Главная > Документ


ЗМ 2. НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

НЕ 2.1. Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні (особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні; особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні; синонімія способових форм дієслова; труднощі перекладу процесових понять; службові слова у професійному мовленні; правопис та відмінювання географічних назв; відмінювання числівників; правопис та відмінювання імен, імен по батькові та прізвищ) – 4 год. (пр.).

НЕ 2.2 Лексичні та стилістичні норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні (лексичні норми української мови; явища лексичної омо- та паронімії; міжмовна омонімія; явище суржику; терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми; номенклатурні назви у професійному мовленні; стилістичні норми української мови та їх специфіка в офіційно-діловому та науковому стилях; тавтологія та плеоназм) – 4 год. (пр.).

НЕ 2.3. Синтаксичні норми української літературної мови у професійному мовленні (синтаксичні норми української літературної мови; порядок слів як стилістичний засіб; відокремлені слова і конструкції у професійному мовленні; складні випадки узгодження і керування; правила використання активних і пасивних конструкцій та безособових форм; специфіка українських прийменникових конструкцій) – 2 год. (пр.).

ЗМ 3. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СПЕЦІАЛІСТА.

СКЛАДАННЯ Й РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТА ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ
ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ

НЕ 3.1. Поняття культури мовлення (основні комунікативні ознаки культури мовлення:

1) правильність як комунікативна ознака мовлення; правила і норми; 2) точність і логічність мовлення; поняття про алогізми; умови досягнення точності й логічності мовлення; 3) багатство (різноманітність) мовлення: види синонімів, омоніми, пароніми тощо; 4) чистота мовлення; поняття „діалект – діалектизм”, „канцеляризм – мовний штамп”, „вульгаризм” та ін.; 5) доречність і достатність мовлення; 6) виразність мовлення; особливості усної та писемної форм мовлення) – 4 год. (пр.).

НЕ 3.2. Культура писемного мовлення (технічні правила оформлення рукописних та машинописних текстів) (правила оформлення титульної сторінки наукового тексту; правила цитування; норми оформлення списку використаної літератури; рубрикація наукових та офіційно-ділових текстів; культура писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів) – 4 год. (пр.).

НЕ 3.3. Сучасний документ. Норми, правила, варіанти (поняття про документ; класифікація документів;

реквізити документів, формуляр; вимоги до укладання документів. вимоги до автобіографії та її укладання;

вимоги до резюме та його укладання; вимоги до характеристики та її укладання; вимоги до заяви та її укладання) – 2 год. (пр.).

НЕ 3.4. Укладання й редагування документів (укладання довідково-інформаційних та обліково-фінансових документів (пояснювальна й доповідна записки, відгуки, довідки, звіти, оголошення, плани робіт, подання, клопотання, протоколи, витяги з протоколів, службові листи, службові телеграми, факси, телефонограми, акти, розписка, доручення); укладання розпорядчих документів (постанова, ухвала, розпорядження, накази, вказівки) – 4 год. (пр.).

НЕ 3.5 Культура усного ділового мовлення (орфоепічні норми української мови; види та правила усного спілкування за професійним спрямуванням (ділова нарада, службова бесіда, телефонна ділова розмова); види і жанри публічних виступів (виступ під час наради, промови з нагоди урочистих зустрічей, громадсько-політична та академічна промови та ін.; структура публічного виступу; підготовка до виступу: добір матеріалу, обґрунтування теми, реєстр і тлумачення ключових слів, засоби активізації уваги слухачів.) –
4 год. (пр.).

Для засвоєння курсу студентам пропонуються такі джерела:

 1. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк, 1998. – 190 с.

 3. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с.

 4. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичний та соціолінґвістичний аспекти. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 2000. – 218 с.

 5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Бабич Н.Д. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.

 6. Олійник О. Світ українського слова. – К.: Хрещатик, 1994. – 415 с.

 7. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

 8. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Підручник. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.

 9. Свердан т., Рульова Н. Українська мова з професійним спрямуванням: Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2005. – 72 с.

 10. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во “Укр. енциклопедія” імені М.П.Бажана, 2000. – 752 с.

