Главная > Документ


LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE

APSTIPRINĀTS

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes

Domes sēdē 2005. gada 20.aprīlī

MAĢISTRA AKADĒMISKĀS STUDIJU PROGRAMMAS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

JELGAVA 2005

Ministru kabineta

2001.gada 16.oktobra noteikumi Nr.422.

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo

dokumentu saraksts

 1. Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanu

2.pielikums

 1. Licence studiju programmai, ja to paredz normatīvie akti.

4.pielikums

 1. Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē (finansiālais pamatojums vai līgums ar citu akreditētu izglītības iestādi).

1.pielikums

 1. Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru u.tml. apraksts, norādot atsevišķu studiju programmas obligāto daļu, obligātās izvēles daļu un brīvās izvēles daļu, kā arī to apjomu.

Pašnov. 2.nod., 2.1.

3., 5., 6. pielikums

 1. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām.

Pašnov. 3.nod., 3.1.

 1. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa. Novērtējuma kritēriji:

Pašnov. 2.nod., 2.3.

8.pielikums

  1. studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam;

Pašnov. 2.nod., 2.1.

18.pielikums

  1. darba devēju aptauja

Pašnov. 3.nod., 3.3.

7., 8. pielikums

 1. Studiju programmas novērtējums:

Pašnov. 1.-2.nod

  1. studiju programmas mērķi un uzdevumi;

Pašnov. 1.nod.

  1. studiju programmas organizācija (kā mainījusies studiju programmas struktūra attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), studiju programmas plāna atbilstība struktūrvienības mērķiem un uzdevumiem;

Pašnov. 2.nod., 2.1.

  1. studiju programmas praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos);

Pašnov. 2.nod., 2.4.; 2.7.

  1. vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze);

Pašnov. 2.nod., 2.4.

  1. studējošie:

Pašnov. 3.nod.

   1. studējošo skaits programmā;

47

   1. 1.kursā imatrikulēto skaits;

25

   1. absolventu skaits;

nav

   1. studējošo aptaujas un to analīze

Pašnov. 3.nod., 3.2.

14.pielikums

   1. absolventu aptaujas un to analīze;

nav

   1. studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā;

Pašnov. 3.nod., 3.4.

14.pielikums

  1. studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls:

Pašnov. 2.nod

   1. akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu skaitu, kurām ir zinātnes doktora grāds, habilitētā doktora grāds vai maģistra grāds;

Pašnov. 2.nod., 2.5.

   1. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai (akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas, projektu vadība, pētnieciskie virzieni un to rezultāti);

Pašnov. 2.nod., 2.5.

10.pielikums

   1. akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika;

Pašnov. 2.nod., 2.9.

  1. finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums;

Pašnov. 2.nod., 2.6.

  1. ārējie sakari:

Pašnov. 2.nod., 2.8.

   1. saistība ar darba devējiem;

Pašnov. 3.nod., 3.3.

7., 8., 11.,12. pielikums

   1. sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs;

Pašnov. 2.nod., 2.2.

1.pielikums

   1. akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs;

Pašnov. 2.nod., 2.5.

   1. ārvalstu vieslektoru skaits programmā;

1

   1. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros;

nav

   1. ārvalstu studējošo skaits programmā, norādot studiju ilgumu.

nav

 1. Studiju programmas attīstības plāns.

Pašnov. 2.nod., 2.10.

