Главная > Документ


ДИСЦИПЛІНА “АНГЛІЙСЬка мова”

для студентів природничих факультетів

Кількість годин: 297 год. (8 кредитів)

Форма контролю – екзамен

Метою викладання курсу є практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів; досягнення студентом такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний мінімум проводити обговорення преблем буденного життя, загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру.

Завданням курсу „Англійська мова для професійного спілкування” є:

- вивчення англійської мови в різних аспектах. Навчальна тематика курсу складена з урахуванням мети „Англійської мови для професійного спілкування”. Дотримуватись принципу тематичності означає вивчення всіх мовних аспектів: фонетики, лексики, граматики в рамках тематики, визначеної програмою;

- формування у студента системи знань на засадах комунікативного спрямування у вивченні іноземних мов. Принцип комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного спілкування: навчальна ситуація максимально наближена до умов реальної комунікації;

- досягнення мовної та соціокультурної компетенції на основі ознайомлення з різники аспектами життя країн, де англійська мова є рідною, зокрема США, Великобританіїї та ін;

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни „Англійська мова для професійного спілкування”. Прослухавши курс „Англійська мова для професійного спілкування”, студент повинен:

- на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

- на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

- реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

- працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

- у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

Змістовий Модуль 1.Моя сім’я. Моя зовнішність. Освіта.

НЕ 1.1. Моя сім’я. Зовнішність. Елементи розмови. Вітання. Автобіографічна інформація. Моя сім’я. Родичі. Професії. Форми звертання. Зовнішність людини. Риси обличчя. Будова тіла. Риси характеру. Граматичний матеріал: Вживання артиклів. Відмінювання дієслова „to be”. Числівники. Теперішній неозначений час. Структура речень. Типи питань. Ступені порівняння прикметників. Теперішній тривалий час.

НЕ 1.2. Освіта. Освіта у Великобританії і Україні. Вивчаємо англійську мову. Чернівецькій національний університет. Граматичний матеріал: вираження майбутньої дії.

Змістовий Модуль 2. Житло. Харчування.

НЕ 2.1. Будинок. Моя кімната. Будинок / квартира. Кімнати. Моя кімната. Меблі. Пошук житла. Кухонне приладдя. Електроприлади. Житло британців. Граматичний матеріал: Прийменники, присвійний відмінок іменника. Присвійниі займенники. Структура there is/are. Неозначені часи. Теперішній завершений час.

НЕ 2.2. Їжа. Харчування. Їжа і напої. Продукти харчування. Прийоми їжі у Великобританії. Традиційні страви української кухні. Рецепти. Граматичний матеріал: Множина іменника. Числівники. Теперішній тривалий завершений час.

Змістовий Модуль 3. Покупки. Гроші.

НЕ 3.1. Покупки. Покупки. Магазини. Типи товарів. Як робити покупки. Ціна і якість. Реклама. Домашнє читання. Граматичний матеріал: Артикль. Іменники для позначення кількості.

НЕ 3.2. Гроші. Гроші. Валюта. Грошова економіка і бартер. Обмін готівки. Купівля та продаж. Банківська система. Домашнє читання. Граматичний матеріал. Минулі часи. Модальні дієслова.

Змістовий Модуль 4. Здоров’я. У лікаря. Україна та англомовні країни.

НЕ 4.1. Здоров’я. У лікаря. Здоров’я і хвороби. Відвідування лікаря. У лікарні. Здоровий спосіб життя. В аптеці. Домашнє читання. Граматичний матеріал: Узгодження часів. Непряма мова. Підрядні речення часу та умови.

НЕ 4.2. Україна. Англомовні країни. Великобританія: географічне положення і політична структура країни. США: географічне положення і політична структура країни. Україна: географічне положення і політична структура країни. Повторення граматичного матеріалу за семестр.

Змістовий Модуль 5. Подорожування.

НЕ 5.1. Подорожування. Подорожування. Види транспорту. Громадській транспорт. Подорож залізницею. На митниці. Бронювання квитків. Проживання у готелі. Граматичний матеріал: Безособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, герундій)

Змістовий Модуль 6. Дозвілля. Вихідні / канікули. Мистецтво і культура.

НЕ 6.1. Дозвілля. Вихідні / канікули. Громадські зручності. Дозвілля. Планування вихідних. Канікули і свята. Міський транспорт. Автомобіль. Граматичний матеріал: герундій.

НЕ 6.2. Мистецтво і культура. Мистецтво і культура. Види мистецтв. У кінотеатрі. Театр. Відвідування концерту. Мистецькі фестивалі. Пісенний конкурс „Євробачення”. Граматичний матеріал: умовні речення.