 11. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б.Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

 12. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. – К.: Наук. думка, 1997.

 13. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 276 с.

 14. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсинг, 2002. – 448 с.

 15. Караванський С. Секрети української мови. – К.: УКСП “Кобза”, 1994. – 152 с.

 16. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання. Навч. посібник. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 176 с.

 17. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х.: Акта, 1997.– 192 с.

 18. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 19. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

 20. Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини” / Уклад. О.М.Коренга та ін. – К.: Основа, 1995. – 320 с.

 21. Свердан М., Свердан Т. Українська мова з професійним спрямуванням: Практикум для студентів економічних спеціальностей. – Чернівці: Рута, 2005. – 216 с.

 22. Склад і структура термінологічної лексики української мови / За ред. А.В.Крижанівської. – К.: Наук. думка, 1984. – 193 с.

 23. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапу­та. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

 24. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989. – 336 с.

 25. Українська мова і мовлення: Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 1999. – 96 с.

 26. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.

 27. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с.

 28. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

 29. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування. – Вид. 3-тє. – К.: Вища шк., 1982. – 287 с.

 30. Коваль А.П. Культура ділового спілкування: Навч. посібник.– К.: Либідь, 1992. – 280 с.

 31. Культура писемного мовлення (орфографічна і пунктуаційна правильність): Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 2000. – 96 с.

 32. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 302 с.

 33. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 34. Томан І. Мистецтво говорити / Переклад з чеської. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 с.

 35. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1997. – 399 с.

 36. Чмут Т.К. Культура спілкування: Навч. посібник. – Хмельницький: ХІРУП, 1996. – 345 с.

ДИСЦИПЛІНА “Німецька мова”

для студентів природничих факультетів

Кількість годин: 297 год. (8 кредитів)

Форма контролю – екзамен

Метою викладання дисципліни „Німецька мова” є вивчення мови на професійному, побутовому та культурно – логічному рівнях. Практичне володіння німецькою мовою необхідне для ділового та професійного спілкування, реалізації на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з виробничими умовами фаху. Студенти повинні досягти рівня знань відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який повинен вміти забезпечити застосування іноземної мови на практиці при виконанні професійних обов’язків.

Завдання вивчення дисципліни „Німецька мова”: Після повного закінчення курсу вивчення німецької мови студент повинен набути мовних знань, навчальних вмінь, та компетенцій відповідно до програми, оволодіти комунікативними навичками для того щоб:

 • брати участь в усному мовленні німецькою мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою;

 • вести ділове листування, вміти вести ділову документацію;

 • працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

 • здійснювати ознайомливе, пошукове та вивчаюче читання : читати неадаптовану фахову л-ру з метою отримання наукової інформації і відтворення її рідною мовою.

Курс з іноземної мови на неспеціальних факультетах передбачає такі завдання :

 • корективний курс фонетики (характеристика голосних та приголосних, правила читання, наголос, інтонація, фонетичні вправи);

 • розвиток навичок вимови, аудіювання та усного мовлення (монологічне мовлення, діалоги, полілоги, дискусії, рольові ігри);

 • систематизація граматичних знань з німецької мови (частини мови, синтаксис, словотвір, відповідність/невідповідність граматичних категорій німецької та української мов);

 • формування навичок читання та перекладу суспільно – політичної, публіцистичної, художньої та наукової л-ри, а також вміння отримувати, передавати і використовувати наукову інформацію німецькою мовою з фаху.

 • Реалізацію загальноосвітніх, пізнавальних та виховних завдань, що сприяють формуванню у студентів відповідної соціокультури.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни „Німецька мова”. Прослухавши курс „ Німецька мова”, студент повинен:

 • на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

  • на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

   • реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

   • працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

   • у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1

НЕ 1.1 Л.:Вивчення іноземної мови

Г.:Відмінювання і вживання дієслів в теперішньому часі.

Л.:Вивчення іноземних мов в університеті. Урок німецької мови. Курси іноземних мов.

Г. :Теперішній час слабких,сильних, неправильних дієслів. Порядок слів у різних типах речень.

НЕ 1.2 Л.: Навчання в університеті.

