Главная > Документ


Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Наукова бібліотека

Інформаційний бюлетень

(липень-серпень 2009 р.)

Випуск 5

Черкаси – 2009

ББК 78.584

К 53

Книжкова скарбниця: інформаційний бюлетень (липень-серпень 2009 р.). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - с.

Укладачі:

Конджарян Н. Г., зав. відділу науково-методичної роботи

Устименко Л. Г., зав. відділу наукової обробки документів

Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки

(протокол №2 від 23 квітня 2009 р.)

Відповідальний за випуск:

Голиш Г. М., канд. іст. наук, доцент, директор наукової бібліотеки

Інформаційне видання

Книжкова

скарбниця

Інформаційний бюлетень

(липень-серпень 2009 р.)

Відповідальний за випуск:

Голиш Г.М., канд. іст. наук, доцент,

директор наукової бібліотеки

Комп’ютерна верстка Л. Г. Любченко

До уваги читачів!

Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього видання – оперативно поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої бібліотеки за липень – серпень 2009 року.

Слід мати на увазі, що до бюлетеня увійшли лише ті видання, які вже пройшли відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, так і електронний каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів. У запропонованому бюлетені вміщено повний бібліографічний опис нових видань, проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документа в структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим подано й стислі анотації (мовою видання), це допоможе користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг.

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим принципом: «Природничі, сільськогосподарські та медичні науки», «Фізико-математичні та хімічні науки», «Комп’ютерні технології та технічні науки», «Історичні та соціально-політичні науки», «Економічні науки», «Юридичні науки», «Наукознавство та документознавство», «Психолого-педагогічні науки», «Журналістика», «Філологічні науки», «Культура та мистецтво», «Фізична культура та спорт», «Філософські науки та релігієзнавство», «Бібліографічні покажчики». З інших наукових галузей видання до відділів наукової бібліотеки на даний час не надходили. У структурних частинах видання документи подано в алфавітному порядку. Вся інформація скомпонована згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на неї. Інформація про таку літературу буде подана в наступних випусках бюлетеня.

Також не зайве нагадати, що інформація про нові видання, які останнім часом з’явилися у фондах нашої бібліотеки, продовжує надходити на електронні адреси кафедр та окремих викладачів. У цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу університету.

Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки,

кандидат історичних наук, доцент

1.

26.303

В 64

Возняк Д. К.

Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення: монографія / Д. К. Возняк; Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. – К.: Наукова думка, 2007. – 279 с.: ілюстр. – (Проект ";Наукова книга";). – Бібліогр.: с. 257

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Анотація: У монографії наведено випадки неординарного використання включень у відтворені умов формування геологічних об'єктів, що сформувалися у широкому діапазоні температури, тиску, хімічного складу і агрегатного стану мінералоутвореного середовища (рідкіснометалеві пегматити, золоторудні родовища, алмаз і циркон кімберлітів, ";мармарські діаманти"; тощо).

2.

28.04я73-1

Г 34

Генетика: підручник / С. В. Демидов, Г. Д. Бердишев, Н. М. Топчій, К. Д. Черненко. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 411 с. – Бібліогр.: с. 400

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(2)

Анотація: У даному підручнику систематично викладені основні розділи класичної і молекулярної генетики на прикладі різних біологічних об'єктів. Належну увагу надається розвитку сучасних напрямків генетики: селекції, імуногенетиці, біотехнології, антропогенетиці. Досить детально викладена історія розвитку генетики на Україні і за її межами. Докладно подаються системи схрещувань, які використовуються у селекції. Детально описані молекулярно-генетичні процеси та явища.

3.

28.042.1

Г 52

Глазко В. И.

Генетически модифицированные организмы: от бактерий до человека: учеб. пособ. / В. И. Глазко ; под ред. Н. В. Роика; М-во образования и науки Украины, Украинское об-во генетиков и селекционеров. – К.: КВІЦ, 2002. – 210 с. – Библиогр.: с. 208

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Аннотация: В книге рассмотрены современные проблемы ДНК технологий, генной инженерии, биоинформатики, поскольку продукты их использования много быстрее входят в нашу повседневную жизнь, чем массовая информация о них. Это создает ненужное социальное напряжение и препятствует нормальному развитию их использования, что сопровождается существенным потенциальным ущербом как для качества жизни населения русскоязычных стран, так и для отработки реально необходимых, адекватных механизмов контроля их распространения.

4.

28.0

Г 52

Глазко Т. Т.

Введення у нанобіотехнологію: огляд / Т. Т. Глазко, В. І. Власов, В. І. Глазко; Укр. акад. аграрних наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. – К.: Інститут аграрної економіки, 2008. – 109 с.: ілюстр. – Бібліогр.: с. 101

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Анотація: У науковому виданні висвітлено поняття нанобіотехнології з описом її об'єктів та їх застосуванням у різних сферах людської діяльності від медицини до сільського господарства.

5.

51.23

Г 83

Григоров Ю. Г.

