Главная > Документ


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes
novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija
Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”

Studiju programmas kods

42141

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

4 gadi jeb 8 semestri pilna laika klātienes studijās;

4,5 gadi jeb 9 semestri nepilna laika klātienes studijās;

160 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārējā vidējā izglītība

Iegūstamais grāds

Profesionālā bakalaura grāds Dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā

Iegūstamā kvalifikācija

Divu mācību priekšmetu (bioloģijas, dabaszinību, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas) skolotājs

Vieta, kurā īsteno studiju
programmu

LU Datorikas fakultāte,

Raiņa bulvāris19, Rīga, LV – 1586

Programmas īstenošanas veids

Pilna laika un nepilna laika klātienes studijas

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

profesors Māris Vītiņš

LU Datorikas fakultātes dekāns

profesors Juris Borzovs

Paraksts

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” direktors

profesors Māris Vītiņš

Paraksts

SATURA RĀDĪTĀJS

LU SENĀTA LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU 5

LATVIJAS UNIVERSITĀTES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA 6

LU DOMJU LĒMUMI PAR STUDENTU PĀRŅEMŠANU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 7

1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 9

1.1.Studiju programmas anotācija 9

1.2.Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 9

1.3.Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 10

1.3.1.Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem 10

1.3.2.Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam un profesijas standartam „Skolotājs” (reģ.nr. PS 0238) 11

1.3.3.Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 12

1.4.Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 15

1.5.Imatrikulācijas nosacījumi 21

1.6.Studiju programmas organizācija 21

1.7.Studiju programmas praktiskā realizācija 22

1.7.1.Izmantotās studiju metodes un formas 23

1.7.2.Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un citu ar to saistīto aktivitāšu ietekme uz studiju darbu 24

1.7.3.Kvalitātes nodrošinājums studiju programmā 24

1.7.4.Vērtēšanas sistēma 25

1.7.5.Studējošie 25

1.7.6.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 27

1.7.7.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 27

1.7.8.Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 28

1.7.9.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 31

1.7.10.Programmas īstenošanā iesaistītais palīgpersonāls un struktūrvienības 32

1.8.Ārējie sakari: 38

1.8.1.Sadarbība ar darba devējiem 38

1.8.2.Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 39

1.8.3.Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs, norādot valsti 39

1.9.Studiju programmas attīstības plāns (akadēmiskās darbības, finansējuma un infrastruktūras, personāla attīstība) 40

1.10.Studiju programmas SVID analīze 41

2.Studiju programmas izmaksu aprēķins 43

3.Studiju plāns 44

4.Pielikumi 62

4.1.Studiju kursu apraksti 63

4.2.Mācībspēku CV 322

Mācību grāmatas un metodiskie līdzekļi: 367

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 404

B daļa 413

B daļa 413

Studiju programma / Studiju priekšmets 419

Nodarbošanās 446

Publikācijas un piedalīšanās konferencēs 446

Akadēmiskie kursi: 459

Bakalaura programmā: 459

I Vispārīgās ziņas 461

4.3.Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 470

4.3.1.Kīmijas un dabaszinību studiju moduļu akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 470

4.3.2.Ģeogrāfijas studiju moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 472

4.3.3.Bioloģijas studiju moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 477

4.3.4.Fizikas studiju moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 482

rmātikas studiju moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 485

4.3.6.Vispārizglītojošo studiju kursu moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 486

4.3.7.Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 488

4.4.Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos 489

4.5.Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 493

4.6.Sadarbības līgumi par studējošo prakšu nodrošināšanu 497

4.7.Prakses nolikums 498

4.8.Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 506

4.9.Norādījumi noslēguma darba izstrādāšanai un noformēšanai 514

4.10.Programmas, ar kurām veikts programmas salīdzinājums, studiju plāni 122

4.10.1.Daugavpils Universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 122

4.10.2.Ulmes, Hamburgas un Oldenburgas universitātes studiju programas 124

4.10.3.Tallinas Universitātes studiju programma “Bioloģijas skolotājs” 128

4.11. Atsauksmes no atzītām augstskolām, kuras realizē līdzīgas studiju programmas 131

4.12. Atsauksmes no profesionālajām organizācijām 132

4.13.Skolotāja profesijas standarts 133

4.14. Profesionālā bakalaura studiju programmas "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs"”
diploma pielikuma paraugs 140

