ “Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранным в органы местного самоуправления”, “О государственной автоматизированной системе РФ “выборы””, граждане обладают избирательным правом, но им они не пользуются. В Российском законодательстве отсутствуют нормы об обязательной явке граждан на выборы, поэтому граждане не участвуют в выборах.

Можно предположить, что во все времена демократия была инструментом осуществления власти активного меньшинства. Действительно, если взять античные демократии, то власть принадлежала только свободным гражданам, да и то не всем, поскольку женщины к власти не допускались. Например, в РФ в настоящее время – это возрастной ценз, состоящий в предоставлении права избирать с 18 лет, быть избранным депутатом представительных органов и выборным должностным лицом с более старшего возраста. В выборах участвуют граждане РФ, избирательных прав не имеют иностранцы и лица без гражданства. Не участвуют в выборах лица, признанные судом недееспособными, а также отбывающие уголовное наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу. Опять получается, что демократия не для всех. Однако теперь это еще усиливается новым явлением: если раньше лишенные избирательных прав граждане боролись за свои избирательные права, то сейчас в подавляющем большинстве так называемых демократических обществ на выборы приходит в лучшем случае половина всех имеющих право голоса. Значит, решения принимаются не более чем четвертью от всего населения и это с позиции закона демократично.

Елена Котикова,

магистрант культурологии.

Научн. руковод.: к.ист.н. Ф. АДорофеев

(Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НИЖЕГОРОДСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “КАРИТАС”

КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ПРАКТИКА

Одной из задач современного гуманитарного знания является осмысление изменений, происходящих в обществе и в частности процесса увеличения социальных практик. Множество современных практик, поддерживающих и воспроизводящих социальные процессы современного общества, различаются и особенностями организаций, осуществляющих данные практики. Ярким примером конфессии, ведущей религиозные практики в миру, является католическая. Например благотворительную деятельность католической церкви можно рассматривать как религиозную практику. Понятие религиозная практика (далее – РП), как и большинство терминов гуманитарного знания на настоящий момент четко не определено. Его трактуют с разных точек зрения. Можно встретить следующие дихотомические определения теория – практика, практика, как сфера интерпретации текстуальной нормы, практика как культовый ритуал, практика как сакральное действие. Самым обобщенным и широким определением РП является следующее: РП – это вся совокупность интерпретаций и действий, совершаемых людьми в связи с их верованиями, их религиозным опытом или их взаимодействием с религиозными институтами. РП несет в себе интенцию тех или иных религиозных смыслов, прописанных как в священных текстах, так и в нормативных документах, той или иной религии. Она выступает как отражение правил поведения верующего человека. Степень корреляции понятий норма – деятельность показывает либо относительную свободу РП, либо жесткую зависимость действий от текстуальных норм, что является гарантом прогнозирования развития РП. Главной текстуальной основой благотворительной практики католической конфессии выступает Священное писание, которое задает направленность деятельности верующего человека. Кроме того, в католической традиции нормы религиозного поведения определяются и в энцикликах пап, которые и служат основой социальной доктрины католицизма. Примерами подобных нормативных текстов для благотворительной практики стали энциклика Бенедикта XVI “Deus Caritas est” и труд Иоанна Павла II “Мысли о земном”. Вместе с тем РП – это постоянный “герменевтический процесс”, в ходе которого происходит переосмысление и корректировка норм. В таком эластичном и постоянно меняющемся процессе практика выступает как коммуникация. То есть субъекты практики описываются как коммуниканты, которые могут, опираясь на норму, все же интерпретировать ее, изменять в зависимости от местных социальных условий. Целью такой интерпретации нормы является более точное донесение смыслов практики, адаптация ее к локальному социальному контексту. РП является открытой системой переосмысления нормы.

