Главная > Документ


Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās

izglītības standartam

Studiju programma tika izstrādāta atbilstoši LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un Augstskolu likumam.

Tabula 2.

Standarta prasības

Studiju programmas saturs

obligātā daļa (ne mazāk kā 50 kredītpunktu), t.sk.

nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija (ne mazāk kā 25 kredītpunkti)

zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsture un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunkti)

zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunkti)

obligātā daļa - 68 kredītpunkti

32 kredītpunkti:

Augstākā matemātika – 4KP

Diskrētā matemātika – 4KP

Kombinatorika – 4KP

Grafu teorija – 4KP

Struktūrprogrammēšana (PASCAL/C) - 6KP

Objektorientētā programmēšana (C++/Java)- 6KP

Varbūtību teorija – 4KP

12 kredītpunkti:

Algoritmu teorija– 4KP

Informācijas teorija– 4KP

Datoru arhitektūra – 4KP

24 kredītpunkti:

Zinātniskā un tehniskā latviešu val. – 2KP

Zinātniskā un tehniskā angļu val. – 4KP

Vizuālā programmēšana (VB) – 4KP

Operētājsistēmas – 4KP

Tīmekļa programmēšana – 4KP

Modernie tīkli – 2KP

Datu bāzes – 4KP

obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 kredītpunkti)

obligātās izvēles daļa – 34 kredītpunkti

brīvās izvēles daļa

brīvās izvēles daļa – 8 kredītpunkti

programmas apjoms - 120 līdz 160 kredītpunkti

programmas apjoms – 120 kredītpunkti

bakalaura darbs: ne mazāk kā 10 kredītpunkti

bakalaura darbs – 10 kredītpunkti

Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas augstskolu programmām

Bakalaura studiju programmas salīdzinājums veikts ar Transporta un Sakaru Institūta (TSI) studiju programmu “Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē” (tab.3).

Tabula 3

Augstskolas nosaukums

Programmas nosaukums

Sadalījums blokos (%)

K.p skaits

A

B

C

TSI

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē

71

23

6

160

BSA

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

64

31

5

120

Programmu satura salīdzinājumā var redzēt, ka bloka A priekšmeti ir līdzīgi abās programmās. BSA programmas B bloka priekšmetu skaits ir mazāks nekā TSI programmā bet īpatsvars lielāks, un tie pēc satura vairāk orientēti uz datorprojektēšanu.

Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas valstu programmām

Bakalaura studiju programmas salīdzinājums veikts ar Vilnius Gediminas Technical University (VTU, Lietuva) un University of Newcastle (UNL, UK) datorvadības studiju programmām (tabula 4).

Jāatzīmē , ka VTU ir četrgadīgā bakalaura apmācība, bet UNL- trīsgadīga apmācība.

Lai veiktu salīdzinājumu, nepieciešams studijās paredzētos priekšmetus sadalīt grupās. Varētu tikt pieņemts šāds sadalījums:

MP – matemātikas un fizikas priekšmeti;

DP – datoru priekšmeti;

MEP – mikroelektronikas priekšmeti;

EP – ekonomikas priekšmeti u.c. sociālo un humanitāro zinātņu prieksmeti;

VP – valodu priekšmeti.

Studiju priekšmetu sadalījums grupās dots 4. tabulā, kurā arī novērtēts grupu īpatsvars kredītpunktos.

Kā redzams no tabulas, mūsu programmā MP grupas saraksts ir vairāk detalizēts nekā VTU un NCL. Mums ir vairāk priekšmetu arī DP un EP grupās. BSA KP īpatsvars pa grupām ir apmēram tāds, kā VTU un NCL izņemot MEP grupu, kur BSA programmā KP īpatsvars ir divreiz mazāk nekā VTU un NCL. Bet BSA DP grupas KP īpatsvars ir gandrīz divreiz lielāks nekā VTU. Tas sakrīt ar mūsu mērķi izveidot programmu datorvadības (nevis elektronikas) virzienā.

