Главная > Документ

1

Смотреть полностью

Додаток

до рішення обласної ради

від 28.12.2010 № 58


Комплексна програма

підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2011-2012 роки

З М І С Т

Вступ 3

4

1. ХАРАКТЕРИСТИКА 4

комплексної програми підтримки малого підприємництва 4

у Житомирській області на 2011-2012 роки 4

2. Тенденції розвитку малого підприємництва в області 6

4. Головна мета, пріоритети та основні завдання Програми 16

5. Основні напрямки Програми та заходи по їх реалізації. 17

5.1. Упорядкування нормативного регулювання 18

підприємницької діяльності 18

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 19

5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 20

6. Очікувані результати виконання Програми 22

7. Забезпечення Програми 22

7.1. Узагальнююча схема ресурсного забезпечення Програми 22

8. Організація контролю за виконанням Програми 23

Основні напрями та заходи 25

реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва у Житомирській області 25

на 2011-2012 роки 25

Вступ

Малий та середній бізнес сьогодні є невід’ємною складовою частиною глобального підприємництва і водночас одним із найвпливовіших секторів економіки більшості розвинутих країн світу, перспективним напрямом розвитку кожної країни, у тому числі і України.

У зв’язку з цим державна регіональна політика на місцевому рівні в сфері підприємництва повинна бути спрямована на створення умов для підвищення його конкурентоспроможності та динамічного розвитку.

Комплексна програма підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2011-2012 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» з урахуванням регіональних особливостей, а також економічних і соціальних проблем області.

У Програмі враховано положення Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», указів Президента України, інших законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.08 №67.

Програма на 2011-2012 роки є складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку області та логічним продовженням Комплексної програми підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2009-2010 роки.

Програма входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики, визначених у Програмі економічного та соціального розвитку Житомирської області.

Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на створення та поліпшення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в області.

Заходи Програми розроблено управліннями облдержадміністрації, територіальними представництвами центральних органів влади, за участю громадських об’єднань підприємців, асоціацій підприємницьких структур, представників малого бізнесу, наукових установ.

Отже, Програма визначає основні шляхи реалізації на обласному рівні державної політики розвитку малого підприємництва у тісному зв’язку з активною регіональною політикою, політикою зайнятості населення та інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку області.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

комплексної програми підтримки малого підприємництва

у Житомирській області на 2011-2012 роки

Загальна характеристика регіону:

1.

Площа території (тис. кв. км) - 29,8

Чисельність наявного населення (тис. осіб), (станом на 01.07.10) - 1282,9

Специфіка - переробна та добувна промисловість, сільське, лісове господарство

Рівень зареєстрованого безробіття у % до населення працездатного віку (за 10 місяців 2010 року) - 2,4

Перелік територій, які належать до:

- зон інвестиційної привабливості – Коростенський індустріальний парк (м. Коростень), Промислова зона «Новопарк» (Новоград – Волинський район)

- територій пріоритетного розвитку - Коростенський, Новоград-Волинський, Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський, Ємільчинський, Володарсько-Волинський райони, а також міста Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський

- єврорегіонів - немає

2.

Дата затвердження Програми

3.

Головний розробник Програми

Головне управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації

4.

Співрозробники

Управління облдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів влади, райдержадміністрації та міськвиконкоми, громадські об’єднання підприємців, представники малого бізнесу

5.

Мета і перелік пріори-тетних завдань Програми

Головною метою Програми є: спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, установ інфраструктури підтримки підприємництва, наукових організацій на створення і підтримку сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

6.

Очікувані кінцеві резуль-тати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми

(звіт за 2009 рік)

Очікувані показники

(станом на 01.01.13)

1. Кількість малих підпри-ємств на 10 тис. осіб. наяв-ного населення (одиниць)

51

53

2. Кількість найманих працівників на малих під-приємствах (осіб)

48819

51000

3. Кількість фізичних осіб підприємців

74689

95000

4. Кількість фермерських господарств (одиниць) площа фермерських угідь (тис. га)

872

69,5

885

76

5. Питома вага малих підприємств у загальному обсязі реалізації продукції регіону (%)

28,0

29,0

6. Податкові надходження до бюджету від суб’єктів малого підприємництва (млн. грн.)

164,6

199,0

7. Кількість об’єктів інфра-структури підтримки мало-го підприємства (одиниць):

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

кредитні спілки та відділення

фонди підтримки під-приємництва (фермерства)

інвестиційні, іннова-ційні фонди і компанії

інформаційно-консуль-тативні установи (в т. ч. громадські приймальні (26) та «гарячі лінії» (36)

страхові компанії та їх відділення

6

-

-

38

2

4

89

57

7

1

-

39

2

4

92

59

8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підви-щення кваліфікації за Програмою «Українська ініціатива» (осіб)

5

10

9. Кількість створених нових робочих місць (од.)

6000

6275

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2011 – 2012 роки

8.

Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

Прогнозовані обсяги бюджетних коштів на 2011 рік 8254,4 тис. грн., з них:

4300 тис. грн. - кошти Державного бюджету (через Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств),

2970,4 тис. грн. - кошти Державного бюджету (через Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття),

500 тис. грн. - з обласного бюджету,

484 тис. грн. - з районних/міських бюджетів.

Прогнозовані обсяги бюджетних коштів на 2012 рік 1070 тис. грн., з них:

500 тис. грн. - кошти обласного бюджету,

570 тис. грн. - з районних/міських бюджетів.

10.

Основні джерела фінан-сування

Державний бюджет, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, обласний, районні, міські бюджети, кошти громадських об’єднань підприємців, кошти підприємців, кошти донорських організацій, інших установ, підприємств, організацій

11.

Система організації контролю за виконанням Програми

Оперативний моніторинг виконання заходів Програми, щоквартальне інформування Міністерства економіки України і Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, розгляд виконання заходів на засіданнях колегії облдержадміністрації, на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації.

2. Тенденції розвитку малого підприємництва в області

Аналізуючи стан та перспективи розвитку малого підприємництва необхідно відмітити, що малий та середній бізнес є змістовною частиною економіки, на яку не можна не зважати, регулюючи економічні відносини у країні. Підтримка малого бізнесу - це стратегія формування середнього класу і розвитку економіки в цілому.

Підприємства малого бізнесу відіграють помітну роль в економіці області. Станом на 01.10.10 кількість зареєстрованих фізичних осіб - підприємців нараховує 77 тис. осіб, проти 74,6 станом на 01.01.10. За 9 місяців поточного року зростання становить 3,2%.

