Главная > Документ


Biznesa augstskola Turība

Sabiedrisko attiecību fakultāte

Akreditācijas materiāli

Profesionālā maģistra studiju programmai

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Rīga 2006

BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA IESNIEDZ AKREDITĀCIJAI

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMU

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Programmas nosaukums:

Profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedriskās attiecības”

Izglītības klasifikācijas kods:

4634202

Profesijas kvalifikācijas kods:

1234

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms:

2 gadi, 80 KP

2,5 gadi, 100 KP, ja iepriekš nav iegūta kvalifikācija “Sabiedrisko attiecību menedžeris” vai “Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs”

Studiju īstenošanas veids:

Pilna laika vakara vai neklātienes studijas

Gala pārbaudījums:

Valsts pārbaudījums, kas ietver maģistra darba aizstāvēšanu

Iepriekšējā izglītība, uzsākot studiju programmas apguvi:

Akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu

Iegūstamais grāds:

Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās. Tiesības turpināt studijas doktorantūrā.

Iegūstamā kvalifikācija:

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs

Augstskolas nosaukums:

SIA “Biznesa augstskola Turība”

Programmas īstenošanas vieta:

Augstskolas telpas

Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058

Augstskolai piešķirtais numurs LR izglītības iestāžu reģistrā:

NR 3343800213

Juridiskā adrese:

Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058

Dibinātāji:

LKCS “Turība”

A/S “Birznieka Biznesa Centrs”

SIA “REINMAN”

Finansējuma avoti:

Pašu kapitāls

Kopējais studentu skaits augstskolā:

5880

Tālruņa numurs:

7622551, 7619008

Faksa numurs:

7619152

Elektroniskā pasta adrese:

turiba@turiba.lv; Guntis.Zemitis@turiba.lv

Akreditācijas jautājumu kārtošanai pilnvarotā persona:

Maģistra programmas direktors

Guntis Zemītis

Programmas direktors:

Dr.hist. Guntis Zemītis

Saturs

1. Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Licence ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē ……………….

4. Studiju programmas apraksts …………………………………………………………………………………………………………

5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām ………………………………………………………………………….

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts viedokļa …………………………………………………….

6.1. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam …………………………………………………………………………

6.2. Darba devēju aptaujas un to rezultāti …………………………………………………………………………………………..

7. Studiju programmas novērtējums …………………………………………………………………………………………………….

7.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi ………………………….. …………………………………………………………

7.2. Studiju programmas organizācija ……………………………………………………………………………………………….

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija ………………………………………………………………………………………

7.3.1. Izmantotās studiju metodes ………………………………………………………………………………………………...

7.3.2. Izmantotās studiju formas …………………………………………………………………………………………………..

7.3.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības ……………………………………………………………………………

7.3.4. Studentu pētniecisko darbu tematika ……………………………………………………………………………………...

7.4. Vērtēšanas metodes un to izvēles pamatojums ……………………………………………………………………………….

7.5. Studējošie programmā ……………………………………………………………………………………………………………

7.5.1. Studējošo skaits un dinamika ………………………………………………………………………………………………

7.5.2. Imatrikulēto skaits ……………………………………………………………………………………………………………

7.5.3. Studējošo aptaujas analīze …………………………………………………………………………………………………

7.5.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ……………………………………………………………………..

7.6. Studiju procesā nodarbinātais akadēmiskais personāls ……………………………………………………………………...

7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits ………………………………………………………………………………………………

7.6.2. Akadēmiskā personāla pētījumu virzieni, kvalifikācija …………………………………………………………………...

7.6.3. Akadēmiskā personāla sagatavotās mācību grāmatas sabiedriskajās attiecībās ……………………………………

7.6.4. Akadēmiskā personāla apmācības un attīstības politika ………………………………………………………………..

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums ………………………………………………………………………..

7.8. Ārējie sakari ………………………………………………………………………………………………………………………..

