Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень № 12

нових надходжень літератури

у грудні 2010 року

м. Дніпропетровськ

0Загальний відділ

0

Б48

Березюк, Нина Михайловна

К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930) / Н. М. Березюк. – Х. : Тимченко, 2010. – 320 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Б59

Бібліотеки ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ 22-23.04.2010 / Ред. кол.: В. А. Ільганаєва, Т. А. Колєснікова, Н. С. Хорошилова; Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2010. – 132 c. – К 80-летию образ. ун-та и б-ки. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д50

Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності 1841-2008 / За заг. ред. А. П. Коцура, В. П. Коцура, Н. В. Терес. – К.; Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. – 688 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 131 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

Т35

Теремко, Василь Іванович

Видавничий маркетинг : Навч. посіб. / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 272 c. – (Альма-матер). – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Т66

Третій національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ : Збірка робіт переможців конкурсу: Журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 лист. 2008 р. по 30 жовтня 2009 р. – К., 2009. – 140 c. : ілюстр. + CD. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

У45

Україна. Наука і культура : Щорічник. Вип. 35 / Гол. ред. ради

Шпак А.; НАН України; Тов-во ";Знання"; України. – К., 2009. – 432 c. – 45 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004 - Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.43

Г74

Гофман, Владимир

DELPHI 6 / В. Гофман, А. Хомоненко. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2001. – 1152 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

Д20

Дарахвелидзе, Петр

Программирование в Delphi 7. : Для программистов / П. Дарахвелидзе, Е. Марков. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2003. – 784 c. – (Мастер программ). – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.4

Д93

Дьяконов, Владимир Павлович

MATLAB 6.5 SP1/7/7SP1 + Simulink 5/6. Работа с изображениями и видеопотоками / В. П. Дьяконов. – М. : Солон-Пресс, 2005. – 400 c. –

(Б-ка профессионала). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.738

И73

ИНТЕРНЕТ: Практическая энциклопедия от ComputerBild. – С.Пб. : Наука и Техника, 2010. – 528 c. : ил. + DVD. – (Избр. ComputerBild). – 171 грн. 67 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

К36

Керман, Митчел

Программирование и отладка в Delphi : Учеб. курс / М. Керман ; Пер.с англ. А. Г. Сысонюка. – М. : Изд. Дом Вильямс, 2003. – 672 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

Л55

Либерти, Джесс

Освой самостоятельно С++. 10 минут на урок / Д. Либерти ; Пер.с англ. Я. К. Шмидского. – 2-е изд. – М. : Изд. Дом Вильямс, 2004. –

352 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

Л86

Лутц, Марк

Изучаем Python / М. Лутц. – 3-е изд. – М.; С.Пб. : Символ-Плюс, 2009. – 848 c. : ил. – (Эффективное объектно-ориентированное программирование). – 355 грн. 37 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

004.738

М15

Макарова, Маріана Володимирівна

Ефективність застосування мережних технологій в компаніях : Монографія / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.382

М23

Мансфельд, Годехард

Аппаратные средства ПК. Секреты и советы : Пер. с нем. /

Г. Мансфельд, Й. Эркамп, Ш. Дралле. – М. : Восточная Книжная Компания, 1997. – 192 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.056

О-75

Основы криптографии : Учеб. пособ. для студ. ВУЗОВ /

А. П. Алферов, А. С. Кузьмин и др. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Гелиос АРВ, 2005. – 480 c. : ил. – 138 грн. 86 к.

Кільк. прим.: 5 (КПМ. – 5)

004.451

П35

Питтс, Девид

Red Hat Linux. Энциклопедия пользователя : Пер. с англ. / Д. Питтс. – К. : Изд-во ДиаСофт, 1999. – 464 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.451

С60

Солдатов, Вячеслав Петрович

Програмирование драйверов Windows / В. П. Солдатов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Бином, 2006. – 576 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.896

Т36

Тесля, Юрий Николаевич

Введение в информатику природы : Монография / Ю. Н. Тесля. – К. : Маклаут, 2010. – 255 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1 - Філософія. Психологія

1

А13

Абдула, Андрій Іванович

Раціональність як соціокультурний феномен : Дис. ... канд. філос.наук: 09.00.03 / А. І. Абдула. – Кривий Ріг, 2009. – 187 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Г51

Гірник, Андрій Миколайович

Основи конфліктології : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. М. Гірник. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2010. – 222 c. – Реком. МОНУ. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Вісник. Т. 18, № 9/2 : Серія: Філософія. Соціологія. Політологія:

Вип. 20(2) / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара ; Гол. ред. ради М. В. Поляков. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. –

334 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

С69

Соціологія у (пост)сучасності : Зб. тез та доп. Міжнар. наук. конф. студ. і аспірантів, 15-16 квітня 2010, м. Харків. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 233 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф35

Федюк, Вікторія Юріївна

Концепція ";духу народності"; в історіософії Микола Костомарова : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / В. Ю. Федюк. – Д., 2009. – 221 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

159.9 - Психологія

15(075.8)

А73

Ануфрієва, Наталія Михайлівна

Соціальна психологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2009. – 216 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 5 (УБП. – 5)

15

Б82

Боришевський, Мирослав Йосипович

Дорога до себе. Від основ суб'єктності до вершин духовності : Монографія / М. Й. Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 416 c. – (Монограф). – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

В58

Власова, Олена Іванівна

Соціальна психологія організацій та управління : Підруч. для студ. ВНЗ / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. –

398 c. – Затв. МОНУ. – 89 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г31

Геллер, Ури

Моя история; Эффект Геллера / У. Геллер, Г. Плэйфайр ; Пер.с англ. В. И. Толстого. – М. : Соваминко, 1991. – 576 c. : ил. –

Книга- перевертыш. – 12 грн., 21 руб.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15

З-13

Завалова, Наталья Дмитриевна

Образ в системе психической регуляции деятельности / Н. Д. Завалова, Б. Ф. Ломов, В. А. Пономаренко ; Ин-т психологии АН СССР. – М. : Наука, 1986. – 175 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

15

К14

Казанская, Валентина Георгиевна

Подросток: Трудности взросления. Книга для психологов, педагогов, родителей. / В. Г. Казанская. – 2-е изд., доп. – С.Пб. : Питер, 2008. –

283 c. : ил. – (Практическая психология). – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

К95

Кутішенко, Валентина Петрівна

Вікова та педагогічна психологія (Курс лекцій) : Навч. посіб. для ВНЗ / В. П. Кутішенко. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 128 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

К95

Кутішенко, Валентина Петрівна

Психологія розвитку та вікова психологія. Практикум : Навч. посіб. для ВНЗ / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. – К. : Каравела, 2009. –

448 c. – Реком. МОНУ. – 62 грн.

Кільк. прим.: 5 (УБП. – 5)

1МИ

Л12

Лабиринты одиночества : Сб. ст.: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. – М. : Прогресс, 1989. – 624 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

155.5

Н84

Носенко, Элеонора Львовна

Эмоциональное состояние и речь : Монография / Э. Л. Носенко. – К. : Вища школа, 1981. – 194 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

15(075.8)

О-75

Основы военной психологии и педагогики : Учеб. пособ / Под. ред.

А. В. Барабанщикова и Н. Ф. Феденко. – 2-е изд., перераб. – М. : Воениздат, 1981. – 366 c. : ил. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

П44

Подоляк, Людмила Григорівна

Психологія вищої школи. Практикум : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 336 c. – (Вища освіта в Україні). – 54 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

15(075.8)

Р31

Ребуха, Лілія З.

Психологічна експертиза:технологія та процедура проведення : Навч. посіб. / Л. З. Ребуха. – Т. : Екон. думка, 2008. – 128 c. – 15 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

Т41

Тимофієва, Марина Пилипівна

Психологія здоров'я : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. П. Тимофієва,

О. В. Двіжона. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 54 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б5. – 1)

15

Ф88

Фридланд, Л.

То, чего не должно быть. Записки врача о половых страданиях / Л. Фридланд. – Репринт. воспроизв. изд. 1928 г. – Рига : Спридитис, 1990. – 216 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

К66

Коранъ / Пер.с араб. Г. С. Саблукова. – Б.м. : Б.и., 1993. – 495 c. – Текст на рус. и араб. яз. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М14

Майбутнє богослов'я в Україні : Матер. 1 Всес. конф. 19-20 лист.

2009 р. / Літ. ред. В. Ниркова; Ін-т релігійних наук св. Томи Аквінського. – К. : ФОП Романюк М. Г., 2009. – 180 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

2

М70

Мицик, Юрій

За віру православну! / Ю. Мицик. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Слово, 2009. – 416 c. – 57 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П17

Папюс

Практическая магия = Papus - ";Magie pratique"; : Черная и белая. Ч. 1 / Папюс ; Пер.А. В. Трояновскаго. – Репринт. изд. 1913. – Бишкек :

Изд-во ";Адабият";, 1992. – 304 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П17

Папюс

Практическая магия = Papus - ";Magie pratique"; : Черная и белая. Ч. 2 / Папюс ; Пер.А. В. Трояновскаго. – Репринт. изд. 1913. – Бишкек :

Изд-во ";Адабият";, 1992. – 398 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П71

Предсказательное ТАРО или ключ всякого рода карточных гаданий / Сост. док. Папюсъ ; Пер.с фр. и ред. А. В. Трояновского. – Репринт. изд. 1912 г. – М. : МКПШП ";Извор";, 1991. – 246 c. : ил. – (Книга тайн и тайны книги). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 - Суспільні науки. Статистика. Політика.

Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 - Демографія. Соціологія. Статистика

31(075.8)

Е71

Ерина, Антонина Михайловна

Теория статистики : Практикум: Учеб. пособ. / А. М. Ерина,

З. О. Пальян. – 6-е изд., стер. – К. : Знання, 2008. – 267 c. – (Высшее образование ХХ1 века). – 38 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)

311

П39

Плошко, Борис Герасимович

История статистики : Учеб. пособ. для вузов / Б. Г. Плошко,

И. И. Елисеева. – М. : Фин. и стат., 1990. – 295 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 4, Б4. – 4, Чз2. – 2)

311(477)

С78

Статистичний щорічник України за 2008 рік / За ред. О. Г. Осауленка; Держкомстат України. – К. : ДП ";Інформ.-аналіт. агентство";, 2009. –

566 c. – 298 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

32 - Політика

32(075.8)

Б35

Бебик, Валерій Михайлович

Політологія. Наука і навчальна дисципліна : Підруч. для студ. ВНЗ /

В. М. Бебик. – К. : Каравела, 2009. – 496 c. – (Українська книга). –

Затв. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

327

Г62

Голуб, Наталія Володимирівна

Україна та міжнародні організації : Інформ.-довід. вид. / Н. В. Голуб, П. А. Клімкін. – К. : Кондор, 2010. – 182 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Г95

Гурічева, Ольга Олександрівна

Громадсько-політичні об'єднання як суб'єкти політичної нормотворчості : Дис. ...канд. політ. наук: 23.00.02 / О. О. Гурічева. – Д., 2009. – 204 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

327(540)

К30

Кауль, Т. Н.