Saturs

Saturs 1

Ievads 3

1. Mērķis un uzdevums 3

2. Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” raksturojums 4

2.1. Studiju programma un studiju plāni 5

2.2. Salīdzinājums ar citu valstu augstskolu līdzīgiem studiju plāniem. 6

2.3. Studiju programmas perspektīvais novērtējums. 8

2.4. Studiju organizācija un zināšanu vērtēšana 10

2.5. Ziņas par akadēmisko personālu 11

2.6. Studiju nodrošinājums un vadība 12

2.6.1. Studiju programmas finansiālais nodrošinājums 13

2.6.2. Studiju programmas tehniskais nodrošinājums 14

2.7. Radošais un zinātniski-pētnieciskais darbs 15

2.7. 1.Doktora vai maģistra darbu izstrāde 15

2.7.2. Grāmatu saraksts 16

2.7.3. Izstrādņu patentēšana vai ieviešana ražošanā, izmantošana uzņēmējdarbībā 16

2.7.4. LZP finansēti pētījumi 17

2.7.5. Piedalīšanās starptautiskos pētniecības projektos 17

2.7.6. Konferences un semināri, kurus organizēja ITF struktūrvienības 18

2.7.7. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika. 18

2.8. Sadarbība studiju programmu realizācijā 19

2.9. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēma 22

2.10. Studiju programmas attīstības plāns 22

2.11. Kopsavilkums 24

3. Pielikumi un paskaidrojumi 26

3.1. Reklāmas un informatīvie materiāli 26

3.3. Studiju programmas vērtējums no akadēmiskās maģistrantūras 27

studiju virziena studentu viedokļa 27

3.4. Studiju programmas vērtējums no darba devēju viedokļa 27

3.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 27

1.pielikums. Vienošanās līgums starp LLU un RTU 27

2.pielikums. LLU Senāta lēmums par maģistru studijas
programmas „Informācijas tehnoloģijas” izveidi 28

3.pielikums. LLU Senāta lēmums par maģistrantūras standartu 32

4.pielikums. Studiju programmas licence Nr.04056-15 33

5.pielikums. Maģistra studiju programmas priekšmetu programmas 34

6.pielikums. Maģistru studijas mācību plāns 137

7.pielikums. Atbalsta vēstules maģistra studiju programmas izveidei 143

8.pielikums. PHARE projekta ekspertu studiju programmas vērtējums 152

9.pielikums. Mācību spēku kopsavilkuma tabula 162

10.pielikums. Mācībspēku CV 164

11.pielikums. Sadarbības līgums starp LLU, JD un DZC 252

12.pielikums. Sadarbības līgums starp LLU un LITTA 256

13.pielikums. Sadarbības līgums starp LLU un ECDL 257

14.pielikums. Aptaujas anketa un rezultātu apkopojums 262

15.pielikums. Tehniskais nodrošinājums 266

16. pielikums. Publikācijas un konferences 268

17. pielikums. Programmas salīdzinājums ar citu valstu augstskolu studiju plāniem 273

18. pielikums. Programmas salīdzinājums ar Latvijas universitātēm 276

19.pielikums. LLU reģistrācijas apliecības kopija 278

20.pielikums. LLU akreditācijas lapa 279

Ievads

Augstākās izglītības maģistra akadēmiskā studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” nodrošina maģistra akadēmiskā grāda kvalifikāciju, informācijas tehnoloģiju programmu virzienos „Ražošanas datorvadības sistēmas”, „Sistēmanalīze” un „Informācijas tehnoloģijas biosistēmās”, atbilstoši valsts akadēmiskās izglītības standartam.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē akadēmiskās augstākās izglītības maģistru studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” izveidota atbilstoši pieprasījumam Latvijas darbaspēka tirgū, par pamatu ņemot Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu pieredzi - viņu izstrādātās un laika gaitā pārbaudītās mācību programmas. Latvijā informācijas tehnoloģiju nozare attīstās vairākos virzienos: programmatūras izstrāde ārzemju un vietējiem pasūtītājiem, gatavu programmatūru pielāgošana un integrācija ar citām pasūtītāja izmantotajām programmatūrām, programmatūru darbināšanas atbalsts tautsaimniecībā, izglītībā, valsts pārvaldē, konsultācijas par vispārīgiem un specifiskiem informācijas tehnoloģiju jautājumiem, utt. Tāpat kā citviet attīstītajās pasaules valstīs, arī Latvijā informācijas tehnoloģijas ieņem arvien svarīgāku lomu Latvijas ekonomiskajos procesos un informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par sfēru, kuras nozīmība atzīta valstiskā līmenī.

