Главная > Документ


Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Наукова бібліотека

Інформаційний бюлетень

(січень-лютий 2010 р.)

Випуск 8

Черкаси – 2010

ББК 78.584

К 53

Книжкова скарбниця: інформаційний бюлетень (січень-лютий 2010 р.). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - с.

Укладачі:

Конджарян Н. Г., зав. відділу науково-методичної роботи

Устименко Л. Г., зав. відділу наукової обробки документів

Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки

(протокол №1 від 24 лютого 2010 р.)

Інформаційне видання

Книжкова

скарбниця

Інформаційний бюлетень

(січень-лютий 2010 р.)

Відповідальний за випуск:

Голиш Г.М., канд. іст. наук, доцент,

директор наукової бібліотеки

Комп’ютерна верстка Л. Г. Любченко

До уваги читачів!

Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього видання – оперативно поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої бібліотеки за січень – лютий 2010 року.

Слід мати на увазі, що до бюлетеня увійшли лише ті видання, які вже пройшли відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, так і електронний каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів. У даному бюлетені вміщено повний бібліографічний опис нових видань, проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документа в структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим подано й стислі анотації (мовою видання), це допоможе користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг.

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим принципом: «Природничі, сільськогосподарські та медичні науки», «Фізико-математичні та хімічні науки», «Комп’ютерні технології та технічні науки», «Харчове виробництво», «Соціально-політичні та історичні науки», «Економічні науки», «Юридичні науки», «Військова справа», «Наукознавство», «Психолого-педагогічні науки», «Бібліотечна справа та книгознавство», «Фізична культура та спорт», «Культура та мистецтво», «Філологічні науки», «Філософські науки та релігієзнавство», «Бібліографічні покажчики та довідкові видання». З інших наукових галузей видання до відділів бібліотеки на даний час не надходили. У структурних частинах збірника документи подано в алфавітному порядку. Вся інформація скомпонована згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних випусках бюлетеня.

Також не зайве нагадати, що інформація про нові видання, які останнім часом з’явилися у фондах нашої бібліотеки, продовжує надходити на електронні адреси кафедр та окремих викладачів. У цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу університету.

Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки,

кандидат історичних наук, доцент

1.

28.86я72-1

Б 63

Біологія. 9кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Страшко, Л. Г. Горяна, В. Г. Білик [та ін.]. – К.: Грамота, 2009. – 296 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У підручнику висвітлено особливості будови тіла людини, її органів, систем органів, тканин і клітин. У дохідливій і цікавій формі подано причини, механізми й закономірності життєдіяльності організму людини та його взаємодію з довкіллям. Матеріал підручника доповнено словником маловідомих термінів і понять.

2.

28.86я72-1

Б 63

Біологія. 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / А. Степанюк, Н. Міщук, Т. Гладюк [та ін.]. – Т.: Підручники і посібники, 2009. – 288 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Підручник побудовано згідно з навчальною програмою з біології для 9 кл. загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. В процесі вивчення предмету школярі дізнаються про будову організму людини та про процеси, що протікають у ньому.

3.

28.585(4Укр)

Б 81

Бондаренко О. Ю.

Конспект флори пониззя межиріччя Дністер-Тилігул : монографія / О. Ю. Бондаренко. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 331 с.: фото

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Монографія є результатом флористичних досліджень у південній частині межиріччя Дністер Тилігул. Відображає сучасний стан флористичного покриву, а також містить інформацію про більш ранні знахідки в регіоні. Види рослин наводяться відповідно до сучасної ботанічної номенклатури, згадуються їх поширені синоніми. Відповідно до сучасних уявлень вказується відношення видів до антропогенного фактора.

4.

28.991.782

В 93

Высшая нервная деятельностьв норме и патологии. Т. 2/ Ин-т физиологии им. А. А. Богомольца, М-во здравоохранения УССР; редкол. : А. Ф. Макарченко (отв. ред.) [и др.]. – К.: Здоров'я, 1967. – 228 с.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: Сборник содержит экспериментально-клинические работы по физиологии и патологии высшей нервной деятельности человека и животных. В нем представлена большая группа исследований, выполненных с помощью объективной и адекватной методики определения подвижности основных нервных процессов и работоспособности корковых клеток у человека.

7.

51.204.0

Г 44

Гетман В. А.

