Главная > Документ


Таблиця 2

Кваліфікаційний рівень: 7.070502 – спеціаліст

5 курс, 1 семестр

Цивільна оборона

7.070502.С.1а

О

54

2

Охорона праці в галузі

7.070502.С.2а

О

36

1

Політична географія та геополітика

7.070502.С.3а

О

81

2,5

Історія географія в Україні

7.070502.С.4а

О

81

2,5

Прикладна екологія та збалансоване природокористування

7.070502.С.6б

В

108

3

Економічне районування

7.070502.С.8б

В

108

3

Географія рекреації та туризму

7.070502.С.10б

В

108

3

Методика викладання основ економічних знань

7.070502.С.11б

В

108

3

5 курс, 2 семестр

Інтелектуальна власність

7.070502.С.5а

О

36

1

Основи географії будівельно-індустріальних комплексів

7.070502.С.7б

В

135

4

Новітні напрямки географічних наук

7.070502.С.9б

В

108

3

Педагогічна практика

В

432

12

Дипломна робота

Таблиця 3

Кваліфікаційний рівень: 8.070502 – магістр

5 курс, 1 семестр

Цивільна оборона

8.070502.М.1а

О

54

2

Охорона праці в галузі

8.070502.М.2а

О

36

1

Педагогіка і психологія ВШ

8.070502.М.7а

О

108

3

Системний аналіз природоохоронної діяльності

8.070502.М.4б

В

108

4

Менеджмент природоохоронної діяльності

8.070502.М.8б

В

90

2,5

Географія людської діяльності

8.070502.М.9б

В

108

4

Методика організації наукової роботи у ВШ

8.070502.М.10б

В

108

4

Методика викладання географії у вищій школі

8.070502.М.11б

В

54

2

5 курс, 2 семестр

Географія глобальних проблем людства

8.070502.М.3а

О

90

3

Інтелектуальна власність

8.070502.М.5а

О

36

1

Економічна і соціальна екологія

8.070502.М.4а

О

81

2,5

Вища школа і Болонський процес

8.070502.М.12б

О

36

1

Асистентська практика

В

432

12

Магістерська робота

Опис індивідуальних розділів програми навчання

Напрям «Географія»

зі спеціальності

“ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ”

за освітньо-кваліфікаційним рівнем –

бакалавр

спеціаліст

магістр

Нормативні (обов’язкові) дисципліни

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

ДИСЦИПЛІНА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Кількість годин: 144 год. (4 кредитів)

Форма контролю – залік.

Мета курсу: покращення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я студентської молоді, розвиток головних життєво-важливих рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, гнучкість, спритність) та рухових здібностей; послідовне формування фізичної культури особистості.

Мета дисципліни «Фізичне виховання» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до розв’язання навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

 • формування знань, щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров’я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя;

 • набуття знань з фізичного виховання, гігієни, основ здоров’я;

 • формування навичок занять самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої медичної допомоги;

 • удосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних систем життєзабезпечення;

 • подальше виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами;

 • профілактика асоціальної поведінки студентської молоді засобами фізичного виховання.

У процесі вивчення дисципліни «Фізичне виховання» студенти повинні знати:

 • основи здорового способу життя;

 • основні методи самоконтролю у процесі фізичного удосконалення;

 • складати комплекс ранкової гігієнічної гімнастики;

 • основи професійно-прикладної фізичної підготовки;

 • основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури і спорту;

 • нетрадиційні системи зміцнення здоров'я і фізичного удосконалення;

 • основи раціонального харчування.

Уміти:

 • складати і проводити комплекси вправ з професійно-прикладної підготовки для робітників розумової праці.

Оволодіти:

 • руховими вміннями та навичками з розділів програми: легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика.

 • ефективними допоміжними засобами і прийомами підвищення працездатності і прискорення її відновлення при розумовій і фізичній праці;

 • удосконаленням і корегуванням статури засобами традиційних і нетрадиційних систем фізичних вправ;

 • удосконаленням індивідуальної системи засобів і прийомів підвищення та відновлення працездатності при різноманітних видах праці.

Дисципліна «Фізичне виховання» в умовах кредитно-модульної системи передбачає залучення студентів до різних видів навчальної діяльності, в процесі якої вони набирають відповідну кількість балів, яка впливає на оцінювання рівня засвоєння студентом матеріалу даної дисципліни.

Дисципліна «Фізичне виховання» розрахована на 1-3 курси, поділена на 6 змістових модулів, кожний курс навчання закінчується модуль-контролем (залік).