Особливості здорового харчування українців: наук.-попул. вид. / Ю. Г. Григоров, Т. М. Семесько, Л. Л. Синєок. – К.: Медкнига, 2007. – 56 с. – (Здоров'я Вашому дому)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Анотація: Автори стисло, цікаво й дуже конкретно розповідають про особливості харчування, пов'язані з релігійними святами, наголошуючи на раціональності такого харчування, зокрема, постів очищення фізичного й духовного з медичної точки зору. В книзі наводиться перелік та описуються особливості найбільших релігійних свят, розповідається про обряди православ'я, рецепти найпоширеніших традиційних страв під час великих свят Великодня, Різдва, Спаса тощо.

6.

20.1

я72-3

Д 58

Довкілля: хрестоматія : для почат. кл. загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. О. А. Біда. – К.; Ірпінь: Перун, 1999. – 365 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Анотація: Хрестоматія з довкілля це книга у якій подано уривки з науково-популярної, довідкової та художньої літератури про явища у живій і неживій природі, про звичаї, обряди та повір'я нашого народу. Крім того, щоб ширше охопити матеріал, який вивчається у школі, автор подав корисні поради щодо загартування організму дитини та зміцнення її здоров'я , а також дидактичні ігри і цікаві завдання про довкілля, що сприяють розвитку пам'яті та спостережливості у дітей.

7.

26.303.2

З-20

Закруткин В. В.

Породообразующие минералы древних метаморфических комплексов Кавказа. Гранаты / В. В. Закруткин, Е. А. Кулиш ; отв. ред. Е. Ф. Шнюков; М-во общего и проф. образования Российской Федерации, Нац. Акад. наук Украины, Отд-ние наук о Земле. – К.: ОНЗ НАНУ, 1999. – 136 с. – Библиогр.: с. 131

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Аннотация: Собраны и обработаны представительны данные о химическом составе и физическим свойствам гранатов из древних метаморфических комплексов Кавказа. Проведен анализ их петрологического положения, химизма, типоморфизма и осуществлена их классификация по ряду критериев. Рассмотрены гранатсодержащие парагенетические ассоциации минералов. Выяснен характер зависимости составов гранатов от состава вмещающих пород и степени метаморфизма. Выявлены их топоморфные особенности и другие характеристики, которые позволили детализировать особенности регионального метаморфизма, в частности, его полициклический характер, температурный и барический режим двух циклов регионального метаморфизма: высокоградиентного (гранулитовая и амфиболитовая фации) вендского (байкальского, и низкоградиентного (амфиболитовая, зеленосланцевая фации) палеозойского (календонского? - герцинского).

8.

28.681я73-1кр

І-26

Ігнатенко І. А.

Екологія тварин: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Ігнатенко; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т природничих наук. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 186 с.

Кількість примірників: 32 – ЦА(29), ЧЗ №1(3)

Анотація: Посібник містить теоретичні відомості про основні екологічні групи одноклітинних та багатоклітинних тварин, особливості перебігу основних процесів життєдіяльності у тварин різних таксонів в залежності від умов існування. У навчальному посібнику подано методичні розробки для проведення практичних та лабораторних робіт, фенологічних спостережень за тваринами нашої місцевості. Розроблено тестові завдання для проведення модульного контролю знань студентів.

9.

42.18-31

К 30

Кацан В. А.

Особливості дії препаратів екзогенних ДНК при отриманні нових форм тютюну: монографія / В. А. Кацан , А. І. Потопальський; Нац. акад. наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – К: Колобіг, 2007. – 176 с.: ілюстр. – Бібліогр.: с. 134

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Анотація: Монографія присвячена отриманню нових форм тютюну за допомогою біотехнологічного методу зміни його спадкових ознак, що полягає в інфільтрації проростаючого насіння реципієнтного сорту тютюну розчинами препаратів нативної та алкілованої ДНК солестійкої форми пасльону чорного при оптимальній концентрації ДНК та умовах інфільтрації і дає можливість отримати значну кількість змінених життєздатних рослин, в тому числі з селекційно цінними ознаками. Для отриманих ліній рослин, що можуть бути використані для створення вітчизняних сортів тютюну, показано успадкування змін у накопиченні фотосинтетичних пігментів протягом розвитку одночасно з підвищеною продуктивністю, скоростиглістю та стійкістю щодо стресорів довкілля, зокрема солестійкістю.

10.

28.693.35

К 56

Ковтун М. Ф.

Формування черепа і скелета кінцівок птахів в ембріогенезі: монографія / М. Ф. Ковтун, О. В. Шатковська, Ю. В. Шатковський; Нац. акад. наук України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – К.: Наукова думка, 2008. – 198 с.: фото. – (Проект ";Наукова книга"; – 2007). – Бібліогр.: с. 187

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Анотація: У монографії розглянуто динаміку закладки, диференціації й росту черепа і скелета кінцівок птахів. При порівнянні будови і розвитку черепа виділено як загальні, так і видоспецифічні ознаки окремих елементів хондро- й остеокраніума птахів. Особливу увагу приділено обговоренню дискусійних питань ембріогенезу окремих структур. На підставі найхарактерніших видоспецифічних ознак черепа проведено кластерний аналіз фенетичних відношень між найбільш вивченими видами птахів. Виявлено основні відмінності розвитку черепа птахів з різним типом розвитку (нагніздний, виводковий). Зокрема, встановлено неповний розвиток хондрокранцума у гніздних птахів порівняно з таким у виводкових. Досліджено інтенсивність та особливості органогенезу скелета кінцівок нагніздних і виводкових птахів. Порівняно темпи росту скелета кінцівок відносно маси тіла у ембріонів нагнізних і виводкових птахів. Обгругрунтовано положення про паралельну спеціалізацію грудних і тазових кінцівок в еволюції птахів.

