Главная > Документ


5. Studiju laikā Jūs dzīvojiet:

Koledžas DV

Īrējat dzīvokli

Dzīvojat mājās ar ģimeni

 

6. Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam

Vairāk kā 20h

10 – 20 h

3 – 9 h

Mazāk kā 3h

 

7. Kāds ir Jūsu lekciju apmeklējums

75-100%

50-74%

49 – 25%

Mazāk kā 25%

 

8. Jūsu ieteikumi un komentāri

 

Paldies!

Studentu aptauju rezultāti

2010. gada novembrī tikai veikta studentu aptauja, kurā piedalījās studiju programmas „Māszinības” 46 studenti, 1., 2. un 3. kurss. Aptauja tika veikta izmantojot interneta aptaujas lapas vietni www.visidati.lv, izveidotās anketas tiešsaiste tika nosūtīta uz studentu e-pastu.

Rezultātā 89% respondenti piedāvātos studiju kursus studiju programmā novērtē, kā izcili un labi. Apmierināti ar izvēlēto studiju programmu ir 94% respondenti, kuri atzīmēja atbildi izcili un labi. (1.att.)

1.att. Apmierinātība ar studiju programmu kopumā

Studenti vērtēja arī pasniedzēju darbu kopumā, vai pasniedzējs iepazīstina ar studiju programmas saturu un vērtēšanas kritērijiem, vai efektīvi tiek izmantoti audiovizuālie mācību līdzekļi vairāk kā 80% respondentu to novērtēja ar atbildi izcili un labi. Savukārt nozares jaunumi un problēmas 70% atzīmēja ar vērtējumu izcili un labi, bet ar vērtējumu viduvēji novērtēja 28% respondentu.(2.att.)

2.att. Respondentu novērtējums par pasniedzējiem

Bibliotēkas darba laiks pēc anketas vērtējuma ir pieejams izcili - 48% un labi – 39% respondentu, bet kā viduvēju atzīmēja 13% respondentu. Savukārt, vērtējot koledžas bibliotēkā pieejamās mācību literatūra pieejamību, ar izcili atzīmēja 22% un labi 26% respondentu, kā viduvēji – 30% un slikti – 20% respondentu.(3.att.)

3.att. Studentu viedoklis par biblotēkas darbības un resursu pieejamību

Respondentu atbildes uz jautājumu grupu par prakses novērtēšanu, atbilstoši mērķiem un uzdevumiem, prakses vietas izvēli un organizēšana kopumā tika vērtēta izcili un labi vairāk kā 70% gadījumu. (4.att.)

4. att. Studentu viedoklis par praksi

91% respondenti ar vērtējumu izcili un labi novērtē, personāla attieksmi pret studentiem, 87% ar izcili un labi vērtē studiju programmas materiāli tehnisko bāzi. Respondentu vērtējums par nodarbību grafiku 63% gadījumu tika vērtēts, kā izcili un labi, bet 24% novērtēja ar viduvēji un 13% ar slikti. (5.att.)

5.att.Studentu viedoklis par studiju programmas organizēšanas jautājumiem

59% respondentu studiju laikā dzīvo mājās ar ģimeni, 32% dzīvo dienesta viesnīcā. (6.att.)

6.att. Studentu sadzīve

22% respondenti pastāvīgajam darbam nedēļā velta 10 – 20 stundas, 63% respondenti 3 – 10 stundas nedēļā un 9% mazāk kā 3 stundas nedēļā. (7.att.)

7.att. Studentu veltītais laiks patstāvīgajam darbam nedēļā

Nodarbību apmeklējums no 75% – 100% norādījuši 93% respondentu.(8.att.)

8.att. Studentu nodarbību apmeklējums

Apkopotie aptaujas rezultāti tiek ņemti vērā studiju programmas sēdēs, ar mērķi uzlabot studiju programmas kvalitāti.

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle

Studentu aptauju rezultāti

2010. gada novembrī tikai veikta studentu aptauja, kurā piedalījās studiju programmas „Māszinības” 21 studenti, 1., 2. un 3. kurss. Aptauja tika veikta izmantojot interneta aptaujas lapas vietni www.visidati.lv, izveidotās anketas tiešsaiste tika nosūtīta uz studentu e-pastu.

