Главная > Документ


2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

Programmas mērķis

Sagatavot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ārstniecības personas - māsas, nodrošinot profesionālo un teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, veidojot atbildīgu un radošu personību, atbilstoši Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām.

Veicināt māsu izaugsmes iespējas albilstoši jaunajām tehnoloģijām un darba tirgus specifikācijai un palielināt māsu konkurētspēju darba tirgū Latvijā un ES valstīs, īstenojot māsu pamatspecialitāšu apguvi.

Programmas uzdevumi:

 • nodrošināt iespēju apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem „Noteikumiem par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un iegūt māsas ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

 • nodrošināt iespēju Latvijas darba tirgū strādājošām māsām ar 3. Profesionālās kvalifikācijas līmeni apgūt izlīdzinošu kursu un iegūt vienu no māsas pamatspecialitātēm;

 • nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu, iemaņu, prasmju un profesionālās attieksmes apguvi atbilstoši profesijas standartam, darba tirgus prasībām un attiecīgās pamatspecialitātes kompetencēm;

 • attīstīt studentos profesionālo ētiku un sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;

 • pārzināt māsu un māsu pamatspecialitāšu profesionālo izglītību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;

 • motivēt studentus tālākizglītības studijām un profesionālajai pilnveidei.

Studiju programmas plānotie rezultāti

Pēc sekmīgas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguves māsai ir zemāk minētās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos:

 • pacientu vispārējā un speciālā aprūpe;

 • vesela un slima cilvēka anatomija, fizioloģija un uzvedība;

 • fiziskās un sociālās vides ietekme uz cilvēka veselības stāvokli;

 • veselības traucējumi un to novēršana;

 • diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana;

 • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

 • māsas profesijas būtība un ētika;

 • pedagoģijas principi pacientu un aprūpes komandas izglītošanā;

 • profesionālās darbības juridiskie pamati.

Māsas kompetencē ir:

 • aprūpes plānošana un sniegšana pacientiem un viņu ģimenēm;

 • pacientu aprūpes rezultātu izvērtēšana;

 • stacionēto un ambulatoro pacientu uzraudzība;

 • medikamentu saņemšanas nodrošināšana;

 • noteikto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana;

 • noteikto ķirurģisko procedūru izpilde;

 • bērnu, geriatrisko pacientu, pacientu ar garīgiem traucējumiem specifiskā aprūpe un ārstniecisko procedūru nodrošināšana;

 • sievietes specifiskā aprūpe un ārstniecisko procedūru nodrošināšana grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā;

 • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

 • profilaktisko pasākumu veikšana;

 • drošas darba vides uzturēšana;

 • aprūpes komandas darba vadīšana un izglītošana;

 • pacientu, viņu ģimenes locekļu, sabiedrības izglītošana par veselības uzturēšanu, veicināšanu un saglabāšanu;

Māsas pamatspecialitāšu kompetences noteiktas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 268. no 24.03.2009. „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”.

Tas nosaka māsu pamatspecialitāšu kompetences:

 • Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas kompetence saistībā ar operatīvo ķirurģiju, anestēziju un neatliekamo palīdzību;

 • Ambulatorās aprūpes māsas kompetence saistībā ar pacientu aprūpi ambulatorajās ārstniecības iestādēs un mājās;

 • Bērnu aprūpes māsas kompetence saistībā ar visu vecumu bērnu veselības aprūpes nodrošināšanu sabiedrībā ar pediatru un ģimenes ārstu;

 • Garīgās veselības aprūpes māsas kompetence saistībā ar dažāda vecuma pacientu grupu aprūpi psihisko traucējumu un slimību gadījumos sadarbībā ar psihiatru;

 • Operācijas māsas kompetence saistībā ar pacienta, operācijas zāles, instrumentu, aprīkojuma un materiālu sagatavošanu operāciju veikšanai, kā arī operāciju instrumentēšanu;

 • Internās aprūpes māsas kompetence saistībā ar cilvēka orgānu sistēmu slimību aprūpi sadarbībā ar dažāda profila ārstniecības personām;

 • Ķirurģiskās aprūpes māsas kompetence saistībā ar dažāda vecuma pacientu grupu aprūpi pirmsoperācijas un pēcoperācijas periodā sadarbībā ar ķirurgu.