Индия и Азия : Пер. с англ. / Т. Н. Кауль. – М. : Прогресс, 1989. –

240 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

32(477)(075.8)

К66

Кордон, Микола Володимирович

Європейська та Євроатлантична інтеграція України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. –

172 c. – Реком. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Л44

Лендьел, Мирослава Олександрівна

Розширення та політика сусідства Європейського Союзу :

Навч.-метод. посіб. та матер. до курсу / М. О. Лендьел. – Ужгород :

ВД ";Мистецька лінія";, 2008. – 284 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

М33

Матвєєв, С. А.

Політологія : Навч. посіб. / С. А. Матвєєв, Л. С. Буланенко. – Х. : Одіссей, 2008. – 272 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

32(477)

М69

Михайлова, Анна Сергіївна

Політичне моделювання як інформаційно-аналітична технологія ( На прикладі етноконфесійних відносин у Криму) : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / А. С. Михайлова. – Севастополь, 2009. – 497 c.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

П50

Політологічні читання : Укр.-канадський щоквартальник. №2 /

Гол. ред. Ю. Прилюк, Б. Кравченко. – К. : Ред. щокварт. ";Політологічні читання";, 1994. – 288 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(520)

Т62

Тосака, Дзюн

Японская идеология / Д. Тосака ; Пер. с яп. Л. Ш. Шахназаровой. – М. : Прогресс, 1982. – 250 c. – 7 грн., 1 руб.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

32(477)

Ш32

Шачковська, Любов Сергіївна

Електоральна формула як чинник структурування партійної системи сучасної України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

Л. С. Шачковська. – Умань, 2009. – 184 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

33с6

Б19

Бакаев, А. А.

Имитационные методы и модели исследования материальных потоков логистических систем / А. А. Бакаев, В. И. Гриценко, И. С. Сакунова. – К. : Логос, 2009. – 210 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Б75

Бодюк, Адам Васильович

Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності : Монографія / А. В. Бодюк. – К. : Кондор, 2009. – 356 c. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

В48

Вінніков, Олександр Юрійович

Реформа оподаткування благодійної діяльності в Україні /

О. Ю. Вінніков, М. В. Лациба ; Укр. незалежний центр політ. дослід. – К. : Агентство ";Україна";, 2010. – 112 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

В75

Воробьев, Юрий Николаевич

Межбюджетные отношения в Украине : Монография /

Ю. Н. Воробьев, И. В. Усков. – Симф. : ИТ ";Ариал";, 2010. – 276 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Г54

Гліненко, Лариса Костянтинівна

Стратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України : Монографія / Л. К. Гліненко. – Л. : Новий Світ - 2000, 2009. – 776 c. –

96 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Вісник. Т. 18, № 10/2 : Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини: Вип. 2 / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара ; Гол. ред. ради М. В. Поляков. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2010. – 124 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

33(075.8)

Е45

Економіко-математичне моделювання : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

За ред. О. Т. Іващука. – Т. : ТНЕУ, 2008. – 704 c. – Реком. МОНУ. –

87 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

З-91

Зубар, Надія Миколайович

Логістика у ресторанному господарстві : Навч. посіб. для студ ВНЗ / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 312 c. – Реком. МОНУ. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Л69

Логістика: теорія та практика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко та ін. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

М36

Мацибора, Віктор Іванович

Економіка підприємства : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 5 (УБП. – 5)

3КП1

М42

Медведев, Рой

Н. С. Хрущев. Политическая биография / Р. Медведев. – М. : Книга, 1990. – 268 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

3КП1

М42

Медведев, Рой Александрович

Они окружали Сталина / Р. А. Медведев. – М. : Политиздат, 1990. – 351 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

33(510)

Р69

Романюк, Валерий Яковлевич

Красные иероглифы : Очерки о перестройке в экономике Китая /

В. Я. Романюк. – М. : Политиздат, 1989. – 303 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33с6

С22

Сахно, Євгеній Юрійович

Менеджмент сервісу: теорія та практика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(477)

Ф79

Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наук. праць.

№ 7-8 (110-111) / Наук. ред. І. Г. Манцуров. – К. : Наук.-дослід. екон.

ін-т, 2010. – 174+168 c. – 159 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(477)

Ф79

Формування ринкової економіки в Україні : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації: Зб. наук. праць. Вип. 21 / Відп. ред.С. М. Панчишин. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 474 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

А31

Административне судочинство : Підруч. для студ. ВНЗ / За заг. ред.

Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2009. – 256 c. – Затв. МОНУ. –

52 грн.80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

А31

Адміністративне право України : Підруч. для студ. ВНЗ / За заг. ред.

Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2009. – 480 c. – Затв. МОНУ. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

А43

Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України : Матер. наук.-практ. конф., К., 24 серпня 2010 р. – К. : Видавець О. С. Ліпкан, 2010. – 76 c. – (Імперативи розвитку юрид. та безпекової науки). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

А47

Алексеев, Сергей Сергеевич

Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху / С. С. Алексеев. – М. : Норма, 1998. –

416 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б39

Безвізова Європа для країн східного партнерства: шляхи досягнення / Авт. дослід.: А. Пол, О. Сушко, А. Штіглмайєр: Міжнар. фонд ";Відродження"; ; Пер.Л. Левандовська. – К. : ТОВ ";Вістка";, 2010. –

124 c. – Книга-переверт. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34(075.8)

Б82

Борідько, О. А.

Судове зброєзнавство : Навч.-практ. посіб. / О. А. Борідько,

В. В. Логінова, К. В. Парасочкіна. – К. : Юстініан, 2009. – 88 c. –

37 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В48

Вінник, Оксана Мар'янівна

Науково-практичний коментар Закону України ";Про оренду державного та комунального майна"; / О. М. Вінник. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 350 c. – (Бюл. законодавства і юрид. практики України

№ 10 / 2010). – 36 грн. 68 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В54

Вітка, Юлія Володимирівна

Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу : Монографія / Ю. В. Вітка. – К. : ТОВ ";ВПК Експрес-Поліграф";, 2010. – 220 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г75

Гражданский кодекс Украины : По сост. на 1 янв. 2007 г. с изм. – Х. : Одиссей, 2007. – 400 c. – (Законы Украины). – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г87

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком / М. Лациба, О. Хмара, О. Орловський: УНЦПД. – К. : Агенство Україна, 2010. – 96 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Д43

Дзяд, О. В.

Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : Навч. посіб. / О. В. Дзяд, О. М. Рудік ; За заг. ред. М. Бойцуна,

І. Грицяка, Я. Мудрого та ін.; ДНУ ім. О. Гончара. – К. : Міленіум, 2009. – 668 c. – (Б-ка держ. службовця у галузі європ. інтеграції). –

40 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34

Д70

Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : Узагальнення судової практики Міжнар. благод.орг. ";Екологія-Право-Людина"; / За заг. ред. О. В. Кравченко ; Пер.Г. І. Хомченко. – Л. :

МБО ";Екологія-Право-Людина";, 2010. – 144 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(076)

Е45

Експертизи у судовій практиці : Наук.-практ. посіб. / За заг. ред.

В. Г. Гончаренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 c. – 78 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19

Закон України Про судоустрій і статус суддів";, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 455 c. – (Бюл. законодавста і юрид. Практики

№ 9/2010). – 36 грн. 68 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 2 / 2009. – К. : НАДУ, 2009. – 248 c. – 54 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1 / 2010. – К. : НАДУ, 2010. – 275 c. – 54 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К12

Кагановська, Тетяна Євгенівна

Кадрове забезпечення державного управління в Україні : Монографія / Т. Є. Кагановська. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 362 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К43

Киричко, Василь Миколайович

Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судової практиці : Наук.-практ. коментар /

В. М. Киричко, О. І. Перепелиця ; За заг. ред. В. Я. Тація. – Х. : Право, 2010. – 784 c. – 144 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Господарський кодекс України : Прийн. ВР України 16.01.2003: Офіц. текст зі змін. та допов. станом на 21.06.10. – К. : ФОРУМ, 2010. – 262 c. – (Кодекси України, № 7/ 2010). – 68 грн. 58 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Цивільний кодекс України : Прийн. ВР України 16.01.2003: Офіц.текст зі змін. та доп. станом 01.09.10 р. Кн. 1 - 4. – К. : ФОРУМ, 2010. – 243 c. – (Кодекси України. № 9 / 2010). – 68 грн. 58 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К63

Коментований переклад Візового Кодексу Європейського Союзу : Інформ.-аналітичне вид. / Наук. коорд. О. Сушко ;

Пер. Л. Левандовська. – К. : ТОВ ";Вістка";, 2010. – 160 c. – Гром. ініціатива ";Європа без бар'єрів";. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

К65

Конституция Украины : С изм. от 08.12.2004. – Х. : Одиссей, 2007. – 64 c. – (Законы Украины). – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

34

Л25

Ларин, Александр Михайлович

Презумпция невиновности / А. М. Ларин. – М. : Наука, 1982. – 151 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(076)

Л37

Левківський, Богдан Казимирович

Юридична етика та деонтологія : Навч.-метод. посіб. /

Б. К. Левківський. – К. : СПД Юсип'юк В. Д., 2009. – 126 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

34

М13

Мазур, Тамара Вікторівна

Система гарантування вкладів фізичних осіб у банках: сучасний стан і перспективи розвитку : Монографія / Т. В. Мазур. – К. : ВПЦ ";Київський ун-т";, 2010. – 198 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М54

Методологические проблемы правоведения / Отв. ред.