Tabula 4

Grupa

Priekšmeti, KP (1 KP= 40 stundu)

KP īpatsvars

BSA

VTU

NCL

BSA

VTU

NCL

MP

Augstākā matemātika – 4KP

Diskrētā matemātika – 4KP

Kombinatorika – 4KP

Grafu teorija – 4KP

Vabūtību teorija – 4KP

Algoritmu teorija– 4KP

Informācijas teorija– 4KP

Physics – 6KP

Mathematics –16KP

Discrete Mathematics-3KP

Engineering Mathematics – 20 KP

Discrete Mathematics-10 KP

23%

20%

14%

DP

Datoru arhitektūra-4KP

Modernie tīkli – 2KP

Operētājsistēmas – 4KP

Vizuālā programmēšana (VB) – 4KP

Tīmekļa programmēšana – 4KP

Struktūrprogrammēšana - 6KP

Objektorientētā programmēš.(C++/Java)- 6KP

Programmēšana “Assembler” valodā-4KP

VHDL valoda-4KP

VHDL valoda – projects-2KP

Datorvadību aprēķ. -4KP

Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas-4KP

Computer Graphics-4KP

Programming Languages C, C++ - 5KP

Script Programming-4KP

Database-2 KP

Computer Architecture-3KP

Microprocessors-3KP

Design and Technologies of Chips-2KP

Multimedia-3KP

Computer Systems-3KP

Design with VHDL-2KP

Problem Solving, Program Design and Implementation – 20KP

Operating Systems-10 KP

Object-oriented Program Design and Development – 20 KP

Computer Systems-20 KP

Algorithm Design and Analysis

Project-10KP

40%

25%

42%

EP

Menedžmenta informacijas tehnoloģijas – 2KP

Menedžments- 2KP

Grāmatvedība – 2KP

Sociālā psiholoģija - 2KP

Intelektuālās tiesības –2KP

Eiropas darba tiesības -2 KP

Loģika – 2KP

Philosophy-2 KP

Economics- 2 KP

Man and Environment-2KP

Political Theory- 2KP

Management-2 KP

History of the Engineering- 2KP

Introduction to Business Management-10 KP

13%

10%

5%

MEP

Ciparu un VLSI shēmu loģika – 4KP

Elektriskās kēģes – 4 KP

Shēmu loģiskā projektēšana – 4KP

Mikroelektronika – 4 KP

Introduction in Electronics –3KP

Electrical Engineering-

Fundamentals of Electronics – 4KP

Electronic Devices –4 KP

Signals and Circuits- 9 KP

Digital Circuits-4 KP

Theory of Electromagnetic Fields-3 KP

Digital Signal Processing – 4 KP

Microwave Technology – 3KP

Computer Periphery and Computer Systems-3 KP

Computer Engineering – 3 KP

Computer Aided Design – 3 KP

Design of Integrated Circuits – 3 KP

Technologies of Electronic Systems-3KP

Technologies of Electronics Systems (complex project)-3KP

Signals and Communications-20 KP

Embedded Systems-10KP

Design of VLSI Systems-10KP

Electronics –20KP

Circuit Theory-20KP

15%

41%

39%

VP

Zinātniskā un tehniskā latviešu val. – 2KP

Zinātniskā un tehniskā anglu val. – 4KP

Language-2KP

Speciality Language Culture-2KP

4%

4%

0%

Reklāmas un informatīvie izdevumi

Programma kopā ar citām BSA studiju programmām organizē reklāmas un informatīvo kampaņu pēc iepriekš izstrādāta plāna. Tā notiek dažādos virzienos un tās mērķauditorija ir:

 • vidusskolu beidzēji;

 • viņu vecāki;

 • personas ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību;

 • skolotāji.

Reklāmas kampaņas laikā tiek izmantoti LR un LR reģionu masu informācijas līdzekļi: TV, radio, preses izdevumi. Tiek organizētas informācijas dienas. No februāra līdz maijam programmas pārstāvji tiekas ar vecāko klašu audzēkņiem skolās. Tikšanās laikā skolēni iegūst precīzu informāciju par programmas studiju procesa norisi, uzņemšanas noteikumiem. Informācijas dienās piedalās BSA rektors, programmas vadītājs, līdzstrādnieki un studenti. Programmas docētāji un studenti regulāri piedalās ikgadējā izstādē “Skola”, kura noris Rīgā un izstādēs citās Latvijas pilsētās: Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, kā arī līdzīga satura izstādēs Viļņā, Tallinā, S-Pēterburgā, Maskavā .

