Главная > Документ

1

Смотреть полностью

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”

Kods 43481

AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI

Rīga 2010

Saturs

Pieteikums studiju programmas akreditācijai…………….………………… 3

Pievienotie dokumenti:

Lēmums par studiju programmas ieviešanu………………………….. 4

Līgums par izglītības turpināšanas nodrošināšanu… ……………… 5

Licence……………………………….……………………... 7

Pašnovērtējuma ziņojums:

Ievads ………………………………………………………………………. 8

Bakalaura studiju programma ……………………………………………… 9

Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam …. 12

Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas augstskolu programmām .… 13

Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas valstu programmām ………. 13

Reklāmas un informatīvie izdevumi ………………………………………. 15

Studiju programmas finanses …………………………………………….… 16

Studiju programmas īstenošana …………………………………………….. 16

Studiju formas un metodes ……………………………………………. 17

Tehnisku un informatīvu līdzekļu pielietošana studiju programmā…… 17

E-studiju vide………………………………………………………….. 17

Akadēmiskā personāla pienākumi………………………………………18

Akadēmiskā personāla darbs ar studentiem – darba organizācija…….. 18

Multilingvālā apmācības metode……………………………………… 18

Studentu zināšanu novērtēšana ………………………………………... 18

Studentu aptauja un tās analīze………………………………………… 19

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā…………………….. 21

Programmas vadība …………………………………………………… 21

Programmas padome …………………………………………………. 21

Studējošo skaits programmā................................................................... 22

Materiāli tehniskā bāze ................................................................................... 22

BSA datorklašu apraksts ……………………………………………….. .20

Attīstības perspektīvas .............................................................................. 25

BSA bibliotēka .......................................................................................... 25

BSA telpu raksturojums............................................................................ 29

Akadēmiskā personāla sastāvs ……………………………………………… 29

Akadēmiskā personāla metodiskais un pētnieciskais darbs ………………,… 31

Publikācijas ……………………………………………………………,...31

Zinātniskā darbība………………...…………………………………….. 39

Ārējie sakari……………………………………………………………… 40

Programmas SVID analīze………………………………………….……. 41

Pielikumi……………………………………………………………

Pielikums 1. Kursu apraksti……………………………………………...

Pielikums 2. Transporta un Sakaru Institūta studiju programma

Pielikums 3. Vilnius Gediminas Technical University and University of

Newcastle studiju programma……………………………...

Pielikums 4. Pasniedzēju CV…………………………………………….

Pielikums 5. SIA ”Baltijas Starptautiskā Akadēmija” finanšu pārskats

par 2009.gadu………………………………………………

Pielikums 6. Aptaujas anketas paraugs…………………………………..

Pielikums 7. Diploma paraugs……………………………………………

Ievads

Latvijā elektronikai ir nozīmīgas un dziļas tradīcijas. Rīgā darbojās tādi elektronikas giganti kā VEF, Radiotehnika un Alfa, kuri pieprasīja speciālistus no Latvijas mācību iestādēm. Pašlaik Latvijā ir pietiekami daudz mazo un vidējo firmu, kuras nodarbojas ar mikroelektronisko iekārtu projektēšanu (Hanzas Elektronika, SAF Tehnika, Mikrotīkls u.c.). Mūsu rīcībā ir informācija, ka speciālisti mikroelektronikas jomā tiek pieprasīti ES darba tirgū. Arī zinātnes un mācību iestādes pieprasa speciālistus elektronikas jomā, kas varētu veikt zinātnisko un pedagoģisko darbu.

Elektronisko iekārtu projektēšanas metodes atsķiras no tām, kuras pielietoja pirms 10-20 gadiem, kad projekts tika izstrādāts ar rokām, pēc tam tika izveidots makets, kuru, izmantojot mērījumu iekārtas (testerus, oscilogrāfus utt.), pārbaudīja un novērsa kļūdas. Pašlaik nomainījusies elektronisko elementu bāze. Tas nozīmē, ka projekta izstrādātāju rīcībā ir nevis tranzistori, rezistori utt., bet tā saucamais mikroelektroniskais čips ar miljoniem elementu skaitļiem. Tas dod iespēju projektēt sarežģītas shēmas uz viena čipa. To nevar veikt ar rokām. Projektēšanas procesam jābūt automatizētam. Bez tam, kļūdu novēršanai nav iespējams veikt mērījumus čipa vidē. Testēšana jāveic, izmantojot datora modelēšanas un testēšanas programmas.

Programmas mērķis ir sagatavot Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgum konkurētspējīgu IT speciālistu, kurš varētu gan darboties dažāda veida uzņēmumos, gan arī turpināt izglītību maģistrantūras un doktorantūras programmās zinātniskā un pedagoģiskā darba veikšanai.

Programmas uzdevumi:

 1. sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas matemātikas un datorzinātnes jomā;

 2. sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas programmatūras izstrādāšanā;

 3. iepazīstināt ar datorprojektēšanas sistēmām un projektēšanu, izmantojot datoru;

 4. sniegt studentiem zināšanas datorsistēmu izstrādāšanā;

 5. sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas mūsdienu mikroelektronikā;

 6. izmantojot jaunākos sasniegumus, apmācīt studentus mikroelektronikas iekārtu datorprojektēšanā.

Studiju programmas saturs veidots atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem.

Situācija datorprojektēšanas nozarē strauji mainās. Tāpēc studiju programma veidota kā akadēmiskā (nevis profesionālā) programma, lai varētu dot studentiem ne tikai fundamentālas zināšanas nozarē, kas ļautu viņiem reāli darboties izvēlētajā jomā, bet arī izveidotu pamatu tālākai zināšanu attīstībai un papildināšanai.

Lai varētu nodrošināt mūsu speciālistu konkurētspēju pasaulē, programmā plānots izmantot mācību grāmatas, kuras izdotas Eiropā un ASV, kā arī pasniegt dažus mācību kursus angļu valodā. Programmas direktoram ir pieredze pasniegt attiecīgus kursus un veikt zinātnisko darbu ārzemju universitātēs (Nīderlandē, Lielbritānijā, Dienvidkorejā).

Kompetence:

Studenti, kuri sekmīgi apguvuši programmu, ir kvalificēti speciālisti datorzinātnēs. To raksturo:

Profesionālā kompetence

- prast programmēt dažadās valodās un vidēs;

- prast projektēt, izmantojot datorsistēmas un programmēšanas valodas;

- prast projektēšanas algoritmus;

- apgūt mūsdienu datorsistēmu arhitektūru;

- apgūt mūsdienīgas projektēšanas metodes;

Komunikatīvās kompetences

- prast komunicēties ar kolēģiem un klientiem;

- apgūt oratora un publiskās uzstāšanās mākslas pamatus

Valodas kompetences

- prast lietot apgūstamās svešvalodas profesionālās darbības ietvaros;

- prast lasīt specializēto literatūru svešvalodās;

- prast sagatavot prezentāciju ārzemju partneriem;

- prast strādāt ar ārzemju kolēģiem

Studiju kompetences

- prast izmantot uzziņu krājumus, enciklopēdijas, dažāda veida vārdnīcas;

- prast atrast un izmantot nepieciešamo informāciju profesionālās darbības ietvaros;

- prast papildināt savas zināšanas par profesiju, izmantojot dažādus

informācijas avotus;

- prast atlasīt un sistematizēt darbam nepieciešamu informāciju;

- piedalīties profesionālos konkursos, kā arī semināros un konferencēs

Bakalaura studiju programma

Programma sniedz iespēju pilna laika studijām un nepilna laika studijām. Nepilna laika studijas atšķiras no pilna laika studijām tikai ar kalendāro plānu.

Prasības uzņemšanai – vispārējo vidējo izglītību apliecinošs dokuments

Studiju apjoms – 120 kredītpunkti

Studiju ilgums:

  • pilna laika (dienas un vakara) studijas: 3 mācību gadi (6 semestri),

  • nepilna laika studijas: 4 mācību gadi (8 semestri),

Iegūstamais akadēmiskais grāds – dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs.

Bakalaura studiju programmas priekšmeti doti 1a. (pilna laika studijas ) un 1b. (nepilna laika studijas) tabulās.

Tabula 1a.

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

“ Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

pilna laika studijas

Nr.

Kods

Kursa nosaukums

kp

1.ak.g.

2.ak.g.

3.ak.g.

Pārbaud.

veids

1.sem

2.sem

3.sem

4.sem

5.sem

6.sem

kp

kp

kp

kp

kp

kp

A. Obligātie priekšmeti

1.

Augstākā matemātika

4

2

2

Eks.

2.

Zinātniskā un tehniskā latviešu valoda

2

2

Eks

3.

Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

4

2

2

Iesk/Eks

4.

Datoru arhitektūra

4

4

Eks.

5.

Diskrētā matemātika

4

4

Eks.

6.

Kombinatorika

4

4

Eks.

7.

Grafu teorija

4

4

Eks.

8.

Struktūrprogrammēšana

(C valoda),

t.s. kursa darbs

4

2

2

2

2

Iesk/Eks.

Iesk

9.

Objektorientētā programmēšana.(C++/Java)

t.s. kursa darbs

4

2

2

2

2

Iesk/Eks.

Iesk.

10.

Vizuālā programmēšana (VB) t.s. kursa darbs

2

2

2

2

Eks.

Iesk

11.

Algoritmu teorija

4

4

Eks.

12.

Operētājsistēmu teorija

2

2

Eks.

13.

Atvērtās operētājsistēmas

2

2

Eks.

14.

Varbūtību teorija

4

4

Eks.

15.

Informācijas teorija

4

4

Eks.

16.

Modernie tīkli

t.s. kursa projekts

2

1

1

Eks.

17.

Tīmekļa programmēšana

4

4

Eks.

18.

Datu bāzes

4

4

Eks.

68

20

16

14

10

8

B. Obligātās izvēles priekšmeti

19.

Programmēšana “Assembler” valodā

4

4

Eks.

20.

Mikroelektronika

4

4

Eks.

21.

Ciparu un VLSI shēmu loģika

4

4

Eks.

22.

Elektriskās ķēdes

4

4

Eks.

23.

Shēmu loģiskā projektēšana

4

4

Eks.

24.

VHDL valoda

4

4

Eks.

25.

VHDL valoda-projekts

2

2

Iesk.

26.

Datorvadību aprēķini

4

4

Eks.

27.

Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas

4

4

Eks.

34

0

4

4

8

10

8

C. Brīvās izvēles priekšmeti

8

2

2

2

2

28.

Menedžmenta informācijas tehnoloģijas

2

Iesk

29.

Menedžments

2

Iesk.

30.

Grāmatvedība

2

Iesk.

31.

Sociālā psiholoģija

2

Iesk.

32.

Vizuālās komunikācijas resursi

2

Iesk.

33.

Intelektuālās tiesības

2

Iesk.

34.

Eiropas Savienības darba tiesības

2

Iesk.

35.

Loģika

2

Iesk.

Bakalaura darbs

10

10

120 20 20 20 20 20 20 120

Tabula 1b.

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

“ Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

nepilna laika studijas

Nr.

Kods

Kursa nosaukums

kp

1.ak.g.

2.ak.g.

3.ak.g.

4.ak.g.

Pārbaud.

veids

1.sem

2.sem

3.sem

4.sem

5.sem

6.sem

7.sem

8.sem.

kp

kp

kp

kp

kp

kp

kp.

kp.

A. Obligātie priekšmeti

1.

Augstākā matemātika

4

2

2

Eks.

2.

Zinātniskā un tehniskā latviešu valoda

2

2

Eks

3.

Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

4

2

2

Iesk/Eks

4.

Datoru arhitektūra

4

4

Eks.

5.

Diskrētā matemātika

4

4

Eks.

6.

Kombinatorika

4

4

Eks.

7.

Grafu teorija

4

4

Eks.

8.

Struktūrprogrammēšana

(C valoda),

t.s. kursa darbs

4

2

2

2

2

Iesk/Eks.

Iesk

9.

Objektorientētā programmēšana.(C++/Java)

t.s. kursa darbs

4

2

2

2

2

Iesk/Eks.

Iesk.

10.

Vizuālā programmēšana (VB) t.s. kursa darbs

2

2

2

2

Eks./

Iesk

11.

Algoritmu teorija

4

4

Eks.

12.

Operētājsistēmu teorija

2

2

Eks.

13.

Atvērtās operētājsistēmas

2

2

Eks.

14.

Varbūtību teorija

4

4

Eks.

15.

Informācijas teorija

4

4

Eks.

16.

Modernie tīkli

t.s. kursa projekts

2

1

1

Eks.

17.

Tīmekļa programmēšana

4

4

Eks.

18.

Datu bāzes

4

4

Eks.

68

16

14

16

10

10

2

0

0

B. Obligātās izvēles priekšmeti

19.

Programmēšana “Assembler” valodā

4

4

4

4

Eks.

20.

Mikroelektronika

4

4

Eks.

21.

Ciparu un VLSI shēmu loģika

4

4

Eks.

22.

Elektriskās ķēdes

4

4

Eks.

23.

Shēmu loģiskā projektēšana

4

4

Eks.

24.

VHDL valoda

4

4

Eks.

25.

VHDL valoda-projekts

2

2

Iesk.

26.

Datorvadību aprēķini

4

Eks.

27.

Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas

4

Eks.

34

0

0

0

4

4

12

14

0

C. Brīvās izvēles priekšmeti

8

2

2

2

2

28.

Menedžmenta informācijas tehnoloģijas

2

Iesk

29.

Menedžments

2

Iesk.

30.

Grāmatvedība

2

Iesk.

31.

Sociālā psiholoģija

2

Iesk.

32.

Vizuālās komunikācijas resursi

2

Iesk.

33.

Intelektuālās tiesības

2

Iesk.

34.

Eiropas Savienības darba tiesības

2

Iesk.

35.

Loģika

2

Iesk.

Bakalaura darbs

10

10

120 16 14 16 14 16 16 16 12 120

Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās

izglītības standartam

Studiju programma tika izstrādāta atbilstoši LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un Augstskolu likumam.

Tabula 2.

Standarta prasības

Studiju programmas saturs

obligātā daļa (ne mazāk kā 50 kredītpunktu), t.sk.

nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija (ne mazāk kā 25 kredītpunkti)

zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsture un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunkti)

zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunkti)

obligātā daļa - 68 kredītpunkti

32 kredītpunkti:

Augstākā matemātika – 4KP

Diskrētā matemātika – 4KP

Kombinatorika – 4KP

Grafu teorija – 4KP

Struktūrprogrammēšana (PASCAL/C) - 6KP

Objektorientētā programmēšana (C++/Java)- 6KP

Varbūtību teorija – 4KP

12 kredītpunkti:

Algoritmu teorija– 4KP

Informācijas teorija– 4KP

Datoru arhitektūra – 4KP

24 kredītpunkti:

Zinātniskā un tehniskā latviešu val. – 2KP

Zinātniskā un tehniskā angļu val. – 4KP

Vizuālā programmēšana (VB) – 4KP

Operētājsistēmas – 4KP

Tīmekļa programmēšana – 4KP

Modernie tīkli – 2KP

Datu bāzes – 4KP

obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 kredītpunkti)

obligātās izvēles daļa – 34 kredītpunkti

brīvās izvēles daļa

brīvās izvēles daļa – 8 kredītpunkti

programmas apjoms - 120 līdz 160 kredītpunkti

programmas apjoms – 120 kredītpunkti

bakalaura darbs: ne mazāk kā 10 kredītpunkti

bakalaura darbs – 10 kredītpunkti

Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas augstskolu programmām

Bakalaura studiju programmas salīdzinājums veikts ar Transporta un Sakaru Institūta (TSI) studiju programmu “Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē” (tab.3).

Tabula 3

Augstskolas nosaukums

Programmas nosaukums

Sadalījums blokos (%)

K.p skaits

A

B

C

TSI

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē

71

23

6

160

BSA

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

64

31

5

120

Programmu satura salīdzinājumā var redzēt, ka bloka A priekšmeti ir līdzīgi abās programmās. BSA programmas B bloka priekšmetu skaits ir mazāks nekā TSI programmā bet īpatsvars lielāks, un tie pēc satura vairāk orientēti uz datorprojektēšanu.

Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas valstu programmām

Bakalaura studiju programmas salīdzinājums veikts ar Vilnius Gediminas Technical University (VTU, Lietuva) un University of Newcastle (UNL, UK) datorvadības studiju programmām (tabula 4).

Jāatzīmē , ka VTU ir četrgadīgā bakalaura apmācība, bet UNL- trīsgadīga apmācība.

Lai veiktu salīdzinājumu, nepieciešams studijās paredzētos priekšmetus sadalīt grupās. Varētu tikt pieņemts šāds sadalījums:

MP – matemātikas un fizikas priekšmeti;

DP – datoru priekšmeti;

MEP – mikroelektronikas priekšmeti;

EP – ekonomikas priekšmeti u.c. sociālo un humanitāro zinātņu prieksmeti;

VP – valodu priekšmeti.

Studiju priekšmetu sadalījums grupās dots 4. tabulā, kurā arī novērtēts grupu īpatsvars kredītpunktos.

Kā redzams no tabulas, mūsu programmā MP grupas saraksts ir vairāk detalizēts nekā VTU un NCL. Mums ir vairāk priekšmetu arī DP un EP grupās. BSA KP īpatsvars pa grupām ir apmēram tāds, kā VTU un NCL izņemot MEP grupu, kur BSA programmā KP īpatsvars ir divreiz mazāk nekā VTU un NCL. Bet BSA DP grupas KP īpatsvars ir gandrīz divreiz lielāks nekā VTU. Tas sakrīt ar mūsu mērķi izveidot programmu datorvadības (nevis elektronikas) virzienā.

Tabula 4

Grupa

Priekšmeti, KP (1 KP= 40 stundu)

KP īpatsvars

BSA

VTU

NCL

BSA

VTU

NCL

MP

Augstākā matemātika – 4KP

Diskrētā matemātika – 4KP

Kombinatorika – 4KP

Grafu teorija – 4KP

Vabūtību teorija – 4KP

Algoritmu teorija– 4KP

Informācijas teorija– 4KP

Physics – 6KP

Mathematics –16KP

Discrete Mathematics-3KP

Engineering Mathematics – 20 KP

Discrete Mathematics-10 KP

23%

20%

14%

DP

Datoru arhitektūra-4KP

Modernie tīkli – 2KP

Operētājsistēmas – 4KP

Vizuālā programmēšana (VB) – 4KP

Tīmekļa programmēšana – 4KP

Struktūrprogrammēšana - 6KP

Objektorientētā programmēš.(C++/Java)- 6KP

Programmēšana “Assembler” valodā-4KP

VHDL valoda-4KP

VHDL valoda – projects-2KP

Datorvadību aprēķ. -4KP

Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas-4KP

Computer Graphics-4KP

Programming Languages C, C++ - 5KP

Script Programming-4KP

Database-2 KP

Computer Architecture-3KP

Microprocessors-3KP

Design and Technologies of Chips-2KP

Multimedia-3KP

Computer Systems-3KP

Design with VHDL-2KP

Problem Solving, Program Design and Implementation – 20KP

Operating Systems-10 KP

Object-oriented Program Design and Development – 20 KP

Computer Systems-20 KP

Algorithm Design and Analysis

Project-10KP

40%

25%

42%

EP

Menedžmenta informacijas tehnoloģijas – 2KP

Menedžments- 2KP

Grāmatvedība – 2KP

Sociālā psiholoģija - 2KP

Intelektuālās tiesības –2KP

Eiropas darba tiesības -2 KP

Loģika – 2KP

Philosophy-2 KP

Economics- 2 KP

Man and Environment-2KP

Political Theory- 2KP

Management-2 KP

History of the Engineering- 2KP

Introduction to Business Management-10 KP

13%

10%

5%

MEP

Ciparu un VLSI shēmu loģika – 4KP

Elektriskās kēģes – 4 KP

Shēmu loģiskā projektēšana – 4KP

Mikroelektronika – 4 KP

Introduction in Electronics –3KP

Electrical Engineering-

Fundamentals of Electronics – 4KP

Electronic Devices –4 KP

Signals and Circuits- 9 KP

Digital Circuits-4 KP

Theory of Electromagnetic Fields-3 KP

Digital Signal Processing – 4 KP

Microwave Technology – 3KP

Computer Periphery and Computer Systems-3 KP

Computer Engineering – 3 KP

Computer Aided Design – 3 KP

Design of Integrated Circuits – 3 KP

Technologies of Electronic Systems-3KP

Technologies of Electronics Systems (complex project)-3KP

Signals and Communications-20 KP

Embedded Systems-10KP

Design of VLSI Systems-10KP

Electronics –20KP

Circuit Theory-20KP

15%

41%

39%

VP

Zinātniskā un tehniskā latviešu val. – 2KP

Zinātniskā un tehniskā anglu val. – 4KP

Language-2KP

Speciality Language Culture-2KP

4%

4%

0%

Reklāmas un informatīvie izdevumi

Programma kopā ar citām BSA studiju programmām organizē reklāmas un informatīvo kampaņu pēc iepriekš izstrādāta plāna. Tā notiek dažādos virzienos un tās mērķauditorija ir:

 • vidusskolu beidzēji;

 • viņu vecāki;

 • personas ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību;

 • skolotāji.

Reklāmas kampaņas laikā tiek izmantoti LR un LR reģionu masu informācijas līdzekļi: TV, radio, preses izdevumi. Tiek organizētas informācijas dienas. No februāra līdz maijam programmas pārstāvji tiekas ar vecāko klašu audzēkņiem skolās. Tikšanās laikā skolēni iegūst precīzu informāciju par programmas studiju procesa norisi, uzņemšanas noteikumiem. Informācijas dienās piedalās BSA rektors, programmas vadītājs, līdzstrādnieki un studenti. Programmas docētāji un studenti regulāri piedalās ikgadējā izstādē “Skola”, kura noris Rīgā un izstādēs citās Latvijas pilsētās: Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, kā arī līdzīga satura izstādēs Viļņā, Tallinā, S-Pēterburgā, Maskavā .

Reklāmai un ziņojumiem tiek izmantoti:

 • radio PIK, Mix FM 102,7, radio SWH;

 • preses izdevumi: krājumi “Augstskolas Latvijā”, “Izglītība ārzemēs”;

 • laikraksti: “Digital Times”, “O & K”, ”Lauku avīze”, „Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Latvijas santīms”, “Mērķis”, “Вести сегодня”, “Телеграф”, “Даугавпилс”, „Oбразование и карьера”;

 • reģionālās televīzijas: Līvānos, Daugavpilī, Dagdā, Smiltenē, Ogrē, Dobelē, Talsos, Mālpilī.

 • reklāma ievietota katalogā “Izglītības ceļvedis”.

 • bukleti.

Studiju programmas finanses

Programmas finanses veido:

 • dibinātāju finanses;

 • studentu mācību maksa (tabula 5.);

 • ienākumi no zinātniskajiem darbiem;

 • ziedojumi un labdarība.

BSA finansiālais stāvoklis ir stabils (sk. Pielikumu 5.). Katrs finanšu gads tiek pabeigts, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus. Apgrozījuma rentabilitāte ir 15-20%, un Latvijas privātajām mācību iestādēm tas ir augsts rādītājs.

Tabula 5.

Maksa par semestri (Ls)

2009/10 m.g.

dienas nodaļa (pilna laika studijas)

550

vakara nodaļa (pilna laika studijas)

470

nepilna laika studijas

-

Studiju programmas īstenošana

Studiju formas un metodes

Studiju programmā tiek realizētas šādas studiju metodes:

Tradicionālās studiju metodes:

 • lekcijas- teorētiska rakstura ar interaktīvo studiju metožu elementiem un, kur iespējams, slaidu demonstrāciju;

 • laboratorijas nodarbības, parasti pie datora;

 • praktiskās nodarbības – uzdevumu atrisināšana uz vietas vai pie tāfeles ar diskusiju par risinājumu metodēm.