М. Н. Марченко. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 176 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-72

Осауленко, Олександр Іванович

Історія вчень про державу і право : Посіб. для підготовки до іспитів / О. І. Осауленко, А. О. Осауленко, В. К. Гіжевський. – К. : Видавець Ліпкан О, С., 2010. – 196 c. – (Студент ХХ1 століття). – Реком. МОНУ. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-75

Основи правознавства України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська та ін. – 7-ме вид., допов. та перероб. – Х. : Одіссей, 2007. – 440 c. – Реком. МОНУ. –

32 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

34(075.8)

О-75

Основы правоведения Украины : Учеб. пособ.: Пер.с укр. яз. /

С. В. Кивалов, П. П. Музыченко, Н. Н. Крестовская. – Х. : Одиссей, 2009. – 472 c. – Реком. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

34

П66

Поширення та надання екологічної інформації: правові аспекти : Посіб. для держ. службовців / За заг. ред. А. Петріва. – Л. :

МБО ";Екологія-Право-Людина";, 2010. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68

Правове письмо : Навч.-метод. матер. / За ред. Р. О. Стефанчука. – К. : СПД Юсип'юк В. Д., 2009. – 230 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

34(075.8)

Р70

Ромовська, Зорислава Василівна

Українське цивільне право. Спадкове право. Акад. курс : Підручник / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 264 c. – 46 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С18

Сандаровский, Константин Константинович

Международное таможенное право : Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. ";Правоведение"; / К. К. Сандаровский. – 3-е изд., стер. – К. : Знання, 2002. – 461 c. – (Высшее образование ХХ1 века). – Допущ. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 5 (УБП. – 5)

34

С47

Следственные действия. Криминалистические рекомендации.Типовые образцы документов / Под ред. В. А. Образцова. – М. : Юристъ, 1999. – 501 c. – (Б-ка следователя). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ю70

Юридична дидактика : Посіб. із викл. права та юрид. дисц. / За ред.

Р. О. Стефанчука. – К. : СПД Юсип'юк, 2009. – 191 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

34

Я66

Янчук, Артем Олександрович

Теоретичні засади референдумного процесу в Україні : Монографія / А. О. Янчук. – К. : Вид.-полігр. центр ";Київський ун-т";, 2010. – 207 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

35 - Державне адміністративне управління. Військова справа

355

К49

Клименко, Олександр Петрович

Крізь вогонь і сльози = Through the Fire and Tears : Альбом / О. П. Клименко. – К. : Прес-КІТ, 2009. – 320 c. : ілюстр. – За програмою ";Українська книга";. – 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36 - Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36(03)

Т49

Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів. – К., 2010. –

20 c. – USAID Проект розвитку ринків капіталу. – 3 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 5, ВЧЗ. – 1, ЧзП. – 1)

37 - Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378(075.8)

А67

Аніловська, Ганна Ярославівна

Університетська освіта : Навч. посіб. / Г. Я. Аніловська,

Н. С. Марушко. – Л. : Магнолія 2006, 2009. – 370 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 66 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

А72

Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала ХХ в. / Гл. ред. В. Д. Шадриков; Акад. пед. наук СССР. – М. : Педагогика, 1990. – 608 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 6, Б5. – 1, УБГ. – 1)

37

З-33

Запорізька державна інженерна академія

Гуманітарний вісник : Зб. наук. праць. Вип. 41 / Запорізька державна інженерна академія ; Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2010. – 253 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(03)

К90

Кулинич, Наталя Вікторівна

Сценарії свят : Вірші, пісні, фольклорний матеріал. Розробки творчих занять. Методичні поради / Н. В. Кулинич, Л. В. Савченко. – Х. : Вид. група ";Основа";, 2009. – 271 c. – Енциклопедія дитячого свята: За програмою ";Українська книга";. – 30 грн. 34 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н33

Натанзон, Этя Шулимовна

Приемы педагогического воздействия : Учеб. пособ. для студ. пед. вузов / Э. Ш. Натанзон. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1972. – 215 c. – 51 к.; 6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

37(075.8)

П54

Полякова, Ольга Михайлівна

Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Полякова, Г. В. Приходько, Ю. В. Сапарай ; За заг. ред. О. М. Полякової. – Суми : Унів. кн., 2009. – 240 c. – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

Р64

Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі:компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект : Метод. посіб. / За ред. Л. В. Тихенко. – Суми : Унів. книга, 2010. – 608 c. – 90 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(520)

Ч-39

Человек и мир в японской культуре : Сб. статей. – М. : Гл. ред. вост.

л-ры изд-ва ";Наука";, 1985. – 280 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

37(075.8)

Ш37

Шевнюк, Олена Леонідівна

Культурологія : Навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2007. – 353 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Реком. МОНУ. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

37(075.8)

Ш39

Шейко, Василь Миколайович

Історія української культури : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – К. : Знання, 2009. – 413 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 - Мова. Мовознавство

4

А84

Арнольд, Ирина Владимировна

Основы научных исслевований в лингвистике : Учеб. пособ. /

И. В. Арнольд. – М. : Высшая школа, 1991. – 140 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)

42

А84

Арнольд, Ирина Владимировна

Стилистика современного английского языка. (Стилистика декодирования) : Учеб. пособ. для фак. и ин-тов иностр. яз. /

И. В. Арнольд. – Л. : Просвещение, 1973. – 303 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 3, УБГ. – 12)

В68

Волощак, Марія Йосипівна

Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання /

М. Й. Волощак. – 3-тє, допов. й доопрац. – К. : Марія Волощак, 2010. – 224 c. – 56 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

В68

Волощак, Марія Йосипівна

Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів / М. Й. Волощак. – К. : Марія Волощак, 2010. – 200 c. –

67 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

491

Г18

Гамкрелидзе, Тамаз Валерианович

Индоевропейский язык и индоевропейцы : Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: Монография. Т. 1 / Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов ; С предисл. Р. О. Якобсона. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1984. – 430 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

491

Г18

Гамкрелидзе, Тамаз Валерианович

Индоевропейский язык и индоевропейцы : Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: Монография. Т. 2 / Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1984. – 1328 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

Г19

Ганжа, Світлана Анатоліївна

Фразеологія епістолярної спадщини : На матер. приватного листування укр. письменників-класиків ХІХ-початку ХХ ст.: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. А. Ганжа. – Д. : Пороги, 2010. – 192 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Г19

Ганжа, Світлана Анатоліївна

Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навч. посіб. для студ. екон. та мат. спец. / С. А. Ганжа, Н. М. Сінкевич. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – 196 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

42

Г60

Голіцинський, Юрій Борисович

Граматика : Зб. вправ: Пер. з рос. / Ю. Б. Голіцинський. – 4-те вид. – К. : А. С. К., 2005. – 544 c. – (Англійська мова для школярів). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

47

З-18

Закалюжний, Мирослав Миколайович

Латинська мова і основи медичної термінології : Підруч. для студ. мед. ВНЗ / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. – Т. : Укрмедкнига, 2004. –

424 c. – Реком. МОЗ України. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

46

И88

Испанская речь латиноамериканцев (Диалоги на обиходно-бытовые темы) : Учеб. пособ. / Отв. ред. Н. М. Фирсова. – Сост. А. С. Волкова и др. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 83 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

К82

Крижанівська, Ольга Іванівна

Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Крижанівська. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2010. – 248 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. –

45 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К82

Крищенко, Татьяна Алимовна

Художественный текст в структуре русского толкового словаря : Дис.. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Т. А. Крищенко. – Д., 2008. – 194 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42

М63

Мірам, Геннадій

Алгоритм перекладу : Вступ. курс з формалізації перекладу / Г. Мірам ; За ред. М. Даймонда. – К. : Трім інтер, 1998. – 176 c. – Англ. мовою. –

6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

491.7

П35

Питання словотвору східно-слов'янських мов : Матер. міжвузів. респуб. наук. конф. / Відп. ред. В. О. Горпинич. – К. : Наукова думка, 1969. – 186 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

П39

Плоткин, Вульф Яковлевич

Строй английского языка : Учеб. пособ. для ин-тов и ф-тов иностр. яз. / В. Я. Плоткин. – М. : Высшая школа, 1989. – 239 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 34 (КСХ. – 5, Чз3. – 2, Чз2. – 2, УБГ. – 25)

Р27

Рахманин, Лев Власович

Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов : Учеб. пособ. для сред. спец. учеб. заведений / Л. В. Рахманин. – 3-е изд., испр. – М. : Высшая школв, 1988. – 239 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

С30

Семеног, Олена Миколаївна

Культура наукової української мови : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 216 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 40 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

С34

Сивак, Микола Васильович

Новий великий німецько-український економічний словник : Близько 80 000 термінів / М. В. Сивак. – К. : УБС НБУ, 2008. – 1515 c. – 250 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

42

С42

Скалкин, Владимир Львович

Обучение диалогической речи ( на матер. англ. яз.) : Пособ. для учителей / В. Л. Скалкин. – К. : Рад. школа, 1989. – 158 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 5, УБГ. – 1)

42

С42

Скалкин, Владимир Львович

Коммуникативные упражнения на английском язык : Пособ. для учителя / В. Л. Скалкин. – М. : Просвещение, 1983. – 128 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4(075.8)

С45

Скребнев, Юрий Максимович

Очерк теории стилистики : Учеб. пособ. для студ. и аспир. филол. спец. / Ю. М. Скребнев. – Горький, 1975. – 175 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

С79

Степкина, Татьяна Николаевна

Аспектуальные средства английского языка (функциональный подход) : Учеб. пособ. / Т. Н. Степкина. – Воронеж : Изд. Воронеж. ун-та, 1980. – 53 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

42

С79

Стефаник, Василь

Кленові листки = Maple Leaves and other Stories / В. Стефаник ; Пер.з укр. М. Ф. Скрипник. – К. : Дніпро, 1988. – 103 c. – Англ. мовою. –

6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45

Українське мовознавство : Респ. міжвідом. наук. зб. Вип. 18 / Відп. ред. О. І. Білодід; Київ. держ. ун-т ім Т. Г. Шевченка. – К. : Либідь, 1991. – 137 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45

Українське мовознавство : Респ. міжвідом. наук. зб. Вип. 19 / Відп. ред. О. І. Білодід; Київ. держ. ун-т ім Т. Г. Шевченка. – К. : Либідь, 1992. – 143 c. – Присв. 120-річчю з дня народж. А. Ю. Кримського. –

5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ю89

Юсип-Якимович, Юлія Василівна

Старослав'янська мова. Модульний курс : Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / Ю. В. Юсип-Якимович, О. В. Шимко. – К. : Знання, 2009. – 279 c. – (Вища освіта ХХ1 ст.). – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502(477)

