Главная > Документ


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Кафедра методики викладання спортивних дисциплін

Львівський державний університет фізичної культури

Державна льотна академія України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Харківська державна академія фізичної культури

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗНЗ ТА ВНЗ УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Полтава - 2011

УДК 613/614:[373+378(477)]«713»

«Здоров’язберігаючі технології в ЗНЗ та ВНЗ України: проблеми та перспективи»: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011. – с.

Редакційна колегія: Свириденко Олена Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання спортивних дисциплін, Солоха Юлія Володимирівна – старший лаборант кафедри методики викладання спортивних дисциплін

До збірника наукових праць увійшли матеріали, в яких висвітлюються проблеми формування здорового способу життя сучасної молоді в ЗНЗ України, сучасні здоров’язберігаючі технології в ВНЗ, психологічні та медико-біологічні проблеми фізичного виховання, спорту і валеології.

Друкується згідно з рішенням вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Протокол № від р.

ВСТУП

Україна є соціально орієнтованою державою, тому її основним завданням постає сприяння духовному, інтелектуальному, фізичному зростанню молодого покоління. Гармонійний та всебічний розвиток особистості, заснований на нормах, цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні можливості організму людини і реалізується через формування здорового способу життя.

У законах України ";Про державну підтримку молодіжних і дитячих суспільних об’єднань";, ";Про загальну середню освіту";, ";Про освіту";, ";Про позашкільну освіту";, ";Про фізичну культуру і спорт";, у нормативних документах – Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Національній програмі виховання дітей та молоді в Україні, Резолюції Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй ";Спорт як засіб сприяння освіті, здоров’ю, розвитку і миру"; визначені актуальні завдання морального, духовного, ціннісного розвитку молодого покоління, підготовки до активної творчості та повноцінного життя.

Молодь має усвідомлювати важливість здорового способу життя й працювати над моральним, психічним та фізичним самовдосконаленням, дбайливо ставитися до власного здоров'я та здоров'я оточуючих.

Однією з найважливіших причин, які призводять до погіршення стану здоров'я, є недостатньо високий рівень культури здоров'я. На сьогодні спостерігається небезпечна тенденція щодо розповсюдження алкоголізму, тютюнопаління та зростання наркоманії й токсикоманії у молодіжному середовищі.

Конференція буде сприяти ґрунтовному вивченню та узагальненню досвіду навчальних закладів України щодо формування здорового способу життя сучасної молоді. Співпраця повинна здійснюватися у відповідності із соціально-економічним розвитком країни і враховувати регіональні особливості процесу виховання й духовного розвитку особистості у загальноосвітньому та вищому закладі освіти.

Кандидат історичних наук, доцент,

декан факультету фізичного виховання

Полтавського національного педагогічного

університету імені В.Г. Короленка

Т.В. Нагорна

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В ЗНЗ УКРАЇНИ

Назар Надворський, Тетяна Кудряшова. Здоровий спосіб життя як феномен здоров’я людини

Аліна Товстій, Лариса Малаканова. Формування іміджу як здорового способу життя сучасної молоді в внз україни

інна соміна, еліна бондал. вплив загартування на здоров’я та фізичний розвиток дітей дошкільного віку

Лариса Малаканова. Здоровий спосіб життя як наслідок життєвої компетентності людини

Тетяна Максименко, Олена Свириденко. Формування здорового способу життя людини

Ілона Лобко, Людмила Кириленко. Особливості побудови індивідуальних фітнес-програм

Тетяна Вітів, Олена Погребняк. Вирішення головних виховних завдань на заняттях фізичної культури

Олексій Гезун, Олена Остапова. Аспекти освіти у галузі здоровя

Олена Ющенко. Характерні риси руху «спорт для всіх» у країнах європи

Тетяна Ломака, Оксана Ковалів. Технології формування навиків здорового способу життя у школярів, принципи здоров’язбереження

Валентин Фуга, Роман Лисаченко. Проблема формування здорового способу життя учнів у змісту шкільної освіти

Аліна Горбатенко, Юлія Зайцева. Збереження і поліпшення здоров’я студентської молоді як найважливіше завдання сучасності

Наталія Ващенко, Валентина Філіпп. Формування здорового способу життя та вплив школи

Олександр Катусенко, Олександр Кречетов. Засоби формування здорового способу життя студентів шляхом застосування здоров’язберігаючих технологій

Аліна Скрипник, Олександр Донець. Проблеми формування здорового способу життя сучасної молоді в знз України

