Главная > Документ


RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Inženierekonomikas fakultāte

Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra

Apstiprināta RTU Senāta sēdē

2008.gada 26.maijā, prot.Nr.523

Mācību prorektors ___________

kovskis

Bakalaura profesionālo studiju programmas

“CILVĒKU RESURSU VADĪŠANA”

Pašnovērtējuma ziņojums

www.ief.rtu.lv/

Sadaļa: Akreditācija

Rīga, 2008

IZM Studiju programmu akreditācijas komisijai

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS

AKREDITĀCIJAI

1. Studiju programmas CILVĒKU RESURSU VADĪŠANA

nosaukums:

2. Izglītības klasifikācijas kods: 4234519

3. Programmas apjoms un 160 kredītpunkti

īstenošanas ilgums: 4 gadi – pilna laika studijas

5 gadi – nepilna laika studijas

4. Programmas īstenošanas Rīga

vieta un veids: pilna laika (dienas) un

nepilna laika (klātienes, neklātienes) studijas

5. Prasības, sākot programmas vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība,

apguvi: 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība

cilvēku resursu vadīšanas jomā

6. Iegūstamais grāds un/vai bakalaura profesionālais grāds iestāžu darba

profesionālā kvalifikācija: organizācijā un vadībā un personāla vadītāja

kvalifikācija (PS 0204)

7. Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte

Juridiskā adrese, tālrunis: Kaļķu iela 1, LV 1658. tālr. 7089300

Reģistrācijas apliecības nr.: 3341000709

8. RTU pilnvarotā persona, tās amats, telefons:

RTU Inženierekonomikas fakultātes profesors,

programmas direktors Dr.oec. Jānis Ķipsna

tālr.67089015;

e-pasts: janis.kipsna@rtu.lv

Rektors I.Knēts

IZRAKSTS

no IEF Domes sēdes protokola Nr.6

2008.gada 12.maijā

Domes locekļi – 24

Piedalās – 17

Klausījās: Dr.oec., profesora J.Ķipsnas informāciju par bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” pašnovērtējuma ziņojuma saturu.

IEF Dome nolēma: ieteikt RTU Senātam apstiprināt bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” pašnovērtējuma ziņojumu.

IEF Domes priekšsēdētājs R.Počs

Zinātniskā sekretāre N.Lāce

Saturs

1.

Studiju programmas mērķi un uzdevumi ........................................................

6

2.

Studiju programmas organizācija ....................................................................

7

2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā ........................................................

7

2.2. Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem ..........

7

2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība ........................

8

3.

Studiju programmas apraksts ...........................................................................

9

3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms ......................................

9

3.2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi ...............................................

9

3.3. Studiju programmas īstenošanas vieta un veids ............................................

9

3.4. Programmas daļu apjomi un to laika sadalījums ...........................................

9

3.5. Programmas daļu apraksti .............................................................................

9

3.6. Tiesības studiju turpināšanai .........................................................................

10

3.7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām .............................

11

4.

Vērtēšanas sistēma ..............................................................................................

11

5.

Programmas praktiskā īstenošana ....................................................................

13

6.

Studiju programmas perspektīvais novērtējums .............................................

14

6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas

standartam ......................................................................................................

14

6.2. Darba devēju aptaujas ....................................................................................

16

7.

Studējošie .............................................................................................................

17

7.1. Studējošo skaits programmā ..........................................................................

17

7.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits .....................................................................

17

7.3. Absolventu skaits ...........................................................................................

17

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze ....................................................................

17

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze .................................................................

18

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ......................................

18

8.

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls ..........................

18

8.1. Akadēmiskā personāla skaits .........................................................................

18

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība .............................................

18

8.3. Studiju programmā iesaistīto zinātņu doktoru atbilstība studiju

programmas zinātnes nozarei ........................................................................

20

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības

politika ...........................................................................................................

20

9.

Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums ...................................

20

10.

Ārējie sakari ........................................................................................................

21

10.1. Sadarbība ar darba devējiem ........................................................................

21

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām līdzīgu studiju

programmu īstenošanā .................................................................................

21

10.3. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām ES valstu augstskolās .....

21

11.

Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā .........................................

22

12.

Studiju programmas attīstības plāns ................................................................

22

Pielikumi ......................................................................................................................