Проблема расшифровки понятия РП всегда связана с определением функций, которые выполняет та или иная практика в социуме. Любая РП – это повторяющийся с каким-либо временным промежутком процесс. Повторяемость закрепляет религиозную идентичность конфессии в целом и самоидентификацию субъекта, участвующего практики, выполняет функцию идентификации. Еще одной функцией РП является функция уравновешивания, выведения связей между различными элементами картины мира. Функция перемежевывается с функцией целеполагания, так как определяет ориентиры в некоторых сферах жизни действующего субъекта, расставляет поведенческие приоритеты. Практика формирует религиозный опыт человека, закрепляет внутренние переживания. Вышеперечисленные функции действуют как в культовых, так и в некультовых практиках и носят скорее религиозно-мировоззренческий характер. Через эти функции религиозные практики выступают средством передачи социального и религиозного опыта, его символизации в действиях. Благотворительность как внекультовая практика несет в себе, также социально-экономические функции. Вписываясь в социальный контекст, смягчает последствия кризисов, выполняет функции нерелигиозных социальных институтов. Целевая ориентация таких практик помимо религиозного аспекта, включает в себя идею улучшения социального положения. Такие практики действуют в мирском пространстве и могут быть обращены на людей с нерелигиозным мировоззрением.

Католическая церковь, в ходе благотворительной деятельности реализует самостоятельную, но дополняющую государственные усилия, социальную политику. В Нижнем Новгороде благотворительной деятельностью от лица католической церкви занимается благотворительная организация “Каритас”, которая была создана в 2005 году. Каритас – (лат. caritas – милосердие) – название 154 национальных благотворительных организаций, действующих в русле католической диаконии в 198 странах и регионах мира и объединенных в международную конфедерацию “Caritas Internationalis”. Организация социальной жизни нижегородского прихода Успения Пресвятой Девы Марии и святого Семейства развивается вокруг ядра – практик, в данном случае вокруг практик католической благотворительности. Основной источник финансирования благотворительности – пожертвования прихожан во время литургии. Пожертвования – акт отречения от собственности. Он интерпретируется как личностное очищение и знак приверженности группе. Пожертвования также означают безусловный дар “права на выживание”. Внешняя форма конкретной религиозной практики в том, что сестры-монахини из ордена фелицианок, раздают продукты питания и теплые вещи нуждающимся людям, в основном городским маргиналам. Бездомным по необходимости оказывается первая медицинская помощь. Практика идет регулярно, каждый день в определенное время. Участвующих в практике можно разделить на три категории. Первая – непосредственные инициаторы и организаторы практики, коими являются сестры ордена Св. Феликса, приехавшие из Европы. Вторая – группа молодых людей от 17 до 25 лет, студентов из медицинского и лингвистического университетов, которые приехали в Нижний Новгород. Третью группу составляют нуждающиеся в помощи. Численность этой группы колеблется от 20 до 40 человек. Ежедневно в организацию обращаются за помощью от 10 до 20 человек. Состав группы относительно постоянен. Маргиналы узнают о помощи в “Каритас” по дружеским каналам. Участвующие в практике лица являются католиками. Но участвовать в ней могут люди любых вероисповеданий. Так как практика имеет внекультовой характер, она не направлена на исполнение функции конфессиональной идентификации участников практики. Она открыта для добровольцев, религиозная принадлежность не учитывается, что показывает эластичность внешних границ практики. Хотя практика направлена на мирское пространство, христианские идеи все же находят свое выражение в чтении молитв и Святого писания перед приемом помощи. Однако субъект практики имеет возможность соотнести ежедневные коллективные и личные действия с верованиями, догмами и моделью авторитета, принятыми в католической церкви, и собственными выработанными установками поведения. Внешне благотворительность как РП может быть описана как коммуникативный акт при помощи схемы, предложенной Романом Якобсоном. Исходя из того, что благотворительность как коммуникация между людьми, является религиозной автокоммуникацией между верующим и Богом, она не требует референции, отдачи от группы людей, к которым направлено сообщение. В необходимости полного прочтения кодов деятельности, коммуникация данного типа не нуждается. Успешность коммуникации достигается уже тем, что цель ее изначально не рассчитана на какую-либо ответную реакцию. Установление хоть сколь-нибудь видимого равенства в обществе является тем смыслом, которое несет в себе сообщение. То есть код сообщения несет в себе христианские истины. Которые являются одной из внутренних составляющих религиозной практики. Христианская норма поведения как таковая несет в себе принципы кодирования и смысл сообщения, переходящего от адресата к адресанту в конкретной религиозной практике.