7.8.1. Saistība ar darba devējiem …………………………………………………………………………………………………

7.8.2. Salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un ārzemēs …………………………………………………………..

7.8.2.1. Salīdzinājums ar līdzīga satura programmām Latvijā …………………………………………………………...

7.8.2.2. Salīdzinājums ar līdzīga satura programmām Eiropas Savienības valstīs ……………………………………

8. Studiju programmas attīstības plāns …………………………………………………………………………………………………

8.1. Programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze ……………………………………………………….

8.2. Studiju programmas attīstības plāns ……………………………………………………………………………………………

8.3. Pasākumi attīstības plāna realizācijai …………………………………………………………………………………………..

9. Pielikumi:

 1. Senāta sēdes protokols

 2. Pilnvarojums kārtot akreditācijas jautājumus

 3. BAT 2004./2005.gada finanšu gada bilance, peļņas – zaudējumu aprēķins

 4. Sadarbības līgums ar Daugavpils Universitāti un Vidzemes augstskolu

 5. Diploms un tā pielikumi

 6. Studiju kursu apraksti

 7. Maģistra programmas “Sabiedriskās attiecības” un BAT reklāmas un publikāciju laiki un mediju nosaukumi

 8. Profesijas standarts

 9. Aptaujāto uzņēmumu saraksts

 10. Atsauksmes par programmas “Sabiedriskās attiecības” ieviešanu

 11. Atsauksmes par programmas “Sabiedriskās attiecības” īstenošanu

 12. Prakses programmas

 13. Sadarbības līgumi

 14. Akadēmiskā personāla CV

 15. Ieteicamās maģistra darba tēmas

 16. BAT bibliotēkā pieejamās grāmatas par sabiedriskajām attiecībām

 17. Studiju nolikums

 18. Pārbaudījumu nolikums

 19. Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu

 20. Prasības studentu patstāvīgi izstrādājamo darbu noformēšanai

 21. 2005./2006.gada uzņemšanas noteikumi

 22. BAT Senāta nolikums

 23. Akadēmiskā personāla publikācijas

 24. Pašnovērtējums 2005./2006.studiju gadam

4

5

7

8

10

10

10

15

19

19

19

21

21

22

22

24

25

26

26

26

26

29

29

29

32

32

33

34

35

37

38

38

40

45

45

45

461.Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu

Biznesa augstskolas Turība Senāta sēdē 2005. gada 19. janvārī ir apstiprināta profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedriskās attiecības”.

(Senāta sēdes protokolu skatīt Pielikumā 1. Pilnvarojumu kārtot akreditācijas jautājumus skatīt Pielikumā 2.)

2.Licence

3.Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē.

Biznesa augstskolas Turība Satversmē ir noteikts: "Augstskola ar visu savu īpašumu garantē, ka konkrētas studiju programmas likvidācijas gadījumā attiecīgās studiju programmas studentiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītību citā studiju programmā vai citā augstskolā.”

Garantijas jāskata no diviem aspektiem. Pirmkārt, augstskolas stabilitāte (studiju procesa kvalitāte, akadēmiskā personāla nodrošinājums, finansiālais stāvoklis, attīstības iespējas un iestrādes u.c.). Otrkārt, akreditējamās studiju programmas samērojamība ar līdzīgām studiju programmām (izglītības turpināšanas iespējas gadījumā, ja studiju programma tiek slēgta).

Pirmkārt, Biznesa augstskola Turība darbojas kopš 1994. gada. Katru gadu palielinās BAT apgrozījums un peļņa. (BAT 2004./2005. gada finanšu gada bilanci un peļņas aprēķinu skatīt Pielikumā 3.) Izvērtējot Biznesa augstskolas Turība finansiālo stabilitāti un sakārtoto darba organizāciju, ir jāsecina, ka pārskatāmā nākotnē augstskolai nepastāv draudi pārtraukt darbību.

Katru gadu pieaug studentu un mācībspēku skaits, nostabilizējas akadēmiskā personāla sastāvs. Vairāk nekā 70% pedagoģiskās slodzes izpilda pamatdarbā strādājoši mācībspēki.

