Главная > Документ


Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі науки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 13 травня 2010 року

Том 3.

Природничі науки

Бердянськ

2010

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 236 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №8 від 08.04.2010 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор, відповідальний редактор; Лиман Ігор Ігорович – д.іст.н., проф., зав. каф. Історії України, проректор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології; Папанова Валентина Анатоліївна – к.іст.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Юхно Юрій Михайлович – к.екон., доц., декан економічного факультету; Макаренко Лілія Василівна – к.пед.н., доц., декан факультету естетичного та фізичного виховання; Рогозін Ігор Вікторович – к.фіз.-мат.н., доц., декан факультету технологій інженерної та комп’ютерної графіки; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету комп’ютерних технологій та систем; Шишкін Геннадій Олександрович – к.пед.н., доц., декан фізико-математичного факультету; Крамаренко Алла Миколаївна – к.пед.н., доц., декан факультету початкової освіти та практичної психології; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., декан соціально-педагогічного факультету.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2010 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.© Бердянський державний педагогічний університет

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Прилипка Олексій. Матричний спосіб розв’язування логічних задач

9

Первутинская Ирэна. Прямые методы вариационного исчисления

10

Корецька Яна. Дослідження функцій методами одновимірної мінімізації

11

Василенко Лілія. Введення логарифма з використанням поняття площі

12

Стеценко Максим. Поверхневі структури вакансійного походження

14

Ромм Леонард. Распознавание внутриконтурной части плоских изображений путем сквозного считывания и фильтрации координат с применением сортировки

15

Кириченко Виктория. Компьютерный метод анализа устойчивости синхронного генератора работающего на сеть большой мощности

17

Квасневська Вікторія. Комплексні числа у геометрії

18

Некрасова Анна. Геометрия упругих стержней

20

Стеценко Максим. Комп’ютерне моделювання розподілу Максвела засобами MathСad

22

Токарев Сергей. Метод расчета интенсивности потока частиц сверхвысоких энергий

23

Карсуков Максим. Метод исследования ШАЛ с помощью ударных волн

24

Кокорєва Анастасія. Внесок Ф. Бесселя у розвиток математичної науки

25

Василенко Лілія. Наукова спадщина видатного ученого В. Рвачова

27

Улюкаєва Ірина. Внесок М. Боголюбова у квантову теорію поля

28

Козачек Тетяна. Внесок М. Боголюбова у фізику елементарних часток

29

Майструк Дмитро. Принципи наукового стилю мислення

31

Колдишев Вадим. Критерії періодизації розвитку методичної думки з фізики в Україні

32

Ковальова Катерина. Наукова спадщина вітчизняних математиків на факультативних заняттях у старшій школі

34

Лисечко Олена. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення похідної та інтеграла

35

Улюкаєва Ірина. Використання відомостей з історії математики при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри та початків аналізу

36

Зискунов Ілля. Вивчення рівнянь та нерівностей в умовах упровадження компетентнісного підходу до навчання

38

Карпухіна Владислава. Методика вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання

40

Чуб Юлія. Інтенсифікація процесу навчання учнів під час вивчення теми “Розклад многочленів на множинники” шляхом використання програмного засобу MathCad

41

Шамрай Юлія. Активізація навчально-піхнавальної діяльності учнів у процесі вивчення основних елементарних функцій шляхом використання програмного засобу Gran1

42

Босенко Інна. Формування когнітивних умінь учнів у процесі вивчення математики за інтерактивними технологіями

44

Кравцова Альона. Особистісно-орієнтований підхід при вивченні векторів у планіметрії

46

Шаменкова Тетяна. Вивчення теми “Перетини многогранників” у шкільному курсі геометрії

47

Васильєва Інесса. Інтенсифікація процесу розв’язування алгебраїчних рівнянь вищих ступенів шляхом використання програмного засобу MathCad

49

Ильинова Екатерина. Изучение бинарных соответствий на факультете педагогики и методики начального образования

50

Кудрявцева Татьяна. Изучение функций на факультете педагогики и методики начального образования

52

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

Верченко Виталий. Квантовый компьютер

54

Тюркеджи Анатолій. Створення інтерпретатора машини Тьюрінга

55

Кривий Артем. Виготовлення оптичних пристроїв на основі лазерів DVD-RW дисководів

57

Ганков Артем. Автоматизована система розрахунків FORTU

59

Мартіненко Антон. Використання RSA-алгоритмів для кодування даних

60

Бабушкина Екатерина. Динамика развития современных языков программирования на примере изучения язика программирования Python

62

Вернигора Наталя. Онтологічна гіпертекстова модель подання інформації

63

Яцишин Олександр. Удосконалення архітектури. Що дає мобільному операторові агрегатування центрів комутації

64

Окопний Станіслав. Гібридні і чисті IP-технології можуть забезпечити повний перехід до IP-систем спостереження

66

Стеценко Максим. Автоматизація розрахунків електричних ланцюгів у середовищі MATHLAB

67

Чубенко Вікторія. Електронний навчальний проект “Вплив кольорів веселки на психофізіологічний стан дитини” з курсу “INTEL. Навчання для майбутнього”

