Главная > Документ


Додаток

до рішення

Одеської міської ради

від 13.07.2010р. №5945-V

Програма

соціально-економічного розвитку

міста Одеси на 2010 рік

Зміст

Стор.

Вступ

3

Розділ І

Головні цілі та пріоритети соціально-економічного

розвитку м. Одеси на 2010 рік

4

Розділ ІІ

Основні напрямки розвитку народногосподарського

комплексу м. Одеси у 2010 році

5

Підрозділ 1. Промисловість

5

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

7

Підрозділ 3. Будівельний комплекс

8

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

9

Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство

10

Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс

11

Підрозділ 7. Транспортний комплекс

12

Підрозділ 8. Розвиток підприємництва

13

Підрозділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

15

Підрозділ 10. Охорона навколишнього природного середовища

16

Підрозділ 11. Освіта

18

Підрозділ 12. Охорона здоров`я

19

Підрозділ 13. Фізична культура та спорт

20

Підрозділ 14. Культура

22

Підрозділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму

23

Підрозділ 16. Молодіжна та сімейна політика

24

Підрозділ 17. Самоорганізація населення

25

Підрозділ 18. Демографічна ситуація. Ринок праці.

Соціальне забезпечення населення

26

Підрозділ 19. Розвиток інформаційного забезпечення

30

Підрозділ 20. Інші програми та заходи

31

Додатки до Програми 32 - 70

Вступ

Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2010 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, пріоритетні завдання та заходи стосовно головної стратегічної мети розвитку - підвищення добробуту населення на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя та забезпечення сталого економічного зростання.

Програма соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2010 рік розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку в Україні”, Основних напрямків та Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року, цільових міських програм, директивних документів Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради.

Основні показники соціального та економічного розвитку м. Одеси на 2010 рік розроблені з урахуванням пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, районних адміністрацій, постійних комісій та депутатів ради, підприємств, установ, організацій, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2010 рік приймається у складних економічних і соціальних умовах, в період, коли потребують вирішення проблеми, що виникли внаслідок світової фінансової кризи та, відповідно, відпливу капіталу і посилення прецесійних та девальваційних процесів економічного розвитку. Для вирішення цих проблем протягом 2010 року діяльність буде спрямована на зменшення негативного впливу світової фінансової кризи на економіку та створення сприятливих умов для посткризового розвитку економіки. Вирішуватимуться соціальні проблеми населення, у тому числі мінімізація негативного впливу кризи на стан ринку праці з метою недопущення різкого погіршення ситуації у сфері зайнятості населення та зростання безробіття, підтримка досягнутого рівня доходів громадян, забезпечення соціального захисту найбільш уразливих верств населення.

Основною метою розвитку міста у 2010 році є подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання із стабілізацією в інвестиційній сфері.

Розділ І

Головні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

м. Одеси на 2010 рік

Основна мета Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2010 рік - зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу м. Одеси, зменшення негативних наслідків світової фінансової кризи та створення сприятливих умов для посткризового розвитку економіки, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, максимальне збереження та нарощування обсягу виробництва конкурентоспроможної продукції, збереження та відтворення трудових ресурсів, галузей пріоритетного розвитку підприємництва, максимальне збереження та створення нових робочих місць

Пріоритетними завданнями розвитку народногосподарського комплексу м. Одеси на 2010 рік вважати:

- створення найбільш сприятливих умов для втілення інноваційних технологій у виробництво на промислових підприємствах;

- впровадження енерго- та матеріалозберігаючих виробництв;

- розвиток виробництва та більш гнучке реагування промислових підприємств на зовнішні зміни в процесі випуску конкурентоспроможної продукції, посилення зовнішньоекономічної орієнтації промисловості міста;

- збереження та створення нових робочих місць, працевлаштування молоді;

- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;

- усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва;

- залучення інвестицій в економіку міста;

- підвищення інвестиційної привабливості міста через презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;

- впровадження заходів щодо зменшення негативних наслідків світової фінансової кризи та створення сприятливих умов для посткризового розвитку економіки;

- проведення земельної реформи;

- послідовна структурна та технологічна перебудова господарства міста;

- стабільна робота комунального господарства;

- створення умов для модернізації теплоенергетичного господарства міста з метою зниження споживання енергоносіїв;

- забезпечення комплексного раціонального використання та розвитку зони узбережжя, вирішення екологічних проблем;

- оновлення, модернізація та стабільна робота пасажирського транспорту міста;

- підтримка курортно-рекреаційного господарства й туризму;

- створення відповідних умов для нормального функціонування

установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

- подальше удосконалення системи соціального захисту населення;

- покращення якості життя населення;

- розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків; реалізація

сумісних програм співпраці з містами - партнерами.

