Главная > Документ


Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centramPIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vidusskolas matemātikas skolotājs”

Studiju programmas kods

42141

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

5 gadi jeb 10 semestri pilna laika

klātienes studijās

200 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārēja vidējā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija

Vidējās izglītības matemātikas skolotājs

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Rīgā Zeļļu ielā 8

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Asoc.prof. Jānis Mencis

studiju programmas direktors

LU FMF dekāns

Prof. Mārcis Auziņš

Vidusskolas matemātikas skolotāja

profesionālās studiju programmas

direktors

Asoc.prof. Jānis Mencis

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

2.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

VIDUSSKOLAS MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJS (kods: 42141 )

Vidējās izglītības matemātikas skolotāja KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI

Programme of professional studies „ Teacher of Mathematics for Secondary School” for recieving the qualification of teacher of „ Teacher of Mathematics” for secondary education

APSTIPRINĀTA Programmas direktors:

LU Pedagoģijas studiju programmu Jānis Mencis,

padomes sēdē ...... asoc.prof., Dr.paed.

protokola .....

padomes priekšsēdētājs

J. Mencis

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU FMF studiju programmu Fizikas matemātikas fakultātes

padomes sēdē ...... Domes sēdē .....

protokola Nr..... protokola Nr.....

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

U .Raitums

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē __.__.2007. __.__.2007.

protokola Nr.

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

J.Krūmiņš M.Auziņš

Satura rādītājs

Vidusskolas matemātikas skolotāju profesionālā studiju programma

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI 1

Augstākās izglītības iestādes nosaukums 1

1. LU Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu 6

2 Studiju programmas anotācija 7

3 studiju programmas vispārējais raksturojums 8

3.1 Studiju programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti 8

3.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 9

Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma ir neatņemama Latvijas universitātes komponente, bez tās nav iedomājama skolotāju sagatavošana Latvijas Republikā. Latvijas Universitātes vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma balstās uz starptautiski nozīmīgām akadēmiskām un profesionālām tradīcijām, kuras bagātinājušās atbilstoši 19. un 20. gadsimtu mijas Eiropas vēsturisko izmaiņu diktētajām prasībām. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļā izveidota vienota akadēmiskā bāze matemātikā un matemātikas didaktikā. Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma atbilst Noteikumiem par valsts profesionālās izglītības standartu (LR MK Noteikumi Nr2, Rīgā, 03.01.2002) un Skolotāju standartam, par ko liecina sekojoša analīze: 9

3.3 Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu studiju programmām 11

3.4 Studiju programmas organizācija 11

3.5 Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 12

3.6 Imatrikulācijas nosacījumi. 13

3.7 Studiju programmas praktiskā realizācija 13

3.8 Vērtēšanas sistēma 14

Kvalifikācijas pārbaudījumi. Augstākās profesionālās izglītības diploma iegūšanai studentiem ir jāizpilda studiju programma, jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs diplomdarba apjoms 10 kredītpunkti, tēmas studentiem piedāvā katedras un tās tiek apstiprinātas latvijas universitātē noteiktajā kārtībā. Diplomdarbam izvirzītās prasības un vērtēšanas kritēriji atbilst matemātikas bakalaura darba prasībām, kas atspoguļotas izdevumā “metodiski norādījumi matemātikas bakalaura darba izstrādei” kā arī lu norādījumos. 14

3.9 Studējošie 15

3.10 Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 16

3.11 Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 19

3.12 Struktūrvienību uzskaitījums 19

3.13 Ārējie sakari 20

3.14 Studiju programmas attīstības plāns (akadēmiskās darbības, finansējuma un infrastruktūras, personāla attīstība) 20

3.15 Studiju programmas SVID analīze 21

4. studiju vietas bāzes izmaksu aprēķins 23

5. Studiju plāns (2007.- 2013.gadam) 27

5.1 Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālo studiju programma, pilna laika forma ( 10 semestri) 28

5.2 Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālo studiju programma, nepilna laika forma ( 12 semestri) 32

6 Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti 34

Matemātikas didaktika 132

Matemātikas didaktika 135

Pedagoģiskā prakse I 135

KURSA ANOTĀCIJA 138

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 138

7. informācija par studiju programmu realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem 143