При райдержадміністраціях та міськвиконкомах області працює 37 державних реєстраторів, якими за січень-вересень 2010 року зареєстровано 5,7 тисяч суб’єктів малого підприємництва, що на 25% більше, ніж за 9 місяців 2009 року, з них фізичні особи-підприємці становили 92%.

Кількість малих підприємств у 2009 році складала 6,5 тис., що на 12% більше, ніж у 2008 році. З розрахунку на 10 тис. наявного населення в 2009 році кількість малих підприємств дорівнювала 51, що на 6 підприємств більше порівняно з 2008 роком.

В області налічується 872 фермерських господарства.

Структура суб’єктів підприємницької діяльності в області, %

Розподіл питомої ваги малих підприємств за основними видами економічної діяльності: у виробничому секторі (сільське господарство, промисловість та будівництво) - 24%, торгівля - 13%, інші - 63%.

Структура малих підприємств за основними видами економічної діяльності, %

Станом на 01.10.10 на обліку в органах державної податкової служби в області перебувало 65 тис. фізичних осіб - підприємців, платників податків, що на 2,2% більше у порівнянні з 01.01.10, з яких - 27 тис. були фізичні-особи - підприємці, платники єдиного податку.

Підприємцями, платниками єдиного податку, за 9 місяців 2010 року сплачено єдиного податку на суму 56,3 млн. грн., що на 4,2% більше відповідного періоду 2009 року. Середньомісячна сплата єдиного податку одним платником становила 232 грн., що на 1,3% більше аналогічного періоду 2009 року. За придбаним фіксованим патентом здійснювали діяльність більше 9 тис. платників, якими сплачено 6,2 млн. грн. фіксованого податку.

Для визначення місця малих підприємств на ринку товарів, робіт і послуг області, проаналізуємо статистичні показники розвитку підприємництва, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Статистичні показники розвитку підприємництва області

Показники

2008

2009

2009 до 2008, %

Кількість малих підприємств на

10 тис. осіб наявного населення, одиниць

45

51

113,3

Середньорічна кількість найма-них працівників на малих підприємствах, осіб

50881

48819

95,9

- у розрахунку на одне підприємство, осіб

9

7

77,8

- відсотків до кількості найманих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

31,4

33,0

-

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн.

827,21

907,5

109,7

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн. грн.

6292,5

5746,4

91,3

- відсотків до загального обсягу по економіці області

28,5

28,0

-

Частка малих підприємств, які одержали прибуток, %

60,9

58,3

-

Частка малих підприємств, які отримали збиток, %

39,1

41,7

-

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.

-230,3

-313,6

136,2

За минулий рік малими підприємствами реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 5746 млн. грн., що складає 28% загального обсягу реалізованої продукції підприємствами-суб’єктами підприємницької діяльності. Нажаль, залишається негативним фінансовий результат діяльності підприємств малого бізнесу, за 2009 рік збитки склали 313,6 млн. грн. З іншого боку, наявні показники не завжди відображають реальний стан справ, оскільки для сфери малого та середнього бізнесу характерна значна «тінізація» виробництва і доходів.

В області проводиться робота по подоланню негативних явищ та стимулюванню розвитку підприємництва, зокрема у рамках комплексної програми підтримки малого підприємництва.

У напрямку удосконалення нормативно-правового регулювання сфери підприємництва, подальшого вдосконалення системи відносин міждержавою і суб’єктами підприємницької діяльностізабезпечено дотримання визначених процедур розробки і затвердження регуляторних актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюднення. Удосконалюються регуляторні процеси щодо стимулювання розвитку підприємництва. Забезпечується розробка, оприлюднення, відстеження результативності проектів регуляторних актів. Щорічно органами виконавчої влади та місцевого самоврядування розробляються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також вносяться зміни до них.

У 2009 році прийнято 6 змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюються відстеження його результативності.

За минулий рік здійснено 5 базових та 6 повторних відстежень результативності регуляторних актів. За 9 місяців 2010 року облдержадміністрацією проведено 3 базових та 1 повторне відстеження результативності регуляторних актів.

На веб-сайті головного управління економіки в розділі «Регуляторна політика» постійно розміщуються документи, які підготовлені у процесі здійснення державної регуляторної політики.

Для створення сприятливих умов розвитку господарської діяльності, скорочення часу та коштів, що витрачаються на отримання документів дозвільного характеру, усунення зайвих перешкод для започаткування бізнесу, у районах і містах працюють дозвільні центри. Постійно проводиться моніторинг виконання вимог Закону України від 06.09.05 №2806 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Протягом 9 місяців 2010 року дозвільними центрами області зареєстровано 11 тис. звернень суб’єктів господарювання. За цей період видано 4 тис. документів дозвільного характеру, 6 тис. суб’єктам надано консультації. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість звернень до дозвільних центрів збільшилась на 23%, відповідно кількість виданих документів дозвільного характеру зросла майже на 9%.

З метою підвищення якості обслуговування у дозвільних центрах в 2009 році проведено анкетне опитування суб’єктів господарювання. За результатами анкетування переважна більшість з опитуваних респондентів задоволені роботою «єдиного дозвільного офісу», отримують всі необхідні послуги, що не потребує у подальшому повторних звернень до інших структур. Разом з тим, найбільше нарікань викликає недостатня площа займаного приміщення та його технічна оснащеність, мала кількість дозвільних служб, задіяних у діяльності центру, що обмежує видачу певних видів дозволів у приміщенні офісу.

Продовжувала роботу обласна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва та відповідні ради у районах і містах області. За період реалізації програми проведено сім засідань обласної координаційної ради, на яких розглядалися шляхи подальшого розвитку та підтримки підприємництва, та 151 засідання районних і міських координаційних рад.

Постійно проводяться спільні засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва і робочої групи Комітету з економічних реформ «Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції», а також засідання обласного Комітету з економічних реформ за участю керівництва області, представників громадських об’єднань підприємців, наукових установ щодо проблемних питань розвитку підприємництва, дотримання дозвільними органами діючого законодавства у дозвільній сфері. За результатами засідання підготовлені пропозиції Адміністрації Президента України, в тому числі по приведенню дозвільних процедур у відповідність до вимог чинного законодавства про дозвільну сферу у господарській діяльності та пропозиції щодо створення обласного дозвільного центру і забезпечення його діяльності належним фінансуванням.

З метою поширення інформації про основні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні», нормативних актів Кабінету Міністрів України, застосування принципу «мовчазної згоди», скорочення переліку ліцензій та зміни у порядку ліцензування у вересні 2010 року проведено засідання круглого столу «Покращення інвестиційної привабливості українського бізнесу через спрощення регуляторного середовища» за участю керівництва області, представників Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні, керівників підприємств області, громадських об’єднань підприємців.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.09 №518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців» при облдержадміністрації утворено дві галузеві ради підприємців з питань виробництва та з питань торгівлі і надання послуг. Обрано голів відповідних рад, їх заступників, представників до колегії ради, представника до Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, до громадської ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, а також представників до конкурсних комісій при проведенні щорічної оцінки та атестації державних службовців органів виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з регулюванням підприємницької діяльності.

