Главная > Автореферат диссертации


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 mdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за лютий - квітень 2009 р.

Представлено видань всього: 569 назв

Книг: 297 назв

В т.ч. наукових – 204 назви

підручників – 93 назви

дисертацій – 3 назви

авторефератів – 183 назви

журналів – 86 назв

1. Наука в цілому

001.894(031) В42

Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В.М. Скляренко, Т.В. Іовлєва, О.Ю. Очкурова. – Х. : Фоліо, 2008. – 319 с. – (Дитяча енциклопедія).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

2. Комп’ютерна наука і технологія

004 Ф17

Файнзильберг, Л.С. Информационные технологии обработки сигналов сложной формы. Теория и практика /Л.С.Файнзильберг. – К. : Наукова думка, 2008. – 333 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.085 Н17

Надщільний оптичний запис інформації / В.В.Петров, А.А.Крючин, С.М.Шанойло, та ін. – К. : НАН Укр. Ін-т проблем реєстрації інформації, 2009. – 282 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України ім В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.4:620.1(075.8) С34

Сігова, В.І. Основи комп'ютерного матеріалознавства : Навч. посіб. / В.І.Сігова, О.М.Алексєєв. – Суми : СумДУ, 2008. – 207 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 40 (КПМТ. – 25, Абон. – 10, Стен. – 1, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1)

004.67:621.3.049.77 Р12

Рабаи Ж. М. Цифровые интегральные схемы: методология проектирования / Ж.М.Рабаи, А.Чандракасан, Б.Николич. –2-е изд. – М. : ООО ";И.Д. Вильямс";, 2007. – 912 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.78:658.8 Д34

Деньга, С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : Монографія. Ч.3. Організація екаутингу в умовах мережевих комп'ютерних технологій обробки інформації /С.М.Деньга. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 455 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.92(076) Т48

Ткач, М.Р. Практичні заняття з комп'ютерної графіки (система Corel Draw) : Навч. посіб. / М.Р.Ткач. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 212 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

004.94:35 Г54

Глоба, Л.С. Концептуальное проектирование информационно-аналитических систем для сложных административных структур стратегического уровня управления : Науч. монографія / Л.С.Глоба, Л.К.Голышев, М.Ю.Терновой. – К. : Информационно-аналитическое агенство, 2009. – 340 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

3. Управління. Менеджмент

005(075.8) М50

Менеджмент для бакалаврів : Підручник. У двох томах. Т.1 /За ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 605 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 300 (Шост. – 10, ІКон. – 10, НРом. – 5, НОхт. – 5, Абон. – 265, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

005(075.8) Т82

Теленков, М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі): Навч. посіб. / М.В.Теленков, О.Г.Чувардинський, Ю.Ж.Шайгородський. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 376 с. + Гриф МОН. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005(075.8) Х76

Хомяков, В.І. Менеджмент підприємств / В.І.Хомяков. –

2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 434 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005(075.8) Я94

Яцура, В.В. Менеджмент: Навч. посіб. / В.В.Яцура, О.П.Жук. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 444 с. + Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.21 М62

Мінцберг, Г. Зліт і падіння стратегічного планування /Г.Мінцберг. – К. : Вид-во Олексія Капусти, 2008. – 412 с. – Дар.

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 5)

005.52:331.101.3 С34

Сидоров, В.И. Единство традиций и инноваций в системе трудовой мотивации трансформационной экономики /В.И.Сидоров, Т.В.Тарасенко, Т.Е.Шедякова. – Х. : Харьковский нац. ун-т

им. В.Н. Каразина, 2009. – 336 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

005.91/.92(075.8) П14

Палеха, Ю. Організація загального діловодства : Навч. посіб. (зі зразками сучасних паперів) / Ю.Палеха. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К. : Ліра-К, 2009. – 458 с. + Гриф МОН. – (Культура діловодства).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

005.915:658.152(076) П19

Пастернак-Таранушенко, Г. Капитал: как его получить и использовать в Украине : Практическое пособие по инвестиционному менеджменту / Г.Пастернак-Таранушенко, В.Рожок. – К. : ЦУЛ, 2003. – 722 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.932(075.8) М27

Маркетингова політика розподілу : Курс лекцій / Уклад. О.А.Біловодська. – Суми : СумДУ, 2008. – 191 с.

Кільк. прим.: 135 (КМар. – 5, Прил. – 10, НБар. – 6, Абон. – 109, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

005:658(075.8) О-75

Основи бізнесу : Навчальний посібник / Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Фомішина В.М., Чеботар С.І. – К. : Академія, 2009. – 384 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

4. Стандартизація

006.4:621.039(477) К90

Культура безпеки на ядерних об'єктах України : Науково-методологічний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – К. : ДП ";НВЦ ";Євроатлантикіформ";, 2007. – 112 с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

006.4:657 Т67

34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України ";Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; : Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності. – К. : КНТ, 2009. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

5. Культура

008(47)(082) З-90

Зрослись душею, сплелись корінням. – К. : Успіх і кар'єра, 2008. – 224 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України

ім В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

008(477.74)

Максим'юк, Т. З Україніки Причорномор'я / Т.Максим'юк. – Одеса : Маяк, 2008. – 262 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

008(477.83)";18/19"; Б14

Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ століттях. Т. IV / За ред. Л. Зашкільняка, Є. Матерніцького. – Львів-Жешув : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 496 с.

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, Схов. – 1)

6. Гуманітарні науки

009(063) Д70

Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук. Матеріали IV міжрегіональної конференції молодих учених та аспірантів. – Горлівка: Горлівський держ. педагогічний ін-т іноземних мов, 2006. – 212 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

009(082) П18

Парадигма sacrum & profanum у літературі і культурі. Збірник наукових праць : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Вип. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 252 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

009(082) П18

Парадигма sacrum & profanum у літературі і культурі. Збірник наукових праць : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Вип. 2. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 232 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

7. Бібліографія. Бібліографічні покажчики

013:027.54(477) Н35

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського на сторінках газет (1918-2008) : Бібліографічний покажчик. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 340 с. –

З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

015:378.4(477.52)";2007"; Д76

Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – Суми: СумДУ, 2009. – 294 с.

Кільк. прим.: 75 (Мед. – 17, Схов. – 54, ІКон. – 1,

Шост. – 1, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

016(477)

Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 568 с. –

З обмінного фонду Нац. б-ки України ім В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, Схов. – 1)

016:002.2(092) М28

Віра Карапетівна Мазманьянц - бібліотекар, бібліограф, книгознавець: (До 90-річчя з дня народження) : Бібліографічний показчик. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. –

60 с. – (Лауреати премії ім. К.І. Рубинського). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

016:34(477.74) О-41

Одеська школа права. Книги вчених ОНЮА у фонді наукової бібліотеки академії 1997-2007 : Бібліографічний покажчик / Уклад. Л.А. Таран, С.І. Єленич. – Одеса : Юридична література, 2008. – 168 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

016:94(477)";19"; П50

Політичні репресії радянської доби в Україні : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – К. : Арістей, 2008. –

684 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

017.1(477):030=133.1 Ф83

Франкомовні довідкові та бібліографічні видання XVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського : Каталог. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І.Вернадського, 2008. – 272 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8. Бібліотечна справа

023(07) А95

Ахмадова, Ю.А. Система менеджмента качества библиотек : Учебно-практическое пособие / Ю.А.Ахмадова. – Санкт-Петербург: Профессия, 2007. – 264 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

025.17(035) Э45

Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках: Справочник / Р.С.Гиляревский, Г.Ф.Гордукалова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 664 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

025.4

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Розділ ";М технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка";. Підрозділ ";М8 поліграфічне виробництво";. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 196 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України ім В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

025.5(07) Б87

Брежнева, В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : Учебно-практическое пособие / В.В.Брежнева, В.А.Минкина. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 304 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

