Главная > Документ


Operating room nurse

2.2. Main field(s) of study for the qualification:

Nursing, health care

2.3. Name (in the original language) and status of the awarding institution:

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (P.Stradins Medical College of the University of Latvia), state-accredited since 20.04.2005. accreditation certificate Nr. 056, educational institution supervised by the University of Latvia

2.4. Name and status of the institution administering the studies: The same as in 2.3.

2.5. Language(s) of instruction/examination: Latvian

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION:

3.1. Level of the qualification:

First level professional higher education diploma (see 6.2.);

Fourth level professional qualification

3.2. Official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme:

2 years full time studies, 80 Latvia credit points (120 ECTS credit points),

01.09.2011.-20.06.2013.

3.3. Access requirements:

Secondary professional education of the nurse

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED:

4.1. Mode of studies: Full time studies

4.2. Programme requirements:

 • acquire nursing theories, that provide understanding about nurse practice;

 • acquire necessary knowledge in social science (pedagogy, sociology, psychology);

 • acquire nurse clinical – theoretical knowledge necessary to assist surgeon during operations;

 • acquire communication skills, ability and knowledge, that provides patient health care, can solve problems connected with health, considering basic principles in ethics;

 • acquire theoretical and practical knowledge, skills, ability to create professional attitude, according to professional standard and labour market demands;

 • write and defend qualification work in the chosen health science sphere.

4.3. Programme details and the individual marks obtained:

A SECTION OBLIGATORY

Courses

Credit points

ECTS credits

Grades

General and communication psychology

3

4,5

10 (with distinction)

Research methods in nursing and sociology

2

3

9 (excellent)

Basic principles of pedagogy and education of patients

2

3

8 (very good)

Basics of business and financial accounting

2

3

8 (very good)

Legal bases of recordkeeping and professional activity

2

3

9 (excellent)

Basics of project elaboration and management

2

3

8 (very good)

Informatics in medicine and statistics

2

3

8 (very good)

Latin terminology

2

3

8 (very good)

Microbiology, epidemiology and infection control

2

3

7 (good)

Professional English II

1

1,5

8 (very good)

Clinical pharmacology I

2

3

8 (very good)

Clinical pharmacology II

1

1,5

9 (excellent)

General pathology and pathological physiology

2

3

8 (very good)

Nursing care plans and documentation

2

3

8 (very good)

General propedetics and evaluation of patients

2

3

9 (excellent)

Emergency medical treatment and intensive therapy

2

3

8 (very good)

Clinical procedures

3

4,5

7 (good)

Nursing plans in patients with acute and chronic health disturbances

2

3

8 (very good)

B SECTION OBLIGATORY CHOICE

Courses

Credit points

ECTS credits

Grades

Nursing phylosophy and professional ethics

2

3

7 (good)

Preventive medicine and rehabilitation

3

4,5

8 (very good)

Geriatric nursing

1

1,5

9 (excellent)

Infectious diseases and patient care

2

3

8 (very good)

Organization of work in operation room

4

6

8 (very good)

Patient care during operation

4

6

8 (very good)

Specific surgery

2

3

7 (good)

[

C SECTION FREE CHOICE

Courses

Credit points

ECTS credits

Grades

Massage

2

3

7 (good)

PRACTICE

Qualification practice

16

24

9 (excellent)

STATE FINAL EXAMINATION, inclusive:

9 (excellent)

Test

9 (excellent)

Qualification work

8

12

9 (excellent)

Name of theme:

Proficiency of nurse in patient evaluation in preoperative situations

Weighed average grade of the qualification holder: 8,287

4.4. Grading scheme and if available, grade distribution quidance

Grade

Meaning

Frequency of the grade among the graduates of the programme in question

10

with distinction

2,59 %

9

excellent

19,83 %

8

very good

41,38 %

7

good

31,03 %

6

almost good

1,72 %

5

satisfactory

2,59 %

4

almost satisfactory

0,86 %

3-1

unsatisfactory

0,00 %

(10 - highest grade, 4 – the lowest successful grade)

4.5. Overall classification of the qualification (in the original language): none

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION:

5.1. Access to further studies:

Access to bachelor studies and second level professional higher education study programmes

5.2. Professional status:

No professional status officially awarded

6. ADDITIONAL INFORMATION:

6.1. Weighed average grade of the qualification holder is calculated as:

aw=sum(a*f)/sum(f),

where: aw – weighed average grade, a – grade in each course, f – course workload in credit points

6.2. Additional information:

P.Stradins Medical College of the University of Latvia First level professional Higher Education study programme “Nursing” for the acquirement of nurse qualification is accredited XXXXXXXX (Nr. XXXXX) for full accreditation time until XXXXXX

6.3. Further information sources:

This diploma supplement is valid only with diploma Nr. PK E 0000)

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT:

7.1. Date: 20.06.2013.

7.2. Signature: ____________________ Ilga Eriņa

7.3. Capacity:

P.Stradins Medical College of the University of Latvia Director

7.4. Official stamp:

 

 

Pielikums Nr.10

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

Koledžas sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķis ir – trīs gadu laikā veicināt informētību par koledžu, kas sagatavo augsta līmeņa speciālistus veselības aprūpes nozarē. Tiešā mērķa auditorija ir vidusskolu absolventi, kā arī cilvēki, kuri vēlas iegūt papildus profesionālo izglītību vai vēlas pilnveidot savus mērķus. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • sadarboties ar dažāda veida mēdiju attiecībām;

 • piedalīties koledžai saistošās izstādēs;

 • sadarboties ar skolām, organizējot abpusējas tikšanās un informācijas apmaiņu;

 • pilnveidot koledžas mājas lapu un kā arī izmantot citus on – line instrumentus;

 • turpināt un paplašināt darbību labdarības pasākumos;

 • pilnveidot iekšējo komunikāciju organizējot iekšējos seminārus vai neformālas tikšanās, lai nodrošinātu vienotu izpratni par koledžu;

Sabiedrības informēšana un tēla veidošana ir ļoti nozīmīgs uzdevums. Par izvirzīto mērķu sasniegšanu atbild koledžas Sabiedrisko attiecību speciālists. Tā pienākumos ietilpst koledžas darbības atspoguļošana sabiedrībā, darbs ar mēdijiem, reklāmas pasākumu organizēšana..

