Главная > Документ


Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”

Kods 43481

AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI

Rīga 2010

Saturs

Pieteikums studiju programmas akreditācijai…………….………………… 3

Pievienotie dokumenti:

Lēmums par studiju programmas ieviešanu………………………….. 4

Līgums par izglītības turpināšanas nodrošināšanu… ……………… 5

Licence……………………………….……………………... 7

Pašnovērtējuma ziņojums:

Ievads ………………………………………………………………………. 8

Bakalaura studiju programma ……………………………………………… 9

Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam …. 12

Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas augstskolu programmām .… 13

Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas valstu programmām ………. 13

Reklāmas un informatīvie izdevumi ………………………………………. 15

Studiju programmas finanses …………………………………………….… 16

Studiju programmas īstenošana …………………………………………….. 16

Studiju formas un metodes ……………………………………………. 17

Tehnisku un informatīvu līdzekļu pielietošana studiju programmā…… 17

E-studiju vide………………………………………………………….. 17

Akadēmiskā personāla pienākumi………………………………………18

Akadēmiskā personāla darbs ar studentiem – darba organizācija…….. 18

Multilingvālā apmācības metode……………………………………… 18

Studentu zināšanu novērtēšana ………………………………………... 18

Studentu aptauja un tās analīze………………………………………… 19

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā…………………….. 21

Programmas vadība …………………………………………………… 21

Programmas padome …………………………………………………. 21

Studējošo skaits programmā................................................................... 22

Materiāli tehniskā bāze ................................................................................... 22

BSA datorklašu apraksts ……………………………………………….. .20

Attīstības perspektīvas .............................................................................. 25

BSA bibliotēka .......................................................................................... 25

BSA telpu raksturojums............................................................................ 29

Akadēmiskā personāla sastāvs ……………………………………………… 29

Akadēmiskā personāla metodiskais un pētnieciskais darbs ………………,… 31

Publikācijas ……………………………………………………………,...31

Zinātniskā darbība………………...…………………………………….. 39

Ārējie sakari……………………………………………………………… 40

Programmas SVID analīze………………………………………….……. 41

Pielikumi……………………………………………………………

Pielikums 1. Kursu apraksti……………………………………………...

Pielikums 2. Transporta un Sakaru Institūta studiju programma

Pielikums 3. Vilnius Gediminas Technical University and University of

Newcastle studiju programma……………………………...

Pielikums 4. Pasniedzēju CV…………………………………………….

Pielikums 5. SIA ”Baltijas Starptautiskā Akadēmija” finanšu pārskats

par 2009.gadu………………………………………………

Pielikums 6. Aptaujas anketas paraugs…………………………………..

Pielikums 7. Diploma paraugs……………………………………………

Ievads

Latvijā elektronikai ir nozīmīgas un dziļas tradīcijas. Rīgā darbojās tādi elektronikas giganti kā VEF, Radiotehnika un Alfa, kuri pieprasīja speciālistus no Latvijas mācību iestādēm. Pašlaik Latvijā ir pietiekami daudz mazo un vidējo firmu, kuras nodarbojas ar mikroelektronisko iekārtu projektēšanu (Hanzas Elektronika, SAF Tehnika, Mikrotīkls u.c.). Mūsu rīcībā ir informācija, ka speciālisti mikroelektronikas jomā tiek pieprasīti ES darba tirgū. Arī zinātnes un mācību iestādes pieprasa speciālistus elektronikas jomā, kas varētu veikt zinātnisko un pedagoģisko darbu.

Elektronisko iekārtu projektēšanas metodes atsķiras no tām, kuras pielietoja pirms 10-20 gadiem, kad projekts tika izstrādāts ar rokām, pēc tam tika izveidots makets, kuru, izmantojot mērījumu iekārtas (testerus, oscilogrāfus utt.), pārbaudīja un novērsa kļūdas. Pašlaik nomainījusies elektronisko elementu bāze. Tas nozīmē, ka projekta izstrādātāju rīcībā ir nevis tranzistori, rezistori utt., bet tā saucamais mikroelektroniskais čips ar miljoniem elementu skaitļiem. Tas dod iespēju projektēt sarežģītas shēmas uz viena čipa. To nevar veikt ar rokām. Projektēšanas procesam jābūt automatizētam. Bez tam, kļūdu novēršanai nav iespējams veikt mērījumus čipa vidē. Testēšana jāveic, izmantojot datora modelēšanas un testēšanas programmas.