025.5(07) М79

Моргенштерн, И.Г. Информационный и книжный мир. Библиография : Избранное / И.Г.Моргенштерн. – Санкт-Петербург: Профессия, 2006. – 440 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

025.5(07) П32

Пилко, И.С. Информационные и библиотечные технологии : Учебное пособие / И.С.Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 342 с. – (Библиотека). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

027.1:027.54 З-91

Зубкова, Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка (з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського) / Н.М.Зубкова. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського Ін-т рукопису, 2008. – 178 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України ім В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

027.54(477)(082) Н34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського : Збірник засновано в 1998 р. – Вип.22. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 364 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

027.7(082) Б59

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник. – Вып. 6. – К. : МААН Совет директоров научных библиотек и нформационных центров, 2008. – 476 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

9. Журналістика

070-054.72(477)";1919/1939"; Б74

Богуславський, О.В. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України: історичний шлях, досвід, дискусії : Монографія / О.В.Богуславський. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – 452 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

070(031) Е64

Енциклопедія видавничої справи / В.П.Ткаченко, І.Б.Чеботарьова, П.О.Киричок, З.В.Григорова. – Х.: Прапор, 2008. – 320 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

070(092) Б12

Бабидорич, М.І. Епізоди життя / М.І.Бабидорич. – Ужгород : Мистецька лінія, 2007. – 342 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

070(477) М69

Михайлин, І.Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження / І.Л.Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – 512 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

070(477)(09) М38

Мащенко, І.Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу / І.Г.Мащенко. – К. : Україна, 2005. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

070(63) Н34

Наукові читання інституту журналістики : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М. Прилюка та О.К. Бабишкіна. Вип.1 / За ред. проф. В.В. Різуна. –2-ге вид., випр. та доп. – К., 2006. – 86 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

070.2(477.64)";1917/2007";(063) З-33

Запорізька правда (1917-2007рр): погляд крізь роки: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої 90-літтю газети ";Запорізька правда"; / За ред. А.В.Кобинець. – Запоріжжя : ТОВ ";ВПО";, 2007. – 114 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

070.45 П76

Прилюк, Д. Листи 1941, 1943-1944 рр. / Д.Прилюк ; За ред. В.В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту Т. Шевченка, 2005. – 152 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

10. Філософія. Психологія

1(035) К68

Короткий філософський словник-довідник / За ред.: І.П.Чорного, та О.Є.Бродецького. – Чернівці : Рута, 2006. – 288 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

1(075.8) Ф56

Філософія: Підручник / За ред. Сидоренка О.П. – К. : Знання, 2009. – 891 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

13(063) Ф56

Філософія мови: текст, образ, реальність : Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Відп. за вип.: В.М.Вандишев, С.О. Швачко. – Суми : СумДУ, 2009. – 176 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, Стен. – 1)

130.2(477) К82

Кримський, С. Під сигнатурою Софії / С.Кримський. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 718 с. – (";Бібліотека Шевченківського комітету";).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

141.7(477) В17

Вандышев, В.Н. Феномен украинской философии: соискатели идей : Монографія / В.Н.Вандышев. – Суми : СумДУ, 2009. – 144 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 10 (ФРЕЛ. – 6, УчбЗ. – 1, Схов. – 3)

159.9(075.8) Р69

Романовська, Л.І. Диференційна психологія : Навч. посіб. /Л.І.Романовська, Л.О.Подкоритова. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 235 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 6 (КПси. – 5, УчбЗ. – 1)

159.923.35 С83

Стражний, О. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність. / О.Стражний. – К. : Книга, 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

168.521(075.8) К97

Кшнякіна, С.І. Концепції сучасного природознавства : Навч. посіб. Ч.1 / С.І.Кшнякіна, Б.А.Міщенко, А.С.Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2009. – 77 с.

Кільк. прим.: 43 (Шост. – 1, ІКон. – 1, Абон. – 36, ДБВі. – 1, Стен. – 1, УчбЗ. – 3)

11. Релігія

2(075.8) В17

Вандишев, В.М. Релігієзнавство : Навч. посіб. /В.М.Вандишев. – К. : Кондор, 2009. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

2(075.8) К44

Кислюк, К.В. Релігієзнавство : Підручник / К.В.Кислюк, О.М.Кучер. – 5-те вид., випр. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 636 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

271 В39

Вечерський, В.В. Українські монастирі / В.В.Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 400 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

271 И75

Ионина, Н.А. 100 великих монастырей / Н.А.Ионина. – М. : Вече, 2006. – 480 с. – (100 великих). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

271(477-25)(091)";16/17"; К12

Кагамлик, С. Світло духовності і культури (З історії Києво-Печерської лаври ХVII-XVIII ст.) / С.Кагамлик. – К. : Наш час, 2008. – 327 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

12. Соціологія

304.3(47+57)+330.59(47+57) Я45

Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі : Монографія / Ред. В.С. Бакірова. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 216 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

316(075.8) С69

Соціологія: Підручник / В.І.Волович, М.І.Горлач, В.Г.Кремень та ін. – 6-те вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 808 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (КПси. – 1, УчбЗ. – 1)

316.33 П65

Почепцов, Г. Глобальні проекти: конструювання майбутнього : Навч. посіб. / Г.Почепцов. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2009. – 212 с. – (Б-ка журн. ";Соціальна психологія";). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

316.42(477)(082)+338.2(477) С83

Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П.Горбуліна. – Вип. 33. – К. : ДП ";НВЦ ";Євроатлантикіформ";, 2006. – 364 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

316.42(477)(082)+338.2(477) С83

Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 32. – К. : ДП ";НВЦ ";Євроатлантикіформ";, 2006. – 364 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

316.482.3 А87

Архієреєв, С.І. За межами вибору між ефективністю та справедливістю: міжнародній підхід / С.І.Архієреєв, Я.В.Зінченко. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 172 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

316.61 С69

Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування : Колективна монографія / За ред. І.В. Жадан. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 218 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

13. Політика

32(477)";2008"; У45

Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / За ред. Ю.Г. Рубана. – К. : НІСД, 2008. – 186 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (КПСт. – 1, ДБВі. – 1)

32.019.5(075.8) П75

Прикладна політологія : Навчальний посібник / За ред. Горбатенка В.П. – К. : Академія, 2008. – 472 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

32.019.51:621.397.13(477)(091) У45

Українське телебачення: роки, події, звершення. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

321 П59

Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / Ред. В. Бакіров, М. Сазонов. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 576 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

327(438)

Shynkarjov, I.M. Polnische Aubenpolitik als Ansatzpunkt fur eine Ostpolitik der Europaischen Union: Das Beispiel der polnisch-ukrainischen Beziehungen von 1989 - 2002 : Studien zur europaischen Integration. Band 4 / I.M.Shynkarjov. – Aachen : Shaker Verlag, 2005. – 192 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

327(477):339.9(5) А35

Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки : Монографія / Швед В.О. – К. : НІСД, 2008. – 222 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

327.7(477)(075) А86

Артьомов, І.В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : Навчальний посібник. Кн. 1. Україна - Європейський Союз / І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. –

476 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

327.7(477)(075) А86

Артьомов, І.В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : Навчальний посібник. Кн. 2. Україна - НАТО / І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. – 370 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

327.7(477)(075) Е24

Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи : Збірник наукових праць. – Ужгород : Ліра, 2008. – 374 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

327.7(477)(082) В40

Взаємовідносини України з НАТО: соціально-політичний аспект: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2008 року /І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. – 258 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

14. Економіка. Економічна наука

330(075.8) Э40

Экономическая теория: политэкономия : Учебник / Под ред. В.Д. Базилевича. – М.-К. : Рыбари; Знання, 2009. – 870 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.1(075.8) А34

Ажнюк, М.О. Основи економічної теорії : Навчальний посібник / М.О.Ажнюк, О.С.Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.1(075.8) О-75