Studenta patstāvīgais darbs:

 • referāti ar presentāciju auditorijā;

 • kursa darbi;

 • projektu izstrāde;

 • mājas uzdevumu sagatavošana.

Tehnisko un informatīvo līdzekļu pielietošana studiju programmā

Svarīgu vietu mācību plāna realizācijā ieņem tehnisko līdzekļu (datoru, kodoskopu, projektoru u.t.t.) izmantošana. Lekciju laikā tiek demonstrēti slaidi, kā arī ir iespēja demonstrēt ārzemju profesoru lekcijas, kuras ir pieejamas Internetā (piemēram, http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-002Spring-2007/VideoLectures/index.htm) vai mācību video kursi (piemēram, VHDL valodas kurss: /course/part_one/). Bez tam, slaidi tiek izplatīti elekroniski, tāpat kā instrukcijas laboratorijas darbu sagatavošanai.

E-studiju vide

Interneta izmantošanai programmas apguvē ir nozīmīga vieta. Internetā studenti var saņemt informaciju par nodarbības sarakstu, kā arī par saraksta izmaiņām. Internetu studenti plaši izmanto kā palīgmācību līdzekli (rakstu, monogrāfiju meklēšana, sarakste ar pasniedzējiem, konsultēšanās ar kursa darbu un diplomdarbu vadītājiem utt.). Tādēļ Interneta lietošanu mācību mērķos var uzskatīt kā metodi, kura nodrošina informācijas ātras apmaiņas interaktīvu kanālu starp studentiem un pasniedzējiem.

Eksistē studentu forums, kur studējošie apmainās ar grāmatām, apspriež mājas darbu sagatavošanas tehnoloģijas, palīdz viens otram sarežģītāku risinājumu atrašanā.

Akadēmiskā personāla pienākumi

Jebkura akadēmiskā personāla loceklim (pasniedzējam), vadot lekcijas, seminārus vai praktiskās nodarbības, ir pienākumi:

  • noformulēt prasības semestra vai nobeiguma kontrolei (jautājumi par

konkrēto materiālu paškontrolei vai eksāmenam, ieskaitei), pie tam, tie ir

jāiesniedz kā mācību kursa programmas daļa;

  • iesniegt rekomendējamās literatūras sarakstu;

  • sniegt palīdzību studentiem patstāvīgā darba organizācijā;

  • pielietot studentu patstāvīgā darba organizēšanā diferencētu pieeju;

  • stimulēt studentu interesi par konkrētās mācību disciplīnas padziļinātu

izpēti;

  • noteikt praktisko uzdevumu apjomu saskaņā ar programmu;

  • metodiski nodrošināt sava kursa lasīšanu, t.i., izveidot mācību metodiskos

materiālus (kontroluzdevumus, testus, lekciju konspektus utt.).

2009/2010 m.g. notiek aktīvs darbs pie studiju rezultātu noteikšanas kompetenču veidā.

Akadēmiskā personāla darbs ar studentiem – darba organizācija

Semestru mācību plānos ir norādīts ne tikai lekciju, semināru un prakšu saraksts, bet arī pasniedzēju individuālā darba laiks ar studentiem: konsultāciju laiki un zināšanu pārbaužu laiki. Šis darbs tiek realizēts šādās konkrētās formās:

  • individuālas nodarbības-konsultācijas ar studentiem, parādu kārtošana;

  • kontroldarbu vai testu veikšana ( arī izmantojot datoru);

  • konsultācijas, gatavojot studentus uzstāties seminārnodarbībās;

  • konsultācijas, gatavojot studentus kursa darbu un diplomdarba

uzrakstīšanai un aizstāvēšanai.

Docētāji savā darbā, saskaņā ar apstiprinātajām studiju programmām, izmanto individuālo un grupveida darbu ar studentiem. Liela uzmanība tiek pievērsta patstāvīgajam darbam, kura procesā studenti izstrādā projektus, prezentācijas, veic radošus uzdevumus, raksta izlasītās literatūras aprakstus u.c.

Konsultējot studentus, docētāji izmanto Internetu. Caur Internetu studenti var

sūtīt jautājumu jebkurā laikā, negaidot konsultācijas dienu un saņemt ātru atbildi.

Multilingvālā apmācības metode

Uzskatām, ka studenti būs konkurentspējīgi gan vietējā, gan ārvalstu darba tirgū, ja viņi brīvi pārvaldīs 3 valodas: latviešu, krievu, angļu. Tādēļ studenti apgūst kursus multilingvāli. Lekcijas notiek krievu valodā, bet slaidi, literatūra, instrukcijas ir arī latviešu vai angļu valodā.

Studentu zināšanu novērtēšana

Studentu zināšanu novērtēšanas kritēriji:

 • ieskaites un eksāmeni;

 • referātu, kursa darbu, kvalifikācijas darbu izstrāde;

 • bakalaura darbs.

Programmā tiek veikta tekošā, semestru un galīgā studentu zināšanu novērtēšana pēc 10 ballu sistēmas.

Tekošā: Kontroldarbi, mājas darbi, kursa darbi, referāti.

Semestru: Ieskaites un eksāmeni sesijas laikā.

Galīgā: Kvalifikācijas darba aizstāvēšana.

Studentu zināšanas, prasme un iemaņas tiek novērtētas ar atzīmēm: 10 (“izcili”), 9 (“teicami”), 8 (“ļoti labi”), 7 (“labi”), 6 (“gandrīz labi”), 5 (“viduvēji”), 4 (“gandrīz viduvēji”).

Studentu zināšanu novērtēšana notiek saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, IZM instrukcijām un BSA nolikumu.

Studentu izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir:

 • pozitīvo sasniegumu summēšana;

 • obligātais vērtējums;

 • prasību atklātība un skaidrība;

 • vērtējuma pārbaudes formu dažādība;

 • adekvāts vērtējums.

Par pārbaudījuma formu studenti ir informēti jau studiju kursa sākumā, kad viņi iepazīstas ar studiju programmu.

Studentu zināšanas vērtē visās mācību kursu disciplīnās, projekta darbos, kursa darbos, ieskaitēs un eksāmenos. Novērtējums pēc 10 ballu sistēmas.

Eksāmens ir studentu zināšanu, prasmju un iemaņu rakstisks, mutisks vai vizuālā snieguma pārbaudes veids, ko arī vērtē pēc 10 ballu sistēmas. Eksāmens un ieskaite ar atzīmi ir nokārtots, ja zināšanas, prasmes un iemaņas ir novērtētas ne zemāk par 4 ballēm.

Ieskaite ir studentu zināšanu, prasmju un iemaņu rakstisks vai mutisks pārbaudes veids, ko vērtē ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmās.

Eksāmena un ieskaites atzīmes sastāvdaļas: 30%- darbs semestrī, 70% - eksāmens (ieskaite).

Pārbaudījumu veidu nosaka izglītības programma, bet pārbaudījuma formu (rakstiski vai mutiski) – priekšmeta pasniedzējs. Students bez komisijas drīkst kārtot eksāmenu ne vairāk kā 2 reizes vienā disciplīnā. Trešo reizi eksāmens mācību disciplīnā tiek kārtots komisijai.

Bakalaura darbu vērtē pēc 10 ballu sistēmas; pirmais sekmīgais vērtējums ir 4 balles.

Bakalaura darba aizstāvēšana notiek izveidotās gala pārbaudījuma komisijas sēdē. To organizējot, jāievēro šādi noteikumi:

 • bakalaura darba aizstāvēšana notiek gala pārbaudījuma komisijas sēdē;

 • komisijas sastāvā jābūt ne mazāk par 5 personām;

 • komisiju veido nozares uzņēmumu un profesionālo apvienību speciālisti, līdzīgu programmu vadītāji, kā arī BSA pārstāvji;

 • ne mazāk par 50% no komisijas sastāva, kā arī priekšsēdētājam, jābūt uzņēmumu vai profesionālo apvienību pārstāvjiem;

 • komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina BSA rektors.

Dabaszinātņu bakalaura diplomu datorzinātnēs izsniedz absolventiem, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības; sekmīgi aizstāvējuši bakalaura darbu .

Mācību priekšmetu programmas vērtē un apstiprina programmas direktors.

Pasniedzēju darba kvalitāti vērtē metodiskā padome. Studiju programma, kā arī mācību priekšmetu programmas regulāri jāpārskata un jāpilnveido atbilstoši nozares darba tirgus prasībām.

Studentu aptauja un tās analīze

Studentu aptauja BSA tiek veikta regulāri katra semestra beigās. Anketā studenti pēc 10 ballu sistēmas novērtē docētāja darbu, studiju procesa organizāciju, ārpusstudiju darba organizāciju, programmas tehnisko aprīkojumu, studiju programmu, kā arī izsaka savas vēlmes un priekšlikumus studiju procesa uzlabošanā (att.1). Anketas ir anonīmas, tāpēc studenti var brīvi paust savu viedokli. Anketu dati tiek apkopoti ar datorprogrammas palīdzību.

Att.1 Studentu anketas saturs

Att. 2. Izmaiņas studentu priekšstatā par akadēmiju

Att. 3.

Aptaujas rezultāti parāda, ka 1.kursa studenti rudens semestrī pielāgojas jaunajiem mācību apstākļiem un jaunām metodēm, kas ir atšķirīgas ar skolu (Att.2).

Aptaujas rezultāti rāda, ka studenti kopumā ir apmierināti ar programmas saturu un pasniegšanas līmeni (Att.3).

Pozitīvi tiek vērtēta pasniedzēju attieksme pret studentiem un attiecības studentu vidū.

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

BSA darbojas iekšējā kvalitātes vērtēšanas sistēma. Tās galvenie darbības virzieni ir:

 • regulārs studiju programmas pašvērtējums, ko veic studiju programmas padome;

 • studiju programmas audits, ko veic BSA studiju metodiskā padome, iesaistot citu programmu docētājus un BSA administrāciju;

 • studējošo aktīva līdzdalība studiju procesa kvalitātes nodrošinašanā.

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā noris šādi:

 • studentu aptaujas rezultāti par studiju procesu, pasniegšanas līmeni un vēlmēm tiek ņemti vērā, veidojot semestru plānus;

 • studenti piedalās sesijas plānošanā;

 • studentu parlaments organizē studentu dzīvi augstskolā un nodrošina informācijas apmaiņu starp tās vadību un studentiem;

 • studentu pārstāvis ir Programmas padomes sastāvā;

 • studentu parlaments organizē studentu atpūtu (diskotēkas, tūrisma braucienus, pārgājienus).

Studiju organizācijā studentu viedoklim ir liela nozīme. Anketēšanas rezultāti tiek apspriesti Studiju programmas padomes sēdē. Ja studentu aptaujā parādās kopīgi risināmas problēmas, tās tiek apspriestas kopā ar studentiem.

Programmas vadība

Programmas “Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”

direktors – as.prof.,inž.zin.doktors I.Lemberskis

Programmas Padome – izglītības satura jautājumos

Programmas Padome

Padomes priekšsēdētājs – as.prof., inž.zin. doktors I. Lemberskis

Padomes locekļi – fizikas doktors A.Vocišs;

doc. J. Žukovska

Anna Zemmele, 3.kursa studente

Nodarbību vadīšanas kvalitāte tiek realizēta:

 • atklāto lekciju novadīšanā;

 • nodarbību kontrolē;

 • nodarbību apmeklēšanā;

 • studentu aptaujā.

Atgriezeniskā saite ar studentiem tiek realizēta:

 • programmas direktora un grupu vecāko regulārās tikšanās;

 • studentu aptaujas rezultātu analīzē;

 • studentu piedalīšanās darbā programmas padomē;

 • programmas direktora un studentu pašpārvaldes regulārās tikšanās.

Programmas direktors pasniedz vairākus programmas profilkursus. Tas dod viņam iespēju ikdienā būt ciešā kontaktā ar studentiem un operatīvi risināt problēmas un jautajumus, kuri rodas mācību procesa ietvaros.

Studējošo skaits programmā

Pašlaik programmā mācas 14 studenti, starp tiem 2 ārzemnieki (1- no Uzbekistānas, 1- no Azerbaidžānas). 2009. gadā tika imatrikulēti 7 studenti, 2008.gadā - 6 studenti, 3 no kuriem dažādu iemeslu dēļ (slimība, nāve, finanšu problēmas) pārtrauca apmācību. Viens students pārnāca no Rīgas Tehniskās Universitātes. 2007.gadā tika imatrikulēti 3 studenti, kuri pašlaik sekmīgi mācās un 2010.g. vasarā plāno aizstāvēt diplomdarbu un iegūt bakalaura grādu (tabula 6).

Programmas docētāji un studenti aktīvi piedalījās izstādēs „SKOLA”, informatīvajos pasākumos, kurus organizē BSA, Atvērto Durvju dienās, organizētajās tikšanās skolās ar vidusskolēniem u.c., lai palielinātu studentu skatu. Rezultātā studentu skaits pakāpeniski palielinās un to dinamiku var redzēt tabulā 6.

Tabula 6.

Studiju veids

1 kurss

2 kurss

3 kurss

Pilna laika

7(7)

4(6)

3(3)

Nepilna laika

-

-

-

Kopā

7

4

3

N.B. Iekavās atspoguļots studentu skaits, kuri tika uzņemti pirmajā kursā.

Materiāli tehniskā bāze

Uzsākot 2009./2010. studiju gadu, nodarbību veikšanai un studiju darba organizēšanai tika iegādāti jauni datori, printeri, skeneri, kopējamie aparāti, programmas un citi tehniskie līdzekļi, modernizētas esošās datorklases, izstrādāta un ieviesta BSA informācijas sistēma.

Svarīgākie uzlabojumi:

 • Pārveidots lokālais datortīkls un interneta pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un augstas drošības pakāpes BSA intranetu – VBT (vienotais biznesa tīkls);

 • Ir izveidoti studiju programmu un kursu reģistri, studentu reģistrs, darbinieku reģistrs, ieviesta finansu kontrole un vadība.

BSA studenti un darbinieki var izmantot:

 1. Datorklases

 • aprīkotas ar Intel Pentium, Celeron un Apple procesoru datoriem, licenzētu programmatūru, interneta pakalpojumiem un citiem aprīkojumiem un sistēmām:

- 7 datorklases (154 datori) Lomonosova ielā 4,

- 2 datorklases (40 datori) Lomonosova ielā 1/24;

 • visiem datoriem ir instalēta licencēta programmatūra – MS Windows, MS Office,

antivīrusu programma;

 • datoriem ir instalēta speciāla programmatūra, kura ir izmantota mūsu programmā:

valodas kompilatori un integretā vide, LABVIEW, WEBPACK, OCTAVE un citi.

 • visi datori ir saslēgti BSA intranetā, ir iespējams izmantot serveru resursus un

Interneta pakalpojumus;

 • studenti un darbinieki var lietot BSA e-pastu;

 • tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un finansiālajām saistībām;

 • tiek uzturēta un aktualizēta BSA mājas lapa, kurā atrodama studijām nepieciešamā informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti utt.).

 1. Komunikāciju resursi:

 • Katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā, veidojot domēnu

BSA Intranetā.

 • Tiek uzturēti Web, DNS, e-pasta serveri.

BSA datorklašu apraksts

Klase N1:

Datori (20): Pentium IV-3,0/1024/80/DVD/Sound/LAN/17' LCD/KBD/MouseMicrosoft Windows XP Pro, OpenOffice, Microsoft Office 2000, Kaspersky Antivirus,

7-zip, GNU C++ compiler, MASM, Webpack, Labview, Octave, Lazarus, Tilde Jumis, Octave, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player, Java RE

Klase N2:

Datori (20): Pentium IV-3,0/1024/80/DVD/Sound/LAN/17' LCD/KBD/Mouse
Microsoft Windows XP Pro, OpenOffice, Microsoft Office 2000, Kaspersky Antivirus,

7-zip, GNU C++ compiler, Lazarus, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player, Java RE

Klase N3:

Datori (23):

Apple G5

MacOS 10, Windows XP Pro, Adobe Creative Suite, AutoCAD, 3D MAX, Corel DRAW, OpenOffice

Klase N4:

Datori (29): Procesors: Pentium III-1000, atmiņa: 256 Mb, video atmiņa: 4-16 Mb, cietais disks: 20-80 Gb, FDD, LAN, keyboard, mouse, pad, monitors: 18’ LCD, Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000, OpenOffice, GIMP, Inkscape, Kaspersky Antivirus, 7-zip, Amadeus, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player, Java RE

Klase N5:

Datori (29): Procesors: Pentium III-1000, atmiņa: 256 Mb, video atmiņa: 4-16 Mb, cietais disks: 20-80 Gb, FDD, LAN, keyboard, mouse, pad, monitors: 18’ LCD

Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000, OpenOffice, GIMP, Inkscape,

Kaspersky Antivirus, 7-zip, Trados, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player, Java RE

Klase N6:

Datori (25):

Apple G5

MacOS 10, Adobe Creative Suite, Corel DRAW!, OpenOffice

Klase N7:

Datori (18):

Apple iMac

MacOS 10, Parallel Desktop, Windows XP Pro, Adobe Creative Suite, AutoCAD, 3D MAX, Corel DRAW!, Open Office

Klase N8:

Datori (14):

Procesors: Pentium IV-3,0, atmiņa: 512 Mb, video atmiņa: 128 Mb, cietais disks: 120 Gb,

FDD, LAN, keyboard, mouse, pad, monitors: 17’ CRT

Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000, OpenOffice, Kaspersky Antivirus, 3D MAX, Corel DRAW, Adobe Creative Suite, Adobe Premiere, Macromedia Suite, AutoCAD, BCAD, 7-zip, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player, Java RE

Klase N9:

Datori (16): Procesors: Celeron 1,8, atmiņa: 512 Mb, Video atmiņa: 64 Mb, cietais disks: 40 Gb, FDD, LAN, keyboard, mouse, pad, monitors: 17’ CRT

Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000, Kaspersky Antivirus, 3D MAX, Corel DRAW, Adobe Creative Suite, Adobe Premiere, Macromedia Suite, AutoCAD, BCAD, 7-zip, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player, Java RE

Visi datori ir pieslēgti lokālajam tīklam un starptautiskajam globālajam tīklam Internet.

Pieejamais materiāltehniskais nodrošinājums:

Tabula 7.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Lomonosova ielā 1/24 un 4

Datori

194

Printeri

40

Skaneri

10

Kopētāji

10

Kodoskopi

15

Magnetafoni

10

Multimediju projekts

9

Portatīvie datori

3

Fax/printeri

8

Fax

3

Attīstības perspektīvas

Uzskatām, ka programma ir perspektīva un tai ir sava vieta LR studiju programmu spektrā. 2010.gadā Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) 3.1.2.1.1. aktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros tika saņemts finansējums programmas pilnveidošanai. Aktuāls uzdevums programmai ir studentu skaita palielināšana. Tādēļ plānoti sekojoši pasākumi:

 • Popularizēt programmu plašsaziņas līdzekļos;

 • Apmeklēt skolas un informēt vecāko klašu skolniekus par programmu;

 • Piedalīties izstādē „SKOLA 2011” un citos informatīvajos pasākumos, kurus organizē BSA.

 • Piedalīties Atvērto Durvju dienās.

ERAF aktivitātes ietvaros piesķirtos līdzekļus plānojam izmantot:

 • Datoru klašu aprīkojuma modernizācijai;

 • Mācību grāmatu iegādei, t.sk. angļu valodā;

 • Mācību iekārtu (Spartan-3E FPGA Starter Kit, /univ/hwboards.htm) iegādei;

 • Licencēto programmatūru (Labview, Sim u.t.t.) iegādei projektēšanas

vajadzībām

BSA bibliotēka

Grāmatu fonds, kurš izmantots programmā, ir sistematizēts pēc UDK sistēmas.

33 Ekonomika. Tautsaimniecība. Ekonomikas zinātnes.

330+51 Ekonomiskā matemātikā 62

330+51(M) Matemātiskās metodes ekonomikā 36

311 Statistikas teorija. Statistikas metodes 52

681 Skaitļošanas tehnika 65

681.1(M) Informācijas tehnoloģija 56

BSA bibliotēkai ir akadēmisko bibliotēku akreditācija.

BSA bibliotēka ir:

 • LATABA loceklis;

 • Juridisko bibliotēku Konsorcija loceklis;

 • organizēta un strādā saskaņā ar LR likumdošanu par zinātnisko bibliotēku darbību.

Grāmatu fonds uz 2010.g. 09.03. sastāda kopā (grāmatas, brošūras, žurnāli) virs

40543 eksemplāru.

Tai skaitā:

latviešu valodā - 5296;

angļu valodā - 2854;

krievu valodā - 32384.

Bibliotēka

BSA

eks.

krievu

val.

latviešu

val.

angļu

val.

Rīga

40534

32384

5296

2854

Grāmatu fonda komplektēšanas avoti:

 

 • Grāmattirgotāju firmas: “Janus”, “Polaris”, “LV-Akadēmiskā grāmatnīca”,

“J. Rozes grāmatnīca”, “Valters un Rapa”.

 • Krievijas grāmattirgotāju bāzes: “Инфра – М”, “КноРус”, “Вильямс”, “ЮНИТИ”, “Волтерс Клувер”.

Ārzemju izdevniecības – “PEARSON Education”, “WILEY”, “ELSEVIER”, “OXFORD university press”, “CAMBRIDGE university press”.

Laikrakstu un žurnālu abonēšana:

 

 • Laikrakstu un žurnālu abonēšana notiek sekojošās firmās: “Latvijas Pasts”, “Presapvienība P.K.S.”

2010. gadā abonēti vairāk nekā 150 nosaukumu.

Žurnāli arī pieejami Internetā:

 • Chip online:

 • Информатика и образование:

 • Мир техники:

 • Компьютер-пресс:

 • Компоненты и технологии: un citi.

Bibliotēkas metodisko vadīšanu īsteno:

 

 • Latvijas Nacionālā bibliotēka (sistematizācija un fondu kataloga sadalīšana pēc Latvijas UDK sistēmas);

 • Akadēmiskā bibliotēka LU;

 • LU Zinātniskā bibliotēka;

 • Eiropas Savienības informācijas aģentūras bibliotēka

Bibliotēkas informācijas darbs:

 

 • Grāmatu fonda tematiskais katalogs;

 • Elektroniskais tematiskais katalogs;

 • Katalogs E-biblio – 186 nosaukumus;

 • Katalogs CD-biblio – 90 nosaukumus;

 • Tematiskas saraksts angļu valodas grāmatas: Eiropas Savienība: politika, tiesību zinātne, ekonomika; psiholoģija; tiesību zinātne; ekonomika; interjers, dizains (sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv);

 • Maģistra darbu katalogs – (sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv);

 • Elektroniskais katalogs – Internet – www.bsa.edu.lv/biblio/;

 • Periodisko izdevumu katalogs;

 • Jaunie grāmatu fonda bibliogrāfiskie saraksti visās zinātnes nozarēs (sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv);

 • Diferencēts informatīvais darbs ar rektoru, studiju programmas direktoru un docētājiem;

 • Audio un video kasešu fonds;

 • Mājas lapa BSA Internet saitā: www.bsa.edu.lv

 • Datu bāzes:

EBSCO

EBSCO daudznozaru datu bāze, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu datu bāzēm humanitārās, sociālajās un eksaktajās zinātnēs: Academic Search Complete, Business Source Complete, ERIC, Health Source - Consumer Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business News.

EBSCO ir pašlaik populārākā un visvairāk izmantotā ārzemju datu bāze.

HeinOnline + FILR

Ārzemju starptautisko tiesību avotu datu bāze iekļauj nozīmīgākās publikācijas starptautiskajās tiesībās, aptverot prominentas starptautisko tiesību gadagrāmatas no visas pasaules, tāpat Amerikas Starptautisko tiesību asociācijas un Hāgas Starptautiskās tiesas, kā arī citu respektablu institūciju publikācijas.