Maģistrantūras izveide LLU ir balstīta uz esošajām bakalauru studiju programmām informācijas tehnoloģijas fakultātē:

 • datorvadības un datorzinātnes akadēmiskā bakalaura studiju programma

 • programmēšanas profesionālā bakalaura studiju programma,

  un to tehnisko un akadēmiskā personāla nodrošinājumu. Maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas” 2004./2005.mācību gadā studē 25 studenti.

  Savu atbalstu un vienošanos par sadarbību maģistrantu apmācībā ir apliecinājis RTU prorektors E.Beķers ar līgumu starp LLU un RTU (1.pielikums).

1. Mērķis un uzdevums

Maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai informācijas tehnoloģiju (IT) jomā. Maģistra studiju programma ir orientēta uz sekojošiem IT virzieniem:

 • ražošanas datorvadības sistēmas,

 • sistēmanalīze,

 • informācijas tehnoloģijas biosistēmās.

Programma ir izstrādāta, lai tā būtu dinamiska un spējīga atspoguļot straujās izmaiņas informācijas tehnoloģijas jomā un to lietošanu vadības problēmu risināšanā ekonomikā, uzņēmējdarbībā, ražošanā un citās dzīves sfērās.

Maģistra studiju programmas uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai sekojošās jomās:

 • sistēmanalīze un modelēšana, sistēmu projektēšanas metodes un rīki;

 • fundamentālie algoritmi un datu struktūras;

 • ražošanas datorvadības sistēmas, mehatronikas sistēmas un datorizētas mērsistēmas;

 • datu bāzu projektēšana, attīstīšana un uzturēšana;

 • datortīkli un sistēmu arhitektūra;

 • informācijas aizsardzība un drošība;

 • programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana;

 • lietotājorientētas IS izstrādes metodoloģija un biznesa procesu reinženierija;

 • bioinformātika.

2. Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” raksturojums

Akadēmiskā maģistra studiju programma nosaka studiju ilgumu, apjomu, saturu, struktūru un imatrikulācijas nosacījumus.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Informācijas tehnoloģijas" ir izstrādāta un apstiprināta atbilstoši LLU Senāta lēmumam Nr. 4-219 par maģistra studijas programmas „Informācijas tehnoloģijas” izveidi 2003.gada 10. decembrī (2. pielikums) un LLU Senāta lēmumam Nr. 4-106 par maģistrantūras standartu, 2002.gada 16. jūnijā (3. pielikums).

Ar 2004.gada 13.februāra Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas lēmumu Nr. 365 akadēmiskā maģistru studiju programma "Informācijas tehnoloģijas" ir licencēta līdz 13.02.2007 (4. pielikums).

Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP). Viens KP atbilst 16 auditorijas stundām. Kontaktstundu apjoms veido 40% studiju apjoma. Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP, studiju ilgums - 2 gadi pilna laika un 3 gadi nepilna laika. Vidējā gada noslodze sastāda 40 KP pilna laika studijām un 27 KP nepilna laika studijām.

Programma ir izveidota saskaņā ar 2002.gada 3.janvāra MK noteikumiem Nr. 2 par valsts akadēmiskās izglītības standartu par maģistru studiju programmas obligāto saturu. Pēc maģistra grāda iegūšanas maģistrantam ir dota iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā atbilstoši uzņemšanas nosacījumiem konkrētā doktorantūras studiju programmā.

Izglītības klasifikācijas kods 4552600

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • Bakalaura grāds inženierzinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā.

 • Augstākā izglītība, kas iegūta līdz 1995. gadam inženierzinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā.

 • Augstākā profesionālā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā inženierzinātnēs vai datorzinātnēs.