11.

53.43

К 58

Кожем'яко В. П.

Оптико-електронні методи і засоби для обробки та аналізу біомедичних зображень: монографія / В. П. Кожем'яко, С. В. Павлов, К. І. Станчук; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 201 с.

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Анотація: У монографії детально розглянуто проблеми вдосконалення методів обробки біомедичної інформації, аналіз оптико-електронних засобів перетворення та обробки біомедичних зображень і сигналів. Проведено моделювання граничних умов ущільнення та відновлення біомедичної інформації в логіко-часовому вигляді. Синтезовано продуктивні алгоритми перетворення та обробки біомедичної інформації, базисні квантрон-автомати, проведено модифікацію алгоритмів Q-перетворення.

12.

20.1

К 64

Кондратюк С. Я.

Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників: монографія / С. Я. Кондратюк; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. Холодного М. Г. – К.: Наукова думка, 2008. – 335 с.: фото. кол. – (Проект ";Наукова книга"; – 2007)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Анотація: У монографії висвітлено основні напрями використання лишайників України як індикаторів стану навколишнього середоища. На основі картування змін видового різноманіття епіфітних лишайників, поширення груп видів з подібною чутливістю до забруднення атмосферного повітря, даних розрахунку індексу чистоти повітря наведено порівняльну ліхеноіндикаційну оцінку стану забруднення атмосферного повітря в деяких містах України (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Полтава, Кіровоград), а також стану повітряного середовища на територіях, прилеглих до промислових об'єктів Львівської та Івано-Франківської областей (Калуського ВО ";Хлорвініл";, Івано-Франківського заводу тонкого орсинтезу, Бурштинської ДРЕС тощо). Детально описано методику використання лишайників як індикаторів пралісів, що апробована на прикладі лісових екосистем Ужанського національного природного парку (Закарпатської обл.). Наведено перелік індикаторних видів цього регіону Східних Карпат.

13.

26.2

К 66

Корепанов В. Е.

Высокоточные неполяризующиеся электроды для наземной геофизической разведки: монография / В. Е. Корепанов, А. Н. Свенсон; Нац. акад. наук Украины, Львовский центр Ин-та космических исслед. – К.: Наукова думка, 2007. – 97 с. – (Проект ";Наукова книга";). – Библиогр.: с. 94

Кількість примірників: 1 – А3(1)

Аннотация: Монография посвящена проблеме повышения точности измерения напряженности электрического поля в грунте. Должное внимание уделено методике практического использования созданных электродов. Рекомендации изложены просто, поэтому, обладая достаточной квалификацией, можно самостоятельно изготовить неполяризующиеся электроды с довольно высоким уровнем параметров и подготовить их к натурному эксперименту. Данная работа завершает длительный цикл научных и технологических исследований, выполненных во Львовском центре Института космических исследований.

14.

42.357.2я73-1

К 71

Косенко І. С.

Фундук: прикладна генетика, селекція, технологія розмноження і виробництва: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Косенко, А. І. Опалко, О. А. Опалко ; за ред. І. С. Косенка; Нац. акад. наук України, Нац. дендропарк ";Софіївка";. – К.: Наукова думка, 2008. – 256 с.: ілюстр. – Бібліогр.: с. 253

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Анотація: Посібник написано відповідно до типових програм з біології, селекції, прикладної генетики й плодівництва і призначено як доповнення до основних підручників з перелічних дисциплін. Розглянуто генезу видів Corylus L. в Україні, сучасний стан світової і вітчизняної фундукокультури, біологічні особливості життєвого циклу розвитку фундука, прикладну генетику й селекцію, способи розмноження, а також технології створення промислових насаджень і виробництва горіхів фундука.

15.

40.38

К 82

Кривов В. М.

Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблеми охорони грунтів : наук. вид. / В. М. Кривов. – 2-ге вид., допов. – К.: Урожай, 2008. – 302 с. – Бібліогр.: с. 286

Кількість примірників: 2 – ЦА(2)

Анотація: Висвітлено аспекти грунтів як основи екологічного безпечного землекористування в Лісостепу України. Розглянуто теоретичні основи оптимізації сільськогосподарського землекористування та питання організації території й охорони грунтів нових агроформувань. Дано оцінку існуючого стану використання земельних ресурсів у Лісостепу України і визначено шляхи вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління, використання та охорони земель у регіональній системі землекористування, наведено моделі їхніх морфологічних особливостей і параметрів протиерозійної організації території.

16.

26.325.12

К 90

Кулиш Е. А.