Ольга Вовк. Здоровий спосіб життя як неодмінна складова повноцінного розвитку

Юлія Ломан, Сергій Ломан. Основи здорового способу життя студентів, роль фізичної культури у забезпеченні здоров’я

РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВНЗ

Наталія Василина, Тамара Нагорна. Актуальні проблеми викладання курсу „фізичне виховання"; у внз в умовах реформування вищої школи в україні

Едуард Шеметило, Сергій Кіприч. Основні теорії фізичного виховання європейської освіти нового часу

Юрій Мороз. Оздоровча робота з учнями молодшого шкільного віку в загальноосвітній школі

Павло Хоменко. Методичні особливості побудови інтеграційних курсів в системі формування природничо-наукових знань майбутніх фахівців фізчної культури

Петро Лозинський, Олена Свириденко. Урок фізичної культури як основна форма фізичного виховання школярів в загальноосвітніх навчальних закладах

Олексій Воробйов, Руслан Жалій. Здоров’язберігаючі технології як алгоритм збереження та зміцнння здоров’я молоді

Тетяна Кошельник, Ніна Пивовар, Тетяна Хілінська. Зовнішнє освітнє середовище та вплив його на здоров’я школяра

Євгенія Шаповал, Олег Шостак. Досвід полтавщини з питань піклування про виховні та оздоровчі функції фізкультурно-оздоровчих заходів серед дітей та підлітків

Альона Співак, Олена Борисова. Основні проблеми у молодіжному середовищі

Таміла Кропивка, Сергій Новік. Ефективність занять вибіркової і комплексної спрямованості в умовах навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах

Олександр Гирман, Ганна Кириленко. Стан ритмічного розвитку школярів у взаємодії фізичного й естетичного виховання

Сергій Балабей, Олександр Кириленко. Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров язберігаючих технологій

Юлія Солодовник, Олена Погребняк. Роль викладача фізичного виховання при формуванні моральних якостей студентської молоді

Олексій Гезун, Олена Остапова. Здоров’язберігаючі освітні технології як важлива складова професійної компетентності сучасного педагога

Ірина Найко, Олена Борисова. Актуальність використання здоров’язберігаючих технологій в внз

Юлія Коростельова. Сучасні погляди на можливості фізичної реабілітації осіб з розсіяним склерозом

лілія найко, вікторія боць. формування мотивації здоров'язбереження у підлітків

Еліна Федюк, Наталія Пангелова. Аналіз сучасних здоров’язберігаючих технологій у дошкільних закладах Росії

Марина Дудник, Яна Воєвода. Тестовий контроль у системі підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів

Оксана Даниско. Проблема підготовки вчителя фізичного виховання в педагогічній спадщині о. бутовського

РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ І МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ І ВАЛЕОЛОГІЇ

Сергій Семененко, Олександр Свєртнєв. Медико-біологічне обгрунтування системи відновлення арбітрів у сучасному футболі

Віктор Донець, Юрій Мороз. Оздоровча спрямованість фізичного виховання

Євгенія Шаповал. Загальні ознаки і відмінності між поняттями „навичка” і „техніка” у процесі формування рухових дій на початковому етапі навчання юних футболісток

Тетяна Савченко. Аналітичні аспекти застосування фітнес-програм для жінок з урахуванням їх соматотипу

Сергій Новік. Особливості розвитку швидкісно-силових якостей юних футболістів 16-18 років

Ганна Чорна, Олена Борисова. Аналіз засобів, методів і форм фцізичного виховання, спрямованих на профілактику та корекцію порушень постави студентів

Тамара Денисовець. Розвиток фізичного виховання молоді у контексті гуманістичних принципів епохи відродження

Валерія Дранко, Олена Погребняк. Впровадження комплексу ранкової гімнастики в життя студентської молоді

Віктор Донець, Олександр Донець. Технологія тренувальних навантажень у єдиноборствах (кікбоксинг)

Рєната Кириченко, Вікторія Боць. Вплив оздоровчої фізичної культури на здоров'я людини

Андрій Горященко, Юлія Зайцева. Роль фізичної підготовки у волейболі як основної умови для збереження здоров’я та досягнення високих спортивних результатів

Сергій Кушніренко, Анастасія Масовець. Вплив психологічної готовності на підготовку тенісістів до змагальної діяльності

Тетяна Войцехівська, Ліна Голуб. Вплив оздоровчого туризму на формування витривалої до фізичних навантажень осбистості

