Главная > Документ


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības divgadīgās studiju programmas

Māszinības satura salīdzinājums ar Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” Nr. 268, 24.03.2009.

Māsas pamatspecialitāte

Māsas kompetence saskaņā ar MK noteikumiem Nr.268

Atbilstība studiju programmā

Internās aprūpes māsa

 • sadarbībā ar internistu, kardiologu, endokrinologu, gastro­enterologu, nefrologu, pneimonologu, reimatologu un infekcionistu dažāda vecuma pacientu grupu aprūpe infekciozu un neinfekciozu, toksisku, neoplastisku, alerģisku, imunoloģisku, metabolisku un deģeneratīvas ģenēzes sirds un asinsvadu, elpošanas, gremošanas orgānu, nieru un urīnceļu, locītavu un balsta aparāta, iekšējās sekrēcijas orgānu, limfas un asinsrades orgānu slimību gadījumos;

 • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

 • noteikto medikamentu saņemšanas nodrošināšana;

 • noteikto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana dažādu iekšķīgo slimību gadījumā;

 • pacientu un viņu ģimenes locekļu, kā arī aprūpes komandas izglītošana par pacientu aprūpes īpatnībām iekšķīgo un infekcijas slimību gadījumos;

 • veselības veicināšana pacientiem ar iekšķīgo slimību problēmām, veselības uzturēšana un profilaktisko pasākumu plānošana.

 • Internā medicīna un pacientu aprūpe I

 • Internā medicīna un pacientu aprūpe II

 • Speciālā internā medicīna un pacientu aprūpe

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa

 • vispārējās, reģionālās un lokālās anestēzijas nodrošināšana, vitālo funkciju uzturēšana sadarbībā ar anesteziologu, reanimatologu ķirurģisko operāciju un dažādu manipulāciju laikā;

 • pacientu aprūpe pirms un pēc anestēzijas;

 • aprūpes nodrošināšana pacientiem intensīvās terapijas un reanimācijas laikā;

 • aprūpes nodrošināšana pacientiem ar akūtām un hroniskām sāpēm;

 • noteikto medikamentu saņemšanas nodrošināšana, diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana pacientiem intensīvās terapijas un reanimācijas laikā;

 • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

 • pacientu aprūpes plānošana, sniegšana un aprūpes rezultātu izvērtēšana anestezioloģijā, reanimatoloģijā, intensīvajā terapijā, pirmsslimnīcas un slimnīcas neatliekamajā un katastrofu medicīnā.

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

 • Aprūpe anestezioloģijā I

 • Aprūpe anestezioloģijā II

 • Speciālā anestēzija

Ambulatorās aprūpes māsa

 • pacientu aprūpe ambulatorajās ārstniecības iestādēs un mājās;

 • pacientu aprūpes plānošana, īstenošana un aprūpes rezultātu novērtēšana;

 • pacienta, ģimenes un sabiedrības izglītošana veselības atgūšanas un uzturēšanas jautājumos;

 • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

 • noteikto medikamentu saņemšanas nodrošināšana;

 • noteikto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana;

 • sadarbības un informācijas aprites nodrošināšana starp ārstniecības personām, citu profesiju pārstāvjiem, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas pacienta aprūpē.

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

 • Sabiedrības veselība

 • Pacientu aprūpe ambulatorajā praksē

 • Mājas aprūpe

Bērnu aprūpes māsa

 • visu vecumu bērnu veselības aprūpes nodrošināšana sadarbībā ar pediatru vai ģimenes (vispārējās prakses) ārstu;

 • bērnu aprūpes nodrošināšana somatisko un psihiskās attīstības traucējumu gadījumos, iegūto un iedzimto slimību un veselības traucējumu gadījumos;

 • bērnu veselības uzturēšana un veicināšana, slimību profilakse;

 • bērnu un viņu ģimenes locekļu izglītošana par veselības veicināšanu un uzturēšanu.