Геологические факторы экономической ценности железнорудных месторождений: науч. изд. / Е. А. Кулиш, А. В. Плотников ; гл. ред. Е. Ф. Шнюков; Нац. Акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины. – К.: ЛОГОС, 2005. – 292 с.: ил. Библиогр.: с. 277

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Аннотация: Исследованы геологические особенности железорудных месторождений Украинского щита, определяющие методику их геолого-экономической оценки. Произведена количественная оценка геологических факторов, обуславливающих экономическую ценность промышленных запасов. Установлено влияние погрешностей в определении геологических параметров на стадиях разведки и эксплуатации, которые влияют на геолого-экономические показатели. Определена степень достоверности запасов при разведке и эксплуатации. Проведена геолого-экономическая переоценка запасов месторождений в соответствии с требованиями мирного рынка.

17.

26.325.15

К 90

Кулиш Е. А.

Геохимия, минералогия, генезис и классификации месторождений урана / Е. А. Кулиш, В. А. Михайлов ; гл. ред. Э. В. Соботович; Нац. Акад. наук Украины, Ин-т геохимии окружающей среды, Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченко. – К.: ЛОГОС, 2006. – 213 с. – Библиогр.: с. 204

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Аннотация: Проведено всестороннее обобщение и анализ аспектов геохимии, минералогии, генезиса и классификаций месторождений урана как ведущего минерального сырья (топлива) для ядерной энергетики. Рассмотрены общие сведения, физика, химия, физическая химия, геохимия, минералогия, генезис и классификации месторождений урана. Изложенная здесь информация направлена также на содействие разработке критериев поисков, разведки и оценки месторождений урана.

18.

26.325.1

К 90

Кулиш Е. А.

Месторождения руд металлов и их комплексное использование / Е. А. Кулиш, И. Л. Комов, В. В. Покалюк ; науч. ред. Е. Ф. Шнюков; Нац. Акад. наук Украины, Ин-т геохимии окружающей среды. – К.: Салютис, 2008. – 275 с. – Библиогр.: с. 267

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Аннотация: Излагаются геологические основы и предпосылки комплексного и рационального использования руд и вмещающих пород месторождений черных, цветных, благородных, радиоактивных металлов и редких элементов. Рассматриваются аспекты условий образования, генетические типы этих месторождений ( в том числе и техногенных), их геохимия, минералогия, сопутствующие компоненты, перспективы выявления новых и нетрадиционных видов минерального сырья, технология обогащения и переработки руд, новые приемы и пути повышения безотходности и экологичности производств. Освещаются особенности комплексного применения перспективных нанокристаллических материалов металлической природы.

19.

22.654.137

М 65

Місячна одіссея: збірник / К. Д. Покровський, Ю. Г. Шкуратов [та ін.] ; під ред. Я. С. Яцківа. – К.: Академперіодика, 2007. – 241 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Анотація: У збірнику ";Місячна одісея"; представлені наукові та науково-популярні праці українських астрономів про Місяць природний супутник Землі. Збірник складається з п'яти частин, присвячених окремих актуальним проблемам дослідження Місяця, зокрема перспективам щодо використання його природних ресурсів та побудована його поверхні космічних баз та наукових комплексів.

20.

28.691.892.38

М 22

Мамонтова В. А.

Эволюция, филогенез, система тлей семейства ляхнид (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae): науч. изд. / В. А. Мамонтова; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии. – К.: Наукова думка, 2008. – 207 с. – (Проект ";Наукова книга";). – Библиогр.: с. 195

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Аннотация: Изложены особенности экологии, биологии и жизненных циклов ляхнидна основании морфобиологической систематики А. Н. Северцова и И. И. Шмальгаузена, или эволюционной систематики, дана филогенетическая оценка и выяснены направления эволюционного формирования семейства и его таксонов. Ведется полемика с афидологами о филогенезе семейства и родственных отношениях внутри него. Восстановлены и обоснованы эволюционные воззрения и взгляды на филогению ляхнид выдающегося русского афидолога А. К. Мордвилко. Построена система из 4 подсемейств, соответствующая родословному древу ляхнид.

21.

28.903я73-1

О-75

Основы физиологии человека: учебн. для студ. высш. учебн. завед., обуч. по медицин. и биологич. спец. / Н. А. Агаджанян [и др.] ; под ред. Н. А. Агаджаняна. – 2-е изд., испр. – М.: РУДН, 2005. – 409 с

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Аннотация: В учебнике в соответствии с программой представлены все разделы физиологии человека. Наиболее полно изложены главы ";Вегетативная нервная система";, ";Железы внутренней секреции";, ";Центральная нервная система";, ";Анализаторы";. В главе ";Физиология дыхания"; дается новая полная классификация гипоксий, созданная одним из авторов. В учебнике впервые излагаются основы физиологических функций организма в связи с данными по фармакологической коррекции их нарушений.

22.

26.325ф

Р 44

Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення: монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору; редкол. : С. О. Довгий (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Наукова думка, 2007. – 347 с.

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Анотація: У монографії викладені концептуальні засади реструктуризації мінерально-сировинної бази України та її інформаційного забезпечення на рівні організації системи моніторингу мінерально-сировинних ресурсів і стану навколишнього природного середовища у місцях їх видобутку і переробки.

23.