Основи теорії економіки : Навчальний посібник / В.С.Кушнір, Г.Є.Мазнєв, В.Г.Рижков, Л.Є.Сухомлин, В.М.Бережний. – К. : Кондор, 2009. – 229 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.101.26(075.8) Г85

Грішанова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А.Грішанова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.101.541(075.8) Ш37

Шевченко, А. Макроекономіка (Модульний варіант) : Навч. пос. / А.Шевченко, О.Шевченко. – К. : Зовнішня торгівля, 2009. – 184 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.101.542(075.8) П12

Павленко, І.М. Мікроекономіка : Навчальний посібник /І.М.Павленко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.101.542(075.8) Ш37

Шевченко, А. Мікроекономіка (Модульний варіант) : Навч. пос. / А.Шевченко, О.Шевченко. – К. : Зовнішня торгівля, 2009. – 171 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.3(477)(075.8) Н35

Національна економіка : Підручник / За ред. П.В. Круша. –

2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 428 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 45 (КЕТе. – 2, НРом. – 3, НОхт. – 3,

НауЗ. – 3, Абон. – 34)

330.341.1(477) О-58

Онікієнко, В.В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства /В.В.Онікієнко, Л.М.Ємельяненко. – К. : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. – 65 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

330.35 П12

Павлов, К.В. Интенсификация экономики в условиях неопределенности рыночной среды : Монография / К.В.Павлов. – М. : Магистр, 2007. – 271 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

330.4 С91

Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : Монографія. Ч.1 / За ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ ";УАБС НБУ";, 2008. – 232 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

330.4 С91

Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : Монографія. Ч.2 / За ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ ";УАБС НБУ";, 2008. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

330.43:330.14 Б33

Башнянин, Г.І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції : Методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г.І.Башнянин, Ю.І.Турянський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 480 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

330.5(075.8) З-12

Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка : Підручник /Б.Ф.Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 582 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (КЕТе. – 5, НауЗ. – 3, Абон. – 2)

15. Праця. Економіка праці

331.5 З-17

Зайнятість та ринок праці / Б.М. Данилишин. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – 200 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

331.556.46(477)(063) У-45

Українська міграція до Європи та розв'язання пов'язаних із нею регіональних проблем : Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / За ред. О.С. Власюка. – К. : Фоліант, 2008. – 200 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

16. Регіональна економіка. Підприємництво

332.14(477.7):551.5:504.4 Ш96

Шурда, К.Э. Погодно-климатический фактор в развитии экономики приморского региона (проблемы оценки и прогнозирования) : Монография / К.Э.Шурда. – Одесса : Фенікс, 2003. – 252 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

332.142.6 П12

Павлов, К.В. Региональные эколого-экономические системы: Монография / К.В.Павлов. – М. : Магистр, 2009. – 351 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

332.142.6:332.8 Ш37

Шевчук, О.І. Екологічна безпека житлового будівництва регіону : Монографія / О.І.Шевчук. – Ужгород : ТзОВ ";Ліга-Прес";, 2009. – 180 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

334.012.64 Д99

Дятченко, Л.Я. Малое предпринимательство в странах СНГ: Монография / Л.Я.Дятченко, В.И.Ляшенко, К.В.Павлов. – М.: Магистр, 2007. – 508 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

17. Фінанси

336.1/.5 Д36

Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері : Проект ";Наукова книга"; / Ред. В.М.Геєць. – К. : Наукова думка, 2008. – 382 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

336.14(075.8) Б98

Бюджетна система: Навч. посіб. / К.М.Владимиров, Л.О.Абсава, Л.В.Владимирова, Т.К.Мінза. – К. : Кондор, 2009. – 220 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

336.7(075.8) Б39

Бездітко, Ю.М. Валютне регулювання : Навч. посіб. /Ю.М.Бездітко, О.О.Мануйленко, Г.А.Стасюк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

336.7(091)(075.8) П85

Прядко, В.В. Історія грошей і кредиту : Підручник /В.В.Прядко, М.М.Сайко. – К. : Кондор, 2009. – 508 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

336.747(477)(091) Б86

Бофони: грошові документи ОУН і УПА / Упоряд. О.О.Клименко; За ред. В.М. Даниленка. – К. : УБС НБУ, 2008. – 192 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 2, НауЗ. – 1, Схов. – 1)

336.77.067.22 О-54

Олійник, О.М. Довгострокове кредитування населення в Україні : Монографія / О.М.Олійник. – К. : Логос, 2008. – 155 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

18. Економічна політика

338.2 П12

Павлов, К.В. Ядро экономических систем и эффективная хозяйственная политика : Монография / К.В.Павлов. – М.: Магистр, 2009. – 191 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

338.24.021.8 П64

Похилюк, В.В. Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки: Монографія / В.В.Похилюк. – Полтава : Полтавський ун-т споживчої кооперації України, 2008. – 403 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (КЕТе. – 1, Схов. – 1)

19. Торгівля. Міжнародні економічні відносини

339.1(075.8) И74

Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади: Підручник / За ред. Шубіна О.О. – К. : Знання, 2009. – 379 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)

339.1(075.8) І-74

Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари: Підручник / За ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 702 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

339.1(075.8) І-74

Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари: Підручник / За ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 564 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

339.138(075.8) Б87

Братко, О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник / О.С.Братко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. – 275 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

339.138(075.8) М26

Маркетинг: Підручник / За ред. А.О. Саторстіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

339.138(075.8) Ш66

Шканова, О.М. Маркетинг послуг : Навч. посіб. /О.М.Шканова. – К. : Кондор, 2008. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

339.5/.9(035) З-78

Зовнішньоекономічний словник-довідник : Словник / За ред. Філіпенка А.С. – К. : Академія, 2009. – 248 с. – (Nota bene).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

339.543 Д36

Деркач, Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра /Л.Деркач. – К. : Книга, 2000. – 542 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

339.543:349.6 Б39

Безак-Мазур, Е. Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Е.Безак-Мазур, Т.Шендрік. – Донецьк : Информационно-аналитический центр ";Донбассинформ";, 2008. – 300 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

339.923/.924(477:ЄС) С40

Сискос, Е. Глобальные стратегии европейской интеграции : Монография / Е.Сискос. – Тернопіль : Астон, 2008. – 384 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

20. Право

34(075.8) П68

Правознавство: Підручник / Берлач А.І., Бичкова С.С. та ін. –2-ге вид, допов. – К. : Правова єдність, 2009. – 792 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

340.15(075.8) І-90

Власенко, В.М. Історія держави і права України : Конспект лекцій. Ч.1 / В.М.Власенко. – Суми : СумДУ, 2008. – 165 с.

Кільк. прим.: 90 (КІст. – 10, Абон. – 75, Стен. – 1,

ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3)

340.5(100)(082) А43

Актуальні питання реформування правоохоронних органів: зарубіжний досвід та проблеми України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 29. – К. : ДП ";НВЦ ";Євроатлантикіформ";, 2006. – 260 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

341.176(477)НАТО(082) Н83

Нормативно-правове забезпечення реалізації Україною стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію : Науково-інформаційний збірник. Ч.1 / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 26. – К.: ДП ";НВЦ ";Євроатлантикіформ";, 2006. – 328 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

341.9 З-15

Задорожна, С.М. Автономія сторін у міжнародному приватному праві : Монографія / С.М.Задорожна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2008. – 216 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.51(47+44) В68

Волощук, О.Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика /О.Т.Волощук. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 260 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України п'ятого скликання. Третя сесія.

19 квітня - 30 травня 2007 року : Стенографічний звіт. Т.8 / Ред. кол. Зайчук В.О. та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 856 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України п'ятого скликання. Третя сесія.

31 травня - 20 вересня 2007 року. Четверта сесія. 4 вересня –

20 вересня 2007 року : Стенографічний звіт. Т.9 / Ред. кол. Зайчук В.О. та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 848 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України шостого скликання. Перша сесія.

23 листопада 2007 року - 5 лютого 2008 року : Стенографічний звіт. Т.1 / Ред. кол. Зайчук В.О. та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 632 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України шостого скликання. Друга сесія.