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

 • Bērna bioloģiskā attīstība

 • Aprūpe bērniem ar veselības traucējumiem

 • Saskarsmes principi pediatrisko pacientu aprūpē

Garīgās veselības aprūpes māsa

 • sadarbībā ar psihiatru dažāda vecuma pacientu grupu aprūpe psihisko traucējumu un slimību gadījumos;

 • noteikto medikamentu saņemšanas nodrošināšana;

 • noteikto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana;

 • psihiatriskās rehabilitācijas nodrošināšana;

 • profilaktisko pasākumu plānošana un īstenošana pacientiem ar psihiskiem traucējumiem un slimībām;

 • pacientu un viņu ģimenes locekļu izglītošana par pacientu aprūpes principiem psihisko traucējumu gadījumos.

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

 • Garīgā veselība

 • Aprūpe pacientiem ar psihiskiem traucējumiem un slimībām

 • Rehabilitācijas principi psihiatrijā

Operāciju māsa

 • pacienta, operāciju zāles, instrumentu, aprīkojuma un materiāla sagatavošana operāciju veikšanai (sadarbībā ar ķirurgu), kā arī operāciju instrumentēšana;

 • operāciju zāles darba vadīšana un organizēšana.

 • Darba organizācija operāciju zālē

 • Pacientu aprūpe operāciju laikā

 • Speciālā ķirurģija

Ķirurģiskās aprūpes māsa

 • sadarbībā ar ķirurgu dažāda vecuma pacientu grupu aprūpe pirmsoperācijas un pēcoperācijas periodā;

 • aprūpes nodrošināšana pacientiem akūtu un hronisku sāpju gadījumā;

 • pacientu aprūpe balsta un kustību aparāta traumu un saslimšanu gadījumos;

 • brūču kopšana un pārsiešana;

 • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

 • noteikto medikamentu saņemšanas nodrošināšana;

 • noteikto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana pacientiem pirmsoperācijas un pēcoperācijas periodā, kā arī pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām;

 • specifiskas aprūpes plānošana, īstenošana un aprūpes rezultātu novērtēšana pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām;

 • pacientu un viņu ģimenes locekļu, kā arī aprūpes komandas izglītošana par ķirurģiskās aprūpes īpatnībām.

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

 • Vispārīgā ķirurģija

 • Nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe I

 • Nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe II

2.2.3. Atbilstība valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam

Studiju programma Māszinības ir veidota pamatojoties uz “Noteikumiem par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”Nr.141., 20.03.2001.

Trīsgadīgās studiju programmas apjoma struktūras atbilstība valsts standarta prasībām atspoguļota 2.3. tabulā.

2.3. tabula

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības trīsgadīgās studiju programmas

Māszinības satura salīdzinājums ar

MK „Noteikumiem par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”Nr.141, 20.03.2001.

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītības trīsgadīgā studiju programma Māszinības

MK “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” Nr.141, 20.03.2001.

Iepriekšējā izglītība

 • vidējā

 • 120 kredītpunkti

Programmas apjoms no 80 – 120 kredītpunktiem

 • 89 KP, kas sastāda 74% no programmas kopējā apjoma

Studiju kursu kopējais apjoms ne mazāk kā 56KP, bet nepārsniedzot 75% no programmas kopējā apjoma

 • Vispārizglītojošo mācību kursu apjoms ir 21 KP

Vispārizglītojošo mācību kursu apjoms ne mazāk kā 20 KP

 • Nozares mācību kursu apjoms ir 68 KP, tai skaitā izvēles studiju kursi

Nozares mācību kursi ne mazāk kā 36 KP

 • Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis ir 6KP

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis ne mazāk kā 6KP

 • Prakses apjoms ir 23 KP

Prakses apjoms ne mazāk kā 16 KP

 • Kvalifikācijas darba apjoms ir 8 KP, kas ir 8% no programmas kopēja apjoma

Kvalifikācijas darbs ne mazāk kā 8KP, bet nepārsniedzot 10% no programmas kopējā apjoma

Divgadīgās studiju programmas apjoma struktūras atbilstība valsts standarta prasībām atspoguļota 2.4. tabulā.