Одним із суттєвих факторів розвитку підприємницької діяльності в області є фінансова підтримка суб`єктів господарювання. Протягом 2009 року на фінансування заходів програми підтримки малого підприємництва з обласного бюджету використано - 12,9 тис. грн., що становить лише 7% від обсягів фінансування у 2008 році. Кошти було направлено на організацію проведення урочистостей з нагоди «Дня підприємця» та на виконання програми «Створення обласного демонстраційного центру інноваційних проектів та трансферу технологій».

З місцевих бюджетів п’яти районів - Бердичівського, Малинського, Новоград-Волинського, Черняхівського, Чуднівського та 2 міст - Житомира і Коростеня в 2009 році використано 44,5 тис. грн., що становить 37% від суми фінансування 2008 року.

В 2010 році на фінансування заходів програми підтримки малого підприємництва рішенням сесії обласної ради від 11.05.10 №1072 «Про обласний бюджет на 2010 рік» за рахунок коштів обласного бюджету виділено 400 тис. грн. Для забезпечення наукової обґрунтованості, прозорості, контрольованості та ефективності розподілу бюджетних коштів на фінансування програмних заходів в поточному році було створено експертну раду по розподілу коштів з обласного бюджету на виконання заходів комплексної програми підтримки малого підприємництва області. До складу експертної ради увійшли науковці, представники громадських організацій. За результатами засідань експертної ради здійснено розподіл коштів з обласного бюджету. З метою активізації та залучення широкого кола учасників Програми, пошуку нових якісних проектів до цієї роботи були залучені наукові установи, організації, громадські організації області, відповідна інформація оприлюднювалась в мережі Інтернет. В районних та міських бюджетах області

на фінансову підтримку підприємництва було передбачено в 2010 році 139,4 тис. грн.

Через Житомирське регіональне відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2009 році 21 фермерське господарство отримало 881,6 тис. грн. коштів фінансової підтримки на безповоротній основі та 17 фермерських господарств - 1311,8 тис. грн. на поворотній основі. У 2010 році трьом фермерським господарствам надано фінансову підтримку на поворотній основі на суму 242,2 тис. грн.

Для ресурсного забезпечення і ефективного використання суб'єктами підприємницької діяльності наявних ресурсів постійно оновлюється база даних виробничих площ, обладнання та іншого майна державної, комунальної та приватної власності, яке пропонується до продажу або передачі в оренду господарюючим суб’єктам. Станом на 01.10.10 пропонувалося для використання 344 об`єкта, з них 16 державної, 166 комунальної, 162 приватної власності. Дана інформація розміщена на офіційному веб-сайті головного управління економіки.

В області сформована база об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва в розрізі районів та міст області, яка налічує 6 бізнес-центрів, 1 індустріальний парк, 38 кредитних спілок та їх відділень, 2 фонди (Житомирський регіональний фонд підтримки підприємництва та Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств), 4 інвестиційні компанії, 1 регіональне представництво Державної бюджетної установи «Північний регіональний центр інноваційного розвитку», 57 страхових компаній та їх відділень, 27 інформаційно-консультативних установ, 26 громадських приймалень та 36 «гарячих ліній», що розглядають питання підприємництва, 140 громадських об’єднань підприємців.

У 2009 році за сприяння управлінь облдержадміністрації та громадських організацій проведено п’ятий обласний етап щорічного Всеукраїнського конкурсу бізнес - планів підприємницької діяльності серед молоді. У конкурсі прийняли участь 10 авторів проектів із різних районів і міст області. Найкращий проект презентовано для участі у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів, де він зайняв ІІ місце у фінальній частині конкурсу у вересні 2009 року в м. Києві.

Протягом 2009-2010 років проводилися заходи по відзначенню професійного свята Дня підприємця. В 2009 році у конкурсі «Кращий підприємець року» прийняли участь 127 господарюючих суб’єктів. Обласним організаційним комітетом визначено 10 кращих колективів - переможців у 10 номінаціях. В 2010 році у конкурсі прийняли участь 139 господарюючих суб’єктів. Обласним організаційним комітетом визначено 36 переможців у 12 номінаціях.

Продовжувала роботу Житомирська регіональна робоча група міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. Протягом минулого року в рамках Програми «Українська ініціатива» направлено на конкурсний відбір для здобуття другої вищої економічної освіти 5 претендентів та 1 претендент на стажування за кордон. Впродовж поточного року направлено на конкурсний відбір для здобуття другої вищої економічної освіти 5 претендентів та на стажування за кордон - 4 претенденти.

З метою активізації підприємницької діяльності, розвитку її інноваційної складової, в області відкрито демонстраційний центр з пріоритетів інноваційно-інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва в області. Основними напрямками діяльності центру є презентація науково-дослідного, інвестиційного потенціалу області, проведення круглих столів та семінарів на теми інвестиційно-інноваційного розвитку, ділових зустрічей з іноземними інвесторами, проведення бізнес-тренінгів для молодих підприємців та людей, які мають бажання створити власний бізнес, організація зустрічей між науковцями області та дослідниками, представниками вищих навчальних закладів України та закордонних, Національної Академії Наук України, формування фільмотеки про інноваційно-інвестиційний розвиток області, України, окремих виробничих галузей і промислових підприємств.

Для подальшого розвитку наукових та культурних зв’язків, співпраці у сфері розробок і впровадження інновацій, пошуку інвесторів у грудні 2009 року на базі Житомирського національного агроекологічного університету створено Польсько-українську агенцію альтернативної енергетики та інновацій.

3. Проблеми та можливості розвитку малого підприємництва.

В секторі малого підприємництва залишається ряд проблем, які потребують ґрунтовного аналізу для ефективного їх вирішення з метою створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу:

- суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва;

- недостатній рівень реального партнерства між бізнесом, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади;

- незадовільна робота дозвільних органів;

- практично повна відсутність матеріально-технічної, і перш за все, фінансової підтримки малого бізнесу з боку держави, відсутність налагодженої системи гарантій і страхування кредитних і інвестиційних ризиків;

- нерівномірність розвитку малого бізнесу по територіях області через недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, особливо у сільській місцевості;

- недоступність довгострокового кредитування, що стримує розвиток виробничої сфери, труднощі з одержанням зовнішнього фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити, відсутність застави та кредитної історії у суб’єктів малого підприємництва;

- недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах;

- недостатність фінансування районних, міських програм підтримки малого підприємництва;

- низький рівень організованості представників малого та середнього бізнесу при захисті своїх прав та інтересів, а також при формуванні регуляторної політики;

- значні збитки в секторі малого підприємництва;

- низька середньомісячна заробітна плата в малому бізнесі;

- значна «тінізація» виробництва і доходів.