4.15.Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām programmā 146

LU SENĀTA LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU

LATVIJAS UNIVERSITĀTES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA

LU DOMJU LĒMUMI PAR STUDENTU PĀRŅEMŠANU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA “DABASZINĀTŅU UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS SKOLOTĀJS” (KODS 42141)

profesionālā bakalaura grāda dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā

Divu mācību priekšmetu (fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, bioloģijas, informātikas un dabaszinību) skolotāja kvalifikācijas iegūšanai

Studiju programmas direktors prof. M.Vītiņš

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Ķīmijas studiju programmu Ķīmijas fakultātes

Padomes sēdē Domes sēdē

200......gada____________ 200......gada______

Padomes priekšsēdētājs: Domes priekšsēdētājs:

prof. A.Zicmanis___________ as.prof..A. Prikšāne_______

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Bioloģijas studiju programmu Bioloģijas fakultātes

Padomes sēdē Domes sēdē

200......gada____________ 200......gada______

Padomes priekšsēdētājs: Domes priekšsēdētājs:

as.prof. V.Spuņģis_______ prof..J.V.Aivars___

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Ģeogrāfijas studiju programmu Ģeogrāfijas un zemes

Padomes sēdē zinātņu fakultātes 200......gada____________ Domes sēdē

200......gada______

Padomes priekšsēdētājs: Domes priekšsēdētājs:

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Pedagoģijas nozares studiju programmu Fizikas un matemātikas

Padomes sēdē fakultātes

200......gada____________ Domes sēdē

Padomes priekšsēdētājs: 200......gada______

prof. J.Mencis___________ Domes priekšsēdētājs:

1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

  1. Studiju programmas anotācija

Profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” (turpmāk tekstā – Programma) ir Latvijas Universitātes starpnozaru studiju programma. Tās izveidošanā un īstenošanā pēc paritātes principa ir iesaistījušās piecas LU fakultātes: Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, un Ķīmijas fakultāte. Atbalsta fakultātes, kas piegādā izglītības zinātņu moduļa kursus un uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas moduļa kursus, ir vēl trīs - Ekonomikas un vadības fakultāte, Juridiskā fakultāte un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

Programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumiem – Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Latvijas Universitātes Satversmi, skolotāja profesijas standartu PS 0238 un citiem normatīvajiem aktiem1.

Programmas izveides nepieciešamību noteica pašreizējā situācija Latvijas mācību iestādēs:

 • eksakto zinātņu skolotāju trūkums;

 • nepieciešamība pēc pedagogiem ar divām vai vairākām kvalifikācijām nākotnē;

 • jauna dabaszinību mācību priekšmeta ieviešana vidusskolā.

Programma paredzēta 8 semestri pilna laika klātienes studijās un 9 semestri nepilna laika klātienes studijās, tās apjoms ir 160 kredītpunkti (KP). Programmā iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā ar divām piektā līmeņa profesionālās izglītības kvalifikācijām (bioloģijas un dabaszinību skolotājs, bioloģijas un fizikas skolotājs, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs, bioloģijas un informātikas skolotājs, bioloģijas un ķīmijas skolotājs, dabaszinību un fizikas skolotājs, dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs, dabaszinību un informātikas skolotājs, dabaszinību un ķīmijas skolotājs, fizikas un ģeogrāfijas skolotājs, fizikas un informātikas skolotājs, fizikas un ķīmijas skolotājs, ģeogrāfijas un informātikas skolotājs, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs, informātikas un ķīmijas skolotājs).

  1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

Programmas vispārējais mērķis ir nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālā bakalaura studijas skolotāju izglītībā, sekmējot dabaszinātņu un informātikas skolotāju konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos. Programmas apguves rezultātā studenti iegūs profesionālā bakalaura dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā grādu ar divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikāciju, kas dos tiesības strādāt savā specialitātē pamata un vidējā izglītībā.

Studiju programmas uzdevumi ir:

 • akadēmiskie – nodrošināt dabaszinātņu nozaru teorijās pamatotas, profesijas standartiem atbilstošas, praksē piemērojamas studijas;

 • pedagoģiskie – izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus, dodot iespēju studentiem apgūt vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju divos mācību priekšmetos;

 • pētnieciskie – dot iespēju studentiem veidot un attīstīt darba prasmes, lai sagatavotu viņus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģijas darbam nozarē.