7.1 Programmu realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts 143

7.2 Akadēmiskā personāla CV 145

Personas dati: 199

E-pasts 199

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 199

Izglītība: 199

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 199

Zinātniski pētnieciskā darbība: 199

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 200

Nodarbošanās kopš 2004. lektore LU PPF 205

2001.- 2003. lektore LU PPI 205

1995.–2000. lektore RPIVA 205

205

Promocijas darbs 205

2004. Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte studiju procesā universitātē. 205

Publikācijas recenzētos izdevumos (2000 – 2004) 10 206

Līdzdalība mācību grāmatu izstrādē (2000 – 2004) 7 206

Darbība nevalstiskajās organizācijās 207

IRĒNAS ŽOGLAS 209

III. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem sešiem gadiem): 210

8. studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli, anketu paraugi 212

8.1 Aptauju materiāli 212

18.2 Anketu paraugi 216

9. prakses līgumi 220

NOLIKUMS 222

PEDAOĢISKĀS PRAKSES DARBA PROGRAMMA 226

10. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskos projektos 228

11. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas 231

12. Bakalaura, maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība 238

13. Latvijas un ES valstu studiju programmas (studiju plāni), ar kurām veikta salīdzināšana 253

13.1 Tallinas universitātes matemātikas skolotāju programmas studiju plāns 253

Name of the curriculum in English 253

teacher of mathematics 253

Preparatory Professional Placement*** 255

Professional Placement I*** 255

P-F 255

Professional Placement II 255

G 255

Choose 4 ECTS 256

Master Thesis 256

13.3. Nolikums par skolotāju profesionālām studijām Vācijā 257

A r c h i v e d  I n f o r m a t i o n 257

Chapter 5
Teachers and the Teaching Profession in Germany
(Part 2 of 4) 257

Teacher Training and Professional Development 257

Overview of Teacher Education Programs 257

University Studies 259

Student Teaching 262

14. Atsauksmes no latvijas un ārvalstu augstskolām 266

15. atsauksmes no profesionālām organizācijām 269

16. Skolotāja profesijas standarts 271

17. Reklāmas un informatīvie materiāli par studiju iespējām 279

Matemātikas bakalaura programma 2005 281

Informācija par fakultāti 2007.gadā 283

Studentu Ēnu dienām sagatavotā materiāla Fragments 285

Informācija matemātikas maģistrantūras studiju reflektantiem 2005./2006 288

1. LU Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu

2 Studiju programmas anotācija

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte Vidusskolas matemātikas skolotājus gatavo vairāk nekā 50 gadu. Lai uzlabotu matemātikas pedagogu sagatavošanas kvalitāti, 1972.gadā tika modificēts tā laika specialitātes 2013 tipveida mācību plāns un izveidota specializācija “matemātikas didaktika”. Katru gadu šajā specializācijā komplektēja 25-30 studentu grupu, kuri, imatrikulējoties Universitātē, vēlējās kļūt par matemātikas skolotājiem.

1993.gadā uz esošā mācību plāna pamata izveidoja matemātikas bakalaura un matemātikas skolotāja profesionālo studiju programmu. Abas programmas ar 200 kredītpunktu kopīgo apjomu studenti apguva 4 gados, saņemot matemātikas bakalaura diplomu un augstākās profesionālās izglītības atestātu.

Sakarā ar pāreju uz 5 gadu profesionālo studiju laiku Latvijas Universitātē 1998.gadā sastādīta Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālo studiju programma, kurā abas iepriekš lietotās programmas iekļautas ar dažām izmaiņām (palielināts pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms, dažādi didaktikas speckursi paredzēti visā studiju laikā).

3 studiju programmas vispārējais raksturojums

3.1 Studiju programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

3.1.1 Studiju programmas mērķis

Profesionālās studiju programmas pamatmērķis ir sagatavot prasmīgus matemātikas skolotājus, kas spētu sekmīgi strādāt dažādās valsts un privātajās pamata un vidējās izglītības iestādēs Latvijā, un citās Eiropas valstīs.

Profesionālās programmas pedagoģiskie mērķi ir:

 • attīstīt studentu matemātisko un zinātniski tehnoloģisko kompetenci;

 • nodrošināt studentu profesionālo kompetenci matemātikas mācību metodikā, pedagoģisko procesu patstāvīgā izpētē un vadībā;

 • pilnveidot studentu izpratni par matemātiku un tās lietojumu praktiskās dzīves situācijās.

