Главная > Документ


1Ф(С2)+8УІ С44

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

В. І. Шинкарук (голова), /. П. Головаха, 3. С. Голубєва, I. В. Іваньо, О. Є. Ільченко, I. Φ. Карабутенко, Φ. В. Константинов, О. Я- Лисенко, О. Р. Мазуркевич, А. М. Ніженець, В. М. Синельников, I. П. Стогній, В. В. Цівина.

Упорядкували: /. П. Стогній, П. Ю. Шабатин.

Рецензенти:

кандидат філософських наук Є. К. Дулуман; кандидат філологічних наук Д. П. Кирш.

Редакція філософії та права.

10502-304 БЗ-4-11-75

М22К04) — 75

© Видавництво «Наукова думка», 1975 р.

ВІД РЕДКОЛЕГІЇ

Філософська і літературна спадщина Григорія Сковороди —це яскрава сторінка в історії прогре­сивної науки і культури XVIII ст. Його подвижниць­ке життя й діяльність є прикладом палкої любові до своєї Батьківщини, до трудового народу, є по­вчальним уроком боротьби за розвиток науки, освіти і щастя людей.

Свідченням любові і глибокої поваги народів на­шої країни, всього прогресивного людства до ви­датного мислителя були ювілейні торжества і по­в'язані з ними заходи. У цій книзі публікуються найголовніші матеріали та дослідження про відзна­чення ювілею вітчизняного мислителя.

Редколегія висловлює вдячність членам Всесо­юзного, Республіканського, Харківського, Полтав­ського і Київського обласних ювілейних комітетів та Переяслав-Хмельницькій, Чорнухинській, Лохвиць-кій, Золочівській районним ювілейним комісіям за участь в збиранні сковородинівських матеріалів, а також науковим співробітникам, викладачам, учите­лям, адміністративним працівникам, письменникам, журналістам, художникам, фотокореспондентам, граверам та іншим товаришам, які сприяли підго­товці й виданню ювілейного збірника.

ПІДГОТОВКА ДО ЮВІЛЕЮ Г. С. СКОВОРОДИ

ЗМІСТ

ПІДГОТОВКА ДО ЮВІЛЕЮ Г. С. СКОВОРОДИ......... 7

Постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Президії Академії наук СРСР, Правління Спілки письменників СРСР і Ко­легії Міністерства культури СРСР....... 9

Постанова Ради Міністрів Української РСР. Про 250-річчя з дня народження

Г. С. Сковороди.................. 9

Спільна постанова Президії Академії наук СРСР, Правління Спілки письменників СРСР і Колегії Міністерства культури СРСР. Про відзначення 250-річчя з дня

народження Г. С. Сковороди.............. 10

Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР. Про відзна­чення 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди........ 10

Заходи по впорядкуванню місць на території Української РСР, пов'язаних з жит­тям і діяльністю Г. С. Сковороди............. 12

Заходи, що проводились по лінії ЮНЕСКО, по відзначенню 250-річчя з дня наро­дження Г. С. Сковороди................ 13

Засідання Республіканського ювілейного комітету по відзначенню

250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди........ 14

Перше засідання.................. 14

Друге засідання.................. 14

Третє засідання.................. 16

Повідомлення преси про ювілей Г. С. Сковороди...... 18

Видатному просвітителеві і поету («Правда», ЗО грудня 1971 р.)..... 18

Просвітитель, філософ, поет. Україна готується відзначити 250-річчя з дня наро­дження Г. С. Сковороди («Радянська Україна», 11 березня 1972 р.) ... 18 Дорога до правнуків. До 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди («Радян­ська Україна», 6 травня 1972 р.)............. 20

