Главная > Документ


Проект

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та культурного

розвитку Київської області на 2012 рік

та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

м. Київ

2011 рік

З м і ст

стор.

ВСТУП.........................................................................................................

3

1.

Аналіз економічного і соціального розвитку області у 2011 році

5

2.

Мета та пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку Київської області у 2012 році....................................................................

6

3.

Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку Київської області у 2012 році.....................................................................

7

3.1.

Соціальна сфера..........................................................................................

7

3.1.1.

Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді.............................

7

3.1.2.

Зайнятість населення та ринок праці........................................................

10

3.1.3.

Грошові доходи населення.........................................................................

12

3.1.4.

Пенсійне забезпечення...............................................................................

13

3.1.5.

Соціальний захист населення....................................................................

14

Соціальний захист населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та подолання її наслідків…………….......

16

3.1.6.

Житлове будівництво.................................................................................

19

3.1.7.

Житлово-комунальне господарство..........................................................

21

3.18.

Енергозабезпечення та енергозбереження...............................................

23

3.2.

Гуманітарна сфера......................................................................................

25

3.2.1.

Охорона здоров’я........................................................................................

25

3.2.2.

Освіта............................................................................................................

27

3.2.3.

Культура і туризм........................................................................................

30

3.2.4.

Фізична культура і спорт............................................................................

31

3.3.

Охорона навколишнього природного середовища..................................

33

3.4.

Розвиток підприємництва...........................................................................

34

3.5.

Інвестиційно-інноваційна політика...........................................................

36

3.5.1.

Інвестиційна діяльність..............................................................................

36

3.5.2.

Науково-інноваційна діяльність................................................................

40

3.6.

Розвиток реального сектору економіки....................................................

41

3.6.1.

Промисловість.............................................................................................

41

3.6.2.

Агропромисловий комплекс......................................................................

43

3.6.3.

Транспорт та дорожнє господарство........................................................

45

3.6.4.

Зв'язок та інформатизація...........................................................................

46

3.6.5.

Споживчий ринок.......................................................................................

47

3.7

Зовнішньоекономічна діяльність...............................................................

49

3.8.

Фінансові ресурси.......................................................................................

50

4.

Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку Київської області у 2013-2014 роках…………...……………..................

51

Додаток 1

Таблиця 1

Основні показники економічного і соціального розвитку Київської області у 2010-2012 роках......................................

63

Таблиця 3.1.2.1

Основні показники ринку праці...............................................

66

Таблиця 3.1.2.2

Завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць................................

67

Таблиця 3.1.3.1

Середньомісячна заробітна плата одного середньоспискового штатного працівника ............................

68

Таблиця 3.1.6.1

Введення у дію загальної площі житлових будинків за рахунок усіх джерел фінансування.........................................

69

Таблиця 3.1.7.1

Обладнання житлового фонду.................................................

70

Таблиця 3.4.1

Розвиток інфраструктури малого підприємництва................

71

Таблиця 3.5.1.1

Загальні характеристики обсягів капітальних вкладень…...

72

Таблиця 3.5.1.2

Обсяги прямих іноземних інвестицій.....................................

73

Таблиця 3.6.1.1

Темпи промислового виробництва за основними видами промислової діяльності у порівняних цінах...........................

74

Таблиця 3.6.2.1

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції....................................................................................

75

Таблиця 3.6.3.1

Основні показники роботи підприємств транспорту та зв’язку Київської області на 2011 рік......................................

76

Таблиця 3.6.5.1

Обсяги роздрібного товарообороту по офіційно зареєстрованих юридичних особах....………….....................

77

Додаток 2

Прогнозні показники економічного і соціального розвитку Київської області у 2012-2014 роках…………………….….

78

Додаток 3

Заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості області та реалізації у 2012 році окремих пріоритетних напрямів Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, які включені до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік .....

79

Додаток 4

Пропозиції щодо обсягів фінансування регіональних цільових програм Київської області, які передбачається реалізувати у 2012 році.............................................................

84

Вступ

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку області за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку Київщини на 2012 рік та середньострокову перспективу, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян

В основу Програми покладені ключові положення Програми Президента України В. Ф. Януковича ";Україна — для людей";, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки ";Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";, щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України ";Модернізація України – наш стратегічний вибір";, Закону України ";Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";.