Rezultātā 95% respondenti piedāvātos studiju kursus studiju programmā novērtē, kā izcili un labi. Apmierināti ar izvēlēto studiju programmu ir 81% respondenti, kuri atzīmēja atbildi izcili un labi. (1.att.)

1.att. Apmierinātība ar studiju programmu kopumā

Studenti vērtēja arī pasniedzēju darbu kopumā, vai pasniedzējs iepazīstina ar studiju programmas saturu un vērtēšanas kritērijiem, vai efektīvi tiek izmantoti audiovizuālie mācību līdzekļi vairāk kā 80% respondentu to novērtēja ar atbildi izcili un labi. Savukārt nozares jaunumi un problēmas 72% atzīmēja ar vērtējumu izcili un labi, bet ar vērtējumu viduvēji novērtēja 24% respondentu. (2.att.)

2.att. Respondentu novērtējums par pasniedzējiem

Bibliotēkas darba laiks pēc anketas vērtējuma ir pieejams izcili - 5% un labi – 38% respondentu, bet kā viduvēju atzīmēja 24% respondentu, nevar novērtēt 14% respondentu. Savukārt vērtējot koledžas bibliotēkā pieejamās mācību literatūra pieejamību ar izcili un labi 15% respondentu, kā viduvēji – 38% un slikti – 33% respondentu, ar vērtējumu – slikti 14% respondentu. (3.att.)

3.att. Studentu viedoklis par biblotēkas darbības un resursu pieejamību

Respondentu atbildes uz jautājumu grupu par prakses novērtēšanu, atbilstoši mērķiem un uzdevumiem, prakses vietas izvēli kopumā tika vērtēta izcili un labi vairāk kā 55% gadījumos, bet prakses organizēšanu ar vērtējumu izcili un labi novērtēja 43%, viduvēji 33%, un ar negatīvu vērtējumu 19% respondenti. (4.att.)

4. att. Studentu viedoklis par praksi

67% respondenti ar vērtējumu izcili un labi novērtē, personāla attieksmi pret studentiem, 53% ar izcili un labi vērtē studiju programmas materiāli tehnisko bāzi. Respondentu vērtējums par nodarbību grafiku 57% gadījumu tika vērtēts, kā izcili un labi, bet 24% novērtēja ar viduvēji un 19% ar slikti. (5.att.)

5.att.Studentu viedoklis par studiju programmas organizēšanas jautājumiem

62% respondentu studiju laikā dzīvo mājās ar ģimeni, 33% īrē dzīvokli, savukārt, 5% dzīvo dienesta viesnīcā. LU P.Stradiņa medicīnas koledžai Rēzeknē nav pieejama dienesta viesnīca, bet studenti uz koledžas vienošanās pamata var izmantot citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcas. (6.att.)

6.att. Studentu sadzīve

33% respondenti pastāvīgajam darbam nedēļā velta 10 – 20 stundas, 43% respondenti 3 – 10 stundas nedēļā un 19% mazāk kā 3 stundas nedēļā. (7.att.)

7.att. Studentu veltītais laiks patstāvīgajam darbam nedēļā

Nodarbību apmeklējums no 75% – 100% norādījuši 95% respondentu. (8.att.)

8.att. Studentu nodarbību apmeklējums

Apkopotie aptaujas rezultāti tiek ņemti vērā studiju programmas sēdēs, ar mērķi uzlabot studiju programmas kvalitāti.

Absolventu aptauja 2009./2010.

Cienījamais student!

Paldies!