3.1.2 Studiju programmas uzdevumi

Profesionālās studiju programmas uzdevumi ir:

 1. Nodrošināt studiju kursus matemātikā un tās mācību metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā un to pētniecības metodēs.

 2. Izmantot interaktīvas mācību metodes, kas nodrošina deklaratīvas un procedurālas zināšanas un prasmes.

 3. Organizēt, vadīt un izvērtēt pedagoģisko praksi un izvērtēt studentu pedagoģiskās kompetences izaugsmi.

 4. Nodrošināt kvalificētu docētāja palīdzību pedagoģiskā pētījuma (diplomdarba) izstrādē.

3.1.3 Studiju programmas rezultāti

Profesionālās studiju programmas plānotie rezultāti: kompetenti matemātikas

skolotāji.

Programmas koncepcijas pamatā ir atziņa, ka, mācot matemātiku vidējās izglītības mācību iestādēs, skolotājam nepieciešama akadēmiskā izglītība matemātikas bakalaura līmenī, bet strādājot matemātikas novirziena Valsts ģimnāzijās, - matemātikas maģistra līmenī. Ievērojot skolotāja darba specifiku, kas prasa zināšanas ne tikai attiecīgajā zinātnes nozarē, bet arī noteiktu personisko īpašību kopumu, programmā pietiekamā apjomā ir jābūt priekšmeta mācīšanas metodikas disciplīnām, pedagoģijas, psiholoģijas un humanitārā cikla studiju priekšmetiem.

Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātikas skolotājus Latvijas vidējās izglītības mācību iestādēm. Programmas uzdevums: nodrošināt studentu akadēmisko izglītību matemātikas bakalaura līmenī, dot studentiem matemātikas skolotāja augstāko profesionālo izglītību.

3.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma ir neatņemama Latvijas universitātes komponente, bez tās nav iedomājama skolotāju sagatavošana Latvijas Republikā. Latvijas Universitātes vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma balstās uz starptautiski nozīmīgām akadēmiskām un profesionālām tradīcijām, kuras bagātinājušās atbilstoši 19. un 20. gadsimtu mijas Eiropas vēsturisko izmaiņu diktētajām prasībām. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļā izveidota vienota akadēmiskā bāze matemātikā un matemātikas didaktikā. Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma atbilst Noteikumiem par valsts profesionālās izglītības standartu (LR MK Noteikumi Nr2, Rīgā, 03.01.2002) un Skolotāju standartam, par ko liecina sekojoša analīze:

Skolotāja profesijas standarts

Studiju programmas kursi

1.1

Attīstības psiholoģija

1.2

Attīstības psiholoģija

1.4

Matemātikas pasniegšanas metodika

1.5

Matemātikas pasniegšanas metodika

2.1

Vispārīgā pedagoģija

Matemātikas pasniegšanas metodika

2.2

Vispārīgā pedagoģija

2.4

Audzināšanas teorija

Matemātikas pasniegšanas metodika

3.1

Audzināšanas teorija

3.4

Vispārīgā pedagoģija

4.1

Kritiskā domāšana studiju procesā

4.2

Vispārīgā pedagoģija

4.4

Kritiskā domāšana studiju procesā

4.6

Audzināšanas teorija

5.3

Vispārīgā psiholoģija

Dators mācību procesā

5.4

Vispārīgā psiholoģija

Dators mācību procesā

Matemātikas vēsture

6.3

Kritiskā domāšana studiju procesā

6.4

Vispārīgā pedagoģija

Attīstības psiholoģija

8.1

Matemātikas pasniegšanas metodika

9.1

Kritiskā domāšana studiju procesā

9.2

Matemātikas pasniegšanas metodika

Prasmes:

Prasme izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu

Kritiskā domāšana studiju procesā

Prasme izvēlēties mācību un audzināšanas līdzekļus(saturu, metodes, formas)

Audzināšanas teorija

Matemātikas pasniegšanas metodika

Prasme izvēlēties un veidot mācību metodiskos materiālus

Matemātikas pasniegšanas metodika

Elementārās matemātiskās analīzes didaktika

Prasme izmantot dažādus mācību un audzināšanas līdzekļus, tai skaitā informācijas tehnoloģijas

