Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК

наукових праць

Бердянського державного педагогічного університету

(Педагогічні науки)

1

Бердянськ

2011


УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 1. – 356 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 9 від 03.03.2011 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., зав. каф. всесвітньої історії та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету; Гусєв Віктор Іванович – д.пед.н., проф., зав. каф. професійної педагогіки та методики професійного навчання Бердянського державного педагогічного університету; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., зав. каф. початкової освіти, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету; Котляр Володимир Пилипович – к.пед.н., проф., зав. каф. соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету; Крижко Василь Васильович – к.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом Бердянського державного педагогічного університету; Сосницька Наталя Леонідівна – д.пед.н., проф., зав. каф. дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій в навчанні Бердянського державного педагогічного університету; Чулкова Людмила Опанасівна – д.пед.н., проф. кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Касперський Анатолій Володимирович – д.пед.н., проф.;

Павлютенков Євген Миколайович – д.пед.н., проф.

Збірник включено до переліку наукових видань за дозволом ВАК України

(Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 5. – С. 7).

У збірнику друкуються результати педагогічних досліджень науковців Бердянського державного педагогічного університету та інших вищих навчальних закладів України. У публікаціях подано нові погляди на актуальні проблеми теорії та історії педагогіки, часткових методик.

© Бердянський державний

педагогічний університет


ЗМІСТ

Алексєєв О. М. Тестовий контроль з використанням імітаційної моделі

6

Арсен’єва Н. Б. Методика навчання курсантів-вертольотчиків основам безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі на основі комп’ютерної системи навчання “Безпека”…………………………….

10

Барбашова І. А. Методи, форми та засоби організації фонетичного сенсорного розвитку учнів початкової школи…….

17

Барвінова А. В. Особливості формування ціннісних орієнтацій у музично-педагогічному процесі…………………………………………...

26

Барнінець О. В. Оцінювання рівня сформованості компетентностей в учнів під час використання ігрових методів на уроках історії……………………..

29

Беземчук Л. В. Педагогічні умови формування досвіду творчої діяльності майбутнього вчителя музики…………………………………

34

Білик В. Г. Теоретико-методичні аспекти формування валеологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя основ здоров’я…..

39

Богданов І. Т. Ґенеза засобів зв’язку і комунікації……………………

43

Бодрова Т. О. Магістерська практика майбутніх викладачів мистецьких дисциплін у контексті сучасної освітньої парадигми………………………….

51

Бондаренко Г. П. Методичні передумови удосконалення фахової комунікативної компетенції студентів-нефілологів засобами російсько-українського перекладу………………………………………

57

Василенко Л. М. Теоретичне й методичне узагальнення сутності й змісту вокальної педагогіки…………………………………………..

63

Васійчук О. В. Профілактика тютюнопаління молодших школярів: ігрові прийоми на уроках та міжпредметні зв’язки………………

69

Викерик Т. Д. Вплив кольору на формування професійних навичок майбутніх дизайнерів одягу та аксесуарів……………………………...

75

Власюк О. П. До проблеми професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів………………………………………….

80

Газука Т. А. Педагогічні засади організації проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання у процесі вивчення спеціальних дисциплін………………………………………………..

83

Гайнетдінова Г. Ю. Дослідження проблем розвитку музичної пам’яті...

88

Горбатюк Л. В., Хоменко В. Г. Визначення цілей навчання комп’ютерно-аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів як дидактична проблема…………………………………………………

92

Григор’єва В. В. Зміст та структура виконавської активності майбутнього вчителя музики…………………………………………….

100

Дзюбан Т. П. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій……….

105

Дорошенко О. Ю. Моніторинг сучасного стану підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оволодіння та впровадження здоров’яформуючих технологій у процесі фахової підготовки…….

110

Дубінець І. В. Категорія музичного мислення у психологічній і фаховій літературі……………………………………………………..

114

Дюжикова Т. М. Зміст підготовки майбутніх учителів до соціально-професійного самовизначення учнів……………………………….

125

Жигаль З. М. Підготовка вчителів музики до застосування інноваційного методу відносної сольмізації у процесі підвищення кваліфікації………..

129

Забута Б. І. Мотивація пізнавальної активності студентів мистецьких спеціальностей у площині особистісної орієнтації освіти…………….

134

Каменецька Л. М. Художні особливості та жанрово-стильові різновиди популярної вокальної музики…………………………………………….

139

Кійко Т. Б. Аналіз історичних шляхів формування та розвитку індивідуального здоров’я людини………………………………………….