До ювілею Г. Сковороди («Наше слово». Варшава, 14 листопада 1971 р.) . . 23

ВІДЗНАЧЕННЯ 250-РІЧЧЯ Г. С. СКОВОРОДИ......... 25

Відкриття меморіальної дошки і меморіального музею Г. С. Сковороди в м. Пе-

реяслав-Хмельницькому................ 27

Відкриття в селищі Чорнухи меморіального комплексу Г. С. Сковороди ... 27

Відкриття в м. Лохвиці пам'ятника Г. С. Сковороді........ 32

Відкриття в м. Охтирці меморіальної дошки Г. С. Сковороді...... 33

Відкриття в м. Харкові меморіальної дошки Г. С. Сковороді...... 34

Відкриття в с. Сковородинівка державного музею-заповідника Г. С. Сковороди 34

Урочисте засідання в Києві 1 грудня 1972 р......... 38

Вступне слово голови Республіканського ювілейного комітету віце-президента

АН УРСР академіка І. К. Білодіда............. 39

Доповідь члена-кореспондента АН УРСР В. І. Шинкарука. Слово про Сковороду 42

Промова голови Всесоюзного ювілейного комітету академіка Ф. В. Константинова 54

Промова представника генерального директора ЮНЕСКО В. О. Тюріна ... 55

Промова першого заступника голови Спілки письменників України В. П. Козаченка 56

Промова члена-кореспондента АН Білоруської РСР І. М. Лущицького ... 58 Промова робітниці Чорнухинського побуткомбінату Полтавської області В. О. Михаиленко ........ ......... ... 59

Промова старшого наукового співробітника Інституту філософії АН Грузинської

РСР Р. Г. Баланчивадзе................ 59

Промова члена-кореспондента АН Туркменської РСР 3. Б. Мухамедової . . 60 Промова завідуючого кафедрою філософії АН Литовської РСР доктора філософ­ських наук Я. В. Мінкявічуса.............. 61

Промова старшого наукового співробітника АН Вірменської РСР доктора філо­софських наук Е. С. Маркаряна.............. 62

Урочисте засідання в Москві 12 грудня 1972 р........ 63

Вступне слово секретаря Правління Спілки письменників СРСР Μ. К. Луконіна 64 Доповідь голови Всесоюзного ювілейного комітету академіка Ф. В. Константинова.

Г. С. Сковорода — видатний гуманіст............ 65

Промова голови колгоспу імені Г. С. Сковороди Г. П. Котка...... 71

Промова Героя Соціалістичної Праці письменника Μ. П. Стельмаха .... 71 Промова голови Українського Республіканського ювілейного комітету віце-прези­дента АН УРСР академіка І. К. Білодіда........... 72

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ЮВІЛЕЙНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ. ХАРКІВ,

25-27 ЖОВТНЯ 1972 ρ................. 80

Про пленарні та секційні засідання конференції......... 81

Промова секретаря Харківського обкому партії М. А. Сіроштана. Г. С. Сковорода

на Харківщині................... 84

Промова голови Золочівського райвиконкому В. І. Соколовського. Григорій Ско­ворода і Золочівщина................. 87

Доповіді.................... 92

. П. Головаха. Оцінка загальносвітоглядної позиції Г. С. Сковороди в історико-

філософських дослідженнях............... 92

В. М. Конон. Деякі гуманістичні джерела світогляду Г. С. Сковороди . . . 100

. П. Стогній. Етика праці у творчості Г. С. Сковороди....... 105

Η. Ф. Уткіна. Філософія Г. С. Сковороди та наука Нового часу..... 111

В. М. Нічик. Г. Сковорода і етико-гуманістичний напрям у вітчизняній філософії 116

A. І. Пашук. Полемісти і Г. Сковорода............ 124

М. Д. Роговин. М. Козачинський і Г. Сковорода......... 134

Р. Т. Γ ром'як. Єдність поетичної і філософської творчості Г. С. Сковороди . . 143

. В. Іваньо. Про стиль філософських творів Г. Сковороди...... 147

. Д. Бажинов. Етична концепція Г. С. Сковороди в оцінці Л. М. Толстого . . 156

B. Г. Сарбей. В. Д. Бонч-Бруевич—дослідник і популяризатор спадщини Г. С. Ско­вороди .................... 163

Н. В. Комаренко. Д. І. Багалій — дослідник життя й творчості Г. С. Сковороди 168

Η. Г. Корж. Латинські віршовані твори Г. С. Сковороди....... 175

Ф. Я. Луцька. Жанр епіграми в творчості. Сковороди....... 181

Μ. К. Боровик. Григорій Сковорода і музика.......... 186

Д. В. Степовик. Погляди Г. Сковороди на образотворче мистецтво . . . . 193

Я. М. Погребенник. Г. Сковорода в німецьких виданнях....... 197

Ф. П. Медведев. Г. С. Сковорода в історії української літературної мови . . 201

П. Ю. Шабатин. Г. С. Сковорода і сучасна українська радянська байка . . 204

О. Р. Мазуркевич. Проблеми словесності у творчій спадщині Г. С. Сковороди 205

В. С. Калашник. Григорій Сковорода в поетичній творчості Павла Тичини . . 211

НОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ........... 217

Я. А. Сотниченко. Освітні шляхи Григорія Сковороди........ 219

А. Ніженець. З листування В. Д. Бонч-Бруєвича з К. О. Сковородою . . . 223

А. Ніженець, Г. Штейн. Про походження псевдоніму Г. С. Сковороди . . . 229

Невідомі переклади і наслідування віршів Г. Сковороди. Подав І. Іваньо . . 233

Нові переклади латинських віршів Г. Сковороди. Переклав М. Роговин . . . 241

Бібліографія ювілейної літератури.