Programma ir izstrādāta balstoties uz Latvijas Universitātes ilggadīgo pieredzi skolotāju sagatavošanā un jaunajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā.

Plānotie rezultāti ir:

 • iegūtas zināšanas un izpratība izvēlētajās dabaszinātņu nozarēs, nodrošinot radoša, profesionāli strādāt spējīga bioloģijas, dabaszinību, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas skolotāja izglītošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem;

 • pilnveidotas prasmes izmantot informācijas tehnoloģijas;

 • pilnveidotas kritiski analītiskās prasmes strādāt ar informāciju, to izvērtēt un analizēt, publiski izklāstīt un pamatot savu viedokli;

 • iegūtas pedagoģiskās zināšanas un metodoloģiski aprobētas praksē, sniedzot topošo pedagogu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vienotību un sekmējot teorētisko zināšanu realizācijas iespējas pedagoģiskajā praksē;

 • apgūtas pētnieciskās darbības pamatiemaņas, iegūta izpratne par pētījuma organizēšanu un veikšanu, prasmes analizēt rezultātus;

 • apgūtas prasmes sistemātiskai zināšanu papildināšanai atbilstoši darba tirgus vajadzībām, sevis pilnveidei, karjeras veidošanai visa mūža garumā.

  1. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

   1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem

Novērtējot Latvijas valsts politisko virzību uz zināšanām bagātas sabiedrības veidošanu, jāatzīmē, ka sabiedrības attīstībā ļoti liela nozīme būs zinošu, progresīvi domājošu jaunākās tehnoloģijas pārvadošu pedagogu darbībai. Ņemot vērā straujo zinātnes progresu (biomedicīna, nanotehnoloģijas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, gēnu inženierija u.c.), kā arī ar vidi saistīto problēmu aktualitāti (dzīvās dabas daudzveidības straujas izmaiņas cilvēka neapdomātas darbības rezultātā, vides kaitīgo faktoru ietekme, enerģētisko resursu izsīkums), ir skaidrs, ka dabaszinātņu un informātikas skolotāju izglītošana ir ļoti aktuāla.

Studiju programmas nepieciešamību no Latvijas valsts viedokļa nosaka augsti kvalificētu minēto priekšmetu skolotāju trūkums Latvijas skolās.

Programmas sastādītāji uzskata, ka par skolotāju trūkumu liecina arī strādājošo skolotāju vecums. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta dati (http://www.ijsd.riga.lv/main/index.php?module=Articles&cat_id=8&view=list) liecina, pedagogu skaits vecumā līdz 30 gadiem turpina samazināties. 2005. – 1315, 2006. – 1245, 2007.- 884, 2008. – 864, 2009. – 732.

Ja skolās darbu neuzsāks jaunie speciālisti, dabaszinātņu priekšmetu mācīšana var kļūt problemātiska.

Latvijas Universitāte kā Valsts izglītības, zinātnes un kultūras centrs nodrošina studentiem iespējas apgūt fundamentālās akadēmiskās un profesionālās zināšanas, profesionālo meistarību un attīstītas zinātniski pētnieciskā darba prasmes. Tā ir augstākās izglītības iestāde Latvijā, kurā apvienots ļoti kompetents zinātniskais un akadēmiskais potenciāls, un ir priekšnoteikums augstas kvalitātes studiju programmas realizācijai. Programma pilnīgi iekļaujas Latvijas Universitātes piedāvāto studiju programmu klāstā un ir aktuāla pašreizējā situācijā izglītības sistēmā. Iegūtā kvalifikācija dod tiesības strādāt par bioloģijas, dabaszinību, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas skolotāju vidusskolās, koledžas un citās Latvijas Republikas izglītības iestādēs.

Programmai ar divu priekšmetu skolotāju kvalifikācijas iegūšanu ir vairākas priekšrocības, un tā vairāk atbildīs skolas un studentu vajadzībām nekā līdzšinējās ar vienu kvalifikāciju.

Studiju programma nodrošina daudzpusīgas skolotāja kompetences, labākas darba iespējas darba tirgū, un tā ir pasaulē atzīta prakse. To īstenošanu nodrošina sabiedriskais pieprasījums, bet par pamatīgām un fundamentālām zināšanām vienā konkrētā nozarē šajā gadījumā augstāk tiek vērtēta kompetence vairākās jomās. Tas ir apliecinājums mūsdienu tendencei – pēc iespējas ātrāk sagatavot darbiniekus darba tirgum, ievērojot mūžizglītības nozīmību.