28.592.1я21

С 48

Словник бріологічних термінів/ І. Данилків [та ін.] ; відп. ред. М. Голубець; Нац. академія наук України, Ін-т екології Карпат. – Л: Арал, 2008. – 149 с. – Бібліогр.: с. 145

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Анотація: Словник охоплює широкий діапазон розділів бріології: від класичних анатомії, морфології, систематики, до найновіших ультраструктури, генетики, біохімії. Подано тлумачення 676 найуживаніших бріологічних терменів, англійсько-український словник 1265 термінів, покажчик латинських назв таксонів і їх синонімів та скорочення прізвищ авторів видів мохоподібних.

24.

28я72-1

С 89

Супутник природознавства: навч. посіб. для 4 кл. чотирирічної і 3 кл. трирічної почат. шк. / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини; уклад. О. А. Біда. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 134 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Анотація: У посібнику подано додаткові дані про предмети і явища неживої і живої природи, які представлені в рубриках: ";Це цікаво знати";, ";Чи знаєш ти, що...";, ";Ребуси, кросворди, чайнворди та завдання до відгадок";, ";Загадки";, ";Народний прогностик";, ";Словничок";.

25.

28я72-1

С 89

Супутник природознавства: навч. посіб. для 3 кл. чотирирічної і 2 кл. трирічної почат. шк. / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; уклад. О. А. Біда. – К.: Знання, 1998. – 249 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА(1)

Анотація: У даному навчальному посібнику подано додаткові дані про предмети і явища неживої природи, які представлені в рубриках: ";Це цікаво знати";, ";Чи знаєш ти, що...";, ";Ребуси, кросворди, чайнворди та завдання до відгадок";, ";Загадки";, ";Народний прогностик";, ";Словничок";.

26.

20.1я73-1

Т 38

Техноекологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Удод, В. В. Трофімович, О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук; М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 195 с.: ілюстр. – Бібліогр.: с. 170

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Анотація: У посібнику розглянуто зміни у природному середовищі під впливом технічної діяльності людини. Логічною основою викладу є система ";Людина Економіка Біота Середовище";. Висвітлено процес змін життєвого середовища людини. Значну увагу приділено виникненню техносфери, споживанню в ній природних ресурсів, а також техногенному забрудненню біосфери. Окреслено шляхи щодо оптимізації взаємовідносин людини і природи. Розглянуто приклади вирішення конкретних заходів.

27.

28.082.41

Т 41

Тимченко В. М.

Экологическая гидрология водоемов Украины: монография / В. М. Тимченко; Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии. – К.: Наукова думка, 2006. – 383 с. – (Проект ";Наукова книга";). - Библиогр.: с. 349

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Аннотация: В монографии рассмотрены предмет, проблемы и методы экологической гидрологии. Приведены результаты многолетних исследований на водоемах Украины озерах, лиманах, водохранилищах, прудах, пойменных водоемах и др. Изложены методы оценки экологически значимых элементов гидрологического режима и расшифровки механизмов их воздействия на экосистемы водоемов. Разработана методическая база прогнозирования, регулирования и управления состоянием экосистем водоемов и качеством воды в них. Приведены примеры ее реализации на водоемах, в которых возможно искусственное изменение гидрологических условий.

28.

20я73-1

Ч-75

Чорногор Л. Ф.

Природознавство. Інтегруючий курс: навч. посіб. : пер. з рос. 2-го доп. вид. / Л. Ф. Чорногор; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 524 с.: ілюстр. – Бібліогр.: с. 516

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №1(2), ЦА(2)

Анотація: Викладено загальні відомості про будову навколишнього світу на всіх структурних рівнях (мікросвіт, макросвіт, планета Земля, атмосфера, навколоземний, близький та далекий космос), про процеси в світі живої природи, взаємодію живої та неживої матерії, нетрадиційні питання екології та ін. Увагу також приділено загадковим та таємничим явищам природи (кульовій блискавці, НЛО, Бермудському трикутнику, позаземному життю і т.п.)

29.

28.693.36л6

Ш 36

Шевченко Л. С.

Млекопитающие: науч.-справ. изд. Вып. 2: Насекомоядные (Insectivora), Рукокрылые(Chiroptera), Зайцеобразные (Lagomorpha), Грызуны (Rodentia) / Л. С. Шевченко, С. И. Золотухина ; отв. ред. Е. М. Писанец; Нац. Акад. наук Украины, Нац. научно-природоведческий музей, Зоологический музей. – К.: Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2005. – 238 с. – (Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Аннотация: Книга представляет собой 2-й выпуск полного Каталога фондовой коллекции млекопитающих, хранящихся в Зоологическом музее ННПМ НАН Украины (Киев). Приводятся сведения о видовой принадлежности каждого экземпляра, указывается его инвентарный номер, пол, возраст, дата и место добычи, фамилия и инициалы коллектора.

30.

28.693.36л6

Ш 37

Шевченко Л. С.