Антропоэтика здоровья : монографія / В. А. Гетман. – К.: Медкнига, 2009. – 148 с. – (Здоровья Вашему дому). – Библиогр.: с. 142

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: В монографии представлены интересный, полезный и инновационный подход понимания сущности здоровья, реальных возможностей человека в его восстановлении, сохранении, формировании и приумножении. Определены пути рационального построения здорового образа жизни и соответствующие механизмы индивидуального способа жизни человека. Детально описана методология и технология естественных и искусственных сфер жизнедеятельности человека.

8.

26.220.8

К 78

Красовський Г. Я.

Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій : монографія / Г. Я. Красовський; Ін-т проблем нац. безпеки, Рада нац. безпеки і оборони України. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 480 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Запропоновані моделі і методи ДЗЗ/ГІС технологій інформаційного забезпечення управління екологічною безпекою водних об'єктів. Розглянуті ймовірні в умовах України надзвичайні або аварійні ситуації на них та організація державного моніторингу водного фонду. Описані принципи дії сучасних технічних засобів космічних зйомок поверхні Землі. Даються результати аналізу фондів найбільш відомих серверів інформаційних систем накопичення і збереження архівних та оперативних космічних знімків, наведена технологія формування замовлень на їх отримання з цих серверів.

9.

56.127.703

Л 53

Лечебная физкультура вреабилитации постинсультных больных/ В. К. Добровольский, А. М. Вишневская, В. А. Коровицына [и др.]. – Л.: Медицина, 1986. – 142 с. – (Библиотека среднего медработника)

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: В книге приведены методы реабилитации больных, перенесших мозговой инсульт. Уделено внимание восстановлению активных движений и проведению профилактики контрактур и их лечению в раннем и позднем периодах.

10.

28.991.77

М 97

Мэгун Г.

Бодрствующий мозг / Г. Мэгун ; пер. с англ. О. С. Виноградовой, ред., авт. предисл. П. К. Анохин. – М.: Иностранная литература, 1961. – 126 с. – Библиогр.: с. 113

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: Книга представляет собой краткий очерк по физиологии ретикулярной формации, получившего развитие в последние годы.

11.

28.991.3

Н 46

Нейроны в поведении:системные аспекты / Акад. наук СССР, Ин-т психологии; отв. ред. В. Б. Швырков. – М.: Наука, 1986. – 288 с.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: Сборник составлен на основе материалов симпозиума, посвященного 85-летнему юбилею акад. П. К. Анохина, и содержит статьи по всем главным направлениям исследования нейрональных основ поведения от изучения относительно простой нервной системы моллюсков до нейрональных основ сознательной деятельности человека. Представлена широкий спектр современных точек зрения.

12.

28.591я73-1

О-56

Оляніцька Л. Г.

Нижчі рослини : [підручник] / Л. Г. Оляніцька, О. В. Турубара. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 154 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У підручнику викладено теоретичний матеріал з систематики нижчих рослин і включає всі розділи з альгології, мікології і ліхенології з урахуванням сучасних даних про їх екологію, поширення, використання, а також таксономію. Наведені види занесені до ";Червоної книги України";, вказані конкретні місцезростання та питання їх охорони.

13.

28.693.33я28

П 34

Писанец Е. М.

Амфибии Украины : справочник-определитель земноводных Украины и сопредельных территорий : учеб. пособ. / Е. М. Писанец; Нац. Акад. наук Украины, Зоологический музей. – К.: Зоологический музей , 2007. – 312 с.: ил. – Библиогр.: с. 270.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: Издание представляет первый современный иллюстрированный справочник-определитель земноводных Украины. Книга основана на материалах полевых исследований автора и изучении фондовых коллекций. В работе широко использовались данные анализа основных литературных источников по результатам исследования этих животных за пределами Украины.

14.

65.013.8

П 64

Похилюк В. В.

Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки : монографія / В. В. Похилюк; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава: Видавництво ПУСКУ, 2008. – 403 с. – Бібліогр.: с. 375.

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4 (2)

Анотація: Монографія присвячена вирішенню актуальних проблем дотримання економічної безпеки країни в транзитивних економіках. В роботі даний аналіз основних показників економічної безпеки та запропонований комплекс регулюючих заходів щодо досягнення рівня економічної безпеки країни. В роботі автор проводить глибокий аналіз стану економіки України на протязі 1999-2008 років, та визначає причини низького рівня конкурентноздатності окремих галузей економіки і зниження рівня економічної безпеки як на регіональному так і на державному рівні.