1. Studiju programma

Māszinības

Ārstniecība

Podoloģija

Radiologa asistents

Biomedicīnas laborants

Sociālā aprūpe

Sociālā rehabilitācija

 

2. Kā Jūs novērtējat studiju programmu kopumā? (Lūdzu, atzīmējiet atbildi un komentējiet to!) (vairākas atbildes iespējamas)

Teicama

Laba

Apmierinoša

Neapmierinoša

Komentārs

 

3. Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti kopumā?

teicama (visu studiju programmas studiju kursu kvalitāte ir augsta, kursu saturs ir aktuāls un daudzpusīgs)

laba (studiju kursu saturs ir aktuāls, bet informācijas apjoms varētu būt plašāks)

apmierinoša (studiju kursu saturs atbilst programmai, bet kursu aktualitāte nav pietiekama)

neapmierinoša (ir studiju kursi, kuru saturs daļēji atbilst programmai, ir arī kursi, kuros docētāji nepilnā apjomā izklāsta studiju kursa vielu)

 

Lūdzu komentējiet jūsu atbildi

 5. Kādus citus kursus Jūs vēlētos iekļaut šajā programmā?

6. Kā Jūs novērtējat programmā strādājošo docētāju kompetenci?

teicama - ar docētājā kompetenci esmu apmierināts/-a, docētāji ir augsti kvalificēti, erudīti un savā jomā zinoši.

laba - docētāji ir profesionāli un kompetenti, bet dažreiz novirzās no nodarbības tēmas

apmierinoša - kompetence ir pietiekama, bet pasniegšanas metode ir ne visai laba, jo neprot ieinteresēt studējošos.

neapmierinoša - slikta sagatavotība lekcijām, neapmierinoša studiju procesa organizēšana.

 

7. Vai Jūs ieteiktu šo programmu citiem? (vairākas atbildes iespējamas)

Daļēji

komentārs

 

8. Vai Jūs ieguvāt prasmi pastāvīgi izvēlēties un pielietot pētniecības metodes, kuras ir nepieciešamas turpmākajam pētnieciskajam darbam?

 

9. Vai jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir nepieciešama turpmākajam pētnieciskajam darbam?

 10. Kādi Jums vēl ir ierosinājumi, lai uzlabotu programmas īstenošanu?

 

11. Vai pēc koledžas beigšanas Jūs strādāsiet iegūtajā specialitātē?

 

Kāpēc nestrādāsiet iegūtajā specialitātē?

Nav darba vietas

Neinteresē iegūtā specialitāte

Cits variants

 

13. Vai plānojat studijas nākamajā līmenī?

 

Pielikums Nr.12

Darba devēju aptauja

Aptaujas anketa darba devējiem

Cienījamais darba devēj!
Vēršamies pie Jums ar lūgumu aizpildīt anketu par Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studentiem un absolventiem kuri iziet praksi un strādā Jūsu iestādē. Apkopoto anketu rezultāti palīdzēs novērtēt un pilnveidot studiju programmas.
Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos!

1. Studiju programma:

Māszinības

Ārstniecība

Estētiskā kosmetoloģija

Biomedicīnas laborants

Radiologa asistents

Podoloģija

Sociālā aprūpe

Sociālā rehabilitācija

 

2. Vai studiju programmas saturs kopumā atbilst pašreizējām darba tirgus izvirzītajām prasībām?

pilnīgi atbilst

pilnīgi neatbilst

drīzāk atbilst nekā neatbilst

drīzāk neatbilst nekā atbilst

 

3. Pēc Jūsu domām piedāvātās programmas absolvents var izmantot iegūtās zināšanas reālajā profesionālā darbā?

daļēji

grūti atbildēt

 

4. Novērtējiet studējošo zināšanas, prasmes un iemaņas prakses laikā Lūdzam sniegt vērtējumu 5 ballu sistēmā
(5 – izcili, 4 – labi, 3 – viduvēji, 2 – slikti, 1 – ļoti slikti, 0 – nevaru novērtēt)

 

5-izcili

4-labi

3-viduvēji

2-slikti

1-ļoti slikti

Nevaru novērtēt

Atbildības sajūta, disciplinētība

 

 

 

 

 

 

Komunikācija ar pacientiem

 

 

 

 

 

 

Prasme darboties komandā

 

 

 

 

 

 

Vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties

 

 

 

 

 

 

Plānošanas iemaņas

 

 

 

 

 

 

Patstāvība darbā

 

 

 

 

 

 