Змістовий Модуль 7. ЗМІ. Книги. Спілкування і розваги.

НЕ 7.1. Засоби масової інформації. Книги. Спілкування і розваги. Засоби масової інформації: радіо, телебачення, газети і журнали. Роль телебачення в нашому житті. Британська преса. Новини. Книги.

НЕ 7.2. Спілкування і розваги. Спілкування і розваги. Правила етикету. В гостях. Граматичний матеріал: типи питань.

Змістовий Модуль 8. Україна. Відомі люди України. Англомовні країни. Відомі люди. Наука і техніка. Свята. Екологія.

НЕ 8.1. Україна. Відомі люди України. Англомовні країни. Відомі люди. Наука і техніка. Свята. Свята у Великобританії, США і Україні. Досягнення науки і техніки. Відомі люди України. Домашнє читання. Повторення граматичного матеріалу за семестр.

НЕ 8.2. Екологія. Проблеми екології в Україні та світі. Шляхи вирішення екологічних проблем. Руйнування довкілля та його захист. Домашнє читання.

Основна літерартура до дисципліни:

1. Венкель Т. Англійська мова для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Книги – XXI, 2009. – 175 c.

2. Верба Г. В. Довідник з граматики англійської мови. – Київ: „Освіта”, 1994.

3. Яценко Т. В., Манютіна Т. В. Вибрані тексти для читання. Для студентів географічних факультетів. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2009. – 160 c.

4. Swan M., Walter C. How English Works / a Grammar Practice Book. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 396 c.

5. Welcome to Ukraine www.wumag.kiev.ua

ДИСЦИПЛІНА «ПРАВОЗНАВСТВО»

Кількість годин: 81 год. (2,5 кредитів)

Форма контролю – залік.

І. Пояснювальна записка

1.1. Метою даного курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.

1.2. Головні завдання курсу:

І. Формування уявлень про предмет курсу:

 1. набуття навичок цілісного сприйняття державно-правових явищ;

 2. збагачення знань і формування теоретичних уявлень, що забезпечують повноцінне сприйняття державно-правових явищ;

 3. розширення обсягу знань про конкретні предмети і явища, що входять у сферу державно-правового регулювання.

ІІ. Засвоєння основних понять з курсу:

 1. збагачення словника термінів;

 2. оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про державно-правові предмети і явища з метою формування відповідних понять.

ІІІ. Володіння державно-правовими знаннями, вміннями і поняттями у практичній діяльності:

 1. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності;

 2. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній діяльності, сполучення їх з новими поняттями, вироблення нових знань.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • володіти знаннями з різних галузей права;

 • розуміти зміст нормативних актів;

 • вміти застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Модуль 1. Теорія держави і права. Конституційне право України.

НЕ 1..1. Теорія держави.

НЕ 1.2. Теорія права.

НЕ 1.3. Конституційне право України.

Модуль 2. Загальна характеристика окремих галузей права України.

НЕ 2.1. Кримінальне право України.

НЕ 2..2. Цивільне право України.

НЕ 2.3. Трудове право України.

НЕ 2.4. Сімейне право України.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 24-42.

 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 29-44.

 3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 5-12.

 4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 19-21, 44-64.

 5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 5-33,

 6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 3-33.

 7. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 26-50.

 8. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 22-25, 38-40, 47-50, 73-86.

ДИСЦИПЛІНА „Історія України”

(для неспеціальних факультетів)

Кількість годин: 108 (3 кредити)

Форма контролю – екзамен

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення свого фахового рівня .

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1

Давня і середньовічна історія України

НЕ 1.1. Київська Русь і її місце у історії українського народу.

- Східні слов‘яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування;

- Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії;

- Основні етапи політичного розвитку;

- Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.

НЕ 2.1. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.)

- Боротьба Литви та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії;

- Еволюція політичного статусу українських земель;

- Соціально-економічний розвиток українських земель;

- Виникнення козацтва.

НЕ 3.1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

- Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги;

- Воєнні дії 1649-1653 рр.;

- Формування основ української державності в ході визвольної війни;

- Переяславська рада та „Березневі статті”.

НЕ 4.1. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст.

- Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі статті;

- Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія;

- Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини.

Змістовий модуль 2.

Нова та новітня історія України

НЕ 5.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

- Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.;

- Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель;

- Українські землі в Першій світовій війні;

НЕ 6.1. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.)

- Формування і діяльність Центральної ради;

- Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий Універсал;

- Гетьманат Павла Скоропадського;

- Внутрішня і зовнішня політика Директорії;

- Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР.

НЕ 7.1. Україна в роки Другої світової війни

- Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та Бессарабії.

- Окупаційний режим на території України.

- Визволення України і відновлення радянської влади.