15.

4г(4Укр)

С 36

Сільське господарство Українивід минулого до сьогодення: [монографія] : у 4 т. Укр. акад. аграрних наук, Держ. наук. с.-г. б-ка ; редкол. : М. В. Зубець (голова) [та ін.]. – К.: Аграрна наука. – 2005.

Т. 1: Землеробство України: від праслов'ян через події ХІХ і ХХ століть до наших днів / М. В. Зубець [та ін.]. – 2005. – 280 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У монографії висвітлено питання формування культури землеробства від праслов'ян до наших днів, розвиток сільського господарства в Україні до початку Другої світової війни, відновлення цієї галузі по війні та її стан і функціонування до початку ХХІ ст.

16.

4г(4Укр)

С 36

Сільське господарство Українивід минулого до сьогодення: [монографія] : у 4 т. / Укр. акад. аграрних наук, Держ. наук. с.-г. б-ка ; редкол. : М. В. Зубець (голова) [та ін.]. – К.: Аграрна наука. – 2005.

Т. 2: Від становлення земельних відносин до комплексної механізації виробництва / М. В. Зубець [та ін.]. – 2005. – 280 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Другий том монографії присвячено питанням розгляду в історичному аспекті на терені України формування земельних відносин і прав власності на землю від часів Київської Русі до сьогодення, демографічної ситуації на селі у світлі змін виробничих відносин та формування сільськогосподарського виробництва, а також переходу від використання ";живих механізмів"; і дерев'яних приладів до застосування десятків тисяч тракторів, вантажівок та комбайнів при виконанні всього комплексу робіт на селі.

17.

4г(4Укр)

С 36

Сільське господарство Українивід минулого до сьогодення: [монографія] : у 4 т./ Укр. акад. аграрних наук, Держ. наук. с.-г. б-ка ; редкол. : М. В. Зубець (голова) [та ін.]. – К.: Аграрна наука. – 2005.

Т. 3: Аграрна політика і макроекономічні відносини в аграрному секторі України/ М. В. Зубець [та ін.]. – 2005. – 358 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Третій том монографії присвячено питанням здійснення аграрної політики та аграрних реформ в історії вітчизняного сільського господарства, бюджетної політики держави стосовно сільського господарства, кредитування сільськогосподарських товаровиробників в ринкових умовах, адаптації системи оподакування до умов сільськогосподарського виробництва, експортно-імпортної діяльності на території України під час її підпорядкування Польщі та Росії, і становлення зовнішньоекономічної діяльності у період після набуття нею незалежності.

18.

4г(4Укр)

С 36

Сільське господарство Українивід минулого до сьогодення: [монографія] : у 4 т. / Українська акад. аграрних наук, Держ. наук. с.-г. б-ка ; редкол. : М. В. Зубець (голова) [та ін.]. – К.: Аграрна наука. – 2005.

Т. 4: Аграрна наука: розвиток та досягнення / М. В. Зубець [та ін.]. – 2005. – 470 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Четвертий том монографії присвячено питанням розгляду формування системи управління наукою в Україні, надбання українських вчених у галузях рослинництва, тваринництва, біотехнології та генетики, ветеринарії, механізації та економіки сільського господарства, що були впроваджені протягом ХХ-го початку ХХІ ст.

19.

28.903,7я73-5кр

С 40

Сисоєнко Н. В.

Практикум з вікової фізіології, валеології і психогігієни : навч.-метод. посіб. для студ., що навч. за спец. ";Соц. педагогіка"; / Н. В. Сисоєнко, А. В. Матасова, Л. З. Пакушина; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 240 с.

Кількість примірників: 32 – ЧЗ №1 (3), ЦА (29)

Анотація: Зміст практикуму відповідає робочій програмі курсу ";Вікова фізіологія, валеологія та психогігієна";, розробленому для студентів, що навчаються за спеціальністю ";соціальна педагогіка"; та інших майбутніх педагогів.

20.

28.864.41я73-2

Т 48

Ткачук В. Г.

