Главная > Документ


Obligātajos nozares teorētiskajos un profesionālās specializācijas kursos (10% no 2.studiju gada KP daudzuma) studenti apgūst aprūpes plānošanu pacientiem ar akūtiem un hroniskiem veselības traucējumiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības pamatprincipus.

25% no 2.studiju gadā apgūstamā kredītpunktu daudzuma veido ierobežotās izvēles studiju kursi, kas nodrošina konkrētas māsas pamatspecialitātes moduļa apgūšanu. Studiju programmā ir paredzēti septiņi moduļi - anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, ambulatorās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, operāciju māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa. 40% no 2.studiju gadā apgūstamā kredītpunktu daudzuma veido specializācijas prakse konkrētā māsas pamatspecialitātē (skat.4.pielikumu Prakses programma).

Studiju prakses kopējais mērķis ir sagatavot studējošos māsas profesionālajai darbībai. Prakses nolikums ir aprakstīts 4. pielikumā.

Studiju noslēgumā tiek kārtots valsts noslēguma pārbaudījums, kura sastāvdaļas ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana, rakstisks pārbaudījums (tests). Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir 8 kredītpunkti.

Kvalifikācijas darba mērķis ir, ievērojot zinātniskajam darbam izvirzītās prasības un zinātniskās ētikas principus, sistematizēt un paplašināt teorētiskās zināšanas, attīstīt pētniecības prasmes profesionālo pētījuma veikšanai un apliecināt profesionālo kompetenču apguvi profesijā. Pašnovērtējuma periodā, kopš 2005. gada, ir mainījusies pieeja kvalifikācijas darba tēmu apstiprināšanā. Students koledžas noteiktajos termiņos (līdz 1. oktobrim) direktores vietniecei pētniecības jautājumos iesniedz iesniegumu, kurš saskaņots ar potenciālo darba vadītāju un kurā norādīta darba tēma. Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt vadīt studenta darbu par izvēlēto tēmu. Mēneša laikā no iesnieguma nodošanas laika tēmas pieteikumus un darbu vadītājus apstiprina direktores vietniece pētniecības jautājumos pēc saskaņošanas Ārstniecības studiju programmu padomē. Kvalifikācijas darba izstrādes kārtību noteicošie normatīvie dokumenti ir pieejami koledžas mājas lapā – www.lu.psk.lv

Kopš studiju programmas akreditācijas 2005.gadā, studiju procesa uzlabošanas un pilnveides nolūkos trīsgadīgajā studiju programmā veiktas izmaiņas, kas nemaina apgūstamo studiju apjomu, kredītpunktu kopskaitu un studiju ilgumu. (2.10.tab.)

2.10 tabula

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās trīsgadīgās studiju programmas Māszinības izmaiņu novērtējums 2005. gadā akreditētā programmā un 2011. gada akreditācijai pieteiktajā programmā

N.p.k.