Latvijas Vēstnesis www.lv.lv

Elektroniskā versija

Latvijas Vēstnesis – LR oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis”

tiešsaistes versija, kurā iespējams meklēt informāciju arhīvā no

1993. gada. Pieejami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tā

pielikumos publicēto likumdošanas aktu un rakstu pilnie teksti.

Financial Times

Elektroniskā versija

Avīzes “Financial Times” elektroniskā versija, kā arī aktīvais ziņu portāls.

Letonika www.letonika.lv

Letonika – Interneta serviss, kurā vienuviet apkopoti nozīmīgākie uzziņu un

enciklopēdiskie resursi par Latviju latviešu valodā. Letonika ietver Latvijas

Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās

datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju “Latvijas vēsture” un indeksētu Interneta

lappušu katalogu.

Lursoft www.lursoft.lv

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu

aģentūras BNS krājums Internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem

jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Pieejami vairāk kā 40

Latvijā publicētie izdevumi. Apkopoto pilnteksta publikāciju skaits – vairāk 3

miljoni vienību.

NAIS

Normatīvie akti pa tematiem no NAIS datu bāzes.

Pieejamas tikai BSA bibliotēkā.

Кодекс

Normatīvie akti pa tematiem no Кодекс datu bāzes, krievu valodā.

Pieejamas tikai BSA bibliotēkā.

RUBRICON

RUBRICON – universāla uzziņu izdevumu pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi

apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākajās Krievijas enciklopēdijās,

vārdnīcās, rokasgrāmatās un saistītajos Internet resursos.

УИС РОССИЯ http://www.cir.ru

Datu bāze pētījumiem un izglītībai ekonomikas, vadības, socioloģijas, filozofijas,

politoloģijas, lingvistikas, starptautisko attiecību un citu humanitāro zinātņu jomā.

Informācijas avotu skaits nepārtraukti pieaug.

Bibliotēkas lasītāju apkalpošanas organizācija:

 

BSA grāmatu fonds atrodas lasītavās;

Bibliotēkas darba laiks ir ļoti izdevīgs gan dienas, gan vakara nodaļas studentiem;

Bibliotēkas izmantošanas noteikumi reglamentē grāmatu izdošanu lasītājiem;

Informācijas bukleti;

Studentu aptaujas.

BSA telpu raksturojums

Studiju programmas īstenošanai tiek izmantotas BSA ēkas: Rīgā, Lomonosova ielā 1/24, un Lomonosova ielā 4 .

Lomonosova iela 1/24

Lomonosova iela 4

Telpu skaits

Kv.m.

Telpu skaits

Kv.m.

Studiju un zinātniskā darba telpas

24

1129.3

30

1355

Bibliotēka

4

207

-

-

Datorklases

2

101.5

7

235

Administrācijas telpas

3

65

28

757

Kafejnīca

1

113

1

117

Sporta un atpūtas telpas

1

640

-

-

Pārējas telpas

7

97

25

968

2417.8

3432

Akadēmiskā personāla sastāvs

Bakalaura programmā ir plānoti kopumā 15 pasniedzēji (14 pasniedzēji ievēlēti), 9 pasniedzējiem ir doktora grāds.

Pasniedzējiem ir liela darba pieredze, kā arī zinātniskie darbi saistībā ar pasniedzamajām disciplīnām. Sīkāka informācija par programmas pasniedzējiem ir sniegta tabulā, bet radošās biogrāfijas (Curriculum Vitae) ir pielikumā.

Npk

Vārds, Uzvārds

Grāds, iegūšanas vieta

Pasniedzamie

priekšmeti

Akad.amats

(ja profesors, kur ievēlēts)

Pamatievēlēšanas vieta

1

Mihails Adjutovs

Dr.Sc.Math, LU

Grafu teorija

Algoritmu teorija

Kombinatorika

Diskrētā matemātika

docents

BSA

2

Vladimirs Bagirovs

doktorants, Baltkrievijas Valsts Ekonomikas universitāte, Minska

Intelektuālās tiesības

docents

BSA

3

Boriss Borisovs

specialists,

Vissavienības Valsts kinematogrāfijas institūts, Maskava

Audiovizuala komunikācija

docents

BSA

4

Vsevolods Kačans

Dr.Phil, LU

Loģika

as.prof., LU

BSA

5

Leons Kagans-Barskis

g., RTU

Vabūtību teorija

docents

BSA

6

Igors Lemberskis

g., RTU

Operētājsistēmas

Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas

Programmēšana “Assembler” valodā

Tīmekļa programmēšana

Datoru arhitektūra

Ciparu un VLSI shēmu loģika

VHDL valoda

VHDL valoda – projects

Elektriskās ķēdes

Shēmu loģiskā projektēšana

as.prof., RTU

BSA

7

Olga Pravarne

Dr. Oec, LU

Grāmatvedība

docente

BSA

8

Geršons Breslavs

Dr. Habil. Psych., MVU

Psiholoģija

as.prof.

PA

9

Nadežda Rešetilova

specialiste, RPI

Eiropas darba tiesības

docente

BSA

10

Natalija Sotikova

doktorante, BSA

Zinātniskā un tehniskā latviešu valoda

docente

BSA

11

Svetlana Stradiņa

Dr.oec., LU

Menedžments

docente

BSA

12

Vladimirs Streļčonoks

g, Rīgas Aviācijas Universitāte

Modernie tīkli

Datu bazes

Informatīvo tehnoloģiju pielietošana menedžmentā

prof., LU

BSA

13

Ludmila Vlasikova

Mg. Paed. , LU

Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

docente

BSA

14

Ludmila Zadornova

Mg. Paed. , LU

Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

docente

BSA

15

Jekaterina Žukovska

Dr. g., RTU

Augstākā matemātika

Vizuālā programmēšana

Algoritmu teorija

Informācijas teorija

docente

RTU

Akadēmiskā personāla metodiskais un pētnieciskais darbs

Publikācijas

I. Lemberskis:

1. I. Lemberski, P. Fišer, Asynchronous Two-Level Logic of Reduced Cost,

12th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Systems, April

15-17, 2009, Liberec, Czech Republic, pp. 68-73

2. I. Lemberski, P. Fišer, Multi-Level Implementation of Asynchronous Logic

Using Two-Level Nodes, 4th IFAC Workshop on Discrete-Event System Design

(DesDes’09), October, 2009, Spain, pp. 90-96

3. I.Lemberski,

Method of Asynchronous Two-Level Logic Implementation,

IAENG International Journal of Computer Science, vol.35, issue 1, Hong-Kong, pp.60-

65

4. I. Lemberski , V. Gopeyenko,

Method of Finite state machine Optimal Implementation targeting Look-

up-table architecture, Computer Modelling and New Technologies, 2007, Vol.11,

No.4, Transport and Telecommunication Institute pp. 34-41

5. I. Lemberski , V. Gopeyenko,

XILINX4000 ARCHITECTURE - DRIVEN BOOLEAN NETWORK RE-

DECOMPOSITION TARGETING PERFORMANCE, Computer Modelling and New

Technologies, 2007, Vol.11, No.4, Transport and Telecommunication Institute pp. 30-

33

6.I. Lemberski, Cost Effecive Implementation of Asynchronous Quasi-Delay-

Insensitive Two-level Logic, World Congress on Engineering, the 2007 International

Conference of Computer Science and Engineering (ICCSE2007), 2-4 July, 2007,

London, UK, 7 pp., accepted

7.I. Lemberski, Avoiding Hazards for Speed-Independent Logic Design, World

Congress on Engineering, the 2007 International Conference of Computer Science and

Engineering (ICCSE2007), 2-4 July, 2007, London, UK, 5 pp., accepted

8. I. Lemberski, Essential Hazards Elimination for Speed –Independent Circuit Design,

Telecommunications and Electronics, Scientific Proceedings of Riga Technical

University, 2006, Riga, Latvia, 3 pp.

9. I. Lemberski, VLSI Systems Design”, tutorial broshure, March, 2006, GIST,

Gwangju, S.Korea, pp.48

10. I. Lemberski, K. Kim, Delay – Insensitive Logic Two- and Multi-Level

Implementation, Korea-Japan Joint Workshop 2006 on Advanced Digital Circuits and

Systems, 2006, Osaka, Japan, pp.154-165

11. I. Lemberski, K. Kim, Method of Logic Function Multi-Level Speed-Independent

Implementation, International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers

and Communications (ITC- CSCC), 2005,Jeju, South Korea, pp.439-440

12. I. Lemberski, K. Kim, Multi-Level Implementation of Delay-Insensitive Logic”,

IEEE TENCON’2004, 2004, Thailand, pp. 187-190

13. I. Lemberski, K. Kim, Model of Multi-Level Delay – Insensitive Logic

Implementation with Intermediate Signaling”, 4th Asynchronous Circuit Design

Workshop, ACiD’2004, 2004, Turku, Finland

 1. I. Lemberski, M. Josephs, Optimal Two-Level Delay - Insensitive Implementation

of Logic Functions, PATMOS2002, September 2002, Spain, pp. 109 – 119

15. I. Lemberski, M. Koegst, S.Cotofana, B.Juurlink, FSM Non-Minimal State Encoding

for Low Power, 23rd International Conference on Microelectronics, May, 2002, Nis,

Yugoslavia, pp. 297 - 300

16. I. Lemberski , Automata State Encoding Procedure for Programmable Logic

Implementation, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS2001,

November, 2001, Poland, pp. 297 – 300

17. M. Koegst, S. Rulke, H. Suse, I. Lemberski, Derivation of Constraints for the Low

Power FSM State Encoding, Telecommunications and Electronics, Scientific

Proceedings of Riga Technical University, 2001, Riga, Latvia, pp.99 – 104

18. M. Koegst, S. Rulke, H. Suse, I. Lemberski, Derivation of Constraints for the Low

Power FSM State Encoding, 42nd Riga Technical University Conference,

RTUCET’01, Riga, Latvia, October, 2001, pp.107 – 112

19. I. Lemberski, FSM Register Switching Activity Minimization for Low Power,

10th UK Asynchronous Forum, July, 2001, Edinburgh, UK, pp.23 – 31

20. I. Lemberski, Asynchronous FSM Hazard-Free Design Targeting CMOS

Implementation, 9th UK Asynchronous Forum, December, 2000, Cambridge, UK,

pp.61 – 64

V. Streļčonoks

 1. Vladimir Strelchonok et al, Optimal Adaptive Inspection Planning Process in Service of Fatigued Aircraft Structures. Analytical and Stochastic Modeling Techniques and Applications (ASMTA 2009): Proceedings of the 16 International Conference, June 2009, Madrid, Spain,-Berlin: Springer, 2009, pp. 354-369.(ISSN 0302-9743, ISBN-10 3-642-02204-9, ISBN-13 978-3-642-02204-3).

 2. V.Strelchonok et al, Recognition of Subsets of Informative Variables in Regression. Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2009): Proceedings of the 10 International Conference (19-21 May, Minsk, Republic of Belarus), -Minsk: Publishing center of BSU, 2009, pp. 371-376.

 3. V.Strelchonok et al, Recognition of the Best Setting for the Target Value of an Industrial Process under Parametric Uncertainty. Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2009): Proceedings of the 10 International Conference, 19-21 May, Minsk, Republic of Belarus, - Minsk: Publishing center of BSU, 2009, pp. 377-382.

 4. Стрельченок В., Особская И., Цюмак И. Оценка фрахта грузоперевозчика /Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. Сборник научных трудов. Под редакцией д-ра экон. наук, проф.Акулича И.Л..-Мн.:ОДО “Рэйплац”, 2009, стр.397-399.

 5. Vladimir F. Strelchonok et al, Optimal Adaptive Control of Preventive Maintenance Process of Aircraft Structures. /Proceedings of the 8 International Conference “Reliability and Statistics in transportation and communication”, Riga, 2008, pp. 186-194.

 6. Vladimir F. Strelchonok et al, Finding Optimal Multi-Period Project Portfolio Investment Strategy under Uncertainty. /Proceedings of the 8 International Conference “Reliability and Statistics in transportation and communication”, Riga, 2008, pp. 194-204.

 7. В.Стрельченок, Современные IT технологии как интегрирующая среда подготовки специалистов в области бизнеса./Материалы международной научно-практической конференции “Пространство высшего образования Европы: состояние, проблемы, перспективы”, Рига, 2008, стр.326-329.

 8. В.Стрельченок, Методика анализа предметной деятельности мебельной фирмы в соответствии с методологией RAD./Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. Сборник научных трудов.-Мн.: «Мэждик Бук», 2008, 9стр. .(ISBN 985-6544-47-5).

 9. Vladimir Strelchonok et al, Finding Sampling Distributions and Reliability Estimators for Truncated Laws VIA Unbiasedness Equivalence Principle. /Proceedings of the 7 International Conference “Reliability and Statistics in transportation and communication”, Riga, 2007, pages 109-119.

 10. Vladimir F. Strelchonok and others. Optimal Airline Multi_leg Flight Seat Inventory Control. AIP Conference Proceedings – Melville, New York, 2006; volume 839, pages 591-600..

 11. V.Strelchonok et al. Prediction of Fatigue Crack Growth Process via Artificial Neural Network Technique. /International Journal of Computing, Vol.5, Issue 3, 2006, pages 21-32.

 12. Стрельченок В.Ф. Эффективность внедрения функциональных информационных систем /Информация и космос. Научно-технический журнал. .-СПб.:Изд-во НП-ПРИНТ, 2006,№3 стр.100-103.

 13. Vladimir F.Strelchonok et al, Statistical inferences for the Weibull distribution. /Proceedings of the 6 Inetrnational Conference “Reliability and Statistics in transportation and communication”, Riga, 2006, pages 46-52.

 14. В.Стрельченок, А.Воциш. Бизнес стратегии компании в латвийском сегменте сети INTERNET. Материалы VII международной научно-практическая конференция “Теория и практика менеджмента и маркетинга”: - Мн.: ООО «Мэджик Бук», 2006, стр.277-278 (ISBN 985-6544-79-3)

 15. В.Стрельченок, Качественная и количественная оценки эффективности внедрения информационных систем /Экономика и управление: Сборник научных трудов. ЧастьII/Под редакцией д-ра экон. наук, проф.А.Е.Карлика.-СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2006, стр.10-13.

 16. Vladimir F.Strelchonok et al, Change Point Detection in a Sequence of Recognized Images. Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2005): Proceedings of the Eighth International Conference (18-20 May, Minsk, Republic of Belarus).-Minsk: Propilei, 2005, pages 276-279,(ISBN 985-6329-55-8, УДК 681.3).

 17. Vladimir F.Strelchonok et al, Anticipatory Adaptive Credit Granting Policy. AIP Conference Proceedings – Melville, New York, 2004; volume 718, pages 525-532.

 18. Vladimir F.Strelchonok et al, Anticipatory Adaptive Control for a Class of Stochastic Systems With Incomplete Information. AIP Conference Proceedings – Melville, New York, 2004; volume 718, pages 243-254.

 19. Акулич И., Стрельченок В., Математические методы и компьютерные технологии решения оптимизационных задач. – Рига, BKI, 2000г. , 340 стр.

 20. Стрельченок В., Экономико-математические методы и модели. Компьютерные технологии решения: Учебное пособие – Мн.: БГЭУ, 2003 г., 348 стр.

 21. V. Strelchonok, Anticipatory Alaptive Credit Granting Policy, CASYS03-SIXTH International Conference.-AIP. New York, 2004, pp. 525-535.

 22. V. Strelchonok, Anticipatory Adaptive Control for a Class of Stochastic System with Incomplete Information. New York, 2004, pp. 243 - 254.

 23. Стрельченок В., Подготовка менеджера XXI века – программный успех БРИ. Мир предпринимательства XXI век Nr1, 2003, стр. 3-4.

 24. V. Strelchonok, Model of vehicle allocation problem with uncertain demands. “Transport and Telecommunication” Volume 4.N2, Rīga, 2003, pp. 119-124.

 25. V. Strelchonok, Increasing communication efficiency with the transport facilities, “Transport and telecommunication” Volume 4, N2, Rīga, 2003, pp. 116-118.

 26. Стрельченок В., Технологии продвижения товара в Интернет-сети. Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. Сборник научных трудов./ под общ.ред. И.Л. Акулича.- Минск: БГЭУ, 2002-254 стр.

 27. Стрельченок В., Методология оценки эффективности внедрения

информационных систем. Тезисы докладов международного семинара./под общ.ред. И.Л.Акулича, Минск, БГЭУ, c. 2001-212 .

 1. Стрельченок В., Методология оценки эффективности внедрения информационных систем(ИС). Сборник научных трудов./ отв.ред. И.Л. Акулич-Минск: БГЭУ. 2000 г.,195 cтр.

 2. Стрельченок В., Сущность электроной коммерции, Тезисы докладов в международной научно-практической конференции-Минск, 2004, стр. 251.

 3. Стрельченок В.,Внедрение СRM-технологий в информационные системы фирмы, Тезисы докладов в международной научно-практической конференции-Минск, 2004, стр.250.

 4. Стрельченок В.,Информационная система поддержки анализа финансовой деятельности фирмы. Сборник научных трудов./ под общ.ред. И.Л. Акулича, Минск, БГЭУ, 2002-254 стр.

M. Adjutovs

1. M. Adjutovs, Автомодельные режимы пpи сжатии газа плоским

поршнем, Žurnāls “Математич. Моделиpование”, Nr. 2, 34.-39. lpp.,1999.g.

2. M.Adjutovs, N.Vasiljevs, 5. kārtas parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu

atrisinājumu skaitliskie novērtējumi, LU zin. rakstu krājums, Rīga, 2010

3. М.М. Адъютов. Об экстремальных решениях трех краевых задач ОДУ пятого

порядка, сборник «Дифференциальные уравнения», 2010.

V. Bagirovs

1. Багиров, В.А. Правовой режим интеллектуальной собственности / В.А. Багиров.

– Рига : Балтийская Международная Академия, 2009. – 183 с.

2. Багиров, В.А. О трансформации нормативных признаков объектов авторского

права / В.А.Багиров // Балтийский юридический журнал. - 2005. - № 2 (6/7). - С.

58-62.

3.Багиров, В.А. Становление и развитие латвийского законодательства, pегулирующего правоотношения в интеллектуальной сфере / В.А.Багиров // Сборник трудов III международного научно-практического семинара «Проблемы трансформации современной российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управления» / Под. ред. д.э.н., проф. Орехова С.А. - М. : ИНИОН РАН, 2005. - С. 518-523.

4.Багиров, В.А. Реклама как объект правового регулирования / В.А.Багиров // Сборник тезисов Международно-практической конференции «Частный бизнес в странах Балтии – первый год в ЕС». – Рига: 2005. - С. 46-49.

5.Багиров, В.А. Интеллектуальная собственность: становление и развитие латвийского законодательства / В.А. Багиров // Балтийский курс. - 2005-2006. - № 35. - С. 40-41.

6.Багиров, В. А. Правовое регулирование правоотношений в интеллектуальной сфере / В.А. Багиров // Сборник материалов 12-й научно-практической и учебно-методической конференции «Наука и технология – шаг в будущее». – Рига : TSI, 2007. – С. 42-43.

7.Правовой режим интеллектуальной собственности. Статья первая / В.А. Багиров // Балтийский юридический журнал. - 2007. - № 1/2 (10). - С. 141-154.

8.Багиров, В.А. Правовой режим интеллектуальной собственности. Статья вторая / В.А. Багиров // Балтийский юридический журнал. - 2008. - № 2 (12). - С. 76-91.

9.Багиров, В.А. Правовой режим интеллектуальной собственности. Статья третья / В.А. Багиров // Балтийский юридический журнал. - 2008. - № 3 (13). - С. 31-41.

10.Багиров, В.А. Нормативно-правовые основы интеллектуальной собственности / В.А. Багиров // Материалы республиканской научно-практической конференции «Формирование правовых основ инновационной экономики». – Минск : БГЭУ, 2008. – С. 137-139.

11.Багиров, В.А. Институт правового режима интеллектуальной собственности в общей системе гражданско-правовых отношений / В.А. Багиров // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2008. - № 2 (16). – С. 190-195.

12.Шиенок, В.П., Багиров В.А. Понятие интеллектуальной собственности в контексте права Республики Беларусь, Российской Федерации и Латвийской Республики / В.П. Шиенок, В.А. Багиров // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2008. - № 2 (16). – С. 212-216.

13.Багиров, В.А. Система действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности Латвийской республики и Республики Беларусь / В.А. Багиров // Вестник Белорусского Государственного Экономического Университета. – 2009. - № 1 (72). – С.103-107.

14.Багиров, В.А. Основы регулирования интеллектуальной собственности в Латвии и Беларуси / В.А.Багиров // Сацияльна-эканамiчныя i прававыя даследаваннi. – 2009. - № 2 (16). – С. 177-183.

15.Интеллектуальная собственность. Сборник нормативных актов. Изд. 9-е доп. /

Сост., вступит. статья, В.А. Багиров. – Рига : BIB, 2010. - 200 с.

16.Международная охрана интеллектуальной собственности. Конвенции. Соглашения. Договоры. Сборник международно-правовых актов / Сост. В.А. Багиров. – Рига : BIB, 2008. - 258 с.

17. Информационное право. Сборник нормативных актов. Изд. 3-е / Сост., вступит. статья, В.А. Багиров. – Рига : BIB, 2009. - 322 с.

V. Kačans

1. Kačans V., Zinātnes loģiski metodoloģiskie modeļi, Rīga, PA, 2. Sēj., 2002, 5-20.lpp

2. Kačans V., Loģika - metodisks līdzeklis augstskolu studentiem. Rīga, BKI, 2002.

3. Kačans V., Pētnieku ideāli un zinātnisko atziņu evolūcija, Starptautiskais zinātnisko

darbu krājums (3.sējums), Rīga, PA, 2005., 148-158 lpp

4. Kačans V., PR-kampaņa mazajā biznesā: problēmas un perspektīvas Latvijā. Starptautiska zinātniski-praktska konference „Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, Rīga, 2005., 62-68 lpp

5.Kačans V.,Pilsētas teritorālais mārketings, Jauno pētnieku zinātniski praktiska konference “Uzņēmējdarbības kultūra tranzitīvā sabiedrībā”, Rīga, 2006., 170-198 lpp.

L.Kagans-Barskis

 1. Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая

математика. Часть 1. Элементы линейной алгебры, аналитической геометрии и

математического анализа. Курс-конспект лекций и контрольные задания для

дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 140 с.

 1. Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая математика. Часть 2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких перемен. Курс-конспект лекций и контрольные задания для дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 168 с.

 2. Каган-Барский Л.Математическая экономика, Курс-конспект лекций и контрольные задания. Рига: БМА, 2010, 232 с.

B.Borisovs

1. Б.Л.Борисов, Рейтинг: комплимент, инструмент, ритуал, Communicator, 2009-

3/4,с.6-12

2. Б.Л.Борисов, Технологии рекламы и PR, Москва, Из-во Гранд, 2008, 611 стр.

3. Б.Л.Борисов, Ресурсы экранной коммуникации, Рига, БМА 2008, 282 стр.

G. Breslavs

1.G.Breslavs, Psychology & power: „New man” in Soviet psychology – a retrospective

from the 21st century. Communicator, 3/4, 152-162, 2009

2.G.Breslavs, Psychology serving society: whose needs are met? Communicator, 1/2,

128-133,2009

3.G.Breslavs, Parenting Internalization and Correlations Between Parenting,

Sentiments, and Self-satisfaction Variables in Adolescence and Adulthood. Journal of

the Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 1, 3-14,2008

4. G.Breslavs , The Love and Jealousy: The Friends or Enemies ? Communicator, 1/2,

178-181. (In Russian)

5.G. Breslavs, J. Tyumeneva , Is Hate an opposite to Love ? The paper presented at the

14th European conference on Personality, Tartu, July 16-20, 2008.

6. G. Breslavs, J. Tyumeneva , Development of the Russian version of Sternberg’s

Love scale. The paper presented at the 14th European conference on Personality,

Tartu, July, 16-20, 2008.