Г93

Губарець, Василь Васильович

Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект / В. В. Губарець, І. А. Падалка. – К. : Техніка, 2009. – 320 c. – За програмою ";Українська книга";. – 84 грн. 39 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.211

Д33

Денисова, Лариса Васильевна

Редкие и исчезающие растения СССР / Л. В. Денисова,

Л. С. Белоусова. – М. : Лесная пром-сть, 1974. – 152 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

51 - Математика

512(075.8)

А45

Алгебра : Пробний підруч. для 10 кл. шкіл, ліцеїв та гімназій фіз.-мат. профілю / В. Р. Кравчук, В. М. Козира, Я. Ф. Гап'юк та ін. – Т. : Підруч. & посіб., 1997. – 256 c. – Допущ. МОНУ. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

512.64(075.8)

Б81

Боднарчук, Юрій Вікторович

Лінійна алгебра та аналітична геометрія : Посіб. для студ. перших курсів ВНЗ, які навч.за напр. ";Інформатика"; і вивч. дисц. ";Лінійна алгебра та аналітична геометрія / Ю. В. Боднарчук, Б. В. Олійник. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2010. – 175 c. – 56 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

51(075.8)

Г37

Герасимчук, Віктор Семенович

Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах : Невизначений, визначений та невласні інтеграли. Звичайні диферен. рівн. Прикладні задачі: Навч. посіб. для студ. техн. і технол. спец. ВНЗ /

В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2010. – 470 c. – Реком. МОНУ. – 94 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

514

К48

Клетеник, Давид Викторович

Сборник задач по аналитической геометрии : Учеб. пособ. для студ. высших техн. учеб. заведений / Д. В. Клетеник ; Под ред.

Н. В. Ефимова. – 17-е изд. стер. – С.Пб. : Лань, 2010. – 224 c. – (Классическая учеб. лит. по мат.). – 119 грн. 79 к.

Кільк. прим.: 5 (КПМ. – 5)

519.1(075.8)

Т76

Трохимчук, Ростислав Миколайович

Дискретна математика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Р. М. Трохимчук. – К. : Вид. дім ";Професіонал";, 2010. – 528 c. –

Реком. МОНУ. – 76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

52 - Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

523.2

М92

Мухин, Лев Михайлович

В нашей Галактике / Л. М. Мухин. – М. : Мол. гвардия, 1983. – 192 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

53 - Фізика

530.1

К82

Кристи, Роберт

Строение вещества: введение в современную физику / Р. Кристи,

А. Питти ; Пер.с англ. под ред. Ю. М. Широкова. – М. : Наука, 1969. – 596 c. – 2 руб. 77 к., 38 грн.

Кільк. прим.: 33 (Чз2. – 1, УБП. – 27, ВНЛ. – 5)

530.1

К90

Куліков, Дмитро Олександрович

Релятивістські осциляторні моделі з немінімальним включенням взаємодії : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Д. О. Куліков. – Д., 2009. – 110 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.2

Р24

Расщупкіна, Марія Сергіївна

Міжфазні поверхні в процесах кристалізації розплавів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / М. С. Расщупкіна. – Д., 2009. – 168 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.3

Р51

Римар, Олександр Миронович

Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини : Монографія / О. М. Римар. – Л. : Вид-во ЛДУ БЖД, 2010. – 232 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(076)

С13

Савченко, Николай Емельянович

Решение задач по физике : Пособ. для поступ. в вузы /

Н. Е. Савченко. – Минск : Вышейшая школа, 1977. – 240 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, Б3. – 2)

53(060.55)

У33

Ужгородський національний університет

Науковий вісник : Серія Фізика. Вип. 25 / Ужгородський національний університет ; Відп. ред. В. Різак. – Ужгород : Ужгород.нац. ун-т, 2009. – 234 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

54 - Хімія. Кристалографія. Мінералогія

54(075.3)

Б91

Буринская, Нина Николаевна

Химия : 8 класс: Учеб. для ср. общеобраз. шк. / Н. Н. Буринская. –

3-е изд., испр. и доп. – К., Ирпінь : Перун, 1997. – 160 c. –

Утв. МОНУ. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Вісник : Сер. хімічна. Вип. 51 / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Гол. ред. Б. Котур. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 431 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

544.18(075.8)

С85

Стрижак, Петро Євгенович

Квантова хімія : Підруч. для студ. ВНЗ / П. Є. Стрижак. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2009. – 458 c. – Затв. МОНУ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

54(076)

Я77

Ярошенко, Ольга Григорівна

Завдання і вправи з хімії : Навч. посіб. для серед. шкіл /

О. Г. Ярошенко, В. І. Новицька. – 3-тє вид, перероб. й допов. – К. : Станіца, 1998. – 175 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55 -Геологія. Науки про землю

55(03)

Г36

Геологический словарь. Т. 1. А - М / Отв. ред. К. Н. Паффенгольц. – М. : Недра, 1973. – 486 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

55(03)

Г36

Геологический словарь. Т. 2. Н - Я / Отв. ред. К. Н. Паффенгольц. – М. : Недра, 1973. – 456 c. – 5 р. 40 к.; 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

551.482

И46

Ильина, Лиана Львовна

Повесть о великих реках Русской равнины / Л. Л. Ильина,

А. Н. Грахов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 168 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

553.8

К67

Корнилов, Никита Иванович

Ювелирные камни / Н. И. Корнилов, Ю. П. Солодова ; Под. ред.

Н. И. Гинзбурга. – М. : Недра, 1983. – 239 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

553.7

Ф79

Формування мінеральних вод України : Монографія / За ред.

В. М. Шестопалова. – К. : Наук. думка, 2009. – 311 c. – 52 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57 - Біологічні науки в цілому

577.1

Б63

Биохимия человека : В 2-х томах. Т.1. / Р. Марри, Д. Греннер,

П. Мейес, В. Родуэлл ; Пер.с англ. В. В. Борисова, Е. В. Дайниченко. – 21-е изд., перераб. – М. : Мир, 1993. – 384 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

577.1

Б63

Биохимия человека : В 2-х томах. Т.2. / Р. Марри, Д. Греннер,

П. Мейес, В. Родуэлл ; Пер.с англ. М. Д. Гроздовой, Р. Б. Капнер и др. – 21-е изд., перераб. – М. : Мир, 1993. – 415 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

577.1

Б79

Болдырев, Александр Александрович

Введение в биохимию мембран : Учеб. пособ. для биолог. и мед. спец. вузов. Кн. 1. / А. А. Болдырев. – М. : Высш. школа, 1986. – 112 c. – (Биохимия мембран). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

579(07)

Г38

Германов, Николай Иванович

Микробиология : Пособ. для учителей / Н. И. Германов. – М. : Просвещение, 1969. – 227 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

58 - Ботаніка

581.5(477)

Д69

Дорошенко, Катерина Василівна

Екологічні параметри ценопопуляцій весняних ефемероїдів фагетальних біогеоценозів та їх індикаційне значення (на прикладі північно-західного Поділля) : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 /

К. В. Дорошенко. – Л., 2009. – 266 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

582.711

Ч-49

Чернікова, Ольга Вадимівна

Еколого-біологічні показники стійкості рослин роду Spiraea L. в техногенних умовах Степового Придніпров'я (в межах м. Дніпропетровська) : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / О. В. Чернікова. – Д., 2009. – 187 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

59 - Зоологія

598.2

Г56

Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра : Монографія /

А. А. Бокотей, Н. В. Дзюбенко, І. М. Горбань та ін. – Л. : ПП ";Колір ПРО Сервіс";, 2010. – 400 c. : ілюстр. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

59

Ж71

Жизнь животных : В 6-ти томах. Т. 3. Беспозвоночные / Под ред.

Л. А. Зенкевича. – М. : Просвещение, 1969. – 576 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 1, ВНЛ. – 2, УБГ. – 4)

59

Ж71

Жизнь животных : В 6-ти томах. Т. 4 Ч. 1. Рыбы / Под ред.

Т. С. Расса. – М. : Просвещение, 1971. – 654 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 1, ВНЛ. – 2, УБГ. – 3)

59

Ж71

Жизнь животных : В 6-ти томах. Т. 6. Млекопитающие, или звери / Под ред. С. П. Наумова и А. П. Кузякина. – М. : Просвещение, 1971. – 654 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 1, УБГ. – 6)

595.768(477)

З-26

Заморока, Андрій Михайлович

Екологічні особливості ентомокомплексів жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах північно-східного макросхилу Українських Карпат : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 /

А. М. Заморока. – Івано-Франківськ, 2009. – 209 c. + Автореф.. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

598.2

Л81

Лошаков, Алексей Сергеевич

Птицы живут на земле / А. С. Лошаков. – Д. : Промінь, 1980. – : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

591.5

Ш73

Шмидт, Кнут

Размеры животных: почему они так важны ? / К. Шмидт ; Пер.с англ. В. Ф. Куликова, И. И. Полетаевой. – М. : Мир, 1987. – 259 c. :ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

591.51

Ш78

Шовен, Р.

Поведение животных / Р. Шовен ; Пер.с фр. Л. С. Бондарчука и

З. А. Зориной. – М. : Мир, 1972. – 487 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

61 - Медичні науки

616.381

А45

Алгоритми діагностики і лікування хворих з гострою патологією органів черевної порожнини : Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. закладів ІІІ-ІV рівня акредитації / О. Л. Ткачук, Р. П. Герич,

М. Г. Шевчук та ін. – Івано-Франківськ : СІМИК, 2010. – 184 c. –

Реком. МОНУ. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.89

А89

Аряев, Леонид Николаевич

Религиозная психопатология : Монография / Л. Н. Аряев. – О. : Одесский мед. ун-т, 2009. – 310 c. – 215 грн.83 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

613.2

Г46

Гигиена питания / Кол. авт.: В. Д. Ванханен,П. Н. Майструк,

А. И. Столмакова и др. – К. : Здоров'я, 1980. – 304 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.84

Г79

Грегг, Джеймс

Опыты со зрением в школе и дома / Д. Грегг ; Пер.с англ.