Млекопитающие: науч.-справ. изд.. Вып. 1: Мышиные-Muridae / Л. С. Шевченко, С. И. Золотухина ; редкол. : Е. М. Писанец (отв. ред.), С. В. Межжерин (науч. ред.); Нац. Акад. наук Украины, Нац. научно-природоведческий музей, Зоологический музей. – К.: Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2002. – 217 с. – (Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Аннотация: Книга представляет собой 1-й выпуск полного Каталога фондовой коллекции млекопитающих ";Мышиные-Muridae"; (6 родов, 16 видов), хранящихся в Зоологическом музее ННПМ НАН Украины (Киев). Приводятся сведения о видовой принадлежности каждого экземпляра, указывается его инвентарный номер, пол, возраст, дата и место добычи, фамилия и инициалы коллектора.

31.

28.693.36л6

Ш 37

Шевченко Л. С.

Млекопитающие: науч.-справ. изд.. Вып. 3: Хищные Carnivora, Зайцеобразные Lagomorpha (дополнение) / Л. С. Шевченко ; отв. ред. Е. М. Писанец; Нац. Акад. наук Украины, Нац. научно-природоведческий музей, Зоологический музей. – К.: Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2002. – 80 с. – (Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Аннотация: Книга представляет собой 3-й выпуск полного Каталога фондовой коллекции млекопитающих, хранящихся в Зоологическом музее ННПМ НАН Украины (Киев). Приводятся сведения о видовой принадлежности каждого экземпляра, указывается его инвентарный номер, пол, возраст, дата и место добычи, фамилия и инициалы коллектора.

32.

28.7я73-1

Ю 71

Юрій М. Ф.

Антропологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2008. – 421 с. – Бібліогр.: с. 428

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)

Анотація: Даний посібник являє собою короткий виклад та аналіз основних проблем сучасної антропологічної науки, систематизованих згідно з навчальною програмою. Послідовно розглянуті комплексна методико-біологічна проблема конституції, етапи, фактори та закономірності історико-еволюційного й індивідуального розвитку людини, антропологічні аспекти адаптації, біологічна мінливість людини, генетичні процеси в популяціях сучасної людини, проблеми етнічної антропології та расогенезу.

1.

34.66

А 65

Андрейків О. Є.

Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах: монографія / О. Є. Андрейків, О. В. Гембара; Нац. акад. наук України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. К.: Наукова думка, 2008. 344 с. (Проект ";Наукова книга";-2007). Бібліогр.: с. 315

Кількість примірників: 1 А3(1)

Анотація: У монографії розглянуто питання прогнозування міцності та довговічності елементів конструкцій у водневмісних середовищах. Висвітлення проблеми водневої деградації металевих матеріалів і зниження внаслідок цього міцності і довговічності конструкцій наводиться в праці розширено, починаючи від фізичних основ даного явища до формування теорії прогнозування довговічності конструкцій у реальних умовах експлуатації із заданими параметрами водневмісних середовищ. Також приведені експериментальні методи визначення статистичної та циклічної тріщиностійкості металевих матеріалів у середовищі водню. Запропоновані тут методи оцінки залишкової довговічності металевих конструкцій у водневмісних середовищах застосовані для енергетичного обладнання і конструкцій у нафтохімії.

2.

22.151

Г 70

Горобець Ю. І.

Фрактальна геометрія у природознавстві: навч. посіб. / Ю. І. Горобець, А. М. Кучко, І. Б. Вавилова; Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т магнетизму. К.: Наукова думка, 2008. 230 с.: фото. Бібліогр.: с. 223

Кількість примірників: 1 ЧЗ №1(1)

Анотація: Розглянуто використання концепцій фрактальної геометрії у різноманітних розділах природознавства. Проаналізовано зв'язок поняття фрактала з такими поняттями, як вимірність простору, міра та інтеграл, подібність та автомодельність, дробова похідна та дробовий інтеграл та ін. Наведено приклади канонічних геометричних моделей фракталів - множини Кантора та Коха, криві Серпінського, перетворення типу ";підкова"; та ін. і на їх прикладі з'ясовано загальні властивості моно- та мультифрактальних об'єктів, явищ і процесів. Розглянуто окремі проблеми електродинаміки, термо- і газодинаміки, ренормування груп, детермінованого хаосу і хвильових процесів, астрофізики, де застосування фрактальної геометрії підтвердило існуючі парадигми і дало змогу виявити нові властивості фізичних систем.

3.

95.4

Г 85

Гріш і математика. Математико-економіко-соціологічний вісник: наук. вид. Вип. 4 / Т-во ім. Стефана Банаха; під ред. О. С. Столярчука. Л.; Луцьк: Видавець Сорока Т., 2008. 32 с.

Кількість примірників: 1 ЧЗ №1(1)

Анотація : У черговому випуску вісника розглядаються економіко-математичні моделі і методи, які використовуються при різноманітних економічних операціях, а також статті з історії економічної думки Франції.

4.

22.181.3

Г 90

Грунский И. С.