68

Левченко Олександра. Універсальність графічного пакету Adobe Photoshop для роботи із зображеннями

70

Прилипко Максим. Переваги використання неформатів RAW при обробці зображення засобами Adobe Photoshop CS-4

72

Зотьева Анна. Электронный гипертекст и погружение в него младших школьников: лингвометодический анализ

74

Костюк Тетяна. Застосування інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі школи

75

Бєлінська Валентина. Впровадження засобів нових інформаційних технологій в учбовий процес загальноосвітньої школи

77

Пройчев Артем. Розвиток просторової уяви і просторового мислення учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

79

Нестеренко-Солаха Катерина. Використання сучасних інформаційних технологій як засобу підвищення розвитку інтересу в учнів 9-го класу до навчання

80

Орел Олена. Методичні основи навчання мережевих технологій

82

Гаджилов Олександр. Методичні основи використання інтегрованого мережевого навчальног осередовища

83

Григор’ян Ірина. Розробка онтології змісту навчального матеріалу розділу “Алгоритмічні системи”

84

Селезньова Ірина. Значення дисципліни “Архітектура ЕОМ” у системі підготовки майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю

86

Попесков Алексей. Навыки трехмерного моделирования как основной компонент підготовки конкурентоспособных инженеров

88

Чепель Євгенія. Електронний навчальний проект “Потенційні інтерактивні здібності студентів-психологів як умова успішної майбутньої професійної діяльності”

90

Григор’ян Ірина. Дидактичні аспекти впровадження технологій тайм-менеджменту у сучасний навчальний процес

91

Тюркеджи Анатолій. Проектування та розробка програм управління робочим часом навчального заняття

93

ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ

Грінь Ганна. Монетаристська теорія макроекономічного регулювання

95

Колісник Костянтин. Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції

96

Шевченко Микола. Інвестиційна діяльність та її вплив на макроекономічні показники економіки України

97

Логвиненко Ірина Можливість підвищення прибутку підприємств України

99

Добруля Денис. Аналіз управліення витратами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства

101

Тихомирова Евгения. Управление финансовым состоянием организации (на примере ООО “Ярмолпрод”)

103

Костюк Валентина. Проблеми зайнятості населення в Україні

104

Антипенко Катерина. Проблема заробітної плати “у конвертах”
в Україні

106

Баран Христина. Питання застосування податкової соціальної пільги

108

Калиниченко Юлія. Економічні засади формування та виконання місцевих бюджетів

109

Гасинова Катерина. Проблеми аналізу динаміки ВВП в Україні

111

Біловицька Ірина. Міжнародна міграція в Україні

112

Савченко Екатерина. Современный рынок делового туризма

115

Караджова Олена. Споживання домогосподарств як найважливіший показник добробуту

116

Денисенко Тетяна. Скорингові системи оцінки кредитних ризиків

118

Руденко В’ячеслав. Національні заощадження та іноземні інвестиції в Україні

119

Гаденко Олександр. Споживання – теорія та практика

121

Кіянець Людмила. Особливості маркетингу високотехнологічних товарів

122

Сенченко Володимир. Сутність і поняття стратегії “айкідо” у міжнародному маркетингу

124

Бончев Денис. Організаційно-економічний механізм соціально-етичного маркетингу при впровадженні новітніх технологій у сфері послуг

126

Пчолкін Руслан. Маркетинг і реклама у туризмі

127

Громак Тетяна. Особливості ефективного застосування комплексу маркетингу у діяльності ЗАТ КБ “Приватбанк” у сучасних умовах ринку

129

Коцарєва Віталіна. Ребрендінг промислових підприємств України

130

Дублє Олеся. Порушення Закону України “Про рекламу”

132

Лавренов Максим. О понятии товара в российском законодательстве

133

Сусліков Олександр, Даков Андрій. “Фронтування” ринку в інноваційному бізнесі

135

Когут Світлана. Активізація інноваційної діяльності в Україні

137

Алексєєв Євген, Тюрін Едуард. Класифікація інновацій та їх особливість у сучасній економіці

139

Жигалов Денис, Леунов Роман. Механізм державного регулювання інноваційних процесів в Україні

142

Овчаренко Аліна. Реформування освіти та інформатизація: основні проблеми і підходи до їх вирішення

144

Джус Кристина. Інтелектуальний капітал: тенденції розвитку

146

Антипенко Катерина. Порушення інтелектуальної власності у маркетингу

147

Корінь Вікторія. Міжнародна співпраця України у сфері захисту прав інтелектуальної власності

149

Пономаренко Іван. Інноваційна політика підприємств в умовах економічної кризи

150

Лавриненко Вікторія. Вплив економічної кризи на рівень безробіття в Україні

153

Кущ Галина. Економічні кризи та їх вплив на фінансову безпеку України

154

Коваленко Оксана. Економічна криза та інвестиційна привабливість підприємств України у 2009 році

156

Назаренко Людмила. Вибір стратегій антикризового управління в умовах фінансово-економічної нестабільності

158

Маркевич Тетяна. Механізми антиінфляційного регулювання

159

Булах Роман. Підвищення ефективності діяльності підприємств АПК в сучасних економічних умовах