Сильні та слабкі сторони малого бізнесу, а також можливості та загрози його розвитку можна визначити, використовуючи метод SWOT аналізу.

Для аналізу діяльності малих підприємств встановимо:

- Сильні сторони (Strengths), як переваги малого бізнесу серед інших господарюючих суб‘єктів;

- Слабкі сторони (Weaknesses), як недоліки малого підприємництва серед інших господарюючих суб‘єктів;

- Можливості (Opportunities) – фактори зовнішньої середи, використання яких сприятиме діяльності малих підприємств;

- Загрози (Threats) – фактори зовнішньої середи, які можуть погіршити діяльність малих підприємств.

Побудуємо таблицю сильних та слабких сторін малого бізнесу, де також визначимо сприятливі можливості; загрози.

Таблиця 2. Сильні та слабкі сторони малого бізнесу

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. зручне географічне розташування (поблизу столиці України, наявна залізниця та два автошляхи міжнародного значення Київ-Варшава, Київ-Чоп);

 2. достатня кількість фінансово-кредитних установ та наявність небанківських фінансово-кредитних установ;

 3. розгалужена інфраструктура підтримки підприємництва;

 4. потужний потенціал туристичної галузі, що недостатньо використовується у даний час;

 5. багата історико-культурна спадщина;

 6. позитивна динаміка росту малого та середнього бізнесу та наявність ініціативних підприємців;

 7. досить ефективне міжсекторне співробітництва (бізнес – влада – громада);

 8. наявність освітніх установ та можливість перекваліфікації праців-ників;

 9. систематичне інформування населення з питань стану та розвитку підприємницької діяльності, дозвільної системи, регуляторної політики, тощо;

 10. традиція проведення міжнародних заходів, фестивалів, виставок та ярмарків;

 11. створені та функціонують координа-ційні ради з питань розвитку підприємницької діяльності, галузеві ради, обласний комітет з економічних реформ.

 1. єдиний дозвільний офіс працює не за всіма спектрами послуг, що необхідні бізнесу та мешканцям;

 2. слабка туристична інфраструктура;

 3. фінансовий результат малих підприємств (2008 рік - збитки 230,3 млн. грн., 2009 рік - збитки 313,6 млн. грн.);

 4. незначні обсяги фінансування з обласного бюджету програми підтримки підприємництва (2009 рік - 15 тис. грн., для порівняння: Сумська область - 1 млн. грн.);

 5. не проводилося відшкодування через Житомирський регіональний фонд підтримки підприємництва частки відсотків за кредити, наданих суб`єктам малого бізнесу, у зв’язку з тим, що з 1 лютого 2008 року розрахований директор фонду та бухгалтер. Фонд практично не функціонував. Для порівняння: у 2009 році у Вінницькій області відшкодовано 300 тис. грн.

 6. незначна кількість суб'єктів підприємництва розпочинає свою діяльність у виробничій сфері (у 2009 році таких було лише 24% від усіх зареєстрованих);

 7. рівень кваліфікації підприємців є невисоким, що значно ускладнює перспективи розвитку;

 8. обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів та ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування стає фактором стримування розвитку підприємництва;

 9. недосконалість податкової системи.

Можливості

Загрози

 1. пожвавлення залучення інвестицій;

 2. членство у СОТ та розширення співробітництва з міжнародними інституціями (позитивні аспекти, залучення міжнародної технічної допомоги);

 3. можливі позитивні зміни в законодавстві, скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, скорочення кількості необхідних дозволів для започаткування бізнесу, оптимізація кількості контролюючих органів;

 4. створення обласного дозвільного центру;

 5. розробка та активне впровадження стратегій розвитку на національному та регіональному рівнях.

 1. підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів (і, як наслідок, комунальних послуг та витрат на транспортування);

 2. можлива нестабільність політичної ситуації;

 3. скасування системи спрощеного оподаткування для малого бізнесу;

 4. введення нових податків;

 5. підвищення кредитних ставок;

 6. нестабільність валюти;

 7. міграція висококваліфікованих кадрів;

 8. зменшення споживчого кредитування та кредитів на розвиток малого бізнесу.

Таким чином, співвідношення сильних та слабих сторін з можливостями та загрозами для малого підприємництва дасть змогу відповісти на запитання:

1. Як скористатися можливостями, використовуючи сильні сторони малого підприємництва?

2. За рахунок яких сильних сторін можна нівелювати існуючі загрози?

3. Які слабкі сторони малого підприємництва можуть завадити використанню можливостей?

4. Яких загроз, посилених слабкими сторонами малого підприєм-ництва, слід стерегтися більш за все (табл. 3).

Отже, не дивлячись на підтримку розвитку підприємств малого бізнесу, підприємці працюють в середовищі підвищеного ризику та невизначеності.

З метою покращення стану справ у малому і середньому бізнесі, нам потрібно активніше ставити питання щодо забезпечення належного виконання та фінансування заходів Комплексної програми підтримки малого підприємництва в запланованих обсягах.

Важливим також є питання збільшення інвестицій у сектор малого підприємництва, що сприятиме налагодженню прибуткової роботи суб’єктів господарювання.

Таблиця 3. Співвідношення сильних та слабких сторін з можливостями та загрозами малого бізнесу

МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

  1. Як скористатися мож-ливостями, використовуючи сильні сторони малого підприємництва?

 • Забезпечити напрацюван-ня пропозицій щодо позитивних змін в законодавстві, скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, скорочення кількості не- обхідних дозволів для започаткування бізнесу, оптимізації кількості кон-тролюючих органів для розгляду на засіданнях координаційні ради для підтримки розвитку підприємницької діяльності, галузевих рад, обласного комітету з економічних реформ для подальшого винесення відповідних пропозицій на урядовий рівень.

 • Залучати інвестиції в розвиток туристичного потенціалу, народних промислів, впровадження інновацій, покращення якості продукції, підвищення конкуренто-спроможності.

 • Розвивати співпрацю між підприємствами, сприяти виробничим та коопера-ційним зв'язкам і доступу до нових ринків.

1. За рахунок яких сильних сторін можна нівелювати існуючі загрози?