А. И. Когана. – М. : Мир, 1970. – 198 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

612.3(075.8)

З-91

Зубар, Надія Миколаївна

Основи фізіології та гігієни харчування : Підруч. для студ. ВНЗ /

Н. М. Зубар. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 336 c. – Затв. МОНУ. –

78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

613

К70

Корчак, Галина Ивановна

Практика гигиены рук / Г. И. Корчак, Н. С. Морозова. – К. :

Ника-центр, 2010. – 112 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.33

Л44

Лембрик, Ірина Степанівна

Синдром функціональної диспепсії у дітей : Навч.-метод. посіб. /

І. С. Лембрик. – Івано-Франківськ : Вид-во Третяк І. Я., 2010. – 148 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

613(075.8)

М69

Міхеєнко, Олександр Іванович

Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини : Навч. посіб. для ВНЗ / О. І. Міхеєнко. – Суми : Унів.. кн., 2009. – 400 c. –

Реком. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.31(075.8)

С81

Стоматологія : Курс лекцій; Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. 4 рівня та лікарів-інтернів / За ред. М. М. Рожка. –

Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2010. – 550 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

611.1(075.8)

Ш37

Шевченко, Олена Олександрівна

Функціональна анатомія серцево-судиннної системи : Навч. посіб. для студ. мед. навч. закл.4 рівня акред. / О. О. Шевченко. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – 183 c. – 37 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

613.2

Ш44

Шелтон, Герберт

Голодание и здоровье / Г. Шелтон. – М. : Грэгори-Пэйдж, 1996. –

205 c. – (Секреты здоровья). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.31

Ш62

Шинування та безпосереднє протезування при захворюваннях пародонта : Навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. / М. Н. Воляк, З. Р. Ожоган, О. І. Бульбак та ін. – Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2010. – 104 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62 Машинобудування. Техніка в цілому

629.73

Б40

Безопасность и надежность технических систем : Учеб. пособ. для вузов / Л. Н. Александровская, И. З. Аронов, В. И. Круглов и др. – М. : Логос, 2008. – 376 c. : ил. – (Новая университетская библиотека). –

147 грн. 47 к.

Кільк. прим.: 5 (ФТФ. – 5)

621.382

Б95

Быстров, Юрий Александрович

Электронные приборы для отображения информации / Ю. А. Быстров, И. И. Литвак, Г. М. Персианов. – М. : Радио и связь, 1985. – 240 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.395(075.3)

Г63

Гольдштейн, Борис Соломонович

Автоматическая коммутация : Учеб. для студ. образ. учрежд. сред. проф. образ. / Б. С. Гольдштейн, В. А. Соколов. – М. : Изд-ский центр ";Академия";, 2007. – 272 c. – (Среднее проф. образ.). – 178 грн. 86 к.

Кільк. прим.: 5 (ФТФ. – 5)

629.585

Д53

Дмитриев, Владимир Иванович

Советское подводное кораблестроение / В. И. Дмитриев. – М. : Военное изд-во, 1990. – 286 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.5

Д73

Дремлюга, Александр Иванович

Юному судомоделисту / А. И. Дремлюга, Л. П. Дубина. – К. : Рад. школа, 1983. – 168 c. : ил. – (Юному технику). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.313

З-14

Загірняк, Михайло Васильович

Електричні машини : Підруч. для студ. ВНЗ / М. В. Загірняк,

Б. І. Невзлін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2009. – 399 c. – Зат. МОНУ. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

629.5

К26

Карпинский, Анджей

Модели судов из картона / А. Карпинский, С. Смолис ; Пер.с пол.

М. Н. Алексеевой, Е. В. Алексеевой. – Л. : Судостроение, 1989. – 80 c. : ил. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.074

Л55

Лизин, Валерий Товьевич

Проектирование тонкостенных конструкций : Учеб. пособ. для студ. вузов / В. Т. Лизин, В. А. Пяткин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2003. – 448 c. – 100 грн. 58 к.

Кільк. прим.: 5 (ФТФ. – 5)

621.396

О-60

Опадчий, Ю. Ф.

Аналоговая и цифровая электроника (полный курс) : Учеб. для студ ВУЗОВ / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Гудкин, А. И. Гуров ; Под ред.

О. П. Глудкина. – М. : Горячая линия-Телеком, 2007. – 768 c. : ил. –

107 грн. 79 к.

Кільк. прим.: 5 (ФТФ. – 5)

621.3

П16

Паначевний, Борис Іванович

Загальна електротехніка : Підруч. для студ. ВНЗ / Б. І. Паначевний,

Ю. Ф. Свергун. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 296 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)

629.735

Ч-90

Чумак, Павел Иосифович

Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов /

П. И. Чумак, В. Ф. Кривокрысенко. – М. : Патриот, 1991. – 238 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне

господарство

631.42(477)

Б90

Булейко, Алла Андріївна

Екологічні особливості мікроморфологічної організації едафотопів терникових біогеоценозів південного сходу степової зони України : Дис. ... канд. біол наук: 03.00.16 / А. А. Булейко. – Д., 2009. – 310 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

631.465

Г65

Гончар, Наталія Вікторівна

Екологічна роль ензимів у штучних едафотопах Нікопольського марганцеворудного басейну : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 /

Н. В. Гончар. – Д., 2009. – 190 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

635.9

Д40

Дженик, Дж.

Основы садоводства / Д. Дженик ; Под ред. и с предисл.

З. А. Метлецкого ; Пер.с англ. Н. С. Тарасенко. – М. : Колос, 1975. –

544 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(083)(477)

Л43

Лекарственные растения Украины : (Справочник для сборщика и заготовителя) / Д. С. Ивашин, З. Ф. Катина, И. З. Рыбачук и др. –

2-е изд., испр. и доп. – К. : Урожай, 1974. – 360 c. : ил. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(083)

Л43

Лекарственные растения Украины : Справочник для сборщика и заготовителя / Д. С. Ивашин, З. Ф. Катина, И. З. Рыбачук и др. –

2-е изд., испр. и доп. – К. : Урожай, 1975. – 360 c. : ил. – 9 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

64 - Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

641

Р78

Ростовський, Володимир Сергійович

Збірник рецептур / В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська, В. Ф. Пасенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 324 c. – 86 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

661.882(075.8)

П84

Процессы и оборудование производства пигментного диоксида титана сульфатным способом : Учеб. пособ. / Под ред. В. Н. Скомороха. – Суми : Унів. кн., 2008. – 204 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

681 Точна механіка та автоматика

681.5 - Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.51

Т33

Теория автоматического управления : Учеб. для ВУЗОВ / С. Е. Душин, Н. С. Зотов, Д. Х. Имаев и др. Под ред. В. Б. Яковлева. – 3-е изд., стер. – М. : Высшя школа, 2009. – 567 c. – 330 грн. 83 к.

Кільк. прим.: 5 (ФТФ. – 5)

681.7 - Оптична апаратура та прилади

681.7.068

Б41

Бейли, Дэвид

Волоконная оптика: теория и практика : Пер. с англ. Учеб. пособ.. для студ. ВУЗОВ / Д. Бейли, Э. Райт. – М. : КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. – 320 c. – 66 грн. 71 к.

Кільк. прим.: 5 (ФТФ. – 5)

7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

7.03(470+571)

В12

Вагнер, Георгий Карлович

Суздаль : [Очерк-альбом ] / Г. К. Вагнер. – М. : Искусство, 1969. –

139 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7

И23

Иваньо, Иван Васильевич

Очерк развития эстетической мысли / И. В. Иваньо. – М. : Искусство, 1981. – 423 c. – (Эстет. мысль народов СССР). – 2 руб.;9 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

7.03

К47

Классическое искусство Запада : Сб. статей / Отв. ред.

Н. М. Гершензон-Чегодаева. – М. : Наука, 1973. – 341 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

71 - Планування. Планування у межах адіністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

712.253(075.3)

Г72

Гостев, Виктор Федорович

Проектирование садов и парков : Учеб. для техн. / В. Ф. Гостев,

Н. Н. Юскевич. – М. : Стройиздат, 1991. – 340 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

73 - Пластичні мистецтва

73/76(47+57)

Л55

Лидин, Владимир Германович

У художников / В. Г. Лидин. – М. : Искусство, 1972. – 144 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

74 - Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

744

І-62

Інженерна та комп'ютерна графіка : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

За ред. Б. Д. Коваленка. – К. : Каравела, 2008. – 512 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 66 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

745/749(477)

М89

Музей Українського народного декоративного мистецтва = Museum of Ukranian Folk Dekorative Art : Альбом / Упорядкув., написання статей і текстівок - Л. С. Білоус, І. І. Бекетова, А. В. Гассанова та ін. – К. : Мистецтво, 2009. – 352 c. : ілюстр. – За програмою ";Українська книга";. – 487 грн. 84 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

741(075.8)

Р78

Ростовцев, Николай Николаевич

Учебный рисунок : Учеб. пособ. для уч. пед. училищ /

Н. Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 1976. – 287 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75 - Живопис

75.03(479.22)

Б90

Буачидзе, Гастон

Повесть о грузинской живописи. Кн. 1-я. Пиросмани или прогулка оленя / Г. Буачидзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1981. – 294 c. : ил. –

На обложке назв. ";Пиросмани или прогулка оленя";. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75.03

С34

Сидоров, Алексей Алексеевич

Избранные труды. О мастерах зарубежного, русского и советского искусства : Мастера европейского искусствав XV - XX веков. Мастера русской и советской графики / А. А. Сидоров. – М. : Сов. художник, 1985. – 240 c. : ил. – (Б-ка искусствознания). – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

77 - Фотографія, кінематографія та подібні процеси

778.51

З-43

Звезды немого кино : Сб. / Сост. В. Головской; Вступ. ст.

