Главная > Документ


5. Основні напрямки Програми та заходи по їх реалізації.

Реалізація державної політики у сфері розвитку малого підприємництва в області та виконання основних завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності малого підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів територій, створення нових робочих місць та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектора економіки на процес становлення громадянського суспільства.

Основними напрямками Програми є:

5.1. упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

5.2. фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

5.3. ресурсне та інформаційне забезпечення;

5.4. формування інфраструктури підтримки підприємництва

5.5. підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

5.1. Упорядкування нормативного регулювання

підприємницької діяльності

Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності направлене на удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та регіонального рівня, організації контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток підприємництва.

Основною метою реалізації заходів цього розділу є подальша перебудова регуляторної політики, спрямована на створення сприятливого підприєм-ницького середовища, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів влади та суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення втручання центральних і місцевих органів влади у діяльність суб’єктів господарювання. Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

Для цього будуть впроваджуватись нормативні акти, спрямовані на формування нормативно-правової бази, яка б сприяла подоланню адміністративно-дозвільних бар’єрів на всіх етапах започаткування та ведення бізнесу, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів і зменшенню втручання держави у діяльність суб’єктів малого підприємництва:

удосконалення системи видачі документів дозвільно-погоджувального характеру за принципом організаційної єдності, внесення пропозицій по зменшенню кількості дозволів; оптимізація процедур державної реєстрації, спрощення післяреєстраційних процедур;

посилення кадрового потенціалу дозвільних центрів;

покращення матеріально-технічного забезпечення реєстраційних та дозвільних центрів;

удосконалення нормативної бази в напрямку запровадження декларативного принципу (набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру).

Для цього буде здійснено комплекс організаційно-економічних та правових заходів, які передбачатимуть:

планування підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення;

забезпечення гласності у процесі підготовки проектів нормативних актів шляхом підвищення ролі громадськості у процесі прийняття рішень органами влади;

визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки економічних і соціальних результатів їх впровадження;

до оцінки ефективності дії регуляторних актів активніше залучатимуться громадські організації підприємців;

забезпечуватиметься використання можливостей місцевих засобів масової інформації для оперативного інформування суб’єктів підприємництва з питань впровадження дозвільної реформи, популяризації дозвільних центрів, роз’яснення порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;

на конкурсних засадах визначатимуться кращий дозвільний центр та кращий державний адміністратор в області.

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка спрямована на досягнення стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, що передбачає спрощення доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів, забезпечення сприятливих умов для розвитку підприємництва, адаптації незайнятого населення до умов ринкової економіки, зменшення рівня безробіття та створення нових робочих місць.

Безпосередня фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюватиметься на умовах спільного фінансування за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також стимулювання фінансових організацій до співпраці з малим бізнесом, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів.

Планується здійснювати надання фінансової підтримки малому підприємництву через Регіональний фонд підтримки підприємництва. Значну увагу буде приділено удосконаленню системи кредитування суб’єктів підприємництва на прийнятних умовах, в т.ч. шляхом мікрокредитування, із залученням банківських та інших фінансових установ.

Заходами програми передбачено надання фінансової підтримки:

суб’єктам підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами через Житомирський регіональний фонд підтримки підприємництва;

незайнятому населенню шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності через обласний, міськрайонні та районні центри зайнятості;

фермерським господарствам через Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств;

суб’єктам підприємництва за рахунок власних кредитних ресурсів банківських та інших фінансових установ внаслідок активізації їх роботи за програмами мікрокредитування

5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

Ресурсне та інформаційне забезпечення спрямоване на надання суб’єктам малого підприємництва насамперед з боку органів влади та управління відповідної допомоги, що передбачає комплекс заходів з матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання; забезпечення їх актуальною інформацією з питань ведення бізнесу; залучення широкого кола громадськості до розв’язання наявних проблем, що стримують розвиток підприємництва; розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів підприємництва, тощо.

Заходами програми даного напрямку визначено, зокрема:

продовження створення банку даних нежитлових приміщень, об’єктів незавершеного будівництва та обладнання, що можуть бути передані підприємцям в оренду або у власність;

інформаційна підтримка та робота із засобами масової інформації в частині висвітлення проблем і стану розвитку малого підприємництва;

проведення конференцій, нарад, семінарів, «круглих столів» задля вирішення широкого кола питань розвитку підприємництва;

підвищення авторитету підприємців шляхом відзначення найкращих;

забезпечення доступу підприємств малого бізнесу до бюджетних фінансових ресурсів.