5 лютого - 11 квітня 2008 року : Стенографічний звіт. Т.2 / Ред. кол. Зайчук В.О. та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 744 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.56 Н19

Назаров, І.В. Принципи побудови судової системи: Монографія / І.В.Назаров. – Х. : ФІНН, 2009. – 144 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.722 Г95

Гурджи, Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории: Монография / Ю.А.Гурджи. – Одесса: ПАЛЬМИРА, 2006. – 173 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.725:37 Л77

Лопушинський, І.П. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи : Монографія / І.П.Лопушинський. – К. : Олді-плюс, 2006. – 456 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

343.131 Г95

Гурджи, Ю.А. Правовая защита личности в уголовном процессе: вопросы теории и методологии : Монография /Ю.А.Гурджи. – Одесса : ОРИГУ НАГУ, 2007. – 352 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

343.131.5 С86

Строган, А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія /А.Ю.Строган. – Х. : ФІНН, 2009. – 456 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (КПра. – 1, Схов. – 1)

343.534 К82

Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю : Монографія. – Х. : Ксілон, 2008. – 202 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

346(082) А43

Актуальні проблеми господарського, цивільного права та процесу: Наук. збірник. Вип.1 / Ред.кол.: Л.М.Ніколенко, Н.В.Хараджа та ін. – Маріуполь, 2009. – 183 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

346.1:61 П22

Пашков, В.М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я (господарсько-правовий контекст) /В.М.Пашков. – К. : МОРІОН, 2009. – 448 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

346.14:005.591.6 А92

Атаманова, Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : Монографія / Ю.Є.Атаманова. – Х.: ФІНН, 2008. – 424 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

347(477)(075.8) З-17

Заіка, Ю.О. Українське цивільне право : Навч. посіб. /Ю.О.Заіка. – 2-е вид. змін. і доп. – К. : Правова єдність, 2008. –

368 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

347.6(075.8) Р70

Ромовська, З.В. Українське сімейне право : Підручник. Академічний курс / З.В.Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

347.61/64(075.8) М64

Мироненко, В.П. Сімейне право України : Підручник / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко. – К. : Правова єдність, 2008. – 477 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

347.676 К95

Кухарєв, О.Є. Виконання заповіту: проблеми теорії та практики : Монографія / О.Є.Кухарєв. – Х. : ТОВ ";Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив";, 2009. – 263 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (КПра. – 1, Схов. – 1)

347.83(038) С48

Словник термінів інформаційного права. – Упоряд. А.І.Марущак; Заг. ред. М.Я.Швеця. – К. : КНТ, 2008. – 184 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

347.91(075.8) Ц58

Цивільний процес України. Академічний курс : Підручник /Ред. Фурса С.Я. – К. : КНТ, 2009. – 848 с. + Гриф МОН. – (Процесуальні науки).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

21. Державно-адміністративне управління

351.74(075.8) Г67

Горбулін, В.П. Засади національної безпеки України: Підручник / В.П.Горбулін, А.Б.Качинський. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с. + Гриф МОН. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

351.82(477)НАТО(082) Д36

Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію : Науково-інформаційний збірник /За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 25. – К. : ДП ";НВЦ ";Євроатлантикіформ";, 2006. – 272 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

351.86(477)(082) А43

Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 27. – К. : ДП ";НВЦ ";Євроатлантикіформ";, 2006. – 192 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

352 Ч-49

Чернега, Р.Т. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання : Монографія / Р.Т.Чернега. – Івано-Франківськ : Друкарня ";Місто НВ";, 2008. – 116 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

355.02(477)(082) А43

Актуальні питання оборонної політики України в контексті нового бачення способів ведення війн і міжнародного тероризму : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. –

Вип. 30. – К. : ДП ";НВЦ ";Євроатлантикіформ";, 2006. – 272 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

355.02(477)(082) Д36

Державне управління процесами формування і реалізації оборонної політики України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 28. – К. : ДП ";НВЦ ";Євроатлантикіформ";, 2006. – 240 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

355.116(075.8) Б57

Бойова робота протитанкових підрозділів артилерії : Навч. посіб. / Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Шелест М.Б., Петренко В.М., Гайда П.І. – Суми : СумДУ, 2009. – 125 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 21 (КВП . – 19, Схов. – 1, ДБВі. – 1)

355.233.2(075.8) П30

Петренко, В.М. Методика виховної роботи у військових підрозділах : Навч. посіб. / В.М.Петренко. – Суми : СумДУ, 2008. – 318 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (КВП . – 9, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

22. Страхування

368(075.8) В61

Вовчак, О.Д. Страхові послуги : Навч. пос. / О.Д.Вовчак, О.І.Завійська. – Львів : Компакт-ЛВ, 2007. – 656 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

369(075.8) К64

Конопліна, Ю.С. Соціальне страхування : Навчальний посібник / Ю.С.Конопліна. – Суми : Університетська книга, 2008. – 224 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (НауЗ. – 3)

23. Освіта

378(075.8) О-70

Ортинський, В.Л. Педагогіка вищої школи (+Доступ з локальної мережі СумДУ) : Навч. посіб. / В.Л.Ортинський. – К.: ЦУЛ, 2009. – 472 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (МетК. – 1, УчбЗ. – 1)

378(574) В93

Высшее образование в Республике Казахстан. – OECD; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

378(574) С40

Система высшего и послевузовского образования Республики Казахстан. Достижения и перспективы развития /Редкол. Туймебаев Ж.К. и др. – Астана, 2008. – 94 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

378.02:009(082) Н28

Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук у педвузі : Збірник наукових та науково-методичних праць. Т. ІІ. – Вип. IV. – Донецьк : Либідь, 2001. – 228 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.213.8:004(082) С91

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти: Науковий вісник Закарпатського державного університету / Упоряд.: К.Мовчан. – Ужгород : Ліра, 2007. – 314 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.22:004(075.8) Л93

Любчак, В.О. Державна атестація з інформатики. Методика проведення та завдання : Навч. посіб. / В.О.Любчак, О.П.Чекалов. – Суми : СумДУ, 2009. – 78 с.

Кільк. прим.: 83 (КІнф. – 20, НБар. – 4, НОхт. – 4, НРом. – 4, Прил. – 4, ІКон. – 4, Шост. – 4, Абон. – 34, Стен. – 1, ДБВі. – 1, НауЗ. – 3)

378.4(4/5) О-13

Об образовании. Евразийское пространство. – М. : МГУ; МАКС Пресс, 2009. – 404 с. – (Евразийские университеты ХХI века). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

378.4(4/5)(082) Е22

Евразийский университет и мир Евразии / Сост.: С.А.Абдыманапов, С.В. Селиверстов. – 2-е изд. – Астана : ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2006. – 744 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

378.4(477.54)(09) Х21

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – 145 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.637(477.64)(091)";1920/1935"; М34

Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Т.3. Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки). – К. : Бердянський держ. педагогічний ун-т, 2008. – 569 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.637(477+438)(082) П24

Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи = Pedagogiczna oswiata na Ukrainie i w Polsce: realia i perspektywy: Збірник наукових праць / Ред. Д. Герцюка, Р. Куха. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Тріада плюс, 2008. – 348 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

24. Етнографія

39 Щ61

Щербаківський, Д. Козак Мамай : Мистецько-етнографічні праці / Д.Щербаківський. – Х. : Факт, 2008. – 512 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

39(477.54/.62) С89

Сумцов, М.Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України : Вибрані праці / М.Ф.Сумцов. – Х. : Атос, 2008. – 558 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

39:94(477.54) Я72

Ярещенко, А.П. Під чаром рідної землі : Посібник з українознавства / А.П.Ярещенко. – К. : Шанс, 2008. – 344 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

398.2(100) М71

Міфи і легенди народів світу. – Донецьк : БАО, 2008. – 656 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

398.332.416 У45

Українське Різдво на Мараморощині / Упоряд. Бевка О. – К.: Етнос, 2008. – 382 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

25. Мовознавство

4(075.8) В42

Виды лингвистического анализа в образцах и комментариях: Учеб. пособ. / Под ред. А.А. Силки. – 2-е изд., испр. и доп. – Сумы: Университетская книга, 2009. – 254 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (КЖФ . – 2, Абон. – 45, УчбЗ. – 3)

4И З-32

Записки з романо-германської філології. Вип. 22 / Ред. І.М.Колегаєва. – Одеса : Фенікс, 2008. – 162 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4И(Англ) С17

Самохина, В.А. Современная англоязычная шутка /В.А.Самохина. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 356 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4И(Англ)(035) З-17

Зацний, Ю.А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник /Ю.А.Зацний, А.В.Янков. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 360 с.