Programmas mērķis ir sagatavot Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgum konkurētspējīgu IT speciālistu, kurš varētu gan darboties dažāda veida uzņēmumos, gan arī turpināt izglītību maģistrantūras un doktorantūras programmās zinātniskā un pedagoģiskā darba veikšanai.

Programmas uzdevumi:

 1. sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas matemātikas un datorzinātnes jomā;

 2. sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas programmatūras izstrādāšanā;

 3. iepazīstināt ar datorprojektēšanas sistēmām un projektēšanu, izmantojot datoru;

 4. sniegt studentiem zināšanas datorsistēmu izstrādāšanā;

 5. sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas mūsdienu mikroelektronikā;

 6. izmantojot jaunākos sasniegumus, apmācīt studentus mikroelektronikas iekārtu datorprojektēšanā.

Studiju programmas saturs veidots atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem.

Situācija datorprojektēšanas nozarē strauji mainās. Tāpēc studiju programma veidota kā akadēmiskā (nevis profesionālā) programma, lai varētu dot studentiem ne tikai fundamentālas zināšanas nozarē, kas ļautu viņiem reāli darboties izvēlētajā jomā, bet arī izveidotu pamatu tālākai zināšanu attīstībai un papildināšanai.

Lai varētu nodrošināt mūsu speciālistu konkurētspēju pasaulē, programmā plānots izmantot mācību grāmatas, kuras izdotas Eiropā un ASV, kā arī pasniegt dažus mācību kursus angļu valodā. Programmas direktoram ir pieredze pasniegt attiecīgus kursus un veikt zinātnisko darbu ārzemju universitātēs (Nīderlandē, Lielbritānijā, Dienvidkorejā).

Kompetence:

Studenti, kuri sekmīgi apguvuši programmu, ir kvalificēti speciālisti datorzinātnēs. To raksturo:

Profesionālā kompetence

- prast programmēt dažadās valodās un vidēs;

- prast projektēt, izmantojot datorsistēmas un programmēšanas valodas;

- prast projektēšanas algoritmus;

- apgūt mūsdienu datorsistēmu arhitektūru;

- apgūt mūsdienīgas projektēšanas metodes;

Komunikatīvās kompetences

- prast komunicēties ar kolēģiem un klientiem;

- apgūt oratora un publiskās uzstāšanās mākslas pamatus

Valodas kompetences

- prast lietot apgūstamās svešvalodas profesionālās darbības ietvaros;

- prast lasīt specializēto literatūru svešvalodās;

- prast sagatavot prezentāciju ārzemju partneriem;

- prast strādāt ar ārzemju kolēģiem

Studiju kompetences

- prast izmantot uzziņu krājumus, enciklopēdijas, dažāda veida vārdnīcas;

- prast atrast un izmantot nepieciešamo informāciju profesionālās darbības ietvaros;

- prast papildināt savas zināšanas par profesiju, izmantojot dažādus

informācijas avotus;

- prast atlasīt un sistematizēt darbam nepieciešamu informāciju;

- piedalīties profesionālos konkursos, kā arī semināros un konferencēs

Bakalaura studiju programma

Programma sniedz iespēju pilna laika studijām un nepilna laika studijām. Nepilna laika studijas atšķiras no pilna laika studijām tikai ar kalendāro plānu.

Prasības uzņemšanai – vispārējo vidējo izglītību apliecinošs dokuments

Studiju apjoms – 120 kredītpunkti

Studiju ilgums:

  • pilna laika (dienas un vakara) studijas: 3 mācību gadi (6 semestri),

  • nepilna laika studijas: 4 mācību gadi (8 semestri),

Iegūstamais akadēmiskais grāds – dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs.