5.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Важливим напрямком є розвиток інфраструктури підтримки підприємництва з метою надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, вимог чинного законодавства, управлінського досвіду, комерційної інформації тощо. Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва забезпечує фінансову, матеріально-технічну, інформаційну, технологічну, консультативну, маркетингову, кадрову та освітню підтримку підприємців.

В сучасних умовах особливої актуальності набуває інноваційний розвиток малого бізнесу; сприяння малим підприємствам у просуванні продукції і технологій в інші регіони та на зовнішні ринки; поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва.

До основних сфер поширення підприємництва і забезпечення самозайнятості в малих містах і на селі на сьогодні є сільський «зелений» туризм», народні промисли, соціально - побутова сфера, розвиток та підтримка яких також передбачена комплексом заходів програми.

Заходами програми в напрямку формуванняінфраструктури підтримки підприємництва передбачено наступне:

підтримка народних промислів, відродження національних традицій, розвиток туризму, в т.ч. сільського, тощо;

інноваційний розвиток малого бізнесу;

створення та функціонування об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

залучення до участі у регіональних, міжрегіональних, міжнародних виставках-ярмарках та інших заходах кращих підприємств малого бізнесу області;

сприяння розвитку соціально – побутової сфери, в тому числі в малих містах і на селі, задля подолання диспропорцій в соціально – економічному розвитку регіонів;

залучення підприємницького потенціалу регіону до реалізації заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

5.5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

Підготовка та перепідготовка кадрів для малого бізнесу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки, навчання незайнятого населення, удосконалення соціально – трудових відносин. Метою цього розділу є підвищення доступності систем навчання та підвищення кваліфікаційного рівня управлінських кадрів і спеціалістів для сфери підприємництва, активізація розвитку молодіжного підприємництва, відбір та відзначення найкращих бізнес – проектів для подальшого їх впровадження у відповідні сфери задля сприяння соціально – економічному розвитку регіону.

З метою реалізації даного програмного напряму заплановано ряд організаційних заходів:

реалізація заходів програми перепідготовки кадрів для сфери підприємництва на 2001-2012 роки «Українська ініціатива», основною метою якої є організація широкомасштабної перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

забезпечити професійну орієнтацію, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість;

проведення конкурсів серед учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів, молодих економістів на кращі бізнес-плани, бізнес-проекти, проведення семінарів, нарад, «круглих столів».

6. Очікувані результати виконання Програми

Завдяки реалізації заходів Програми на 2011-2012 роки буде створено сприятливі умови для стійкого розвитку малого бізнесу, підвищиться його внесок у забезпечення зайнятості населення області, зростання конкурентоспроможності економіки на засадах активізації інноваційних процесів, наповнення бюджетів усіх рівнів, посилення товарних ринків, вирішення соціально-побутових проблем.

У результаті реалізації Програми очікується:

 • збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення на 4%;

 • збільшення фізичних осіб-підприємців на 27%;

 • забезпечення надходжень до бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва на 21%;

 • упорядкування та активізація діяльності об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, в т.ч. розвиток туризму та народних промислів;

 • активізація інноваційної діяльності;

 • підвищення конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг).

7. Забезпечення Програми

7.1. Узагальнююча схема ресурсного забезпечення Програми

Загалом забезпечення обласної комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки можна представити у вигляді наступної схеми.

7.2. Джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів за рішенням обласної ради та органів місцевого самоврядування. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого підприємництва, визначається у видатковій частині обласного та місцевих бюджетів окремим рядком відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва».

Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел, не заборонених Законом, зокрема Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств через його Житомирське відділення, кредитних ресурсів банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, кошти донорських організацій, інших установ, підприємств, організацій

8. Організація контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є:

щоквартальна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій, громадських організацій та підприємницьких структур про стан виконання відповідних заходів Програми;

здійснення аналізу ходу виконання заходів Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків;

обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях колегії облдержадміністрації, сесіях обласної, міських та районних рад, засіданнях постійних комісій рад, координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації за участю представників громадських об’єднань підприємців;

проведення моніторингу і щоквартальненадання узагальненої звітності про хід реалізації Програми Міністерству економіки України, вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та пропозиціями зазначених центральних органів виконавчої влади та при необхідності внесення коректив до Програми.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює головне управління економіки облдержадміністрації.

Основні напрями та заходи

реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва у Житомирській області

на 2011-2012 роки

з/п

Завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.