Кільк. прим.: 5 (КТіП. – 1, КГеФ. – 1, УчбЗ. – 3)

4И(Англ)(038) В27

Великий сучасний англо-український українсько-англійський словник-довідник : 80 000 слів та виразів сучасної англійської і української мови / Уклад. С.Д. Романов. – Донецьк : ТОВ ВКФ ";БАО";, 2008. – 512 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

4И(Англ)(038) Н73

Новітній англо-український українсько-англійський словник: 100000 слів. – Х. : Промінь, 2008. – 960 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4И(Англ)(038) С91

Сучасний англо-український українсько-англійський словник / Уклад. Зубков М.Г. – Вид. 2-ге., стереотип. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 480 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4И(Англ)(075.8) Р31

Ребрій, О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : Навч. посіб. /О.В.Ребрій ; За ред.: Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 240 с. + Гриф МОН. – (Dictum factum).

Кільк. прим.: 10 (КТіП. – 2, КГеФ. – 2, УчбЗ. – 3,

Абон. – 3)

4И(Англ)(075.8) Ф33

Fedorenko, O.I. English grammar = Граматика англійської мови : Theory. Study manual for students and researchers /O.I.Fedorenko, khorolska. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2008. – 360 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4И(Англ)(075.8) Ш33

Швачко, С.О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти : Посібник / С.О.Швачко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 128 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 75 (КТіП. – 10, КГеФ. – 10, Шост. – 5, Абон. – 45, Стен. – 1, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1)

4И(Англ)(076) П69

Практичний курс англійської мови. Книга для викладача. Ч.4 / За ред.: Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 208 с. + Гриф МОН. – (Dictum factum).

Кільк. прим.: 10 (КГеФ. – 2, КТіП. – 2, Абон. – 3,

УчбЗ. – 3)

4И(Англ)(076) П69

Практичний курс англійської мови : Посібник. Ч.4 / За ред.: Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 608 с. + Гриф МОН. – (Dictum factum).

Кільк. прим.: 10 (КГеФ. – 2, КТіП. – 2, Абон. – 3,

УчбЗ. – 3)

4И(Англ.)(076) Г 60

Голицынский, Ю. Грамматика : Сборник упражнений /Ю.Голицынский, Н.Голицынская. – 6-е изд., исправл. и допол. – СПб : КАРО, 2008. – 544 с. – (Английский язык для школьников).

Кільк. прим.: 1 (ПОтд. – 1)

4И(Грец)(038) К49

Клименко, Н.Ф. Українсько-новогрецький словник: 40000 слів / Н.Ф.Клименко, О.Д.Пономарів, А.О.Савенко. – Донецьк : Українська енциклопедія, 2008. – 536 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, УчбЗ. – 1)

4И(Кит)(038) Н73

Новый русско-китайский словарь. – 1994. – 999 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4И(Кит)(038) У45

Українсько-китайський словник. – Пекін : Шан'у іньшугуань, 1999. – 578 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4И(Лат)(035) Л27

Латинсько-український та українсько-латинський словник юридичної фразеології / Уклад.: Ухаль М.М. – Ужгород: Карпатська Вежа, 2008. – 414 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4И(Нем) Б40

Безугла, Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецікомовному діалогічному дискурсі / Л.Р.Безугла. – Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4Р М20

Малыхина, Е.В. Структурные особенности орфографии в современной Украине : Монография / Е.В.Малыхина. – Одесса: Фаворит, Печатный дом, 2009. – 100 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4У(038) Г85

Гринчишин, Д.Г. Словник паронімів української мови /Д.Г.Гринчишин, О.А.Сербенська. – К. : Освіта, 2008. – 320 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

4У(038) Р75

Російсько-український словник та українсько-російський словник : 500000 слів та словосполучень / Упоряд. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ ";Перун";, 2008. – 1848 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, УчбЗ. – 1)

4У(082) К56

Ковалик, І.І. Питання українського і слов'янського мовознавства : Вибрані праці. Ч. ІІ / І.І.Ковалик. – Львів-Івано-Франківськ, 2008. – 496 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

26. Екологія

502(075.8) Ч-75

Чорногор, Л.Ф. Природознавство. Інтегруючий курс : Навч. пос. Переклад з російської / Л.Ф.Чорногор. – 2-е вид., доп. – Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 524 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 4 (Абон. – 2, НауЗ. – 2)

502.14(100)(035) Д58

Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / Кол.авт.: А.Андрусевич, Н.Андрусевич, З.Козак. – Львів, 2009. – 203 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (НауЗ. – 2, Схов. – 1)

502.15(075.8) Д18

Данилишин, Б.М. Економіка природокористування: Підручник / Б.М.Данилишин, М.А.Хвесик, В.А.Голян. – К.: Кондор, 2009. – 465 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

27. Математика

514.116(075.8) Ч-29

Чашечникова, О.С. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції : Навчально-методичний посібник /О.С.Чашечникова, Л.Г.Чашечнікова, О.В.Мартиненко. – Ужгород : ТзОВ ";Ліга-Прес";, 2008. – 70 с. – (Бібліотечка математичної освіти). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

514.116(075.8) Ч-29

Чашечникова, О.С. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції : Навчально-методичний посібник /О.С.Чашечникова, Л.Г.Чашечнікова, О.В.Мартиненко. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 132 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

517.9(075.8) В55

Вища алгебра для фізиків та інженерів. Теоретичні відомості, збірка задач із прикладами розв'язків : Навч. пос. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 220 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

519.2(075.8) Т44

Тиркусова, Н.В. Аналіз даних : Навч. посіб. /Н.В.Тиркусова, В.О.Боровик, Л.О.Глущенко. – Суми : СумДУ, 2008. – 204 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 65 (КІнф. – 14, Шост. – 2, НРом. – 1, НБар. – 1, Абон. – 42, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

28. Фізика. Хімія

537.22(075.8) С13

Савчин, В.П. Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах: Навч. пос. / В.П.Савчин, Р.Я.Шувар. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. –

688 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

539.1(063) Т29

Тезисы докладов VII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Ред. кол. Довбня А.Н. и др. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2009. – 120 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

539.3 Б82

Борисенко, А.И. Механика сплошной среды. В трех частях. Ч. 1. Векторный анализ и начала тензорного исчисления /А.И.Борисенко, И.Е.Тарапов. – 6-е изд., испр. и доп. – Х. : Золотые страницы, 2003. – 320 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

539.3 К17

Калоеров, С.А. Двумерные задачи электро- и магнитоупругости для многосвязных областей : Монография /С.А.Калоеров, А.И.Баева, О.И.Бороненко. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 268 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

539.3 Т19

Тарапов, И.Е. Механика сплошной среды. В трех частях.

Ч. 2. Общие законы кинематики и динамики / И.Е.Тарапов. –

6-е изд., испр. и доп. – Х. : Золотые страницы, 2002. – 516 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

539.3 Т19

Тарапов, И.Е. Механика сплошной среды. В трех частях.