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

LU P. Stradiņa medicīnas koledžā pakalpojumu virzīšana uz tirgu, galvenokārt, notiek, pielietojot trīs mārketinga kompleksa elementus – reklāmu, tiešo komunikāciju un sabiedriskās attiecības. Koledžas studiju programmu reklamēšanai ir plānots izmantot tiešā un interaktīvā mārketinga metožu kopumu, ar mērķi iegūt plānoto rezultātu.

 • Izmantojot interneta pakalpojumus:

  • Informācijas aktualizēšana koledžas mājas lapā www.psk.lv latviešu un angļu valodā, piesaistot esošās mērķauditorijas uzmanību.

  • Ievietojot bannerus vidusskolu mājas lapās un ārstniecības iestāžu mājas lapās.

   • Laikraksts „Latvijas avīze”, speciālais iknedēļas pielikums „Izglītība”.

   • Par konferencēm un citiem svarīgiem koledžas notikumiem veidotas preses relīzes.

   • Kopējais koledžas ikgadējais buklets par visām studiju programmām, kurš tiek izplatīts konkrētās vidusskolās, izstādē „SKOLA”. Tirāža 2000 eks. – 300.00 Ls

   • Ievietojot informāciju biznesa uzziņu portālā www.1188.lv , www.1189.lv, gada izmaksas 340,00 Ls. Populārākie portāli, kurus izmanto, gan telefonizziņām, gan interneta uzziņām.

   • Vispārizglītojošo skolu apmeklējums, tiek veidotas studentu reklāmas komandas, kas darbojas tieši Jūrmalas skolās un arī veic aktivitātes savās bijušajās skolās.

   • Dalība izstādē „SKOLA”

   • Informācijas dienas organizēšana, pasākuma ietvaros apmeklētāji var iegūt informāciju par studiju procesa organizāciju, tikties ar mācībspēkiem un administrāciju, kā arī iepazīties ar studiju procesa materiāltehnisko nodrošinājumu: auditorijām, pirmsklīnikas kabinetiem un laboratorijām, bibliotēku, studentu dienesta viesnīcu.

   • Jauno studentu piesaistei tika izveidots 30.sek. reklāmas rullītis radio „Skonto”.

   • Ik gadu tiek izveidoti un pasūtīti dažāda veida reklāmas suvenīri ar koledžas simboliku, piemēram, pildspalvas, piezīmju papīrs, atslēgu piekariņi.

Marketinga aktivitāšu novērtēšanai un studējošo izvēles motivācijas noteikšanai uzņemšanas procesā reflektantiem tiek piedāvāta iespēja aizpildīt aptaujas anketu, tādējādi radot iespēju novērtēt reklāmas un veikto pasākumu efektivitāti.

Pielikums Nr.11

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studentu aptauja

Aptaujas anketa studentiem (anketas paraugs)

Cienījamais student!
Koledžas administrācija vēršas pie Jums ar lūgumu aizpildīt anketu, lai veiktu pasākumus studiju programmu kvalitātes uzlabošanai.
Šī aptaujas anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.
Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos!

1. Studiju gads:

1.gads

2.gads

3.gads

 

2. Studiju programma:

Māszinības

Ārstniecība

Estētiskā kosmetoloģija

Biomedicīnas laborants

Radiologa asistents

Podoloģija

Sociālā aprūpe

Sociālā rehabilitācija

 

3. Studijas notiek

Rēzeknes filiālē

koledžā Bulduros

 

4. Lūdzam sniegt vērtējumu 5 ballu sistēmā
(5 – izcili, 4 – labi, 3 – viduvēji, 2 – slikti, 1 – ļoti slikti, 0 – nevaru novērtēt)

 

5-izcili

4-labi

3-viduvēji

2-slikti

1-ļoti slikti

Nevaru novērtēt

Novērtējiet studiju programmā piedāvātos studiju kursus kopumā

 

 

 

 

 

 

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju programmu

 

 

 

 

 

 

Uzsākot studiju priekšmetus, pasniedzēji iepazīstināja ar priekšmetu programmām un informēja par to, kā tiks vērtēta to apguve

 

 

 

 

 

 

Novērtējiet vai pasniedzēji efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus

 

 

 

 

 

 

Novērtējiet vai pasniedzēji atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un problēmas

 

 

 

 

 

 

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama koledžas bibliotēkā

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas darba laiks ir pieejams

 

 

 

 

 

 

Novērtējiet prakses atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem

 

 

 

 

 

 

Novērtējiet prakses vietu izvēli un piedāvājumu

 

 

 

 

 

 

Novērtējiet prakses organizēšanu

 

 

 

 

 

 

Novērtējiet nodarbību plānojums

 

 

 

 

 

 

Novērtējiet personāla attieksmi pret studentiem

 

 

 

 

 

 

Novērtējiet studiju materiāli tehniskais nodrošinājumu (telpas, mācību līdzekļi, mulāžas utt.)

 

 

 

 

 

 

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..