Matemātikas pasniegšanas metodika

Elementārās matemātikas speciālās metodes

Dators mācību procesā

Prasme noteikt un risināt problēmsituācijas

Kritiskā domāšana studiju procesā

Prasme motivēt un vadīt audzēkņu darbu un prasme mācīt mācīties

Pedagoģiskā prakse

Prasme izstrādāt radošus projektus, veikt pētniecisko darbību, vadīt audzēkņu pētniecisko darbību

Diplomdarbs

Kursa darbs

Prasme novērtēt audzēkņu mācību sasniegumus

Matemātikas pasniegšanas metodika

Pedagoģiskā prakse

Prasme pilnveidot savu pedagoģisko meistarību

Pedagoģiskā prakse

Prasme pētīt audzēkņu personību attīstību

Audzināšanas teorija

Zināšanas:

Mācīšanās un mācīšanas teorija un metodika

Matemātikas pasniegšanas metodika

Elementārās matemātiskās analīzes didaktika

Audzināšanas darbība jeb klasvadība

Audzināšanas teorija

Mācību organizācija (mācību metodes, mācību stunda, mācību programma)

Matemātikas pasniegšanas metodika

Sasniegumu vērtēšana un pašnovērtējuma veikšana

Kritiskā domāšana studiju procesā

Mācību vides organizācija

Pedagoģiskā prakse

Pedagoģisko pētījumu metodes

Vispārīgā pedagoģija

Psiholoģija (vispārīgā, attīstības, personības, sociālā)

Vispārīgā psiholoģija

Attīstības psiholoģija

Vecumposmu fizioloģija

Attīstības psiholoģija

Mācību priekšmeta metodika un didaktika

Matemātikas pasniegšanas metodika

Elementārās matemātiskās analīzes didaktika

Elementārās matemātikas speciālās metodes

Ģeometrijas attēlu veidošanas metodes

Instrumentālās matemātikas didaktiskie pamati

Elementārās matemātikas praktikum

Informācijas tehnoloģijas

Programmēšana un datori

Informātikas pasniegšanas metodika

Dators mācību procesā

Valsts valoda un svešvaloda

Svešvaloda

Kursa darbs

Diplomdarbs

Pedagoģiskā prakse

Jaunus, nozīmīgus un vērienīgus impulsus matemātikas un didaktikas studiju procesa attīstībai Latvijas Universitātē un tajās iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanai dod 5 ESF līdzfinansēto projektu realizācija ESF 3. prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” 3.2.3.2. pasākuma „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs” un 2 ESF līdzfinansēto projektu realizācija 3.2.5.2 pasākuma „Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģiskās, profesionālās, tehnoloģiskās un informāciju tehnoloģijas kompetences paaugstināšanai” kontekstos. Šo projektu apstiprināšana kalpo arī kā apliecinājums valsts ieinteresētībai matemātikas studiju attīstībai. Rezumējot teikto, akcentējams, ka vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālās programmas studijas Latvijas Universitātē no valstiskā viedokļa ir nepieciešamas un pelnījušas atbalstu. Latvijas Republikā joprojām trūkst skolotāji ar atbilstošu augstāko izglītību, tāpēc darba vietas absolventiem ir brīvi pieejamas. Darba devēji (skolu direktori) katru gadu pieprasa matemātikas skolotājus, bet absolventi (konkurētspējīgās izglītības dēļ) izvēlas citas profesijas.

Būtībā vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma sevī integrē matemātikas bakalaura studiju programmas kodolu un psiholoģiski pedagoģiskā cikla priekšmetus.

3.3 Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu studiju programmām

3.3.1 Salīdzinājums ar citu Latvijas augstskolu studiju programmām

Liepājas pedagoģiskās augstskolas mēģinājums - 3 gadi bakalaurs ar tiesībām pēc tam arī studēt par matemātikas skolotāju- ir izgāzies, jo studenti izvēlas citas specialitātes.

3.3.2 Salīdzinājums ar citu ES valstu augstskolu studiju programmām

Studiju programmas analizētas vairākās Eiropas augstskolās, kā arī katru gadu referēts starptautiskās konferencēs par programmas attīstības tendencēm. LU studiju programma ir unikāla, jo analoga tai nav atrasta .Pievienotie citu augstskolu plāni liecina, ka mūsu izvēlētais ceļš ir pareizs, jo:

 • Vācijā skolotāju izglītība ( kas mums ir saprotamāka un vairāk atbilstoša nekā, piemēram, Francijas vai Anglijas) ilgst 5 gadus, bet matemātiskai segums ir vājāks nekā mums.