Э. Арнольди. – М. : Искусство, 1968. – 240 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

78 - Музика

784.5

В93

Высоцкий, Владимир Семенович

Стихи и песни : Сборник / В. С. Высоцкий ; Сост. С. В. Мага. – М. : Искусство, 1989. – 254 c. : ил. – Ноты на песни. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

784(477)

І-23

Івасюк, Володимир Михайлович

Музичні твори ( до 60-річчя від дня народження ) : Зібрання вокальних творів / В. М. Івасюк ; Упоряд. О. М. Івасюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 292 c. : ілюстр. – Нотне видання; За програмою ";Українська книга";. – 161 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

П18

Пархоменко, Лю

Кирило Стеценко / Л. Пархоменко. – К. : Музична Україна, 2009. –

392 c. : ілюстр., ноти. – 74 грн. 55 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

Т35

Терещенко, Алла Костянтинівна

Анатолій Солов'яненко. Творчий шлях / А. К. Терещенко ; Добір і упоряд. ілюстр. матер. С. Солов'яненко. – К. : Либідь, 2009. – 352 c. : ілюстр. – (Б-ка Шевченківського комітету). – За програмою ";Українська книга";. – 277 грн.31 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

792.03(38)

К17

Каллистов, Дмитрий Павлович

Античный театр / Д. П. Каллистов. – Ленинград : Искусство, 1970. – 175 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792.028

Н50

Немеровский, Аркадий Борисович

Пластическая выразительность актера : Учеб. пособ. для театр. вузов и ин-тов искусств / А. Б. Немеровский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Искусство, 1988. – 191 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

791,43(540)

С31

Сен Мринал (Инд. кинорежиссер) : Рецензии на фильмы. Очерки о кино. Интервью. Сценарий. Фильмография / Сост. Ю. Ф. Карчагов. – М. : Искусство, 1987. – 208 c. : ил. – (Мастера зарубежного киноискусства). – 208 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8 - Літературознавство

8

А94

Афанасьев, Александр Николаевич

Славянская мифология / А. Н. Афанасьев. – М.; С.Пб. : Эксмо: Мидгард, 2008. – 1520 c. – 176 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Д31

Демська-Будзуляк, Леся

Драма свободи в модернізмі. Пророчі голоси драматургії Лесі Українки : Монографія / Л. Демська-Будзуляк. – К. : Академвидав, 2009. – 184 c. – (Монограф). – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

82.3(4Укр)

Д36

Дерево життя / Упоряд., худ. оформ. - В. Ярош; Відп. за вип.

А. Ковтун. – Вид-во ";Успіх і кар'єра";, 2009. – 224 c. – За програмою ";Українська книга";. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

І-19

Іванишин, Василь Петрович

Нариси з теорії літератури : Навч. посіб. / В. П. Іванишин. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2010. – 253 c. – (Альма-матер). – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К75

Коцюбинська, Михайлина Хомівна

Листи і люди : Роздуми про епістолярну творчість: [Допов. варінт монографії ";Зафіксоване і нетлінне";: Роздуми про епістолярну творчість ] / М. Х. Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 584 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – За програмою ";Українська книга";. –

35 грн. 86 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Н37

Наш Лукаш : У 2-х кн. Кн. 1 / Упоряд. Л. Череватенко. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2009. – 639 c. : ілюстр. – За програмою ";Українська книга";. – 121 грн. 18 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

О-28

Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ века ( Русская и советская литература ) : Тезисы докладов Всес. науч. конф. 11-14 сент. 1989 г.). – Грозный, 1989. – 215 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

О-54

Олійник, Олег Анатольович

Знедолений Ікар : Дещо про особистість поета Анатоля Олійника /

О. А. Олійник. – М. : РИО МАОК, 2010. – 108 c. – Автограф. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П36

Пічугіна, Тетяна Євгенівна

Романна творчість Германа Броха: проблеми поетики : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Т. Є. Пічугіна. – Д., 2009. – 226 c. + Автореф. – Б. ц..

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

П43

Погрібний, Анатолій

Поклик дужого чину : Статті. Портрети. Силуети. Наближення. Публіцистика / А. Погрібний ; Вступ. слово В. Г. Дончика та

П. П. Кононенка. – К. : ВЦ ";Просвіта";, 2009. – 680 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – За програмою ";Українська книга";. –

42 грн. 56 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

П52

Полохова, Наталія Володимирівна

Своєрідність психологізму в художній прозі Є. Гуцала 70-х рр. ХХ ст. : Монографія / Н. В. Полохова. – Кіровоград : Вид-во ПП ";Поліум";, 2010. – 176 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Р88

Русняк, Ірина Євгеніївна

Український фольклор : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Є. Русняк. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2010. – 304 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 48 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С24

Сверстюк, Євген Олександрович

Правда полинова / Є. О. Сверстюк. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2009. – 304 c. : ілюстр. – Книга-переверт укр. та іншими мовами. – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С79

Степаненко, Микола Іванович

Літературний простір ";Щоденників"; Олеся Гончара : Монографія/

М. І. Степаненко. – Полтава : ТОВ ";АСМІ";, 2010. – 528 c. : ілюстр. –

75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С79

Стерьёпулу, Ап. Элени

Введение в сюрреализм / А. Э. Стерьёпулу ; Пер.Левона Акопяна. –

Л. : БаК, 2008. – 144 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

801

Т33

Теория и практика перевода : Респ. межвед. науч. сб. Вип. 9 / Отв. ред. А. И. Чередниченко. – К. : Вища школа, 1983. – 127 c. – 1 руб. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф33

Федоряка, Людмила Діамарівна

Творчі пошуки Томаса Неша-сатирика в культурному контексті англійського Ренесансу : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 /

Л. Д. Федоряка. – Запоріжжя, 2009. – 244 c. – Б.ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Ф57

Фильштинский, Исаак Мойсеевич

История арабской литературы Х - XVIII века / И. М. Фильштинский. – М. : Гл. ред. вост. л-ры, 1991. – 726 c. – (Истории литератур Востока). – 20 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Х52

Хитрова-Бранц, Тетяна Валентинівна

Шекспірівський дискурс в німецькій літературі преромантизму та романтизму: генезис, механізми структурування, провідні конституенти : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Т. В. Хитрова-Бранц. – Запоріжжя, 2009. – 211 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Ч-41

Челышев, Евгений Петрович

Индийская литература вчера и сегодня / Е. П. Челышев. – М. : Худож. л-ра, 1989. – 382 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 1, ЛК. – 1)

8

Ч-49

Чернышев, Владимир Александрович

Пханишварнатх Рену. Бытописатель индийской деревни /

В. А. Чернышев. – М. : Наука, 1990. – 198 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

84 - Художня література

84(4Укр)6

Б24

Баранов, Віктов Ф.

Не вір, не бійся, не проси : Романи / В. Ф. Баранов. – К. : Ярославів Вал, 2008. – 466 c. – 36 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

В52

Вірші = Gedichte / Т. Г. Шевченко, Ф. Шіллер, Л. Українка, Генріх Гейне. – Д. : Січ, 2008. – 241 c. – За програмою ";Українська книга";. –

36 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

В61

Вовк, Віра

Пісня сирени / В. Вовк ; Худож. В.Баччі. – К.; Ріо-де-Женейро : Contraste, 2010. – 55 c. : ілюстр. – Автограф. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г51

Гірник, Павло Миколайович

Посвітається : Поезії / П. М. Гірник ; Передм. М. Слабошпицького. – 2-ге вид., допов. – К. : Унів. вид-во ";Пульсари";, 2009. – 376 c. –

(Б-ка Шевченківського комітету). – 32 грн. 21 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Рос)5

Г58

Гоголь, Микола Васильович

Зібрання творів у семи томах. Т. 4. Повісті / М. В. Гоголь. – К. : Наук. думка, 2009. – 230 c. – За програмою ";Українська книга";. – 18 грн. 15 к.

Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)

84(4Рос)5

Г58

Гоголь, Микола Васильович

Зібрання творів у семи томах. Т. 5. Мертві душі: Поема /

М. В. Гоголь. – К. : Наук. думка, 2009. – 360 c. – За програмою ";Українська книга";. – 31 грн. 32 к.

Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)

84(4Укр)6

Г96

Гусейнов, Григорій

Тіні забутого парку : Малюнки з уяви. Кн. друга / Г. Гусейнов. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2007. – 336 c. – 39 грн. 95 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г96

Гусейнов, Григорій

Тіні забутого парку : Малюнки з уяви. Кн. перша / Г. Гусейнов. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2007. – 336 c. – 39 грн. 95 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д41

Джинсове покоління : Пострадянська л-ра Закарпаття: Альманах прози і поезії / Уклад. М. Рошко. – Мукачево : Карпатська вежа, 2007. –

348 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д75

Дрозд, Володимир Григорович

Листя землі : [Епічний роман] у 2-х кн. Кн. 1 / В. Г. Дрозд ; Упоряд.

І. Жиленко. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2009. –

703 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 40 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)6

З-11

З трудів і днів Максима Рильського : Вірші, поеми, переклади, спогади, документи / Упоряд..:С. А. Гальченко, В. Л. Колесник,

М. Г. Рильський та ін. – К. : А.С.К., 2009. – 656 c. : ілюстр. –

До 115-річчя з дня народж. – 74 грн. 66 к.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)6

З-12

Забаштанський, Володимир Омелянович

І все-таки - стою!.. : Поезії. Перекази / В. О. Забаштанський. – К. : Грамота, 2009. – 672 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – За програмою ";Українська книга";. – 77 грн. 22 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

І-23

Іванченко, Раїса П.

Золоті стремена : Романи / Р. П. Іванченко. – К. : Дніпро, 2009. –

840 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – За програмою ";Українська книга";. – 99 грн. 81 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К56

Коваль, Лариса Анатоліївна

Вибране : Поезії / Л. А. Коваль. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2005. – 234 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

К61

Коломієць, Олексій Федотович

Вибрані твори / О. Ф. Коломієць ; Упоряд. О. О. Коломієць. – К. : Грамота, 2009. – 352 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). –

2 грн. 58 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

К72

Костенко, Ліна Василівна

Берестечко : Історичний роман / Л. В. Костенко ; Худож.

С. Якутович. – К. : Либідь, 2010. – 230 c. : ілюстр. – 154 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

К75

Коцюбинський, Михайло Михайлович

Я так поріднився з тобою ... : Листи до дружини /

М. М. Коцюбинський ; Упоряд. О. Єрмоленко. – К. : Ярославів Вал, 2007. – 392 c. – 39 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К82

Крищенко, Вадим Д.

Українська душа : Поезії / В. Д. Крищенко. – К. : Дніпро, 2009. –

592 c. – За програмою ";Українська книга";. – 140 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

О-54

Олійник, Анатоль

Віват, життя : Поезії / А. Олійник ; Упорядкув. О. А. Олійника. – М., 2006. – 180 c. – Автограф. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

О-54

Олійник, Анатоль

Амурова декада / А. Олійник ; Упорядкув. О. А. Олійника і

Г. М. Олійника. – М. : Тровант, 1998. – 157 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84)4Укр)6

О-54

Олійник, Борис Ілліч

Вибране : Поезії. Поеми / Б. І. Олійник ; Передм. М. Шевченка. – К. : Етнос, 2009. – 638 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – За програмою ";Українська книга";. – 50 грн. 43 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

П12

Павличко, Дмитро В.