Reklāmai un ziņojumiem tiek izmantoti:

 • radio PIK, Mix FM 102,7, radio SWH;

 • preses izdevumi: krājumi “Augstskolas Latvijā”, “Izglītība ārzemēs”;

 • laikraksti: “Digital Times”, “O & K”, ”Lauku avīze”, „Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Latvijas santīms”, “Mērķis”, “Вести сегодня”, “Телеграф”, “Даугавпилс”, „Oбразование и карьера”;

 • reģionālās televīzijas: Līvānos, Daugavpilī, Dagdā, Smiltenē, Ogrē, Dobelē, Talsos, Mālpilī.

 • reklāma ievietota katalogā “Izglītības ceļvedis”.

 • bukleti.

Studiju programmas finanses

Programmas finanses veido:

 • dibinātāju finanses;

 • studentu mācību maksa (tabula 5.);

 • ienākumi no zinātniskajiem darbiem;

 • ziedojumi un labdarība.

BSA finansiālais stāvoklis ir stabils (sk. Pielikumu 5.). Katrs finanšu gads tiek pabeigts, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus. Apgrozījuma rentabilitāte ir 15-20%, un Latvijas privātajām mācību iestādēm tas ir augsts rādītājs.

Tabula 5.

Maksa par semestri (Ls)

2009/10 m.g.

dienas nodaļa (pilna laika studijas)

550

vakara nodaļa (pilna laika studijas)

470

nepilna laika studijas

-

Studiju programmas īstenošana

Studiju formas un metodes

Studiju programmā tiek realizētas šādas studiju metodes:

Tradicionālās studiju metodes:

 • lekcijas- teorētiska rakstura ar interaktīvo studiju metožu elementiem un, kur iespējams, slaidu demonstrāciju;

 • laboratorijas nodarbības, parasti pie datora;

 • praktiskās nodarbības – uzdevumu atrisināšana uz vietas vai pie tāfeles ar diskusiju par risinājumu metodēm.

Studenta patstāvīgais darbs:

 • referāti ar presentāciju auditorijā;

 • kursa darbi;

 • projektu izstrāde;

 • mājas uzdevumu sagatavošana.

Tehnisko un informatīvo līdzekļu pielietošana studiju programmā

Svarīgu vietu mācību plāna realizācijā ieņem tehnisko līdzekļu (datoru, kodoskopu, projektoru u.t.t.) izmantošana. Lekciju laikā tiek demonstrēti slaidi, kā arī ir iespēja demonstrēt ārzemju profesoru lekcijas, kuras ir pieejamas Internetā (piemēram, http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-002Spring-2007/VideoLectures/index.htm) vai mācību video kursi (piemēram, VHDL valodas kurss: /course/part_one/). Bez tam, slaidi tiek izplatīti elekroniski, tāpat kā instrukcijas laboratorijas darbu sagatavošanai.

E-studiju vide

Interneta izmantošanai programmas apguvē ir nozīmīga vieta. Internetā studenti var saņemt informaciju par nodarbības sarakstu, kā arī par saraksta izmaiņām. Internetu studenti plaši izmanto kā palīgmācību līdzekli (rakstu, monogrāfiju meklēšana, sarakste ar pasniedzējiem, konsultēšanās ar kursa darbu un diplomdarbu vadītājiem utt.). Tādēļ Interneta lietošanu mācību mērķos var uzskatīt kā metodi, kura nodrošina informācijas ātras apmaiņas interaktīvu kanālu starp studentiem un pasniedzējiem.

Eksistē studentu forums, kur studējošie apmainās ar grāmatām, apspriež mājas darbu sagatavošanas tehnoloģijas, palīdz viens otram sarežģītāku risinājumu atrašanā.