   1. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam un profesijas standartam „Skolotājs” (reģ.nr. PS 0238)

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” ir veidota saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Studiju programma pēc satura un apjoma atbilst minētā valsts standarta prasībām (2. tabula).

1. tabula

Profesionālās bakalaura studiju programmas “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” struktūras salīdzinājums ar Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts

Studiju programma

Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”

9. Bakalaura programmas obligāto saturu veido:

9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu:

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti;

9.3. nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu;

9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti;

9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu.

10. Studiju kursu izvēli bakalaura programmā, studiju kursu apjomu un saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam nosaka profesijas standarts.

Vispārizglītojošie studiju kursi ir 20 kredītpunktu.

Nozares teorētiskie pamatkursi ir 36 kredītpunktu.

Nozares profesionālās specializācijas kursi ir 60 kredītpunktu.

Brīvās izvēles kursi ir 6 kredītpunktu apjomā.

Profesionālā prakse ir 26 kredītpunktu.

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana ir 12 kredītpunktu.

Studiju kursu izvēli, studiju kursu apjomu un saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam nosaka „Skolotāja” profesijas standarts.

Skolotāja profesijas standarts (reģ.nr. PS 0238) ir pievienots 4.14. pielikumā. Programma ietver standartā norādīto zināšanu apguvei nepieciešamos studiju kursus. 4.9. pielikumā ir attēlota standartā noteikto zināšanu un Programmas studiju kursu sasaiste. Programmas satura sekmīga apguve nodrošina skolotāja profesijas standartā norādīto zināšanu apgūšanu priekšstatu, izpratnes un lietošanas līmenī, un iegūtās divu mācību priekšmetu 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas: bioloģijas, dabaszinību, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas skolotājs atbilst profesijas standarta prasībām.

4.12. pielikumā ir pievienotas augstskolu atsauksmes par Programmu.

4.13. pielikumā ir pievienotas profesionālo organizāciju atsauksmes par Programmu.

   1. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām

Dabaszinātņu un informātikas skolotāju sagatavošanas programmas dažādās Eiropas valstīs atšķiras gan kredītpunktu, gan arī mācāmo priekšmetu kombināciju ziņā. Analīzei izvēlētas Vācijas augstskolās īstenotās skolotāju sagatavošanas programmas, kas pēc struktūras un apjoma līdzīgas piedāvātajai, kā arī salīdzinātas atsevišķu priekšmetu (ķīmijas, bioloģijas un informātikas) skolotāju sagatavošanas programmas ar citu ārzemju augstskolu atbilstošām programmām. Salīdzinājumam ar Latvijas augstskolām izvēlētas pašreiz esošās Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes skolotāju sagatavošanas programmas

Pašlaik Vācijas augstskolās noslēguma fāzē ir pāreja no 8 semestru studiju programmām uz bakalaura un maģistra studiju programmām. Topošie skolotāji kā likums izvēlas divu priekšmetu bakalaura studiju programmu (6 semestri, 6x30 ICTS = 180 ICTS/120 KP) un iegūst Zinātņu bakalaura grādu (Bachelor of Science). Pēc bakalaura studiju noslēguma topošie skolotāji 2 semestrus (60 ICTS/40 KP) turpina apgūt profesionālās izglītības kursus, iegūst Izglītības maģistra grādu (Master of Education) un iespēju strādāt par divu priekšmetu skolotāju pamatskolā un vidusskolā. Tas nozīmē, ka divas kvalifikācijas tiek iegūtas reizē ar maģistra grādu. Taču ģimnāzijas skolotāja kvalifikāciju var iegūt papildus apgūstot vēl 60 ICST/40 KP, t.i., turpinot studijas vēl vienu gadu http://www.uni-oldenburg.de/studium/29995.html. Oldenburgas universitātē (Lejassaksija, Vācija) piemēram, konkrēta priekšmeta studiju modulis ir jāapvieno ar vienu no 8 citu priekšmetu skolotāju moduļiem. Lielāku priekšmetu moduļu kombinēšanu ierobežo nodarbību laiku saskaņošanas (studiju plāna izveidošanas) grūtības.