 • Необхідно активізувати діяльність об’єктів інфра-структури підтримки підприємництва, відмовитися від реалізації чи виробництва малорента-бельних товарів та послуг.

 • Спрямування інвестицій в інновації сприятиме підвищенню рівня конкурентоспромож-ності продукції в умовах підвищення рівня стандартів.

 • Систематичне інформу-вання населення з питань стану та розвитку підприємницької діяльності, дозвільної системи, регуляторної політики, тощо дозволить швидше пристосовуватися до законодавчих змін, введення нових податків, підвищення кредитних ставок, нестабільності валюти.

 • Наявність освітніх установ та можливість перекваліфікації праців-ників може запобігти міграції високоваліфі-кованих кадрів.

СЛАБКІ СТОРОНИ

  1. Які слабкі сторони малого підприємництва можуть завадити викорис-танню можливостей?

- Рівень кваліфікації підпри-ємців є невисоким, що значно ускладнює перспективи розвитку. Відсутність спеціальних знань у сфері бізнес-освіти, неефективний менеджмент знижують конкурентоспроможність бізнесу, погіршують якісні показники.

2. Яких загроз, посилених слабими сторонами малого підприємництва слід остеріг-тися більш за все?

- Невпорядковане регуля-торне середовище практично в усіх сферах господарської діяльно-сті, наслідком чого є неузгодженість та неста-більність податкових відносин, значна кількість і частота внесення змін та доповнень до норматив-но-правових актів нега-тивно позначається на діяльності суб’єктів під-приємництва, а також знижує привабливість області для іноземних інвесторів.

На подолання негативних тенденцій розвитку підприємництва в області, спрямована Програма 2011-2012 років, головна мета і основні завдання якої чітко сформульовані, намічені основні напрямки діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських і профспілкових об’єднань підприємців, науковців на найближчі два роки.

4. Головна мета, пріоритети та основні завдання Програми

Головною метою Програми є: спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, установ інфраструктури підтримки підприємництва, наукових організацій на створення і підтримку сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

Пріоритетами підтримки розвитку малого підприємництва визначено:

Розвиток підприємництва у сільській місцевості

На період 2011-2012 років буде продовжено реалізацію заходів для розвитку підприємництва у сільській місцевості, залучення сільського населення до підприємницької діяльності, спрямування інвестиційних ресурсів на підвищення продуктивності праці та якості продукції малих підприємств сільськогосподарської галузі, які орієнтуються в своїй діяльності на досягнення високої ефективності, впровадження інновацій, освоєння нових технологій.

Підтримка інноваційних проектів

З метою підвищення конкурентоспроможності продукції малих підприємств, технологічної модернізації виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, залучення в область коштів як вітчизняних інвесторів, так і міжнародних фінансових структур та інших джерел, розвитку виробництва сучасних товарів, пріоритетна підтримка надаватиметься інноваційним проектам.

Підтримка власного товаровиробника

Ефективним важелем стимулювання процесів підвищення доходів населення, становлення середнього класу є розвиток малих підприємств, які виготовляють товари народного споживання. Пріоритети фінансової підтримки будуть надаватись реалізації бізнес-проектів виробничого спрямування.

Залучення до підприємницької діяльності молоді

Програмою на 2011-2012 роки передбачено проведення обласного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, організація відповідних семінарів, нарад, «круглих столів».

Розвиток підприємницької діяльності у сфері туризму

Протягом 2011-2012 років в області продовжуватиметься реалізація заходів, спрямованих на розвиток туризму, а також планується створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва цієї сфери.

Сприяння розвитку народних промислів та ремісництва

В області буде реалізовуватися комплекс заходів, спрямованих на відродження національних ремесел, традицій, створення нових робочих місць шляхом відкриття нових та підтримки існуючих підприємств, організацій у сфері народних промислів, ремісництва тощо.

Основні завдання Програми:

активізація роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, спрямованої на створення нормативних та організаційно-економічних засад розвитку малого підприємництва;

продовження роботи з реалізації державної регуляторної політики, удосконалення роботи органів державної реєстрації області та процедури отримання документів дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження господарської діяльності;

надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку;

підтримка та впровадження інноваційних ідей;

сприяння розвитку сучасної інфраструктури підтримки підприємництва та забезпечення ефективної роботи діючої інфраструктури в районах і містах області;

здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення.

5. Основні напрямки Програми та заходи по їх реалізації.

Реалізація державної політики у сфері розвитку малого підприємництва в області та виконання основних завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності малого підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів територій, створення нових робочих місць та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектора економіки на процес становлення громадянського суспільства.

Основними напрямками Програми є:

5.1. упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

5.2. фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

5.3. ресурсне та інформаційне забезпечення;

5.4. формування інфраструктури підтримки підприємництва

5.5. підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

5.1. Упорядкування нормативного регулювання

підприємницької діяльності

Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності направлене на удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та регіонального рівня, організації контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток підприємництва.

Основною метою реалізації заходів цього розділу є подальша перебудова регуляторної політики, спрямована на створення сприятливого підприєм-ницького середовища, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів влади та суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення втручання центральних і місцевих органів влади у діяльність суб’єктів господарювання. Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

Для цього будуть впроваджуватись нормативні акти, спрямовані на формування нормативно-правової бази, яка б сприяла подоланню адміністративно-дозвільних бар’єрів на всіх етапах започаткування та ведення бізнесу, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів і зменшенню втручання держави у діяльність суб’єктів малого підприємництва:

удосконалення системи видачі документів дозвільно-погоджувального характеру за принципом організаційної єдності, внесення пропозицій по зменшенню кількості дозволів; оптимізація процедур державної реєстрації, спрощення післяреєстраційних процедур;

посилення кадрового потенціалу дозвільних центрів;

покращення матеріально-технічного забезпечення реєстраційних та дозвільних центрів;

удосконалення нормативної бази в напрямку запровадження декларативного принципу (набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру).

Для цього буде здійснено комплекс організаційно-економічних та правових заходів, які передбачатимуть:

планування підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення;

забезпечення гласності у процесі підготовки проектів нормативних актів шляхом підвищення ролі громадськості у процесі прийняття рішень органами влади;

визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки економічних і соціальних результатів їх впровадження;

до оцінки ефективності дії регуляторних актів активніше залучатимуться громадські організації підприємців;

забезпечуватиметься використання можливостей місцевих засобів масової інформації для оперативного інформування суб’єктів підприємництва з питань впровадження дозвільної реформи, популяризації дозвільних центрів, роз’яснення порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;

на конкурсних засадах визначатимуться кращий дозвільний центр та кращий державний адміністратор в області.