Akadēmiskā personāla pienākumi

Jebkura akadēmiskā personāla loceklim (pasniedzējam), vadot lekcijas, seminārus vai praktiskās nodarbības, ir pienākumi:

  • noformulēt prasības semestra vai nobeiguma kontrolei (jautājumi par

konkrēto materiālu paškontrolei vai eksāmenam, ieskaitei), pie tam, tie ir

jāiesniedz kā mācību kursa programmas daļa;

  • iesniegt rekomendējamās literatūras sarakstu;

  • sniegt palīdzību studentiem patstāvīgā darba organizācijā;

  • pielietot studentu patstāvīgā darba organizēšanā diferencētu pieeju;

  • stimulēt studentu interesi par konkrētās mācību disciplīnas padziļinātu

izpēti;

  • noteikt praktisko uzdevumu apjomu saskaņā ar programmu;

  • metodiski nodrošināt sava kursa lasīšanu, t.i., izveidot mācību metodiskos

materiālus (kontroluzdevumus, testus, lekciju konspektus utt.).

2009/2010 m.g. notiek aktīvs darbs pie studiju rezultātu noteikšanas kompetenču veidā.

Akadēmiskā personāla darbs ar studentiem – darba organizācija

Semestru mācību plānos ir norādīts ne tikai lekciju, semināru un prakšu saraksts, bet arī pasniedzēju individuālā darba laiks ar studentiem: konsultāciju laiki un zināšanu pārbaužu laiki. Šis darbs tiek realizēts šādās konkrētās formās:

  • individuālas nodarbības-konsultācijas ar studentiem, parādu kārtošana;

  • kontroldarbu vai testu veikšana ( arī izmantojot datoru);

  • konsultācijas, gatavojot studentus uzstāties seminārnodarbībās;

  • konsultācijas, gatavojot studentus kursa darbu un diplomdarba

uzrakstīšanai un aizstāvēšanai.

Docētāji savā darbā, saskaņā ar apstiprinātajām studiju programmām, izmanto individuālo un grupveida darbu ar studentiem. Liela uzmanība tiek pievērsta patstāvīgajam darbam, kura procesā studenti izstrādā projektus, prezentācijas, veic radošus uzdevumus, raksta izlasītās literatūras aprakstus u.c.

Konsultējot studentus, docētāji izmanto Internetu. Caur Internetu studenti var

sūtīt jautājumu jebkurā laikā, negaidot konsultācijas dienu un saņemt ātru atbildi.

Multilingvālā apmācības metode

Uzskatām, ka studenti būs konkurentspējīgi gan vietējā, gan ārvalstu darba tirgū, ja viņi brīvi pārvaldīs 3 valodas: latviešu, krievu, angļu. Tādēļ studenti apgūst kursus multilingvāli. Lekcijas notiek krievu valodā, bet slaidi, literatūra, instrukcijas ir arī latviešu vai angļu valodā.

Studentu zināšanu novērtēšana

Studentu zināšanu novērtēšanas kritēriji:

 • ieskaites un eksāmeni;

 • referātu, kursa darbu, kvalifikācijas darbu izstrāde;

 • bakalaura darbs.

Programmā tiek veikta tekošā, semestru un galīgā studentu zināšanu novērtēšana pēc 10 ballu sistēmas.

Tekošā: Kontroldarbi, mājas darbi, kursa darbi, referāti.

Semestru: Ieskaites un eksāmeni sesijas laikā.

Galīgā: Kvalifikācijas darba aizstāvēšana.

Studentu zināšanas, prasme un iemaņas tiek novērtētas ar atzīmēm: 10 (“izcili”), 9 (“teicami”), 8 (“ļoti labi”), 7 (“labi”), 6 (“gandrīz labi”), 5 (“viduvēji”), 4 (“gandrīz viduvēji”).

Studentu zināšanu novērtēšana notiek saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, IZM instrukcijām un BSA nolikumu.

Studentu izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir:

 • pozitīvo sasniegumu summēšana;

 • obligātais vērtējums;

 • prasību atklātība un skaidrība;

 • vērtējuma pārbaudes formu dažādība;

 • adekvāts vērtējums.