НЕ 8.1. Політичний та соціально-економічний розвиток України в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

- Десталінізація суспільства та культури;

- Хрущовська відлига;

- Соціальні та економічні реформи;

- Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України;

- Дисидентський рух в Україні.

Основна література до курсу

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 565 с.

 2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с.

 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. – К.: “Золоті ворота” – ДТК УРСР – “Радуга”, 1990. – 524 с.

 4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.

 5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с.

 7. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.

ДИСЦИПЛІНА «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Кількість годин: 54 год. (1,5 кредити)

Форма контролю – залік.

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування культури, її значення в суспільному поступі та розвиткові індивіда, а також засвоєння ним найвидатніших досягнень світового мистецтва, добрі знання специфіки та неповторності української культури.

1.2. Головні завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння культури, розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української національної культури у зв'язках зі світовою культурою, а також формувати у них глибокі громадські переконання.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- освоєння студентами тематики культурно-історичних епох;

- основний акцент засвоєння «феноменів культури», тобто тих моментів буття, що пов’язані з перетворювальною діяльністю людини.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Модуль 1. Теорія культури. Історія культури від найдавніших часів до епохи відродження.

НЕ 1.1. Культурологія, як навчальний предмет.

НЕ 1.2. Сучасні погляди на виникнення та розвиток культури.

НЕ 1.3. Біблія – гнига людської мудрості і краси.

НЕ 1.4. Культура кам’яної доби.

НЕ 1.5. Найдавніші пам’ятки культури на території України.

НЕ 1.6. Культура стародавнього Сходу.

НЕ 1.7. Культура стародавньої Греції і Риму.

НЕ.1.8. Середньовічна європейська культура.

НЕ 1.9. Культура Київської Русі.

Модуль 2. Історія культури від епохи Відродження до сьогодення.

НЕ 2.1. Культура епохи відродження.

НЕ 2.2. Європейська культура 13-18 ст.

НЕ 2.3.Культура козацької доби.

НЕ 2.4. Європейська культура кінця 18-19 ст.

НЕ 2.5. Європейська культура в контексті ідейно-естетичних шукань 20 ст.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 152 с.

2. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

3. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів

акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія плюс, 2003. – 235 с.

4. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д.

Горбули. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

5. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М. Занковича. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

ДИСЦИПЛІНА «Психологія»

Кількість годин: 81 год (2,5 кредити)

Форма контролю – екзамен.

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу “Психологія” - сприяти формуванню адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань. Вона підпорядкована головному завданню – озброїти студентів знаннями про базові психологічні поняття, що є необхідною умовою розвитку самої особистості студента, пізнання самого себе та інших людей, формування інтересу до роботи з дітьми.

 • В результаті вивчення курсу “Психологія” студенти повинні засвоїти значення основних психологічних понять та навчитися їх використовувати практично у реальному житті. Крім того, вони мають уміти використовувати основні методи психологічного дослідження з метою аналізу себе, своїх дій та вчинків, ситуації, дій та поведінки інших людей, їх особистісних характеристик. Бакалавр: – 2,5 кредита;

  • 1 семестр – 81 навчальна година. З них 18 год. – лекції; 16 год. – семінари; 47 год. – самостійна робота студентів;

  • 1 тиждень – 13,75 год. З них 1 год. – лекції; 1 год. – семінари; 11,75 год. – самостійна робота студентів;

 • обов’язкова дисципліна;

 • читається в 5 семестрі;

 • підсумковий контроль: 5 семестр – іспит.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

 1. охарактеризувати науково-методологічну організацію психології та її складових;

 2. виявити ретроспективні особливості розвитку психології та встановити характерні риси її етапів;

 3. висвітлити закономірності та характеристики психологічних явищ;

 4. пояснити умови формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори формування особистості та індивідуальних її особливостей;

 5. володіти вміннями використання методів психології для вивчення психіки дітей і дорослих;

 6. організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання учнів у період практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати розумовий їх розвиток та особистісні якості;

 7. вміти спостерігати, описати та проаналізувати будь-яке психічне явище, віднести його до певного компоненту структури психіки, пояснити його взаємозв'язок з іншими компонентами психіки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Географічний факультет EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...
 2. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (1)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...
 3. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича іноземних мов european credit transfer system

  Документ
  ... МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ EuropeanCreditTransferSystem ... іноземних мов Чернівецькогонаціональногоуніверситету імені Юрія Федьковича Факультет іноземних ...
 4. European credit transfer system ects – інформаційний пакет 2010/2011

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS – Інформаційний пакет 2010/ ...
 5. European credit transfer system ects - інформаційний пакет 20 10 /20 11 напрям „гідротехніка (водні ресурси)"

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...

Другие похожие документы..