Анатомия и эволюция нервной системы: краткий конспект лекций / В. Г. Ткачук, В. Е. Хапко ; отв. ред. И. В. Хронюк; Межрегиональная акад. упр. персоналом. – К.: Издательство МАУП, 1999. – 56 с. – Библиогр.: с. 54.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: В конспекте лекций приведен материал по анатомии, физиологии и эволюции нервной системы человека. Кратко изложены основные понятия, показано их значение в изучении психики человека, место в системе научных дисциплин, связанных с исследование высших проявлений мозговых функций. Особое внимание уделено строению, функционированию и развитию отдельных нервных образований.

21.

28.691.892.49

Ч 81

Чубарева Л. А.

Цитологические карты политенных хромосом и некоторые морфологические особенности кровососущих мошек России и сопредельных стран (Diptera: Simuliidae): атлас / Л. А. Чубарева, Н. А. Петрова ; науч. ред. В. Г. Кузнецова; Российская Акад. Наук, Зоологический ин-т. – С. Пб.; М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 353 с.: ил. – Библиогр.: с. 124.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: Монография представляет собой первую в мировой литературе сводку кариотипов мошек (Diptera:Simuliidae). В работе приводятся детальные описания политенных хромосом 124 видов из 32 родов кровососущих мошек России и сопредельных стран. применялась обычная ацето-орсеиновая методика окраски хромосом. Для каждого вида приведены цитофотокарты политенных хромосомах и описание морфологии личинки, куколки и имаго самца.

22.

26.303

Ш 77

Шнюков Е. Ф.

Минералы и мир / Е. Ф. Шнюков; Нац. Акад. наук Украины, Нац. науч.-природоведческий музей. – К., 2008. – 521 с.: фото

Кількість примірників: 2 – ЦА (2)

Аннотация: В книге, насыщенной огромным фактическим материалом, рассматривается роль минерально-сырьевой базы в истории общества, рассказывается о причинах, о территориальных спорах из-за минеральных ресурсов. Основные разделы книги посвящены важнейшим в жизни человека минералам рудам железа, марганца, алюминия, меди, рудам легирующих металлов, драгоценным металлам золоту, серебру, меди, драгоценным минералам, нерудным полезным ископаемым.

23.

26.325

Ш 77

Шнюков Е. Ф.

Оолиты / Е. Ф. Шнюков, Г. Н. Орловский; Нац. Акад. наук Украины, Нац. научно-природоведческий музей. – К., 2008. – 215 с.: ил. – Библиогр.: с. 195

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: В книге обобщены результаты многолетних исследований оолитов, железомарганцевых и марганцевых руд на примере Азово-Черноморской марганцево-железорудной провинции, Никопольского марганцеворудного бассейна, других оолитовых месторождений, приведены обобщающие материалы по нерудным оолитам из различных районов мира.

24.

53.541.2я20

Э 68

Энциклопедия современного массажа: помоги себе и своим близким, не прибегая к лекарствам. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. – 432 с. – (Ваш семейный доктор)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: Энциклопедия содержит сведения о различных видах массажа массаже рефлексогенных зон, китайском, ароматическом и др. Массаж эффективное средство предупреждения и лечения многих болезней. Прочитав эту книгу, вы научитесь многим приемам массажа и сможете помочь себе и своим близким без применения лекарств.

1.

22.151я72-1

А 76

Апостолова Г. В.

Геометрія. 9 кл. : дворівневий підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. В. Апостолова ; уклад. завдань : О. А. Карликова [та ін.]. – К.: Генеза, 2009. – 304 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Підручник відповідає чинній програмі як загальноосвітніх середніх навчальних закладів, так і класів з поглибленим вивченям математики є дворівневим. В ньому диференційовано подано теоретичний та дидактичний матеріали, виділено опорні факти і опорні задачі, узагальнюючі схеми, практичні роботи, історичні відомості, завдання логічного характеру.

2.

22.14я72-1

Б 36

Бевз Г. П.

Алгебра. 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К.: Зодіак-ЕКО, 2009. – 288 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Підручник містить теорію, задачі і вправи, завдання для самостійних робіт, запитання для самоперевірки, історичні відомості тощо. В підручнику також розміщено задачі з математичного фольклору різнихнародів, задачі відомих математиків, інші історичні задачі.

3.

22.3я72-1

Б 76

Божинова Ф. Я.

Фізика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. – Х.: Ранок, 2009. – 224 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Пропонований підручник є складовою частиною навчально-методичного комплекту ";Фізика9";, який включає також плани-конспекти всіх уроків, збірник задач, зошит для лабораторних робіт та комплексний зошит для контролю знань.