Ч. 3. Механика сплошной среды / И.Е.Тарапов. – 6-е изд., испр. и доп. – Х. : Золотые страницы, 2005. – 332 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

539.3/.4(075.8)+621.7(075.8) М34

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навчальний посібник / За ред. Степаненка В.О. – К. : Либідь, 2002. – 328 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

544.77(075.8) К61

Колоїдна хімія : Конспект лекцій для студ. напряму 0708 - ";Екологія"; / Уклад.: Л.М. Миронович, І.Г. Воробйова. – Суми: СумДУ, 2009. – 70 с.

Кільк. прим.: 32 (ДБВі. – 1, Абон. – 27, Стен. – 1,

УчбЗ. – 3)

546.311(075.8)+546.45/.46(075.8) В58

Властивості s-металів та їх сполук : Конспект лекцій з курсу ";Загальна та органічна хімія"; для студ. спец. 6.040106 ";Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"; / Уклад. Л.І. Марченко, І.Г. Воробйова. – Суми : СумДУ, 2009. – 61 с.

Кільк. прим.: 32 (КЗХі. – 3, Абон. – 24, Стен. – 1,

УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1)

29. Геологічні науки

551 Р83

Рудько, Г.И. Инженерная геодинамика Западной Украины и Молдовы: Монография / Г.И.Рудько, В.А.Осиюк. – К. : Из-во ";Маклаут";, 2007. – 808 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

551 Р83

Рудько, Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення / Г.І.Рудько, О.М.Адаменко. – К.: ТОВ ";Маклаут";, 2008. – 320 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

30. Біологічні науки

573.4 Т12

Таємниці рослинного світу. Дивовижні факти з життя рослин. – Донецьк : БАО, 2008. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

575.827(075.8) В75

Воробйова, Л.І. Генетичні основи селекції рослин і тварин : Навч. пос. / Л.І.Воробйова, О.В.Тагліна. – Х. : Ранок, 2007. – 224 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

581.4(075.8) К78

Красільнікова, Л.О. Анотомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : Навч. пос. / Л.О.Красільнікова, Ю.О.Садовниченко. – Х. : Основа, 2007. – 236 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

581.527:582.28(075.8) Л47

Леонтьєв, Д.В. Флористичний аналіз в мікрології: Підручник / Д.В.Леонтьєв. – Х. : Основа, 2007. – 160 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

594 Ф28

Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде : Монография / Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., и др. – Львов : Государственный природоведческий музей НАН Украины, 2006. – 226 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

31. Медицина

613.88(075.8) Д50

Діденко, С.В. Психологія сексуальності і сексуальних стосунків: Навчальний посібник / С.В.Діденко. – К. : Ін-т післядипломної освіти Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2003. – 321 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, Мед. – 1)

615.2(075.8) М38

Машковский, М.Д. Лекарственные средства /М.Д.Машковский. – 15-е изд., перераб., испр. и доп. – М. : РИА ";Новая волна";, 2007. – 1206 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616-001.36(075.8) Ш65

Шищук, В.Д. Циркуляторні шоки в травматології : Навч. посіб. / В.Д.Шищук, Ю.В.Шкатула. – Суми : СумДУ, 2009. – 90 с.

Кільк. прим.: 71 (Мед. – 67, Стен. – 1, ДБВі. – 1, Мед. – 2)

616.24(075.8) П77

Приступа, Л.Н. Пульмонологія : Навчальний посібник /Л.Н.Приступа, Л.Б.Винниченко. – Суми : СумДУ, 2009. – 195 с.

Кільк. прим.: 116 (Мед. – 113, Мед. – 2, Стен. – 1)

616.342-002 Х65

Хмельницкий, С.И. Особенности патоморфогенеза повреждений в структурах и элементах соединительной ткани параульцерозного поля дуоденальной язвы, пенетрирующей в желчные протоки / С.И.Хмельницкий. – К. : Полиум, 2009. –

96 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 3 (Мед. – 3)

616.61-053.2 И75

Йосипів, І.В. Дитяча нефрологія : Монографія /І.В.Йосипів. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 520 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

32. Техніка

62-762(075.8) Г38

Гермомеханіка. Розділ ";Теорія і конструкція механічних торцевих ущільнень"; : Конспект лекцій для студ. спец. 8.080303 ";Динаміка і міцність"; денної форми навчання / Уклад.: В.А.Марцинковський, С.М. Гудков, С.О. Міщенко. – Суми: СумДУ, 2009. – 68 с.

Кільк. прим.: 29 (КЗМД. – 20, Абон. – 4, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

62-762(075.8) Г38

Гермомеханіка. Розділ ";Ущільнення роторів насосів атомних електростанцій"; : Конспект лекцій для студ. спец. 8.080303 ";Динаміка і міцність"; денної форми навчання / Уклад.: В.А. Марцинковський, С.М. Гудков, С.О. Міщенко. – Суми : СумДУ, 2009. – 48 с.

Кільк. прим.: 29 (КЗМД. – 10, Абон. – 14, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

62-762(075.8) Г38

Гермомеханіка. Розділ ";Автоматичні врівноважувальні пристрої як безконтактні ущільнення"; : Конспект лекцій для студ. спец. 8.080303 ";Динаміка і міцність"; денної форми навчання /Уклад.: В.А. Марцинковський, С.М. Гудков, С.О. Міщенко. – Суми : СумДУ, 2009. – 79 с.

Кільк. прим.: 29 (КЗМД. – 10, УчбЗ. – 3, Абон. – 14, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

62.752(075.8) В41

Віброізоляція і врівноваження машин : Конспект лекцій для студ. спец. ";Динаміка та міцність"; денної форми навчання /Уклад.: В.М. Нагорний. – Суми : СумДУ, 2009. – 37 с.

Кільк. прим.: 35 (КЗМД. – 20, Абон. – 10, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

621.01:004.94(075.8) С91

Сухарев, Э.А. Методы моделирования и оптимизации механических систем машин и оборудования : Учеб. пособие /Э.А.Сухарев. – Ровно : НУВХП, 2008. – 194 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

621.38(075.8) М34

Матковський, А.О. Матеріали квантової електроніки /А.О.Матковський. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – 292 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

621.38.061(075.8) Р98

Рябенький, В.М. Цифрова схемотехніка : Навч. посіб. /В.М.Рябенький, В.Я.Жуйков, В.Д.Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 736 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (Абон. – 7, УчбЗ. – 3)

621.385.6 Ш71

Шматько, А.А. Электронно-волновые системы миллиметрового диапазона. Т.1. Основные уравнения многомерной нелинейной релятивистской теории. Анализ энергетических и частотных характеристик генераторов с объемными и открытыми резонансными системами. Начальная стадия эволюции колебаний. / А.А.Шматько. – Х. : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2008. – 464 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

621.396.6(075.8) Т33

Теория и расчет антенн и устройств сверхвысоких частот: Учеб. пособие / В.Ф. Хмель, И.И. Шумлянский, Н.Н. Горобец, А.В. Глушков. – Одесса : Латстар, 2001. – 252 с. + Гриф МОН. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

623.4.022(075.8) Б20

Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення : Навч. посіб. / М.М.Ляпа, В.І.Макеєв, В.М.Петренко, В.Є.Житник. – Суми: СумДУ, 2008. – 161 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (КВП . – 9, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

623.4.022(075.8) К82

Кривошеєв, А.М. Артилерійська розвідка : Навч. посіб. /А.М.Кривошеєв, А.І.Приходько, В.М.Петренко. – Суми : СумДУ, 2009. – 277 с.