Plānotais rezultāts

Studiju programmas Māszinības absolventi iegūst 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas līmeni. Apgūstot studiju programmu (120KP) studējošie iegūst profesionālajai darbībai nepieciešamo kvalifikāciju ar darba iespējām Latvijā un pasaulē. Studiju programma (80KP) izveidota atbilstoši Latvijas ekonomiskajai situācijai un sociālo partneru prasībām. Šobrīd darba tirgū strādā arī māsas ar 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni. Divgadīgā Māszinību studiju programma dos iespējušī līmeņa māsām apgūt izlīdzinošo kursu studiju pirmajā gadā un apgūt kādu no pamatspecialitātes moduļiem otrajā studiju gadā. Rezultātā vienlaicīgi Latvijā tiks nodrošināta māsu izglītības līmeņu sakārtošana un iespējas apgūt strādājošām māsām kvalifikāciju kādā no māsu pamatspecialitātēm.

2.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

Māsu profesionālo izglītību reglamentē šādi likumi un normatīvie dokumenti:

 • Izglītības likums;

 • Profesionālās izglītības likums;

 • Augstskolu likums;

 • Ārstniecības likums;

 • Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu;

 • Māsas profesijas standarts

 • LR MK noteikumi :

 • “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” Nr.141, 20.03.2001.

 • „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” Nr. 268, 24.03.2009.

 • ”Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” Nr. 192, 24.02.2009.

 • „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” Nr.68.,19.02.2002.

 • „Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu” Nr.351., 24.05.2010.

Studiju programmas aktualitāte ir saistīta ar to, ka garantē izglītības sistēmas attīstību, kas dod profesionālajai darbībai nepieciešamo kvalifikāciju, līdz ar to ir iespēja absolventiem līdzdarboties ekonomiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Pasaulē, tai skaitā, Latvijā, tiek pievērsta liela uzmanība jautājumiem, kas saistīti ar darba resursu profesionālo sagatavošanu atbilstoši reģionālā un globālā tirgus izvirzītajām prasībām. Eiropas Savienībā vidēji ir 95 māsas uz 100 000 iedzīvotājiem, savukārt, Latvijā vidēji ir 43,8 māsas uz 100 000 iedzīvotājiem. Prognozes saistībā ar māsu skaitu darba tirgū ir negatīvas, jo māsu profesijā strādājošajiem ir tendence novecot, piemēram, 16,1% no pamatdarbā strādājošo māsu skaita ir vecuma grupā pēc 60 gadiem un vecumā līdz 30 gadiem reģistrēto māsu skaits veido tikai 5,9%.

Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns 2011.-2013.gadam paredz palielināt ambulatoro pakalpojumu pieejamību pacientiem, līdz ar to ģimenes ārstu praksēm tiks piesaistīta otra māsa, kura nodrošinās ģimenes ārsta pacientu reģistrā reģistrēto hronisko pacientu aprūpi, veicinās pacientu ierašanos uz profilaktiskajām apskatēm.

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” nosaka mācību ilgumu māsas pamatspecialitātē – divi gadi pēc profesionālās vidējās izglītības dokumenta iegūšanas. Latvijā ir noteiktas septiņas māsu pamatspecialitātes – anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, ambulatorās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, operāciju māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa. Apgūstot pamatspecialitāti darba tirgus iegūs augstas kvalifikācijas māsas konkrētā nozarē atbilstoši medicīnas tehnoloģiju un medicīnas nozaru attīstībai.

2.2.1. Atbilstība darba tirgus prasībām

2010. gada novembrī tika veikta darba devēju aptauja. Respondenti bija darba devēji, kuri strādā ar koledžas studentiem prakses laikā un esošie vai potenciālie darba devēji absolventiem. Aptauja tika veikta izmantojot interneta aptaujas lapas vietni www.visidati.lv, izveidotās anketas tiešsaiste tika nosūtīta uz respondenta e-pastu.

Tika saņemtas 24 anketas. Aptaujā piedalījās respondenti no Jūrmalas slimnīcas, P.Stradiņa KUS, Rīgas Austrumu KUS, Rēzeknes slimnīca un citām veselības aprūpes iestādēm.

Anketas rezultāti liecina, ka studiju programmas atbilstība darba tirgus prasībām 60% drīzāk atbilst nekā neatbilst un 40% domā, ka pilnīgi atbilst. (2.1.att.)

2.1. attēls Studiju programmas atbilstība darba tirgus prasībām

Visi respondenti ir atzīmējuši, ka koledžā iegūtās zināšanas var pilnībā izmantot profesionālajā darbībā. (2.2.att.)

2.2.attēls Respondentu vērtējums par studentu iegūto zināšanu pielietojamību profesionālājā darbībā

Studentu prakses novērtējums kopumā ir novērtēts labi.