Ірина Різник, Наталія Власенко. Фізична реабілітація учнів з ослабленим здоров’ям під час рухливих ігор

Вікторія Швец, Ярослав Радіонов. Причини, діагностика і корекція труднощів навчання в початковій школі

Аліна Ковалінська, Наталія Власенко. Причини виникнення захворювань при заняттях спортом

Лідія Черкас. Характеристика уроку фізичної культури для учнів з серцево-судинними захворюваннями

НАШІ АВТОРИ

РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В ЗНЗ УКРАЇНИ

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ФЕНОМЕН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Назар Надворський

Тетяна Кудряшова

Анотація. Збереженняі зміцнення здоров`я сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровленням умов життя – праці, відпочинку, побуту.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, складові здорового способу життя, здоров’я, оздоровлення.

Аннотация. Сохранение и укрепление здоровья способствует выполнению человеком своих человеческих функций через деятельность с оздоровлением условий  жизни – труда,  отдыха, быта.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, составляющие здорового образа жизни, здоровье, оздоровления.

Annotation. A maintainance and strengthening of health is instrumental in implementation of the human functions a man through activity with making healthy of terms  of life  of labour,  rest, way of life.

Keywords: healthy way of life, constituents of healthy way of life, health, making healthy.

Постановка проблеми. Здоровий спосіб життя підлітка – це сукупність форм і методів повсякденної діяльності, заснована на нормах, цінностях, сенсі діяльності, яка змінює адаптивні можливості організму, впливає на виховання особистісних якостей. Це все, що є в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровленням умов життя – праці, відпочинку, побуту. Феномен – (від греч. phainomenon – що є)явище,дане нам в досвіді плотського пізнання, на відміну від ноумена, що осягається розумом і що становить основу, суть феномена.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. У контексті даного дослідження вагомим є те, що існує значна кількість наукових і методичних праць, у яких проблема виховання здорового способу життя розглядається сучасними дослідниками в окремих аспектах: здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці (О.  Вакуленко); виховання здорового способу життя старшокласників у процесі навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим (Ю. Гавриленко); формування поняття здорового способу життя в учнів основної школи (Г. Голобородько); педагогічні умови виховання основ здорового способу життя підлітків у позакласній роботі школи (О. Жабокрицька); педагогічні основи виховання в юнаків 10-11 класів цінностей здорового способу життя (С. Закопайло).

Мета статті: розкрити та проаналізувати складові здорового способу життя сучасної молоді.

Виклад основного матеріалу дослідження. Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер здоров`я – фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них – харчування (в тому числи споживання якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на території життєдіяльності), умови праці (безпека не тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і умов професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і спорт, використання засобів різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил після фізичних і психічних навантажень).

Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можливість доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний процес старіння, наявність належних екологічних умов, інших складових ЗСЖ, що стосуються переважно не тільки фізичного і психічного, а також соціального і духовного здоров`я.

Проблема формування здорового способу життя досить ретельно висвітлюється в багатьох соціально-філософських, педагогічних, соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика набула у другій половині ХХ століття як у світі в цілому, так й в Україні.

Світова наука розробила цілісний погляд на здоров`я як феномен, що інтегрує принаймні чотири його сфери або складові – фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід`ємні одна від одної, вони тісно взаємопов`язані і саме разом, у сукупності визначають стан здоров`я людини. Для зручності вивчення, полегшення методології дослідження феномена здоров`я наука диференціює поняття фізичного, психічного, соціального і духовного здоров`я. Цей принцип диференціації був закладений у групування індикаторів опитування з урахуванням змісту кожної сфери.

До сфери фізичного здоров`я включають такі чинники, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму.

До сфери психічного здоров`я відносять індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо. Психічне здоров`я пов`язано з особливостями мислення, характеру, здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів.

Духовне здоров`я залежить від духовного світу особистості, зокрема складових духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – все це обумовлює стан духовного здоров`я індивіда.

Соціальне здоров`я пов`язано з економічними чинниками, стосунками індивіда із структурними одиницями соціуму – сім`єю, організаціями, з якими створюються соціальні зв`язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров`я, безпека існування тощо. Впливають міжетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних соціальних прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки і технологій, їх суперечливий вплив на здоров`я взагалі. Ці чинники і складові створюють відчуття соціальної захищеності (або незахищеності), що суттєво позначається на здоров`ї людини. У загальному вигляді соціальне здоров`я детерміноване характером і рівнем розвитку головних сфер суспільного життя в певному середовищі – економічної, політичної, соціальної, духовної.