Кільк. прим.: 21 (КВП . – 19, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

628.1(075.8) Т81

Тугай, А.М. Водопостачання : Підручник / А.М.Тугай, В.О.Орлов. – К. : Знання, 2009. – 735 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

33. Землеробство

631.47/.48(075.8) К45

Кіт, М.Г. Морфологія грунтів. Основи теорії і практикум: Навч. посіб. / М.Г.Кіт. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. –

232 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

34. Бухгалтерський облік

657(075.8) Б61

Білоусько, В.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / В.С.Білоусько, М.І.Бєлєнкова. – 5-те вид., перероб. і допов. – К. : Сузір'я, 2008. – 404 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

657(075.8) Г75

Грабова, Н.М. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / Н.М.Грабова, В.М.Добровський. – К. : АСК, 2004. – 800 с. + Гриф МОН. – (Економічна освіта).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

657(075.8) М48

Мельник, Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : Навч. посіб. / Т.Г.Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

657.446(075.8) В65

Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит : Підручник

/ М.П.Войнаренко, Г.В.Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

35. Організація виробництва. Реклама

658(075.8) Г85

Гриньова, В.М. Організація виробництва : Підручник /В.М.Гриньова, М.М.Салун. – К. : Знання, 2009. – 582 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

658(075.8) К82

Кривов'язюк, І.В. Підприємство в умовах ринку : Навч. посіб. / І.В.Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2009. – 840 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

658(075.8) О-75

Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : Навчальний посібник / Є.П.Желібо, М.А.Овраменко, В.М.Буслик та ін. – К. : Кондор, 2009. – 520 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

658(076) Б30

Бахтінова, А.П. Організація виробництва: практикум: Навч. посіб. / А.П.Бахтінова, О.О.Гиль, Л.О.Гришина. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 216 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (Абон. – 7, НауЗ. – 3)

658.8.03(075.8) Л81

Лошенюк, І.Р. Маркетингова цінова політика : Навч. пос. /І.Р.Лошенюк, А.М.Гуменюк, Ю.Б.Чаплінський. – К. : Данкор, 2008. – 184 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

659(075.8) Б76

Божкова, В.В. Реклама та стимулювання збуту (+ Доступ з локальної мережі СумДУ) : Навч. посіб. / В.В.Божкова, Ю.М.Мельник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 200 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (КМар. – 3, Абон. – 44, НауЗ. – 3)

659.137 К26

Карпенко, О. Троянські коні телереклами: Мовні маніпуляції / О.Карпенко. – К. : Смолоскип, 2007. – 114 с. – (Лауреати ";Смолоскипа";). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

36. Хімічна технологія

666.1.038(075.8) Д99

Дяківський, С.І. Термічне оброблення і напруження у склі / С.І.Дяківський, Т.Б.Жеплинський, Й.М.Ящишин. – Львів: Львівська політехніка, 2003. – 196 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

37. Технічна діагностика

681.518.5(075.8) Т38

Технічна діагностика машин : Конспект лекцій для студ. спец. 8.080303 ";Динаміка і міцність"; денної форми навчання /Уклад.: В.М. Нагорний. – Суми : СумДУ, 2009. – 51 с.

Кільк. прим.: 35 (КЗМД. – 20, Абон. – 10, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

38. Мистецтво

7.071.1 Р25

Ратнер, В. Вся душа моя на Луке. Графика / В.Ратнер ; А.Н.Подорольский. – Сумы : Университетская книга, 2007. – 16 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

7.071.1 Х98

Художник Н.П. Чехов / А.Н. Подорольский. – Сумы: Университетская книга, 2006. – 16 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

7.071.1(084) С82

Стороженко. – К. : Дніпро, 2008. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

7.071.1(477)

Qirimtatar ressamlari. XIX asirnin sonu - XXI asirnin basi. Ressamliq, grafika, heykelcilik = Крымскотатарские художники. Конец ХІХ - начало ХХІ века. Живопись, графика, скульптура. /И.Заатов. – Симферополь : Rhsvexgtlubp, 2008. – 208 c.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

7.071.1(477)(084) Ш38

Шедеври українського живопису : Альбом / Упоряд. Д.Горбачов. – К. : Мистецтво, 2008. – 608 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

39. Літературознавство

8(038) У59

Універсальний літературний словник-довідник /С.М.Оліфіренко, В.В. Оліфіренко, Л.В. Оліфіренко. – Донецьк : ТОВ ВКФ ";БАО";, 2008. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

808.5(075.8) М36

Мацько, Л.І. Риторика : Навчальний посібник / Л.І.Мацько, О.М.Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

8У В42

Від 1944 - до 1949: навчальний посібник на тему написання дипломної роботи з української філології (Столярчук Віри Микитівни). – Львів : ФОП Сорока С.В., 2008. – 84 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8У К30

Качуровський, І. Променисті сильвети / І.Качуровський. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 766 с. – (";Бібліотека Шевченківського комітету";).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8У1 Б95

Бычков, Ю.А. Просто Чехов / Ю.А.Бычков. – М. : Музей человека, 2008. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

8У1 В27

Великий рід великої людини : Науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід. – К. : Елібре, 2008. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8У1 Е99

Єфремов, С.О. Шевченкознавчі студії / С.О.Єфремов. – К. : Україна, 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, Схов. – 1)

8У1 Ц28

Цвілюк, С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря: Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С.А.Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

8У1(035) М50

Меншиков, І.І. Поетичне слово Кобзаря : Словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І.Меншиков, Н.В.Підмогильна. – 2-е вид., доп. – К. : Дирекція ФВД, 2008. –

210 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

8У2 З-53

Земляна, Г.І. Проза Миколи Чернявського: питання типології, жанрово-наративна система : Монографія /Г.І.Земляна. – К. : ДП ";Інформаційно-аналітичне агенство, 2008. – 580 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8У2:908(477.52) Я11

";Я еще вернусь...";. Олександр Олесь і білопільщина: науково-популярне видання / Ткаченко О.Г., Власенко В.М., та ін. – Суми : СумДУ, 2008. – 216 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

40. Археологія

902(006) Д73

Древности 2006-2008. Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника : Харьковский историко-археологический ежегодник. – Х. : НТМТ, 2008. – 304 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

903(477) В55

Відейко, М. Трипільська цивілізація / М.Відейко. – К. : Наш час, 2008. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

41. Краєзнавство

908(477)-054.57=162.1 Ф79

Формування історичної пам'яті: Польща і Україна = Ksztaltowanie pamieci narodowej: Polska i Ukraina : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків,

12 травня 2007 р.). Т. ІІІ. – Х. : Майдан, 2008. – 432 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

908(477.52)";1659/1765"; К67

Корнієнко, О.М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. /О.М.Корнієнко. – К. : Наш час, 2008. – 488 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

908(477.52)(059) З-53

Земляки. Альманах Сумського земляцтва / Гол. ред. М.Гриценко. – Суми : Собор, 2007. – 271 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

908:008(477.52)";1889/1929"; А18

Авдасёв, В.Н. Свет памяти. Н.Н. Неплюев в воспоминаниях современников / В.Н.Авдасёв. – К. : Издательский дом ";Фолигрант";, 2008. – 108 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

908:008(477.52)";1889/1929"; А18

Авдасев, В.Н. Трудовое братство Н.Н. Неплюева. Его истоория и наследие / В.Н.Авдасев. – Сумы : РИО ";АС-Медиа";, 2003. – 64 с. – (Сумщина в именах). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

42. Географія. Біографічні дослідження

911.3:332.1 Г52

Гладкий, О. Наукові основи суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій : Монографія / О.Гладкий. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – 360 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

911.3:39(477)(075.8) Д54

Дністрянський, М.С. Етногеографія України : Навч. пос. /М.С.Дністрянський. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. – 232 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

929.53(477) К66

Корені та парості: український генеалогікон / Упоряд. В.Шевчук. – К. : Либідь, 2008. – 472 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

43. Історія

94(35)

Українка, Л. Стародавня історія східних народів : Репринтне видання / Л.Українка. – Луцьк : ВАТ ";Волинська обласна друкарня";, 2008. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (ХФ. – 1)

94(4)";1939/1945"; М79

Моргун, Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки / Ф.Т.Моргун. – 4-те вид., перероб. і доп. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 296 с.