4.

24я72-1

Б 91

Буринська Н. М.

Хімія. 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – К.: Ірпінь: Перун, 2009. – 232 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Підручник знайомить з теорією розчинів, з органічними сполуками та їх значенням у житті й практичній діяльності людини.

5.

22.34

В 19

Васильківський І. В.

Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ: монографія / І. В. Васильківський, В. Г. Петрук; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 171 с. – Бібліогр.: с. 155

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Монографія присвячена дослідженню проблемних питань, пов'язаних із розробленням засобів автоматизованого контролю оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ. Розвинуті відомі та розроблені нові математичні моделі трансформації вимірювання водно-дисперсними об'єктами на основі асимптотичної теорії переносу вимірювання.

6.

95.4

Г 85

Гріш і математика: мат.-екон.-соціол. вісник. № 5 / під ред. О. С. Столярчука. – Л.; Луцьк : Видавець Сорока Т., 2008. – 29 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація:Збірник містить наукові статті з економіки, математики, економетрії, методики вивчення математики в школі.

7.

95.4

Г 75

Гріш і математика: мат.-екон.-соціол. вісник. № 6 / під ред. О. С. Столярчука. – Л.; Луцьк : Видавець Сорока Т., 2008. – 27 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація:Збірник містить наукові статті з економіки, математики, економетрії, методики вивчення математики в школі.

8.

22.371.21

Д 46

Динамічна дифракція х-променіву багатошарових структурах: [монографія] / О. М. Єфанов [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – К.: Наукова думка, 2008. – 223 с. – (Проект ";Наукова книга";). – Бібліогр.: с. 207

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація:Монографію присвячено структурному аналізу кристаліч-них речовин проведеному за допомогою дифракції Х-променів. Описано найбільш важливі алгоритми розрахунку динамічної дифракції у випадку двох та більше сильних хвиль. Також розглянуто застосування динамічної теорії.

9.

24.125.2

К 19

Каназава Т.

Неорганические фосфатные материалы: монография : пер. с англ. / Т. Каназава. – К.: Наукова думка, 1998. – 297 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: Монография, написанная известными специалистами в области физики и химии фосфатов, посвящена синтезу, свойствам и последним достижениям в области практического применения фосфатных материалов. Содержит огромный фактический материал по конкретным системам.

10.

22.3я72-1

К 70

Коршак Є. В.

Фізика. 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К.: Генеза, 2009. – 160 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Підручник містить відомості про електромагнітні явища, найважливіші уявлення про фізику атомів та їх основні застосування в галузі ядерної енергетики.

11.

22.14я72-1

К 77

Кравчук В. Р.

Алгебра. 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. Р. Кравчук, М. Підручна, Г. Янченко. – Т.: Підручники і посібники, 2009. – 256 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, необхідні теоретичні відомості й поняття, велику кількість задач, які полегшують роботу вчителів та учнів. Наприкінці кожного розділу розміщені запитання і вправи для повторення.

12.

95.4

М 54

Метода математики: наук.-метод. результати сучасної математики. Вип. 7 / т-во ім. Стефана Банаха; ред. О. С. Столярчук. – Л.: Видавець Сорока Т., 2009. – 24 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація:Збірник наукових статей різних авторів по питанням некласичноїматематики: причинивиникнення, засадничіпоняття, прикладизастосувань, питанням комбінаторики та функціонального аналізу.

13.

36-1я73-5кр

Н 19

Назаренко Н. В.

Харчова хімія : лабораторний практикум / Н. В. Назаренко; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 72 с.

Кількість примірників: 32 – ЦА (29), ЧЗ №1 (3)

Анотація : У книзі представлені розробки лабораторних та практичних робіт з харчової хімії. Практикум стане в нагоді студентам і фахівцям у галузі готельно-ресторанного бізнесу в процесі грамотного і безпечного використовування продуктів харчування.

14.

24.1я72-1

П 57

Попель П. П.

Хімія. 9 кл .: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель. – К.: Академія, 2009. – 232 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів ";Вода";, ";Хімічні реакції";, ";Найважливіші органічні сполуки";. Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для позакласного і домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів та предметний покажчик.

15.

22.3я72-1

С 40

Сиротюк В. Д.