Програма підготовлена згідно з основними завданнями Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.03.2007 № 103-10-V, Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 (розпорядження голови облдержадміністрації від 18.10.2011 № 1160) та відповідно до цілей і пріоритетів розвитку економіки, визначених у Державній програмі економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямах розвитку на 2013 і 2014 роки.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

 • Законів України:

";Про місцеві державні адміністрації";, ";Про місцеве самоврядування в Україні";, ";Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";, ";Про державні цільові програми";, ";Про стимулювання розвитку регіонів";, ";Про інвестиційну діяльність";, ";Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";, ";Про режим іноземного інвестування";, ";Про зовнішньоекономічну діяльність";, ";Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";.

 • Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 № 621 ";Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";;

- від 29.06.2011 № 702 ";Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621";;

- від 21.07.2006 № 1001 ";Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року";;

- від 16.11.2011 № 1190 ";Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 ";;

- від 12.09.2011 № 1130 ";Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва";.

 • Розпоряджень Кабінету Міністрів України:

-  від 14.09.2011 № 881-р ";Про схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки";;

-  від 07.12.2011 № 1237-р ";Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року";;

- від 12.10.2011 № 1058-р ";Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики"; та інших нормативно-правових актів.

Основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку області на 2012 рік (додаток 1) сформовано за розрахунками галузевих управлінь облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення) та здійснено з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік. До Програми окремим розділом включені основні напрями та прогнозні показники соціально-економічного та культурного розвитку Київської області у 2013-2014 роках (додаток 2).

Складовою частиною Програми є заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості області та реалізації у 2012 році окремих пріоритетних напрямів Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, які включені до Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік (додаток 3).

Реалізацію намічених в Програмі заходів та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм (додаток 4). Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету. Звіти про стан виконання регіональних цільових програм щоквартально подаються Київській обласній раді їх виконавцями – галузевими управліннями облдержадміністрації.

Організацію виконання Програми здійснює обласна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи Програми.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Київською обласною радою за поданням Київської обласної державної адміністрації. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

1. Аналіз економічного і соціального

розвитку області у 2011 році

Протягом січня-жовтня 2011 року облдержадміністрацією разом із місцевими органами виконавчої влади проводиться цілеспрямована робота щодо стабілізації економіки Київщини та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу області.

Аналіз соціально-економічного розвитку області у січні-жовтні 2011 року свідчить, що в економіці області спостерігаються нарощування темпів економічного зростання та позитивних зрушень у основних сферах економічної діяльності, а саме:

- обсяг промислового виробництва, порівняно з січнем-жовтнем 2010 року, збільшився на 8 відсотків;

- обсяг продукції сільського господарства збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 11,4% і склав 6629,2 млн. гривень;

- обсяг роздрібного товарообороту за всіма видами реалізації склав майже 21,8 млрд.грн., що у порівнянних цінах більше ніж у відповідному періоді минулого року на 16,9 відсотка;

- на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 19,6 тис. незайнятих та безробітних громадян, що на 15,1% більше минулорічного періоду. Рівень працевлаштування склав 41,1% проти 37,7% у січні-жовтні 2010 року;

- середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника становила 2701 грн. і збільшилася у порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 20,7 відсотка;

- доходи зведеного бюджету області, з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (без внутрішніх міжбюджетних трансфертів), виконані у сумі 5843,9 млн.грн., що на 17% більше порівняно з відповідним періодом минулого року;

- до обласного бюджету надійшло 2288,4 млн.грн., що на 19,8% більше порівняно з січнем-жовтнем 2010 року.

- надходження до державного бюджету склали 16634,3 млн.грн., або на 133,6% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

За 9 місяців 2011 року:

- введено в експлуатацію 636 тис.кв.м загальної площі житла;

- обсяги інвестицій в основний капітал збільшилися у порівнянних цінах на 13,1% і склали 7768,8 млн. гривень;

- загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за станом на 01.10.2011 (наростаючим підсумком) збільшився у порівнянні з початком 2011 року на 5,7% і становив 1702,8 млн.дол. США. У розрахунку на одну особу їх обсяг склав 993,5 дол.США.