25

1. Dokumentu, noteikumu, likumu un citu normatīvo aktu atrašanās vietas

2. Studiju programmas studiju kursu saraksts, kursu apjoms, īstenošanas

plānojums un iesaistītais akadēmiskais personāls

3. Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana”

diploma pielikuma paraugs

4. Bakalaura profesionālo studiju programmā „Cilvēku resursu vadīšana”

iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts

5. Bakalaura profesionālo studiju programmā „Cilvēku resursu vadīšana”

Iesaistītā akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumi (CV)

6. Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana”

salīdzinājums ar līdzīgām programmām augstskolās Eiropas Savienības

valstīs

7. Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana”

studiju kursu programmas

8. Līgums starp Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu un Rīgas

Tehnisko universitāti

 1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Bakalaura profesionālo studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana” (1.pielikums, p.1.1.) apstiprināta RTU Senāta sēdē 2003.gada 15.decembrī, prot.Nr.482 (1.pielikums, p.1.2.). Programmā izdarītas izmaiņas ar RTU Mācību prorektora rīkojumu 2005.gada 25.maijā (rīkojums Nr.02/18) (1.pielikums, p.1.3.) un 2007.gada 12.martā (rīkojums Nr.02/12) (1.pielikums, p.1.4.) un ar RTU Senāta 2008.gada 25.februāra lēmumu (prot.Nr.520) (1.pielikums, p.1.5.).

Saskaņā ar Akreditācijas komisijas 2006.gada 11.janvāra lēmumu Nr.991 bakalaura profesionālo studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana” (4234519) ir akreditēta līdz 2008.gada 31.decembrim, kas dod tiesības īstenot šo programmu un piešķirt profesionālā bakalaura grādu iestāžu darba organizācijā un vadībā un personāla vadītāja kvalifikāciju (1.pielikums, p.1.6.).

Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” mērķis ir realizēt studiju programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu profesijas standartam (personāla vadītājs – PS 0204) (1.pielikums, p.1.7.) un otrā līmeņa profesionālajai augstākai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, praksē un literatūras studijās apgūt vispārizglītojošos studiju kursus, nozares un teorētiskos pamatkursus, informācijas tehnoloģijas kursus, nozares profesionālās specializācijas kursus, kuru apguve ļauj (3.,4.,5.,6.sadaļas):

 • noteikt un formulēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē;

 • plānot un prognozēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla resursus;

 • organizēt un vadīt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla struktūrvienības darbu;

 • nodrošināt uzņēmumu (iestādi, organizāciju u.c.) ar nepieciešamo personālu;

 • piedalīties darba aizsardzības sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā, bet noteiktos gadījumos, kontrolēt darba aizsardzības sistēmas izveidi un veikt tās darbības kontroli;

 • sadarboties ar uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) vadību un citu struktūrvienību vadītājiem personāla vadības stratēģijas mērķu sasniegšanā;

 • analizēt, novērtēt un pilnveidot uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības sistēmu;

 • sekot LR spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai uzņēmumā (iestādē, organizācijā u.c.);

 • izstrādāt un vadīt starptautiskos sadarbības projektus;

 • sagatavot un veikt savas struktūrvienības darba rezultātu analīzi un novērtēšanu.

Studiju programmas izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanai tiek izmantotas studentu aptaujas, eksāmenu un ieskaišu rezultāti, studiju darbu, prakses atskaišu un bakalaura darba vērtējums, studiju beidzēju un darba devēju aptaujas un atsauksmes.

Izpildot studiju programmā noteiktās prasības, absolvents iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu iestāžu darba organizācijā un vadībā un personāla vadītāja kvalifikāciju.

 1. Studiju programmas organizācija

  1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā

Studiju programmas struktūra izveidota saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (1.pielikums, p.1.8.), RTU Senāta 2002.gada 29.aprīļa lēmumu, protokols Nr.467 „Par otrā līmeņa profesionālo programmu struktūru” (1.pielikums, p.1.9.).

Ņemot vērā Akreditācijas komisijas aizrādījumus un pamatojoties uz RTU Senāta 2007.gada 29.janvāra lēmumu „Par precizējumiem profesionālo studiju programmu struktūrā” (1.pielikums, p.1.10), tika veiktas izmaiņas studiju programmā, saglabājot valsts noteikto struktūru:

 • ieviesti trīs studiju projekti („Datormācība ekonomistiem”, „Personāla vadīšana”, „Personāla plānošana, organizācija un vadīšana”) obligātās daļas (A) 3.sadaļā „Nozares profesionālās specializācijas kursi”;

 • no obligātās izvēles daļas (B) 1.sadaļas „Nozares specializācijas kursi” obligātā daļā (A) 3.sadaļā „Nozares profesionālās specializācijas kursi” iekļauti šādi studiju priekšmeti: Cilvēku resursu ekonomika; Darba motivāciju teorijas; Darba vadīšana; Saskarsmes psiholoģija; Projektu vadīšana;

 • obligātās izvēles daļā (B) 1.sadaļā „Nozares specializācijas kursi” ieviesti studiju priekšmeti: Uzņēmējdarbības loģistikas pamati un Mazā biznesa vadīšana.