Синтез и идентификация автоматов: монография / И. С. Грунский, В. А. Козловский ; отв. ред. А. М. Ковалев; Нац. акад. наук Украины, Ин-т прикладной мат. и мех. К.: Наукова думка, 2004. 245 с. (Проект ";Наукова книга";). Библиогр.: с. 238

Кількість примірників: 1 А3(1)

Аннотация: В монографии проблемы синтеза и идентификации конечных автоматов рассматриваются с единой точки зрения как проблемы восстановления автомата по заданному частному поведению. Введено общее понятие дескриптора автомата, задающее это поведение, и рассмотрены его частные случаи. Основное внимание уделено достаточно широкому виду дескрипторов представлению автомата фрагментами. Оно позволяет на единой методологической основе исследовать как классические эксперименты с автоматами, так и их нетрадиционные обобщения. Разработан математический аппарат исследования представлений, и на его основе получены критерии существования, описана структура, предложены методы построения, определена сложность представлений, а также классических и нетрадиционных экспериментов.

5.

22.17

К 66

Кореневский Д. Г.

Дестабилизирующий эффект параметрического белого шума в непривычных и дискретных динамических системах: монография ; пер. с укр. / Д. Г. Кореневский; Нац. Акад. наук Украины, Ин-т математики. К.: Академпериодика, 2008. 128 с. Бібліогр.: с. 110

Кількість примірників: 1 ЧЗ №1(1)

Аннотация: В монографии изложены новые результаты, полученные автором в теории асимптотической устойчивости в среднем квадратичном линейных и квазилинейных (типа автоматического регулирования Лурье-Постникова с нелинейной обратной связью) непрерывных и дискретных динамических систем при возмущении их коэффициентов (параметров) стохастическими процессами типа стационарных ";непрерывного"; и дискретного белых шумов. Математическими моделями рассматриваемых динамических систем являются системы линейных и квазилинейных дифференциальных, дифференциально-разностных управлений типа Ито. С помощью аппарата стохастических функций Ляпунова, стохастических функционалов Ляпунова-Красовского и матричных алгебраических уравнений Сильвестра выявлено и систематизировано исследовано ранее нигде не описанный в литературе дестабилизирующий в среднем квадратичном эффект параметрических (коэффициентных) стохастических возмущений. В асимптотически устойчивых невозмущенных системах эффект проявляется в уменьшении запаса их асимптотической устойчивости в среднеквадратичном при увеличении интенсивности шумов.

6.

22.19я73-1

К 88

Кубрак А. И.

Численный анализ и программирование: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. И. Кубрак, И. М. Голинко, А. В. Ситников. Каменец-Подольский: Каліграф, 2008. 256 с. Библиогр.: с. 255

Кількість примірників: 1 ЧЗ №1(1)

Аннотация: Рассмотрены базовые алгоритмы численного анализа: суммирования, умножения, деления полиномов и степенных рядов, вычисления корней полиномов, операции над числовыми массивами, решения систем линейных алгебраических уравнений, интерполирования и сглаживания, в частности с использованием кубических сплайнов и В-сплайнов. Все рассматриваемые алгоритмы доводятся до уровня подпрограмм и программ на Turbo Pascal, для чего в первой части пособия проводится необходимый справочный материал по этому алгоритмическому языку. Программы ориентированы модули Serv и Groms.

7.

22.181

Л 64

Литвиненко А. Е.

Метод направленного перебора в системах управления и диагностирования: монография / А. Е. Литвиненко; Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Нац. авиационный ун-т. К.: НБУВ, 2007. 328 с.

Кількість примірників: 1 А3(1)

Аннотация: Изложен метод направленного перебора вариантов, предназначенный для решения экстремальных комбинаторных задач и систем уравнений с булевыми переменами. Приведены логические модели управления и диагностирования сложных объектов. Описаны процедуры формирования комбинаторных моделей, позволяющих использовать для вывода решений в системах управления гражданской авиации, а также другие приложения метода направленного перебора вариантов.

8.

95.4

М 54

Метода математики, науково-методичні результати сучасної математики: наук. вид. Вип. 5 / Т-во ім. Стефана Банаха; ред. О. С. Столярчук. Л.: Видавець Сорока Т., 2007. 21 с.

Кількість примірників: 1 ЧЗ №1(1)

Анотація: Черговий випуск цього збірника буде цікавим всім, хто цікавиться вищою математикою. В наукових статтях розглядаються алгоритми розв’язання деяких нелінійних диференціальних рівнянь,рівняньзчастиннимипохідними у вигляді контурних інтегралів, а також інші питання математичного аналізу.

9.

22.38

Н 41

Негрійко А. М.

Динаміка атомів і молекул в когерентних лазерних полях: монографія / А. М. Негрійко, В. І. Романенко, Л. П. Яценко ; відп. ред. М. С. Бродин; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики. К.: Наукова думка, 2008. 239 с. (Проект ";Наукова книга";). Бібліогр.: с. 219

Кількість примірників: 1 А3(1)

Анотація: У монографії узагальнено роботи авторів із дослідження вимушеного світлового тиску на атоми. Зокрема, описується метод здійснення світлового тиску на атоми біохроматичним полем двох стоячих хвиль, що поєднує в собі простоту реалізації, помірні вимоги на інтенсивність лазерних полів і великий діапазон швидкості атома, в якому діюча на нього сила значно перевищує максимальну силу світлового тиску в полі однієї біжучої хвилі.Наведено результати дослідження світлового тиску на атоми в полі послідовності зустрічних імпульсів, частотно-модульованому полі, а також у полі зустрічних хвиль зі флуктуючою фазою та амплітудою. Показано, що кореляція полів зустрічних хвиль може призводити до великої сили світлового тиску на атоми. Описано і реалізовано метод здійснення сили вимушеного світлового тиску на молекули. Крім сили світлового тиску на атоми та молекули, у монографії розглядається можливість передачі їм дозованого імпульсу без втрати когерентності, а також розсіювання атомів полем зустрічних імпульсів.