Precizitāte

 

 

 

 

 

 

Prasme ievērot ētikas normas

 

 

 

 

 

 

 

5. Cik daudz konkrētās studiju programmas absolventi tika nodarbināti pēdējo 6 gadu laikā? Aptuvenais skaits _____

 

6. Novērtējiet jaunos speciālistus/absolventus
Lūdzam sniegt vērtējumu 5 ballu sistēmā
(5 – izcili, 4 – labi, 3 – viduvēji, 2 – slikti, 1 – ļoti slikti, 0 – nevaru novērtēt)

 

5-izcili

4-labi

3-viduvēji

2-slikti

1-ļoti slikti

Nevaru novērtēt

Ievēro ētikas un uzvedības normas

 

 

 

 

 

 

Prot pielietot zināšanas ar informācijas tehnoloģijām

 

 

 

 

 

 

Prot pielietot prasmes komunikāciju un konfliktu risināšanā

 

 

 

 

 

 

Ir motivācija strādāt profesijā

 

 

 

 

 

 

profesionālo kompetenci

 

 

 

 

 

 

jaunā speciālista/absolventa medicīnas koledžā iegūtās teorētiskās zināšanas sekmīgai pienākumu veikšanai

 

 

 

 

 

 

jaunā speciālista / absolventa iegūtās praktiskās iemaņas medicīnas koledžā sekmīgai pienākumu veikšanai

 

 

 

 

 

 

 

7. Vai Jūsu iestāde ir gatava piedalīties studiju procesa pilnveidošanā, piemēram, novadot lekciju kursu par inovācijām nozarē u.t.t.?

Neesmu par to domājis

 

8. Vai Jūs esat gatavi popularizēt šo studiju programmu dažādos masu mēdijos u.c.

Neesmu par to domājis

 

9. Jūsu ieteikumi un priekšlikumi:

 

10. Jūsu iestādes nosaukums

 

Paldies!

 

Pielikums Nr.13

Māsas profesijas standarts

PROJEKTS

Māsas profesijas standarts

1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – māsa.

2. Profesijas kods – 3221 01.

2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – cetrutais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– māsa patstāvīgi veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, izglīto pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsa ir atbildīga par savu profesionālo darbību, pamatojoties uz spēkā esošām pacientu aprūpes vadlīnijām un standartiem. Māsa veicina savas profesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes.

Māsa strādā dažāda profila veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības aprūpes jomā, vai arī kā pašnodarbināta persona veselības aprūpes jomā.

3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās

profesionālās kompetences

1.Spēja novertēt pacientu pašaprūpes līmeni, pacientu veselības stāvokli, veikt sistemātisku datu iegūšanu un apkopošanu.

2. Spēja novērtēt, nodrošināt un attīstīt drošu darba vidi.

3. Spēja nodrošināt profesionālu saskarsmi pacientu aprūpes procesa laikā.

4. Spēja veikt visu vecuma grupu pacientu aprūpes plānošanu un veikt vispārējo un specifisko aprūpi.

5. Spēja veikt veselības stāvokļa izvērtēšanu, diferencēt veselības stāvokļa traucējumus.

6. Spēja izvērtēt pacientu aprūpes rezultātus.

7. Spēja nodrošināt stacionētu un ambulatoru pacientu uzraudzību un aprūpi.

8. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās.

9. Spēja nodrošināt precīzu un drošu medikamentozo aprūpi visām vecuma grupām.

10. Spēja veikt ārstnieciskās un diagnostiskās procedūras stacionētiem un ambulatoriem pacientiem atbilstoši procedūru standartiem.

11. Spēja veikt profilaktiskos veselības pasākumus visu vecuma grupu pacientiem.

12. Spēja dokumentēt pacientu aprūpes procesu atbilstoši ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai.

13. Spēja nodrošināt iegūtās informācijas konfidencialitāti, kas iegūta par pacientu privāto dzīvi, viņu ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi.