Вибрані твори у 2-х томах. Т. 2. Переклади / Д. В. Павличко ; Гол. ред. кол. ";Б-ки УЛЕ: вершини письменства"; Д. В. Павличко. – К. : Б-ка Укр. Літ. Енцикл.: вершини письменства, 2009. – 608 c. – 68 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

С88

Стус, Василь Семенович

Зібрання творів у 12-ти томах. Т. 5. Палімпсести (Найповніший незавершений корпус) / В. С. Стус ; Упорядкув. та комент.: Д. Стус. – К. : Факт, 2009. – 768 c. – (Б-ка журн. ";Київська Русь";). – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

Т19

Тарасюк, Галина Тимофіївна

Ковчег для метеликів : Новели / Г. Т. Тарасюк. – Луцьк : ВАТ ";Волинська обл. друкарня";, 2009. – 500 c. – За програмою ";Українська книга";. – 61 грн. 65 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Рос)4

Т48

Ткач, Микола М.

Слово о полку Ігорєвім : Графічна реконструкція, переклад, словник-довідник / М. М. Ткач. – К. : Перун, 2008. – 224 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 5 (АХЛ. – 5)

84(4Укр)6

У45

Українські літературні школи та групи 60-х - 90-х рр. ХХ ст. : Антологія вибр. поезії та есеїстики / Упоряд, авт. вступ. слова, біобібліогр. відомостей В.Габор. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2009. – 620 c. : ілюстр. – (Приватна колекція). – 134 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

Ф35

Федькович, Юрій

Люба-згуба. Три як рідні брати / Ю. Федькович. – Донецьк : Кредо, 2010. – 320 c. – За програмою ";Українська книга";. – 21 грн. 43 к.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)5

Ф83

Франко, Іван

Зібрання творів у 50-ти томах : Покажчик купюр / І. Франко ; Гол. редкол. М. Г. Жулинський; Ред. Є. К. Нехлік. – К. : Наук. думка, 2009. – 336 c. – За програмою ";Українська книга";. – 22 грн. 64 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

Х30

Хвильовий, Микола Г.

Санаторійна зона : Повісті, оповідання, роман / М. Г. Хвильовий ; Передм., прим. М. Г. Жулинського. – Х. : Основа, 2009. – 508 c. – За програмою ";Українська книга";. – 55 грн. 58 к.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)6

Ч-81

Чубач, Ганна

Хустка тернова : Поезії / Г. Чубач. – К. : ПП ";Золоті ворота";, 2009. – 336 c. – За програмою ";Українська книга";. – 160 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Ш37

Шевчук, Валерій Олександрович

Роман юрби : Хроніка ";безперспективної"; вулиці (172-1991) /

В. О. Шевчук ; Передм. Л. Тарнашивської. – К. : Унів. вид-во ";Пульсари";, 2009. – 622 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – За програмою ";Українська книга";. – 53 грн. 33 к.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)6

Ш73

Шмига, Віра Федорівна

Спалахи льоту : Поезії / В. Ф. Шмига. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2006. – 142 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

Ш73

Шмига, Віра Федорівна

Малюнки на асфальті : Поезії / В. Ф. Шмига. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008. – 68 c. : ілюстр. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(0+611.2)

Ш78

Шолом-Алейхем

Вибране / Шолом-Алейхем ; Пер.з євр. Гершбіна, Милоченка та Райцина. – К. : Україна, 2009. – 382 c. – За програмою ";Українська книга";. – 60 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)6

Я22

Яворівський, Володимир О.

Вибране : Романи та повісті / В. О. Яворівський ; Передм.

П. Г. Загребельного. – К. : Український письменник, 2009. – 702 c. –

(Б-ка Шевченківського комітету). – За програмою ";Українська книга";. – 44 грн. 25 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

9 - Географія. Біографії. Історія

9(5)

В19

Васильев, Алексей Михайлович

Мост через Босфор / А. М. Васильев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 303 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9

В23

Ващенко, Володимир Володимирович

Стратегії конструювання М. Грушевським українських метанаративів: методи та їх функції : Дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.06 / В. В. Ващенко. – Д., 2009. – 440 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

9

Д39

Деятели национально-освободительного движения: политические портреты : [Сборник]. Вып.1. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 112 c. – 30 к.; 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

9(540)

Н54

Джавахарлал Неру : Воспоминания, исслед. / Отв. ред. и сост.

Э. Н. Комаров, Л. В. Митрохин. – М. : Наука, 1989. – 207 c. –

1 руб. 70 к., 7 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)

9(3)

К78

Кравчук, Александр

Перикл и Аспазия : Ист.-худож. хроника / А. Кравчук ; АН СССР ; Пер.с пол. А. В. Болдова. – М. : Наука, 1991. – 268 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

9(3)

Л35

Левек, Пьер

Эллинистический мир / П. Левек ; Пер.с фр. Г. А. Кошеленко. – М. : Наука, 1989. – 252 c. : ил. – (По следам исчезнувших культур Востока). – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

9(93)

П30

Петров, Виктор

Русские в истории Америки / В. Петров. – М. : Наука, 1991. – 176 c. –

5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

9(37)

С24

Светоний, Гай Транквилл

Жизнь двенадцати цезарей / Г. Т. Светоний ; Пер. с латин., предисл. и послесл. М. Л. Гаспарова. – М. : Худож. л-ра, 1990. – 254 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

9(47+57)(03)

С56

Советская историческая энциклопедия. Т. 1. Аалтонен - Аяны /

Гл. ред. Е. М. Жуков. – М. : Сов. энцикл., 1961. – 1023 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 5 (ДБВ. – 1, КСХ. – 4)

9(47+57)(03)

С56

Советская историческая энциклопедия. Т. 5. Двинск - Индонезия /

Гл. ред. Е. М. Жуков. – М. : Сов. энцикл., 1964. – 960 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 5 (ДБВ. – 1, КСХ. – 4)

902 - Археологія

902(77)

Л36

Леви-Строс, Клод

Печальные тропики / К. Леви-Строс. – М. : Мысль, 1984. – 220 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

902

Ч-60

Чикачев, Алексей Гаврилович

Русские на Индигирке : Ист. - этнограф. очерк / А. Г. Чикачев ;

Отв. ред. А. И. Федоров. – Новосибирск : Наука, 1990. – 189 c. : ил. – (Страницы истории нашей Родины). – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

91 - Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

910.1

Д40

Джеймс, Престон

Все возможные миры. История географических идей / П. Джеймс,

Д. Мартин ; Пер.с англ. Л. Н. Кудряшевой. – М. : Прогресс, 1988. –

672 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Б5. – 1)

910.4

К61

Колумбы земли Русской : Сб. док. описаний об открытиях и изучении Сибири, Дальнего Востока и Севера в ХVII - XVIII ст. / Сост., предисл., коммент., словарь К. В. Цеханской. – Хабаровск : Хабаров. кн. изд-во, 1989. – 464 c. – (Под полярными созвездиями). – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91(075)

С42

Скарлато, Георгій Петрович

Захоплююча географія для дітей і дорослих : Навч. посіб. для уч. серед. і ст. кл., студ., а також всіх, хто цікавиться географією /

Г. П. Скарлато. – 3-є вид., перероб. та допов. – К. : Альтерпрес, 2009. – 448 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 78 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94 - Загальна історія

94(47+57)

А21

Аврех, Арон Яковлевич

Царизм накануне свержения / А. Я. Аврех ; Отва. ред.

А. М. Анфимов. – М. : Наука, 1989. – 256 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

А39

Акимович, Євген Олександрович

Українська культура в історичному вимірі (ІХ-ХVІІ століття) /

Є. О. Акимович. – О. : Маяк, 2009. – 496 c. – За програмою ";Українська книга";. – 55 грн. 35 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

А44

Акунін, Александр Сергійович

Південноукраїнське селянство в кінці 20-х - першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / А. С. Акунін. – Миколаїв, 2008. – 337 c. + Автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Б36

Бевз, Григорій Петрович

Моя Україна / Г. П. Бевз. – Х. : Сиция, 2010. – 80 c. – Автограф. –

6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б87

Брайчевський, Михайло Юліанович

Вибране. Т. 1. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київськівй Русі / М. Ю. Брайчевський ; Упоряд. Ю. Кухарчук; Фундація ім. О. Ольжича. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 720 c. – 85 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б87

Брайчевський, Михайло Юліанович

Вибране. Т. 2. Хозарія і Русь. Аскольд - цар київський /

М. Ю. Брайчевський ; Упоряд. Ю. Кухарчук; Фундація

ім. О. Ольжича. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 816 c. – 88 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б87

Брехуненко, Віктор А.

Стосунки українського козацтва з Доном у XVI - сер. XVII ст. : Монографія / В. А. Брехуненко. – К.; Запоріжжя : РА ";Тандем-У";, 1998. – 336 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б90

Бузина, Олесь

Революция на болоте: взгляд белогвардейца / О. Бузина. – 2-е изд., доп. – К. : Арий, 2010. – 320 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Б94

Буховец, Олег Григорьевич

Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской империи начала ХХ века: новые материалы, методы, результаты /

О. Г. Буховец. – М. : Мосгорархив, 1996. – 398 c. – (Десять новых учеб. по ист. дисц.). – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

В15

Валентинов, Николай Владиславович

Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина : Годы работы в ВСНХ во время НЭП: Воспоминания /

Н. В. Валентинов. – М. : Современник, 1991. – 367 c. – (Серия мемуаров ";Память";). – 9 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(477)

В42

Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд. С. Павленко. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2009. – 1054 c. – (Джерела. Т. 2). – Присв. 300-річчю повстання мазепинців. – 128 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(5)

В68

Володин, А. Г.

";Пусть не обманет надежда!...";. Жизнь и борьба Джавахарлала Неру / А. Г. Володин, П. М. Шаститко. – М. : Политиздат, 1990. – 351 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

Г61

Голобуцький, Володимир Олексійович

Чорноморське козацтво / В. О. Голобуцький. – Д. : Січ, 2008. – 496 c. – За програмою ";Українська книга";. – 36 грн. 11 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г68

Горєлов, М. Є.

Держава і цивілізація в історії України : Монографія / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К. : Еко-продакшн, 2009. – 980 c. –

За програмою ";Українська книга";. – 116 грн. 67 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(47+57)

Г70

Горсей, Джером

Записки о России XVI - нач. ХVII в. / Д. Горсей ; Под. ред.