Programmas raksturojums

Studiju ilgums: 2 gadi (pilna laika)

3 gadi (nepilna laika)

Studiju apjoms: 80 KP

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijās

Prasības grāda iegūšanai Sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs

Studiju programmas īstenošanas veids Pilna laika studijas un nepilna laika studijas

Studiju programmas īstenošanas vieta LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Studiju programmas vadītāja: g., asoc.prof. Irina Arhipova

Studiju programmas virzienu vadītāji:

Ražošanas datorvadības sistēmas g., prof. Pēteris Rivža

Sistēmanalīze p., asoc.prof. R. Čevere

p., asoc.prof. Uldis Smilts

Informācijas tehnoloģijas biosistēmās Dr.agr., doc. Līga Paura

Akadēmiskajā maģistru studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas" studējošo skaits dots 1.tabulā.

1.tabula

Studiju gads

Studējošo skaits

1.kurss

2.kurss

Kopā

2004./2005.

25

-

25

2005./2006.

25

22

47

2.1. Studiju programma un studiju plāni

Akadēmiskā maģistru studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” ietver valsts akadēmiskās izglītības standartu par maģistru studiju programmas obligāto daļu, kura ietver informācijas tehnoloģiju apakšnozares teorētisko atziņu izpēti (30 KP) un teorētisko atziņu aprobāciju informācijas tehnoloģiju aktuālo problēmu aspektu (24 KP).

Studiju laikā maģistranti apgūst fundamentālos algoritmus un datu struktūras, sistēmanalīzi un modelēšanu, sistēmas projektēšanas metodes un rīkus (UML), pētījumu metodoloģiju, IT nozares tiesību pamatus un standartus. Maģistranti apgūst gan programmas un tā virziena priekšmetus (paralēlās un dalītās reāllaika sistēmas, datorizētās mērsistēmas, projektēšana un programmēšana ORACLE vidē, E-biznesa sistēmu projektēšana, ievads bioinformātikā, datubāzes bioinformātikā un lauksaimniecībā utt.), gan zinātnes filozofiju, svešvalodas speckursu, matemātikas metožu pielietošanas speckursu utt., gan brīvās izvēles priekšmetus (psiholoģija, retorika, starptautiskie ekonomiskie sakari utt.).

Maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” priekšmetu programmas dotas 5.pielikumā.

Studijas tiek organizētas lekciju, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un pastāvīgā darba veidā. Studiju programmā ir paredzēti specialitātes vispārējie priekšmeti, obligātās izvēles daļa (tajā skaitā zinātnes filozofija, svešvalodu speckurss, matemātikas metožu pielietošanas speckurss, pētniecības prakse 4 KP apjomā), speciālie kursi, kurus nosaka katedra, pie kuras maģistrants specializējas, brīvās izvēles daļa un maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana 20 KP apjomā.

Brīvās izvēles daļā maģistrants var izvēlēties studiju priekšmetus, kas nodrošina specializācijas iespējas atbilstoši konkrēto firmu pieprasījumam vai pilnveido zināšanas citās zinātnes nozarēs.

Pētniecības prakse paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko iemaņu apgūšanai informācijas tehnoloģiju (IT) specialitātes nozarē, kurā pētījumi ir saistīti ar informātikas un datorsistēmu lietišķajiem aspektiem. IT nozares pētījumu objekts ir informācijas ieguve, apstrāde un izmantošana fizikālās sistēmās ar nolūku veikt to klasifikāciju, aprakstu, analīzi, projektēšanu, ražošanu, uzturēšanu un vadību. Pētniecības prakse saistīta ar maģistra darbu izstrādāšanu un prakses laikā tiek apgūtas iemaņas darbam auditorijā, zinātniskā pētniecībā un praktiskajā darbā. Pētniecības prakses mērķis ir attīstīt gūto teorētisko atziņu pielietošanas spējas praktiskajā zinātniskajā un pedagoģiskajā darbība, lai tās sekmīgi izmantotu inženierzinātņu maģistra darbu izstrādē informācijas tehnoloģijas jomā.