14. Spēja strādāt komandā, veicot pacientu aprūpi stacionārā un veicot aprūpi ambulatori.

15. Spēja pielietot medicīniskās tehnoloģijas pacientu aprūpē.

16. Spēja deliģēt aprūpes pienākumus, pārraudzīt deliģēto pienākumu īstenošanu.

17. Spēja piedalīties rehabilitācijas pasākumu veikšanā pacientu veselības atjaunošanai, uzturēšanai un saglabāšanai.

18. Spēja pielietot profesionālo terminoloģiju.

19. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās (krievu un angļu valodā).

4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai

nepieciešamās prasmes

1.Analizēt māsu zinātnes teorijas un piemērot tās aprūpes darbā.

2. Plānot un veikt pacientu aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi.

3. Pielietot kvalitātes nodrošināšanas un pilnveidošanas pasākumus aprūpes darbā.

4. Līdzdarboties aprūpes darba kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ieviešanā dažādos veselības aprūpes līmeņos.

5. Piedalīties pacientu aprūpei nepieciešamo resursu plānošanā.

6. Līdzdarboties aprūpes komandas darbinieku tālākizglītības plānošanā.

7. Organizēt un vadīt aprūpes darbu.

8. Ievākt subjektīvo informāciju un lietot pacienta objektīvās izmeklēšanas metodes.

9. Nodrošināt nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanu.

10. Iegūt, novērtēt un dokumentēt datus par pacienta orgānu un sistēmu funkcionālo darbību un antropometriskiem rādītājiem.

11. Veikt pacientu aprūpi dažādās vecuma grupās un dažādos veselības aprūpes līmeņos.

12. Veikt pacientu, viņa ģimenes locekļu, veselības aprūpes komandas speciālistu, sabiedrības izglītošanas darbu un tā izvērtēšanu.

13. Ievērot savā profesionālajā darbībā ētikas principus.

14. Pielietot efektīvas saskarsmes pieeju pacientu aprūpē.

15. Sadarboties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām.

16. Nodrošināt un uzturēt drošu darba vidi.

17. Uzturēt savu profesionālo kompetenci un uzņemties atbildību par profesionālo darbību.

18. Nodrošināt kritiskās domāšanas pieejas pacientu aprūpē.

19. Lietot informācijas tehnoloģijas.

20. Pārvaldīt valsts valodu.

21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai

nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vispārīgā parazitoloģija;

1.2. uzturmācība un dietoloģija;

1.3. veselības aprūpes sistēmas organizācija un ekonomikas principi;

1.4. kvalitātes kontroles sistēmas veselības aprūpes iestādē;

1.5. informācijas apstrādes organizēšana māsas praksē un statistikas metodes;

1.6. transkulturālās aprūpes pamati;

1.7. socioloģija, socioloģijas principi māsas darbā;

1.8. projektu vadība;

1.9. māsu prakses attīstības ietekmējošie faktori.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. māszinību teoriju pamati;

2.2. ētika, ētikas principi māsas praksē un māsas profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti;

2.3. pacientu aprūpes juridiskie aspekti;

2.4. māsu darba vadība un organizācija;

2.5. uzņēmējdarbības pamati;

2.6. latīņu valodas terminoloģija;

2.7. cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija;

2.8. vispārīgā un klīniskā farmakoloģija;

2.9. bioloģija, ģenētika;

2.10. mikrobioloģija, epidemioloģija, higiēna;

2.11. katastrofu medicīna;

2.12. personības psiholoģija;

2.13. terapeitiska komunikācija un psihosomātika;

2.14. māsas darba drošība, to ietekmējošie fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie un sociālie faktori;

2.15. primārā, sekundārā un terciārā profilakse pacientu aprūpē;

2.16. sabiedrības veselība un tās veicināšana, primārā veselības aprūpe un aprūpe mājās;

2.17. pacientu rehabilitācijas principi;

2.18. pacientu izmeklēšanas, diagnostikas metodes un ārstniecības principi respiratorās sistēmas, kardiovaskulārās sistēmas, asinsrades sistēmas, gremošanas sistēmas, uropoētiskās sistēmas, ādas un audu bojājumu, nervu sistēmas, endokrīnās sistēmas, reproduktīvās sistēmas, imūno un autoimūno, onkoloģiska un garīga rakstura traucējumu gadījumos visās vecuma grupās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. valsts valoda;