Фізика. 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. – К.: Зодіак-ЕКО, 2009. – 208 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У підручнику запропоновано матеріали згідно з навчальною програмою з фізики для 9 кл. загальноосвітньої школи. Основні розділи містять теоретичні відомості, практичні завдання та вправи з електрики (електричне поле, електричний струм), магнетизму та ядерної енергетики.

16.

22.172

С 56

Современные задачи прикладнойстатистики, промышленной, актуарной и финансовой математики : тезисы докладов Четвёртой всеукр. науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых учёных, г. Донецк, 23-25 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2008. – 44 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: Доклады научной конференции содержат результаты исследований в области прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики. Работы в основном печатаются в авторской редакции.

17.

22.161.6

Ш 48

Шепель О. А.

Асимптотичне інтегрування вироджених лінійних систем диференціальних рівнянь з іррегулярною особливою точкою: монографія / О. А. Шепель. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя: Видавець Лисенко М. М., 2009. – 111 с. – Бібліогр.: с. 103

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У монографії побудована завершена теорія асимптотичного інтегрування лінійних систем диференціальних рівнянь з іррегулярною особливою точкою, яка розвиває і узагальнює результати, отримані іншими авторами. Детально досліджена система рівнянь, у якої матриця при похідних вироджується в околі особливої точки.

18.

24.1я72-1

Я 77

Ярошенко О. Г.

Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Ярошенко. – К.: Освіта, 2009. – 223 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У підручнику висвітлено основний матеріал про розчини та хімічні реакції, схарактеризовано найважливіші органічні сполуки, на знанні яких грунтується подальше вивчення хімії і біології, подано правила грамотного поводження з хімічними речовинами у повсякденному житті.

1.

32.973.2я73-1

Б 90

Буза М. К.

Архитектура компьютеров : учебн. для студ. высш. учебн. завед. специальностей ";Информатика";, ";Прикладная математика,"; ";Вычислительные машины, системы и сети"; / М. К. Буза. – Минск: Новое знание, 2007. – 559 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: Изложены теоретические основы построения современных вычислительных систем, приведены примеры существующих и перспективных архитектурных решений. Рассмотрены направления развития высокопроизводительной техники. Материал подготовлен в полном соответствии с учебной программой дисциплины ";Архитектура вычислительных систем";.

2.

95.43

В 53

Вісник Вінницького політехнічногоінституту: [зб. наук. ст.]., Вип. 1 (70) / М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т; голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця: Видавництво ВНТУ, 2007. – 106 с.*

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Журнал подає статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових прблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

3.

32.973.2

В 26

Ведаль М.

Вам надо срочно освоить компьютер / М. Ведаль. – М.: Читатель, 2007. – 320 с.: ил. – (Лучший самоучитель: Быстро, эффективно, просто)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: Эта книга уникальный самоучитель для вашей семьи. Она создана специально для ";новичков";, которые хотят быстро освоить компьютер. Доступность, забота о читателе, увлекательное изложение материала, подробные иллюстрации вот что отличает это издание от всех остальных. Здесь рассказано обо всем, что необходимо знать начинающему пользователю: как создать текст и распечатать его, как сохранить необходимые вам данные в аккуратных электронных таблицах, фото, музыка и видео на компьютере, общение во всемирной сети Интернет, полезные сайты, покупка в Интернете, знакомства в Сети и многое другое.

4.

32.973.203

К 20

Капшій О. В.

Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень : монографія / О. В. Капшій, О. І. Коваль, Б. П. Русин; Нац. акад. наук України, Фіз.-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Л.: Сполом, 2008. – 208 с. – Бібліогр.: с. 187.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Монографія присвячена розробці нових підходів до задач попередньої обробки та компресії зображень з використанням методів на базі вейвлет-перетворення. Основний наголос у монографії робиться на математичному моделюванні даних у вейвлет-просторі. Викладено базові основи вейвлет-перетворення даних та запропоновано новий метод побудови вейвлет-фільтрів на основі апарату теорії полюсів. Проаналізовано методи компресії даних і, з урахуванням результатів, розроблено ефективний алгоритм втратного стиску зображень.

5.

34.5,3

Н 20

Найдек В. Л.