Досягнення мети і вирішення завдань фізичного виховання студентів забезпечуються за допомогою двох взаємозалежних змістових дидактичних компонентів: обов’язкового базового, що формує основи фізичної культури особистості фахівців відповідного рівня освіти і обов’язково додаткового внесеного в розклад, що спирається на базовий і доповнює його з урахуванням професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, інтересів і потреб стану здоров’я.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” // Перелік документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу і поза навчальної роботи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти І, ІІ, ІІІ та IV рівнів акредитації. – К., 1999. – С. 3-4.

2. Матвєєв Л.П. Основи загальної теорії спорту та системи підготовки спортсменів. – К.:

Олімпійська література, 1999. – 318 с.

3. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К., 31 с.

4. Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”. – К., 1998. – 46 с.

5. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: Штабар, 1997. –

207 с.

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 423 с.

7. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник в 2-х кн. – К.: Олимпийская

литература, 1994. – Т.1. – 493 с. – Т.2. – 382 с.

8. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури (частина 1.). – Львів: Троян, 1991. – 104 с.

ДИСЦИПЛІНА «Українська мова за професійним спрямуванням»

Кількість годин: 54 год. (1,5 кредита)

Форма контролю – екзамен

Розширення сфери вживання української літературної мови активізувало завдання навчитися вільно володіти всіма ресурсами мови, набути міцні навички орфографії, пунктуації і стилістики, дбати про високий рівень культури усного і писемного мовлення ділової людини.

Мета курсу – коригування знань студентів у тих практичних аспектах української мови, які постійно „працюють” у їхній галузі фахових знань (терміновживання, культура усного та писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів тощо); підвищення загального мовного рівня студентів.

Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен розуміти необхідність для кожної ділової людини:

– досконалого володіння українською мовою як визначальним складником фахової культури спеціаліста;

– удосконалення навичок використання різних стилів у власному мовленні;

– засвоєння всіх норм сучасної української літературної мови;

– володіння основними комунікативними ознаками культури мовлення діловою людиною;

– розвитку навичок ораторського мистецтва та культури писемного мовлення в офіційно-діловому та науковому стилях;

– засвоєння умінь укладання документів.

Студент повинен знати:

– основні ознаки стилів сучасної української літературної мови;

– орфографічні, морфологічні, лексичні, стилістичні, синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови;

– жанри професійного спілкування та їх основні комунікативні ознаки;

– основи культури усного і писемного професійного мовлення;

– етикет ділового спілкування;

– загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і документів.

Студент повинен уміти:

– володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення;

– здійснювати структурно-стилістичний аналіз і корегувати тексти відповідно до норм української літературної мови;

– сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти та різноманітні професійні документи;

– застосовувати українську термінологію свого фаху в різноманітних комунікативних ситуаціях професійної діяльності;

– користуватися загальномовними та спеціальними словниками;

– виконувати роль, відведену в ході ділового спілкування;

– підготувати і виголосити публічний виступ (доповідь, промова, звинувачення, захист, дискусія тощо);

– дотримуватися мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації.

ЗМ І. СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МОВИ. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НЕ 1.1.Суспільне значення української мови, її правовий статус (мова як компонент професійної культури спеціаліста; мова та її функції; основні етапи становлення української мови; державотворча роль мови; історія української мови як державної; основи мовної політики і чинники прискорення процесів упровадження державної мови; літературна мова як вища форма розвитку мови; форми сучасної української літературної мови; поняття мовної норми; основні мовні норми) – 2 год. (пр.).

НЕ 1.2.Стилі сучасної української літературної мови (основні ознаки функціональних стилів сучасної української мови; функціонування та особливості наукового стилю; функціонування та особливості офіційно-ділового стилю; функціонування та особливості публіцистичного стилю) – 2 год. (пр.).

НЕ 1.3 Особливості наукової та офіційно-ділової лексики сучасної української мови (основні етапи становлення і розвитку сучасної української термінології; типи термінологічних словників; ознаки науково-термінологічної та виробничо-професійної лексики; історичне формування мови ділових паперів; мовні кліше і штампи) – 2 год. (пр.).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Географічний факультет EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...
 2. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (1)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...
 3. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича іноземних мов european credit transfer system

  Документ
  ... МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ EuropeanCreditTransferSystem ... іноземних мов Чернівецькогонаціональногоуніверситету імені Юрія Федьковича Факультет іноземних ...
 4. European credit transfer system ects – інформаційний пакет 2010/2011

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS – Інформаційний пакет 2010/ ...
 5. European credit transfer system ects - інформаційний пакет 20 10 /20 11 напрям „гідротехніка (водні ресурси)"

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...

Другие похожие документы..