3.2. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.3. darba tiesiskās attiecības;

3.4. darba aizsardzība;

3.5. vides aizsardzība;

3.6. māszinību pamatjēdzieni un savstarpējā sasitība;

3.7. cilvēku vajadzības un pamatvajadzības, to ietekmējošie faktori;

3.8. pašaprūpe, to ietekmējošie faktori;

3.9. drošas vides uzturēšanas principi pacientu aprūpē;

3.10. infekciju kontrole;

3.11. pacienta fizioloģisko, garīgo un sociālo funkciju un vajadzību novērtēšanas principi aprūpē;

3.12. klīniskās procedūras;

3.13. aprūpes process, tā posmi – novērtēšana, problēmu noteikšana, plānošana, realizācija, aprūpes izvērtēšana;

3.14. pacientu aprūpes procesa nodrošināšana internajā medicīnā, ķirurģijā, pediatrijā, psihiatrijā, ginekoloģijā, dzemdniecībā, onkoloģijā, neiroloģijā, geriatrijā un pacientiem ar infekciju slimībām;

3.15. nealiekamā medicīniskā palīdzība;

3.16. intensīvā terapija;

3.17. pacientu aprūpes dokumentēšanas principi;

3.18. pētniecības principi māsas praksē;

3.19. pedagoģija un pacientu apmācība;

3.20. saskarsmes psiholoģija;

3.21. aprūpes kvalitātes un efektivitātes nodrošināšanas principi.

Pienākumi un uzdevumi

Pienākumi

Uzdevumi

1.Pacientu aprūpes ētisko, juridisko un kulturālo principu ievērošana.

1.1.Veikt profesionālo darbību atbilstoši savas kompetences robežām.

1.2.Ievērot māsu praksi reglamentējošos normatīvos aktus un praktizēt saskaņā ar tiem.

1.3. Nodrošināt pacientu tiesību ievērošanu.

1.4.Pielietot multikulturālas aprūpes prasmes.

1.5.Ievērot Latvijas Māsu ētikas kodeksu

2. Efektīva komunikācijas procesa nodrošināšana.

2.1. Pārzināt komunikācijas teorijas.

2.2. Pielietot komunikācijas prasmes dažādu vecuma grupu pacientu aprūpē.

2.3. Sadarboties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem.

2.4.Pielietot terapeitiskas komunikācijas principus pacientu aprūpē.

3. Pacientu aprūpes vides nodrošināšana.

3.1. Veikt pacienta vides novērtēšanu.

3.2. Veikt pacienta komfortu nodrošinošos pasākumus.

3.3. Veikt pasākumus, lai nodrošinātu drošu pacientu, aparatūras un konteineru celšanu un pārvietošanu.

3.4. Novērtēt, organizēt un veikt pasākumus pacienta un personāla drošas vides nodrošināšanai un uzlabošanai.

3.5. Nodrošināt infekciju novēršanas, ierobežošanas un kontroles pasākumus pacientu aprūpes darbā.

3.6. Veikt, organizēt un nodrošināt piesardzības pasākumus darbā ar bioloģiski bīstamajiem materiāliem( ķīmiskie līdzekļi, radioaktīvie materiāli, potenciāli infekciozi organisma izdalījumi).

3.7. Novērtēt personīgos un citu ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu darba vides faktorus un veikt pasākumus, lai pēc iespējas samazinātu drošības apdraudējumu saistībā ar smagumu celšanu un pārvietošanu, toksisku ķimikāliju izmantošanu, mikrobioloģiskiem riska faktoriem, radioaktīvo starojumu un radioaktīviem izotopiem, stresogēniem faktoriem.

3.8. Dokumentēt ar pacientu aprūpes vides nodrošināšanu saistītos pasākumus atbilstoši ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai.