Склали В. Д. Прокопенко, Р. А. Ставинсъка, Ю. Г. Шевченко..... 245

ПОСТАНОВИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ, РАДИ МІНІСТРІВ УРСР, ПРЕЗИДІЇ АКАДЕМІЇ НАУК СРСР, ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ СРСР І КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ СРСР

Для відзначення 250-річчя з дня народження видатного українсько­го просвітителя, філософа і поета Г. С. Сковороди ЦК Компартії України і Рада Міністрів Української РСР прийняли постанову про святкування ювілею мислителя; було створено Всесоюзний і Республіканський юві­лейні комітети. Здійснювались також заходи по святкуванню ювілею Сковороди за рішенням ЮНЕСКО.

Постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР було передбачено видати збірник матеріалів про відзначення 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди. За традицією видання ювілейних матеріалів збірник «Григорій Сковорода. 250» підготовлено за такою структурою: постанови про ювілей Г. С. Сковороди, матеріали засідання Республіканського ювілейного комітету, повідомлення преси про ювілей та його урочисте відзначення, доповіді, виголошені на науко­вій конференції, присвяченій цій визначній даті, бібліографія ювілей­ної літератури та фотоілюстрації.

ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПРО 250-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г. С. СКОВОРОДИ

У зв'язку з 250-річчям з дня народження видатного українського просвітителя, філософа і поета Г. С. Сковороди, яке минає 3 грудня 1972 року, Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Утворити Республіканський ювілейний комітет по підготовці і відзначенню 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди.

2. Доручити Республіканському ювілейному комітету в двомісячний строк розробити і затвердити план заходів по відзначенню ювілею Г. С. Сковороди та подати Раді Міністрів УРСР кошторис витрат, по­в'язаних з відзначенням ювілею '.

1 Повний текст постанови Ради Міністрів УРСР надруковано в газеті «Радянська Україна» 12 серпня 1971 року.

9

СПІЛЬНА ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ АКАДЕМІЇ НАУК СРСР, ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ СРСР І КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ СРСР ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ 250-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г. С. СКОВОРОДИ

I. У зв'язку з тим, що 3 грудня 1972 р. минає 250-річчя з дня наро­дження видатного українського просвітителя, філософа і поета Г. С. Ско­вороди, Президія Академії наук СРСР, Правління Спілки письменників СРСР і Колегія Міністерства культури СРСР утворили Всесоюзний юві­лейний комітет у такому складі:

Академік Ф. В. Константинов - голова, В. П. Козаченко, М. К. Лу-конін - заступники голови, М. М. Алексеев, І. Ф. Карабутенко - відпові­дальний секретар, Г. Г. Абашідзе, А. Т. Алімжанов, Ю. Н. Єльченко, М. П. Бажан, С. О. Баруздін, М. К. Білогуров, І. К. Білодід, П. П. Боцу, Ю. М. Вєрченко, О. Т. Гончар, О. И. Дейч, М. А. Ібраїімова, М. Т. Йов-чук, В. П. Ісаев, М. В. Ісаковський, В. П. Єлютін, П. А. Загребельний, Л. М. Замятін, Л. А. Землянникова, М. В. Зимянін, Ю. О. Збанацький, В. М. Кожевников, О. Є. Корнійчук, С. Г. Лапін, М. В. Лесючевський, Г. М. Марков, С. М. Михалков, С. С. Наровчатов, I. Д. Назаренко, Т. І.Ойзерман, Ф. Д.Овчаренко, В. М.Озеров, С. В. Сартаков, Ю. К. Смо-лич, В. С. Сомов, А. В. Софронов, Б. І. Стукалін, Б. Л. Сучков, В. Ф. Пи­менов, М. А. Прокоф'єв, М. Танк, М. С. Тихонов, Л. М. Толкунов, 3. П. Туманова, М. Турсун-Заде, Є. М. Тяжельников, К. О. Федін, М. Т. Федоренко, К. О. Фурцева, М. Б. Храпченко, О. Б. Чаковський, О. Г. Чуча, О. М. Шестинський, В. I. Шинкарук, Д. Д. Шостакович, В. М. Ягодкін, А. I. Янсонс, К. Н. Яшен.