Augstskola nodrošina studentiem studiju procesu gan konkrētajā studiju gadā, gan visas studiju programmas garumā. Biznesa augstskolas Turība rektors slēdz līgumu ar katru studentu, kurā paredzētas ne tikai augstskolas tiesības un pienākumi, bet arī atbildība. Līgums tiek slēgts visam studiju periodam, paredzot nemainīgu studiju maksu studiju laikā. Izdevīga studentam ir studiju maksas sistēma, kas pieļauj maksāt par studijām pa mēnešiem. Šī sistēma ļauj studentam pārtraukt studijas, ja to saturs un organizācija viņu neapmierina.

Otrkārt, studenti varēs turpināt studēt citās augstskolās līdzīgās studiju programmās gadījumā, ja profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedriskās attiecības” tomēr tiktu likvidēta, jo BAT Sabiedrisko attiecību fakultāte ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti un Vidzemes Augstskolu. (Sadarbības līgumus ar Daugavpils Universitāti un Vidzemes Augstskolu skatīt Pielikumā 4.)

4.Studiju programmas apraksts

Sabiedrisko attiecību fakultāte realizē profesionālā maģistra studiju programmu “Sabiedriskās attiecības”. Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 841 par 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un profesijas “Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs” standartam.

Galvenā studiju joma kvalifikācijas un profesionālā maģistra grāda iegūšanai: sabiedrisko attiecību teorija un prakse, sabiedrisko attiecību ētika un sociālā atbildība, komunikācijas zinātne un vadība, starpkulturālās attiecības u.c.

Iegūstamais grāds: profesionālā maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās.

Kvalifikācijas līmenis: 5.

Iegūstamā kvalifikācija: sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs (1234). Pēc pilnas programmas apguves tiek izsniegts diploms un Eiropā atzīts diploma pielikums (sk. Pielikumu 5).

Programmas obligātās prasības: sekmīgi apgūt visus studiju programmā ietvertos pamata un izvēles studiju kursus, iziet 12 vai 32 (ja iepriekš nav iegūta kvalifikācija “Sabiedrisko attiecību menedžeris” vai “Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs”) nedēļas ilgu praksi sabiedrisko attiecību uzņēmumos, saņemt praktisko iemaņu un prasmju novērtējumu, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu, iegūstot kopumā ne mazāk kā 80 vai 100 (ja iepriekš nav iegūta kvalifikācija “Sabiedrisko attiecību menedžeris” vai “Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs”) kredītpunktus.

Studiju programmā tiek uzņemti studenti ar akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Programmas saturu veido akadēmiskās un profesionālās izglītības studiju pamata kursi, prakse, izvēles un specializācijas studiju kursi, patstāvīgās studijas un zinātniski pētnieciskais darbs. Maģistra studiju programmu “Sabiedriskās attiecības” pilna laika vakara un neklātienes studijām, kas apstiprināta 2005. gada pavasarī, skatīt 1. tabulā.

1. tab. Maģistra programma “Sabiedriskās attiecības”

pilna laika vakara un neklātienes studijām

Studiju kursi

Katedra

KP sk.

Pārb.skaits

1.studiju gads

2. studiju gads

3. st.gads

1. sem.

2. sem.

3.sem

4. sem

5.sem

KP

Pārb.

KP

Pārb.

KP

Pārb.

KP

Pārb.

KP

Pārb.

Obligātie kursi

 

52/72

7

20

5

 

 

12

1

20

1

20

1

Sabiedrisko attiecību teorija un prakse

Komunikācijas zinātņu

4

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikācijas zinātne un vadība

Komunikācijas zinātņu

4

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratēģiskā vadīšana un prognozēšana

Vadībzinātnes

4

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību ētika un sociālā atbildība

Komunikācijas zinātņu

4

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētnieciskā darba organizācija un norise

Komunikācijas zinātņu

4

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakse

Komunikācijas zinātņu

12

1

 

 

 

 

12

IE

 

 

 

 

Prakse*

Komunikācijas zinātņu

20

1

 

 

 

 

12

IE

20

IE

 

 

Valsts pārbaudījums

SAF

20

1

 

 

 

 

 

 

20

VP

 

 