Висновки. Сьогодні під здоровим способом життя розуміють комплекс заходів, спрямованих на гармонійний фізичний розвиток, на підтримку рівня здоров’я, а також активне довголіття. Здоровий спосіб життя є визначальним чинником забезпечення тривалості активного життя, соціального, біологічного та психологічного благополуччя, передбачає оптимальну рухову активність, раціональне харчування, здоровий сон, додержання гігієнічних правил, відмову від тютюнопаління, вживання наркотиків та зловживання алкоголем

Перспективи подальших розробок полягають у подальшому вивченні та аналізі складових здорового способу життя сучасної молоді у загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах та дитячо-юнацьких спортивних школах.

Список використаної літератури: 

 1. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г.Л. Апанасенко. – СПб. : МГП ";Петрополис";, 1992. – 123 с.

 2. Дильман В.М. Четыре модели медицины. / В.М. Дильман. – Л. : Медицина, 1987. – 288 с.

 3. Смирнов И.Н. Здоровье человека как философская проблема. / И.Н. Смирнов // Вопр. философии. – 1985. – № 7. – С. 83-93.

 4. Сухомлинський В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский; [сост. и авт. вступит. очерков С. Соловейчик]. – 4-е изд. – М. : Политиздат, 1982. – 270 с.

 5. Физическая культура в семье. – [3-е изд., перераб.]. – М. : Физкультура и спорт, 1973. – 368 с.

 6. Физкультура и здоровье / [ред. сост. Т. Козлова]. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – Вип. 2. – 64 c.

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЯК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В ВНЗ УКРАЇНИ

Аліна Товстій

Лариса Малаканова

Анотація. У статті виокремлено здоровий спосіб життя, як формування позитивного іміджу закладу освіти. Визначено чинники, які впливають на формування іміджу освітньої організації.

Ключові слова: формування, імідж, освітня організація, здоровий спосіб життя.

Аннотация. В статье выделено здоровый образ жизни, как формирование позитивного имиджа образовательного заведения. Определено факторы, которые влияют на формирование имиджа образовательной организации.

Ключевые слова: формирование, имидж, образовательная организация, здоровый образ жизни.

Annotation. The healthy way of life that is distinguished in the article, as a form of positive image establishment of education. Factors which influence on forming of image of educational organization are certain

Key words: forming, image, educational organization, health y way of life.

Постановка проблеми. «Мати гарне здоров`я – це мати почуття найвищого блаженства, що дозволяє людині говорити із задоволенням: «Я почуваю себе чудово! Я живу чудово!» - писав Бречч [3,10].

Імідж навчального закладу – це його емоційно забарвлений образ, що закріпившись у масовій свідомості, транслюється в зовнішнє середовище. Сьогодні позитивний імідж навчального закладу відіграє роль додаткового ресурсу управління й розвитку. Головною метою роботи сучасної молоді в освітньому закладі є творення освітнього середовища, у якому здоровий спосіб життя стане не лише свідомою потребою кожної людини, а й мірилом її освіченості, загальної культури, шляхом розвитку загальної креативності учасників навчально-виховного процесу, методом активізації інтелектуального потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня компетентності особистості [5,7]. Побудова життєвого простору – перший крок до формування іміджу освітнього закладу.

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням психологічного змісту поняття «імідж», окремих аспектів формування іміджу особистості та організації займалися зарубіжні (М. Вуднок, Б. Джі), російські (О.О. Бодальов, Ф.О. Кузін) та українські (В.В. Ісаченко, В. Маценко, Т.В. Смирнова) вчені [3,10].

Метою даної статті є дослідження формування іміджу у створенні здорового способу життя сучасної молоді в ЗНЗ України (або освітньої організації).

Виклад основного матеріалу. Здоров`я дитини, її фізичний і психічний розвиток, соціально-психічна адаптація у значній мірі визначається умовами її життя насамперед у навчальному закладі, адже на роки навчання дитини припадає період інтенсивного розвитку організму.

Побудова іміджу освітньої установи – як «емоційно забарвленого образу освітнього середовища, часто свідомо сформованого, що має цілеспрямовані характеристики та покликаний впливати певною спрямованістю на конкретні групи соціуму», передбачає вирішення ряду завдань:

 • вивчення громадської думки всередині організації з метою з`ясування задоволеності навчальним закладом вчителями, учнями, батьками;

 • поширення новизни, пов`язаної з розвитком інноваційних процесів;

 • забезпечення висвітлення подій у діяльності навчального закладу – установлення ефективного зворотного зв`язку із зовнішнім середовище;.