2.4. tabula

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības divgadīgās studiju programmas

Māszinības satura salīdzinājums ar

MK „Noteikumiem par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”Nr.141, 20.03.2001.

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītības divgadīgā studiju programma Māszinības

MK “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” Nr.141, 20.03.2001.

Iepriekšējā izglītība

 • Vidējā profesionālā

 • 80 kredītpunkti

Programmas apjoms no 80 – 120 kredītpunktiem

 • 56 KP, kas sastāda 70% no programmas kopējā apjoma

Studiju kursu kopējais apjoms ne mazāk kā 56KP, bet nepārsniedzot 75% no programmas kopējā apjoma

 • Vispārizglītojošo mācību kursu apjoms ir 20 KP

Vispārizglītojošo mācību kursu apjoms ne mazāk kā 20 KP

 • Nozares mācību kursu apjoms ir 36 KP, tai skaitā izvēles studiju kursi

Nozares mācību kursi ne mazāk kā 36 KP

 • Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis ir 6KP

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis ne mazāk kā 6KP

 • Prakses apjoms ir 16 KP

Prakses apjoms ne mazāk kā 16 KP

 • Kvalifikācijas darba apjoms ir 8 KP, kas ir 10% no programmas kopēja apjoma

Kvalifikācijas darbs ne mazāk kā 8KP, bet nepārsniedzot 10% no programmas kopējā apjoma

Tabulās apkopotais salīdzinājums ļauj secināt, ka studiju programma „Māszinības” atbilst valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam.

2.3. Salīdzinājums ar Latvijas un ES valstu atzītu augstskolu studiju programmām

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Māszinības salīdzināšana ar citām līdzīgām studiju programmām, dod iespēju izvērtēt tās saturu, konstatēt profesionālo studiju programmas profilējošo kursu īpatsvaru, apjomu, kā arī noteikt konkurētspēju un attīstības iespējas.

Latvijā studiju programma Māszinības tiek realizēta sešās medicīnas koledžās. Ir veikts salīdzinājums, ar LU Rīgas medicīnas koledžas studiju programmu Māszinības un Daugavpils medicīnas koledžas studiju programmu Māszinības, kurš atspoguļots 2.5. tabulā. Veiktā izvēle salīdzināšanai pamatojas uz noslēgtajiem vienošanās līgumiem par studentu pārņemšanu studiju programmas likvidācijas gadījumā.

2.5. tabula

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas Māszinības salīdzinājums ar LU Rīgas medicīnas koledžas un Daugavpils medicīnas koledžas studiju programmu Māszinības

Kritērijs

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programma Māszinības

LU Rīgas medicīnas koledžas studiju programmu Māszinības

Daugavpils Medicīnas koledža studiju programmu Māszinības

Studiju ilgums un iepriekšējā izglītība

3 gadi jeb120 kredītpunkti - iepriekšējā izglītība - vidējā

3 gadi jeb120 kredītpunkti - iepriekšējā izglītība - vidējā

3 gadi jeb120 kredītpunkti - iepriekšējā izglītība - vidējā

Studiju programmas īstenošanas veids un forma

Pilna laika klātienes studijas

Pilna laika klātienes studijas

Pilna laika klātienes studijas

Vispārizglītojošie studiju kursi

18% no programmas kopējā apjoma

18% no programmas kopējā apjoma

17% no programmas kopējā apjoma

Nozaru profesionālie studiju kursi

53% no programmas kopējā apjoma

49% no programmas kopējā apjoma

55% no programmas kopējā apjoma

Izvēles studiju kursi

4% no programmas kopējā apjoma

4% no programmas kopējā apjoma

4% no programmas kopējā apjoma

Prakses apjoms

23 kredītpunkti

26 kredītpunkti

20 kredītpunkti

Klīniskās prakses sadalījums

1.semestrī - 2 KP

2.semestrī – 2 KP

4. semestrī– 7 KP

6. semestrī – 12 KP

1.semestrī - 1KP

2.semestrī – 3KP

4. semestrī– 6 KP

5. semestrī – 6 KP

6. semestrī – 10 KP

1.semestrī - 2KP

4. semestrī– 8 KP

6. semestrī – 10 KP

Kvalifikācijas eksāmeni

Kvalifikācijas darbs – 8 kredītpunkti

un kvalifikācijas eksāmena teorētiskā daļa (tests)