Кільк. прим.: 3 (КІст. – 1, Схов. – 2)

94(437.6) К82

Кріль, М.М. Історія Словаччини : Навч. посіб. /М.М.Кріль. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

94(470+571) Н56

Нестайко, О. Великі міфи імперії. Втеча від власної ідентичності / О.Нестайко. – Львів : ЛА ";Піраміда";, 2008. – 186 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477-25)";18"; П20

Паталєєв, О.В. Старий Київ: Зі спогадів Старого Грішника /О.В.Паталєєв ; Упор. О.М. Друг. – К. : Либідь, 2008. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477-25)";1941/1943"; Л36

Левітас, І. Праведники Бабиного Яру / І.Левітас. – К. : Етнос, 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)

Грушевський, М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М.Грушевський. – Донецьк : БАО, 2008. –

736 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

94(477) І-90

Історія України: Джерельний літопис / За ред. В.І.Червінського та М.І.Обушного. – К. : ДП ";Дирекція ФВД";, 2008. – 800 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 1, ДБВі. – 1)

94(477) У45

Україна: хронологія розвитку. Т.3. Від Батиєвої навали до Люблінської унії / Уклад.: Григор'єва О.О. та ін. – К. : КРІОН, 2008. – 520 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477) У45

Україна: хронологія розвитку. Т.4. На порозі Нового часу: від Люблінської унії до кінця ХVІІІ століття / Уклад.: О.О.Григор'єва та ін. – К. : КРІОН, 2009. – 608 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477)";1/3"; Г55

Глушко, Ю. Омріяна країна дітей Одина / Ю.Глушко. – К. : Наш час, 2008. – 208 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477)";10/17"; Н23

Наливайко, Д. Україна очима заходу / Д.Наливайко. –

2-е вид., доп. – К. : Грамота, 2008. – 782 с. – (";Бібліотека Шевченківського комітету";).

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, КІст. – 1)

94(477)";11/12"; Є57

Єльников, М.В. Золотоординські часи на українських землях / М.В.Єльников. – К. : Наш час, 2008. – 192 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477)";1495/1945"; Ш95

Шудря, М.А. Січ-мати / М.А.Шудря. – К. : ТОВ ";Елібре";, 2008. – 560 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";15/16"; У68

Уривалкін, О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М.Уривалкін, М.О.Уривалкін. – К. : Дакор, КНТ, 2008. – 395 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477)";15/19"; О-78

Острозькі просвітники ХVI-XX ст. : Монографія. – Х. : ФІНН, 2008. – 424 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477)";16/17"; С32

Середюк, О. Лицарі сонця : Історичний нарис /О.Середюк. – 2-е вид., доп. і перероб. – Луцьк : ВАТ ";Волинська обласна друкарня";, 2008. – 472 с.

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, Схов. – 1)

94(477)";1687/1709"; Д55

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. Т.1 / Упоряд. Павленко С. – Вид. 2-ге. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 1144 с. – (Джерела). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477)";1914/1921"; Д55

Добранський, О.В. Бажаємо до України! /О.В.Добранський, В.П.Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1917"; С60

Солдатенко, В.Ф. Україна в революційну добу : Історичні есе-хроніки: У 4-х томах. Т.1. Рік 1917 / В.Ф.Солдатенко. – Х. : Прапор, 2008. – 560 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1917/1921"; Г39

Героїка трагедії Крут. – К. : Україна, 2008. – 464 с.

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, Схов. – 1)

94(477)";1918"; К84

Крути. Січень 1918 року: документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упоряд. Я. Гаврилюк. – К. : Вид. центр ";Просвіта";, 2008. – 840 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1920/1932"; У45

Українська повстанська армія. Історія нескорених /В'ятрович В., Забілий Р., Дерев'яний І., Содоль П. –2-ге вид, випр. та допов. – Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2008. – 352 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";193/..."; П53

Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття: невідомі документи з архівів спеціальних служб. Т.7. Голодомор в Україні 1932-1933. – Варшава-Київ, 2008. – 1205 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477)";1932/1933"; Б68

Блєднов, С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.): Авторський роздум, свідчення, документи / С.Ф.Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, КІст. – 1)

94(477)";1932/1933"; Д43

Дзеркало душі народної : Спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні ";Розсекречена пам'ять"; / Упор. В. Даниленко. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2008. – 767 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, ДБВі. – 1)

94(477)(035) І-90

Історія України : Універсальний ілюстрований довідник Губарев В.К. – Донецьк : ТОВ ВКФ ";БАО";, 2008. – 576 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

94(477)(075.8) Б77

Бойко, О.Д. Історія України : Навч. посібник / О.Д.Бойко. – 3-тє вид., доповн. – К. : Академвидав, 2008. – 688 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)

94(477)(075.8) К68

Король, В.Ю. Історія України : Навчальний посібник /В.Ю.Король. – 2-ге вид., допов. – К. : Академія, 2008. – 496 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

94(477):314.7.045(430)";1941/1945 С73

Спогади-терни. Про моє життя німецьке... Спогади про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині. – Х.: Право, 2008. – 448 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477.44)";1917/2006"; В54

Вітковський, В.М. На вістрі часу.Органи державної безпеки України на Вінничині (Поділлі) 1917-2007 рр / В.М.Вітковський. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2007. – 464 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (КІст. – 1)

94(477.52)";1920/1980"; Р31

Реабілітовані історією. Сумська область : У трьох книгах. Кн.1 / Ред.кол.: Рубанов О.М., Гончаров О.І., Мамін Б.І., Самойлікова Г.П. – Суми : ";Мрія-1"; ТОВ, 2005. – 756 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

94(477.8) М90

Мунін, Г.Б. Визначні пам'ятки Західної України = The Famous Sights of Western Ukraine / Г.Б.Мунін, Х.Й.Роглєв, О.О.Гаца. – К. : Книга, 2008. – 174 с. – (Культурно-історична спадщина України).

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, ДБВі. – 1)

94(477.8)";1932/1933"; П17

Папуга, Я.Б. Західна Україна і Голодомор 1932-1933 років: морально-політична і матеріальна допомога постраждалим /Я.Б.Папуга. – Львів : Астролябія, 2008. – 248 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

94(477:470)";1657/1659"; Б90

Бульвінський, А.Г. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи /А.Г.Бульвінський. – К., 2008. – 678 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94:321.64(437/439)(072) П88

Пугач, Є.П. Встановлення тоталітарних режимів у країнах центральної та південно-східної Європи : Навч.-методичний посібник для студентів історичного факультету / Є.П.Пугач. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 92 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Місця збереження документів:

Схов - Книгосховище

КПМТ -К-ра. ПМ та ТКМ

Абон - Абонемент

Стенд

УчбЗ - Учбовий зал

ДБВі

КІнф - К-ра Інформатики

Інформаційний зал Інтернет

Шост -Шостка

ІКон - Конотоп - Інститут

НРом -Ромни

НОхт -Охтирка

НауЗ -Науковий зал

МогП -Могильов-Подільский

Мед.Інст. -Мед. інс-т

КІст -К-ра. Історії

КЖФ - Каф. журнал. та філології

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

КПси -К-ра Психології

КПСтаП-К-ра пол., соц. та псих.

Мед.інст.З - Читальнний зал

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

КПрава - К-ра Права

КВП - Каф. Військової підготовки

МетК

НБар

Прил -Прилуки

КТіППе-К-ра теор. і прак. пер.

КГеФ - Каф. Герман. філології

ПОтд -ПО

КЗХі -К-ра. ЗХ

КЗМД -К-ра. Заг мех. та дин. маш

КМар -К-ра. Маркетинга

ХФ - Художній фондСкачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (6)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформаційний список за грудень 2008 ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (5)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформац ... Місця збереження документів: Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх Учбовий зал ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий - кві ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (12)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за листопад - грудень ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (3)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформаційний ... ї літератури ДБВі - Інформаційно-бібліографічний відділ НауЗ - Читальний зал науково ...

Другие похожие документы..