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка спрямована на досягнення стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, що передбачає спрощення доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів, забезпечення сприятливих умов для розвитку підприємництва, адаптації незайнятого населення до умов ринкової економіки, зменшення рівня безробіття та створення нових робочих місць.

Безпосередня фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюватиметься на умовах спільного фінансування за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також стимулювання фінансових організацій до співпраці з малим бізнесом, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів.

Планується здійснювати надання фінансової підтримки малому підприємництву через Регіональний фонд підтримки підприємництва. Значну увагу буде приділено удосконаленню системи кредитування суб’єктів підприємництва на прийнятних умовах, в т.ч. шляхом мікрокредитування, із залученням банківських та інших фінансових установ.

Заходами програми передбачено надання фінансової підтримки:

суб’єктам підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами через Житомирський регіональний фонд підтримки підприємництва;

незайнятому населенню шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності через обласний, міськрайонні та районні центри зайнятості;

фермерським господарствам через Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств;

суб’єктам підприємництва за рахунок власних кредитних ресурсів банківських та інших фінансових установ внаслідок активізації їх роботи за програмами мікрокредитування

5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

Ресурсне та інформаційне забезпечення спрямоване на надання суб’єктам малого підприємництва насамперед з боку органів влади та управління відповідної допомоги, що передбачає комплекс заходів з матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання; забезпечення їх актуальною інформацією з питань ведення бізнесу; залучення широкого кола громадськості до розв’язання наявних проблем, що стримують розвиток підприємництва; розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів підприємництва, тощо.

Заходами програми даного напрямку визначено, зокрема:

продовження створення банку даних нежитлових приміщень, об’єктів незавершеного будівництва та обладнання, що можуть бути передані підприємцям в оренду або у власність;

інформаційна підтримка та робота із засобами масової інформації в частині висвітлення проблем і стану розвитку малого підприємництва;

проведення конференцій, нарад, семінарів, «круглих столів» задля вирішення широкого кола питань розвитку підприємництва;

підвищення авторитету підприємців шляхом відзначення найкращих;

забезпечення доступу підприємств малого бізнесу до бюджетних фінансових ресурсів.

5.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Важливим напрямком є розвиток інфраструктури підтримки підприємництва з метою надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, вимог чинного законодавства, управлінського досвіду, комерційної інформації тощо. Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва забезпечує фінансову, матеріально-технічну, інформаційну, технологічну, консультативну, маркетингову, кадрову та освітню підтримку підприємців.

В сучасних умовах особливої актуальності набуває інноваційний розвиток малого бізнесу; сприяння малим підприємствам у просуванні продукції і технологій в інші регіони та на зовнішні ринки; поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва.

До основних сфер поширення підприємництва і забезпечення самозайнятості в малих містах і на селі на сьогодні є сільський «зелений» туризм», народні промисли, соціально - побутова сфера, розвиток та підтримка яких також передбачена комплексом заходів програми.

Заходами програми в напрямку формуванняінфраструктури підтримки підприємництва передбачено наступне:

підтримка народних промислів, відродження національних традицій, розвиток туризму, в т.ч. сільського, тощо;

інноваційний розвиток малого бізнесу;

створення та функціонування об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

залучення до участі у регіональних, міжрегіональних, міжнародних виставках-ярмарках та інших заходах кращих підприємств малого бізнесу області;

сприяння розвитку соціально – побутової сфери, в тому числі в малих містах і на селі, задля подолання диспропорцій в соціально – економічному розвитку регіонів;

залучення підприємницького потенціалу регіону до реалізації заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

5.5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

Підготовка та перепідготовка кадрів для малого бізнесу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки, навчання незайнятого населення, удосконалення соціально – трудових відносин. Метою цього розділу є підвищення доступності систем навчання та підвищення кваліфікаційного рівня управлінських кадрів і спеціалістів для сфери підприємництва, активізація розвитку молодіжного підприємництва, відбір та відзначення найкращих бізнес – проектів для подальшого їх впровадження у відповідні сфери задля сприяння соціально – економічному розвитку регіону.

З метою реалізації даного програмного напряму заплановано ряд організаційних заходів:

реалізація заходів програми перепідготовки кадрів для сфери підприємництва на 2001-2012 роки «Українська ініціатива», основною метою якої є організація широкомасштабної перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

забезпечити професійну орієнтацію, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість;

проведення конкурсів серед учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів, молодих економістів на кращі бізнес-плани, бізнес-проекти, проведення семінарів, нарад, «круглих столів».

6. Очікувані результати виконання Програми

Завдяки реалізації заходів Програми на 2011-2012 роки буде створено сприятливі умови для стійкого розвитку малого бізнесу, підвищиться його внесок у забезпечення зайнятості населення області, зростання конкурентоспроможності економіки на засадах активізації інноваційних процесів, наповнення бюджетів усіх рівнів, посилення товарних ринків, вирішення соціально-побутових проблем.

У результаті реалізації Програми очікується:

 • збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення на 4%;

 • збільшення фізичних осіб-підприємців на 27%;

 • забезпечення надходжень до бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва на 21%;

 • упорядкування та активізація діяльності об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, в т.ч. розвиток туризму та народних промислів;

 • активізація інноваційної діяльності;

 • підвищення конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг).

7. Забезпечення Програми

7.1. Узагальнююча схема ресурсного забезпечення Програми

Загалом забезпечення обласної комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки можна представити у вигляді наступної схеми.

7.2. Джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів за рішенням обласної ради та органів місцевого самоврядування. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого підприємництва, визначається у видатковій частині обласного та місцевих бюджетів окремим рядком відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва».

Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел, не заборонених Законом, зокрема Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств через його Житомирське відділення, кредитних ресурсів банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, кошти донорських організацій, інших установ, підприємств, організацій

8. Організація контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є:

щоквартальна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій, громадських організацій та підприємницьких структур про стан виконання відповідних заходів Програми;

здійснення аналізу ходу виконання заходів Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків;

обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях колегії облдержадміністрації, сесіях обласної, міських та районних рад, засіданнях постійних комісій рад, координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації за участю представників громадських об’єднань підприємців;

проведення моніторингу і щоквартальненадання узагальненої звітності про хід реалізації Програми Міністерству економіки України, вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та пропозиціями зазначених центральних органів виконавчої влади та при необхідності внесення коректив до Програми.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює головне управління економіки облдержадміністрації.

Основні напрями та заходи

реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва у Житомирській області

на 2011-2012 роки

з/п

Завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.