Kvalifikācijas darbs – 10 kredītpunkti

un kvalifikācijas eksāmena teorētiskā daļa (tests)

Kvalifikācijas darbs – 10 kredītpunkti

un kvalifikācijas eksāmena teorētiskā daļa (tests)

Studiju saturs

Pamatojoties uz profesijas standartu

Pamatojoties uz profesijas standartu

Pamatojoties uz profesijas standartu

Humanitārās zinātnes

Latīņu valoda 2KP

Profesionālā angļu valoda 2KP

Latīņu valoda 2KP

Latīņu valoda 2KP

Svešvaloda 2KP

Sociālās zinātnes

Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija 3KP

Pētniecības metodes māszinībās un socioloģija 2KP

Uzņēmējdarbības kompetenču modulis 6KP

Pedagoģijas pamatprincipi un pacientu apmācība 2KP

Uzņēmējdarbības kompetenču modulis 6KP

Saskarsmes psiholoģija 2KP

Attīstības psiholoģija2KP

Pētniecības metodes 2KP

Pedagoģijas pamati 1KP

Saskarsmes psiholoģija 3KP

Pētniecība 1KP

Pedagoģija 1KP

Darba organizācija, lietvedība un likumdošana 1KP

Fundamentālās zinātnes

Anatomija/biofizika 3KP

Fizioloģija/bioķīmija 3KP

Bioloģija un ģenētika 2KP

Farmakoloģija 3KP

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija 2KP

Higiēna un vides medicīna 2KP

Mikrobioloģija, epidemioloģija un infekciju kontrole 2KP

Anatomija 3KP

Fizioloģija 2KP

Ģenētikas un bioķīmijas pamati 2KP

Mikrobioloģija 2KP

Higiēna un epidemioloģija 1KP

Vispārīgā patoloģija 2KP

Radioloģijas pamati un biofizika 1KP

Farmakoloģija 3KP

Anatomija/biofizika 3KP

Fizioloģija/bioķīmija 3KP

Vispārējā bioloģija 2KP

Farmakoloģija 3KP

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija 2KP

Higiēna un vides medicīna 2KP

Mikrobioloģija un epidemioloģija 2KP

Vispārējā ārstniecība un aprūpe

Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika 2KP

Aprūpes plānošana un dokumentācija 2KP

Internā medicīna un pacientu aprūpe 4KP

Ķirurģisko pacientu aprūpe 4KP

Pediatrija un bērnu aprūpe 4KP

Dzemdniecība un ginekoloģija 2KP

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija 2KP

Aprūpes filozofija, profesionālā ētika 2KP

Aprūpes process 2KP

Aprūpe veselības traucējumu gadījumos 2KP

Aprūpe internā medicīnā 5KP

Aprūpe vispārīgā un speciālā ķirurģijā 3KP

Aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģijā 2KP

Bērnu aprūpe un pediatrija 2KP

Intensīvā terapija un katastrofu medicīna 2KP

Terapeitisko pacientu aprūpe 4KP

Ķirurģisko pacientu aprūpe 4KP

Bērnu aprūpe 4KP

Dzemdniecība un ginekoloģija 2KP

Reanimācija 2KP

Pacientu aprūpes filozofija 2KP

Ievads aprūpes procesā 1KP

Māsu darba organizācija un vadība 1KP

Profesionāli tehniskās iemaņas

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē 6KP

Klīniskās procedūras 5KP

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē 9KP

Specialā ārstniecība un aprūpe