  1. Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem

RTU mērķis ir nodrošināt studijas un zinātniskos pētījumus tās darbības galvenajās zinātņu nozarēs. Studiju sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē ir veidota atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam u.c. normatīviem aktiem un noteikumiem, tā, lai maksimāli veicinātu studiju programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu uzdevumu izpildi. Studiju sistēmu augstskolā iekšēji reglamentē studentu un augstskolas attiecības reglamentējošie dokumenti un studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti.

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, kā arī darba kārtības noteikumi.

Pamatdokumenti un pārvaldes institūcijas, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi, kārtību un organizāciju ir:

- Rīgas Tehniskās universitātes Satversme;

- Augstskolas vadība un Senāts;

- Fakultātes vadība un Dome;

- Studiju programmas administrācija;

- Studentu pašpārvalde;

- Studiju programma;

- Studiju kursu programmas.

Imatrikulētajiem studentiem izsniedz RTU studentu identifikācijas kartes. No imatrikulācijas brīža studentam ir visas RTU studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, Rīgas Tehniskās universitātes Satversme un citi saistošie dokumenti.

Studentiem ir iespējas apgūt papildus zināšanas, mainīt studiju formu un studiju programmu, ieskaitīt studiju novērtējumā citas augstākās izglītības studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku (ne ilgāku par 2 gadiem) pārtraukt studijas, saglabājot attiecības ar RTU.

Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami pie programmas administrācijas un arī RTU mājas lapā internetā.

Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pirmajā studiju gadā tiek apgūti obligātie studiju priekšmeti – vispārizglītojošie mācību kursi un kopējie nozares mācību kursi, kas veido bāzi speciālo zināšanu un praktisko iemaņu apguvei turpmāko studiju laikā. Uzsākot studijas, studenti saņem īsu informatīvo materiālu, kurš satur studentam svarīgāko informāciju par studiju organizāciju un praktisko realizāciju, kā arī noklausās nodarbības „Ievads specialitātē” viena kredītpunkta apjoma.

Studiju programmas “Cilvēku resursu vadīšana” īstenošana atbilst iesaistīto struktūrvienību mērķiem un uzdevumiem.

  1. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti vērtē studiju programmas administrācija, katedra, kura realizē studiju programmu un iesaistītās struktūrvienības, fakultātes Nozaru studiju programmu komisija, fakultātes Dome un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde.

Kvalitātes nodrošināšanas mehānisms darbojas šādos virzienos:

 • studiju programmas kvalitāti nodrošina regulāra studiju programmas pārskatīšana un analīze studiju programmas administrācijas sēdē, katedras sēdē, fakultātes Nozaru studiju programmu komisijas sēdē, fakultātes Domes sēdē, kā arī RTU Senātā apstiprinot ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus;

 • studiju programmu direktori, katedru vadītāji, akadēmiskais un administratīvais personāls regulāri veido apspriedes par studiju programmas organizēšanas un pilnveidošanas jautājumiem;

 • studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes studējošo pašpārvalžu biedri, kuri aktīvi darbojas augstskolas lēmējinstitūcijās: RTU Akadēmiskajā sapulcē, RTU Senātā, RTU Senāta komisijās un fakultātes Domē;

 • katru semestri studiju programmas administrācija veic studiju programmā studējošo aptaujas par mācībspēku darba kvalitāti un studiju programmas novērtējumu. Rezultāti tiek apspriesti studiju programmas administrācijas sēdē, katedras sēdē un fakultātes Domes sēdē;

 • reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu anotācijas un kursu programmas, metodiskie materiāli, jaunākā mācību literatūra un studiju darbu (referātu, kursa darbu, prakses atskaišu un noslēguma darbu) metodiskie norādījumi;

 • akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām mācību, pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšana;

 • akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties ar nozaru pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot aktualitātes nozarē, studējošo pētnieciskos darbus un projektus, analizējot to rezultātus.