Studentu prasmi ievērot ētikas normas 40% respondentu novērtēja labi, 60% - viduvēji. Precizitāte prakses laikā ar vērtējumu labi ir vērtējuši 40% respondentu, viduvēji 60% respondentu. Patstāvība darbā ir novērtēta labi – 20% un viduvēji – 80%. Plānošanas iemaņas vērtētas ar izcili un labi 60%. Studenta vēlmi mācīties un profesionāli pilnveidoties 80% respondentu ir novērtējuši ar izcili un labi. Studenta darbošanās komandā 60% ir novērtēta labi. Visi respondenti ir labi novērtējuši studentu komunikāciju ar pacientiem, studentu disciplīnu un atbildības sajūtu.(2.3.att.)

2.3. attēls Studentu novērtējums prakses laikā

Absolventa praktiskās iemaņas ar vērtējumu labi ir atzīmējuši 60% respondenti. 60% respondenti labi novērtēja absolventu teorētiskās zināšanas. Profesionālo kompetenci ar vērtējumu labi ir atzīmējuši 60% respondenti un viduvēji – 40% respondenti. Absolventu motivāciju strādāt kā labu ir atzīmējuši 40% respondenti, viduvēji – 40% respondenti. Prasmi komunicēt un risināt konfliktus 60% respondenti ir atzīmējuši kā izcili un labi. Zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā ar vērtējumu labi ir novērtējuši 60% respondenti un viduvēji 40% respondenti. 60% respondentu atzīmēja atbildes izcili un labi jautājumā par ētikas un uzvedības normu ievērošanu. (2.4.att.)

2.4. attēls Absolventu novērtējums

Darba devēju aptauja parādīja, ka studiju programmā „Māszinības” studējošo zināšanu un prasmju līmenis atbilst darba tirgus prasībām, ka iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes nodrošinās studiju programmas absolventiem gatavību praktiskai darbībai mainīgajos tirgus apstākļos. Pamatspecialitāšu papildus apguve, savukārt, palielinās absolventu profesionālo kompetenci dažādos ārstniecības tirgus segmentos.

2.2.2. Atbilstība profesijas standartam

Studiju programmā „Māszinības” iekļautie studiju kursi, to mērķi, uzdevumi un saturs atbilst Māsas profesijas standartam PS 0146, kas apstiprināts ar IZM 2003. gada 07.01. rīkojumu Nr. 6. Pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli „Par profesijas standartu aktualizēšanu” no 18.08.2010. Nr.1-13/5451, starpkoledžu izveidotā darba grupa uz pašnovērtējuma sagatavošanas brīdi ir iesniegusi aktualizētu profesijas standartu „Māsa”.

Studiju programmas studiju kursi nodrošina nepieciešamo zināšanu, iemaņu un prasmju apguvi. Trīsgadīgās studiju programmas Māszinības salīdzinājums ar profesijas standarta projektu atspoguļots 2.1. tabulā.

2.1. tabula

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības trīsgadīgās studiju programmas

Māszinības satura salīdzinājums ar

Māsas profesijas standarta projektu

Zināšanas

Zināšanu līmenis

Priekšstats

Izpratne

Pielietošana

Stan

darta

prasības

Programmas atbilstība

Stan

darta prasī

bas

Programmas atbilstība

Stan

darta prasī

bas

Programmas atbilstība

vispārīgā parazitoloģija

X

Mikrobioloģija un epidemioloģija

uzturmācība un dietoloģija

X

Higiēna un vides medicīna

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē

veselības aprūpes sistēmas organizācija un ekonomikas principi

X

Uzņēmējdarbības un finanšu uzskaites pamati

kvalitātes kontroles sistēmas veselības aprūpes iestādē

X

Uzņēmējdarbības un finanšu uzskaites pamati

informācijas apstrādes organizēšana māsas praksē un statistikas metodes

X

Lietišķā informātika medicīna un statistika

transkulturālās aprūpes pamati

X

Vesela cilvēka pamatvajadzības

socioloģija, socioloģijas principi māsas darbā

X

Pētniecība un socioloģija

projektu vadība;

X

Projektu izstrādes un vadīšanas pamati

māsu prakses attīstības ietekmējošie faktori

X

Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

Pētniecības metodes māszinībās un socioloģija

māszinību teoriju pamati

X

Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

ētika, ētikas principi māsas praksē un māsas profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti

X

Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati

pacientu aprūpes juridiskie aspekti

X

Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati

māsu darba vadība un organizācija

X

Uzņēmējdarbības un finanšu uzskaites pamati

uzņēmējdarbības pamati

X

Uzņēmējdarbības un finanšu uzskaites pamati

latīņu valodas terminoloģija

X

Latīņu valoda

cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija

X

Anatomija/biofizika

Fizioloģija / bioķīmija

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija

vispārīgā un klīniskā farmakoloģija

X

Farmakoloģija

Klīniskā farmakoloģija

bioloģija, ģenētika

X

Bioloģija un ģenētika

mikrobioloģija, epidemioloģija, higiēna

X

Mikrobioloģija un epidemioloģija

Higiēna un vides medicīna

katastrofu medicīna

X

Katastrofu medicīna un civilā aizsardzība

personības psiholoģija

X

Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija

terapeitiska komunikācija un psihosomatika

X

Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija

Pacientu aprūpe psihiatrijā un garīgā veselība

māsas darba drošība, to ietekmējošie fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie un sociālie faktori

X

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē

Higiēna un vides medicīna

primārā, sekundārā un terciārā profilakse pacientu aprūpē

X

Vesela cilvēka pamatvajadzības

Profilaktiskā medicīna un rehabilitācija

sabiedrības veselība un tās veicināšana, primārā veselības aprūpe un aprūpe mājās

X

Profilaktiskā medicīna un rehabilitācija

pacientu rehabilitācijas principi

X

Profilaktiskā medicīna un rehabilitācija

pacientu izmeklēšanas, diagnostikas metodes un ārstniecības principi respiratorās sistēmas, kardiovaskulārās sistēmas, asinsrades sistēmas, gremošanas sistēmas, uropoētiskās sistēmas, ādas un audu bojājumu, nervu sistēmas, endokrīnās sistēmas, reproduktīvās sistēmas, imūno un autoimūno, onkoloģiska un garīga rakstura traucējumu gadījumos visās vecuma grupās

X

Vispārīgā propedeitika un pacientu novērtēšana

Vesela cilvēka pamatvajadzības

Internā medicīna un pacientu aprūpe

Onkoloģisko pacientu aprūpe

Pediatrija un bērnu aprūpe

Dzemdniecība un ginekoloģija

Neiroloģisko pacientu aprūpe

Pacientu aprūpe psihiatrijā un garīgā veselība

Ādas un seksuāli transmisīvās slimības

svešvalodas saziņas līmenī

X

Profesionālā angļu valoda

darba tiesiskās attiecības

X

Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati

darba aizsardzība

Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati

vides aizsardzība

X

Higiēna un vides medicīna

māszinību pamatjēdzieni un savstarpējā saistība

X

Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

cilvēku vajadzības un pamatvajadzības, to ietekmējošie faktori

X

Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

pašaprūpe, to ietekmējošie faktori

X

Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

Aprūpes plānošana un dokumentācija

drošas vides uzturēšanas principi pacientu aprūpē

X

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē

infekciju kontrole

X

Mikrobioloģija, epidemioloģija un infekciju kontrole

pacienta fizioloģisko, garīgo un sociālo funkciju un vajadzību novērtēšanas principi aprūpē

X

Māsu profesijas filozofija un profesionālā ētika

Aprūpes plānošana un dokumentācija

Vesela cilvēka pamatvajadzības

klīniskās procedūras

X

Praktiskā darba iemaņas pacientu aprūpē

aprūpes process, tā posmi – novērtēšana, problēmu noteikšana, plānošana, realizācija, aprūpes izvērtēšana

X

Aprūpes plānošana un dokumentācija

pacientu aprūpes procesa nodrošināšana internajā medicīnā, ķirurģijā, pediatrijā, psihiatrijā, ginekoloģijā, dzemdniecībā, onkoloģijā, neiroloģijā, geriatrijā un pacientiem ar infekciju slimībām

X

Internā medicīna un pacientu aprūpe

Ķirurģisko pacientu aprūpe

Onkoloģisko pacientu aprūpe

Pediatrija un bērnu aprūpe

Dzemdniecība un ginekoloģija

Neiroloģisko pacientu aprūpe

Pacientu aprūpe psihiatrijā un garīgā veselība

Geriatrisko pacientu aprūpe

neatliekamā medicīniskā palīdzība

X

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

intensīvā terapija

X

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

pacientu aprūpes dokumentēšanas principi

X

Aprūpes plānošana un dokumentācija

pētniecības principi māsas praksē

X

Pētniecības metodes māszinībās un socioloģija

pedagoģija un pacientu apmācība

X

Pedagoģijas pamatprincipi un pacientu apmācība

saskarsmes psiholoģija

X

Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija

aprūpes kvalitātes un efektivitātes nodrošināšanas principi

X

Aprūpes plānošana un dokumentācija

Divgadīgās studiju programmas Māszinības salīdzinājums ar Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” Nr. 268, 24.03.2009. atspoguļots 2.2. tabulā.

2.2. tabulaСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..