Причины, по которым благотворительная деятельность является одним из центральных элементов приходского уклада. Первая – наполнена социальными мотивациями улучшения общества. Вторая – в том, что сам акт благотворительности представляет собой фундаментальный принцип бытия католической социальной группы: в основе лежит символическое выражение любви к Богу. Этической нормой практики является понятие милосердия. Благотворительная практика достигает этической полноты, когда воплощается в действиях, не только направленных на удовлетворение потребностей другого, но и основанных на стремлении к совершенствованию себя. Помимо нормы внутренняя составляющая благотворительной практики наполнена личными мотивами участников в самосовершенствовании и удовлетворении потребности быть нужным обществу. Внутренняя составляющая практики основана на религиозных библейских нормах. Они являются текстуальной нормой для практики, которой руководствуются организаторы практики. Так как организация открыта для всех людей доброй воли, нормативные религиозные образцы христианского поведения, хотя и являются основой для деятельности кураторов практики – сестер ордена Св. Феликса, однако не являются основной мотивацией остальных участников практики. Внутренняя мотивация остальных участников практики включает в себя по большей мере общегуманистические представления отношения к человеческой личности. В религиозном сознании занимающихся благотворительными практиками в нижегородской организации “Каритас” синтезировались представления о социальной справедливости и представления о любви к Богу через оказание помощи человеку. Практика выполняет по отношению к монахиням функцию самоидентификации, выражает их принадлежность к ордену Св. Феликса. Так как благотворительность направлена на мирское пространство, религиозная составляющая ее внешней формы не играет роли для тех, кто получает помощь. Благодаря всеобъемлемости христианской нормы поведения по отношению к нуждающимся, она передается в практике без интерпретаций. Внешняя и внутренняя составляющие практики не противоречат друг другу, что позволяет достигать максимального эффекта в исполнении социально-этической функции. Специфика благотворительности Каритас в Н. Новгороде заключается в том, что несмотря на то, что это религиозная практика, главной ее функцией является социально-этическая, хотя нормативная составляющая отсылает к религиозным смыслам. Благотворительность католического прихода во внешних формах носит скорее мирской характер, но внутренняя составляющая практики, то есть ее нормы являются религиозно обусловленными. Независимо от того, что такой цели у участников практики нет, авторитет церкви повышается, при помощи данной практики вокруг католического прихода формируются социальные сети. Хотя их количественное значение относительно невелико, и влияние не выходит за границы определенного сообщества, но эти сети являются одним из ресурсов добровольного общественного участия в практике. С одной стороны благотворительность как практика определяет индивидуализацию религии, в сознании каждого из респондентов религиозная составляющая занимает особое место в иерархии ценностей и мотивов поведения. С другой стороны благотворительность как РП выполняет функцию сплочения общества посредством религиозных символов, даже если сами участвующие не выделяют эту функцию как основную. Социосозидающая функция в конкретной благотворительной практике главенствует над функцией перемещения сакрального в мирское.

Анна Куліш,

5 курс Інституту філології та соціальних комунікацій.

Наук. керівник: асист. Р. В. М’ясниковаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях ...
 2. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (2)

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі науки МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях ...
 3. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (1)

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 21 травня ...
 4. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) № 1 Бердянськ 2011 УДК 37.01(06) ...
 5. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (2)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) № 1 Бердянськ 2011 УДК 37.01(06) ...

Другие похожие документы..