161

Клименко Олена, Гордієнко Оксана. Структура та стан паливно-енергетичного комплексу України

163

Буженіца Валерія. Екологічний маркетинг та його роль у суспільному житті

164

Співак Ірина. Стан і проблеми розвитку курортно-рекреаційного комплексу м. Бердянська

166

Єрьоменко Оксана. Еколого-економічні проблеми розвитку рекреаційного комплексу Бердянська

167

Прилипка Олексій. Еколого-економічні аспекти доцільності утилізації побутових відходів в умовах Бердянська

169

Родіонова Вероніка. Біологічні особливості розведення фазанів у домашніх умовах

171

Буркут Ольга. Еколого-економічний стан рибних запасів Азовського моря

172

Кожевін Олександр. Еколого-економічна оцінка рибних запасів Азовського моря

174

Нестерова Наталя. Еколого-економічні проблеми рибопродуктивності Азовського моря

176

Артамонов Олександр. Проблема зниження рибопродуктивності Азовського моря

178

Ангеловська Марія. Еколого-економічні аспекти застосування джерел геотермальної енергії та морських приливів і відпливів

179

Яськова Наталя, Калениченко Юлія. Еколого-економічний аспект розвитку вітроенергетики в Україні, її регіонах

181

Тінькова Дар’я. Стан основних еколого-демографічних показників міста Бердянська та прогноз динаміки захворювання

182

Богдан Марина. Вплив навколишнього середовища на демографічну ситуацію у м. Бердянську

184

Казачкова Марина. Аналіз демографічного стану у державі на прикладі м. Бердянська

185

Бичик Наталія. Порівняльний аналіз демографічних показників у Бердянську і Маріуполі

186

Курасова Альона. Демографічна ситуація села Єлісеївка як соціально-екологічний показник

188

Гузій Яна. Екологічна проблема цього часу

190

Захаревич Станіслав. Аналіз екологічного стану м. Бердянська

191

Казаков Геннадій. Зміна екологічного стану атмосфери м. Бердянська від його заснування і до сьогодення

192

Пінчук Олекксандра. Залежність здоров’я мешканців м. Запоріжжя від екологічних факторів

193

Лутчак Вікторія. Криза питної води

195

Науменко Максим. Біохімічні критерії основ здоров’я у залежності від стану довкілля

196

Стриженкова Алёна. Анализ степени безопасности косметических средств и товаров бытовой химии

198

Жданова Ганна. Формування екологічної культури як пріоритетний напрямок освіти

200

Костромицька Анастасія. Екологічне виховання має починатись у молодших класах

201

Костенко Олена. Формування економічних знань учнів профільних класів

203

Сотникова Алёна. Использование программных продуктов в учебном процессе по специальности “Налоги и налогообложение”

204

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Мельникова Антонина, Савенкова Анастасія. Новаторские идеи учителя И. Волкова: традиции и современность

206

Крилов Андрій. Методика формування загальнотрудових умінь та навичок на уроках трудового навчання

207

Сукравцев Віталій. Методи розвитку технічної творчості школярів

208

Стрельникова Екатерина. Особенности учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках технологии

210

Засипко Олексій. Рішення технічних задач учнями ЗОШ

212

Старовєрова Надія. Формування інтересу школярів до самоосвіти на уроках трудового навчання

213

Вініченко Ірина, Полякова Вікторія. Організація проектної творчості учнів на уроках трудового навчання

215

Григор’єва Ірина. Розвиток творчої активності учнів на уроках обслуговуючої праці

216

Гунченко Катерина. Організація рефлексії учнів при виконанні творчих проектів

217

Трушенко Яна. Впровадження у загальноосвітніх школах гуртків з витинанки

219

Могильовцев Станіслав. Теоретичні основи змісту роботи гуртків технічного профілю у загальноосвітніх школах

220

Бережной Іван. Інформаційні технології у трудовому навчанні

222

Іваньков Сергій. Мультимедійні та інтерактивні технології на уроках технології у загальноосвітній школі

223

Гавриленко Ілля. Конструювання та використання технічних пристроїв на уроках трудового навчання

225

Кара Руслан. До питання про розробку комплексу засобів навчання до вивчення теми “Система подачі палива”

226

Клименко Віталій. Особливості використання інформаційних технологій в організації і проведенні гуртка з автосправи

228

Капуста Альона. Особливості використання комп’ютерних технологій під час контролю ЗУН учнів на уроках трудового навчання

229

Даниленко Ольга. Удосконалення засобів наочності з трудового навчання із використанням комп’ютерних технологій

230

Куралег Віра, Лисак Людмила. Удосконалення навчального процесу засобами новітніх технологій

232

Денисова Дарья. Процессы обработки давленим в подготовке учителей технологии

233

МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Олексій Прилипка,Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (1)

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 21 травня ...
 2. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 13 травня 2010 року Том 2. ...
 3. М іністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 15 травня 2008 року Том 2. ...
 4. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (3)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 21 травня 2009 року Том 2. ...
 5. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях ...

Другие похожие документы..