Г.: Відмінювання іменників.

Л.: Навчання в університеті.Мій факультет. Моя група.

Г.: Слабка, сильна і жіноча відміна іменників. Окремі випадки відмінювання. Відмінювання власних імен. Відмінювання іменників у множині.

НЕ 1.3 Л.: Чернівецький національний університет .

Г.: Іменник. Категорія числа.

Л :Заснування університету. З історії університету.Наш університет сьогодні.

Г.:Утворення множини іменників чоловічого,середнього і жіночого родів.Особливі випадки утворення множини.

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1 Л. :Бібліотека.

Г.: Числівник.

Л. :Найбільші бібліотеки світу. Бібліотеки міста Чернівці. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету. Робота в читальному залі бібліотеки. Замовлення книг.

Г. :Числівник. Різні типи числівників. Відмінювання порядкових числівників. Дробові числівники. Читання дат.

НЕ 2.2 Л.: Про будинки і квартири.

Г.:Прийменник

Л. :Види будинків. Моя квартира. Кімната в гуртожитку.

НЕ 2.3

Г. :Прийменники з давальним, знахідним,давальним і знахідним відмінками.

Л. :Робочий день студента: Ранок і вечір в сім’ї і в гуртожитку.

Відмінювання і вживання дієслів з відокремленими і невідокремленими префіксами.

ІІ семестр

Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1.

НЕ 1.1. Л.: “Сім’я”.

Г.Граматичний рід іменників. Заперечення.

Л. Моя сім’я. Родичі і знайомі. Вік і професії членів сім’ї. Сімейні традиції.

Г. Визначення граматичного роду за значенням і за формою. Рід загальних назв. Рід власних назв. Рід похідних іменників. Рід складних іменників. Рід субстантивованих іменників. Рід абревіатур. Заперечні слова, особливості їх вживання в реченні.

НЕ 1.2. Л. Зима.

Г. Неозначений займенник man і безособовий займенник es.

Л. Природа взимку. Зимові свята: день святого Миколая, Різдво, Новий рік.

Г. Особливості вживання неозначеного займенника “man” і безособового займенника“es”.

НЕ 1.3. Л. Біографія.

Г. Вживання артикля. Вказівні, особові і неозначені займенники.

Л. Моя біографія. Заповнення анкет. Написання короткої (у формі таблиці) і повної біографії. Біографії членів сім’ї. Біографії видатних людей.

Г. Вживання означеного, неозначеного і нульового артикля перед іменниками. Вживання артикля перед речовинними назвами і абстрактними поняттями. Відмінювання і вживання вказівних і особових займенників. Відмінювання неозначених займенників.

НЕ 1.4. Л. Весна.

Г. Ступені порівняння прикметників і прислівників.

Л. Пори року. Весна. Природа навесні. Свято Паски. День Матері. 9 травня – День перемоги і пам’яті. Вірші і пісні про весну.

Г. Ступені порівняння прикметників і прислівників.

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1. Л. Мої друзі.

Г. Наказовий спосіб дієслів. Присвійні займенники

Л. Мої друзі. Їх зовнішність, професії, інтереси, звички, риси характеру. Прислів’я, вірші до теми.

Г. Наказовий спосіб дієслів. Відмінювання присвійних займенників і вживання їх у реченні.

НЕ 2.2. Л. Літо.

Л. Пори року. Літо. Державні і церковні свята влітку.

НЕ 2.3. Л. Вільний день Моніки.

Г. Модальні дієслова.

Л. Мій вільний день. Мій вихідний день. Канікули. Відпустка. Люди і їх вільний час. Вірші, прислів’я до теми.

Г. Модальні дієслова. Основні форми модальних дієслів. Відмінювання модальних дієслів в теперішньому часі. Вживання і переклад модальних дієслів.

НЕ 2.4. Л. Осінь.

Л. Пори року. Осінь. Свято урожаю. День об’єднання Німеччини.

ІІІ семестр

Модуль 1. Лексико- граматичний комплекс 1

НЕ 1.1. Л.: “Їжа.