II. Доручити Всесоюзному ювілейному комітету в місячний строк розробити план заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням ювілею Г. С. Сковороди. V

(«Радянська Україна», 18 грудня 1971 р.)

ПОСТАНОВА

ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ І РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ 250-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г. С. СКОВОРОДИ ВІД 17 БЕРЕЗНЯ 1972 р.

З метою широкого відзначення 250-річчя з дня народження видат­ного українського просвітителя філософа і поета Г. С. Сковороди Цен­тральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР постановляють:

1. Провести у приміщенні Жовтневого Палацу культури в м. Києві 1 грудня 1972 р. урочистий вечір, присвячений 250-річчю з дня наро­дження Г. С. Сковороди.

2. Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству освіти УРСР та Спілці письменників України провести в жовтні 1972 р. в м. Харкові Республіканську наукову конфе­ренцію, присвячену 250-річчю з дня народження Г. С. Сковороди.

3. Міністерству культури УРСР та Міністерству місцевої промисло­вості УРСР забезпечити виготовлення пам'ятної медалі і нагрудних знаків до 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди.

4. Міністерству культури УРСР, Держбуду УРСР разом з Спілкою художників України, Спілкою архітекторів України та Київським міськ-

10

виконкомом вжити заходів до прискорення проектування пам'ятника Г. С. Сковороді для спорудження його в Києві.

5. Прийняти пропозиції Міністерства культури УРСР та Харківсько­го облвиконкому про створення в селі Сковородинівці Золочівського району літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди.

Міністерству культури УРСР затвердити штати вказаного музею в межах фонду заробітної плати та граничних асигнувань, передбачених за бюджетом для культурно-освітніх установ Харківської області на 1972 рік.

Видатки по утриманню цього музею провадити за бюджетом Хар­ківської області.

6. Дозволити Республіканському ювілейному комітету запросити для участі у святкуванні 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди діячів науки і культури з братніх союзних республік, з міст Москви і Ленін­града та представників Всесоюзного ювілейного комітету в кількості 26 чоловік.

7. Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР забезпечити своєчасне видання творів Г. С. Сковороди, досліджень про його життя і творчість, образотворчих та інших ювілейних видань, а також збірника матеріалів про відзначення 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди.

8. Міністерству культури УРСР, Академії наук УРСР, Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР, Спілці художників України організувати виставку книг Г. С. Сковороди' та рбразотворчих робіт і ілюстрацій до його творів.

, 9. Комітету по кінематографії при Раді Міністрів УРСР забезпечити демонстрування в кінотеатрах художнього фільму «Григорій Сковорода», створення документального кінофільму, присвяченого життю і науково-мистецькій діяльності Г. С. Сковороди, та випуск кіножурналу «Радян­ська Україна», присвяченого відзначенню цього ювілею.

10. Міністерству зв'язку УРСР вирішити питання про випуск до 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди ювілейних марок і кон­вертів.

11. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню, РАТАУ, редакціям газет і журналів систематично ви­світлювати в пресі, по радіо і телебаченню хід підготовки та відзначення ювілею Г. С. Сковороди.

12. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міні­стерству освіти УРСР, Міністерству культури УРСР, Товариству «Знан­ня» Української РСР організувати читання лекцій, тематичні вечори та інші заходи, присвячені життю і діяльності Г. С. Сковороди, у на­вчальних закладах, будинках культури, клубах і бібліотеках.

13. Схвалити заходи Республіканського ювілейного комітету, пого­джені з Харківським, Полтавським, Київським облвиконкомами, Київ­ським міськвиконкомом, відповідними міністерствами і відомствами УРСР, з питань впорядкування місць на території Української РСР, пов'язаних з життям і діяльністю Г. С. Сковороди (додаються).

14. Академії наук УРСР скласти кошторис витрат, пов'язаних з про­веденням ювілею Г. С. Сковороди, погодити його з Міністерством фінан­сів УРСР і внести на затвердження Ради Міністрів УРСР.