Onkoloģisko pacientu aprūpe 1KP

LOR pacientu aprūpe 1KP

Acu slimības un pacientu aprūpe 1KP

Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 1KP

Geriatrisku pacientu aprūpe 1KP

Neiroloģisko pacientu aprūpe 2KP

Infekcijas slimības un pacientu aprūpe 2KP

Pacientu aprūpe psihiatrijā un garīgā veselība 2 KP

Profilaktiskā medicīna un rehabilitācija 3KP

Geriatrisku pacientu specifiskā aprūpe 2KP

Bērnu specifiskā aprūpe 2KP

Neiroloģija un pacientu aprūpe 2KP

Infekcijas slimības un pacientu aprūpe 2KP

Pacientu aprūpe psihiatrijā un mentālā veselība 2KP

Profilaktiskā medicīna 1KP

Rehabilitācija 2KP

Neiroloģisko pacientu aprūpe 2KP

Onkoloģisko pacientu aprūpe 2KP

Ādas un STS pacientu aprūpe 1KP

LOR pacientu aprūpe 1KP

Acu slimības un pacientu aprūpe 1KP

Mentālo pacientu aprūpe 2KP

Sabiedrības veselības aprūpe 1KP

Medicīniskā rehabilitācija 2KP

Infekcijas slimības un pacientu aprūpe 2KP

Veicot LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas Māszinības salīdzinājumu ar augstāk minētajām izglītības iestāžu studiju programmām jāsecina sekojošais:

 • kopējais studiju programmas ilgums un kredītpunktu skaits ir līdzvērtīgs,

 • studiju programmas apguves veids – pilna laika klātienes studijas,

 • studiju programmās ir iekļauti medicīnisko pamatzināšanu apgūšanas studiju kursi, kā arī profesijas specifisko zināšanu un iemaņu veidojošie studiju kursi atbilstoši profesijas standartam un 19.02.2002. MK noteikumiem Nr. 68 „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”.

Salīdzināšanai ar citām līdzīgām ES augstākās izglītības studiju programmām tika izmantotas Medical College Medical University Plovdiv studiju programma „Māszinības” un Siauliai College studiju programma „Māszinības”. (skat.2.6.tabulu)

Iegūstamā kvalifikācija un kompetences apraksti ārvalstu studiju programmās ir līdzvērtīgi, bet ir atšķirības likumdošanā, kas paredz māsu pamatizglītības paplašināšanu, līdztekus iegūstot konkrētu specializāciju.

2.6. tabula

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas Māszinības salīdzinājums ar ārvalstu studiju programmām

Salīdzināšanas kritērijs

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programma Māszinības

(120KP)

Medical College Medical University Plovdiv studiju programma Māszinības

Siauliai College studiju programma Māszinības

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programma Māszinības

(80KP)

Studiju ilgums

3 gadi jeb 6 semestri

3.5 gadi jeb 7 semestri

3.5 gadi jeb 7 semestri

2 gadi jeb 4 semestri

Iepriekšējā izglītība

vidējā

vidējā

vidējā

Vidējā profesionālā māsas pamatizglītība

Iegūstamā kvalifikācija

Vispārējās aprūpes māsa

Vispārējās aprūpes māsa ar iespējamo specializāciju:

