Главная > Документ


LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

profesionālās bakalaura studiju programmas

sabiedriskās attiecības”

akreditācijas DOKUMENTI


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Reģ. Nr. 40003129210 3.līnija 5 tālrunis 7753360

Latvijas Unibankas Vecrīgas filiāle Bulduri, LV-2010 fakss 7751919

Bankas kods UNLALV2X, konta Nr. 01-006467684 Jūrmala, Latvija e-pasts chracad@kra.lv

Pieteikums

studiju programmas akreditācijai

Jūrmalā

2005. gada 14. martā

Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības departamentam

Latvijas Kristīgā akadēmija piesaka akreditācijai:

Profesionālo bakalaura studiju programmu “Sabiedriskās attiecības”

 1. Augstākās izglītības iestādes nosaukums – Latvijas Kristīgā akadēmija

 2. Studiju programmas nosaukums – “Sabiedriskās attiecības”

 3. Programmas kods – 4234202*

 4. Programmas īstenošanas ilgums un apjoms – 4 (četri) studiju gadi, 160 kp pilna laika studijās un 5(pieci) studiju gadi, 160 kp nepilna laika studijās

 5. Prasības, sākot studiju programmas apguvi – vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība

 6. Iegūstamais grāds un kvalifikācija – profesionālais bakalaura grāds sabiedrības vadībā ar kvalifikāciju – sabiedrisko attiecību menedžeris

 7. Vieta, kur īsteno studiju programmu – Latvijas Kristīgā akadēmija

 8. Persona, kura pilnvarota kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus – Sabiedrisko attiecību programmas direktore Jana Veinberga

* Programmas kods atbilstoši 11.05.2004. IZM rīkojumam Nr. 287 “Latvijas Republikas izglītības klasifikācija”.

Rektore

S. Gūtmane

PIETEIKUMAM PIEVIENOTIE DOKUMENTI

SATURA RĀDĪTĀJS

I Akadēmijas Senāta lēmumi par studiju programmas īstenošanas sākšanu un izmaiņām programmā

II Studiju programmas licence

III Līgums ar Vidzemes augstskolu(tikai papīra variantā)

IV Studiju programmas apraksts(saturs, apjoms, laika sadalījums)

V Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

VI Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

6.1.Programmas nepieciešamība

6.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam

6.3. Studiju programmas atbilstības profesionālās augstākās izglītības standartam

6.4. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām programmām valsts dibinātās augstskolās

6.5.Studiju programmas salīdzinājums ar 2 ES valstu studiju programmām

VII Studiju programmas novērtējums

7.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

7.2. Studiju programmas organizācija

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija

7.4. Vērtēšanas sistēma

7.5. Studējošie:

7.5.1. Studējošo skaits programmā

7.5.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

7.5.3. Studējošo aptaujas un to analīze

7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls:

7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits

7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība studiju programmas mērķu un uzdevumu īstenošanai

7.6.3. Akadēmiskā personāla attīstības politika

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

7.8. Ārējie sakari:

7.8.1. Saistība ar darba devējiem

7.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs

7.8.3. Akadēmiskais personāls, kas veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs

7.8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā

VIII Studiju programmas attīstības plāns

8.1. Kopsavilkums

IX Pielikumi

9.1. Kursu apraksti

9.2. Akadēmiskā personāla CV

9.3. Profesijas standarts

9.4. Uzziņa par LKrA Zinātnisko bibliotēku

9.5. Studiju programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojums

9.6. Programmas izmaksu aprēķins uz vienu studiju vietu gadā

9.7. Aptaujas anketu paraugi

Lpp.

5

7

8

9

16

17

17

18

20

21

23

25

25

25

26

27

27

27

27

28

29

29

29

30

32

33

33

33

33

34

35

35

37

37

99

154

157

160

163


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Reģ. Nr. 40003129210 5.līnija 3 tālrunis 7753360

Latvijas Unibankas Jūrmalas filiāle Bulduri, LV-2010 fakss 7751919

LV42UNLA0001006467684 Jūrmala, Latvija e-pasts chracad@kra.lv

IZRAKSTS

Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāta sēdes Nr. 2, 25.02.2004

3. Lēmums par studiju programmu “Sabiedriskās attiecības” un “Reliģijas psiholoģija” ieviešanu, dokumentu iesniegšanu IZM licences saņemšanai un atbildīgās personas par studiju programmas īstenošanu apstiprināšana. V.Dolacis, J.Veinberga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Ziņo J.Veinberga. Lūdzu Senātu apstiprināt studiju programmas “Sabiedriskās attiecības” ieviešanu, atbildīgo par programmas īstenošanu, kā arī finanšu un tehniskais nodrošinājumu.