7. G. Breslavs, Vai mēs esam iecietīgi ?: Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa

metodikas izveide. (ar Abele, Derjabo, Pishinska, & Roze). Rīga, „Salus” ,2008

8. G. Breslavs, Psychology of Emotion (in Russian) 2nd Reprint. Moscow. Publishing

Houses: Smysl & Academia, 2007

O.Pravarne

1. О. Праварне, Введение в бухгалтерский учет, Рига, SIA «Jānis Roze», 2001.

2. О. Праварне, Основы бухгалтерского учета, Рига, БРИ, 2000.

N.Rešetilova

1. А.Байков, Н.Решетилова, Трудовое право.Курс- конспект лекций и

контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. – Рига: БРИ,

2006. 217 с.

2. А.Байков, Н.Решетилова, Трудовое право Европейского Союза.Курс- конспект

лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. –

Рига: БРИ, 2006. 156с.

N.Sotikova:

1. Н. Сотикова, Внутрикорпоративные коммуникации в туристическом и

гостиничном бизнесе, Международная студенческая научно- практическая

конференция «Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и

будущее», 3-5 декабря 2009.г., Санкт Петербург

2. Н. Сотикова, Использование объектов экотуризма для организации инсентив

мероприятий» Конференция по международному проекту «M.I.C.E.-индустрия

деловых встреч», 2009.g. 05.-07.05.2009, Рига

3. N. Sotikova, «Problems of Multilingual Education in Riga Private Higher Educational

Institutions as Related to the Requirements of Bologna Agreement», Inter-higher

school scientific and educational conference „Actual Problems of Education”, TSI, 19-

20 February, 2009, Riga

S. Stradiņa

1.С. Страдиня, Опыт использования франчайзинга в предпринимательстве

Латвии, I Всероссийская научно-практическая конференция с

международным участием, 27-29 октября 2009 г., Псков.

2.S. Stradinya, The Increase of Organization Competitiveness in the Market of

Forwarding Services, International Scientific Conference “Sustainable Business

Development under Scenarios of Possible Economic Slowdown”, April, 2008, Riga

3. С. Страдиня, Эволюционный менеджмент, Курс-конспект лекций и

контрольные задания, Рига, БРИ, 2006г.

4. С. Страдиня, Экономические концепции и общественные проблемы, Учебное

пособие, Рига, БРИ, 2005, 172c.

5. С. Страдиня, Макроэкономика, Курс-конспект лекций и контрольные задания

для заочного и дистанционного обучения. Рига, БРИ, 2005, 115 c.

L.Vlasikova

1. I. Popova I., L. Zadornova L., L. Vlasikova, Legal Matters.English for Lawyers,

Part I, Riga, BKI, 2005., 99 p.

2. L. Vlasikova, I.Popova, L.Zadornova, Legal Matters. English for Lawyers. Part 2,

Mācību līdzeklis, Rīga, BKI, 2005., 160 p.

L. Zadornova

1. I. Popova I., L. Zadornova L., L. Vlasikova, Legal Matters.English for Lawyers,

Part I, Riga, BKI, 2005., 99 p.

2. L. Vlasikova, I.Popova, L.Zadornova, Legal Matters. English for Lawyers. Part 2,

Mācību līdzeklis, Rīga, BKI, 2005., 160 p.

J. Žukovska

 1. Шарапов В.Д., Жуковская Е.В. Методические рекомендации к выполнению

домашних заданий по дисциплине «Высшая математика» с использованием

персонального компьютера. – Ч.1. Линейная алгебра. – Рига: БРИ, 2002.

 1. Andronov A., Zhukovskaya C. and Chepurin E. On Application of the Sufficient

Empirical Averaging Method to System Simulation// In Proceedings of The 12th

International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and

Applications, Khalid Al-Begain, Gunter Bolch, Miklos Telek (Eds.). – Riga: ASMTA

2005, 2005. – pp. 144 – 150. / Internet. – http://www.scs-

/services/ecms2005/asmta2005%20papers.html

 1. Andronov A., Zhukovskaya C. and Santalova D. On Mathematical Models for Analysis and Forecasting of the Europe Countries Conveyances// RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne, 5. sērija, Informācijas tehnoloģijas un vadības zinātne, 28. sējums. – Rīga: RTU, 2007. – 96. – 106. lpp.

 2. Kopytov E. and Zhukovskaya C. Application of the Sufficient Empirical Averaging Method in for Inventory Control Problem Solving// In Proceedings of The International Conference: Biostat 2006 – Statistical Methods for Biomedical and Technical Systems, Filia Vonta ed. – Limassol: Nicosia 2006, 2006. – pp. 341 – 346.

 3. Zhukovskaya C. Application of the Sufficient Empirical Averaging Method in the Statistic Problem of the Inventory Control// RTU Zinātniskie raksti, Mašīnzinātne un Transports, 6. sērija, Intelektuālās transporta sistēmas, 18. sējums. – Rīga: RTU, 2005. – 59. – 65. lpp.

 4. Zhukovskaya C. Application of the Sufficient Empirical Averaging Method in one Statistical Problem Solving// In Proceedings of The 13th International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications, Khalid Al-Begain ed. – Bonn: ASMTA 2006, 2006. – pp. 138 – 142.

 5. Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая математика. Часть 1. Элементы линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа. Курс-конспект лекций и контрольные задания для дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 140 с.

 6. Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая математика. Часть 2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких перемен. Курс-конспект лекций и контрольные задания для дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 168 с.

 7. Стрельченок В., Жуковская Е., Мартынова И., Особская И. Информатика 1. (Набор и редактирование текста, оформление претензий, работа в сети интернет). Курс-конспект лекций и контрольные задания. Рига: БМА, 2007.- 182с.

 8. Zhukovskaya C. Use of Generalized Linear Model in Forecasting of Air Passengers Conveyances from EU Countries// Computer Modelling and New Technologies. – Riga, TSI, 2007. – Vol 11, No 1. – pp. 62 – 72.

 9. Zhukovskaya C. A Model of Choosing an Air Flight by a Passenger// In Proceedings of the International Conference “Modelling of Business, Industrial and Transport Systems” (MBITS`08), Riga, Latvia, 7-10 May 2008 (pieņemta anotācija, tiek gatavots publikācijai).

 10. Zhukovskaya C. Simulation model of choosing a flight by a passenger// RTU zināniskie raksti, Mašīnzinātne un transports, 6. Sērija, Mašīnzinātne un Transports, Transports. Aviācijas transports. 27. Sējums. – Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2008. – pp. 436 – 442.

 11. Zhukovskaya C. A Model of Choosing an Air Flight by a Passenger. // In Proceedings of the International Conference "Modelling of Business, Industrial and Transport Systems“ (MBITS`08). – Riga, TSI. - pp. 162-168.

 12. Zhukovskaya C. A Simulation Model of choosing an Air Flight by a Passenger. Transport and Telecommunication. – Riga, TSI, 2008. – Vol 9, No 2.– pp. 46-51.

Zinātniskā darbība

I. Lemberskis:

2003. – 2006.g. - finansējums: Ministry of Information and Communications, South

Korea: programma: “Institute of Information Technology Assessment

(IITA) Professorship Programme”

2003. – 2006.g. - finansējums: Ministry of Information and Communications, South

Korea, projekts: “Resource Management for Next Generation

Multimedia Communication Systems”, minētā programmā un

projektā atbildīgs par apakšprojekta ” Development the Methodology

of Two- and Multi-Level Implementation of Delay- Insensitive Logic

for Multimedia Communications Systems” īstenošanu

2000. – 2002.g.- finansējums: South Bank University, Ministry of Education, UK,

projects: “Self-Timed Finite State Machine Design”, atbildīgs par

apakšproekta” Combinational Logic Design and State Encoding

Targeting Self-Timed FSM Optimal Implementation” īstenošanu

1999. – 2000.g. - NATO grants (sadarbībā ar Delft University for Technology, Delft,

the Netherlands): “Efficient Controller State Encoding Method for

Low Power”, pētnieks

1999. – 2000.g. - Latvijas Zinātnes Padomes grants:

“Projektēšanas metožu izstrādāšana ātrdarbību secību loģisko iekārtu

ar zemu izdalīto jaudu realizācijai PVM vidē”, projekta vadītājs un

galvenais pētnieks

G.Breslavs:

2007.-2008.gg. - ES & Soros-Foundation-Latvia.grants “Forwarding social integration

in Latvia”:

“Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa metodikas izveide” ,

vadītājs

V.Kačans

2006.g - firmas SIA “Atlase” (Rīga) pieteikums:

“Rīdzinieku interese par nekustamā īpašuma iegādi un viņu

informētība par banku, firmu un speciālistu pakalpojumiem

nekustamā īpašuma un keditēšanas jomā”

2006.g.- SIA “Latvijas fakti” pieteikums:

„Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas

izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze”.

J. Žukovska:

01.2006.- 12.2006.g. - IZM-RTU projekts (U7107) :

„Matemātisko modeļu un to novērtēšanas metodes izstrādāšana

Baltijas reģiona transporta plūsmu analīzei un prognozēšanai”,.

01.2008.- 12.2008.g. - IZM-RTU projekts (R7326):

„Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu

izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības

prognozēšanai un optimizācijai.

Ārējie sakari

Starptautiskā sadarbība (galvenokart, zinātnes jomā) tiek īstenota ar sekojošām ārzemju augstskolām:

   • South Bank University (UK);

   • Gwangju Institute for Science and Technology (South Korea);

   • Technical University in Prague (Czech Republic);

   • University of Zielona Góra (Poland);

   • Newcastle University, Newcastle upon Tyne (UK)

Sadarbība tiek īstenota arī ar sekojošām augstskolām Latvijā:

   • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA);

   • Transporta un sakaru institūts (TSI)

Programmas docētaji piedalās starptautiskajās studentu un akadēmiskā personāla apmaiņas programmās. 2009.gadā ERASMUS programmas ietvaros as.prof. I. Lemberskis apmeklēja Rašínova vysoká škola s.r.o., Brno, Čehijas Republika. Kopumā, ERASMUS programmas līgumi noslēgti ar 41 universitātēm 17 valstī.

Programmas SVID analīze

Stiprās puses

Vājās puses

Docētāji

- docētājiem ir pieredze pasniegt ārzemju

augstskolās;

- aktīva akadēmiskā personāla līdzdalība

zinātniskajā darbā;

- docētāji spēj pasniegt priekšmetus

vairākās valodās un studiju vielu pasniegt

aizraujoši un kreatīvi.

Studenti

-labas lietišķas savstarpējās attiecības starp

pasniedzējiem un studējošiem;

- ārzemju studentu interese iegūt izglītību

šajā programmā;

- studentu motivācija studiju un profesionālajam

darbam.

Programma

- labs programmas mācību metodiskais

nodrošinājums;

- mūsdienu datortehniku un programmmaturu

izmantošana mācību procesā;

- iespēja realizēt studiju kursus 3 valodās

(latviešu, krievu, angļu);

- programmas studiju kursu sabalansētība,

kas nodrošina jauno speciālistu zināšanu un

iemaņu iegūšanu;

- ciešie starptautiskie sakari, īpaši zinātnes

jomā;

- studentu un pasniedzēju apmaiņas iespējas;

Docētāji

- līdzekļu trūkuma dēļ ierobežotas iespējas

apmeklēt zinātniskas konferences un

seminārus ārzemēs;

- docētāju speciālistu trūkums šauri

specializētas zināšanu jomās

Studenti

- zems vidusskolas absolventu sagatavotības

līmenis;

- strādājošie studenti ne vienmēr var aktīvi

piedalīties programmas pasākumos;

- vidusskolas absolventu un plašas sabiedrības nepietiekoša informētība par studiju programmu;

Programma

- nepietiekošs finansējums laboratoriju

izveidei;

- programmas īstenošanai nav pieejams

finansējums no valsts budžeta līdzekļiem;

- dārgas grāmatas, un mācību metodiskie

līdzekļi

Iespējas

Draudi

 • iespēja realizēt studiju kursus 3 valodās;

 • iespēja saņemt valsts kredītus mācībām;

 • iespēja saņemt līdzekļus no Eiropas fondiem;

 • iespēja piedalīties starptautiskajās studentu un docētāju apmaiņas programmās (t.sk.ERASMUS) ietvaros);

 • ekonomiskā krīze un demogrāfiskā situācija var ietekmēt studentu skaitu;

 • darba vietu samazināšana ekonomiskās krīzes apstakļos;

Pielikums 1.

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Augstākā matemātika

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. J.Žukovska

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1, 2 semestri

Periods: 1. kurss, 1. un 2. semestri

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: Attīstīt studentu loģisko un algoritmisko domāšanu; apgūt vienkāršu skaitļu metodes un matemātisko uzdevumu pētīšanas un risināšanas pamatmetodes; padziļināt matemātiskās zināšanas lietišķo uzdevumu risināšanā.

Īss satura izklāsts:

 • Procentu aprēķināšana.

 • Determinanti un matricas. Lineāru vienādojumu sistēmas.

 • Vektori, vektoru telpa.

 • Funkcijas.

 • Robežas.

 • Atvasinājums.

 • Funkciju pētīšana.

 • Atvasinājuma pielietojumi ekonomikā.

 • Integrālrēķini.

 • Vairākargumentu funkcijas.

 • Diferenciālvienādojumi.

Literatūra:

Pamatliteratūra:

 • Шарапов В.Д., Жуковская Е.В. Методические рекомендации к выполнению домашних заданий по дисциплине «Высшая математика» с использованием персонального компьютера. – Ч.1. Линейная алгебра. – Рига: БРИ, 2002.

 • Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая математика. Часть 1. Элементы линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа. Курс-конспект лекций и контрольные задания для дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 140 с.

 • Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая математика. Часть 2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких перемен. Курс-конспект лекций и контрольные задания для дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 168 с.

 • Augstākā matematika ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai: mācību līdzeklis / Leonids Gringlazs, Jevgenijs Kopitovs; no krievu val. tulk. Māris Buiķis, Jānis Smotrovs. - Riga: RSEBAA, 2003. - 380 lpp.

Papildliteratūra:

 • Rokasgrāmata matemātikā. Elementārā matemātika, augstākā matemātika / Biruta Silina, Karlis Steiners. - Riga: Zvaigzne ABC, 2006. - 367 lpp.

 • Augstākā matemātika. Īss teorijas izklāsts. Uzdevumu risinājumu paraugi. I dala: mācību līdzeklis. / Volodko, Inta - Riga: Zvaigzne ABC, 2007. - 294 lpp.

 • Augstākā matemātika III. 6.Viena argumenta funkcija. 7.Funkcijas robeža. 8.Funkcijas atvasinājums. 9.Atvasinājuma lietojumi. 10. Vairākargumentu funkcija. 11.Diferenciālģeometrijas elementi / K. Steiners, B.Silina. - R.: Zvaigzne ABC, 1998. - 192 lpp.

 • Augstākā matemātika II. 3. Analītiskā ģeometrija. 4. Lineārās telpas. 5. Lineārās transformācijas / K. Steiners, B. Silina. - Riga: Zvaigzne ABC, 1998. - 115 lpp.

 • Augstākā matemātika IV. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. 12.-15. nodaļa. - Integralrekiņi. 16.-19. nodala. Diferencialvienadojumi / K. Steiners. - Riga: Zvaigzne ABC, 1999. - 168 lpp.

 • Augstākā matemātika V. Lekciju konspekts inzenierzinātņu un dabaszinātnu studentiem. 20.-23. nodala. - Vairakargumentu. 24.-25. nodala. - Lauka teorijas elementi / K. Steiners. - Riga: Zvaigzne ABC, 2000. - 130 lpp.

 • Augstākā matemātika VI. 26., 27. nod. - Skaitļu un funkciju rindas. 28. nod. - Furje rindas un integralis. 29., 30. nod. - Kompleksa mainiga funkciju teorijas un operatoru rekinu elementi / K. Steiners. - Riga: Zvaigzne ABC, 2001. - 208 lpp.

 • Matemātika. Definicijas, formulas, aprekiņu algoritmi.- R.: Zvaigzne ABC, 1997. - 288 lpp. Автор: Buikis M., Silina B.

 • Augstākā matemātika I. Lekciju konspekts inzenierzinātņu un dabaszinatņu studentiem. 1. Algebras elementi. 2. Vektori / K. Steiners, B. Silina. - Riga: Zvaigzne ABC, 1997. - 96 lpp.

 • Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika / Mācību līdzeklis. - Divās daļās, 2. daļa - Rīga, «Zvaigzne», 1988.

Studiju metodes: lekcijas, praktiskas nodarbības, mājas darbi, kontroldarbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Zinātniskā un tehniskā latviešu valoda

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. N.Sotikova

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods:

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis is ir sniegt zināšanas par zinātnisko un tehnisko latviešu valodu. Kurss domāts „Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”programmas studentiem speciālās leksikas apgūšanai. Šīs tēmas ir izvēlētas, lai papildinātu studentu zināšanas izvēlētajā specialitātē, kā arī, lai uzlabotu viņu zināšanas latviešu valodā.

Ņemot vērā šo tekstu specifiku, to pielietojums ir iespējams dažādām valodas

sagatavotības pakāpēm.

Īss satura izklāsts:

 • Datorzinātne, tās attīstības posmi.

 • Datora uzbūve.Datoru aprīkojums, maksimālā izšķirtspēja, displejs,

grafiskā karte, operatīvās atmiņas apjoms.

 • Atmiņas un ārējo iekārtu interfeisu mikroshēmas.

 • Loģisko elementu mikroshēmas.

 • Jaunāko paaudžu grafiskās mikroshēmas.

 • Analogās mikroshēmas.

 • Skaņas kartes galvenie raksturlielumi.

 • Diskrētā matemātika, tās pielietojums,

 • Kopu teorijas pamati.

Literatūra:

 1. Informāciju tehnoloģiju projekts uzņēmumā. Maija Mikose

 2. Sergejeva L.Datortehnoloģiju pielietojums lietiško un zinātnisko uzdevumu risinājumiem. 2007..

 3. L. Sergejeva, V. Mirtovs, M. Mezītis. Datorgrafika elektroinženierijā.

 4. L. Sergejeva, A. Spunīts Relāciju datu bāzes programmēšana, konstruēšana un administrēšana.Rīga, 2007.

 5. Aldersons J. Kāpēc mēs tā sakām? R., Zvaigzne ABC, 2004.

 6. Gulevska D., Miķelsone A., Porīte T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. - R., Avots, 2002.

 7. HolleV., Karters R., Laion L., Tannera nāšanas nodarbības profesionāļiem. 2000.

 8. Jundze. I., Liepiņa I. Latviešu valoda lietišķam cilvēkam. R., 1997 Krampuse V. Lietvārds 1. R., 1997

 9. Krampuse V. Lietvārds 2. R., 1997

 10. Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika .R., 1991

Studiju metodes: lekcijas, semināri, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. I. Popova / doc. L. Zadornova, L.Vlasikova

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 2 semestri

Periods: 1. kurss; 1.,2. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite un eksāmens

Kursa mērķis: uzlabot studentu komunikatīvu kompetenci svešvalodā profesionālās darbības sfērās.

Īss satura izklāsts:

 • Mūsdienu datorvadība

 • Ievadierīces

 • Atmiņas ierīces

 • Pamata programmatūra

 • Programēšana

 • Datoru nākotne

Literatūra:

 • Santiago Remacha Esteras. „Infotech. English for Computer Users.”, Cambridge University Press. 2000.

 • English Dictionary for Advanced Learners, International student Edition, Macmillan.

 • Computing International Magazines.

/magazines/magazines-computing-international.htm

Studiju metodes: lekcijas, mājas darbi, prezentācijas, kontroldarbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Datoru arhitektūra

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestri

Periods: 1. ak. gads, 1. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par mūsdienu datoru arhitektūrām.

Īss satura izklāsts:

 • Mūsdienu datoru arhitektūras (RISC, CISC),

 • Procesoru un atmiņu organizācija,

 • Komandu sistēmas un instrukciju formāti,

 • Procesora darbību paātrinošās metodes: konveijerizācija, superskalaritāte,

 • SIMD komandas, VLIW,

 • Kešatmiņa, daudzplūsmu apstrāde,

 • Superskaitļotāji un paralēli izpildāmie algoritmi,

 • Atmiņa: dinamiskā, statiskā, atmiņas kopnes un paaudzes.

 • Datoru veiktspējas un izmaksas

Literatūra:

 • У.Столлингс, Структурная организация и архитектура компьютерных систем, Москва, С.-П., Киев, 2002, 892 с.

 • J.L. Hennessy, D.A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitive Approach, Morgan Kaufmann, 3rd ed., 2002

 • J.L. Hennessy, D.A. Patterson, Computer Organization and Design, Revised Printing, 3rd Edition , The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann, 2007o

Studiju metodes: lekcijas, seminari, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Diskrētā matemātika

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as.prof. I.Lemberskis /doc. V. Adjutovs

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 1. ak. gads, 1. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: iepazistināt studentus ar diskrētās matemātikas pamatmetodēm and

modeļiem

Īss satura izklāsts:

 • Matemātiskās loģikas algebra: formulas, Būla funkcijas, pilnas funkciju sistēmas

 • Formulu normālās formas: DNF, KNF, PDNF, PKNF,

 • Formulu minimizācija (tabulas, Karno metodes).

 • Galīgo automātu strukturālā teorija.

 • Automāta sintēze un analīze, lietojot stāvokļu diagrammu.

Literatūra:

 • В.В. Тишин, Дискретная математика в примерах и задачах

С. - П., 2008

 • И.А. Палий, Дискретная математика.Курс лекций. Эксмо, 2008, 352 с.

 • K.H. Rosen, Discrete Mathematics and its Application, Mcgraw-Hill College, 6th ed., 2007

Studiju metodes: lekcijas, semināri, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Kombinatorika

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 1. ak. gads, 2. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentu ar izplatītākajiem kombinatorikas uzdevumu paveidiem, ar kombinatoriskām uzdevumu risināšanas metodēm, ar pazīstamākajiem kombinatoriskajiem lielumiem.

Īss satura izklāsts:

 • Kopas un multikopas.

 • Izlases.

 • Variācijas, permutācijas.

 • Kombinācijas.

 • Binomiālie koeficienti.

 • Skaitļa sadalījumi un kombinācijas ar atkārtojumiem.

 • Multikopas permutācijas.

 • Multinomiālie koeficienti.

 • Substitūcijas.

 • Transpozīcijas. Sadalījums transpozīcijās.

 • Cikli. Sadalījums ciklos.

 • Veidotājfunkciju izmantošana.

Literatūra:

 • В.В. Тишин, Дискретная математика в примерах и задачах

С. - П., 2008

 • Ф.А. Новиков, Дискретная математика для программистов

Питер, 2009

 • K.H. Rosen, Discrete Mathematics and its Application, Mcgraw-Hill College, 6th ed., 2007

 • Peter J. Cameron, Combinatorics: Solutions, Additions, Corrections, Cambridge University Press, 1996

 • Russell Merris, Combinatorics (Second Edition), Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization, 2003

Studiju metodes: lekcijas, semināri, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Grafu teorija

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as.prof. I.Lemberskis /doc. V. Adjutovs

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 1. ak. gads, 2. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar pamatjēdzieniem, noskaidrot to svarīgākās īpašības un sakarus starp tiem, un iemācīt risināt dažus raksturīgus uzdevumu tipus.

Īss satura izklāsts:

 • Grafa definīcija un grafu pārveide,

 • Apakšgrafi un faktorgrafi,

 • Grafu izomorfisms un automorfisms,

 • Maršruti un cikli grafos,

 • Koki un grafa bāzes koki.

 • Planāri un plakani grafi. Sakņoti koki un virsotņu sakārtojumi tajos.

 • Grafu krāsošana.

Literatūra:

 • В.В. Тишин, Дискретная математика в примерах и задачах. С. - П., 2008

 • И.А. Палий, Дискретная математика.Курс лекций. Эксмо, 2008, 352 с.