Bakalaura studiju programmas priekšmeti doti 1a. (pilna laika studijas ) un 1b. (nepilna laika studijas) tabulās.

Tabula 1a.

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

“ Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

pilna laika studijas

Nr.

Kods

Kursa nosaukums

kp

1.ak.g.

2.ak.g.

3.ak.g.

Pārbaud.

veids

1.sem

2.sem

3.sem

4.sem

5.sem

6.sem

kp

kp

kp

kp

kp

kp

A. Obligātie priekšmeti

1.

Augstākā matemātika

4

2

2

Eks.

2.

Zinātniskā un tehniskā latviešu valoda

2

2

Eks

3.

Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

4

2

2

Iesk/Eks

4.

Datoru arhitektūra

4

4

Eks.

5.

Diskrētā matemātika

4

4

Eks.

6.

Kombinatorika

4

4

Eks.

7.

Grafu teorija

4

4

Eks.

8.

Struktūrprogrammēšana

(C valoda),

t.s. kursa darbs

4

2

2

2

2

Iesk/Eks.

Iesk

9.

Objektorientētā programmēšana.(C++/Java)

t.s. kursa darbs

4

2

2

2

2

Iesk/Eks.

Iesk.

10.

Vizuālā programmēšana (VB) t.s. kursa darbs

2

2

2

2

Eks.

Iesk

11.

Algoritmu teorija

4

4

Eks.

12.

Operētājsistēmu teorija

2

2

Eks.

13.

Atvērtās operētājsistēmas

2

2

Eks.

14.

Varbūtību teorija

4

4

Eks.

15.

Informācijas teorija

4

4

Eks.

16.

Modernie tīkli

t.s. kursa projekts

2

1

1

Eks.

17.

Tīmekļa programmēšana

4

4

Eks.

18.

Datu bāzes

4

4

Eks.

68

20

16

14

10

8

B. Obligātās izvēles priekšmeti

19.

Programmēšana “Assembler” valodā

4

4

Eks.

20.

Mikroelektronika

4

4

Eks.

21.

Ciparu un VLSI shēmu loģika

4

4

Eks.

22.

Elektriskās ķēdes

4

4

Eks.

23.

Shēmu loģiskā projektēšana

4

4

Eks.

24.

VHDL valoda

4

4

Eks.

25.

VHDL valoda-projekts

2

2

Iesk.

26.

Datorvadību aprēķini

4

4

Eks.

27.

Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas

4

4

Eks.

34

0

4

4

8

10

8

C. Brīvās izvēles priekšmeti

8

2

2

2

2

28.

Menedžmenta informācijas tehnoloģijas

2

Iesk

29.

Menedžments

2

Iesk.

30.

Grāmatvedība

2

Iesk.

31.

Sociālā psiholoģija

2

Iesk.

32.

Vizuālās komunikācijas resursi

2

Iesk.

33.

Intelektuālās tiesības

2

Iesk.

34.

Eiropas Savienības darba tiesības

2

Iesk.

35.

Loģika

2

Iesk.

Bakalaura darbs

10

10

120 20 20 20 20 20 20 120Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas un viesnī ... īvās darbības laikā nav bijuši 12.Piedalīšanās starptautiskās akadēmiskās un ... ijas akadēmija, 2002.gada 23. – 24.maijs; dalībai Baltijas valstu ...
 2. Daugavpils universitāte sociālo zinātņu fakultāte akadēmiskā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... AR CITU AUGSTSKOLU LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM DU realizējamā akadēmiskā izglītības bakalaura studiju programma “ Ekonomika”, tiek sal ... .-239.lpp. Starptautiskā akadēmiskā konference: “Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona ...
 3. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  ... ības līguma paraugs BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības vadība” STUDIJU ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... ĀMIE STUDIJU KURSI: 2011 -... Baltijas Starptautiskā akadēmija profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” programm ...
 5. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  ... PIETEIKUMS augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība” akreditācijai Pieteicēja nosaukums: Baltijas Starptautiskā akadēmija ...

Другие похожие документы..