Главная > Документ


Baltijas Starptautiskā akadēmija

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma

Tūrisma un viesmīlības vadība”

(kods - 42812)

AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI

profesionālā bakalaura grāda tūrismā un

viesmīlības uzņēmējdarbībā un tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai

Rīga, 2009

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

балтийская международная aкадемия

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY

Piedrujas iela 3, Rīga, Latvijas Republika, LV-1073. Tel.: +(371) - 7421002, 7241142, 7241272: Tel /Fax: 7112679; e-mail: bri@junik.lv

Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības departamentam

PIETEIKUMS

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas

Tūrisma un viesmīlības vadība ”

akreditācijai

Pieteicēja nosaukums: Baltijas Starptautiskā akadēmija

Pieteicēja juridiskā adrese: Lomonosova 4, Rīga, LV-1003, Latvijas Republika,
tālr. 7100601, fakss 7241272, e-mail info@bsa.edu.lv

VRN: 40003101808

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs 3343800009

Studiju programmas nosaukums: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Tūrisma un viesmīlības vadība

Studiju programmas kods: 42812

Studiju programmas īstenošanas ilgums: 4 gadi – pilna laika klātienes studijas,

4,5 gadi – nepilna laika klātienes studijas,

4,5 gadi - nepilna laika neklātienes studijas

Studiju programmas apjoms: 160 KP

Prasības, sākot studiju programmas apguvi: Vidējā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija: tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadītājs

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds tūrismā un viesmīlības

uzņēmējdarbībā

Vietas, kur īsteno studiju programmu: BSA, Rīga, Lomonosova ielā 4, Lomonosova 1/4

BSA, Daugavpils, Dzelzceļu ielā 3

Studiju programmas īstenošanas veids: Rīgā (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene),

Daugavpilī (pilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene)

Studiju programmas direktors: Dr. sc. pol., Doc. M.Gunare

Personas, kuras ir pilnvarotas risināt doc. M.Gunare (p.k. 010861-10133)

visus ar akreditāciju saistītos jautājumus: doc.L.Jermolajeva (p.k. 200656-10407)

BSA rektors asoc.prof. A.Vocišs

Saturs

Nr.

lpp

1.

Pieteikums studiju programmas akreditācijai

2

2.

Saturs

3

3.

Izraksts no BSA Senāta protokola

6

5.

BSA akreditācijas lapa

7

6.

Studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” licence

8

7.

Studiju programmas apraksts

9

7.1.

Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

9

7.2.

Studiju programmas saturs, ilgums, apjoms un struktūra

10

7.2.1.

Programmas saturs

10

7.2.2.

Programmas ilgums un apjoms

12

7.2.3.

Studiju programmas prakses

13

7.2.4.

Studiju programmas struktūra un plānotie rezultāti

15

7.2.5.

Nosacījumi kvalifikācijas iegūšanai

19

7.2.6.

Studiju programmas studentu pētnieciskais darbs

19

8.

Studiju programmas pašnovērtējums

21

8.1.

Studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” salīdzinājums ar 2002.g. 16. maijā apstiprināto profesijas standartu „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”

21

8.2.

Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijā līdzīgām studiju programmām

27

8.2.1

BSA augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” un Liepājas Universitātes studiju programmas „Tūrisma vadība” salīdzinājums

27

8.2.2.

BSA augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” un SIA "Biznesa augstskola Turība" studiju programmas „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” salīdzinājums

30

8.3.

Studiju programmas salīdzinājums ar ES līdzīgām studiju
programmām

33

8.3.1.

BSA augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” un Štralzundas augstskolas „Atpūtas un izklaides menedžments” salīdzinājums

34

8.3.2.

BSA augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība ”un AMERICANOS COLLEGE (Kipra, Nicosia) “Travel and Tourism Management” salīdzinājums

37

9.

Studiju programmas īstenošana

40

9.1.

Studiju metodes un formas

40

9.2.

Studentu zināšanu novērtēšana

43

9.3.