4. Pacienta veselības stāvokļa novērtēšana.

4.1. Pārzināt pacientu veselības stāvokļa novērtēšanas metodes.

4.2. Veikt indivīda, grupas un sabiedrības datu apkopošanu par veselības stāvokli un attieksmi pret veselību.

4.3. Novērtēt pacienta pašaprūpes līmeni.

4.4. Novērtēt pacienta atbildes reakcijas uz esošiem vai iespējamiem veselības traucējumiem, kā arī uz ārstēšanu un izmeklēšanu, noteikt ar to saistītās aprūpes problēmas.

4.5. Novērtēt indivīdu, ģimeņu, grupu veselības aprūpes vajadzības konkrētā situācijā un apzināt nepieciešamos un pieejamos resursus šo vajadzību apmierināšanai.

  1. Izvērtēt pacienta vajadzības atbilstoši komandas dalībnieku veicamajiem pienākumiem (ārsts, māsa, māsas palīgs, sociālais darbinieks, fizioterapeits u.c.), ievērojot multiprofesionālas komandas darba principus ārstniecībā.

4.7. Dokumentēt pacientu novērtēšanas datus un izvirzītās aprūpes problēmas atbilstoši ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai..

5. Pacientu aprūpes plānošana.

  1. Noteikt pacientu aprūpes problēmas un to prioritātes.

  2. Izveidot individuālu aprūpes plānu, kas nodrošina pacienta veselības problēmu novēršanu vai mazināšanu, nosakot gaidāmos rezultātus.

  3. Plānot veicamās darbības, aprūpei nepieciešamo laiku un resursus.

  4. Sadarboties ar citām pacientu aprūpē un ārstēšanā iesaistītajām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, sociālajiem darbiniekiem.

  5. Dokumentēt pacientu aprūpes plānošanas procesu atbilstoši ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai.

 1. Pacientu aprūpes nodrošināšana.

6.1. Veikt aprūpes darbības, kas nodrošina pacienta bioloģiskās, psiholoģiskās, garīgās un sociālās vajadzības visu vecuma grupu indivīdiem un grupām primārajā, sekundārajā un terciālajā veselības aprūpes līmenī.

  1. Uzticēt aprūpes darba uzdevumus citiem aprūpes komandas dalībniekiem un sniegt atbalstu viņiem šī darba veikšanā.

  2. Veicināt pacienta un piederīgo līdzestību ārstniecības un aprūpes procesā.

6.4. Nodrošināt precīzu un drošu medikamentu un asins preparātu administrēšanu stacionētiem un ambulatoriem pacientiem.

6.5. Nodrošināt pacientam nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru sagatavošanu un veikšanu.

6.6. Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.

6.7. Piedalīties rehabilitācijas pasākumu veikšanā pacienta veselības atjaunošanai un stabilizēšanai.

6.8. Nodrošināt profilaktisko pasākumu veikšanu.

6.9. Ievērot multiprofesionālas komandas darba principus pacientu aprūpē.

6.10. Nodrošināt informācijas pieejamību un paziņošanu aprūpē iesaistītajam personālam.

6.11. Dokumentēt aprūpes darbu atbilstoši ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai.

 1. Pacientu aprūpes rezultātu izvērtēšana.

7.1. Veikt aprūpes pasākumu efektivitātes novērtējumu atbilstoši pacienta aprūpes gaidāmajiem rezultātiem (aprūpes mērķiem)

7.2. Apkopot aprūpes plāna datus, lai novērtētu aprūpes rezultātus un nepieciešamību mainīt aprūpes plānu.

7.3. Iesaistīt pacientu, viņa ģimeni un tuviniekus, aprūpes komandas locekļus un citu medicīnisko personālu izvērtēšanas procesā

7.4.Veikt nepieciešamās izmaiņas aprūpes mērķos un aprūpes plānā.