Kā piemērs tiek analizēta ķīmijas skolotāja kvalifikācijas studijas Oldenburgas universitātē pēc vēl spēkā esošās studiju programmas. Topošie skolotāji parasti apgūst divas skolotāju kvalifikācijas, studējot 8 semestrus (4 semestri pamatstudijas (Grundstudium) un 4 semestri galvenās studijas (Hauptstudium)). Pamatstudijās studenti galvenokārt apgūst tradicionālos ķīmijas akadēmiskos pamatkursus (neorganisko, vispārīgo, analītisko, fizikālo un organisko ķīmiju) kopā ar pārējo ķīmijas specialitāšu studentiem (apmēram 30 kredītpunkti), bet galvenajās studijās topošie ķīmijas skolotāji – galvenokārt ar ķīmijas skolotāja kompetenci saistītos priekšmetus (apmēram 30 kredītpunkti). Galvenajās studijās ķīmijas skolotāju studiju programmas studenti apgūst arī dažus padziļinātos kursus (bioķīmiju, lielmolekulāro ķīmiju, izvēlētas fizikālās ķīmijas nodaļas, jūras ķīmiju).

Vācijas Bavārijas pavalsts Ulmes universitātē (4.11. pielikumā) topošie skolotāji pamatstudijās apgūst ķīmijas pamatkursus, kā arī matemātiskās metodes ķīmijai. Galvenajās studijās studenti apgūst padziļinošo kursu kādā no ķīmijas apakšnozarēm: neorganiskajā, organiskajā vai fizikālajā ķīmijā (4 kredītpunkti), taču galvenokārt – ķīmijas skolotāju darbam nepieciešamos kursus: integrētos praktiskos darbus, ķīmijas priekšmeta didaktiku, ekskursijas un ķīmijas vēsturi (10 kredītpunkti).

Tādējādi var secināt, ka nav būtisku pretrunu starp analizētajām Daugavpils Universitātes, Vācijas universitāšu un akreditējamo ķīmijas skolotāju studiju programmu mācību satura ziņā.

2. tabula

Ķīmijas skolotāju programmu nozares teorētisko pamatkursu un profesionālās specializācijas kursu salīdzinājums

Mācību priekšmets

LU piedāvātā programma

Daugavpils universitāte

Ulmes universitāte*

Brēmenes universitāte*

Studiju darba metodes (arī darba drošība)

4

2S

Neorganiskā ķīmija un

vispārīgā ķīmija

8

10L/5P/2S

5P

6L/5P

Analītiskā ķīmija

4

2L/4P

Organiskā ķīmija I un II

4

7L/2S/5P

4L un 5L

Fizikālā ķīmija

2

3L

Makromolekulārā ķīmija

3L

Jūras ķīmija

2L

Ievads bioķīmijā

4L

Padziļinātās lekcijas

2x2L

Fizikālā ķīmija. Termodinamika Kinētika. Elektroķīmija

3

10L/10

Ekskursijas

viendienas

Ievads ķīmijas skolotāju studiju programmā

2L

Neorganiskā un organiskā ķīmija ķīmijas skolotājiem

4L/12P

Fizikālā ķīmija ķīmijas skolotājiem I un II

7L/2S/5P

2S/6P

Fizika ķīmijas skolotājiem

4L/2S/4P

Matemātiskās metodes ķīmijas skolotājiem

3L/2S

2S

IT mācību procesā

6

2S

Sagatavošanās semināri praksei un

padziļinātais integrētais praktikums un semināri

12P

Alternatīvās mācību formas ķīmijā

2

Stehiometrija

2

Pētnieciskā darbība ķīmijā

3

Eksperimenti skolas ķīmijā

5+2

2

2S/4P

Priekšmeta didaktika

6+2

10

2L

6S

Ķīmijas (dabaszinātņu) vēsture

2

2L/3S

6S

Praktiskā un vides ķīmija

4

Izvēles kurss (Bioloģija, vides zinātne, zemes zinātne, fizika dabaszinātnēm vai augstākā matemātika)

5

54 KP

22 KP

96 (45P) ICTS

47 (27P) ICTSСкачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... , kas uzdod „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmij ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  ... ērētāji Eiropas sadarbības tīklā / Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Praktisko mācību priek ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (1)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... Framework Strategy on Gender Equality un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas projekts. VIII 2001 ...
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (2)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... lpp. 2007 – Brikše, I., V. Zelče (zin. red.) Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu ...
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  ... Paraksts I.Paudere Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes nov ... ļas vadītāja vietnieks Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Veselības aprūpes politikas ...

Другие похожие документы..