144

Коваль Л. В. Концептуальні засади формування змісту технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи……………………

148

Ковчина І. М. Підготовка студентів до соціально-правового захисту у напряму забезпечення здорового способу життя дітей і молоді……….

155

Козлова В. А. Здоров’язберігаючий потенціал освітніх технологій……….

160

Коллегаєв М. Ю. Структура професійної діяльності в індустрії активного відпочинку………………………………………………….

165

Колоскова Ж. В. Підготовка вчителя співів у системі початкової освіти Єлисаветградщини кінця ХІХ – початку ХХ ст…………………………

170

Кутова О. М. Підготовка вчителів до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи…

176

Кучер А. В. Система комунікативних умінь фахівця агроекономічного профілю……………………………………………………………………….

181

Маркова Є. С. Підготовка майбутніх вчителів-гуманітаріїв до організації комп’ютерного контролю (на прикладі використання табличного процесора MS Excel)……………………………………

186

Марусик Н. І. Взаємодія і синтез навчальних дисциплін як прогностична тенденція розвитку системи хореографічної освіти…………………….

192

Омельченко А. І. Становлення та розвиток музичної освіти в Україні в кінці ХVІ – ХVІІІ ст………………………………………………………….

197

Орехова Л. Ф. Особливості вокально-хорової підготовки майбутнього вчителя музики……………………………………………………………

201

Отич О. М. Концептуальні засади педагогіки мистецтва……………….

205

Павлюк Н. В. Проблема підготовки учнів до сімейного життя в І половині ХХ ст.

212

Петров О. В. Становлення змісту поняття “учнівське співуправління”…...

218

Петровська К. В. Здоровий спосіб життя учнівської молоді творчих неформальних об’єднань……………………………………………….

223

Пилипчук В. В. Методологічні засади гуманізації вищої освіти мистецьким компонентом……………………………………………….

228

Плуток О. В. Теоретичне обґрунтування моделі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до проектно-художньої творчості учнів основної школи……………………………………………………………….

234

Поляновська О. Р. Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень серед дітей-сиріт в інтернатних закладах……………

240

Попова Л. П. Формування в молодших школярів умінь редагувати зв’язні висловлювання……………………………………………………

247

Савчин Л. М. Хореографічне мистецтво у ВНЗ як засіб естетизації молоді в полікультурному просторі України…………………………….

252

Сегеда Н. А. Поліпарадигмальна сутність постдипломної професійної освіти викладача музичного мистецтва………………………………….

257

Семерніна І. М. Педагогічні умови формування здатності до професійної саморегуляції у студентів музично-педагогічних спеціальностей…….

264

Сердюк Т. І. Діагностування художньо-естетичних знань студентів-хореографів у процесі фахової підготовки……………………………

268

Соломаха С. О. Педагогічні передумови розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін у ході підвищення кваліфікації………………………………………………………………….

275

Сотська Г. І. Теоретичні та методичні засади екологізації змісту підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва…………….

282

Ткачова Н. П. Вплив духовної музики на становлення особистості майбутнього вчителя музики…………………………………………………………………

287

Третяк О. В. Характеристика функціонального стану організму студентів за умови різних рівнів тривожності………………………...

293

Тургенєва А. О. Формування активної життєвої позиції особистості як актуальна педагогічна проблема…………………………………...

297

Ходаківська С. В. Розвиток естетичних почуттів студентів навчальних закладів………………………………………………………………………

304

Хомич Л. О. Аксіологічні засади педагогічної підготовки вчителів мистецьких дисциплін……………………………………………………

309

Чорна В. В. Науково-педагогічні передумови розвитку сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у ХХ ст…………….

315

Чулкова Л. О. Концепція комунікативної дидактики в німецькій педагогіці…

318

Щолокова О. П. Якість мистецько-педагогічної освіти як наукова проблема

322

РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………..

327

РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………..

335

SUMMARY……………………………………………………………………

345

Вимоги до написання статей…………………………………………

354

УДК 373.512.63

О. М. Алексєєв,

доцент

(Сумський державний університет)Скачать документ

Похожие документы:

 1. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (2)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) № 1 Бердянськ 2011 УДК 37.01(06) ББК 74я5 З 41 Збірник ...
 2. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (1)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) № 3 Бердянськ 2012 УДК 37.01(06) ...
 3. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях ...
 4. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 19 травня 2011 року ...
 5. М іністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (1)

  Документ
  ... університет МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК наукових праць № 1 (Педагогічні науки) Бердянськ 2009 УДК 37.01(06) ББК 74я5 З 41 Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного ун ...

Другие похожие документы..