 • В.А. Емеличев и др. Лекции по теории графов, Наука, 1990

 • R.Diestel, Graph Theory, Electronic Edition, 2005

 • J.Gross, J.Yellen, Graph Theory and its Applications, 2005, Chapman and Hall/CRC, 800p.

Studiju metodes: lekcijas, semināri, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Struktūrprogrammēšana (C valoda)

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as.prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 6 (t.sk. kursa projekts- 2)

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 2 semestri

Periods: 1. ak. gads, 1., 2. semestris,

Pārbaudījuma veids: kursa vidū: diferencēta ieskaite

kursa noslēgumā: kursa projekts, eksāmens

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par programmēšanas valodām C pamatkonstrukcijām, to sintaksi un semantiku, iemācīties izstrādāt, izlabot un izpildīt programmas valodās C.

Īss satura izklāsts:

 • Datu tipi, operācijas, izteiksmes

 • Operatori

 • Funkcijas un programmas struktura

 • Rādītāji

 • Masīvi

 • Ievads /izvads

 • Faili

 • Valodas bibliotēka

Literatūra:

 • С.Прата, Язык программирования С, Пер.с англ.,5-е изд., изд. дом “Вильямс”, Москва, 2006г.

 • Б.Керниган, Д. Ритчи, Язык программирования С, Пер. с англ., изд. дом “Вильямс”, Москва, 2009г.

 • Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов, Питер, 2010, 464 стр

 • Павловская Т.А., Ю. Щупак, C/C++. Структурное и объектно-ориентированное программирование. Практикум, 2010 год, 352 стр

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, mājas darbi, kursa projects

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Objektorientētā programmēšana (C++, Java)

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 6 (t.sk. kursa projekts- 2)

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 2. ak. gads, 3. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis ir dot studentiem pamatzināšanas par objektorientētās programmēšanas pamatjēdzieniem – iekapsulēšanu, mantojamību un polimorfismu.

Īss satura izklāsts:

 • Objektorientētās programmēšanas pamatjēdzieni – klases, locekļi, funkcijas,

 • Informācijas slēpšana

 • Konstruktori un destruktori

 • Operatora pārslogošana (overloading)

 • Virknes

 • Masīva objekti.

 • Plūsmas ievade un izvade.

 • Izņēmumsituāciju apstrāde.

 • Secīgas pieejas faili, to apstrāde.

 • Tiešās pieejas komponenšu faili, to apstrāde.

Literatūra:

 • С. Прата, Язык программирования C++: лекции и

упражнения, Diasoft , 2005

 • Г.Шилд, Самоучитель С++, ВНV, С.-. П., 1998, 688 с

 • Павловская Т.А., C++. Объектно-ориентированное программирование: Практикум, Питер, 2008 год, 272 стр

 • Павловская Т.А., Ю. Щупак, C/C++. Структурное и объектно-ориентированное программирование. Практикум, 2010 год, 352 стр

 • К.Джамса, Учимся программировать на языке С++, Мир, Москва,

1999, 320 с.

 • Эккель, Б., Философия Java. Библиотека программиста. 4-е изд., Питер, 2010 год, 640 стр.

Studiju metodes: lekcijas, seminari, laboratorijas darbi, kursa projects

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Vizuālā programmešāna

Studiju kursu sagatovaja / lasa: doc. J.Žukovska

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 1. kurss, 2.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis ir izveidot programmatūru izstrādāšanas prasmes un iemaņas, izmantojot mūsdienīgus datortehnoloģiju līdzekļus, apgūt virtuālo programmēšanas paņēmienu tehnoloģijas.

Īss satura izklāsts:

 • Programmēšanas vide Delphi (Lazarus).

 • Ievads Delphi vidē (Object Pascal): programmu struktūras, datu tipi, vadības struktūras, procedūras un funkcijas.

 • Vizuālās programmēšanas pamati: forma un tās modificēšana, jauna komponenta ievietošana, pielietojumu veidošana un noformēšana.

 • Notikums un tā apstrāde, vizuālo komponenšu bibliotēka, vizuālo komponenšu vērtību ievade un izvēle.

 • Projekta vadība Delphi vidē.

 • Datņu izveidošanas un apstrādes īpatnības.

Literatūra:

 • М.В. Сухарев. Основы Delphi. Профессиональный подход - СПб.: Наука и Техника, 2004. - 600 с.: ил.

 • Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб.: БХВ – Петербург, 2005.

 • Бобровский С.И. Delphi 7. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2005.

 • Нил Дж. Рубенкинг. Язык программирования Delphi для «чайников». Введение в Borland Delphi 2006. - М.: Диалектика, 2007. - 336 с.

 • Хавьер Пашеку. Программирование в Borland Delphi 2006 для профессионалов. - М.: Вильямс, 2006. - 944 с.

Studiju metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, kursa darbs

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Algoritmu teorija

Studiju kursu sagatovaja / lasa: doc. J.Žukovska

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 1. kurss, 2.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis ir apgūt skaitļošana teorijas pamatus (galīgie automāti, Tūringa mašīnas, rekursīvās funkcijas) un algoritmu analīzes un konstruēšanas pamatus (algoritma laika un atmiņas kompleksitātes novērtēšana, P, NP un neatrisināmo problēmu klases, svarīgākās algoritmu klases).

Īss satura izklāsts:

 • Racionālas adresu mašīnas (RAM), piemēri. RAM izrēķināmas funkcijas, piemēri.

 • Universālā Tjuringa mašīna.

 • Primitīvi rekursīvas funkcijas un predikāti. Loģiskas operācijas ar primitīvi rekursīviem predikātiem.

 • Ierobežota summa un reizinājums. Minimizācijas operators un ierobežotais minimizācijas operators.

 • Naturālo skaitļu kortežu kodēšana. Daļēji rekursīvas un vispārīgi rekursīvas funkcijas. Akermana funkcija.

 • Programma standartizskatā, programmu konkatenācija. Daļēji rekursīvo funkciju sakars ar RAM izrēķināmām funkcijām.

 • Algoritmu sarežģītības mēri. Reducējamība.

 • NP - pilna problēma.

Literatūra:

 • Мальцев А.Н. Алгоритмы и рекурсивные функции. - М., Наука, 1986. - 366 с. 

 • Успенский В.А., Семенов А.Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. - М., Наука, 1987. -288 с.

 • Гуц А.К. Математическая лоrика и теория алrоритмов. - Омск: Издательство Наследие. Диалог-Сибирь, 2003. - 108 с.

 • Босс В. Лекции по математике. Т. 6: От Диофанта до Тьюринга. - М.: КомКнига, 2006. - 208 с.

 • Босс В. Лекции по математике. Т. 10: Перебор и эффективные алгоритмы: Учебное пособие. - М.: Издательство ЛКИ, 2008. - 216 с. 

 • T. H. Cormen, C. E. Leiserson, and R. L. Rivest, Introduction to Algorithms, First Edition. MIT Press, Cambridge, Mass., 2001

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Operētājsistēmu teorija

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 2. kurss , 3.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis is ir sniegt zināšanas par mūsdienu operētājsistēmu teoriju.

Īss satura izklāsts:

 • Procesora struktūra

 • Procesa un centrālā procesora plānošana

 • Operatīvās, virtuālās atmiņas, failu sistēmas pārvalde

 • Sekundārās un terciārās atmiņas struktūra

 • Aizsardzības un drošības

 • Datorsistēmas ražības novērtēšanas pamatkoncepcijas.

 • Procesu koordinācija

Literatūra:

 • W.Stallings, Operating Systems. Internals and Design Principles, 2004

 • A.S. Tanenbaums, Modern Operating Systems, 2nd ed., Prentice Hall, 2001

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Atvērtās operētājsistēmas

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 2. kurss , 3.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis is ir sniegt zināšanas par mūsdienu atvērtām operētājsistēmām (UNIX )

struktūru

Īss satura izklāsts:

 • Atvērto operētājsistēmu failu struktūra

 • UNIX apvalks

 • Failu aizsardzība

 • Procesa un centrālā procesora plānošana

 • Procesu koordinācija

 • Sistēmas izsaukumi

 • UNIX administrēšana

Literatūra:

 • W.Stallings, Operating Systems. Internals and Design Principles, 2004

 • A.S. Tanenbaums, Modern Operating Systems, 2nd ed. , Prentice Hall, 2001

 • UNIX Tutorial for Beginners (rrey.ac.uk/Teaching/Unix/)

 • С.В. Свиридов, Системные вызовы OC UNIX, Москва, 1992

 • М.Дансмур, Г.Дейвис, Операционная система и программирование на языке Си, Москва, 1989

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Varbūtību teorija

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. L. Kagans-Barskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 2. kurss 3.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par to, kā kvantitatīvi novērtēt mēģinājumu rezultātu pienākšanas iespēju un pieņemamo lēmumu risku pakāpes daudzvariantu realitātes aps-
tākļos.

Īss satura izklāsts:

 • klasiskā varbūtību teorija (gadījuma notikumi t.s. «gadījumu shēma»),

 • gadījuma lielumi un to sadalījumu likumi,

 • lielā skaita likumi,

 • nejaušo funkciju teorijas elementi, - novērojumu datu apstrādāšanas statistiskās metodes,

 • statistisko hipotēžu pārbaudes pamatmetodes,

 • dispersiju un regresiju analīzes elementi.

Literatūra:

 • Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.
  - М.: «Высшая школа», 1999.

 • Гринглаз Л., Копытов Е. Математическая статистика с примера-ми решения задач на компьютере: Учеб. пособие. - Рига: ВШЭК, 1999.

Papildliteratūra:

 • Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделиро-
  вания экономических систем: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статис-
  тика, 2001.

 • Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для

инженеров и учащихся втузов. - Лейпциг: "Тойбнер", М.: «Наука», 1981.

 • Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика: Учеб.
  для техникумов. - 2-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 1998.

 • Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория веро-
  ятностей и математическая статистика. - М.: «Высшая школа», 1991.

Studiju metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Informācijas teorija

Studiju kursu sagatovaja / lasa: doc. J.Žukovska

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 3. kurss, 5.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par tehnoloģisko sistēmu izveidošanas teorētiskajiem pamatprincipiem.

Īss satura izklāsts:

 • Informācija. Informācijas apjoms..

 • Informācijas skaita mērs (Hārtlijs, K. Šenons.) Informācijas avota entropija un tās raksturojums.

 • Paziņojumu pārpilnība un avota produktivitāte. Diskrēto sakaru kanāla ietilpība.

 • Diskrētā avota un ideālā kanāla saskaņošana.

 • Efektīvas kodēšanas pamatteorēmas.

 • Efektīvas kodu uzbūves Fano – Šenona un Haffmena metodes. Kodu koks.

 • Diskrētā avota un trokšņu kanāla saskaņošana.

Literatūra:

 • Raymond W. Yeung. A. First Course in Information Theory Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002.

 • David J. C. MacKay. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

 • Lazarevs E. Binārie Heminga cikliskie kodi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. - 38 lpp.

Studiju metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Modernie tīkli

Studiju kursu sagatavoja / lasa: prof. V.Streļčenoks

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2 (t.s. kursa projekts-1)

Kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 2. kurss , 4.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: dot studentiem pamatzināšanas par datortīklu būves principiem un tīklu tehnoloģiju izmantošanas iespējām

Īss satura izklāsts:

 • Datortīklu būves pamatprincipi

 • Pārvalde ar mijiedarbības procesiem

 • Datu pārraides protokoli

 • Tīklu informatīvā drošība

 • Telekomunikāciju sistēmas

 • Ciparu un pavadoņu sakaru līnijas

 • Tīklu komutācijas

 • Aizsargāšana no kļūdām komunikāciju laikā

 • Lokāli tīkli

 • Tīklu komunikācijas sistēmas

 • PHP, HTML failu veidošana Internet tīkliem

Literatūra:

 1. Уэнделл Одом, Компьютерные сети. Первый шаг , Computer Networking First-step. — М.: «Вильямс», 2005. — С. 432. — ISBN 1-58720-101-1

 2. Cisco Systems, Inc., Программа сетевой академии Cisco CCNA 3 и 4. Вспомогательное руководство , Cisco Networking Academy Program CCNA 3 and 4 Companion Guide. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 944. — ISBN 1-58713-113-7

 3. Хоникайт Дж. Использование Internet. Пер. С англ., Киев, Диалектика, 1997.

 4. Гагин А. Сервисы Интернет - практическое рассмотрение. М., ]еt infosystems, 1996.

Studiju metodes: lekcijas, praktiskas nodarbības, laboratorijas darbi, kursa darbs, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Tīmekļa programmēšana

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as.prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 2. ak. gads, 4.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Web-programmēšanas valodu HTML

Īss satura izklāsts:

 • HTML dokumenta struktura

 • Teksta formatēšana

 • Saraksti

 • Tabulas

 • Freimi

 • Аtsaukšanās

 • Attēlu pievienošana

 • Formu aizpildīšana

Literatūra:

 • Елена Полонская, Язык HTML. Самоучитель, Диалектика, Москва, 2005, 320 с.

 • HTML tutorial, /html/

 • Mary Gillen, HTML, Intermediate Skills & Drills, IconLogic, 211 p, 2005

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Datu bāzes

Studiju kursu sagatovaja / lasa: prof. V.Streļčenoks

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 2. kurss , 3.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis dot studentiem pamatzināšanas par datu bāžu izmantošanas iespējām un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu izstrādi un ieviešanu.

Īss satura izklāsts:

 • Datu bāzes (DB) jēdziens

 • Datu bāžu projektēšana

 • Būtību apraksts DB

 • Saikņu noteikšana relāciju DB

 • Formu izmantošana datu ievadīšanas vienkāršošanai

 • Darbs ar datiem, izmantojot pieprasījumus

 • Datu izmaiņa, izmantojot darbības pieprasījumus

 • Pieprasījumu izmantošana SQL valodā

 • Atskaites izveidošana

 • Sarežģītā objekta izstrāde

 • Darbs ar makrosiem

 • DB vadības apvalka izstrāde

 • Kursa darbs

Literatūra:

  1. Кошелев В.Е. Access 2007. Эффективное использование. С-Пб., Бином-Пресс, 2008, 592c. ISBN:  978-5-9518-0221-7

  2. Michael R. Groh, Joseph C. Stockman, Gavin Powell, Cary N. Prague. Access 2007 Bible. - Wiley Publishing, 2007, 1412 page. ISBN: 978-0-470-04673-9

  3. К. Луни, М. Терьо, Oracle 9i. Настольная книга администратора, Питер, 2006 год, 800 стр

  4. Вишневский А. В. Microsoft SQL Server. Эффективная работа, Питер, 2009 год, 544 стр

Studiju metodes: lekcijas, seminari, laboratorijas darbi, kursa darbs,mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Programmēšana “Assembler” valodā

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 1. ak. gads, 2. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens, kursa projekts

Kursa mērķis: apgūt datoru arhitektūru no programmētāja viedokļa.

Īss satura izklāsts:

 • Datoru struktūra: procesors, reģistri, operatīvā atmiņa, tās adresācija,

 • Ievada/izvada sistēma,

 • Komandas un operandu adresācija,

 • Pakotie decimālie skaitļi un simboliskie dati,

 • Pārveidošana skaitļis – teksts un teksts – skaitļis.

 • Assemblera kompilācijas vide.

 • Programmu sakaru organizācija.

 • Makro valoda.

Literatūra:

 • Зубков С.В. Ассемблер: Для DOS, Windows, Unix, ДМК, Москва, 1999 640с.

 • В. Юров, Assembler: Учебник для вузов. 2-е изд., Питер, 2010 год, 640 стр

 • В. Юров, Assembler: Практикум. 2-е изд., 2007 год, 400 стр

 • R.Hyde, Art of Assembly Language, No Starch Press, 2003, 882 p.

Studiju metodes: lekcijas, seminari, laboratorijas darbi, kursa projekts

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Mikroelektronika

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 2. ak. gads, 3. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: iegūst zināšanas mikroelektronikas CMOS tehnoloģijā.

Īss satura izklāsts:

 • CMOS elementi un shēmas.

 • CMOS tehnoloģija un tranzistori

 • Dioda un tranzistora modeļi un atkarības grafiki

 • Tranzistora pārslēgšana un pārejas procesi

 • Izdalītā jauda un tā kalkulēšana

Literatūra:

 • В.А Прянишников, Электроника, С-Петербург, 2009

 • Бобровников Л. З. , Электроника: Учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп., 2005 год, 560 стр.

 • Jaeger & Blalock, Microelectronic Circuit Design, 2005

 • R.Jaeger, Travis Blalock, Microelectronic Circuit Design, 2007

 • All about circuits, /

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas (Labview vidē) un mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Ciparu un VLSI shēmu loģika

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestri

Periods: 2. ak. gads, 4. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar ciparu elementiem un VLSI shēmām.

Īss satura izklāsts:

 • Loģiskās funkcijas un loģiskie elementi: trigeri, skaitītāji, dešifratori, reģistri, aritmētiskās ierīces, šifratori.

 • Programmējamā loģika (PLA, FPGA).

 • Projektēšana, izmantojot PLA un FPGA.

 • Elementi ar pastāvīgo atmiņu.

Literatūra:

 • В.М.Каган, М.М.Каневский, Цифровые вычислительные машины и системы, Москва, 1999

 • Проектирование микроэлектронных цифровых устройств, мод ред. С.А. Майорова, Москва, 1998

 • G. DeMicheli, Synthesis and Optimization of Digital Circuits, McGraw-Hill, New York, 1994.

 • S. Devadas, A. Ghosh, and K. Keutzer, McGraw-Hill, Logic Synthesis, New York, 1994

Studiju metodes: lekcijas, seminari, laboratorijas (Labview vidē) un mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Elektriskās ķēdes

Studiju kursu sagatavojaa / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 2. ak. gads, 4. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: iegūst zināšanas par procesiem elektriskās ķēdēs

Īss satura izklāsts:

 • Elektriskā ķēde un tās elementi.

 • Elektriskās enerģijas avoti un to darba režīmi.

 • Kirhofa likumi līdzstrāvas ķēdēs.

 • Elektriskās ķēdes ar vienu enerģijas avotu aprēķins.

 • Sazarotas līdzstrāvas ķēdes aprēķins, izmantojot Kirhofa likumus.

 • Līdzstrāvas ķēdes jaudu bilance.

 • Sinusoidāla strāva, to raksturojoši lielumi.

 • Sinusoidālu strāvu, spriegumu attēlošana ar viļņu un vektoru diagrammām un aprakstīšana ar kompleksiem skaitļiem.

 • Maiņstrāvas rezistīva rakstura ķēde, sakarība starp spriegumu un strāvu.

 • Maiņstrāvas induktīva rakstura ķēde, sakarība starp spriegumu un strāvu.

 • Maiņstrāvas kapacitatīva rakstura ķēde, sakarība starp spriegumu un strāvu.

 • Maiņstrāvas efektīvā un vidējā vērtības.

 • RL elementu virknes slēgums maiņstrāvas ķēdē, spriegumu un pretestību trīsstūri.

 • RC elementu virknes slēgums maiņstrāvas ķēdē, spriegumu un pretestību trīsstūri.

 • RLC elementu virknes slēgums maiņstrāvas ķēdē, vektoru diagramma, pretestību trīsstūris.

 • Elementu R un L paralēls slēgums maiņstrāvas ķēdē, strāvu trijstūris.

 • Elementu R un C paralēls slēgums maiņstrāvas ķēdē, strāvu trijstūris.

 • Elementu R, L un C paralēls slēgums maiņstrāvas ķēdē, strāvu rezonanse.

 • Maiņstrāvas aktīvā, reaktīvā un pilnā jaudas. Jaudu trīsstūris.

 • Jaudas koeficients, tā tehniski ekonomiskā nozīme.

 • Maiņstrāvas aktīvās jaudas mērīšana. Vatmetra uzbūve.

 • Jēdziens par pārejas procesiem, komutācijas likumi.

Literatūra:

 • К. Демирчян, Л. Нейман, Теоретические основы электротехники. Учебник для вузов. 5-е изд. Том 1,2

 • Н. Коровкин, Е. Селина, В. Чечурин, Теоретические основы электротехники. Сборник задач, 2006 год, 512 стр.

 • Lectures online, http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-002Spring-2007/VideoLectures/index.htm

 • All about circuits, /

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas (Labview vidē) un mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Shēmu loģiskā projektēšana

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 3. ak. gads, 5. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksamens

Kursa merķis ir sniegt zināšanas par ciparu shēmu projektēšanas metodēm.

Īss satura izklāsts:

 • Kombinācijas shēmu div- un daudz – līmeņu projektēšana;

 • ESPRESSO- divlīmeņu minimizacijas rīks

 • Dekompozīcija,

 • Shēmu apraksts un optimizācija, izmantojot bināru lēmumu diagramas (binary decision diagrams),

 • Projektēšana, orientējoties uz tehnoloģiju.

 • Projektēšana ar zemo jaudu;

 • Shēmu ar atmiņu projektēšana

 • Shēmu apraksti ar grafu, tabulu, Petri-tīklu.

 • Optimizācija: stavokļu minimizācija un kodēšana.

 • Optimizācija ar dažādiem atmiņas elementiem.

 • SIS - shēmu loģiskās projektēšanas rīks

Literatūra:

 • Проектирование микроэлектронных цифровых устройств, мод ред. С.А. Майорова, Москва, 1998

 • E.M. Sentovich et al, SIS: A System for Sequential Circuit Synthesis, http://embedded.eecs.berkeley.edu/pubs/downloads/sis/index.htm

 • Programmable Logic Design Quick Start Handbook, /publications/products/cpld/logic_handbook.pdf

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas (ESPRESSO, SIS vidē) un mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: VHDL valoda

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestri

Periods: 3. ak. gads, 5. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: iegūst zināšanas par VHDL valodu.

Īss satura izklāsts:

 • Valodas operatori un datu tipi

 • Operatori

 • Pamatkonstrukcijas, objekta struktūra un shēmu apraksts, komponentu deklarācijas

 • Objektu modelēšana.

 • Signālu un aizturu apraksts.

 • Projektēšanas pamati WebPack vidē.

Literatūra:

 • Е.А. Суворова, Ю.Е. Шейнин, Проктирование цифровых систем на VHDL,

БХВ, С.-П., 2003, 560 с.

 • В.Ю. Зотов, Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фириы XILINX в САПР WEBPACK ISE –2003, 624 с.

 • Sudhakar Yalamanchili, VHDL Starters Guide, Prentice Hall, 2005, 256 pp

 • Jan Van der Spiegel, VHDL Tutorial, http://www.seas.upenn.edu/~ese201/vhdl/vhdl_primer.html

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas (WebPack vidē), mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: VHDL valoda - projekts

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 40

Kursa ilgums: 1 semestri

Periods: 3. ak. gads, 5. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: projektēt ciparu shēmu WebPack vidē, izmantojot VHDL valodu.

Literatūra:

 • Е.А. Суворова, Ю.Е. Шейнин, Проeктирование цифровых систем на VHDL,

БХВ, С.-П., 2003, 560 с.

 • В.Ю. Зотов, Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фириы XILINX в САПР WEBPACK ISE –2003, 624 с.

 • ISE 8.2i Quick Start Tutorial,

 • Sudhakar Yalamanchili, VHDL Starters Guide, Prentice Hall, 2005, 256 pp

 • Jan Van der Spiegel, VHDL Tutorial, http://www.seas.upenn.edu/~ese201/vhdl/vhdl_primer.html

Studiju metodes: semināri, prezentācijas, laboratorijas (WebPack vidē) un mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Datorvadības aprēķini

Studiju kursu sagatovoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestri

Periods: 3. ak. gads, 6. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar Octave vides iespējām.

Īss satura izklāsts:

 • Octave kā superkalkulators, kā programmu veidošanas rīks.

 • Octave vides struktūra.

 • Octave līdzekļu kopas un to iespējas.