1.1. Реалізація державної регу-ляторної полі-тики у сфері господарської діяльності

Готувати і опри- люднювати у дру-кованих засобах масо-вої інформації та на відповідних веб-сайтах плани діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів з підготовки проектів регуляторних актів

Щороку до

15 грудня

Головне управління еко-номіки облдержадмі-ністрації, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Забезпечення гласності під час підготовки нор-мативних актів

2.

Оприлюднювати в засобах масової інформації проекти регуляторних актів

2011 –

2012 роки

Головне управління еко-номіки облдержадмі-ністрації, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Забезпечення відкритих обго-ворень за участю представників громадськості

3.

Забезпечити проведен-ня відстеження ефек-тивності дії регулятор-них актів

2011 –

2012 роки

Головне управління еко-номіки облдержадмі-ністрації, структурні підрозділи облдержадмі- ністрації, райдержадмі-

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Вдосконалення регулювання підприємницької діяльності

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

ністрації, міськвиконкоми (за згодою)

4.

Оприлюднювати інформацію про здійснення регуля-торної діяльності на офіційному веб-сайті облдержадміністрації

По мірі необхідності

Головне управління економіки облдержадмі-ністрації

Фінансування не потребує

-

Забезпечення відкритих обго-ворень за участю представників

громадськості

5.

Проводити громадські слухання, «круглі столи» з обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на підпри-ємницьке середовище

Згідно з планом підготовки проектів регу-ляторних актів

Розробники регуляторних актів, установи, організації (за згодою)

Фінансуван-ня не потре-бує

-

Активізація діалогу між міс-цевою владою та представниками бізнесу в процесі формування нор-мативно-правового поля

6.

1.2. Удосконален-ня системи видачі документів дозвільно-погод-жувального ха-рактеру за прин-ципом організа-ційної єдності; реєстраційної діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Здійснювати моні-торинг роботи доз-вільних центрів області

2011-

2012 роки

Головне управління еко-номіки облдержадміні-страції, райдержадміні-

страції, міськвиконкоми (за згодою)

Фінансування не потребує

-

Здійснення

контролю за роботою дозвільних цент-рів області з метою удоско-налення їх роботи

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

7.

Забезпечити функціо-нування, матеріально-технічне облаштування та контроль за роботою

центрів з видачі документів дозвіль-ного характеру за прин-ципом організаційної єдності відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

2011 –

2012 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного

бюджету

У межах кошторису

Спрощення про-цедури отримання документів доз-вільного харак-

теру

8.

Підтримка веб-сайтів (в тому числі «Інтернет-сторінок»); «телефонів довіри»

2011 –

2012 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, райдерж-адміністрації, міськ-виконкоми, громадські об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Забезпечення системи зворот-нього зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Провести обласний конкурс на «Кращий дозвільний центр», «Кращий державний адміністратор»

2011 –

2012 роки

Головне управління економіки облдерж-адміністрації,райдерж-адміністрації, міськви-конкоми (за згодою), громадські об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, підпри-ємства, організації (за згодою)

Кошти виконавців,

місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Підвищення ефективності роботи дозвіль-них центрів, державних адміністраторів

10.

Проводити навчальні семінари для дер-жавних реєстраторів та адміністраторів

Згідно з планом роботи

Навчальні заклади, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти ви-конавців, міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Посилення кад-рового потенціа-лу державних реєстраторів та адміністраторів

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

11.

2.1. Забезпечення фінансово-кре-дитної підтрим-ки суб’єктів підприємництва

Забезпечити фінансо-во-кредитну підтримку суб’єктів підприємництва за рахунок часткового відшкодування від-соткових ставок за банківськими кредитами

2011-

2012 роки

Житомирський регіо-нальний фонд підтримки підприємництва (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Здешевлення кредитування проектів суб’єктів

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван- ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

12.

2.2. Фінансування пріоритетних сфер розвитку підприємництва

Надавати фінансову допомогу фермер-ським господарствам

2011-

2012 роки

Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (за згодою)

Кошти Дер-жавного бюджету України

Відповідно до призна-чень Дер-жавного бюджету України

Поліпшення фінансового, матеріально-тех-нічного стану фермерських господарств

13.

2.3. Фінансова підтримка без-робітних

Одноразова виплата допомоги по безро-біттю для організації підприємницької діяльності

2011 –

2012 роки

Обласний, міські та районні центри зайнятості (за згодою)

Кошти фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

У межах кошторису

Започаткування безробітними власної справи

14.

2.4. Вдосконален-ня системи мікро- кредитування

Вживати заходів щодо активізації надання кредитів банківськими та іншими фінансовими установами за програмами мікрокредитування

2011 –

2012 роки

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, банківські та інші фінансові установи області (за згодою)

Власні кре-дитні ресур-си

У межах кошторису

Створення сприятливих умов для суб’єктів малого підприємництва в отриманні мікрокредитів

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення.

15.

3.1. Ресурсна та інформаційна підтримка

Проводити семінари у районах та містах області, форуми, конференції, тренінги,

«круглі столи», тощо з представниками малого бізнесу

2011-

2012 роки

Головне управління еко-номіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, Житомирський

регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за зго-дою), громадські об’єд-нання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, місце-вих бюдже-

тів, обласного

бюджету

У межах кошторису

Підвищення фа-хового рівня суб’єктів малого підприємництва

16.

Проводити семінари, робочі наради з питань державної реєстрації, оподаткування, регуляторної політики, дозвільної системи, розвитку інфраструк-тури підтримки підпри-ємництва, тощо

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, Житомирський регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за зго-дою), громадські об’єд-нання підприємців (за згодою), центр перепід-готовки та підвищення кваліфікації працівників

Кошти вико-навців, місце-вих бюдже-тів, обласного бюджету

У межах кошторису

Проведення масово-роз'яс-нювальної ро-боти з питань регулювання підприємництва

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

17.

Видавати буклети, іншу друковану продукцію про стан, проблеми та розвиток малого під-приємництва в області, інфраструктури під-тримки підприєм-ництва

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержад-міністрації, Житомир-ський регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за зго-дою), громадські об’єд-нання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Інформування громадськості про розвиток та перспективи малого бізнесу в області

18.

Оновлювати бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва

2011 –

2012 роки

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськви-конкоми (за згодою)

Фінансуван-ня не потре-бує

-

Забезпечення доступу до майнових баз даних для облаштування бізнесу

19.

Забезпечити прове-дення «Дня підпри-ємця»

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, Житомирський регіональний фонд підт-

Кошти об-ласного бюд-жету

У межах кошторису

Підвищення ролі підприємництва у суспільстві

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

римки підприємництва (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

20.