Розділ ІІ

Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу

м. Одеси у 2010 році

Підрозділ 1.Промисловість

Підсумки 2009 року свідчать, що найскладніший період розвитку промислового комплексу пройдено та у подальшому можна очікувати на стабілізацію ситуації з нарощування обсягів виробництва у 2010 році. Позитивні зрушення дають підстави сподіватися на відновлення вітчизняного промислового виробництва не лише у внутрішньоорієнтованих секторах економіки, а й у зовнішньоорієнтованих.

Прогнозується, що 2010 рік стане роком стабілізації та поступового зростання промислового виробництва, розвитку підприємств, здатних забезпечити наукоємне високотехнологічне виробництво, випуск конкурентоспроможної з імпортними аналогами продукції. Відновлення позитивної динаміки виробництва дозволить товаровиробникам поновити нарощування власних ресурсів, які будуть направлені на фінансування інвестиційних та інноваційних проектів.

Враховуючи значний вплив кризових факторів на діяльність підприємств у 2009 році, протягом 2010 року у виробничому секторі можна очікувати закріплення тенденцій стабілізації та забезпечення нарощування виробництва на підприємствах провідних галузей. Прогнозується приріст обсягів промислового виробництва на 4,5 - 5 %, що дає підставу розраховувати на збереження деякої позитивної динаміки у різних галузях до кінця року.

Першочергова увага приділятиметься стабілізації роботи підприємств тих галузей, які найбільше відчули вплив негативних наслідків економічної кризи. Дієві заходи спрямовуватимуться на сприяння просуванню вітчизняної продукції на європейські та світові ринки та часткову переорієнтацію експортерів на внутрішній ринок.

Прогнозується початок стабілізації в інвестиційній сфері міста. Надаватимуться сприятливі умови для реалізації ключових проектів розвитку міста. Прогнозуються зміни структури інвестиційних потоків: збільшиться доля інвестицій в промислову та транспортну галузі. Найбільша увага приділятиметься довгостроковим інвестиціям, пов’язаним зі створенням нових виробництв із значною кількістю робочих місць.

Промисловий комплекс міста, як і у попередні роки, залишатиметься неоднорідним за структурою: функціонуватимуть розвинені виробництва з виходом на зовнішні ринки і такі, що не мають змоги відновити повну завантаженість виробничих потужностей та забезпечити стабільну діяльність. Різний економічний стан галузей пов'язаний з різними умовами функціонування і динамікою ринків, на які виходить продукція промисловості міста.

Розвиток промислового комплексу міста у 2010 році буде спрямований на зростання обсягу виробництва, подальшу структурно-технологічну модернізацію основних виробництв та галузей.

У переробній промисловості, де зосереджено понад 90 % всього промислового виробництва, обсяг зросте на 5,0 %.

Прогнозується незначний приріст у виробництві продукції машинобудування на 4,5 %, який відбуватиметься завдяки розширенню внутрішнього ринку шляхом формування конкурентоспроможної ціни на вироблену продукцію, можливої за умови девальвації національної валюти. Продовжуватиметься пошук нових ринків збуту. Введення ВАТ «Одескабель» виробництво нових видів продукції, а саме абонентського високочастотного та підігріваючого кабелю, кабелю для зовнішньої прокладки дозволить збільшити обсяг виробництва на 14,9 %.

За рахунок оновлення та модернізації технологічного обладнання, розширення асортименту та підвищення конкурентоспроможності продукції планується збільшити обсяг виробництва на підприємствах: ВАТ «Ковальсько-пресових автоматів» - на 31,0 %, ВАТ «Стальканат» - на 9,6 %, ВАТ «Чорноморполіграфметал» - на 3,0 %, ВАТ «Пресмаш» - на 1,1 %. Продовжуватимуться партнерські зв’язки з країнами Білорусь та Німеччина. За рахунок укладених договорів про співробітництво на ВАТ «Одеський завод поршневих кілець» планується збільшити обсяг виробництва на 2,6 %. Планується збільшення обсягу виробництва на ДП «Одесавіаремсервіс» на 42,1 % за рахунок співробітництва з Російською Федерацією.