В. Л. Янина. – М. : Изд. МГУ, 1990. – 288 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(477)

Д55

Добржанський, Олександр Володимирович

Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.) : Документи і матеріали / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Чернівці : Чернівецька обл. друк., 2009. – 512 c. – За програмою ";Українська книга";. – 145 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

З-14

Загладин, Никита Владимирович

История успехов и неудач советской дипломатии (Политологический аспект) / Н. В. Загладин. – М. : Междунар. отнош., 1990. – 232 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

З-91

Зубарь, Виталий Михайлович

Херсонес Таврический : Основные этапы ист. развития в античную эпоху / В. М. Зубарь. – К. : Наукова думка, 1997. – 128 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

І-90

Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / Пер.с англ. Спасько С. К. (Австралія). – К. : ФОП Стебеляк О. М., 2009. – 80 c. –

13 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

К26

Карр, Э. Х.

Русская революция. От Ленина до Сталина. 1917-1929 / Э. Х. Карр ; Пер.с англ. Л. А. Черняховской. – М. : Интер-Версо, 1990. – 208 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 7, УБГ. – 1)

94(477)

К31

Кащенко, Андріан Феофанович

Оповідання про славне Військо Запорозьке низове / А. Ф. Кащенко. – Д. : Січ, 1991. – 493 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4)

94(47+57)

К52

Ключевский, Василий Осипович

Исторические портреты. Деятели исторической мисли : [ Сб. изб. произвед. ] / В. О. Ключевский ; Подгот. В. А. Александров. – М. : Правда, 1990. – 624 c. : ил. – 15 грн., 9 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

94(477)

К56

Коваль, Роман

Отаман Орлик : Історичний нарис. Книга 1 / Р. Коваль. – К. : ";Стікс";, 2010. – 384 c. – (Отоманщина ХХ ст. Б-ка історичного клубу Холодний Яр). – 67 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К56

Ковальчук, Михайло

Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння : Наук. моногр. / М. Ковальчук. – К. : Темпора, 2006. –

576 c. : ілюстр. – 93 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К72

Костомаров, Микола Іванович

Історичні постаті / М. І. Костомаров ; Пер.з рос. И. С. Голуб. – Д. : Січ, 2008. – 618 c. – За програмою ";Українська книга";. – 40 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

94(47)

Л64

Літопис руський за Іпатським списком / Відп. ред. О. В. Мишанич ; Пер.Л. Махновець. – К. : Дніпро, 1989. – 591 c. : ил. – (Давньоруські та давні українські літописи). – 50 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

М69

Михайлюк, Олександр Володимирович

Селянство Надднівпрянської України в перші десятиліття ХХ ст. (1900-1922рр.): Соціокультурні трансформації : Дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / О. В. Михайлюк. – Д., 2009. – 597 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

М74

Мой город Павлоград. История основания : Спец. вып. газ. ";Популярные ведомости"; № 33-1 (643-1) / Гл. ред. И. Войцеховский: Текст В. Бушин. – Б. м. : Б. в., Б. г. – 36 c. : ил. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М89

Музей і місто : Музейні аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури: Матер. обл. наук. конф., присв. 225-річчю

м. Дніпропетровська / Упоряд.: В. М. Бекетова, Н. І. Капустіна; Дніпропетр. іст. музей ім. Д. І. Яворницького. – Д., 2003. – 134 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477.7)

М90

Мулеса, Василь

Заричово. Два береги. Від витоків - до сьогодення : Історико-художній нарис про село Заричево / В. Мулеса. – Ужгород : ВАТ ";Патент";, 2009. – 228 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(47+57)

Н42

Недашковский, Виктор Иванович

";Правда. Одна только правда"; - Клянемся! : Письма. Статьи /

В. И. Недашковский, Э. Д. Ояперв. – Д. : Пороги, 1997. – 136 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Н62

Никитин, Николай Иванович

Сибирская эпопея XVII века. Начало освоения Сибири русскими людьми / Н. И. Никитин ; Отв. ред. А. А. Преображенский. – М. : Недра, 1987. – 176 c. : ил. – (Страницы истории нашей Родины). – 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(47+57)

Н62

Никитин, Николай Иванович

Освоение Сибири в XVII веке : Кн. для уч. сред. и ст. классов /

Н. И. Никитин. – М. : Просвещение, 1990. – 144 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (Б5. – 1, КСХ. – 1)

94(477)

Н62

Нікілєв, Олександр Федорович

Виробнича інтелігенція українського села: формування соціальної верстви (сер. 40-х - сер. 60-х рр. ХХ ст.) : Дис. ... д-ра іст. наук /

О. Ф. Нікілєв. – Д., 2008. – 447 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94

Н73

Новикова, Елена Викторовна

Государственная система народного образования Российской империи в Крыму ( конец XVIII - начало XX вв.) : Дис. .. канд. ист. наук: 07.00.02 / Е. В. Новикова. – Симф., 2008. – 214 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Н73

Новицький, Яків Павлович

Твори у 5-ти томах. Т. 3 / Я. П. Новицький ; Гол. ред. П. Сохань. – Запоріжжя : ПП ";АА Тандем";, 2009. – 440 c. – 74 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

П59

Поровський, Микола Іванович

Тільки рухом життя і обіймеш ... : Повість-спогад / М. І. Поровський. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2009. – 452 c. : ілюстр. – За програмою ";Українська книга";. – 52 грн. 69 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

С28

Сегеда, Сергій Петрович

Гетьманські могили / С. П. Сегеда. – К. : Наш час, 2009. – 440 c. – (Невідома Україна). – За програмою ";Українська книга";. – 70 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

С41

Сіталова, Наталя Олександрівна

Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905-1907 рр. : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 /

Н. О. Сіталова. – Д., 2009. – 229 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

С50

Смирнов, Вадим Миколайович

Соціальні перетворення в українському селі в період НЕПУ (1921-1929 рр.) : Дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / В. М. Смирнов. – Х., 2006. – 419 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

С51

Смолій, Валерій Андрійович

Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.) /

В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2009. – 447 c. – За програмою ";Українська книга";. –

45 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

С69

Социальная история. Ежегодник 1998/99 / Отв. ред.: К. М. Андерсон, Л. И. Бородкин. – М. : РОССПЭН, 1999. – 454 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. І. Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (Х-ХІІІ ст.) / Упорядкув, передмова та прим. О. Сліпушко. – К. : Вид-во С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2009. – 440 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. ІІ. Ренесанс ідеї української державності (ХІV-ХVІ ст.) / Упорядкув, передм. та прим. В. Литвинова. – К. : Вид-во

С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2008. – 616 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. ІІІ. Битва за Козацьку державу (ХVІ-ХVІІ ст.) / Упорядкув, передм. та прим. В. Шевчука. – К. : Вид-во С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2008. – 496 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. ІV. Спроби реанімації Козацької держави (ХVІІІ ст.) / Упорядкув, передм. та прим. В. Шевчука. – К. : Вид-во С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2008. – 528 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. V. Романтики національного відродження

(1800-1863 роки) / Упорядкув, передм. та прим. І. Дзюби. – К. : Вид-во С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2009. – 736 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. VІ. Змагання за українську ідею (від 60-х років до кінця ХІХ ст.) / Упорядкув, передм. та прим. О. Сліпушко. – К. : Вид-во С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2008. – 512 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. VІІ. Відродження української державності / Упорядкув, передм. та прим. Д. Павличка. – К. : Вид-во С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2008. – 704 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. VІІІ. Розстріляне відродження України (1920-ті - 1930-ті роки ХХ ст.) / Упорядкув, передм. та прим. Р. Мовчан. – К. : Вид-во С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2009. – 776 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. ІХ. Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок 80-х років ХХ ст.) / Упорядкув, передм. та прим. Ю. Сливки. – К. : Вид-во С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2009. – 734 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : У 10-ти т.: Дорога до себе. Т. Х. Відродження й утвердження української державності (1987-2005 роки) / Упорядкув, передм. та прим.

В. Сергійчука. – К. : Вид-во С. Павличко ";ОСНОВИ";, 2009. – 672 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Ч-44

Чепурко, Олександр Олексійович

Ідейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославької губернії в 1903-1907 рр. : Дис. ... канд. іст. наук:07.00.01 / О. О. Чепурко. – Д., 2009. – 260 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Ш18

Шальская, Евгения

За фасадом истории : Журналистские очерки / Е. Шальская ; Под ред. А. Скорой. – Д. : Лира, 2009. – 104 c. : ил. – Автограф. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Я22

Яворницький, Дмитро Іванович

Історія запорозьких козаків : У 3-х т. Т. 2 / Д. І. Яворницький. – К. : Наук. думка, 1990. – 558 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 9, УБГ. – 5, ЧзГ. – 3, Чз3. – 2)

94(477)

Я22

Яворницький, Дмитро Іванович

Історія запорозьких козаків : У 3-х т. Т. 1 / Д. І. Яворницький. – К. : Наук. думка, 1990. – 592 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 9 (КСХ. – 8, Б5. – 1)

«Бюлетень нових надходжень лiтератури» є щомiсячним виданням та включає нові надходження документів (книг) до Наукової бібліотеки. Бюлетень – складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковiй бiблiотецi з 1992 року. Копiю бюлетеня можна замовити i одержати як в паперовому, так i в електронному варiантi. Бюлетень створено за допомогою програмного пакету „УФД/Бібліотека” (версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами (шифр та автор/назва документу). Загальна кількість надходжень за місяць 366 назв документів.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх бібліотеки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет факультету прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова бібліотека природничо-технічних наук

УБГ - Учбова бібліотека гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ - Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку № 3

Чз8 - Читальна зала корпусу 4

Укладач бази даних: Воропай А. Т., Міщенко Л. І., Пікуш С. А.,

Венглінська О. В.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп’ютерна верстка: Воропай А. Т.

Вiдповiдальний за випуск: Кубишкiна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (1)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень № 2 нових надходжень літератури у лютому 2011 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Д85 Дуцяк ...
 2. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень № 11 нових надходжень літератури у листопаді 2010 року м. Дніпропетровськ ... 1) 519.6 Д54 Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. О. Гончара Вісник Т.18. №8. ...
 3. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (3)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у червні-липні 2011 року м. Дніпропетровськ Основні розділи ...
 4. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (1)

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2011 року м. Дніпропетровськ ... хімічного факультету Дніпропетровськогонаціональногоуніверситету імені ОлесяГончара (Наукові ...
 5. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (2)

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2011 року м. Дніпропетровськ ... КСХ. – 5) 57 Д54 Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончара. Вісник №7, Т.19 : ...

Другие похожие документы..