Продовжувалася цілеспрямована робота щодо утримання та розширення ринків збуту продукції, розвитку договірно-правової бази Київської області з регіонами інших країн світу. У січні-вересні 2011 року загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 1513,9 млн.дол.США, що на 30,7% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року. Обсяг імпорту товарів склав 3110,4 млн.дол.США і збільшився у порівнянні з січнем-вереснем 2010 року на 40 відсотків;

Показники соціально-економічного розвитку Київщини за січень-жовтень 2011 року характеризуються стійкою динамікою до поліпшення економічної ситуації в області. Досягнуті результати дають можливість прогнозувати подальше зростання основних показників економічного і соціального розвитку у 2012 році.

2. Мета та пріоритети соціально-економічного та

культурного розвитку Київської області у 2012 році

Основною метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населенняКиївщини за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці області, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку на середньострокову перспективу.

Досягнення зазначеної мети, у відповідності із завданнями Програми економічних реформ ";Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";, планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

 • пом’якшення соціальних диспропорцій шляхом зростання доходів громадян, зменшення їх диференціації, підвищення рівня зайнятості, забезпечення зростання купівельної спроможності населення за рахунок зниження рівня інфляції та розширення пропозиції товарів і послуг;

 • підвищення стандартів життя шляхом поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян, розвитку курортно-туристичного сектору, фізкультури і спорту;

 • створення середовища, комфортного для проживання населення через покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

 • створення більш прийнятних умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату області шляхом реалізації державної політики щодо утвердження на практиці верховенства права; зменшення втручання держави в економіку; налагодження державно-приватного партнерства та створення ефективних стимулів для інвесторів;

 • розвиток сучасного агропереробного виробництва та забезпечення продовольчої безпеки за рахунок зростання виробництва як рослинницької, так і тваринницької продукції, підвищення його економічної ефективності, розвитку інфраструктури аграрного ринку шляхом будівництва тваринницьких ферм, зерноскладів і елеваторів, овочесховищ, поглибленої переробки продукції агропромислового комплексу;

 • розвиток та модернізація високотехнологічного виробництва поліпшенням його техніко-економічних показників, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг, нарощення їх експорту та створення умов для імпортозаміщення;

 • створення сприятливих умов для надходження в область вітчизняних та іноземних інвестицій в основні галузі та сфери діяльності, комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій;

 • розвиток автомобільних доріг загального користування за рахунок фінансування з державного та місцевих бюджетів та з використанням кредитних коштів міжнародних фінансових установ;

 • розвиток муніципальної інфраструктури, створення умов для прискореного впровадження реформ житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства;

 • забезпечення населення Київщини доступним, якісним та комфортним житлом, скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення заходів, направлених на підтримку індивідуального будівництва на селі;

 • забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, залучення додаткових ресурсів для наповнення місцевих бюджетів, підвищення результативності бюджетних видатків.

3. Основні напрями соціально-економічного та культурногоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Основні пріоритетні завдання соціально-економічного та культурного розвитку Київської області у 2011 році

  Документ
  ... обласного бюджету Київської області на 2011 рік м. Київ 2011 Основні пріоритетні завдання соціально-економічноготакультурногорозвиткуКиївської області у 2011 році Основною метою ...
 2. Про програму соціально-економічного та на 2012 рік

  Документ
  ... соціально-економічноготакультурногорозвитку Фастівського району на2012 рік (далі – Програма) базується на аналізі основних показників соціально-економічногорозвитку ... Стратегії розвиткуКиївської області на період до 2015 року»та інших нормативно ...
 3. Державна програма економічного і соціального розвитку україни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГОРОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА2012 РІК ТАОСНОВНІ НАПРЯМИРОЗВИТКУНА2013 і 2014РОКИОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ТА БАЛАНСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИНА2012 РІК 1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціальногорозвитку ...
 4. Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального

  Документ
  ... проекту Державної програми економічного і соціальногорозвитку України на2012 рік таосновнихнапрямів розвиткуна2013-2014роки»; постанови Кабінету ... об’єктів культурної спадщини в Рівненській області на 2011 - 2015 роки (розпорядження голови ...
 5. Про міську комплексну програму "

  Закон
  ... Прогнозу економічного і соціальногорозвитку України на2012 рік таосновних макропоказників економічного і соціальногорозвитку України на2013 і 2014роки”, Стратегічним планом економічногорозвитку м.Тернополя ...

Другие похожие документы..