3. Studiju programmas apraksts

3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms:

Pilna laika - 160 kredītpunkti - 4 gadi

Nepilna laika - 160 kredītpunkti - 5 gadi

Nepilna laika studijas RTU tiek organizētas saskaņā ar RTU Senāta lēmumu “Par vakara (nepilna laika) studiju organizēšanu RTU” (2000.gada 26.jūnija Senāta sēdes protokols Nr.451; 1.pielikums, p.1.11.).

Katra semestra ilgums ir 20 nedēļas, viena studiju gada ir divi semestri.

Studiju programmas kursu apraksts, apjoms, īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls pilna laika studijām parādīts 2.pielikumā.

3.2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Uzsākot studijas bakalaura profesionālo studiju programmā „Cilvēku resursu vadīšana” jābūt šādai iepriekšējai izglītībai: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība; pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība cilvēku resursu vadīšanas jomā.

3.3. Studiju programmas īstenošanas vieta un veids

Studiju programma tika īstenota Rīgā un Liepājā kā pilna un nepilna laika studijas.

3.4. Programmas daļu apjomi un to laika sadalījums:

 • A obligātie studiju priekšmeti ...................................... 96 KP (60 %)

- vispārizglītojošie studiju kursi ...................................... 14 KP

- nozares teorētiskie pamatkursi un

informācijas tehnoloģijas kursi ..................................... 36 KP

- nozares profesionālās specializācijas kursi .................. 46 KP

 • B obligātās izvēles priekšmeti ...................................... 20 KP (12,5 %)

- nozares profesionālās specializācijas

obligātās izvēles kursi ................................................... 12 KP

- humanitārie/sociālie un vadības priekšmeti ................. 2 KP

- valodas ......................................................................... 6 KP

 • C brīvās izvēles priekšmeti .......................................... 6 KP (3,7 %)

 • D prakse/praktiskais darbs .......................................... 26 KP (16,3 %)

- specializējošā prakse .................................................... 16 KP

- projektēšanas prakse .................................................... 10 KP

 • E valsts pārbaudījumi .................................................. 12 KP (7,5 %)

- diplomprojekts ............................................................. 12 KP

________________________________

Kopā: 160 KP (100 %)

3.5. Programmas daļu apraksti

Bakalaura profesionālo studiju programma paredz nozarei atbilstošus:

 1. Obligātie studiju priekšmeti

 • vispārizglītojošos studiju kursus: matemātika; statistika; kvantitatīvās metodes ekonomikā; saskarsmes pamati; civilā aizsardzība; ievads specialitātē; sports;

 • nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloģijas kursus: matemātika ekonomistiem; datormācība (pamatkurss); mikroekonomika; makroekonomika; tirgzinības, nodokļi uzņēmējdarbībā; uzņēmējdarbības ekonomika; uzņēmējdarbības vadīšana; stratēģiskā vadīšana, darba un sociālās tiesības; vadības psiholoģija, lietišķā komunikācija;

 • nozares profesionālās specializācijas kursus: datormācība ekonomistiem, darba aizsardzība; ražošanas un pakalpojumu organizēšana; ergonomika; personāla vadīšana; personāllietas; finanšu pamati; vadīšanas sistēmanalīze; darba vadīšana; personāla plānošana, organizācija un vadīšana; cilvēku resursu ekonomika; darba motivāciju teorijas; saskarsmes psiholoģija; projektu vadīšana.

B. Obligātās izvēles priekšmeti

 • nozares profesionālās specializācijas obligātās izvēles kursus, kurus var izvēlēties, ievērojot savas intereses, paredzamo darba vietu un prakses laikā iegūtās atziņas: civiltiesības; grāmatvedība; ekonomiskās informācijas sistēmas; kvalitātes vadīšana ražošanā; ekonomisko procesu analīze; uzņēmējdarbības loģistikas pamati; starptautiskie ekonomiskie sakari; mazā biznesa vadīšana;

 • humanitārie un vadības kursi, kur jāizvēlas viens no: vispārējā socioloģija; politoloģija; ētikas pamati; lietišķā etiķete; organizāciju psiholoģija;

 • valodas – studiju programmā paredzēts apgūt divas svešvalodas. Studentiem iespējams izvēlēties un apgūt: angļu valoda; vācu valoda; speciālā angļu valoda; speciālā vācu valoda.