 • Octave objekti un datu klases. Darbs ar matricām. Darbs ar struktūrām un šūnu matricām.

 • Teksta apstrāde un regulārās izteiksmes.

 • Speciālās matricas un to izmantošana.

 • Datu filtrācija.

 • Lineāru vienādojumu sistēmu risināšana.

 • Līkņu pielaikošana mērījumu datiem.

 • Simboliskās matemātikas līdzekļi, iespējas un to izmantošana (darbs ar formulām).

 • Octave un C valodas salīdzinājums.

 • Scenāriji un funkcijas, rekursīvu funkciju veidošana.

 • Integrālvienādojumu skaitliskā risināšana: integrālvienādojumi, integrālvienādojumu veidi, saikne starp diferenciālvienādojumiem un integrālvienādojumiem.

 • Grīna funkcija, pakāpenisko tuvinājumu metode, galīgo summu metode, Galerkina metode, kollokācijas metode, mazāko kvadrātu metode, momentu metode.

Literatūra:

 • J.W. Eaton et all, GNU Octave, Ed.3, 2007

 • Alfio Quarteroni, Fausto Saleri, Scientific Computing with MATLAB and Octave, 2006, 318 pages

 • Е. Макаров, Mathcad. Учебный курс, 2009 год, 384 стр

 • Е. Макаров, Инженерные расчеты в Mathcad 14 (+CD), 2007 год, 592 стр.

Studiju metodes: lekcijas, semināri, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 3. ak. gads, 6.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par mikroprocesoru un iebūvēto sistēmu pamatiem, darbības principiem, izgatavošanas tehnoloģijām un lietojumu datortehnikā.

Īss satura izklāsts:

 • Tehnoloģisko procesu vadība.

 • Ciparu un analogā vadība.

 • Elastīgā automatizācija. Vadības likumi.

 • Vadības algoritmi.

 • Mikroprocesoru un iebūvēto sistēmu izmantošana tehnoloģisko procesu vadīšanai. Rūpnieciskie datori.

 • Programmējamie loģiskie kontrolieri (PLC), to sagatavošana darbam, programmēšana, pieslēgšana.

 • Vadības algoritmu izveide.

Literatūra:

 • С.Ф. Барретт, Д.Дж.Пак, Встраиваемые системы .Проектирование приложений на микроконтроллерах семейства 68HC12/ HCS12 с применением языка С, ДМК –пресс, Москва, 2007, 635 с.

 • Ицкович Э. Л. Классификация современных контроллеров и их сетевых комплексов, Оборудование, № 7, 2004

 • F. Vahid and T. Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002.

 • J. Catsoulis, Designing Embedded Hardware, Second Edition, O'Reilly Media, 2005

 • Tim Wilmshurst Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers, Second Edition: Principles and Applications, 2009

Studiju metodes: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Menedžmenta informācijas tehnoloģijas

Studiju kursu sagatovaja / lasa: prof. V.Streļčenoks

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

Kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: pēc izvēles

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite

Kursa mērķis dot studentiem zināšanas par pamata IT izmantošanas iespējām mazo un vidējo firmu menedžmentā, ka arī zināšanas par viņu izmantošanu atsevišķos virzienos

Īss satura izklāsts:

 • Informācijas tehnoloģiju klasifikācija

 • Funkcionālo IT apkopotā struktūra

 • Plānošanas uzdevumu atrisinājums «Solver» pakā

 • Sarakstu uzdevumu atrisinājums «Solver» pakā

 • Transporta uzdēvumu atrisinājums «Solver» pakā

 • Investīciju projektu risku novērtējuma metodes

 • Risku novērtējuma metožu realizācijas tehnoloģijas IT

Literatūra:

 • Радионова С.П., Радионов Н. В. Оценка инвестиционных русурсов предприятий, 2001 г.

 • И.Л. Акулич, В.Ф. Стрельченок, Математические методы и компьютерные технологии решения оптимизационных задач. Рига- БРИ-2000 г.

 • И.Л. Акулич, В.Ф. Стрельченок и др. Экономико-математические методы и модели. Учебное пособие-Минск, 2003 г.

Studiju metodes: lekcijas, seminari, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Sociālā psiholoģija

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as.prof. G.Breslavs

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: pēc izvēles

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite

Kursa mērķis: radīt priekšstatu sociālās psiholoģijas jomā, iepazīstināt ar klasiskām un mūsdienīgām metodēm un teorijām.

Īss satura izklāsts:

 • Sociālās psiholoģijas piekšmets

 • Personības problēmas sociālā psiholoģijā

 • Personības socializācija

 • Sociālā ievirze

 • Cilvēku sadarbības un saskarsmes likumsakarības

 • Saskarsme, kā komunikācija

 • Saskarsme, kā interakcija

 • Sociālā percepcija

 • Iedarbības veidi uz cilvēkiem saskarsmes procesā

 • Grupas problēma sociālā psiholoģijā

 • Dinamiskie procesi mazās grupās

 • Konflikti mazās grupās

 • Starpgrupu sadarbības problēmas

 • Empiriskās pētniecības pamatmetodes sociālajā psiholoģijā

Literatūra:

 • Андреева Г. М. Социальная психология.М., Аспект-Пресс 2004.

 • Берн Э. Лидер и группа. Екатеринбург, 2000.

 • Бороздина Р. Психология делового общения.М. 1999.

 • Майерс Дэвид Социальная психология. СПб 2001.

 • Роберт С. Бэрон, Норберт Л. Керрб Социальная психология группы. Процессы,

решения, действия. Пер.с англ. СПб. Питер. 2003.

 • V. Renģe. Organizāciju psiholoģija. Rīga. 1999.

 • V. Cerkiļevičs. Sociālā psiholoģija. BKI Rīga. 2002.

 • Г. Крайг, Д. Бокум, Психология развития, 2010 год, 944 стр

Studiju metodes: lekcijas, praktiskas nodarbības, mājas darbi, kontroldarbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Vizuālās komunikācijas resursi

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. B.Borisovs

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: pēc izvēles

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par ekrānu komunikācijas lidzekļiem, iepazīst studentus ar pakalpojumu un preču pārdošanu tirgū.

Īss satura izklāsts:

 • Mērķu noteikšana un PR produkta uzdevuma formulējums. Kanāla, tēmas, objekta, žanra izvēle.

 • Sabiedriskais radio un komerciālās radiostacijas. Raidīšanas tīkla analīze un radioformāta noteikšana.

 • Intervija radio, radio ziņas, skice, “apaļais galds”.

 • Radioieraksts studijā un objektā.

 • Digitālā montāžā (teksta apstrade un rediģēšana, mūzika, trokšņi).

 • Režija radio raidījumos

 • Televīzija: autora, producenta, režisora, operatora, redaktora vieta un funkcijas

 • PR cikla TV raidījumā.

 • Montāžas principi.

 • Internets: teksts, foto, grafika. Video materiālu izvietošana internetā

Literatūra:

 • Sandra Veinberga, "Publiskās attiecības. PR teorija un prakse", Rīga, 2004.g.

 • Sandra Veinberga, "Masmediji", Zvaigzne ABC, Rīga, 2005.g.

 • Алешина И.В., «Паблик рилейшнз для менеджеров», Москва, 2001 г.

 • Юджин Марлоу, «ПИАР в электронных СМИ», Москва, 2002 г.

 • Шерель А.А., Радиожурналистика, Изд. МГУ, 2002 г.

 • Иванов Г.П., Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера, 2003 г.

Studiju metodes: lekcijas, seminari, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Menedžments

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. S.Stradiņa

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: pēc izvēles

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite

Kursa mērķis is ir sniegt zināšanas par galvenajām vadītāja lomām un funkcijām, lai

pastāvīgi kontrolētu un koordinētu uzņēmuma darba un mērķu izpildi.

Īss satura izklāsts:

 • Ievads menedžmentā (būtība, mērķis un pamakategorijas, vadīšanas process un evolūcija, mūsdienu menedžmenta teorijas)

 • Menedžmenta funkcijas (plānošana, organizēšana, personāla motivēšana, kontrole)

 • Menedžmenta principi un metodes

 • Menedžmenta līmeņi un stili (menedžmenta stilu būtība un klasifikācija)

 • Menedžments un menedžeris (personīgo īpašību modeļi. Līderisms. Autoritāte. Iedarbības veidi. Deleģēšana)

 • Vadība konflikta, pārmaiņu, stresa situācijās (konflikta atrisināšanas metodes, pārmaiņas organizācijā, to vadīšana un koordinēšana, stresa vadīšana)

 • Organizācijas teorija (būtība, mērķi un veidi, dzīves cikla posmi, organizācijas kā sistēma)

 • Komunikācija (komunikācijas būtība un mērķis, veidi un formas, barjeras, komunikācijas tīkli)

 • Lēmumu pieņemšana (būtība, un veidi, vadības lēmumu grupas un veidi, lēmuma pienešanas process)

 • Menedžmenta efektivitāte (vadības efektivitātes novērtēšanas kritēriji un metodes).

 • Kontroluzdevumi

Literatūra:

 1. Дафт Р. Менеджмент. Учебник. - СПб.: Питер, 2002

 2. Кунде Йеспер. Корпоративная религия/Пер. с англ. Стокгольмская школа экономики в С-Петербурге. 2002

 3. Роббинс С., Коултер М. Менеджмент, 6-е изд./Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс». 2004

 4. Иванус А.И. Код да Винче в бизнесе или гармоничный менеджмент по Фибоначии. – М.: Ленанд. 2005.

 5. Конец менеджмента и становление организационной демократии / Кеннет Клок, Джоан Голдсмит. - Санкт - Петербург: Питер, 2004.

 6. Современный менеджмент : теория и практика / А.С. Большаков, В.И. Михайлов. - 2-е изд, испр. и доп. – Санкт - Петербург: Питер, 2002. - 416 с.

 7. Основы менеджмента: учебник / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури; под общей ред. Л.И. Ивенко; пер. с англ. - 2-е изд. - Москва: Дело, 2004.

 8. Менеджмент: учебное пособие / Дж. Кадем Лафта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Велби, 2004.

 9. Praude V. Beļčikovs, Menedžments Rīga, LU 2002

 10. Caurkubule Ž. Menedžments. Rīga, BSA, 2008

Studiju metodes: lekcijas, semināri, kontroluzdevumi , mājas darbi, referāti.

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Grāmatvedība

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. O.Pravarne

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: pēc izvēles

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite

Kursa mērķis: iemācīties piemērot sistēmisku pieeju finanšu un ekonomiskās

informācijas apstrādes grāmatvedības ciklam no pirmdokumentiem līdz

kontu sistēmai un pārskatiem.

Īss satura izklāsts:

 • Finanšu uzskaites priekšmets, objekti, mērķi un principi

 • Finanšu uzskaites normatīvās regulēšanas sistēma Latvijā

 • Naudas līdzekļu, norēķinu, kredītu un aizņēmumu uzskaite

 • Ilgtermiņa investīciju un to finansēšanas avotu uzskaite

 • Pamatlīdzekļu uzskaite

 • Nemateriālo aktīvu uzskaite

 • Finanšu ieguldījumu un vērtspapīru uzskaite

 • Krājumu un materiālo izmaksu uzskaite

 • Darba, darba samaksas un darba izmaksu uzskaite

 • Saimnieciskās darbības izmaksu uzskaite

 • Gatavās produkcijas, darbu, pakalpojumu un to realizācijas uzskaite

 • Finanšu rezultātu un peļņas izmantošanas uzskaite

 • Kapitāla, fondu un rezervju uzskaite

 • Uzskaites īpatnības to individuālo uzņēmēju darbībā, kuri neveido

juridiskās personas

 • Uzņēmumu darbības nozaru īpatnības un to ietekme uz finanšu uzskaites kārtību

Studiju metodes: lekcijas, semināri, kontroluzdevumi, mājas darbi

Literatūra:

 • Сборник нормативных документов по бухгалтерскому учету. Bib. Rīga, 2007.

 • Йорг Бетге. Балансоведение. Пер с англ. У.У. Оздемирова. М.: Бухгалтерсий учет, 2000

 • Стоун Д. Хитчинг К.. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. Пер с англ. М.: Сирин, 1998

 • O.Pravarne. Ievads grāmatvedībā. – Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2001.

 • Финансовый учет: Учебник. Под ред В.Г. Гетьмана. М.: «Финансы и статистика», 2002

 • Finanšu grāmatvedība /Jānis Benze/ Auditorfirma „Grāmatvedis”, Rīga, 1995.

 • 7. Finanšu grāmatvedības pamati: mācību līdzeklis. I.Ievinga, ndakova. Rīga. RTU 2004.

 • 8. Guntis Mālderis. Grāmatvedība, audits, revīzija. Turība. Rīga. 2002

 • 9. A. Ludboržs. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. SIA “Lietišķās informācijas dienests”. Rīga. 2003.

 • Public Finanse. Xarvey S. Rosen. Mc Grow - Hill. USA. 2002

 • Financial Managerial Accounting. Belverd E. Needles, Huughton Mifflin Company. USA. 2002

 • Accounting for non-accountants. A manual for managers and students./ Graham Mott – Kogan Page 2005.

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Loģika

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. V. Kačans

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: pēc izvēles

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite

Kursa mērķis: prast lietot loģikas likumus, paņēmienus un operācijas praksē - prātojuma procesā. Lai iegūtu šādas iemaņas, jāvingrinās loģikas uzdevumu risināšanā.

Īss satura izklāsts:

 • Loģikas priekšmets

 • Termini

 • Spriedums

 • Slēdziens

 • Pierādījumi un atspēkojumi

Literatūra:

 • В.Я.Качан, В.Е.Никифоров, Логика. Методическое пособие для студентов ВУЗов, Рига, 1996.

 • I.Vedins, Loģika. R., 1998, 2000.

 • В.Ф.Берков, Яскевич Я.С., Павлюкевич В.И. Логика. Учебное пособие для высших учебных заведений. Минск: "ТетраСистемс",1997.- 415 с.

 • Ивин А.А. Логика. Учебник. М. : Гардарика ,1999. - 347.с.

 • Ивлев Ю.В, Логика. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 1999. - 272 с.

 • Newton-Smith W.H., Logic. An Introductory Course. L., Routledge & Kegan Paul plc., 1999. –220 pp.

 • Irving M. , C. Cohen Introduction to logic. Tenth Edition. © Prentice-Hall, Inc. USA1997, Copyright 1998, 714p.

Studiju metodes: lekcijas, semināri, kontroluzdevumi , mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Intelektuālās tiesības

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. V.Bagirovs

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 3. ak.gads , 6.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par mūsdienu intelektuāla īpašuma aizsardzību kopumā un detaļās, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzību.

Īss satura izklāsts:

 • Ievads disciplīnas kursā

  • Intelektuāla īpašuma jēdziens, veidi un principi

  • Intelektuāla īpašuma tiesību subjekti

  • Intelektuāla īpašuma tiesību avoti

 • Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzības īpašības

  • Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsargājamība

  • Tiesību subjekti uz pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas

  • Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācija

  • Tiesības, izrietošas no pasvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas

  • Tiesību aizsardzība uz pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas LR Patentu valdē

 • Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas starptautiski tiesiskā tiesību aizsardzība

Literatūra:

 • Patentu likums. LR likums no 15.02.2007.

 • Poļakovs Georgijs. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. R., 2001.

 • Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzības likums no 12.03.1998.

 • Rozenfelds Jānis. Intelektuālais īpasums. R., 2004.

 • Steiner J. EU Law. Oxford University Press. 9th ed., 2006.

 • EBSCO Online datu bāze:

 • LR likumi un normatīvie akti, NAIS.

 • ES direktīvas atbilstošā jomā.

 • Vienošana par intelektuāla īpašuma tiesību tirdzniecības aspektiem (TRIPS līgums), 1995. g.

Studiju metodes: lekcijas, semināri, mājas darbi

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

Studiju kursa nosaukums: Eiropas Savienības darba tiesības

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. N.Rešetilova

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods: 3. ak.gads , 6.semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite

Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par darba tirgus tiesisko regulēšanu, sociālo partnerību un Eiropas Savienības tiesiskās bāzes lomu sociālo un darba attiecību regulēšanā

Īss satura izklāsts:

 • Mūsdienu darba tiesību vispārīgais raksturojums

 • ES darba tiesību pamatprincipi un avoti.

 • ES individuālās darba tiesības.

 • ES kolektīvās darba tiesības.

 • Darba drošība.

Literatūra:

 • Angļu - latviešu Eiropas Savienības terminu vārdnīca. - Rīga: UNDP, 2004.

 • Darbinieki – līdzvērtīgi sociālā dialoga partneri. Rokasgrāmata darbiniekiem un viņu

pārstāvjiem.- Rīga, 2004.

 • Darba algas un to ietekmējošie faktori. LR LM: Rīga, 2006.

 • Darba spēka ģeogrāfiskā mobilitāte. LR LM: Rīga. 2007.

 • Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū. LR LM : Rīga, 2006.

 • Ievads Eiropas Savienibas darba tiesibas. Introduction to European Union Labour Law. - Riga: RSEBAA, 2004. - 240 lpp.

 • Ievads Eiropas Savienības tiesibās (tiesu prakse un komentāri). Otrais papildinātais izdevums. – Rīga, 2006.

 • Eiropas tiesības: mācību grāmata / Valdis Bluzma, Arnis Buka, Eduards Bruno Deksnis; galv. zin. red. Tālavs Jundzis. - Otrais papild. izd. - Rīga: Juridiskā Koledža, 2007. - 627 lpp

 • Ehrenberg, R.G., Smith, R.S. Modern Labor economics. Teory and Public Polisy. Eight edition. Pearson Education, Inc. 2003.

 • Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības.- Rīga: Latv. Universitāte, 2002. (215.-244., 327.-335.lpp.).

 • Honeyball Simon, John Bowers. Labor Law. – Eighth edition. – Oxford University Press. 2004.

George T.Milkovich, Jerry M.Newman, with the assistence of Carolyne Milkovich. Compensation, The

McGrow-Hill Company, 2005.

 • Racenāja N. Darba mekletāja rokasgrāmata. - Rīga: Turība, 2008. – 78lpp.

 • Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Biznesa augstskola Turība, SIA.- Rīga., 2004.

 • А.Байков, Н.Решетилова. Трудовое право Европейского Союза.. – Рига: МБА, 2006.

 • Дэйвис К. Право Европейского Союза: Пер. со 2-го англ. изд. – К., 2005

 • Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. – М..: Спарк, 2002.

 • Кашкин С.Ю. Введение в право Европейского Союза. Учебное пособие /Под ред. д.ю.н., проф. Кашкина С.Ю. – М. : Изд-во Эксмо, 2005.

 • Meждународная организация труда: конвенции, документы материалы: справ. пособие.- М. Дело и Сервис, 2007.

 • Милкович Джордж Т. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала / Пер.с англ. – М., 2005.

 • Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы.- М.: “Права человека “ , 2005.

Studiju metodes: lekcijas, semināri, mājas darbi

Pielikums 4.

Vārds, uzvārds

Mihails Adjutovs

Pamatdarbs

Ievēlēts amatā

Adrese

BSA (BKI)

Docents (BSA Senāta 09.12.2008. lēmums)

Lomonosova 4, Rīga, LV 1019

67100540

Izglītība

Mācību iestāde

Maskavas Valsts Universtitāte (MVU)

Latvijas Valsts Universitāte

Beigšanas datums

1987.g.

1976.g.

Iegūtā izglītība

Aspirantūra

Augstākā

Specialitāte

Lietišķā matemātika

Kvalifikācija

matemātiķis

Grāds

zin.nosaukums

Matemātikas doktors, Latvijas Universitāte (LU), 1992.g.

Fizikas matemātikas zinātņu kandidāts, MVU, 1987.g.

Vadošais pētnieks, LU, 1994.g.

Vec.zin.līdzstrādnieks, PSRS Augstākā Atestācijas Komisija, 1990.g.

Darba pieredze

Izglīltības iestāde

Laika periods

Amats

pedagoģ. darbs

BSA (BKI)

LU Matematikas un informātikas institūts

Apmācības datortehnoloģiju nodaļā

2002.- pašlaik

1994.- pašlaik

1993. – 1994.

Docents

Laboratorijas vadītājs

vadītājs

pieredze citā darbā

.

SIA “GRĀDA”

SIA “MVVM”

SIA “Rīgas kulinārs”

SIA “Adversus”

LVU Skaitļošanas centrs

LVU Skaitļošanas centrs

LZA Neorganiskas ķīmijas institūts

1994.- 1992.

1994.-1998.

1993.-1999.

1991.-1996.

1987.-1993.

1981.-1987.

1976.-1978

izpilddirektors

izpilldirektors

viceprezidents

viceprezidents

vec.zin.līdzstrādnieks

jaun.zin.līdzstrādn. ženieris

inženieris

Papildinformācija

Akadēmiskie kursi:

Informātika

Profesionālā pilnveide

Augstkolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība, LU, 2005.g.

Zinātniskās publikācijas

29

M.Adjutovs

12.03.2010.


Vārds, uzvārds

Vladimirs Bagirovs

Pamatdarbs

Ievēlētais amats

adrese

tālrunis

BSA (BKI)

Docents (17.11.2004. BKI Senāta lēmums)

Lomonosova ielā 4, Rīga, LV 1019

67100540

Izglītība

Mācību iestāde

Beigšanas datums

Iegūtā izglītība, pakāpe

Baltkrievijas Valstts Ekonomikas universitāte

LVU

1973.

Studijas aspirantūrā

augstākā

Specialitāte

Tiesību zinātnes

Kvalifikācija

jurists

Darba pieredze

Īzgīltības iestāde

Laika periods

Amats

Pedagoģ. darbs

BSA (BKI)

1994. – pašlaik

As.profesora v.i., docents, lektors

Pieredze citā darbā

BSA (BKI)

SIA S.P. “Neman-ES”

SIA Informācijas birojs “Stratēģija-V”

SIA “Latona”

Izdevniecības kooperatīvs “Kursīvs”

PSRS kinifonds Baltijas filiāle “Paritāte”

Vissavienības autortiesību aģentūras Latv.republikāniskā nodaļa

Vissavienības pārvaldes Latvijas republikāniskās nodaļas izdevniecība

Grāmatu tirdzniecības pārvalde

LPSR ZA vēstures institūts

2002. - pašlaik

1993. – 1994.

1991. – 1992.

1991.

1989. – 1990.

1974. – 1989.

1972. – 1974.

1970. – 1972.

1966. – 1970.

Maģistrantūras vadītājs

Juriskonsults

Direktors

Viceprezidents

Priekšsēdātāja vietnieks

Juriskonsults

Juriskonsults

Priekšnieka vietnieks, juriskonsults

Pilnvarotais autortiesību aizsardzībā

Inspektors

Vec.laborants

Papildinformācija

Akadēmiskie kursi:

Piedalīšanās starpt.zin.konferencēs

Publikācijas

12.03.2010.

Civiltiesības. Mantojuma tiesības. Civiltiesības. Intelektuālā īpašuma tiesības.

Notariāts.

Республиканский научно-практ.конференция «Формирование правовых основ инновационной экономики», Минск, 2008. Тема доклада: Нормативно-правовые основы права на результаты интеллектуальной деятельности».

3 Международная научно-практ.конференция «Теоретические и практические аспекты экспертных исследований», Рига, 2008. Тема доклада: «Проблемы экспертизы объектов авторского права».

Starpt.zin.-prakt.konference “Ekspertu pētījumu teorētiskie un praktiskis aspekti’, Rīga, 2004.

Институт правового режима интеллектуальной собственности в общей системе гражданско-правовых отношний // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - №2(16), 2008. – С.190-195.

Понятие интеллектуальной собственности в контексте права Республики Беларусь, Российской Федерации и Латвийской Республики (в соавторстве с В.П.Штенком) // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - №2(16), 2008. – С.212 –216.

Информация как объект правового регулирования // Балтийский юридический журнал. - №1 (11), 2008.