1.1. Реалізація державної регу-ляторної полі-тики у сфері господарської діяльності

Готувати і опри- люднювати у дру-кованих засобах масо-вої інформації та на відповідних веб-сайтах плани діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів з підготовки проектів регуляторних актів

Щороку до

15 грудня

Головне управління еко-номіки облдержадмі-ністрації, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Забезпечення гласності під час підготовки нор-мативних актів

2.

Оприлюднювати в засобах масової інформації проекти регуляторних актів

2011 –

2012 роки

Головне управління еко-номіки облдержадмі-ністрації, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Забезпечення відкритих обго-ворень за участю представників громадськості

3.

Забезпечити проведен-ня відстеження ефек-тивності дії регулятор-них актів

2011 –

2012 роки

Головне управління еко-номіки облдержадмі-ністрації, структурні підрозділи облдержадмі- ністрації, райдержадмі-

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Вдосконалення регулювання підприємницької діяльності

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

ністрації, міськвиконкоми (за згодою)

4.

Оприлюднювати інформацію про здійснення регуля-торної діяльності на офіційному веб-сайті облдержадміністрації

По мірі необхідності

Головне управління економіки облдержадмі-ністрації

Фінансування не потребує

-

Забезпечення відкритих обго-ворень за участю представників

громадськості

5.

Проводити громадські слухання, «круглі столи» з обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на підпри-ємницьке середовище

Згідно з планом підготовки проектів регу-ляторних актів

Розробники регуляторних актів, установи, організації (за згодою)

Фінансуван-ня не потре-бує

-

Активізація діалогу між міс-цевою владою та представниками бізнесу в процесі формування нор-мативно-правового поля

6.

1.2. Удосконален-ня системи видачі документів дозвільно-погод-жувального ха-рактеру за прин-ципом організа-ційної єдності; реєстраційної діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Здійснювати моні-торинг роботи доз-вільних центрів області

2011-

2012 роки

Головне управління еко-номіки облдержадміні-страції, райдержадміні-

страції, міськвиконкоми (за згодою)

Фінансування не потребує

-

Здійснення

контролю за роботою дозвільних цент-рів області з метою удоско-налення їх роботи

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

7.

Забезпечити функціо-нування, матеріально-технічне облаштування та контроль за роботою

центрів з видачі документів дозвіль-ного характеру за прин-ципом організаційної єдності відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

2011 –

2012 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного

бюджету

У межах кошторису

Спрощення про-цедури отримання документів доз-вільного харак-

теру

8.

Підтримка веб-сайтів (в тому числі «Інтернет-сторінок»); «телефонів довіри»

2011 –

2012 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, райдерж-адміністрації, міськ-виконкоми, громадські об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Забезпечення системи зворот-нього зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Провести обласний конкурс на «Кращий дозвільний центр», «Кращий державний адміністратор»

2011 –

2012 роки

Головне управління економіки облдерж-адміністрації,райдерж-адміністрації, міськви-конкоми (за згодою), громадські об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, підпри-ємства, організації (за згодою)

Кошти виконавців,

місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Підвищення ефективності роботи дозвіль-них центрів, державних адміністраторів

10.

Проводити навчальні семінари для дер-жавних реєстраторів та адміністраторів

Згідно з планом роботи

Навчальні заклади, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти ви-конавців, міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Посилення кад-рового потенціа-лу державних реєстраторів та адміністраторів

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

11.

2.1. Забезпечення фінансово-кре-дитної підтрим-ки суб’єктів підприємництва

Забезпечити фінансо-во-кредитну підтримку суб’єктів підприємництва за рахунок часткового відшкодування від-соткових ставок за банківськими кредитами

2011-

2012 роки

Житомирський регіо-нальний фонд підтримки підприємництва (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Здешевлення кредитування проектів суб’єктів

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван- ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

12.

2.2. Фінансування пріоритетних сфер розвитку підприємництва

Надавати фінансову допомогу фермер-ським господарствам

2011-

2012 роки

Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (за згодою)

Кошти Дер-жавного бюджету України

Відповідно до призна-чень Дер-жавного бюджету України

Поліпшення фінансового, матеріально-тех-нічного стану фермерських господарств

13.

2.3. Фінансова підтримка без-робітних

Одноразова виплата допомоги по безро-біттю для організації підприємницької діяльності

2011 –

2012 роки

Обласний, міські та районні центри зайнятості (за згодою)

Кошти фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

У межах кошторису

Започаткування безробітними власної справи

14.

