Главная > Документ


Latvijas izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Vidus prospekts 36/38 Jūrmala, LV-2010, Latvija Tālr.: 67752507, e – pasts st-skola@apollo.lv

Augstākās izglītības iestādes

reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 2947002472

Studiju programmas nosaukums

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Māszinības”

Studiju programmas kods

41723

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes studijās

120 kredītpunkti, iepriekšējā izglītība vispārēja vidējā

izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes studijās 80 kredītpunkti, iepriekšējā izglītība vidējā profesionālā māsas izglītība

Prasības, sākot studiju programmas

apguvi

Vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība ar kvalifikāciju māsa

Iegūstamā kvalifikācija

Māsa (kods 3221 01) vai

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (kods 2221 05) vai,

Ambulatorās aprūpes māsa (kods 2221 03) vai,

Bērnu aprūpes māsa (kods 2221 06) vai,

Garīgās veselības aprūpes māsa (kods 2221 17) vai, Operāciju māsa (kods 2221 32) vai,

Internās aprūpes māsa (kods 2221 21) vai,

Ķirurģiskās aprūpes māsa (kods 2221 23)

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU P.Stradiņa medicīnas koledža,

Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle

Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV - 4601

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Iveta Strode, docente, Ārstniecības katedras

vadītāja

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas direktore

Ilga Eriņa

Satura rādītājs

Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas reģistrācijas apliecības kopija

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāles reģistrācijas apliecības kopija

Studiju programmas akreditācijas lapas kopija

Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi cita studiju programmā

Titullapa

1.

Studiju programmas anotācija

2.

Studiju programmas vispārējais raksturojums

2.1.

Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

2.2.

Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

2.2.1. Atbilstība darba tirgus prasībām

2.2.2. Atbilstība profesijas standartam

2.2.3. Atbilstība valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam

2.3.

Salīdzinājums ar Latvijas un ES valstu atzītu augstākās izglītības iestāžu studiju programmām

2.4.

Studiju programmas organizācija

2.5.

Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

2.6.

Imatrikulācijas nosacījumi

2.7.

Studiju programmas praktiskā realizācija

2.8.

Vērtēšanas sistēma

2.9.

Studējošie

2.9.1. Studējošo skaits

2.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze

2.9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

2.10.

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

2.11.

Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums

2.12.

Struktūrvienību uzskaitījums un uzdevumi programmas īstenošanā

2.13.

Ārējie sakari

2.14.

Studiju programmas SVID analīze

2.15.

Studiju programmas attīstības plāns

3.

Studiju programmas izmaksu aprēķins

4.

Studiju plāns

Pielikumi

1.

Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti

2.

Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki

2.1.

Mācībspēku saraksts

2.2.

Mācībspēku CV

3.

Prakses līgumi

4.

Prakses nolikums, prakses programma

5.

Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos

6.

Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra

7

Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums

7.1.

Bibliotēkas resursi

7.2.

Datorklase un tās resursi

7.3.

Mācību laboratorijas

8.

Kvalifikācijas darbu izstrādāšanas metodiskie norādījumi

9.

Diploma pielikuma paraugs

10.

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

11.

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studentu aptauja

12.

Darba devēju aptauja

13.

Māsu profesijas standarts

14.

Latvijas un ES studiju programmas, ar kurām veikta salīdzināšana

15.

Profesionālo organizāciju un darba devēju atsauksmes

Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas reģistrācijas apliecības kopija

(nav pieejama elektroniskā formā)

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāles reģistrācijas apliecības kopija

(nav pieejama elektroniskā formā)

Studiju programmas akreditācijas lapas kopija

(nav pieejama elektroniskā formā)

Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā

Vienošanās

starp Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžu un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžu

Vienošanās

starp Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžu un Daugavpils medicīnas koledžu

(nav pieejama elektroniskā formā)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju programma

MĀSZINĪBAS

(kods 41723)

First level higher education study programm

Nursing

Iegūstamā

kvalifikācija: Māsa (kods 3221 01) vai

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (kods 2221 05),

Ambulatorās aprūpes māsa (kods 2221 03),

Bērnu aprūpes māsa (kods 2221 06),

Garīgās veselības aprūpes māsa (kods 2221 17),

Operāciju māsa (kods 2221 32),

Internās aprūpes māsa (kods 2221 21),

Ķirurģiskās aprūpes māsa (kods 2221 23)

Nurse – code 322101 or

Out-patient care nurse (code 2221 03), Child care nurse (code2221 06),

Mental health nurse (code2221 17), Surgical nurse (code 2221 23),

Anesthesia, inetsive care and emergency aid nurse (code 2221 05),

Internal nurse (code 2221 21), Operating room nurse (code 2221 32),

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

Direktore Ilga Eriņa

APSTIPRINĀTA

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

Ārstniecības studiju programmu

padomes sēdē 29.06.2010.

protokola Nr. 5

padomes priekšsēdētājs

I.Strode

APSTIPRINĀTA

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

padomes sēdē 01.07.2010.

protokola Nr. 7

padomes priekšsēdētājs

D.Erkena

APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas

sēdē ________________

lēmums Nr. __________

Priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTA

LU Senāta sēdē

_____________________

lēmums Nr. ____________

Senāta priekšsēdētājs

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Māszinības”

anotācija

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Māszinības”

anotācija

Programmas mērķis ir sagatavot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ārstniecības personas - māsas, nodrošinot profesionālo un teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, veidojot atbildīgu un radošu personību, atbilstoši Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām.