11

ЗАСІДАННЯ

РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЮВІЛЕЙНОГО КОМІТЕТУ ПО ВІДЗНАЧЕННЮ 250-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г. С. СКОВОРОДИ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ 27 жовтня 1971 р.

Відкриваючи засідання комітету, із вступним словом виступив голо­ва Республіканського ювілейного комітету академік І. К. Білодід.

На розгляд комітету виносяться: Заходи по відзначенню 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди. Обрання заступника голови Респуб­ліканського ювілейного комітету. Затвердження інформаційної групи Республіканського ювілейного комітету. В обговоренні заходів взяли участь тт. Р. В. Бабійчук, С. К. Гутянський, А. П. Бездітко, С. К. Бойко, І. Д. Назаренко, І. В. Іваньо, О. Є. Ільченко, П. Т. Тронько. Всі вони схвалили проект заходів і внесли конкретні пропозиції щодо широкого і гідного відзначення ювілею Г. С. Сковороди.

На засіданні комітету були затверджені заходи Республіканського ювілейного комітету. Заступником голови Республіканського ювілейного комітету обрано директора Інституту філософії АН УРСР, члена-корес-пондента АН УРСР В. І. Шинкарука. Затверджена інформаційна група Республіканського ювілейного комітету в складі товаришів: Возного М. І., Коробчак Л. М., Крижанівської Н. П., Мазуркевича О. Р., Мишани-ча О. В., Навальної Л. І., Малька І. М., Ніженець А. М., Парійського Є. К., Стадниченка В. Тимошенка Б. О., Степаненко С. І., Стогнія І. П. (керівник групи), Шаповалова М. X., Шкуринова П. С.

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

24 нвітня 1972 р.

Засідання комітету було відкрито вступним словом академіка І. К. Білодіда про виконання постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1972 р. № 134 «Про відзначення 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди».

14

Перше засідання Республіканського ювілейного комітету. Виступає голойа комітету

академік І. К. Білодід.

На комітеті виступив відповідальний секретар Всесоюзного ювілей­ного комітету І. Ф. Карабутенко з інформацією про хід підготовки в СРСР до 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди. Розглянув питання: Про підготовку Республіканської наукової конференції, при­свяченої 250-річчю з дня народження Г. С. Сковороди. Про видання творів Г. С. Сковороди і літератури про його життя і творчість. Про ре­ставрацію і спорудження пам'ятників Г. С. Сковороді. Про випуск кіно­фільмів і кіножурналу, присвячених Г. С. Сковороді.

На засіданні комітету була заслухана інформація відповідального секретаря Республіканського ювілейного комітету І. П. Стогнія про по­станови Харківського, Полтавського, Київського обкомів Компартії Ук­раїни і облвиконкомів по відзначенню ювілею Г. С. Сковороди; постанова Президії АН УРСР про відзначення ювілею Г. С. Сковороди; про виготов­лення ювілейних марки, конверта та запрошення гостей на ювілейні свята. Були також заслухані повідомлення голів районних ювілейних комітетів селищ Золочів, Чорнухи та міст Лохвиця і Переяслав-Хмельницький.

З доповідями, інформаціями та повідомленнями на засіданні комі­тету виступили тт. М. К. Білогуров, І. 3. Головко, 3. С. Голубєва, Ю. Н. Єльченко, І. П. Кавалерідзе, П. М. Кузнецов, В. Я. Пономаренко, В. І. Савченко, П. М. Ступник, П. Т. Тронько, В. І. Шинкарук.

Комітет ухвалив просити Всесоюзний ювілейний комітет сприяти прискоренню спорудження пам'ятника Г. С. Сковороді в Москві у відпо­відності з постановою Ради Народних Комісарів від ЗО липня 1918 р., підписаною В. І. Леніним. Своєчасно видати двотомник творів Г. С. Ско-

15

вороди в Москві, книгу (в серії «ЖЗЛ») «Григорій Сковорода» та наді­слати їх у книжкові магазини Радянського Союзу.

Просити також Комітет по пресі при Раді Міністрів УРСР подбати про своєчасне видання і рецензування запланованої до ювілейної дати літератури, популярних брошур про життя і творчість Г. С. Сковороди, плаката-портрета ювіляра та художню листівку з портретом мислителя.

Провести Республіканську наукову конференцію в м. Харкові, в Хар­ківському університеті та в с. Сковородинівці Золочівського району Хар­ківської області 25-27 жовтня 1972 р.