2.4. Вдосконален-ня системи мікро- кредитування

Вживати заходів щодо активізації надання кредитів банківськими та іншими фінансовими установами за програмами мікрокредитування

2011 –

2012 роки

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, банківські та інші фінансові установи області (за згодою)

Власні кре-дитні ресур-си

У межах кошторису

Створення сприятливих умов для суб’єктів малого підприємництва в отриманні мікрокредитів

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення.

15.

3.1. Ресурсна та інформаційна підтримка

Проводити семінари у районах та містах області, форуми, конференції, тренінги,

«круглі столи», тощо з представниками малого бізнесу

2011-

2012 роки

Головне управління еко-номіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, Житомирський

регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за зго-дою), громадські об’єд-нання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, місце-вих бюдже-

тів, обласного

бюджету

У межах кошторису

Підвищення фа-хового рівня суб’єктів малого підприємництва

16.

Проводити семінари, робочі наради з питань державної реєстрації, оподаткування, регуляторної політики, дозвільної системи, розвитку інфраструк-тури підтримки підпри-ємництва, тощо

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, Житомирський регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за зго-дою), громадські об’єд-нання підприємців (за згодою), центр перепід-готовки та підвищення кваліфікації працівників

Кошти вико-навців, місце-вих бюдже-тів, обласного бюджету

У межах кошторису

Проведення масово-роз'яс-нювальної ро-боти з питань регулювання підприємництва

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

17.

Видавати буклети, іншу друковану продукцію про стан, проблеми та розвиток малого під-приємництва в області, інфраструктури під-тримки підприєм-ництва

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержад-міністрації, Житомир-ський регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за зго-дою), громадські об’єд-нання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Інформування громадськості про розвиток та перспективи малого бізнесу в області

18.

Оновлювати бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва

2011 –

2012 роки

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськви-конкоми (за згодою)

Фінансуван-ня не потре-бує

-

Забезпечення доступу до майнових баз даних для облаштування бізнесу

19.

Забезпечити прове-дення «Дня підпри-ємця»

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, Житомирський регіональний фонд підт-

Кошти об-ласного бюд-жету

У межах кошторису

Підвищення ролі підприємництва у суспільстві

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

римки підприємництва (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

20.

Забезпечити висвіт-лення проблем і стану розвитку малого під-приємництва у засобах масової інформації

2011-

2012 роки

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, засоби масової інформації (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Використання можливостей засобів масової інформації для підвищення рівня поінфор-

мованості суспі-льства з проблем розвитку підпри-ємництва

21.

3.2. Забезпечення доступу підприємств малого бізнесу до бюджетних фінансових ресурсів

Залучати суб’єкти малого підприємництва до участі у торгах (тендерах) на закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти державного і місцевих бюджетів

2011 –

2012 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-держадміністрації, міськ-виконкоми, бюджетні установи області, обласна комунальна установа «Інформаційно-консуль-тативний центр»

Кошти роз-порядників бюджетних ресурсів

У межах кошторису

Створення умов добросовісної конкуренції суб’єктам малого бізнесу з виробництва продукції, надання послуг

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

22.

4.1. Розвиток інфраструктури

Сприяти підтримці народних промислів,

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, управління

Кошти вико-навців, кошти

У межах кошторису

Відродження на-ціональних тра-

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

підтримки підприємництва

відродженні національ-них традицій, розвитку туризму, в т. ч. сільсь-ого, тощо

культури і туризму, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

місцевих бюджетів, обласного бюджету

дицій, створення нових робочих місць

23.

Сприяти інноваційно-му розвитку малого бізнесу

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), вищі навчальні заклади, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Активізація роз-витку інновацій-ного підприєм-ництва, створення нових робочих місць

24.

Підтримувати створен-ня та функціонування об’єктів інфраструкту-ри підтримки підприєм-ництва

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), вищі навчальні заклади, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Формування інфраструктури підтримки підприємництва,

створення нових робочих місць

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

25.

Проводити у районах та містах області семінари, форуми, конференції, тренінги, «круглі столи» з питань формування інфраструктури підтримки підприємництва, тощо

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, Житомирський регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за зго-дою), громадські об’єд-нання підприємців (за згодою), центр перепід-готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, місце-вих бюдже-

тів, обласного

бюджету

У межах кошторису

Забезпечення суб’єктів малого підприємництва необхідними знаннями для розвитку бізнесу

26.

4.2. Залучення су-б’єктів малого бізнесу до вис-тавкової діяль- ності, інших заходів, спрямо-ваних на просу-вання їх продукції на місцеві та міжнародні ринки

Приймати участь у регіональних, міжрегіональних, загальнонаціональних, міжнародних виставках-ярмарках, інших заходах, а також залучати підприємства малого бізнесу області до участі у зазначених заходах

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюд- жету, органі-заторів вис-тавкових за-ходів та їх учасників

У межах кошторису

Розвиток економічних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

27.