Veicināt māsu izaugsmes iespējas albilstoši jaunajām tehnoloģijām un darba tirgus specifikācijai un palielināt māsu konkurētspēju darba tirgū Latvijā un ES valstīs, īstenojot māsu pamatspecialitāšu apguvi.

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Māszinības” nodrošina zināšanas un prasmes atbilstoši Māsas profesijas standartam, kā arī prasībām, kuras noteiktas LR likumos un citos normatīvos aktos par profesionālo augstāko izglītību. Māsa ir reglamentēta profesija un izglītības programmas minimālās prasības ir noteiktas LR Ministru kabineta noteikumos - „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” Nr. 268, 24.03.2009. un „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” Nr.68.,19.02.2002., kā arī Eiropas Savienības direktīvās.

Māsa ir ārstniecības persona, kas patstāvīgi veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, izglīto pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsa ir atbildīga par savu profesionālo darbību, pamatojoties uz spēkā esošām pacientu aprūpes vadlīnijām un standartiem. Māsa veicina savas profesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes.

Studiju programma tiek īstenota pilna laika klātienes studijās un tās apjoms:

 • ar iepriekš iegūtu vidējo (vispārējo vai vidējo profesionālo) izglītību ir 120 kredītpunkti, kas pilna laika studijās tiek apgūti 3 gadu (6 semestru) laikā;

 • ar iepriekš iegūtu vidējo profesionālo māsas pamatizglītību ir 80 kredītpunkti, kas pilna laika studijās tiek apgūti 2 gadu (4 semestru) laikā.

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” nosaka mācību ilgumu māsas pamatspecialitātē – divi gadi pēc profesionālās vidējās izglītības dokumenta iegūšanas. Latvijā ir noteiktas septiņas māsu pamatspecialitātes – anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, ambulatorās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, operāciju māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa.

Studiju programma (120KP/180 ECTS kredītpunktu apjomā) satur studiju kursus un prakses, kuru sastāvā ir gan obligātā, gan arī ierobežotās izvēles daļas. Studiju programmas obligātā A daļa (100 kredītpunkti) satur specializācijas kursus – vispārīgā propedeitika un pacientu novērtēšana, internā medicīna un pacientu aprūpe, ķirurģisko pacientu aprūpe, pediatrija un bērnu aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija, aprūpes plānošana un dokumentācija, praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē, kā arī prakses 23 kredītpunktu apjomā un kvalifikācijas darbu, bet ierobežotās izvēles B daļa (16 kredītpunkti) satur ar dziļāku profesionālo specializāciju saistītus studiju kursus. Studiju programmā ir arī brīvās izvēles daļa 4 kredītpunktu apmērā. Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana ir 8 kredītpunktu apjomā.

Studiju programma (80KP/120 ECTS kredītpunktu apjomā) satur studiju kursus un prakses, kuru sastāvā ir gan obligātā, gan arī ierobežotās izvēles daļas. Studiju programmas obligātā A daļa (60 kredītpunkti) satur specializācijas kursus – vispārīgā propedeitika un pacientu novērtēšana, klīniskās procedūras, neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija, aprūpes plānošana un dokumentācija, kā arī prakses 16 kredītpunktu apjomā un kvalifikācijas darbu, bet ierobežotās izvēles B daļa (18 kredītpunkti) satur ar dziļāku profesionālo specializāciju saistītus studiju kursus atbilstoši konkrētas māsas pamatspecialitātei Studiju programmā ir arī brīvās izvēles daļa 2 kredītpunktu apmērā. Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana ir 8 kredītpunktu apjomā.

Studiju programma „Māszinības” tiek realizēta LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Ārstniecības katedrā un LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās studiju programmas Māszinības vienīgais finansēšanas avots ir valsts budžeta finansējums. Studiju programmas Māszinības absolventiem, pamatojoties uz vienošanās līgumu ar LU Medicīnas fakultāti, ir iespēja turpināt studijas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Māszinības”, studijas uzsākot 4 studiju gadā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Māszinības”

Studiju programmas vispārējais raksturojumsСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..