 • Igaunijas pāreja uz 3 gadiem, bet vēl 2 gadi maģistrantūras skaidrojama ar valsts prasību, ka skolotājam jābūt obligāti ar maģistra izglītību..Pievienotais maģistra studiju plāns liecina, ka tiek sasniegts labākajā gadījumā mūsu 5 gadīgās programmas līmenis.

 • Viļņas universitātes informātikas skolotāja studiju programma ( 4 gadi) pēc matemātiskā un vispārpedagoģiskā cikla priekšmetiem atbilst 70 procentu apmērā, vienīgi didaktiskie kursi, saprotams vērsti, cita priekšmeta virzienā.

3.4 Studiju programmas organizācija

Būtisku izmaiņu studiju programmas organizācijā kopš iepriekšējās akreditācijas nav. Studiju ilgums: 5 gadi pilna (vai 6 nepilna) laika studijas; programmas apjoms: 200 kredītpunkti.

Informācija par studijām ir saņemama LU Studiju padomnieku centrā. Katru gadu tiek sagatavots un izplatīts vidusskolēniem informatīvs buklets par Matemātikas nodaļas studiju programmām.

Programmu nosacīti var sadalīt 3 daļās:

 • Matemātikas bakalaura standartam atbilstošas studiju disciplīnas,

 • Matemātikas mācīšanas metodikas cikla disciplīnas,

 • Pedagoģijas, psiholoģijas un humanitārie studiju priekšmeti.

Matemātikas bakalaura disciplīnu apjoms sastāda apmēram 75% no programmas kopīgā apjoma. Kontaktnodarbību formas: lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, nodarbības pie datora. Kredītpunktu iegūšanai paredzēta patstāvīgo darbu izpilde, kontroldarbi. Ieskaites, eksāmeni, kursa darbs.

Didaktisko disciplīnu apjoms ir apmēram 15 % no kopīgā apjoma. Kontaktnodarbību formas: lekcijas, praktiskie darbi, semināri. Paredzētas 2 pedagoģiskās prakses skolās (pa 6 nedēļām katra). Kredītpunktu iegūšanai nepieciešamas patstāvīgo darbu un projektu izstrādes, kontroldarbi, ieskaites, eksāmeni, pedagoģisko prakšu uzdevumu izpil

Pedagoģiski-psiholoģisko kursu apjoms ir apmēram 10% no kopīgā apjoma. Kontaktnodarbību formas: lekcijas, semināri. Kredītpunktu iegūšanai paredzēti referāti, eksāmeni.

Studiju programmu veido A daļas, B daļas un C daļas studiju disciplīnas; to procentuālais sadalījums ir šāds:

A daļa – obligātie studiju kursi (63% no kopīgā apjoma),

B daļa – nosacītās izvēles kursi (32% no kopīgā apjoma),

C daļa – brīvās izvēles kursi (5% no kopīgā apjoma),

Relatīvi lielais A daļas kursu īpatsvars saistīts ar programmas specifiku, kurā ir obligāts gan bakalaura standarta minimums, gan arī profesionālo studiju disciplīnas (pedagoģija, psiholoģija, matemātikas mācīšanas metodika, pedagoģiskās prakses u.c.).

Bez aplūkotā iedalījuma studiju programmā ir paredzēti pamatkursi un speckursi. Pamatkursi ir programmas nemainīgā daļa; speckursu nosaukumi un saturs var tikt aktualizēti un izmainīti atbilstoši novitātēm pedagoģijā, psiholoģijā, didaktikā, datortehnikas izmantošanā u.tml.

Apmēram 20% no programmas apjoma sastāda humanitāro, sociālo un dabas zinātņu kursi. Studentiem tiek nodrošināta iespēja izvēlēties ekonomikas, filozofijas, kultūras vēstures, psiholoģijas kursus. Viņi var papildināt zināšanas valsts valodā un svešvalodās, nodarboties ar fizisko kultūru un sportu.