Своєчасно (червень 1972 р.) видати тези Республіканської наукової конференції в обсязі 12 друк, арк., відповідальна-3. С. Голубєва (ХДУ),.

Затвердити редакційну колегію збірника у такому складі: відпові­дальний редактор - 3. С. Голубєва; члени редакційної колегії Б. А. Деркач, В. Ю. Євдокименко, О. Р. Мазуркевич, О. В. Мишанич, Р. Я. Пилипчук, І. П. Стогній.

Просити Міністерство культури УРСР докласти всіх зусиль, щоб до ювілею (жовтень - грудень 1972 р.) було завершено спорудження та реставрація пам'ятників українському мислителю в с. Сковородинів­ці, Лохвиці, Чорнухах і в м. Києві за поданими проектами скульптора І. П. Кавалерідзе.

Просити Комітет кінематографії при Раді Міністрів УРСР забез­печити своєчасний вихід на екран художнього кінофільму «Григорій Сковорода» (повторний екран), документального фільму «Народний філософ» та публіцистично-документального фільму «Відкрий себе».

Комітету кінематографії подбати про своєчасне увічнення вшанувІЇГ-ня пам'яті Г. С. Сковороди у спеціальному випуску кінохроніки «Радян­ська Україна».

Зобов'язати обласні і районні ювілейні комітети взяти під контроль виконання заходів з тим, щоб вони були здійснені своєчасно.

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ 10 листопада 1972 р.

На засіданні комітету виступив голова Всесоюзного ювілейного ко­мітету академік Ф. В. Константинов з доповіддю про підготовку до 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди. Розглянуто план підго­товки й проведення 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди і кош­торис витрат на відзначення ювілею. Була заслухана інформація про проведення Республіканської наукової конференції, присвяченої ювілею Г. С. Сковороди; про нагородження організацій і осіб ювілейною ме­даллю; про виконання заходів Республіканського ювілейного комітету.

На засіданні ювілейного комітету виступили тт. В. М. Болтрик, Ф. В. Константинов, І. П. Стогній, П. Т. Тронько, В. І. Шинкарук.

Ювілейний комітет ухвалив: провести у м. Києві 1 грудня цього року урочисте ювілейне засідання, присвячене 250-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, в приміщенні Державного академічного театру опери та балету УРСР імені Т. Г.- Шевченка; надати необхідну допомогу в під­готовці і проведенні 12 грудня урочистого вечора у Великому театрі СРСР. З цією метою виділити Всесоюзному ювілейному комітету ювілей­ні медалі і значки із зображенням Г. С. Сковороди, сувенірні видання тощо.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського календар

  Документ
  ... вчений-педагог, мовознавець, літературознавець, критик, кандидат філологічнихнаук, завідувач кафедри Кошицького ун ... Володимира Олександровича Пащенка (1947). Кандидат філософськихнаук, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН ...
 2. ЖИЛА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА доктор педагогічних наук професор

  Документ
  ... 56. МАКОВЕЙ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат філологічнихнаук, доцент Динаміка почуттів лі ... ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ кандидат філологічнихнаук, доцент Особливості ... кандидат філологічнихнаук, доцент До питання про єдність природничо-наукових, філософських ...
 3. Міністерство освіти і науки україни львівський національний університет імені івана франка духовність культура нація збірник наукових статей

  Документ
  ... ізаційних процесів Василевська Тетяна – кандидат філософськихнаук, доцент кафедри філософії і методології державного ... , музикологія Чікарькова Марія – кандидат філологічнихнаук, доцент кафедри гуманітарних наук Чернівецького торговельно ...
 4. ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО (2)

  Документ
  ... сільськогосподарських наук, професор Конопля M. I., доктор філологічнихнаук, професор Синельникова Л. М., доктор педагогічнихнаук, професор Харченко ... ібедіна Ольга Стефанівна – кандидат філософськихнаук, доцент кафедри філософії та соц ...
 5. Національна академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти модернізація професійної освіти і навчання

  Документ
  ... ії) Гавриш О.М., кандидат філологічнихнаук, доцент Григор’єва В.А., кандидат педагогічнихнаук, старший науковий сп ... конкретного фаху, тобто на філософському рівні фахова компетентність ... до неї, тобто на філософському рівні фахова компетентність ...

Другие похожие документы..