Studiju kursi

Akreditētā programma

2005.20.04. Nr. 000-832

Studiju kursi

Reakreditācijai pieteiktā programma

Paskaidrojumi par izmaiņām

KP

KP

Saskarsmes psiholoģija

3

Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija

3

Veikta kursa satura papildināšana

Pedagoģija

1

Pedagoģijas pamatprincipi un pacientu apmācība

2

Palielināts kursa apjoms, papildinot kursa saturu, iekļaujot pacientu apmācību

Pētniecība

1

Pētniecības metodes māszinībās un socioloģija

2

Palielināts kursa apjoms, iekļaujot socioloģiju kā profesijas standarta prasību

Darba organizācija, lietvedība un likumdošana

1

Uzņēmējdarbības un finanšu uzskaites pamati

2

Izmaiņas

(MK Nr.141 02.06.2007.) – uzņēmējdarbības kompetenču modulis 6KP apjomā

Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati

2

Projektu izstrādes un vadīšanas pamati

2

Māsu darba vadība un organizācija

1

Lietišķā informātika medicīnā

2

Lietišķā informātika medicīnā un statistika

2

Pieskaņots profesijas standarta normām

Latīņu valoda

2

Latīņu valodas terminoloģija

2

Kursa nosaukuma redakcionāls labojums

Svešvaloda

2

Profesionālā angļu valoda

2

Kursa nosaukuma redakcionāls labojums

Vispārējā bioloģija

2

Bioloģija un ģenētika

2

Kursa nosaukuma redakcionāls labojums

Anatomija / biofizika

3

Anatomija / biofizika

3

Nav izmaiņu

Fizioloģija/bioķīmija

3

Fizioloģija/bioķīmija

3

Nav izmaiņu

Farmakoloģija

3

Farmakoloģija

3

Nav izmaiņu

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija

2

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija

2

Nav izmaiņu

Klīniskā farmakoloģija

4

Klīniskā farmakoloģija I

Klīniskā farmakoloģija II

3

Samazināts KP apjoms, tēmas integrētas citos studiju kursos

Higiēna un vides medicīna

2

Higiēna un vides medicīna

2

Nav izmaiņu

Mikrobioloģija, epidemioloģija un infekciju kontrole

2

Mikrobioloģija un epidemioloģija

2

Veikta kursa satura papildināšana, pamatojoties uz profesijas standarta prasībām

Propedeitika

2

Vispārīgā propedeitika un pacientu novērtēšana

2

Kursa nosaukuma redakcionāls labojums un satura papildinājums, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.268 24.03.2009.

Laboratorijas diagnostika

1

Intrauterīnais periods un grūtnieču aprūpe

1

Vesela cilvēka pamatvajadzības

3

Kursi iekļauti apvienotajā kursā

Bērnu un pusaudžu periods

1

Pieauguša cilvēka periods

1

Vecu cilvēku aprūpe

1

Geriatrisko pacientu aprūpe

1

Kursa nosaukuma redakcionāls labojums

Terapeitisko pacientu aprūpe

4

Terapeitisko pacientu aprūpe I

Terapeitisko pacientu aprūpe II

4

Kursa nosaukuma redakcionāls labojums

Ķirurģisko pacientu aprūpe

4

Ķirurģisko pacientu aprūpe I

Ķirurģisko pacientu aprūpe II

4

Nav izmaiņu

Bērnu aprūpe

4

Pediatrija un bērnu aprūpe I

Pediatrija un bērnu aprūpe II

4

Kursa nosaukuma redakcionāls labojums

Onkoloģisko pacientu aprūpe

2

Onkoloģisko pacientu aprūpe

1

Samazināts KP apjoms, jo tēmas integrējas internajā medicīnā un ķirurģisko pacientu aprūpē

Dzemdniecība un ginekoloģija

2

Dzemdniecība un ginekoloģija

2

Nav izmaiņu

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē

9

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē I

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē II

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē III

6

Samazināts KP apjoms, bet palielināts praktisko darbu un kontaktstundu apjoms

Reanimācija

2

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

2

Kursa nosaukuma redakcionāls labojums un satura papildinājums, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.268 24.03.2009.

Acu slimības un pacientu aprūpe

1

Acu slimības un pacientu aprūpe

1

Nav izmaiņu

LOR pacientu aprūpe

1

LOR pacientu aprūpe

1

Nav izmaiņu

Ādas un seksuāli transmisīvās slimības

1

Ādas un seksuāli transmisīvās slimības

1

Nav izmaiņu

Mentālo pacientu aprūpe

2

Pacientu aprūpe psihiatrijā un garīgā veselība

2

Kursa nosaukuma redakcionāls labojums un satura papildinājums, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.268 24.03.2009.

Infekcijas slimības un pacientu aprūpe

2

Infekcijas slimības un pacientu aprūpe

2

Nav izmaiņu

Neiroloģisko pacientu aprūpe

2

Neiroloģisko pacientu aprūpe

2

Nav izmaiņu

Katastrofu medicīna

1

Katastrofu medicīna un civilā aizsardzība

1

Kursā satura papildinājums, pievienota Civilā aizsardzība pamatojoties uz Civilās aizsardzības likumu (05.10.2006.)

Pacientu aprūpes filozofija

1

Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

2

Kursi iekļauti apvienotajā kursā, pamatojoties uz studiju programmu salīdzināšanu ar LU MF Māszinību studiju programmu

Tanotoloģijas pamati

1

Pacientu aprūpes filozofija

1

Aprūpes plānošana un dokumentācija

2

Kursi iekļauti apvienotajā kursā, pamatojoties uz studiju programmu salīdzināšanu ar LU MF Māszinību studiju programmu

Ievads aprūpes procesā

1

Sabiedrības veselības aprūpe

1

Profilaktiskā medicīna un rehabilitācija

3

Kursi iekļauti apvienotajā kursā, pamatojoties uz studiju programmu salīdzināšanu ar LU MF Māszinību studiju programmu

Medicīniskā rehabilitācija

2

Sociālā aprūpe

1

----------------------------

-------

Kurss izņemts akreditācijas periodā, jo neietilpst māsas profesionālās darbības kompetencē

Izvēles kurss

4

Izvēles kurss

4

Nav izmaiņu KP apjomā

Prakse

20

Prakse

23

Klīniskās prakses stundu skaita palielinājums, pamatojums māsas kā reglamentētās profesijas statusu

Kvalifikācijas darbs

10

Kvalifikācijas darbs

8

Kopā

120

120Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..