Повышение качества отливок из алюминиевых и медных сплавов плазмореагентной обработкой их расплавов : [монография] / В. Л. Найдек, А. В. Наривский; Нац. Акад. наук Украины, Физико-технологический ин-т металлов и сплавов. – К.: Наукова думка, 2008. – 183 с. – (Проект ";Наукова книга";). – Библиогр.: с. 167

Кількість примірників: 1 – А3 (1)

Аннотация: В монографии обобщены результаты исследования влияния газов, неметаллических включений и способов рафинирования на свойства алюминиевых и медных сплавов. Представлены научные основы новых технологий глубинной обработки сплавов газореагентными средами при дозированной и непрерывной разливке металла. приведены основные параметры и технологические схемы этих процессов. Показано влияние плазмореагентной обработки сплавов на массообмен и физико-химические процессы в жидкометаллической ванне, структуру и свойства отливок.

6.

30.3я2

Н 52

Неорганическое материаловедение: энциклопедия : в 2 т., Т. 1. Основы науки о материалах / Нац. Акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича; под ред. Г. Г. Гнесина, В. В. Скорохода. – К.: Наукова думка, 2008. – 1152 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: Первый том посвящен научным основам неорганического материаловедения, что соответствует общей концепции издания, совмещающего информацию о фундаментальных принципах формирования и исследования материалов со сведениями об их свойствах, технологиях и областях применения. Впервые создан энциклопедический свод современных научных представлений о физико-химической природе твердых тел.

7.

32.973.203

Ф 17

Файнзильберг Л. С.

Информационные технологии обработки сигналов сложной формы: Теория и практика : монографія / Л. С. Файнзильберг; Нац. Акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины. – К.: Наукова думка, 2008. – 333 с. – Библиогр.: с. 308.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: В монографии изложены основы теории и практики построения прогрессивных информационных технологий, предназначенных для анализа и интерпретации сигналов сложной формы. Основное внимание уделено методологическим основам построения таких технологий. Предложены и исследованы оригинальные методы и эффективные вычислительные алгоритмы извлечения диагностической информации.

13.

32.973.2-18я73-1

Ф 24

Фаронов В. В.

Turbo Pascal : учебн. пособ. для студ. высш. учебн. завед. / В. В. Фаронов. – С. Пб.: Питер, 2007. – 367 с. – (Серия ";Учебное пособие";)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: Книга является наиболее полным описанием системы Turbo Pascal 7.0 и языка программирования Borland Hascal with object. Она содержит описание основ объектно-ориентированного программирования (ООП) и, в отличие от многих других изданий по Turbo Pascal, подробное описание основанной на этом подходе библиотеки Nurbo Visual Studio и других. Книга также содержит общие сведения о системах счисления, алгоритмах и программах, контрольные вопросы и задания, что позволяет использовать ее в качестве учебного пособия по курсам ";Информатика";, ";Основы информатики";, ";Программирование на языках высокого уровня";.Скачать документ

Похожие документы:

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 1 Умань – 2009

  Документ
  ... -наукового інституту природничих наук Черкаськогонаціональногоуніверситету імені БогданаХмельницького, ... інформації. Завдання 1: максимально використати інформаційний ... закладах і наукових бібліотеках відповідного науково-методичного забезпечення ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 5 Умань – 2008

  Документ
  ... лютого 2000 р. №2-02/2 перелік 4 (Бюлетень ВАК №2, 2000 р.) як наукове ... 2010 н.р.). Навчальний план Уманського державного педагогічного університету імен ... неосвічені» ... інформаційний ... бліотеками ... Черкаськийнаціональнийуніверситет імені БогданаХмельницького ...
 3. М іністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (3)

  Документ
  ... наукових видань за дозволом ВАК України (Бюлетень ВАКУ. – 2010 ... інформаційний ... Національної програми інформатизації : закон України від 4 лютого ... бліотеках навчальних закладів, бібліотеках ... Черкаськогонаціональногоуніверситету імені БогданаХмельницького ...
 4. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  ... бліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотекиНаціонального педагогічного університету імен ... вузу. – Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. БогданаХмельницького, 1997. ... державний університет ІЗ МО України – Інформаційний збі ...
 5. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни одеська національна академія харчових технологій

  Документ
  ... 2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека ... ХНУРЕ – Харківський національнийуніверситет радіоелектроніки ЧНУ ім. Б.ХмельницькогоЧеркаськийнаціональнийуніверситет ім. Б.Хмельницького OSAR – Odessa ...

Другие похожие документы..