Л. Їжа. Сніданок. Обід. Вечеря. Страви української кухні. Страви німецької кухні. В столовій, кафе, ресторані. Меню. Характеристика страв.

Г. Прикметник. Відмінювання прикметників. Утворення прикметників. Підготовка страв. Пропозиція рецептів. Види дієт. Правила правильного харчування.

Г.Слабка, сильна і мішана відміни прикметників. Особливі випадки відмінювання прикметників. Утворення прикметників.

НЕ 1.2. Л. „Україна”.

Г. Перфектно-минулий розмовний час.

Л. Розмовна тема „Україна”. Територія. Населення. Границі. Карта України. Розвиток промисловості. Сільського господарства. Розвиток науки і культури. Національні символи України. (Іван Франко – до 150-річчя від дня народження).

Г. Перфектно-минулий розмовний час. Утворення перфекту. Відмінювання дієслів у перфекті. Вживання перфекту.

НЕ 1.3 Л. Столиця України – Київ.

Г. Прийменники з родовим відмінком. Простий минулий час.

Л. Київ – столиця України. З історії заснуваня і розвитку. Київ – промисловий науковий і культурний центр України. Визначні пам’ятки Києва.

Г. Прийменники з родовим відмінком. Простий минулий час. Утворення імперфекту слабких, сильних, неправильних дієслів. Відмінювання дієслів в імперфекті. Вживання імперфекту.

НЕ 1.4. Л. Чернівці.

Г. Парні прийменники. Парні сполучники. Розділовий генітив.

Л. Чернівці – промисловий, науковий і культурний центр Буковини. Визначні пам’ятки міста.

Г. Парні прийменники. Їх функція в реченні. Парні сполучники. Їх переклад. Функція в реченні. Розділовий генітив. Утворення, переклад, вживання в реченні.

НЕ 1.5. Л. Найбільші міста України. Видатні люди України.

Л. Найбільші міста України Харків, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів. Видатні люди України. (Домашнє читання).

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1. Л. „Німеччина”.

Г. Прийменники з родовим відмінком (повторення).

Л. Розмовна тема „Німеччина”. Територія. Населення. Границі. Карта Німеччини. Клімат. Географічне положення. Розвиток економіки, сільського господарства. Розвиток науки і культури. Національні символи.

Г. Прийменники з родовим відмінком (повторення). Часи активного стану дієслів: презенс, імперфект, перфект, плюсквамперфект (повторення).

НЕ 2.2 Л. Берлін – столиця Німеччини.

Г. Пасивний стан дієслів.

Л. Берлін – столиця Німеччини. Заснування Берліну. З історії розвитку Берліну. Берлін сьогодні. Берлін – промисловий, науковий і культурний центр Німеччини. Визначні пам’ятки Берліну.

Г. Пасивний стан дієслів.

НЕ 2.3. Л. Найбільші міста Німеччини.

Г. Пасивний стан дієслів (продовження).

Л. Найбільші міста Німеччини. Гамбург, Мюнхен, Кельн, Дрезден, Лейпциг, Франкфурт на Майні.

Г. Пасивний стан дієслів (продовження).

НЕ 2.4. Л. „Німецькомовні країни”.

Г. Пасивний стан дієслів.

Л. Німецькомовні країни Австрія, Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштейн.

Г. Пасивний стан дієслів.

НЕ 2.5. Л. Які свята святкують німці?

Г. Займенникові прислівники.

Л. Які свята святкують німці?

Г. Займенникові прислівники. Утворення. Функції в реченні.

IV семестр

Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1.

НЕ 1.1. Л. „На пошті”.

Г. Інфінітив.

Л. На пошті. Відправка і отримання листів, телеграм, бандеролей, посилок. Робота поштових відділень. Обслуговування відвідувачів.

Г. Інфінітив як іменна форма дієслова. Утворення інфінітива. Форми інфінітива. Значення інфінітива. Простий і поширений інфінітив. Інфінітив з часткою „zu” і без „zu”

НЕ 1.2. Л. Фахові тексти .

Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 1.3. Л. Відвідування культурних закладів кіно, театру, концерту, музею, картинної галереї.