7.5. Apkopot un analizēt aprūpes procesu raksturojošos skaitliskos datus, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

7.6. Dokumentēt aprūpes rezultātu izvērtēšanas procesu.

 1. Pacientu un viņu piederīgo izglītošana par veselības uzturēšanu, veicināšanu, saglabāšanu.

8.1. Novērtēt pacienta zināšanas un iemaņas par veselības saglabāšanu un atgūšanu.

8.2. Novērtēt pacienta mācīšanās spējas saistībā ar viņa veselības stāvokli.

8.3. Sagatavot pacientam atbilstošu izglītojošu informāciju veselības veicināšanas un atgūšanas jautājumos.

8.4. Veikt visu vecuma grupu pacientu izglītošanu veselības veicināšanas un atgūšanas jomā, pielietojot pacienta mācīšanās spējai atbilstošas mācību metodes.

8.5. Novērtēt pacienta zināšanu un iemaņu dinamiku par veselības saglabāšanu un atjaunošanu izglītojošo aktivitāšu rezultātā.

8.6. Dokumentēt izglītošanas darbu.

 1. Kvalifikācijas uzturēšana un pilnveidošana.

9.1. Profesionāli pamatot veikto aprūpi

9. 2. Uzturēt savu profesionālo kompetenci, to pierādāmi pilnveidojot.

9.3. Izvērtēt pacientu aprūpē pielietojamās medicīniskās tehnoloģijas, to atbilstību konkrētai situācijai.

9.4. Iesaistīties klīniskās pētniecības darbā.

 1. Pacientu aprūpes darba vadība.

10.1. Nodrošināt aprūpes darbību vadību saskaņā ar pacientu vajadzību prioritātēm.

10.2. Uzticēt aprūpes darba uzdevumus citiem aprūpes komandas dalībniekiem un sniegt atbalstu viņiem šī darba veikšanai.

10.3. Noteikt aprūpes komandas vajadzības kvalitatīvas pacientu aprūpes nodrošināšanai.

10.4. Ziņot par nepieciešamajiem uzlabojumiem aprūpes komandas darbā.

10.5. Nodrošināt izglītojošus pasākumus māsas palīgiem.

10.6. Nodrošināt aprūpes komandas darbam nepieciešamos resursus (aprīkojums, materiāli u.c.)

Profesijas standarta “Māsa” izstrādes darba grupa:

Jana Ankrava – grupas vadītāja, ves.zin. maģistrs, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Tālākizglītības daļas vadītāja, lektore, sertificēta internās aprūpes māsa;

Maruta Šiliņa - paed. maģistrs, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Māszinību katedras vadītāja, lektore;

Ina Mežiņa - Mamajeva – paed.maģistrs, ves.zin.maģistrs, Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta koledžas studiju daļas vadītāja;

Inga Odiņa – paed.doktors, ves.zin.maģistrs, Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta koledžas studiju programmas “Māszinības” direktore;

Ineta Raudova – ves.zin.maģistrs, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža lektore;

Leila Korejeva – ves.zin.maģistrs, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, lektore;

Inta Miķele – iur.maģistrs, soc.zin.bakalaurs, Rīgas 1. medicīnas koledžas lektore;

Sendija Špacs – Daģe – paed.maģistrs, Rīgas 1.medicīnas Struktūrvienības vadītāja;

Ilga Bērziņa – veselības zinātņu maģistrs, Limbažu novada pašvaldības Sociālā  dienesta vadītāja;

Inta Laže – ves.zin.maģistrs, RAKUS LOC galvenā māsa;

Regīna Barone – paed.maģistrs, RAKUS “ Gaiļezers” galvenā māsa;

Dita Raiska – ves.zin.maģistrs, LU Medicīnas un farmācijas doktorante, BKUS galvenā māsa.

Profesijas standarta “Māsa” iespējamie eksperti:

Latvijas Māsu asociācija

Veselības ministrija

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība

Pielikums Nr.14

Latvijas un ES studiju programmas, ar kurām veikta salīdzināšana

(nav pieejams elektroniskā formā)

Pielikums Nr.15

Profesionālo organizāciju un darba devēju atsauksmes

(nav pieejams elektroniskā formā)

1 Ja tas darbam nepieciešams.

2 To apjomu nosaka katedra.

3 Ja tie darbam nepieciešami.

4 Ja tie darbam nepieciešami.

5 Katedra var noteikt citus darba izstrādes posmus.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..