10.

24.116.3

Ч-45

Чергинец В. Л.

Химия оксосоединений в ионных расплавах: монография / В. Л. Чергинец ; редкол. : Б. В. Гринев (глав. ред.), А. Б. Бланк [и др.]; Нац. Акад. наук Украины, Ин-т монокристаллов. Х.: Институт монокристаллов, 2004. 437 с. (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). Библиогр.: с. 252

Кількість примірників: 1 ЧЗ №1(1)

Аннотация: Монография посвящена вопросам химии кислот и оснований Лукса-Флуда (оксокислотность, реакции с переносом оксид-ионов) в ионных расплавах, нитратах и галогенидах щелочных металлов. Проведен анализ данных расплавах, нитратах и галогенидах щелочных металлов. Проведен анализ данных по гомогенным кислотно-основным равновесиям, растворимости оксидов и диссоциации оснований Лукса-Флуда в ионных расплавах, выведен ряд закономерностей, позволяющих предсказывать поведение оксосоединений в расплавах. Описаны методики проведения исследований и обработки результатов, основанные на использовании мембранного кислородного электрода, рассмотрены особенности работы различных типов кислородных электродов в расплавленных солях.

11.

22.379.33

Ш 95

Шульга М. О.

Резонансні електромеханічні коливання п'єзоелектричних пластин: монографія / М. О. Шульга; Нац. акад. наук України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. К.: Наукова думка, 2008. 270 с. (Проект ";Наукова книга";2007). Бібліогр.: с. 259

Кількість примірників: 1 А3(1)

Анотація: У монографії викладено теоретичні і експериментальні дослідження електромеханічних резонансних коливань тонких п'єзоелектричних пластин різної геометричної форми у широкому частотному діапазоні. Сформульовано матеріальні співвідношення для п'єзоелектричних матеріалів із урахуванням розсіяння енергії при гармонічних коливаннях. Значну увагу приділено висвітленню фізичної природи п'єзоелектричних явищ у кристалах та п'єзокераміці, опису основ технології виготовлення п'єзокерамічних елементів конструкцій. Детально розглянуто методи експериментального дослідження електромеханічних коливань тонкостінних п'єзокерамічних тіл, а також експериментальну реалізацію комплексної методики дослідження електромеханічних резонансних коливань елементів конструкцій із п'єзокераміки. Наведено й проаналізовано результати теоретичного та експериментального дослідження радіальних і неосесиметричних коливань тонких п'єзоелектричних круглих дисків та кругових кілець, викладено методику експериментального визначення комплексних модулів п'єзокераміки на основі вимірювання характеристик радіальних коливань цих об'єктів. Розглянуто особливості спектра коливань і напруженого стану п'єзокерамічних пластин у формі прямокутників, шестикутників, ромбів та трикутників. Досліджено поздовжні коливання поперечно-поздовжнього п'єзотрансформатора. Вивчено вплив рівня електричного, механічного та теплового навантаження на характеристики коливань.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Відповідальний за випуск (2)

  Документ
  ... Міністерством освіти України Відповідальнийзавипуск М.І.Шпаковатии Художнє оформлення, комп'ютерна ... готовий брати на себе відповідальність за вироблене спільними зусиллями рішення ...
 2. Відповідальний за випуск (1)

  Документ
  ... (протокол №2 від 23 квітня 2009 р.) Відповідальнийзавипуск: Голиш Г. М., канд. іст. наук, доцент ... бюлетень (березень-квітень 2009 р.) Відповідальнийзавипуск: Голиш Г.М., канд. іст. наук, доцент ...
 3. Відповідальна за випуск Комп’ютерний дизайн –

  Документ
  Відповідальназавипуск Григораш Т.М. Комп’ютерний дизайн – Мельник ... покладає на психологів особливу відповідальність за створення комфортних умов їх перебування в ... . Педколектив школи на чолі з відповідальнимза роботу з дітьми пільгових категорій: ...
 4. Дії працівників міліції у разі порушення законодавства україни про вибори президента україни під час підготовки та проведення виборів президента україни 31 жовтня 2004 року адміністративна відповідальність

  Закон
  ... є адміністративну відповідальність безпосередньо за порушення законодавства про ... , інформацію про осіб, відповідальнихзавипуск. Відповідно до п.23 ст. 11 ... тираж, інформацію про осіб, відповідальнихзавипуск, знищувати ці предмети, речі та документи ...
 5. Звіт за 2011 рік держбюджетні теми

  Документ
  ... ія культури постмодерної доби”. Відповідальназавипуск студентського культурологічного часопису – ... студентський науковий вісник “Коридор”. (відповідальні – асп. Купченко О.С. та ... ілення). (вересень, 2011). (відповідальна – асп. Купченко О.С.). Кафедра ...

Другие похожие документы..