Balso Senāta locekļi. Balsošanas rezultāti ir sekojoši:

Par

Pret

Atturas

8

0

0

Lēmums nr. 8

8.1. Apstiprināt studiju programmas “Sabiedriskās attiecības” ieviešanu un iesniegt nepieciešams dokumentus LR Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības un zinātnes departamentā licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

8.2. Apstiprināt J.Veinbergu par atbildīgo par studiju programmas “Sabiedriskās attiecības” īstenošanu.

8.3. Apstiprināt studiju programmas “Sabiedriskās attiecības” finansu un tehnisko nodrošinājumu.

8.4. Pēc licences saņemšanas saskaņā ar LR likumdošanas prasībām ieviest studiju programmu “Sabiedriskās attiecības” Latvijas Kristīgajā akadēmijā.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Senāta sēdes priekšsēdētājs

Protokolētāja, satversmes sapulces sekretāre

Senātu protokolē

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

D.Lasmanis

D.Dolace

L.Ozola

IZRAKSTS PAREIZS

Latvijas Kristīgās Akadēmijas

Rektore S.Gūtmane

Jūrmalā, 2005. gada 1.martā


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Reģ. Nr. 40003129210 5.līnija 3 tālrunis 7753360

Latvijas Unibankas Jūrmalas filiāle Bulduri, LV-2010 fakss 7751919

LV42UNLA0001006467684 Jūrmala, Latvija e-pasts chracad@kra.lv

IZRAKSTS

Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāta sēdes Nr. 1, 26.01.2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -

9. Izmaiņu apstiprināšana profesionālā bakalaura studiju programmā „Sabiedriskās attiecības” un programmas gatavošana akreditācijai

J.Veinberga

Sakarā ar licencēšanas komisijas ieteikumiem un lai labāk piemērotu programmu profesijas standartam, ir izdarītas izmaiņas profesionālā bakalaura programmā „Sabiedriskās attiecības”. Ir palielināts kredītpunktu skaits kursam „Latviešu valodas kultūra” un „Vispārējie tiesību pamati”, „Sociālā psiholoģija”, ieviests jauns kurss „Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti”. Lai būtu vieglāk strukturēt mācību vielu un īstenot zināšanu pakāpenisku un secīgu apguvi, daži kursi ir sadalīti. Piemēram, iepriekš programmā bija kurss „Reklāma un mārketings”. Tagad ir atsevišķi kursi „Mārketings” un „Reklāma”.

Izdarītas izmaiņas arī teoloģiskajos kursos. Iepriekšējo daudzo nelielo kursu vietā izveidoti trīs vienoti kursi.

Programma šobrīd tiek gatavota iesniegšanai, lai saņemtu akreditāciju.

Balso Senāta locekļi. Balsošanas rezultāti ir sekojoši:

Par

Pret

Atturas

9

0

0

Lēmums nr. 11

Apstiprināt izmaiņas profesionālā bakalaura studiju programmā „Sabiedriskās attiecības”.

Uzdot programmas direktorei Janai Veinbergai līdz šā gada 20.martam iesniegt akreditācijai profesionālā bakalaura programmu „Sabiedriskās attiecības”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -

Senāta sēdes priekšsēdētājs

Protokolētāja, satversmes sapulces sekretāre

Senātu protokolē

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

D.Lasmanis

D.Dolace

L.Ozola

IZRAKSTS PAREIZS

Latvijas Kristīgās Akadēmijas

Rektore S.Gūtmane

Jūrmalā, 2005. gada 1.martā

NORAKSTS

Latvijas Republika

Izglītības un zinātnes ministrija

LICENCE

Izsniegta Latvijas Kristīgajai akadēmijai

Par tiesībām īstenot

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Sabiedriskās attiecības”(4234202) profesionālā bakalaura grāda sabiedrības vadībā un sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikācijas iegūšanai.

Licences termiņš līdz 15.09.2007.