Maģistra darbs ir pētniecisks darbs informācijas tehnoloģijās, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba apjoms ir 20 KP. Maģistra darba izstrādes metodiskie noteikumi ir apstiprināti ITF Domes sēdē 20.aprīlī 2005.gadā. Maģistra grāds dod tiesības maģistrantiem turpināt studijas doktorantūrā Latvijas augstskolās. Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana parāda, vai studiju laikā maģistrants ir pietiekošā apjomā apguvis teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši akadēmiskā grāda prasībām. Akadēmiskā grāda iegūšanai nepieciešams sekmīgi izpildīt studiju programmu, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu. Maģistrantam ir dotas iespējas izvēlēties maģistra darbu tēmu un vadītāju. Maģistra grāda aizstāvēšanas procedūru reglamentē „Nolikums par maģistra grāda iegūšanu un piešķiršanu LLU”, pamatojoties uz LR normatīvajiem dokumentiem, LLU satversmi, Senāta lēmumiem un LLU Studiju nolikumu.

Maģistru studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” priekšmetu sadalījums pa priekšmetu grupām dots 2. tabulā.

2. tabula

Programmas sadalījums pa daļām un salīdzinājums ar valsts standartu

Studiju sadalījums pa studiju priekšmetiem

LLU noteiktais kredītpunktu apjoms (KP)

Procentuālā attiecība

Valsts akadēmiskās izglītības standarts (KP)

 1. Informācijas tehnoloģiju apakšnozares teorētisko atziņu izpēte

30

37,5%

ne mazāk kā 30

  1. Specialitātes vispārējie priekšmeti (A daļa),
   tajā skaitā Pētījumu metodoloģijas padziļinātais kurss – vismaz 2 KP

16

20,0%

2.1. Obligātās izvēles daļa, tajā skaitā (B daļa):

 • Zinātnes filozofija

 • Svešvalodas speckurss

 • Matemātikas metožu pielietošanas speckurss

 • Pētniecības prakse

2

2

6

4

2,5%

2,5%

7,5%

5,0%

 1. Teorētisko atziņu aprobācija informācijas tehnoloģiju aktuālo problēmu aspektu

24

30,0%

ne mazāk kā 15

  1. Speciālais kurss (A daļa)
   (apgūstamo priekšmetu sarakstu un to apgūšanas grafiku katram maģistrantam individuāli nosaka katedra, pie kuras maģistrants specializējas)

18

22,5%

  1. Izvēles daļa (B daļa)
   (nosaka katrai studiju programmai individuāli)

6

7,5%

 1. Brīvā izvēle (C daļa)

6

7,5%

 1. Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana

20

25,0%

ne mazāk kā 20

Kopā

80

100%

80

Maģistru studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” priekšmetu sadalījums pa studiju gadiem un mācību semestriem abām studiju plūsmām ir dots 6.pielikumā.

Maģistru studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” laika sadalījums ir dots 6.pielikumā.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Rīgas tehniskā universitāte datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte datorvadības automātikas un datortehnikas institūts pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  ... . Rīgas Tehniskā universitāte, Datortehnikas un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Informācijas tehnoloģijas institūts, Imit ... un industriālā informācijas tehnoloģija (IIT) 05.1661 Ziema M. Multivides tehnoloģiju balstītu e-pakalpojumu sist ...
 2. Rīgas tehniskā universitāte datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte akadēmisko studiju programma datorsistēmas

  Документ
  RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE Apstiprināts RTU Sen ... “Informācijas tehnoloģija” promocijas padomē P-07, kas darbojas pie Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakult ...
 3. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  ... Tehnoloģiskā universitāte, 22.–24. aprīlis, 2004. Piedalīšanās 6-IP Eiropas informācijas ... , LV 3000 Jelgava, LV 3003 Informācijas Tehnoloģiju fakultāte Latvija Tālruņa Nr. 63023095 Tālru ...
 4. Pašnovērtējuma ziņojums informācijas tehnoloģija

  Документ
  ... ības Informācijas tehnoloģija”. 2004. – 2006. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Informācijas tehnolo ...
 5. Pašnovērtējuma ziņojums informācijas tehnoloģija

  Документ
  ... INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA ... „Informācijas tehnoloģija” tiek realizēta Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakult ...

Другие похожие документы..