Прогнозоване не підвищення вартості природного газу позитивно впливатиме на фінансовий стан підприємств різних галузей. Відбудеться підвищення темпів зростання виробництва на підприємствах металургійної (до 3 %) та хімічної галузей (до 6 %), виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (до 4 %), тобто у тих видах промислової діяльності, які мають високу частку вартості природного газу у собівартості виробленої продукції. Це такі підприємства, як: ВАТ «Стальканат», ВАТ «Елакс», СП «Інтерхім», ТОВ «Біостимулятор».

У 2010 році прогнозується зростання обсягу виробництва на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв на 4,9 %.Це пов`язано з усуненням з внутрішнього ринку імпортної продукції за рахунок неконкурентоспроможної ціни. Питання забезпечення населення міста високоякісними продуктами харчування, як і у попередньому році, залишатиметься одним з головних пріоритетів, який визначає подальший розвиток галузі. Зростання обсягу виробництва на підприємствах галузі відбуватиметься за рахунок розширення асортименту продукції, введення нових торгових марок: ВАТ «Одесхарчокомбінат» - на 5,0 %, ЗАТ «Одесавинпром» - на 2,5 %. Стабільно працюватимуть підприємства: ВАТ «Одеський коровай», ТОВ «Нове діло», ТОВ «Діполос», ВКФ «Агромарін».

Основними напрямками розвитку легкої промисловості у 2010 році стануть інноваційно-інвестиційна діяльність, розширення асортименту товарів, що реалізуються на внутрішньому ринку. За прогнозом, у легкій промисловості можливе зростання обсягу виробництва на рівні 1,3 %. Переважно це відбуватиметься за рахунок діяльності ТОВ «Грегорі Арбер», яким запланована модернізація технологічного обладнання та розширення асортименту продукції.

Збереження позитивних тенденцій відбудеться у хімічній і нафтохімічній промисловості. Прогнозується розвиток фармацевтичного виробництва та виробництва готових ліків, приріст виробництва очікується на 5,2 %.Це відбуватиметься за рахунокрозширення виробництва, впровадження нового обладнання та сучасних технологійна СП «Інтерхім» та зростання обсягу виробництва на ТОВ «Біостимулятор» на 10 %. Продовжуватиметься реалізація інвестиційної програми розвитку та технічного переобладнання ВАТ «Лукойл-ОНПЗ», що сприятиме забезпеченню стабільної роботи підприємства, збільшення потужності до 2,8 млн. тонн на рік та дозволить збільшити об’єм переробки нафти на 41 %.

Структурна перебудова та інноваційний розвиток підприємств у 2010 році буде спрямований на збільшення вітчизняного промислового потенціалу, поліпшення задоволення потреб населення в різноманітних і якісних продуктах та товарах, яка відбуватиметься за рахунок роботи таких підприємств, як: ДП «Одеський комбінат хлібопродуктів», ВАТ «Одеський коровай», ЗАТ «Одесакондитер», ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», СП «Інтерхім», ВАТ «Лукойл-ОНПЗ», ДП «Одесавіаремсервіс», АТ ВТО «Зонт»,ВАТ «Точмаш», ВАТ «Кисеньмаш», ВАТ “Продмаш”, ВАТ “Одескабель”, ТОВ «Цемент», ВАТ «Плакс», ТОВ «Грегорі Арбер» тощо.

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

У 2010 році можна очікувати стабілізацію ситуації з нарощування обсягу виробництва серед галузей обробної промисловості. Планується введення в експлуатацію нових технологічних ліній з високим рівнем автоматизації, що сприятиме випуску конкурентноспроможної продукції.

Пріоритетним напрямком розвитку народногосподарського комплексу міста стане нарощування питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання. Не зважаючи на наслідки світової фінансової кризи планується збільшити обсяг виробництва на таких підприємствах, як: ЗАТ «Одесакондитер», ЗАО «Одеський завод шампанських вин», ВКФ «Агромарін», ВАТ «Стальканат», ТОВ «Цемент»,

ВАТ «Елакс», ВАТ «Одескабель», ТОВ «Форес», ВАТ «Одеський коровай», ТОВ «Нове діло», ВАТ «Одесхархокомбінат», СП ТОВ «Вітмарк-Україна», ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер» тощо.

Набуде подальшого розвитку ярмаркова діяльність. Підвищення рівня організації ярмаркових заходів сприятиме подальшому розвитку внутрішнього ринку та збільшенню на ринку продукції вітчизняного товаровиробника за доступними цінами. Проводитимуться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції, в яких прийматимуть активну участь виробники сільськогосподарської продукції та переробні підприємства міста і області.