Licences izsniegšanas datums 2004.gada 15.septembrī

Licences izsniegšanas vieta Rīga, Latvijas Republika

Licences Nr. 04045 – 9

Latvijas Republikas

izglītības un zinātnes

ministrs (zīmogs) (paraksts) J.Radzevičs

IV STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS

Studiju programmas saturs, apjoms un apguves laika sadalījums

Obligātā daļa

1.vispārizglītojošie studiju kursi 20 kp.:

humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi – 12 kp

 • Socioloģija - 2 kp

 • Sociālā psiholoģija - 4 kp

 • Ievads filozofijā - 2 kp

 • Ievads politikā - 2 kp

 • Kristīgā ētika - 2 kp

teorētiskie sociālo un komunikatīvo pamatiemaņu kursi -

• svešvaloda (angļu, vācu) - 8 kp

2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 36 kp.:

 • Ievads komunikācijas teorijās un sabiedriskajās attiecībās – 2 kp

 • Komunikācijas teorijas - 3 kp

 • Sabiedrisko attiecību teorija - 4 kp

 • Sabiedrisko attiecību veidošana valsts, pašvaldības un nevalstiskajās institūcijās - 2 kp

 • Sabiedrisko attiecību kampaņas - 3 kp

 • Starptautiskās sabiedriskās attiecības - 2 kp

 • Politiskā komunikācija - 2 kp

 • Žurnālistika - 4 kp

 • Latviešu valodas kultūra - 4 kp

 • Informācijas vākšanas metodes - 2 kp

 • Mārketings – 2 kp

 • Reklāma – 4 kp

 • Datormācība I - 2 kp

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 kp.

 • Sabiedrisko attiecību praktikums – 3 kp

 • Sabiedriskās attiecības krīzē – 1 kp

 • Korporatīvā komunikācija un identitāte - 2 kp

 • Mediju kritika un analīze - 2 kp

 • Runas kultūra - 4 kp

 • Argumentācijas loģika - 2 kp

 • Vispārējie tiesību pamati – 4 kp

 • Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti – 2 kp

 • Socioloģisko pētījumu metodes - 2 kp

 • Uzņēmējdarbības pamati - 2 kp

 • Ekonomika – 4 kp

 • Valsts pārvalde un pašvaldības - 2 kp

 • Finanses un budžets - 2 kp

 • Personāla vadība - 2kp

 • Projektu vadība - 2kp

 • Etiķete un protokols - 2 kp

 • Organizāciju psiholoģija - 2 kp

 • Pasaules kultūras vēsture - 2 kp

 • Lietvedība – 1 kp

 • Vizuālās komunikācijas pamati – 2 kp

 • Praktiskās teoloģijas sociālie aspekti – 6 kp

 • Bībeles eksegēzes metodes – 4 kp

 • Zinātniskā darba metodika – 1 kp

 • Latvijas kultūras vēsture - 2 kp

 • Pasaules reliģijas un kulti - 2 kp

4.Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi – jāizvēlas vismaz 6 kp

 • Latvija Eiropas Savienībā – 2 kp

 • Teoloģijas vēsture – 2 kp

 • Tekstu rakstīšana un rediģēšana – 1 kp

 • Datormācība II - 2 kp

 • Vācu valoda/angļu valoda(2. svešvaloda) – 2 kp

 • Grieķu valodas semantika – 2 kp

 • Personības psiholoģija - 2 kp

 • Politisko ideju vēsture – 1 kp

 1. Prakses un prakses darbu izstrādāšana - 26 kp

 2. Valsts pārbaudījums – Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana - 12 kp

Programmas apguve piešķir profesionālā bakalaura grādu sabiedrības vadībā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju – sabiedrisko attiecību menedžeris.

Pilna laika studijas

Priekšmets

A daļa

Obligātā daļa

1. kurss

2. kurss

3. kurss

4. kurss

Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, informācijas tehnoloģiju kursi

I sem.

II sem.

III

sem.

IV

sem.

V sem.

VI

sem.

VII

sem.

VIII

sem.

1.Ievads komunikācijas teorijās un sabiedriskajās attiecībās

2 E

2. Socioloģija

2 E

3. Sociālā psiholoģija

4E

4. Ievads filozofijā

2 E

5. Ievads politikā

2 E

6. Kristīgā ētika

2 E

7.Komunikācijas teorijas

3E

8. Sabiedrisko attiecību teorija

4 E

9. Sabiedrisko attiecību veidošana valsts, pašvaldības un nevalstiskajās institūcijās

2E

10. Sabiedrisko attiecību kampaņas

3 E

11. Politiskā komunikācija

2 E

12. Starptautiskās sabiedriskās attiecības

2 E

13. Žurnālistika

4 E

14. Latviešu valodas kultūra

4E

15. Informācijas vākšanas metodes

2 E

16. Mārketings

2E

17. Reklāma

4 E

18. Datormācība 1

2 E

19. Svešvaloda (angļu vai vācu)

2Die

2Die

2Die

2 E

kopā 56 kredītpunkti

16

8

8

5

10

5

4

Prakses kopā 26 kredītpunkti

5

6

6

2

7

Bakalaura darba izstrādāšana, aizstāvēšana

12

Priekšmets

Obligātā izvēles daļa

1. kurss

2. kurss

3. kurss

4.kurss kursskurskurss

Nozares profesionālās specializācijas kursi

I sem.