4.3. Участь малого бізнесу в реалізації заходів з проведення в Україні фінальної частиничемпіонату

Європи 2012 року з футболу

Забезпечити діяльність обслуговуючої інфра-структури підтримки підприємництва у від-повідності з євро-пейськими стандарта-ми в рамках про-ведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2011 –

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, Житомирський регіональний фонд підтримки підприєм-ництва (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), суб’єкти малого підприємництва (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Забезпечити участь суб’єктів малого бізнесу у виконанні зазначених робіт

28.

4.4. Створення умов для само- зайнятості населення

Сприяти розвитку соціально - побутової сфери, в тому числі в малих містах і на селі

2011 –2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-

ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об'єднання підприємців (за згодою), вищі навчальні заклади, інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Кошти вико-навців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Розвиток соціально – побутової сфери, в тому числі в сільській місцевості

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

29.

5.1. Підвищення освітнього та інформаційного рівня кадрів для сфери підприємництва

Забезпечити участь підприємців області в Програмі перепідго-товки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Ук-раїнська ініціатива»

2011-

2012 роки

Головне управління економіки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою), громадські об’єднання підприємців (за згодою)

Фінансування не потребує

-

Підвищення рівня кваліфікації керівного складу суб’єктів під-приємницької діяльності

30.

Забезпечити профе-сійну орієнтацію, підготовку, перепід-готовку та підвищення кваліфікації безробіт-них за професіями, орієнтованими на самозайнятість

2011-

2012 роки

Обласний, міські і районні центри зайнятості, навчальні заклади (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Фонд загаль-нообов’язко-вого держав-ного соціаль-ного страху-

вання на ви- падок безро-

біття

У межах кошторису

Підвищення професійної підготовки безробітних

31.

Проводити обласний конкурс бізнес-проектів підприємницької діяльності, в тому числі серед молоді

2011-

2012 роки

Головне управління економіки, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержад-міністрації, міськвикон- коми (за згодою), громадські об’єднання підприємців (за згодою),

Кошти місце-вих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Активізація роз-витку підприєм-ництва, в тому числі молодіж-ного

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

навчальні заклади (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)

Загальна вартість Програми (тис. грн.)

За джерелами фінансування

По роках

2011

2012

Державний бюджет (через Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств)

4300,0*

-

Державний бюджет (через Фонд загаль-нообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

2970,4*

-

Обласний бюджет

500,0

500,0

Бюджети районів і міст області

484,0*

570,0*

Примітка: *Прогнозовані обсяги бюджетних коштів

Перший заступник

голови ради В.Ю. АрешонковСкачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м рівного на 2011-2015 роки за 2011 рік

  Документ
  ... На виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва у 2011 ... програма м.Рівного на2011-2013 роки та заходи до вищезазначеної програми на2011 рік. Програма розроблена на основі комплексного ... жнародної співпраці на20112012роки тис. грн. 20 ...
 2. Державна програма економічного і соціального розвитку україни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... малого підприємництва та пріоритетних бізнес-проектів. Так, у 2012 році на підтримку розвитку малого підприємництва ... Лозова Харківської області) на2011-2013 роки постанова Кабінету ... 874 Міністерство оборони Комплекснапрограма забезпечення житлом ві ...
 3. Звіт про роботу правління та виконавчої дирекції асоціації міст україни в 2009 - 2010 роках

  Документ
  ... Житомирській (7) областях. Одним із факторів, який негативно впливає на ... підтримкималого підприємництва у місті Луганську на 2010-2011роки: ... на 2008-2012 р.р., варто сказати, в ній максимально враховано суспільні потреби мешканців міста. Програма ...
 4. Програма діяльності кабінету міністрів україни

  Документ
  ... роки; забезпечення фінансування видатків Мінагрополітики за програмами підтримки розвитку підпри ... на оренду державного та комунального майна для суб‘єктів малого підприємництва ... області на 2005 – 2010 роки ... 2009 – 2012роки; створення комплексної системи ...
 5. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік (рішення одеської міської ради від 05 04 2008 р № 2474-у) зміст

  Документ
  ... на шляху його розвитку є Програма підтримкималого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки. На ... області. На ... вул. Житомирської; Бюджет ... Комплекснапрограма профілактики захворюваності на вірусний гепатит в м. Одесі на 2005-2009 роки ... 2012року Підпри ...

Другие похожие документы..