3.5 Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

Studiju programma pamatā tiek finansēta no valsts budžeta. 2007.gadā vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālai studiju programmai paredzētās valsts budžeta dotācijas daļa ir 136 599 Ls, no kuriem 37% tiek atskaitīti LU budžeta centralizētajiem izdevumiem, tostarp arī bibliotēkas fondu komplektēšanai. Fizisko un juridisko personu finansējums vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā studiju programmā par maksu studējošajiem 2007.gadā plānots salīdzinoši neliels – 17 000 Ls, kas atbilst reālajai situācijai – tradicionāli nelielajam maksas studentu skaitam. Imatrikulējot atbilstoši LU Senāta noteiktajām normām ik gadus 1.kursā līdz 35 par valsts budžeta līdzekļiem studējošo un, ievērojot salīdzinoši lielo atbirumu, minētais finansējums atbilst plānotajam optimālajam studentu skaitam programmā.

Programmas realizācijai, galvenokārt, tiek izmantotas 6 auditorijas ar 30 – 50 vietām, 2 auditorijas ar 60 - 70 vietām, 2 auditorijas ar 120 vietām , 2 datorklases ar 20 vietām un 1 datorklase ar 8 vietām.. Tās atrodas vienuviet, LU mācību korpusā Rīgā, Zeļļu ielā 8. Auditorijas ir izremontētas, tajās ir interneta pieslēgums, jaunas mēbeles, kvalitatīvas tāfeles, ekrāni un pieejama moderna projicēšanas tehnika - videoprojektori. Nodrošināta studējošo brīva pieeja INTERNET tīklam, izmantojot LANET pakalpojumus, datori apgādāti ar studiju procesam atbilstošu programmatūru, ESF līdzfinansētu projektu realizācijas rezultātā kļūst pieejamas jaunākās matemātisko un statistisko pakešu versijas. Pieejamas arī kopēšanas iekārtu jaudas.

Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka Zeļļu ielā 8 studentiem un darbiniekiem nodrošina pieeju mācību un zinātniskajai literatūrai un periodikai, izveidots bezvadu interneta pieslēgums. Lēmumus par jaunas literatūras iegādi pieņem koleģiāli, balstoties uz pasniedzēju pieprasījumiem. Diemžēl joprojām nabadzīgs ir jaunākās ārzemju mācību un zinātniskās literatūras un periodikas klāsts.

Matemātikas nodaļas pasniedzēji nopietni strādā pie mācību līdzekļu sagatavošanas, jo galvenā problēma ir piemērotu, gan satura, gan cenas ziņā, mācību grāmatu trūkums pieejamajā mācību literatūras tirgū. Turklāt jāņem vērā, ka matemātiķu sagatavošanas vajadzībām iegādātā mācību literatūra ir svešvalodās, nelielais tās interesentu skaits liedz risināt jautājumu par matemātiķu vajadzībām domātu mācību grāmatu izdošanu latviešu valodā valsts izdevniecībās. Tomēr šādi materiāli latviešu valodā ir nepieciešami, īpaši jaunāko kursu studentiem. 2006.gadā ESF līdzfinansētā projekta „Matemātikas studiju satura strukturēšana un to akadēmiskās vides pilnveide Latvijas Universitātē” ietvaros sagatavoti lekciju materiāli studiju kursos – Matemātiskā analīze I, Algebra I, Algebra II, Analītiskā ģeometrija, Matemātiskā loģika, Diferenciālvienādojumi I, Matemātiskās fizikas vienādojumi, Varbūtību teorija, Matemātiskā statistika, Funkcionālanalīze, Nelineārās robežproblēmas pielietojumos, Deģenerēto matricu metožu izvēlētas nodaļas, Galīgo elementu un robeželementu metodes, Izvēlētas nodaļas diferenču shēmu skaitliskā analīzē ar datorprogrammu MATLAB un MAPLE lietošanu. Šis darbs 2007.gadā tiek turpināts 2007.gadā ESF līdzfinansētā projekta „Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā” uzsākta arī datorprogrammu MATLAB un MAPLE lietošanas ieviešana daudzos studiju kursos, šim nolūkam pietiekamā skaitā iegādājoties to jaunākās versijas.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (1)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes ... sadarbības tīklā / Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Praktisko ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  ... Paraksts I.Paudere Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes nov ...
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... īmējama aktīvā sadarbība ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju. Mācībspēki piedalās skolas matem ...
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (2)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... programmas projekts ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. 2008 - “Latvijas darbaspēka starpvalstu kust ...

Другие похожие документы..