II

sem.

III

sem.

IV sem.

V sem.

VI sem.

VII

sem.

VIII

sem.

1.Sabiedrisko attiecību praktikums

3E

2. Sabiedriskās attiecības krīzē

1E

3. Korporatīvā komunikācija un identitāte

2E

4. Mediju kritika un analīze

2E

5. Runas kultūra

4 E

6. Argumentācijas loģika

2 E

7. Vispārējo tiesību pamati

2Ie

2E

8. Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti

2E

9. Socioloģisko pētījumu metodes

2E

10. Uzņēmējdarbības pamati

2E

11. Ekonomika

4E

12. Valsts pārvalde un pašvaldības

2E

13. Finanses un budžets

2E

14. Personāla vadība

2 E

15. Projektu vadība

2E

16. Etiķete un protokols

2 E

17. Organizāciju psiholoģija

2 E

18. Vizuālās komunikācijas pamati

2E

19. Pasaules kultūras vēsture

2 E

20. Latvijas kultūras vēsture

2 E

21. Lietvedība

1E

22. Pasaules reliģijas un kulti

2E

23. Praktiskās teoloģijas sociālie aspekti

2 Ie

4E

24. Bībeles eksegēzes metodes

4E

25. Zinātniskā darba metodika

1Die

kopā : 60 kp.

4

8

12

9

10

9

8

Priekšmets

Izvēles kursi

1.kurss

2.kurss

3.kurss

4. kurss

Brīvās izvēles kursi

I

sem.

II

sem.

III

Sem.

IV sem.

V

sem.

VI

sem.

VII

sem.

VIII

sem.

1. Latvija Eiropas Savienībā

2 E

2. Teoloģijas vēsture

2E

3. Grieķu valodas semantika

2Die

4. Angļu/Vācu valoda

2E

5. Tekstu rakstīšana un rediģēšana

1Ie

6. Politisko ideju vēsture

2E

7. Datormācība 2

1 Ie

8. Personības psiholoģija

2E

Kopā vismaz 6 kp.

6

Kopā pa semestriem

20

21

20

20

20

20

20

19

Programmas obligātajā daļā kopā 160 kp.

Nepilna laika studijas

Priekšmets

1. kurss

2. kurss

3. kurss

4. kurss

5.kurss

Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, informācijas tehnoloģiju kursi

I

sem.

II

sem.

III

sem.

IV

sem.

V

Sem.

VI

sem.

VII

sem.

VIII

sem.

IX

Sem.

X

Sem.

1. Ievads komunikācijas

teorijās un sabiedriskajās

attiecībās

2 E

2. Socioloģija

2E

3. Sociālā psiholoģija

2Ie

2E

4. Ievads filozofijā

2 E

5. Ievads politikā

2E

6. Kristīgā ētika

2E

7. Komunikācijas teorijas

3E

8. Sabiedrisko attiecību teorija

4E

9. Sabiedrisko attiecību veidošana valsts, pašvaldības un nevalstiskajās institūcijās

2E

10. Sabiedrisko attiecību kampaņas

3E

11. Politiskā komunikācija

2E

12. Starptautiskās sabiedriskās attiecības

2E

13. Žurnālistika

2

2E

14. Latviešu valodas kultūra

4E

15. Informācijas vākšanas metodes

2E

16. Mārketings

2E

17. Reklāma

4E

18. Datormācība 1

2 E

19. Svešvaloda (angļu vai vācu)

2Die

2Die

2Die

2E

kopā 56 kredītpunkti

12

8

8

6

3

4

2

11

2

Prakses kopā 26 kredītpunkti

6

10

7

3

Bakalaura darba izstrādāšana, aizstāvēšana

12

Priekšmets

Obligātā izvēles daļa

1. kurss

2. kurss

3. kurss

4. kurss

5.kurss

Nozares profesionālās specializācijas kursi

I

sem.