V.Bagirovs

Vārds, uzvārds

Boriss Borisovs

Pamatdarbs

ievēlēts amatā

adrese

tālrunis

BSA (BKI)

Docents ( 04.10.2005. BKI Senāta lēmums)

Lomonosova 4, Rīga, LV 1019,

67100540

Izglītība

Mācību iestāde

Beigšanas datums

Iegūtā izglītība, pakāpe

Vissavienības Valsts kinematogrāfijas institūts

1975.g.

Augstākā

Specialitāte

kinozinātne

Kvalifikācija

kinozinātnieks redaktors

Darba pieredze

pedagoģ. darbs

Laika periods 1996. – pašlaik

Izglītības iestāde

BSA (BKI)

Amats

As.prof., docents

pieredze citā darbā

Laika periods

1998. - pašlaik

1993. – 1996.

1988. – 1993.

1979. – 1988.

1968. – 1979.

.

Iestāde, uzņēmums

Žurnāls Marketing AD&PR CommunicatoR

Krievijas –Amerikas kopuzņēmuma “Paritāte” Baltijas filiāle

Žurnāls “Kino”

Žurnāls “Kinomāksla”

Latvijas TV kinoraidījumu redakcija

Amats

redaktors

Producents

direktors

atbild.sekretārs

scenārists, režisors

redaktors

Papildinformācija

Akadēmiskie kursi:

Reklāmas tehnoloģijas un PR. Prakse. Attiecību ar PSL vadīšana (media-relations).

Apbalvojumi

1990.g. – Latvijas kinematografistu savienības balva ”Gada labākais scenārists”

1989.g. - Lielā Kristapa balva par gada labāko dokument.filmu

12.03.2010.

B.Borisovs


CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds

Geršons Breslavs

Blakusdarbs

ieņemamais amats

adrese

BSA,

viesdocents

Lomonosova ielā 4, Rīga, LV 1019

Izglītība

Beigšanas datums

Izgīltības iestāde

Iegūtā izglītība, pakāpe

1977.g.

1971.g.

MVU

MVU

aspirantūra

augstākā

Specialitāte

psiholoģija

Kvalifikācija

Psihologs, psiholoģijas pasniedzējs (30.06.71. Щ Nr.878172)

Grāds

1992 - habilitēta psiholoģijas doktora zinātniskais grāds.

1991 - doktora disertācija pedagoģiskajā un vecumposmu psiholoģijā

1977 - psiholoģijas zin.kandidāts

Darba pieredze

Laika periods

Iestāde

Amats

Pedagoģ. Darbs

2009. - pašlaik

2003. – 2009.

2001. - 2002.

1999. – 2000.

1995. – 1999.

1992. – 1995.

1978. – 1992.

PA

SPPA

STI

BKI, PA

SIA CPC, PA,

Skolotāju institūts

LU

Docents, asoc. profesors

docents

docents, programmas un katedras vadītājs

docents, programmas vadītājs

vadītājs

docents, katedras vadītājs

vec.pasniedzējs, docents, profesors

pieredze citā darbā

2005. – 2009.

2006.

2003. – 2005.

2003

2001. – 2002.

Konsultativais darbs SPPA.

Starptautiskās ekspertu grupas dalībnieks Igauņu augstskolas maģistru un bakalavru programmas psiholoģijā akreditēšanā.

Konsultativais darbs Latvijās Ģimenes Centrā.

Starptautiskās ekspertu grupas dalībnieks Daugavpils universitātes maģistru un doktoru programmas psiholoģijā akreditēšanā

Aptaujas adaptācija veselības psiholoģijā Latvijai (sadarbība ar starptautisko organizāciju “Oxford Outcomes”)

PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKĀS UN AKADĒMISKĀS EKSPERTU GRUPĀS:

2006 – Starptautiskās ekspertu grupas dalībnieks Igauņu augstskolas maģistra un bakalaura programmas psiholoģijā akreditācijā.

LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS UN SABIEDRISKAJĀS BIEDRĪBĀS

Latvijas profesionālo psihologu asociācijas pamatlicējs un loceklis.

EARA (European Association for Research on Adolescence) - Eiropas pusaudžu pētīšanas asociācijas loceklis.

ESDP (European Society of Developmental Psychology)- Eiropas attīstības psiholoģijas biedrības loceklis.

APA loceklis. (American Psychological Association) International Affiliate Member.

“Par garīgo vesēlību. Salus” – valdes priekšsēdētājs.

Papildinformācija

1. Pētniecieskie projekti

2009. – XIV European Conference on Developmental Psychology, August 18-22, Vilnius, Lithuania.

2008. – 14th European Conference on Personality, Tartu, Estonia, July 16-20, Co-convenor of the symposium “Psychology of Love and Hate” and speaker.

2007-2008 Projekta “Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa metodikas izveide” vadītājs, ES atbalstits grants “Forwarding social integration in Latvia” & the Soros-Foundation-Latvia.

2007. LPPA seminārs “Psihologa profesionālās darbības problēmas sociālās palīdzības un izglītības iestades” 12 st.

Zinātniskās publikācijas

2009 - Psychology & power: „New man” in Soviet psychology – a retrospective from the 21st century. Communicator, 3/4, 152-162. (In Russian)

2009 – Psychology serving society: whose needs are met? Communicator, 1/2, 128-133.

2008 - Parenting Internalization and Correlations Between Parenting, Sentiments, and Self-satisfaction Variables in Adolescence and Adulthood. Journal of the Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 1, 3-14.

2008 – The Love and Jealousy: The Friends or Enemies ? Communicator, 1/2, 178-181. (In Russian)

2008 - Is Hate an opposite to Love ? The paper presented at the 14th European conference on Personality, Tartu, July 16-20, 2008 (with J. Tyumeneva).

2008 - Development of the Russian version of Sternberg’s Love scale. The paper presented at the 14th European conference on Personality, Tartu, July, 16-20, 2008 (with J. Tyumeneva).

2008 - Vai mēs esam iecietīgi ?: Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa metodikas izveide. (ar Abele, Derjabo, Pishinska, & Roze). Rīga, „Salus” .

2007 – Psychology of Emotion (in Russian) 2nd Reprint. Moscow. Publishing Houses: Smysl & Academia.

Russian)

12.03.2010. 10.08.2009.

G.Breslavs

Vārds, uzvārds

Vsevolods Kačans

Pamatdarbs

Ievēlēts amatā

Adrese

tālruņa Nr.

BSA

Asoc.profesors (01.07.2005.LU Prof.Padomes lēmums)

Lomonosova ielā 4, Rīga, LV 1019

67100227

Izglītība

Mācību iestāde

Beigšanas datums

Iegūtā izglītība

Rīgas Tehniskā Universitāte

1978.

augstākā

Specialitāte

Inženieris mehāniķis

Kvalifikācija

Vieglās rūpniecības mašīnas un aparāti

Grāds

Asoc,profesora akad.nosaukums filozofijā,.

Docenta akad.nosaukums.

Filozofijas doktors.

Darba pieredze

Izgīltības iestāde, uzņēmums

Laika periods

Amats

pedagoģ. darbs

BSA (BKI)

LU

LU

Rīgas vakara (maiņu) 25. vsk.

2002. - pašlaik

2001. – 2002.

1985. – 2002.

1982. -1984

PR programmas direktors

As.profesors.

As.profesors, docents, lektors, pasniedzējs

Filos. un loģikas katedras māc.-met. kab. vadītājs

Skolotājs

pieredze citā darbā

1984.-1985.

1978..-1982.

Zinību biedrība

Rīgas Modes

Valdes referents

Inž.-konstrukt., tehn. nod. priekšn. vietn., galv. mehāniķa vietn.

Papildinformācija

Akadēmiskie kursi:

Kvalifikācijas paaugstināšana

Piedalīšanās konferencēs

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija.

Sociālie pētījumi: metodoloģija un metodes. Organizācijas imidža projektēšana.

Ievads “Public Relations”.

T.Kuna filozofija. “Public Relations”. Metodoloģijas vēsture. Mūsdienu metodoloģiskās koncepcijas. Jaunrade un radošās darbības regulācija. Ievads zinātnes filozofijā. Loģika. Filozofijas pamati

2000.gada maijā – stažēšanās Oksfordas Universitātē (Anglija).

1998.gada novembrī – stažēšanās Brēmenes Universitātē (Vācija)

Starp.konference “Studējošo pašpārvaldes problēmas. Eiropas pieredze”. Jalta, 2007.

2004.gada 21,22.10 Daugavpils starpt.zin.-prakt.konference “Eiropa. Karjera. Laiks. Iespējas”. Soc.zinātņu sekc.vadītājs

12.03.2010.

V.Kačans

Vārds, uzvārds

Leons Kagans-Barskis

Pamatdarbs

ievēlēts amatā

adrese

tālruņa Nr.

BSA

Docents (04.10.2005 BKI Senāta lēmums)

Lomonosova 4, Rīga, LV 1019

67100540

Izglītība

Mācību iestāde

Beigšanas datums

Iegūtā izglītība, pakāpe

LVU

1954.

Augstākā

Grāds

Tehnisko zin.kandidāts, 1965.

Darba pieredze

pedagoģ. darbs

Izglītības iestāde

RSEBAA

BSA (BKI)

RPI

Vidusskolas

Laika periods

1998. – 2009.

1996. – pašlaik.

1990. – 1996.

1990. – 1997.

Amats

viesdocents

docents

Vec.pasniedzējs

pasniedzējs

pieredze citā darbā

Laika periods

1976 . - 1990.

1966. – 1976.

Izgīltības iestāde

ZPA “GAUJA”

RNIIRP

Amats

Nodaļas vadītājs

Vec.līdzstrādnieks

Laboratorijas vadītājs,

vec.zin.līdzstrādnieks

Papildinformācija

Akadēmiskie kursi:

Augstākā matemātika. Varbūtības teorija un matemātiskā statistika. Matemātiskā ekonomika.

12.03.2010.

L.Kagans-Barskis

Vārds, uzvārds

Olga Pravarne

Pamatdarbs

ieņemamais amats

adrese

tālruņa Nr.

BSA (BKI)

Docents BKI Senāta 04.10.2005. lēmums

Lomonosova 4, Rīga, LV-1019

67100540

Izglītība

Mācību iestāde

Beigšanas datums

Iegūtā izglītība, pakāpe

BKI

Voronežas inženierceltniecības institūts

2004.

1973.

maģistrantūra

augstākā

Specialitāte

Rūpnieciskā un civilā celtniecība, 1973.

Kvalifikācija

Grāds

Inženieris celtnieks, 1973.

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā, BKI, 2004.

Darba pieredze

pedagoģ. darbs

Laika periods

2002. – pašlaik

1994. – 1996.

1991. – 1994.

1980. – 1991.

1978. – 1980.

1976. – 1978.

Izgīltības iestāde

Baltijas Krievu Institūts,

SIA “Prosistem”,

Rīgas 26.vdsk., 61.vdsk.

LR Tautas izglītības ministrijas prof.sagatav. metod.kabinets

13.VPTS

Rīgas 20.vakarskola

Amats

Docents, lektors

metodiķis

skolotājs

laboratorijas vadītājs

audzinātājs, pasniedzējs

laborants

skolotājs

pieredze citā darbā

Laika periods

1976.

1974.- 1976.

Iestāde, uzņēmums

Uzņēmums “РИГАПРОМСТРОЙ”

Uzņēmums “ОРГТЕХСТРОЙ”

Amats

Inženieris

inženieris

Papildu informācija

Akadēmiskie kursi:

Kvalifikācijas paaugstināšana

Grāmatvedības pamati

Uzņēmuma finanses

Grāmatvedības uzskaite

Grāmatvedības uzskaite un saimnieciskās darbības analīze

Firmas uzskaites politika

2004. Institute of Finansial Accountants

12.03.2010.

O.Pravarne

Vārds, uzvārds

Nadežda Rešetilova

Pamatdarbs

adrese

amats

tālrunis

BSA (BKI),

Lomonosova ielā 4, Rīga, LV1019

personāla daļas vadīt.

67100540

Izglītība

Mācību iestāde

Beigšanas datums

Iegūtā izglītība, pakāpe

RPI

1966.

Augstākā

Specialitāte

Automātika un telemehānika

Kvalifikācija

Inženieris elektriķis

Darba pieredze

Izglītības iestāde

Laika periods

Amats

pedagoģ. darbs

BSA(BKI)

Komercfirma MKF

EKA

1994. – 2009.

1993. - 2002.

2001.

Docents, lektors Pasniedzējs

lektors

Pieredze citā darbā

2000. - pašlaik

1992.– 1998.

1967. – 1992.

1966.

1961.- 1963.

BSA(BKI)

LKSCS Turība. kombināts “Latvijas kooperatīvās tirdzniecības tehnika”

Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca

LPSR ZA

VEF

personāla daļas vadīt. personāla inženieris

kadru daļas priekšnieks, darba un algas nodaļas priekšnieks, biroja vadītājs, vec. inženieris

laborants

radioaparātu regulētājs

Papildinformācija

Akadēmiskie kursi:

Profesionāla pilnveide

Kvalifikācijas paaugstināšana

Publikācijas

Zinātnisko darbu recenzēšana

Ugunsdrošība un darba drošība

Eiropas darba tiesības

Izglītības programma: Darba aizsardzība un drošība – 20P 86200, 160 stundas, 2008.g.

Programma: Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība., LU. 2006.

Semināri:

Darba likuma piemērošana augstākās izglītības iestādēs nodarbinātajiem, 02.2008.,

Uzņēmuma vadītāja juridiskā aizsardzība, 09.2007.,

Personāllietvedība un darba tiesiskās attiecības, 01.2007.,

Visparīgās prasības darba līgumiem Eiropas Savienībā un speciālās prasības Latvijā, 2005.,

Darba samaksas veidi un tās īpatnības izglītības iestādēs, 10.2005.

А.Байков, Н.Решетилова. Трудовое право.Курс- конспект лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. – Рига: БРИ, 2006. 217 с.

А.Байков, Н.Решетилова. Трудовое право Европейского Союза.Курс- конспект лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. – Рига: БРИ, 2006. 156с.

V. Ulmane. Darba tiesības. Darba aizsardzība.- Turības mācību centrs. 2004.g.

12.03.2010.

N.Rešetilova


Vārds, uzvārds,

Natālija Sotikova

Pamatdarbs

ievēlēts amatā

adrese

tālrunis

BSA (BKI)

Docents (04.10.2005. BKI Senāta lēmums)

Lomonosova 4, Rīga, LV- 1019

67100540

Izglītība

Mācību iestāde

Beigšanas datums

Iegūtā izglītība, pakāpe

BSA

BKI

LVU

2005.

1985.g.

Studijas doktorantūrā

Profesionālā augstākā izglītība

Augstākā

Specialitāte

filoloģija

Kvalifikācija

Grāds

Filologs

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā, BKI, 2005.

Darba pieredze

Laika periods

Izglītības iestāde

Amats

pedagoģ. darbs

1996. - pašlaik

BSA (BKI)

Docents, lektors

pieredze citā darbā

1985 .- 1997.

1984. – 1985.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

VZRA “Запрыба”

Redaktors

operators

Papildinformācija

Akadēmiskie kursi:

Profesionāla pilnveide

Goda nosaukumi

Latviešu valoda, Saskarsmes psiholoģija, Neverbālā komunikācija, Lietišķā etiķete, Mūsdienu runas mākslas pieredze.

Programma Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība., LU. 2006.

2004.gada 16.novembrī – diploms par 2003./2004. mācību gada „BKI labākā docētāja” goda nosaukuma piešķiršanu.

12.03.2010.

N.Sotikova


Vārds, uzvārds

Ludmila Zadornova

Pamatdarbs

ieņemamais amats /ievēlēts amatā/

adrese

tālruņa Nr.

BSA

Docente

   1. BSA Senāta lēmums

Lomonosova ielā 4, Rīga, LV 1019,

67100540

Izglītība

Beigšanas datums

Izgīltības iestāde

Iegūtā izglītība, pakāpe

1993

1966

LU

LVU

maģistrantūra

augstākā

Specialitāte

Angļu valoda un literatūra

Kvalifikācija

Filologa, angļu valodas skolotāja

Grāds

Pedagoģijas maģistrs

Darba pieredze

Laika periods

Izglītības iestāde

Amats

pedagoģ. darbs

1994. - pašlaik

1993. -.

1992. -

1978. – 1982.

1966. – 1982.

BSA

Rīgas Privatskola „Evrika”

Jūrmalas Bulduras vidusskola N6

Jūrmalas izglītība nodaļas metodiskā kabineta

Jūrmalas 6. astoņgadīga skola

Docente, lektore,

skolotāja

mācību daļa vadītāja, skolotāja

metodiķe

mācību daļas vadītaja, skolotāja

pieredze citā darbā

1982. – 1992.

Latvijas Pedagogu biedrība

Atbildīgā sekretāre

Papildinformācija

Lasāmās disciplīnas augstskolās

Profesionālā svešvaloda

Biznesa angļu valoda

Lietišķā svešvaloda

Zinātniskās publikācijas

I.Popova, L.Zadornova. Professional English for lawyers. – BSA, 2009.

Popova I., Zadornova L., Vlasikova L. Legal Matters.English for Lawyers. Part I. Riga, BKI, 2005. – 99 p.

Vlasikova L., Popova I., Zadornova L. Legal Matters. English for Lawyers. Part 2: Mācību līdzeklis. Rīga: BKI, 2005.- 160 p.

12.03.2010.

L.Zadornova


Vārds, uzvārds

Jekaterina Žukovska

Blakusdarbs

amats

adrese

tālrunis

BSA (BKI)

Viesdocents

Lomonosova 4, Rīga, LV-1019

67100540

Izglītība

Mācību iestāde

Beigšanas datums

Iegūta izglītība, pakāpe

RTU

RAU

RCAII

2004.

1996.

1992.

Studijas doktorantūrā

Studijas maģistrantūrā

Augstākā

Specialitāte

Radioelektronisko ierīču automatizētā projektēšana

Kvalifikācija

radioinženieris

Grāds

Inženierzinātņu doktors, RTU, 2008.g.

Inženierzinātņu maģistrs, RAU, 1996.g.

Darba pieredze

Laika periods

Izglīlības iestāde

Amats

pedagoģ. darbs

2004. - pašlaik

1998. – pašlaik

1994. - 1998.

1992. – 1993.

RTU

BSA (BKI)

Rīgas Universālā komercskola

Rīgas ģimnāzija “Rīnūži”

Docente, vieslektore

Viesdocente, docente, lektore

matemātikas skolotāja

Informātikas skolotāja

Papildinformācija

Studiju kursi:

Elektroniskās tabulas ekonomiskos aprēķinos un datu bazēs

Lietišķā informātika, Informātika

Datoru aparātu līdzekļi un operācijas sistēmas

Teksta un grafiskās informācijas apstrādes tehnoloģija

12.03.2010.

J.Žukovska


Vārds, uzvārds

Ludmila Vlasikova

Pamatdarbs

ieņemamais amats /ievēlēts amatā/

adrese

tālruņa Nr.

BSA

Docente

   1. BSA Senāta lēmums

Lomonosova ielā 4, Rīga, LV 1019

67100540

Izglītība

Beigšanas datums

Izgīltības iestāde

Iegūtā izglītība, pakāpe

2004.g.

1973.g.

LU

LVU

maģistrantūra

augstākā

Specialitāte

Angļu valoda un literatūra

Kvalifikācija

Filoloģe, angļu valodas pasniedzēja

Grāds

Izglītīibas zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba pieredze

Laika periods

Izgīltības iestāde

Amats

pedagoģ. darbs

1995. - pašlaik

BSA

Docente, pasniedzēja

pieredze citā darbā

1995. -1998.

1980.-1995.

1973.- 1980

Valodu kursi SITA BSA

VEF ZPI

Lidosta „Rīga”.Starptautiska nodaļa

vadītāja

tulkotāja

tulks

Papildinformācija

Lasāmās disciplīnas augstskolās

Svešvaloda

Zinātniskās publikācijas

Popova I., Zadornova L., Vlasikova L. Legal Matters.English for Lawyers. Part I. Riga, BKI, 2005. – 99 p.

Vlasikova L., Popova I., Zadornova L. Legal Matters. English for Lawyers. Part 2: Mācību līdzeklis. Rīga: BKI, 2005.- 160 p.

12.03.2010.

L.Vlasikova


Vārds, uzvārds

Igors Lemberskis

Pamatdarbs

ieņemamais amats /ievēlēts amatā/

adrese

tālruņa Nr.

BSA

As.profesors

2008.12.03. RTU profesoru padomes lēmums Nr.135

Lomonosova ielā 4, Rīga, LV 1019

67100591

Izglītība

Beigšanas datums

Izgīltības iestāde

Iegūtā izglītība, pakāpe

1974.g.

1983.g.

1992.g.

RTU

Elektronikas un Skaitļošanas Tehnikas Institūts (ESTI)

RTU

augstākā

tehn. zin. kand.

Dr. Sc. Ing.

Specialitāte

datorzinātne

Kvalifikācija

inž. - programmētājs

Grāds

1983.g.- tehn. zin. kand., ESTI, 1992.g.- g., RTU

Darba pieredze

Laika periods

Izgīltības iestāde

Amats

pedagoģ. darbs

1999. – pašlaik

2003.-2006.

2000.– 2002.

1993.– 2006.

1986.– 1992.

1974.– 1986

BSA

Gwangju Institute of Science and Technology, Gwangju, South Korea,

South Bank University, London, UK

Rīgas Aviācijas Universitāte, Transporta un Sakaru Institūts

Rīgas Nozares Sakaru Institūts, Rīga

Elektronikas un Skaitļošanas Tehnikas Institūts

as.profesors

professors

profesors

pētnieks

docents,

as.profesors

vec.zin.līdzstrādnieks

inženieris, jaun. zin. līdzstrādnieks

Lasāmās disciplīnas augstskolās

Informātika 1,2,3 Struktūrogrammēšana ASSEMBLERS Operētājsistēmas Grafu teorija Datoru arhitektūra

Objektorientiētā progr. Ciparu un VLSI shēmu logika Diskrētā matemātika

Zinātniskās publikācijas

I. Lemberski, P. Fišer, Asynchronous Two-Level Logic of Reduced Cost,

12th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Systems, April

15-17, 2009, Liberec, Czech Republic, pp. 68-73

2. I. Lemberski, P. Fišer, Multi-Level Implementation of Asynchronous Logic

Using Two-Level Nodes, 4th IFAC WORKSHOP ON DISCRETE-EVENT

SYSTEM DESIGN (DesDes’09), October, 2009, Spain, pp. 90-96

3. I.Lemberski,

Method of Asynchronous Two-Level Logic Implementation,

IAENG International Journal of Computer Science, vol.35, issue 1, Hong-Kong, pp.60-65

4. I. Lemberski , V. Gopeyenko,

Method of Finite state machine Optimal Implementation targeting Look-

up-table architecture, Computer Modelling and New Technologies, 2007, Vol.11, No.4,

Transport and Telecommunication Institute pp. 34-41

5. I. Lemberski , V. Gopeyenko,

XILINX4000 ARCHITECTURE - DRIVEN BOOLEAN NETWORK RE-

DECOMPOSITION TARGETING PERFORMANCE, Computer Modelling and New

Technologies, 2007, Vol.11, No.4, Transport and Telecommunication Institute pp. 30-33

 1. I. Lemberski,

Cost Effecive Implementation of Asynchronous Quasi-Delay-Insensitive

Two-level Logic, World Congress on Engineering, the 2007 International Conference of

Computer Science and Engineering (ICCSE2007), 2-4 July, 2007, London, UK, pp.159-

164 (Best Paper Award)

12.03.2010.

I.Lemberskis

Pielikums 3.