 • розробка інформаційного матеріалу, що має бути доступний, зрозумілий, відбивати позитивні зміни у шкільному житті [2].

Дослідження – аналіз літератури, спостереження, бесіди з керівником освітніх навчальних закладів, батьками – показують, що значущою характеристикою сучасного навчального закладу виступає її вже сформований або усталений образ, основу якого становлять:

  • статус освітньої установи, її пріоритети;

  • корпоративна культура – унікальна, неповторна, особлива система цінностей;

  • види та якість освітніх послуг даного навчального закладу;

  • наявність та функціонування дитячих та юнацьких організацій в ньому;

  • внесок навчального закладу в розвиток освітньої підготовки учнів, їхньої вихованості, психічних функцій; творчих здібностей; формування здорового способу життя [1].

Безумовно, на стан здоров`я дітей впливають такі фактори, як несприятливі соціальні та екологічні умови. Одночасно з їх негативним впливом на молоде покоління негативно впливає багато факторів ризику, які мають місце в навчальних закладах і отримали назву «шкільні» фактори ризику.

Медико-психолого-педагогічні дослідження дозволяють виявити ті «шкільні» фактори ризику, які негативно впливають на здоров`я дітей, зокрема:

 • стресова педагогічна тактика;

 • невідповідність методик і технологій навчання віковим та функціональним можливостям дитини;

 • невиконання елементарних фізіологічних та гігієнічних вимог до організації навчального процесу;

 • масова безграмотність батьків у питаннях збереження здоров`я їх дітей;

 • відсутність системи роботи з формування власного здоров`я і здорового способу життя.

Усе це переконує педагогів у тому, що необхідно проводити спеціальні заходи щодо збереження і зміцнення здоров`я учнів, тому що створення здоров`я – зберігаючих умов навчання та виховання, перетворення кожного навчально-виховного закладу на простір життєдіяльності буде сприяти здоров`ю молоді [2].

Останнім часом опорні навчальні заклади плідно працюють у напрямку формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Для успішного формування умінь і навичок здорового способу життя вчителю необхідно не лише володіти теоретичними знаннями, а й мати певні практичні вміння і навички, зокрема:

 • визначити стан фізичного та психічного розвитку дитини;

 • навчитися розуміти свій організм і створювати йому сприятливі умови для саморегуляції;

 • складати комплекс фізичних вправ для ранкової гімнастики з метою формування оптимальної рухової діяльності;

 • дозувати фізичне навантаження та загартовуючі процедури;

 • складати комплекс фізкультхвилинок;

 • грати з дітьми в рухливі, спортивні та народні ігри, формуючи в них навички активного відпочинку [4].

Висновки. Становлення та розвиток інноваційної моделі навчального середовища сприяння здоров`ю – це крок до освітнього закладу майбутнього, яка через пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг та механізму їх надання спрямовує свою діяльність на вдосконалення національної системи загальної середньої освіти в умовах інтеграції України у світовий освітній простір.

Перспективи подальших розробок з обраного напрямку полягають у більш розширеному дослідженні формування іміджу у створенні здорового способу життя сучасної молоді в ЗНЗ України (або освітньої організації).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет короленка (1)

  Документ
  Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїниПолтавськийнаціональнийпедагогічнийуніверситет імені В.Г. Короленка Кафедра методики викладання спортивних дисциплін Львівський державний університет фізичної культури ...
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет Короленка

  Документ
  Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїниПолтавськийнаціональнийпедагогічнийуніверситет імені В.Г. Короленка Історичний факультет ЗАТВЕРДЖУЮ Голова приймальної комісії ПНПУ імені В.Г. Короленка _________________ проф ...
 3. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені

  Документ
  Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїниПолтавськийнаціональнийпедагогічнийуніверситет імені В.Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки ЗАТВЕРДЖУЮ Голова ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... Полтава, жовтень 100 Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни, Полтавськийнаціональнийпедагогічнийуніверситет ім. В.Г. Короленка, Кременчуцький державний університет ім. М.Остроградського, Українська медична стоматологічна ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... Полтава, жовтень 100 Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни, Полтавськийнаціональнийпедагогічнийуніверситет ім. В.Г. Короленка, Кременчуцький державний університет ім. М.Остроградського, Українська медична стоматологічна ...

Другие похожие документы..