II

sem.

III

sem.

IV

sem.

V

Sem.

VI

sem.

VII

sem.

VIII

Sem.

IX

Sem.

X

Sem.

1. Sabiedrisko attiecību praktikums

3E

2. Sabiedriskās attiecības krīzē

1E

3. Korporatīvā komunikācija un identitāte

2E

4. Mediju kritika un analīze

2E

5. Runas kultūra

4E

6. Argumentācijas loģika

2E

7. Vispārējo tiesību pamati

2ie

2E

8. Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti

2E

9. Socioloģisko pētījumu metodes

2E

10. Uzņēmējdarbības pamati

2E

11. Ekonomika

4E

12. Valsts pārvalde un pašvaldības

2E

13. Finanses un budžets

2E

14. Personāla vadība

2E

15. Projektu vadība

2E

16. Etiķete un protokols

2E

17. Organizāciju psiholoģija

2E

18. Vizuālās komunikācijas pamati

2E

19. Pasaules kultūras vēsture

2E

20. Latvijas kultūras vēsture

2E

21. Lietvedība

1E

22.Pasaules reliģijas un kulti

2E

23. Praktiskās teoloģijas sociālie aspekti

4Ie

2E

24. Bībeles eksegēzes metodes

2Ie

2 E

25. Zinātniskā darba metodika

1Die

kopā : 60 kp.

4

8

8

5

13

2

11

5

4

Priekšmets

1.kurss

2.kurss

3.kurss

4. kurss

5. kurss

Brīvās izvēles kursi

I

sem.

II

sem.

III

Sem.

IV sem.

V

sem

VI

sem

VII

sem

VIII

sem.

IX

X

1. Latvija Eiropas Savienībā

2E

2E

2. Teoloģijas vēsture

2E

2E

3. Grieķu valodas semantika

2Die

2Die

4. Angļu/Vācu valoda

2E

2E

5. Tekstu rakstīšana un rediģēšana

1Ie

1Ie

6. Politisko ideju vēsture

2E

2E

7. Datormācība II

1Ie

1Ie

8. Personības psiholoģija

2E

2E

Kopā vismaz 6 kp.

3

3

Kopā pa semestriem

16

16

16

17

16

16

16

16

16

15

Programmas obligātajā daļā kopā 160 kp.

V REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJĀM
Похожие документы:

 1. Latvijas universitāte akadēmisko studiju programma ģeoloģija

  Документ
  ... ioniem. Sniegt zināšanas par Latvijas kristāliskā pamatklintāja un ... vēstures galvenie posmi. 2. tēma. Lekcija. Latvijas kristāliskais pamatklintājs. Laboratorijas darbi ... Latvijas Universitātē: izglītības un zinātnisko pētījumu integrācija. LU akadēmisk ...
 2. Latvijas kultūras akadēmija humanitāro zinātņu maģistra studiju programma

  Документ
  ... augstskolu, Rīgas Ekonomikas augstskolu, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Mūzikas akadēmiju u.c. Sadarbībā ar Daugavpils universit ... ējumi. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 1998. – 15.-36.lpp. Kristietības agr ...
 3. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija” Akreditācijas materiāli Rēzekne

  Документ
  ... (tag. Latvijas Kristīgā Akadēmija); 1999 —2004 stundu pasniedzējs Latvijas Kultūras akadēmijā ... 1. laid. Sast. J. Urtāns. – R.: Latvijas Kultūras akadēmija, 2004. – 77.-90. lpp ... : Līdzdalība akadēmisku izdevumu redkolēģijās: Latvijas Bībeles biedrības ...
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  ... āliste 09.2002. – pašlaik Latvijas Kristīgā akadēmija, mācību kursa „Cilvēktiesību ... ,WI. 1990.-1997.g. Viesprofesore,Latvijas Medicinas Akadēmija,Rīga. 1998.g.- Viesprofesore,Medicīnas ...
 5. Latvijas universitāte ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte akadēmisko maģistra un doktora studiju programmu ģeoloģija

  Документ
  ... pētījumi, Latvijas jūras krastu mūsdienu procesi un krastu izmaiņas, krastu monitoringa sist ... MSP saskaņā ar Latvijas Universitātes akadēmisko un profesionālo studiju ... Problemātiskie derīgie izrakteņi Latvijas kristāliskajā pamatklintājā. Pamatklintāja ...

Другие похожие документы..