Imatrikulācijas noteikumi

44

9.4.

Studiju programmas vadība

45

9.5.

Studējošo skaits programmā

45

9.6.

Studiju programmas audits

46

9.7.

Studentu aptauja un tās analīze

47

9.8.

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

49

10.

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

49

10.1.

BSA augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” akadēmiskā personāla saraksts

49

10.2.

Studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” akadēmiskā personāla nodrošinājums (skaitliskais sastāvs un kvalifikācija)

54

10.3.

Studiju programmas akadēmiskā personāla zinātniskās darbības virzieni

55

10.4.

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

55

11.

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām BSA

56

12.

Studiju programmas finansēšanas avoti

57

13.

Materiāli tehniskā bāze

57

13.1.

BSA studiju procesā izmantotā elektroniskā aparatūra

57

13.2.

BSA telpu raksturojums

58

13.3.

BSA CBS bibliotēka

60

13.4.

Studiju programmas informatīvā bāze

63

14.

Ārējie sakari

63

15.

Studiju programmas attīstības plāns

64

15.1.

Programmas SVID analīze

66

15.2.

Programmas satura, studiju formas un metožu attīstības virzieni

67

15.3.

Akadēmiskā personāla attīstības iespējas

68

15.4.

Materiāli tehniskās bāzes attīstība

69

15.5.

Studentu skaitliskā attīstība

69

16.

Kopsavilkums

70

Pielikumi

Pielikums Nr.1. Pieteicēja garantija

Pielikums Nr.2. Atsauksmes par studiju programmu

Pielikums Nr.3. Pētījuma rezultāti. Projekts Tempus Joint European Project „Baltijas MICE – tūrisma apmācības centra veidošana” (Baltic MICE-Tourism Training Center) JEP-27137-2006

Pielikums Nr.4. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība ”

mācību plāns (pilna un nepilna laika)

Pielikums Nr.5. Studiju kursu apraksti

Pielikums Nr.6. Akadēmiskā personāla CV

Pielikums Nr.7. Akadēmiskā personāla publikācijas un piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un cita veida konferencēs (2003.g.-2009.g.). Akadēmiskā personāla līdzdalība projektos

Pielikums Nr.8. SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija” budžeta sadalījums un izlietojums 2008.gadā

Pielikums Nr.9. Grāmatu fonda sastāvs un struktūra

Pielikums Nr.10. Ārējie sakari

Pielikums Nr.11. Prakses organizēšanas sadarbības līguma paraugs

Pielikums Nr.12. Diploms un diploma pielikums

Pielikums Nr.13. Citi dokumenti.

Izraksts no BSA Senāta protokola

BSA akreditācijas lapas kopija

LicenceСкачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  ... āde Amats No 2008 Baltijas Starptautiskā akadēmija lektore 2006-2008 Baltijas Starptautiskā akadēmija asistente Studiju kursi ... .12.2011. 6.2. Papildinformācijas avoti: BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Akadēmiskās Informācijas Centrs Lomonosova iel ...
 2. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... studiju programmu: Baltijas Starptautiskā akadēmija Rīga, Lomonosova ielā 4, Baltijas Starptautiskā akadēmija Daugavpils filiāle ... dim SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” docents 2005 – 2009 SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” lektors pieredze ...
 3. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  ... ju Curriculum Vitae .............................................179 BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA БалтийскАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ BALTIC ... Prakse Diplomdarbs Prakse Diplomdarbs Baltijas Starptautiskā akadēmija un Bredfordas universitātes ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma

  Документ
  ... laboratorijas darbi, kursa projects Baltijas Starptautiskā Akadēmija Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma ... laboratorijas darbi, kursa projekts Baltijas Starptautiskā Akadēmija Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma ...
 5. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  ... diploma pielikuma paraugs 165.lpp BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA балтийскаямеждународная aкадемия BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY ... „Eiropas studijas” Iesniedzēja nosaukums: Baltijas Starptautiskā akadēmija Iesniedzēja juridiskā adrese: Lomonosova ...

Другие похожие документы..