Г. Інфінітивні конструкції „haben + zu + Infinitiv”, „sein + zu+Infinitiv“.Інфінітивні групи um…+zu+Inf.; statt...+ zu + Inf. ohne + zu + Inf.

Л. Із розвитку кіномистецтва. Відвідування кінотеатру. Відвідування театру. Відвідування концерту. Відвідування музею і картинної галереї.

Г. Інфінітивні конструкції haben + zu + Infinitiv, sein + zu+Infinitiv. Їх значення, переклад, функції в реченні. Інфінітивні групи um…+zu+Inf.; statt...+ zu + Inf. ohne + zu + Inf. Їх значення, переклад, вживання.

НЕ 1.4. Л. Фахові тексти. Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 1.5. Л. „В магазині”.

Г.Сполучники сурядності. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення.

Л. „В магазині”. В магазині промислових товарів. В продуктовому магазині. В магазині книг. На ярмарку.

Г. Складносурядні речення. Сполучники сурядності. Складнопідрядні речення. Сполучники підрядності. Підрядні речення мети. Підрядні додаткові речення. Підрядні підметові речення. Підрядні присудкові речення. Підрядні речення місця.

Модуль. 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1. Л. „У лікаря”.

Г. Підрядні речення часу. Підрядні речення причини. Підрядні речення способу дії.

Л. „У лікаря”. На прийомі у лікаря в поліклініці. В аптеці. Основні хвороби. Лікарі. Робота служби „Швидкої медичної допомоги”.

Г. Підрядні речення часу. Підрядні речення причини. Підрядні речення способу дії. Переклад.

НЕ 2.2. Л. Фахові тексти.

Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 2.3. Л. Засоби масової комунікації.

Г. Підрядні означальні речення. Підрядні наслідкові речення. Підрядні умовні речення. Підрядні допустові речення.

Л. Засоби масової комунікації. Газета, радіо і телебачення. Інтернет.

Г. Підрядні означальні речення. Підрядні наслідкові речення. Підрядні умовні речення. Підрядні допустові речення.

НЕ 2.4. Л. Фахові тексти. Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 2.5. Л. „Подорож”.

Г. Дієприкметники I, II. Поширене означення.

Л. Подорож літаком, поїздом, автобусом, машиною.

Г. Дієприкметники I, II в ролі означення і обставини способу дії. Поширене означення.

Список рекомендованої літератури.

 1. Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В., Кушнерик В.І. “Німецька мова”, Чернівці, 2005р., 500 с.

 2. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В. “Розмовні теми і граматичний довідник з німецької мови”. Частина 1. Чернівці, ЧНУ, 1997р.,86 с.

 3. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В.”Розмовні теми і граматичний довідник з німецької мови”. Частина 2. ЧНУ, 1997р.,80 с.

 4. Р.І. Смеречанський .Довідник з граматики німецької мови, Київ, 1989р., 304 с.

 5. Бориско Н.Ф. Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо. Київ, 2004, 262 ст.

 6. H.H. Panasjuk. Dewutschland. Land und Leute. Minsk, 1996, 362 S.

 7. Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський. Фахові тексти та завдання з німецької мови. Частина 1. Збірник. Чернівці: Рута, 2005 р., 80 ст.

 8. Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський. Фахові тексти та завдання з німецької мови. Частина 2. Збірник. Чернівці: Рута, 2006 р., 36 ст.

 9. Axel Hering u.a. Übungsgrammatig. Deutsch als Fremdsprache, München, 2002, 248 S.

 10. Michaela Perlmann Balme Em neuer. Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe. B. 1. München, 2006, 128 S.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Географічний факультет EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...
 2. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (1)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...
 3. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича іноземних мов european credit transfer system

  Документ
  ... МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ EuropeanCreditTransferSystem ... іноземних мов Чернівецькогонаціональногоуніверситету імені Юрія Федьковича Факультет іноземних ...
 4. European credit transfer system ects – інформаційний пакет 2010/2011

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS – Інформаційний пакет 2010/ ...
 5. European credit transfer system ects - інформаційний пакет 20 10 /20 11 напрям „гідротехніка (водні ресурси)"

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...

Другие похожие документы..