Valsts pārbaudījums*

SAF

20

1

 

 

 

 

 

 

 

 

20

VP

Ierobežotās izvēles kursi

 

28

9

 

 

20

4/2

8

1/2

 

 

 

 

Prezentācijas tehnoloģijas un māksla

Informācijas tehnoloģiju

4

1

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

Brenda menedžments

Ekonomikas zinātņu

4

1

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

Kvalitātes sistēmas un vadība

Vadībzinātnes

4

1

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas teorija

Ekonomikas zinātņu

4

1

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšana

Komunikācijas zinātņu

4

1

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

Eiropas integrācija

Komunikācijas zinātņu

2

1

 

 

2

IE

 

 

 

 

 

 

Starptautiskās attiecības

Publisko tiesību

2

1

 

 

2

IE

 

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības tiesības

Publisko tiesību

2

1

 

 

2

IE

 

 

 

 

 

 

Interkulturālā komunikācija*

Komunikācijas zinātņu

2

1

 

 

2

IE

 

 

 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti*

Privāto tiesību

2

1

 

 

2

IE

 

 

 

 

 

 

Profesionālā angļu valoda

Valodu

4

1

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

Lobēšanas tehnoloģijas

Komunikācijas zinātņu

4

1

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

Žurnālistikas tehnoloģijas

Komunikācijas zinātņu

4

1

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

Retorika

Komunikācijas zinātņu

4

1

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

Finanšu vadība

Grāmatved. un finanšu

4

1

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

Personālvadība

Vadībzinātnes

2

1

 

 

 

 

2

IE

 

 

 

 

Stratēģiskās komunikācijas

Komunikācijas zinātņu

2

1

 

 

 

 

2

IE

 

 

 

 

Konfliktoloģija

Komunikācijas zinātņu

2

1

 

 

 

 

2

IE

 

 

 

 

Mārketinga komunikācijas*

Ekonomikas zinātņu

2

1

 

 

 

 

2

IE

 

 

 

 

Masu un politiskā psiholoģija*

Komunikācijas zinātņu

2

1

 

 

 

 

2

IE

 

 

 

 

Reklāmas teorija un prakse*

Komunikācijas zinātņu

2

1

 

 

 

 

2

IE

 

 

 

 

Latviešu literārās valodas praktikums*

Komunikācijas zinātņu

2

1

 

 

 

 

2

IE

 

 

 

 

Valsts pārvalde un sabiedriskās attiecības*

Publisko tiesību

2

1

 

 

 

 

2

IE

 

 

 

 

Runas kultūra*

Komunikācijas zinātņu

2

1

 

 

 

 

2

IE

 

 

 

 

Kopā visā programmā

 

80/100

16

20

5

20

6

20

4

20

1

20

1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli 2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  Biznesa augstskola Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte Akreditācijas materiāli 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS Rīga 2004 BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA IESNIEDZ AKREDITĀCIJAI 2.LĪMEŅA AUGSTĀKĀS ...
 2. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  ... ākās izglītības maģistra studiju programma “Eiropas studijas” (kods-45310) Akreditācijas materiāli Akadēmiskā Maģistra grāda ... par nodarbību vadīšanu sabiedrisko attiecību ekonomikas fakultātes studentiem un maģistrantiem 01 ...
 3. Rīgas tehniskā universitāte materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte licenzētās akadēmiskās maģistra studiju programmas " materiālu nanotehnoloģijas" (45526)

  Документ
  ... maģistra studiju programmuMateriālu nanotehnoloģijas” RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Studiju programma ... ājums. R.: Biznesa augstskola Turība, 2001. – 126. – 132. lpp. Izglītības sistēma: reformas, finans ...
 4. ATKĀRTOTAS AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI Rēzekne

  Документ
  ... Senāta studiju komisija, studiju programmu licencēšanas un akreditācijas materiālu eksperte ... fakultāte Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas" 01.09.2005 – Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma ...
 5. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) Bakalaura studiju programma: Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments Maģistra studiju programmas: Integrētās sabiedrisko attiecību ...

Другие похожие документы..