 1. Brīvās izvēles priekšmeti

Brīvās izvēles priekšmeti paredzēti studiju programmā, lai dotu iespēju studentiem papildus apgūt to, kas pašam šķiet interesants un noderīgs izvēlētajā jomā vai ārpus tās. Jebkurš apgūts citas RTU piedāvātās studiju programmas „A”, „B” vai „C” daļas studiju priekšmets var tikt uzskatīts kā brīvās izvēles kurss. Studenti ar brīvās izvēles priekšmetu sarakstu un citu studiju programmu saturu iepazīstas patstāvīgi internetā (www.rtu.lv/studijas/brivie izveles prieksmeti/). Reģistrēšanās brīvās izvēles studiju priekšmetiem notiek internetā, RTU mājas lapā (www.rtu.lv/studijas/brivie izveles prieksmeti/) aizpildot reģistrācijas anketu.

Imatrikulējot šajā studiju programmā studentus ar iepriekšēju pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību cilvēku resursu vadīšanas jomā – kvalifikācija Personāla speciālists (PS 0096), pirmā līmeņa studijās apgūtie studiju kursi tiek savstarpēji saskaņoti, pielīdzināti un pārskaitīti, pamatojoties uz LR MK noteikumu 2001.gada 20.novembra Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” III 14.punktu.

Augstākās izglītības visu studiju kursu saraksts, to apjoms, īstenošanas plānojums un iesaistītais akadēmiskais personāls dots 2.pielikumā.

Visu studiju kursu programmas dotas 7.pielikumā.

3.6. Tiesības studiju turpināšanai

Beidzot bakalaura profesionālās studijas un iegūstot bakalaura profesionālo grādu iestāžu darba organizācijā un vadībā un personāla vadītāja kvalifikāciju, izglītību iespējams turpināt RTU Inženierekonomikas maģistra profesionālo studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, kuru beidzot tiek iegūts maģistra profesionālais grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā. Izglītību var turpināt arī citu augstskolu maģistra profesionālās studijās.

3.7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

Lai piesaistītu potenciālos studentus Rīgas Tehniskā universitāte informē sabiedrību un popularizē sevi kopumā un katra fakultāte atsevišķi, tai skaitā Inženierekonomikas fakultāte, cenšas sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un kvalitāti.

Potenciālie studenti ir vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventi, kā arī koledžu beidzēji, kuri ieguvuši personāla speciālista kvalifikāciju.

Informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt tiek izmantoti

gan masu mārketinga, gan nišas mārketinga paņēmieni. Pamatā tā ir drukātās informācijas izplatīšana – reklāmas sludinājumi, reklāmas bukleti, katalogi; piedalīšanās izstādes, piemēram, “Skola”, „Karjeras dienas” un RTU „Atvērto durvju” dienas.

Tiek izmantots ari modernākais reklāmas un informācijas izplatīšanas veids – internets. Informāciju par studiju programmu ir iespējams atrast RTU mājas lapā:

www.rtu.lv; RTU Inženierekonomikas fakultātes mājas lapā: www.ief.rtu.lv un RTU

Inženierekonomikas fakultātes mājas lapā www.ief.rtu.lv/.

4. Vērtēšanas sistēma

Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma atspoguļota 1.tabulā.

1.tabula

Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanas sistēma

Mērķi

Vērtēšanas sistēma

1.

Profesionālo studiju absolventam jābūt zināšanām personāla vadībā, ekonomikā, darba un sociālās tiesībās, darba aizsardzībā, informātikā un informācijas tehnoloģijās, lietišķā saskarsmē, svešvalodās, kas jālieto ikdienas darbā.

Studentu aptauja,

eksāmenu un ieskaišu rezultāti

2.

Profesionālo studiju beidzējam studiju procesā jāiegūst praktiskā darba iemaņas un prasmes:

- iemaņas dažādu LR MK rīkojumu un noteikumu, Finanšu

un Ekonomikas ministriju un to struktūrvienību izdoto

noteikumu un instrukciju izmantošanā;

- prasmes izmantot studiju un prakses laikā iegūtās

zināšanas, izstrādājot studiju darbus un kursa darbus, kā arī

diplomprojektu;

- prasmes izmantot atbilstošas datorprogrammas projektu

risināšanā.

Studiju darbu, kursa darbu, prakses atskaites un diplomprojekta vērtējums.

3.