Anestezioloģija un intensīvā terapija,

Ķirurģija,

Psihiatrijas māsa,

Pediatrijas māsa,

Sabiedrības veselības māsa

Vispārējās aprūpes māsa ar iespējamo specializāciju

Anestēzijas un intensīvās terapijas māsa,

Bērnu māsas,

Sabiedrības veselības māsa,

Garīgās veselības māsa

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, Ambulatorās aprūpes māsa,

Bērnu aprūpes māsa, Garīgās veselības aprūpes māsa,

Operāciju māsa, Internās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa

Humanitārās zinātnes

 • Latīņu valodas terminoloģija

 • Profesionālā angļu valoda

 • Latīņu valoda un medicīniskā terminoloģija

 • Svešvalodas

 • Latīņu valodas terminoloģija

 • Profesionālā angļu valoda

Sociālās zinātnes

 • Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija

 • Pētniecības metodes māszinībās un socioloģija

 • Uzņēmējdarbības kompetenču modulis

 • Pedagoģijas pamatprincipi un pacientu apmācība

 • Medicīniskā psiholoģija

 • Medicīniskā ētika

 • Pedagoģija

 • Pacientu apmācība

 • Juridiskie aspekti

 • Profesionālā komunikācija

 • Pedagoģija

 • Psiholoģija

 • Pētniecības metodoloģija

 • Profesionālās darbības juridiskie aspekti

 • Profesionālā ētika

 • Filozofija

 • Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija

 • Pētniecības metodes māszinībās un socioloģija

 • Uzņēmējdarbības kompetenču modulis

 • Pedagoģijas pamatprincipi un pacientu apmācība

Fundamentālās zinātnes

 • Anatomija/biofizika

 • Fizioloģija/bioķīmija

 • Bioloģija un ģenētika

 • Farmakoloģija

 • Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija

 • Higiēna un vides medicīna

 • Mikrobioloģija, epidemioloģija un infekciju kontrole

 • Anatomija

 • Vispārējā un klīniskā patoloģija

 • Medicīniskā ģenētika

 • Fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija

 • Farmakoloģija

 • Higiēna un ekoloģija

 • Mikrobioloģija, parazitoloģija un virusoloģija

 • Anatomija

 • Vides medicīna

 • Bioķīmija

 • Farmakoloģija

 • Fizioloģija

 • Vispārējā patoloģija

 • Biofizika un radioloģija

 • Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija

 • Mikrobioloģija, epidemioloģija un infekciju kontrole

Vispārējā ārstniecība un aprūpe

 • Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

 • Aprūpes plānošana un dokumentācija

 • Internā medicīna un pacientu aprūpe

 • Ķirurģisko pacientu aprūpe

 • Pediatrija un bērnu aprūpe

 • Dzemdniecība un ginekoloģija

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

 • Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē

 • Māszinību teorija

 • Internā medicīna un pacientu aprūpe

 • Ķirurģija un pacientu aprūpe

 • Pediatrija un pacientu aprūpe

 • Neatliekamā palīdzība

 • Ginekoloģija un dzemdniecība

 • Vispārējā aprūpe

 • Vispārējā aprūpe

 • Bērnu aprūpe

 • Terapeitisko pacientu aprūpe

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

 • Ķirurģisko pacientu aprūpe

 • Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

 • Aprūpes plānošana un dokumentācija

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

 • Klīniskās procedūras

Specialā ārstniecība un aprūpe

 • Onkoloģisko pacientu aprūpe

 • LOR pacientu aprūpe

 • Acu slimības un pacientu aprūpe

 • Ādas un seksuāli transmisīvās slimības

 • Geriatrisku pacientu aprūpe

 • Neiroloģisko pacientu aprūpe

 • Infekcijas slimības un pacientu aprūpe

 • Pacientu aprūpe psihiatrijā un garīgā veselība

 • Profilaktiskā medicīna un rehabilitācija

 • Fizikālā terapija un rehabilitācija

 • Aprūpe mājās

 • Neiroloģija

 • Psihiatrija

 • Vecu cilvēku aprūpe

 • Sociālā aprūpe

 • Paliatīvā aprūpe

 • Onkoloģisko pacientu aprūpe

 • Infekcijas slimības un pacientu aprūpe

 • Acu slimības

 • LOR pacientu aprūpe

 • Ādas un seksuāli transmisīvās slimības

 • Gerontoloģija un geriatrisku pacientu aprūpe

 • Onkoloģisko pacientu aprūpe

 • Rehabilitācija

 • Dermatoveneroloģija

 • Infekcijas slimības un pacientu aprūpe

 • Sabiedrības veselība un ģimenes aprūpe

 • Aprūpe pacientiem ar akūtiem un hroniskiem veselības traucējumiem

 • Pamatspecialitātes kompetences apguves modulis:

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, Ambulatorās aprūpes māsa,

Bērnu aprūpes māsa, Garīgās veselības aprūpes māsa,

Operāciju māsa, Internās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsaСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..