Vilnius Gediminas Technical University

Computer Engineering

University first cycle (undergraduate, Bachelor) studies 
Faculty: Faculty of Electronics
Mode of studies: Full-time, daytime studies
Name of qualification: Bachelor of Electronics Engineering

Program description

Semester 1 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

ELKIB01001

Introduction in Electronics

210

3,0

4,50

FMFIB01004

Physics 1

220

3,0

4,50

FMGSB01002

Engineering and Computer Graphics

111

3,0

4,50

FMITB01018

Programming Language C

210

2,0

3,00

FMMMB01002

Mathematics 1

303

5,0

7,50

HIKKB01001

Physical Training 1

004

2,0

3,00

Option (one of the following)

HIKAB01009

German Language 1

003

2,0

3,00

HIKAB01010

French Language 1

003

2,0

3,00

HIKAB01019

English Language 1

003

2,0

3,00

Option (one of the following)

HIHSB01001

Philosophy

201

2,0

3,00

HIHSB01002

Philosophy of Technology

201

2,0

3,00

Semester 2 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

FMFIB02005

Physics 2

211

3,0

4,50

FMGSB02002

Computer Graphics

130

4,0

6,00

FMITB02019

Programming Language C++

220

3,0

4,50

FMMMB02002

Mathematics 2

403

5,0

7,50

FMMMB02004

Discrete Mathematics

301

3,0

4,50

HIKKB02002

Physical Training 2

004

2,0

3,00

Option (one of the following)

HIKAB02009

German Language 2

002

2,0

3,00

HIKAB02010

French Language 2

002

2,0

3,00

HIKAB02019

English Language 2

002

2,0

3,00

Semester 3 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

ELAUB03001

Electrical Engineering 1

312

4,0

6,00

ELESB03001

Fundamentals of Electronics

310

4,0

6,00

ELESB03002

Script Programming

220

4,0

6,00

FMMMB03002

Mathematics 3

302

4,0

6,00

VVSEB03028

Economics 1

201

2,0

3,00

Option (one of the following)

APASB03002

Man and Environment

200

2,0

3,00

HIHSB03003

Ethics

200

2,0

3,00

Semester 4 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

ELAUB04002

Electrical Engineering 2

310

3,0

4,50

ELESB04001

Electronic Devices

310

4,0(1,0)

6,00

ELESB04002

Signals and Circuits 1

411

5,0

7,50

ELKIB04001

Database

210

2,0

3,00

ELKIB04002

Cognitive Practice

000

2,0

3,00

FMMMB04010

Mathematics 4

201

2,0

3,00

VVIEB04010

Economics 2

201

2,0

3,00

Option (one of the following)

HIHSB04020

Political Theory

200

2,0

3,00

HIHSB04030

Political Culture

200

2,0

3,00

HIHSB04040

Civil Psychology

200

2,0

3,00

Semester 5 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

Computer Technology

ELESB05001

Digital Circuits

320

4,0

6,00

ELESB05002

Signals and Circuits 2

310

3,0

4,50

ELESB05009

Theory of Electromagnetic Fields

301

3,0

4,50

ELESB05010

Computer Architecture

410

3,0

4,50

VVSEB05029

Management

301

3,0

4,50

Option (one of the following)

ELAUB05005

History of the Engineering

200

2,0

3,00

ELAUB05006

Mechatronics

200

2,0

3,00

ELESB05008

Human and Electronics

200

2,0

3,00

ELKIB05001

Technologies of Electronics

200

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELESB05005

Signals and Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

ELESB05007

Digital Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

ELESB05011

Computer Architecture

000

2,0(2,0)

3,00

Computer Aided Design

ELESB05001

Digital Circuits

320

4,0

6,00

ELESB05002

Signals and Circuits 2

310

3,0

4,50

ELESB05009

Theory of Electromagnetic Fields

301

3,0

4,50

ELESB05010

Computer Architecture

410

3,0

4,50

VVSEB05029

Management

301

3,0

4,50

Option (one of the following)

ELAUB05005

History of the Engineering

200

2,0

3,00

ELAUB05006

Mechatronics

200

2,0

3,00

ELESB05008

Human and Electronics

200

2,0

3,00

ELKIB05001

Technologies of Electronics

200

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELESB05005

Signals and Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

ELESB05007

Digital Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

ELESB05011

Computer Architecture

000

2,0(2,0)

3,00

Semester 6 (16 + 4 = 20 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

Computer Technology

ELAUB06004

Human Safety

210

2,0

3,00

ELESB06001

Digital Signal Processing

310

4,0

6,00

ELKIB06001

Microprocessors

320

3,0

4,50

ELKIB06004

Industrial Practice

000

4,0

6,00

ELKIB06005

Microwave Technology

310

3,0

4,50

ELKIB06010

Local Area Network

310

3,0

4,50

ELKIB06012

Microtechnologies

310

3,0

4,50

Option (one of the following)

ELKIB06003

Microprocessors

000

2,0(2,0)

3,00

ELKIB06011

Local Area Network

000

2,0(2,0)

3,00

Computer Aided Design

ELAUB06004

Human Safety

210

2,0

3,00

ELESB06001

Digital Signal Processing

310

4,0

6,00

ELKIB06001

Microprocessors

320

3,0

4,50

ELKIB06004

Industrial Practice

000

4,0

6,00

ELKIB06005

Microwave Technology

310

3,0

4,50

ELKIB06010

Local Area Network

310

3,0

4,50

ELKIB06013

Design and Technologies of Chips

310

3,0

4,50

Option (one of the following)

ELKIB06003

Microprocessors

000

2,0(2,0)

3,00

ELKIB06014

Design and Technologies of Chips

000

2,0(2,0)

3,00

Semester 7 (13 + 3 = 16 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

Computer Technology

ELKIB07001

Computer Periphery and Computer Systems

310

3,0

4,50

ELKIB07005

Computer Engineering

420

3,0

4,50

ELKIB07007

Computer Audio System

320

3,0

4,50

ELKIB07008

Computer Engineering

000

2,0(2,0)

3,00

HILKB07012

Speciality Language Culture

101

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELKIB07009

Wide Area Networks

310

3,0

4,50

ELKIB07010

Distributed Operating Systems

310

3,0

4,50

Computer Aided Design

ELKIB07001

Computer Periphery and Computer Systems

310

3,0

4,50

ELKIB07005

Computer Engineering

420

3,0

4,50

ELKIB07013

Computer Aided Design

320

3,0

4,50

ELKIB07014

Design of Integrated Circuits

000

2,0(2,0)

3,00

HILKB07012

Speciality Language Culture

101

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELKIB07009

Wide Area Networks

310

3,0

4,50

ELKIB07010

Distributed Operating Systems

310

3,0

4,50

Semester 8 (13 + 3 = 16 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

Computer Technology

ELESB08003

Multimedia

320

3,0

4,50

ELKIB08002

Computer Diagnostic

220

3,0

4,50

ELKIB08005

Computer System

420

3,0

4,50

ELKIB08006

Computer Systems (complex project)

002

3,0

4,50

VVTEB07008

Law

300

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELKIB08007

Design with VHDL

310

2,0

3,00

ELKIB08008

Network Security and Administration

310

2,0

3,00

Computer Aided Design

ELESB08003

Multimedia

320

3,0

4,50

ELKIB08005

Computer System

420

3,0

4,50

ELKIB08009

Technologies of Electronic Systems

310

3,0

4,50

ELKIB08010

Technologies of Electronics Systems (complex project)

002

3,0

4,50

VVTEB07008

Law

300

2,0

3,00

Option (one of the following)

ELKIB08007

Design with VHDL

310

2,0

3,00

ELKIB08008

Network Security and Administration

310

2,0

3,00

Semester 9 (8 + 0 = 8 weeks)

Course number
and description

Course title

Hours/Week

Credits (PC)

ECTS credits

Computer Technology

ELKIB09002

Final Thesis

000

8,0

12,00

Computer Aided Design

ELKIB09002

Final Thesis

000

8,0

12,00

University of Newcastle,UK

Degree of Bachelor of Engineering with Honours in Electronics and Computer Engineering

UCAS Codes: H652 (with Foundation Year H653)

See also:

 • Stage 0 (Foundation Year) for all Degrees of Bachelor of Engineering with Honours and Master of Engineering with Honours

1. Stage 0

Candidates satisfying the prerequisites for Stage 1 may be exempted by the Degree Programme Director from Stage 0. Otherwise candidates shall proceed under the degree regulations relating to Stage 0.

2. Stage 1

(a) All Stage 1 modules are not core and do not contribute towards degree classification.

(b) All candidates shall take the following compulsory modules:

Code

Credits

Descriptive title

CSC1001

(20)

Problem Solving, Program Design and Implementation

CSC1002

(20)

Object-oriented Program Design and Development

EEE1005

(20)

Signals and Communications I

EEE1002

(20)

Electronics I

EEE1003

(20)

Circuit Theory

ENG1001

(20)

Engineering Mathematics

3. Stage 2

(a) All Stage 2 modules contribute towards degree classification.

(b) All candidates shall normally take the following compulsory modules:

Code

Credits

Descriptive title

CSC2001

(20)

Advanced Programming

CSC2003

(20)

Computer Systems and Networks

EEE2004

(10)

Information Theory and Coding

EEE2006

(20)

Electronic Circuits II

EEE2007

(20)

Computer Systems II

EEE2008

(20)

Project II

EEE2011

(10)

Discrete Mathematics

(c) Transfer to the Degree of Master of Electronics and Computer Engineering.

Candidates who have completed Stage 2 of the degree of Bachelor of Engineering with Honours in Electronics and Computer Engineering may transfer to the degree of Master of Engineering with Honours in Electronics and Computer Engineering, subject to a pass with Merit at Stage 2.

4. Stage 3

(a) All Stage 3 modules contribute to degree classification.

(b) All candidates shall normally take the following compulsory modules:

Code

Credits

Descriptive title

CSC2002

(20)

Requirements Analysis adn Database Design

 

 

or

CSC2004

(20)

Modelling and Computation

 

 

or

CSC2005

(20)

Algorithm Design and Analysis

and

 

 

ENG2001

(10)

Introduction to Business Management

 

 

and

EEE3095

(40)

Project and Dissertation (20/20)

 

 

or

EEE3096

(40)

Project and Dissertation (10/30)

 

 

or

EEE3097

(40)

Project and Dissertation (30/10)

(c) All candidates shall select optional modules, chosen with the approval of the Degree Programme Director, with a total value of 50 credits, from the following list:

Code

Credits

Descriptive title

CSC3001

(10)

Operating Systems

CSC3002

(10)

Reliability and Fault Tolerance

CSC3003

(10)

Human-Computer Interaction

CSC3004

(10)

Understanding Programming Languages

CSC3005

(10)

Real-time Programming in Java

CSC3101

(10)

Distributed Systems

CSC3102

(10)

Systems and Network Security

CSC3103

(10)

Internet Technologies adn Electronic Commerce

CSC3201

(10)

Graphics

EEE3001

(10)

Control Systems

EEE3007

(10)

Digital Electronics III

EEE3008

(10)

Industrial Automation

EEE3009

(10)

Embedded Systems

EEE3012

(10)

Design of VLSI Systems

EEE3013

(10)

Image Processing and Machine Vision

EEE3015

(10)

Telecommunications

EEE3016

(10)

Optoelectronics

Or other such modules as approved by the Degree Programme Director.

5. Assessment Methods

The following assessment methods may be used: unseen written examination papers; in-course assessments of practical classes; in-course assessments of example classes; assessments of project work; assessments of periods of fieldwork or industrial experience; dissertation assessment.

Details of the assessment pattern for each module are specified in the Degree Programme Handbook.

6. Degree Classification

The Stage 2 module assessments together contribute at a weighting of 25 percent towards degree classification, whilst the assessment of modules from Stage 3 contributes towards degree classification at a weighting of 75 per cent.

For candidates entering Stage 2 and 3 in 2006/2007

1. Stage 2

(a) All Stage 2 modules are Honours modules.

(b) All candidates shall normally take the following compulsory modules:

Code

Credits

Descriptive title

CSC2001

(20)

Advanced Programming

CSC2003

(20)

Computer Systems and Networks

EEE2004

(10)

Information and Theory Coding

EEE2006

(20)

Electronics II

EEE2007

(20)

Computer Systems and Microprocessors

EEE2008

(20)

Project and Professional Issues

EEE2011

(10)

Discrete Mathematics

(c) Transfer to the Degeree of Master of Electronics and Computer Engineering.  Candidates who have completed Stage 2 of the degree of Bachelor of Engineering with Honours in Electronics and Computer Engineering, may transfer to the degree of Master of Engineering with Honours in Electronics and Computer Engineeering, subject to a pass with Merit at Stage 2.

2. Stage 3

(a) All Stage 3 modules are Honours modules.

(b) All candidates shall normally take the following compulsory modules:

Code

Credits

Descriptive title

CSC2002

(20)

Requirements Analysis and Database Design

or

CSC2004

(20)

Modelling and Computation

and

 

 

ENG2001

(10)

Introduction to Business Management

EEE2001

(10)

Analogue Electronics II

EEE3004

(10)

Digital Signal Processing

and

 

 

EEE3095

(40)

Project and Dissertation (20/20)

or

 

 

EEE3096

(40)

Project and Dissertation (10/30)

or

 

 

EEE3097

(40)

Project and Dissertation (30/10)

(c) All candidates shall select optional modules, chosen with the approval of the Degree Programme Director, with a total value of 30 credits, from the following list:

Code

Credits

Descriptive title

CSC3001

(10)

Operating Systems

CSC3201

(10)

Graphics

CSC3003

(10)

Human-Computer Interaction

CSC3101

(10)

Distributed Systems

CSC3005

(10)

Real-time Systems

CSC3002

(10)

Reliability and Fault Tolerance

CSC3102

(10)

Systems and Network Security

CSC3103

(10)

Internet Technologies and Electronic Commerce

CSC3004

(10)

Understanding Programming Languages

EEE3001

(10)

Control Systems

EEE3007

(10)

Digital Electronics III

EEE3008

(10)

Industrial Automation

EEE3009

(10)

Embedded Systems

EEE4001

(10)

Design Tools for Digital Systems

EEE3012

(10)

Design of VLSI Systems

EEE3013

(10)

Image Processing and Machine Vision

EEE3015

(10)

Telecommunications

EEE3016

(10)

Optoelectronics

EEE3018

(10)

Digital Control

Or other such modules as approved by the Degree Programme Director.

3. Assessment Methods

The following assessment methods may be used: unseen written examination papers; in-course assessments of practical classes; in-course assessments of examples classes; assessments of project work; assessments of periods of fieldwork or industrial experience; dissertation assessment.

Details of the assessment pattern for each module are specified in the Degree Programme Handbook.

4. Degree Classification

The Stage 2 module assessments together contribute at a weighting of 25 per cent towards degree classification, whilst the assessment of modules from Stage 3 contributes towards degree classification at a weighting of 75 per cent.

Newcastle University, NE1 7RU, United Kingdom, Telephone: (0191) 222 6000
From outside the UK dial +44 191 222 6000

Pielikums 5.

I. Augstskolas ieņēmumi

Rindas kods

Ieņēmumu veids

Ieņēmumu apmērs (tūkstošos latu)

A

B

1

900

Ieņēmumi kopā

4584524

901

Finansējums studijām

4357239

902

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem studijām

903

Tajā skaitā ES struktūrfondu finansējums studijām

904

Pašu ieņēmumi no studiju maksas

4357239

905

Finansējums studijām no starptautiskiem avotiem

906

Cits finansējums studijām

907

Finansējums zinātniskajai darbībai

90344

908

Valsts budžeta finansējums, tajā skaitā:

909

- Latvijas zinātnes padomes granti un cits LZP finansējums

910

- ES struktūrfondu finansējums zinātniskajai darbībai

24429

911

- Zinātniskās darbības bāzes finansējums

912

- Valsts pētījumu programmu finansējums

913

- Zinātniskās darbības attīstības finansējums

914

- Pārējais valsts budžeta zinātnes finansējums (piemēram, Tirgus

orientēto pētījumu finansējums, ministriju vai pašvaldību

finansējums u.tml.)

915

Finansējums zinātniskajai darbībai no starptautiskiem avotiem kopā

65533

916

T.sk. ieņēmumi no līgumdarbiem ar ārvalstu juridiskām personām

917

Ieņēmumi no līgumdarbiem ar LR juridiskām personām

382

918

Cits finansējums zinātniskajai darbībai (uzskaitīt būtiskākos)

919

920

921

Citi ieņēmumi

136941

922

Pašu ieņēmumi no telpu nomas

39539

923

Pārējie citi ieņēmumi (mazumtirdzniecība)

97402

924

925

...

II. Augstskolas/koledžas izdevumi

 Nr.p.k.

 Izdevumu veids

 Kods

 Izdevumu apmērs (tūkstošos latu)

%

 1.

  

 Atalgojums kopā

 1100

  2051463

59

 t.sk. atalgojums akadēmiskajam personālam

atalgojums administratīvajam personālam

  

  1546589

504874

 2.

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 1200

  418028

12.02

 3.

 Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

 1300

  59345

1.71

 4.

 Pakalpojumu samaksa

 1400

  439145

12.63

 5.

  

  

 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtībā līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

 1500

 249550

7.18

 t.sk. izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei

 1520

  99377

 6.

 Grāmatu un žurnālu iegāde

 1600

  56545

1.63

 7.

 Subsīdijas un dotācijas kopā

 3000

  

 7.1.

 t.sk. stipendijas

 3570

  

 7.2.

 t.sk. transporta izdevumu kompensācija

 3580

  

 8.

  

 Kapitālie izdevumi kopā

 4000

  86506

2.49

 t.sk. kustamie īpašumi (virs 50 latiem)

 4100

  86506

 9.

 Citi izdevumi

  

  

 9.1.

  Preču iegāde mazumtirdzniecībai

  

  116130

3.34

 9.2.

  

  

  

Izdevumi kopā

  3476712

100

Pielikums 6.

Pielikums 7.

Ar valsts pārbaudījuma komisijas

2010. gada 18. februāra lēmumu Nr. ABC-10/001

Vārds UzvārdsVvv

personas kods 000000-00000 0000

ieguvis

AKADĒMISKO BAKALAURA GRĀDU

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs

Z.v.

Rektors A.Vocišs

Valsts pārbaudījuma oooooooo

Komisijas priekssēdētājs

Rīgā 2010. gada 11. martā

Reģistrācijas Nr. A-008

PARAUGS

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Diploma pielikums

Diploma sērija AOC Nr. 2345

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras orga­ni­zā­cijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikācijas apliecinošu do­ku­mentu (piemēram diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās asto­ņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1. Vārds: Igors

1.2. Uzvārds: Petrovs

1.3. Dzimšanas datums: 01.01.85

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 010185-10345

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs

2.2 Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: datorzinātne

2.3. Kvalifikāciju piešķīrējas iestādes nosaukums un statuss: Baltijas Starptautiskā Akadēmija,valsts akreditēta

(12.11.1999), juridisko personu dibināta neuniversitātes tipa augstskola

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (s): latviešu un krievu

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis: akademiskā bakalaura augstakās izglītības diploms , skat. 6.1. apakšpunktu

3.2. Oficiālais programmas garums: 3 gadi, 120 Latvijas kredītpunkti, 180 ECTS kredītpunkti.
Programmas apguves sākuma datums: 01.09.2007., beigu datums: 30.06.2010

3.3. Uzņemšanas prasības: vispārējā vidējā vai augstākā izglītība

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas

4.2. Programmas prasības:

 • sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas matemātikas un datorzinātnes jomā;

 • sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas programmatūras izstrādāšanā;

 • iepazīstināt ar datorprojektēšanas sistēmām un projektēšanu, izmantojot datoru;

 • sniegt studentiem zināšanas datorsistēmu izstrādāšanā;

 • sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas mūsdienu mikroelektronikā;

 • izmantojot jaunākos sasniegumus, apmācīt studentus mikroelektronikas iekārtu datorprojektēšanā.

4.3. Programmas sastāvdaļas:

Nr.

Kods

Kursa nosaukums

Latvijas kredītpunkti

ECTS kredītpunkti

Novertējums

A. Obligātie priekšmeti

1.

Augstākā matemātika

4

6

7(labi)

2.

Zinātniskā un tehniskā latviešu valoda

2

3

7(labi)

3.

Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

4

6

7(labi)

4.

Datoru arhitektūra

4

6

7(labi)

5.

Diskrētā matemātika

4

6

7(labi)

6.

Kombinatorika

4

6

7(labi)

7.

Grafu teorija

4

6

7(labi)

8.

Struktūrprogrammēšana

(C valoda),

t.s. kursa darbs

4

2

6

3

7(labi)

7(labi)

9.

Objektorientētā programmēšana.(C++/Java)

t.s. kursa darbs

4

2

6

3

7(labi)

7(labi)

10.

Vizuālā programmēšana (VB) t.s. kursa darbs

2

2

3

3

7(labi)

7(labi)

11.

Algoritmu teorija

4

6

7(labi)

12.

Operētājsistēmu teorija

2

3

7(labi)

13.

Atvērtās operētājsistēmas

2

3

7(labi)

14.

Varbūtību teorija

4

6

7(labi)

15.

Informācijas teorija

4

6

7(labi)

16.

Modernie tīkli

t.s. kursa projekts

2

3

7(labi)

17.

Tīmekļa programmēšana

4

6

7(labi)

18.

Datu bāzes

4

6

7(labi)

B. Obligātās izvēles priekšmeti

19.

Programmēšana “Assembler” valodā

4

6

7(labi)

20.

Mikroelektronika

4

6

7(labi)

21.

Ciparu un VLSI shēmu loģika

4

6

7(labi)

22.

Elektriskās ķēdes

4

6

7(labi)

23.

Shēmu loģiskā projektēšana

4

6

7(labi)

24.

VHDL valoda

4

6

7(labi)

25.

VHDL valoda-projekts

2

3

7(labi)

26.

Datorvadību aprēķini

4

6

7(labi)

27.

Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas

4

6

7(labi)

C. Brīvās izvēles priekšmeti

28.

Menedžmenta informācijas tehnoloģijas

2

3

7(labi)

29.

Menedžments

2

3

7(labi)

30.

Grāmatvedība

2

3

7(labi)

31.

Sociālā psiholoģija

2

3

7(labi)

Bakalaura darbs

10

15

7(labi)

4.4.Atzīmju sistēma un, ja iespējams, norādījumi par atzīmju sadalījumu:

4.5.Kvalifikācijas klase: nav

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maģistratūrā

5.2. Profesionālais statuss: nav paredzēts piešķirt

6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1. Sīkāka informācija: &p611& &p612&

6.2. Papildinformācijas avoti:

Baltijas Starptautiskā Akadēmija Akadēmiskās Informācijas Centrs

Lomonosova 4, Rīgā, LV-1019 Vaļņu ielā 2, Rīgā, Latvija, LV-1050,

telefons: +371 67100626 , fakss: +371 67100636 telefons +371-7-225155, fakss +371-7-221006,

e-pasts: info@bsa.edu.lv e-pasts: ieva@aic.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1. Datums: 30.06.2010.

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: I. Lemberskis ________________________

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: programmas direktors

7.4. Zīmogs vai spiedogs:

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Skat. Pieliku

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas un viesnī ... īvās darbības laikā nav bijuši 12.Piedalīšanās starptautiskās akadēmiskās un ... ijas akadēmija, 2002.gada 23. – 24.maijs; dalībai Baltijas valstu ...
 2. Daugavpils universitāte sociālo zinātņu fakultāte akadēmiskā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... AR CITU AUGSTSKOLU LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM DU realizējamā akadēmiskā izglītības bakalaura studiju programma “ Ekonomika”, tiek sal ... .-239.lpp. Starptautiskā akadēmiskā konference: “Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona ...
 3. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  ... ības līguma paraugs BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības vadība” STUDIJU ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... ĀMIE STUDIJU KURSI: 2011 -... Baltijas Starptautiskā akadēmija profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” programm ...
 5. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  ... PIETEIKUMS augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība” akreditācijai Pieteicēja nosaukums: Baltijas Starptautiskā akadēmija ...

Другие похожие документы..