Profesionālo studiju beidzējam jābūt spējīgam:

- saprast problēmas risināšanas mērķi, profesionāli

piedalīties tā realizācijas projekta vadīšanā un izstrādāšanā,

veicot nepieciešamos aprēķinus;

- mācēt pielietot personāla vadīšanā izmantojamos principus

un metodes konkrēta uzņēmuma vai iestādes praktiskā

darbībā;

- nepārtraukti pilnveidot un paaugstināt savas profesionālās

zināšanas.

Profesionālo studiju beidzēju, darba devēju aptaujas un atsauksmes.

Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasības (LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumu Nr.481 punkti 29 ÷ 32) (1.pielikums, p.1.8.).

Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz mācību gadā tiek apspriesti Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedras sēdēs, tos apkopo un vērtē arī programmas administrācija un tie kalpo par pamatu tālākai mācību procesa pilnveidošanai.

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir:

 • pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;

 • pārbaudes obligātuma princips;

 • vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips;

 • vērtēšanas formu dažādības princips;

 • pārbaudījuma pieejamības princips.

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju plānā.

Eksāmenu pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits attiecīgās struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks.

Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Ieskaiti pieņem studiju kursa mācībspēks.

Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi, uzstāšanās semināros, studiju patstāvīgie darbi u.c. Šie kārtējie pārbaudījumi ir noteikti studiju kursu programmās.

Prakse tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.

Prakses vērtējumu dod prakses vadītājs un prakses aizstāvēšanas komisija, pieņemot prakses atskaišu aizstāvēšanu un izvērtējot prakses uzņēmuma atsauksmi.

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai „ieskaitīts”.

Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas prasībām:

  • studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir pieejami pie programmas administrācijas un mācībspēkiem;

  • pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju kursa pirmajā nodarbībā.

Programmas apguvi noslēdz valsts pārbaudījums, kas tiek vērtēts desmit ballu skalā un kura sastāvdaļa ir diplomprojekta aizstāvēšana. Aizstāvot diplomprojektu vērtēšanas kritēriji ir:

 • teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana;

 • patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās;

 • uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas ietver atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus;

 • aktuālas lietišķās problēmas analīze;

 • praktisku risinājumu izstrādāšana;

 • patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana.

Diplomu par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir apguvis programmu un nokārtojis valsts pārbaudījumu ar ieskaitītu (pozitīvu) vērtējumu.

Šāda vērtēšanas sistēma RTU darbojas no 2001./2002.mācību gada, un tā ir sevi attaisnojusi panākot augstāku studentu zināšanu un prasmju līmeni, kā arī studējošo sekmju labāku pārskatāmību un vērtējumu atbilstību prasmēm un zināšanām.

Bakalaura profesionālās studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” diploma un diploma pielikuma paraugs parādīts 3.pielikumā.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Rīgas tehniskā universitāte datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte datorvadības automātikas un datortehnikas institūts pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... lo universitāti (Cernivci, Ukraina), Ukrainas Nacionālo Tehnisko universitāti "KPI" (Kijeva. Ukraina) un Rīgas Tehnisko universitāti ... katedras vadītājs, Rīgas Tehniskā universitāte 1994 -1996 Docents, Rīgas Tehniskā universitāte 1991 - 1994 Zinā ...
 2. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... . Rīgas Tehniskā Universitāte, kultūras pasākumu organizators Rīgas Tehniskā Universitāte, asistents Rīgas Tehniskā Universitāte, datortīklu administrators. Rīgas Tehniskā Universitāte, 1.kat ...
 3. Rīgas tehniskā universitāte materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte licenzētās akadēmiskās maģistra studiju programmas " materiālu nanotehnoloģijas" (45526)

  Документ
  ... iestāde Nosaukums Datums Rīgas Tehniskā universitāte Iegūts Rīgas Teniskās universitātes profesora nosaukums Diploms ... Rīgas Tehniskā universitāte The Baltic Sea Environment 01/01/1998 31/05/1998 Rīgas Tehniskā universitāte ...
 4. Rīgas tehniskā universitāte materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte akadēmiskā doktorantūras studiju programma

  Документ
  ... ze un īpašības". Rīgas Tehniskā universitāte Darba pieredze Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes ... universitāte (Apvienotā Karaliste), Lietuvas lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte. ...
 5. Rīgas tehniskā universitāte datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte akadēmisko studiju programma datorsistēmas

  Документ
  ... RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE ... RTU!” recenzente un Rīgas Tehniskās universitātes Jauno pētnieku dienas žūrijas dal ... apjomā, Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte Kursi Latvija Jā Mārīte Kirikova Seminārs " ...

Другие похожие документы..