Суттєвого розширення мережі торгових закладів не прогнозується. Продовжуватиметься розвиток мереж супермаркетів «Таврія», «Наталка» та «Копійка». Планується збереження діючої торговельної мережі супер- та гіпермаркетів, торговельних комплексів, мережі закладів торгівлі з реалізації хлібобулочної продукції, закладів (підприємств) ресторанного господарства швидкого обслуговування населення тощо.

Через мережу закладів торгівлі за допомогою платіжної електронної картки «Соціальна картка одесита» продовжуватиметься продаж соціальних видів хліба для малозабезпечених верств населення.

Продовжуватиметься розширення мережі побутових підприємств та роздрібної торгівлі, громадського харчування, реконструкція ринків. У 2010 році планується продовження реконструкції ринків «Привоз», «Новий» та «Північний». Очікується збільшення мережі побутових підприємств та роздрібної торгівлі, громадського харчування (перукарень, салонів краси, хімчисток, станцій технічного обслуговування автомобілів, ресторанів, барів, тощо).

З метою благоустрою міста та надання йому вигляду обласного центру, спрямованого на європейську інтеграцію, продовжуватиметься оптимізація кількості об`єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та міні-ринків з урахуванням захисту інтересів вітчизняного виробника.

Підрозділ 3. Будівельний комплекс

Скорочення обсягів будівництва у 2010 році в м. Одесі є наслідком негативного впливу фінансово-економічної кризи. За рахунок різних джерел фінансування по управлінню капітального будівництва Одеської міської ради планується освоїти 100 000,0 тис. грн, з них на житлове будівництво за кошти інвесторів - 80 000,0 тис. грн. Крім того, у 2010 році за рахунок коштів інвесторів передбачається продовжити будівництво: 2-х загальноосвітніх шкіл, 4-х дошкільних учбових закладів, поліклініки, 2-х паркінгів.

Проводитиметься реконструкція будівель та інженерних мереж міської клінічної інфекційної лікарні. На ці цілі планується спрямувати 20 000,0 тис. грн.

В рамках Програми збереження історичної забудови міста Одеси на 2008-2010 роки планується виконати робіт на суму 877,6 тис. грн. Проводитиметься поточний ремонт об’єктів монументального мистецтва, меморіальних та пам`ятних дошок для збереження їх у належному стані та поточний ремонт меморіалу «Алеї слави».

Крім того, передбачені кошти для охорони та страховки скульптурної групи пам’ятника засновникам м. Одеси.

Заплановано продовження робіт із розробки Генерального плану міста Одеси. Після отримання погодження Одеською обласною державною адміністрацією з питань врахування інтересів обласної громади Генеральний план міста Одеси буде винесений на розгляд міської ради.

Таблиця № 1 та № 2 до розділу надана у додатку до Програми.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік зміст

  Документ
  ... .2008р. Програмасоціально-економічногорозвитку містаОдесина 2008 рік Зміст Стор. Вступ 3 Розділ І Головні цілі та пріоритети соціально-економічногорозвитку м. Одесина 2008 ...
 2. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік (рішення одеської міської ради від 05 04 2008 р № 2474-у) зміст

  Документ
  ... Програми соціально-економічногорозвитку містаОдесина 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2474-У) Зміст ... ,5 Інші 411,8 362,9 1.1. Програмарозвитку освіти містаОдесина 2006-2010 роки, всього, у тому числ ...
 3. Додатки до програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2009 рік (рішення міськради №4110-v від 09 04 2009р )

  Документ
  ... до Програми соціально-економічногорозвитку містаОдесина 2009 рік ... ста Разом 2 250,0 Бюджет міста 2 250,0 Інші - 1. Програма збереження історичної забудови містаОдесина 2008 - 2010 ... Найменування програми або зміст заходу Головний розпорядник кошт ...
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... УКРАЇНИ Зміст Питання Національного агентства України з питань розвитку та ... , Державну програмусоціально-економічногорозвитку м. Києва на період до 2010 року, Комплексну програму збереження історично ...
 5. П р о г р а м а соціально-економічного та культурного розвитку київської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... Програмасоціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2012 рік та основні напрями розвиткуна ... економічного, організаційного, правового механізм ... на перетинах та примиканнях існуючої мережі доріг Київ-Одеса ... , міста 2011 ... сті на2010 ...

Другие похожие документы..