Забезпечити висвіт-лення проблем і стану розвитку малого під-приємництва у засобах масової інформації

2011-

2012 роки

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, засоби масової інформації (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Використання можливостей засобів масової інформації для підвищення рівня поінфор-

мованості суспі-льства з проблем розвитку підпри-ємництва

21.

3.2. Забезпечення доступу підприємств малого бізнесу до бюджетних фінансових ресурсів

Залучати суб’єкти малого підприємництва до участі у торгах (тендерах) на закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти державного і місцевих бюджетів

2011 –

2012 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-держадміністрації, міськ-виконкоми, бюджетні установи області, обласна комунальна установа «Інформаційно-консуль-тативний центр»

Кошти роз-порядників бюджетних ресурсів

У межах кошторису

Створення умов добросовісної конкуренції суб’єктам малого бізнесу з виробництва продукції, надання послуг

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

22.

4.1. Розвиток інфраструктури

Сприяти підтримці народних промислів,

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, управління

Кошти вико-навців, кошти

У межах кошторису

Відродження на-ціональних тра-

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

підтримки підприємництва

відродженні національ-них традицій, розвитку туризму, в т. ч. сільсь-ого, тощо

культури і туризму, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

місцевих бюджетів, обласного бюджету

дицій, створення нових робочих місць

23.

Сприяти інноваційно-му розвитку малого бізнесу

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), вищі навчальні заклади, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Активізація роз-витку інновацій-ного підприєм-ництва, створення нових робочих місць

24.

Підтримувати створен-ня та функціонування об’єктів інфраструкту-ри підтримки підприєм-ництва

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), вищі навчальні заклади, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Формування інфраструктури підтримки підприємництва,

створення нових робочих місць

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

25.

Проводити у районах та містах області семінари, форуми, конференції, тренінги, «круглі столи» з питань формування інфраструктури підтримки підприємництва, тощо

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, Житомирський регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за зго-дою), громадські об’єд-нання підприємців (за згодою), центр перепід-готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, місце-вих бюдже-

тів, обласного

бюджету

У межах кошторису

Забезпечення суб’єктів малого підприємництва необхідними знаннями для розвитку бізнесу

26.

4.2. Залучення су-б’єктів малого бізнесу до вис-тавкової діяль- ності, інших заходів, спрямо-ваних на просу-вання їх продукції на місцеві та міжнародні ринки

Приймати участь у регіональних, міжрегіональних, загальнонаціональних, міжнародних виставках-ярмарках, інших заходах, а також залучати підприємства малого бізнесу області до участі у зазначених заходах

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюд- жету, органі-заторів вис-тавкових за-ходів та їх учасників

У межах кошторису

Розвиток економічних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

27.

4.3. Участь малого бізнесу в реалізації заходів з проведення в Україні фінальної частиничемпіонату

Європи 2012 року з футболу

Забезпечити діяльність обслуговуючої інфра-структури підтримки підприємництва у від-повідності з євро-пейськими стандарта-ми в рамках про-ведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2011 –

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, Житомирський регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), суб’єкти малого підприємництва (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Забезпечити участь суб’єктів малого бізнесу у виконанні зазначених робіт

28.

4.4. Створення умов для само- зайнятості населення

Сприяти розвитку соціально - побутової сфери, в тому числі в малих містах і на селі

2011 –2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), вищі навчальні заклади, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Розвиток соціально – побутової сфери, в тому числі в сільській місцевості

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

29.

5.1. Підвищення освітнього та інформаційного рівня кадрів для сфери підприємництва

Забезпечити участь підприємців області в Програмі перепідго-товки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Ук-раїнська ініціатива»

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об’єднання підприємців (за згодою)

Фінансування не потребує

-

Підвищення рівня кваліфікації керівного складу суб’єктів під-приємницької діяльності

30.

Забезпечити профе-сійну орієнтацію, підготовку, перепід-готовку та підвищення кваліфікації безробіт-них за професіями, орієнтованими на самозайнятість

2011-

2012 роки

Обласний, міські і районні центри зайнятості, навчальні заклади (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Фонд загаль-нообов’язко-вого держав-ного соціаль-ного страху-

вання на ви- падок безро-

біття

У межах кошторису

Підвищення професійної підготовки безробітних

31.

Проводити обласний конкурс бізнес-проектів підприємницької діяльності, в тому числі серед молоді

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержад-міністрації, міськвикон- коми (за згодою), громадські об’єднання підприємців (за згодою),

Кошти місце-вих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Активізація роз-витку підприєм-ництва, в тому числі молодіж-ного

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

навчальні заклади (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Загальна вартість Програми (тис. грн.)

За джерелами фінансування

По роках

2011

2012

Державний бюджет (через Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств)

4300,0*

-

Державний бюджет (через Фонд загаль-нообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

2970,4*

-

Обласний бюджет

500,0

500,0

Бюджети районів і міст області

484,0*

570,0*

Примітка: *Прогнозовані обсяги бюджетних коштів

Перший заступник

голови ради В.Ю. Арешонков

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м рівного на 2011-2015 роки за 2011 рік

  Документ
  ... На виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва у 2011 ... програма м.Рівного на2011-2013 роки та заходи до вищезазначеної програми на2011 рік. Програма розроблена на основі комплексного ... жнародної співпраці на20112012роки тис. грн. 20 ...
 2. Державна програма економічного і соціального розвитку україни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... малого підприємництва та пріоритетних бізнес-проектів. Так, у 2012 році на підтримку розвитку малого підприємництва ... Лозова Харківської області) на2011-2013 роки постанова Кабінету ... 874 Міністерство оборони Комплекснапрограма забезпечення житлом ві ...
 3. Звіт про роботу правління та виконавчої дирекції асоціації міст україни в 2009 - 2010 роках

  Документ
  ... Житомирській (7) областях. Одним із факторів, який негативно впливає на ... підтримкималого підприємництва у місті Луганську на 2010-2011роки: ... на 2008-2012 р.р., варто сказати, в ній максимально враховано суспільні потреби мешканців міста. Програма ...
 4. Програма діяльності кабінету міністрів україни

  Документ
  ... роки; забезпечення фінансування видатків Мінагрополітики за програмами підтримки розвитку підпри ... на оренду державного та комунального майна для суб‘єктів малого підприємництва ... області на 2005 – 2010 роки ... 2009 – 2012роки; створення комплексної системи ...
 5. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік (рішення одеської міської ради від 05 04 2008 р № 2474-у) зміст

  Документ
  ... на шляху його розвитку є Програма підтримкималого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки. На ... області. На ... вул. Житомирської; Бюджет ... Комплекснапрограма профілактики захворюваності на вірусний гепатит в м. Одесі на 2005-2009 роки ... 2012року Підпри ...

Другие похожие документы..