Par pārbaudījuma formu studenti ir informēti jau studiju kursa sākumā, kad viņi iepazīstas ar studiju programmu.

Studentu zināšanas vērtē visās mācību kursu disciplīnās, projekta darbos, kursa darbos, ieskaitēs un eksāmenos. Novērtējums pēc 10 ballu sistēmas.

Eksāmens ir studentu zināšanu, prasmju un iemaņu rakstisks, mutisks vai vizuālā snieguma pārbaudes veids, ko arī vērtē pēc 10 ballu sistēmas. Eksāmens un ieskaite ar atzīmi ir nokārtots, ja zināšanas, prasmes un iemaņas ir novērtētas ne zemāk par 4 ballēm.

Ieskaite ir studentu zināšanu, prasmju un iemaņu rakstisks vai mutisks pārbaudes veids, ko vērtē ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmās.

Eksāmena un ieskaites atzīmes sastāvdaļas: 30%- darbs semestrī, 70% - eksāmens (ieskaite).

Pārbaudījumu veidu nosaka izglītības programma, bet pārbaudījuma formu (rakstiski vai mutiski) – priekšmeta pasniedzējs. Students bez komisijas drīkst kārtot eksāmenu ne vairāk kā 2 reizes vienā disciplīnā. Trešo reizi eksāmens mācību disciplīnā tiek kārtots komisijai.

Bakalaura darbu vērtē pēc 10 ballu sistēmas; pirmais sekmīgais vērtējums ir 4 balles.

Bakalaura darba aizstāvēšana notiek izveidotās gala pārbaudījuma komisijas sēdē. To organizējot, jāievēro šādi noteikumi:

 • bakalaura darba aizstāvēšana notiek gala pārbaudījuma komisijas sēdē;

 • komisijas sastāvā jābūt ne mazāk par 5 personām;

 • komisiju veido nozares uzņēmumu un profesionālo apvienību speciālisti, līdzīgu programmu vadītāji, kā arī BSA pārstāvji;

 • ne mazāk par 50% no komisijas sastāva, kā arī priekšsēdētājam, jābūt uzņēmumu vai profesionālo apvienību pārstāvjiem;

 • komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina BSA rektors.

Dabaszinātņu bakalaura diplomu datorzinātnēs izsniedz absolventiem, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības; sekmīgi aizstāvējuši bakalaura darbu .

Mācību priekšmetu programmas vērtē un apstiprina programmas direktors.

Pasniedzēju darba kvalitāti vērtē metodiskā padome. Studiju programma, kā arī mācību priekšmetu programmas regulāri jāpārskata un jāpilnveido atbilstoši nozares darba tirgus prasībām.

Studentu aptauja un tās analīze

Studentu aptauja BSA tiek veikta regulāri katra semestra beigās. Anketā studenti pēc 10 ballu sistēmas novērtē docētāja darbu, studiju procesa organizāciju, ārpusstudiju darba organizāciju, programmas tehnisko aprīkojumu, studiju programmu, kā arī izsaka savas vēlmes un priekšlikumus studiju procesa uzlabošanā (att.1). Anketas ir anonīmas, tāpēc studenti var brīvi paust savu viedokli. Anketu dati tiek apkopoti ar datorprogrammas palīdzību.

Att.1 Studentu anketas saturs

Att. 2. Izmaiņas studentu priekšstatā par akadēmiju

Att. 3.

Aptaujas rezultāti parāda, ka 1.kursa studenti rudens semestrī pielāgojas jaunajiem mācību apstākļiem un jaunām metodēm, kas ir atšķirīgas ar skolu (Att.2).

Aptaujas rezultāti rāda, ka studenti kopumā ir apmierināti ar programmas saturu un pasniegšanas līmeni (Att.3).

Pozitīvi tiek vērtēta pasniedzēju attieksme pret studentiem un attiecības studentu vidū.

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

BSA darbojas iekšējā kvalitātes vērtēšanas sistēma. Tās galvenie darbības virzieni ir:

 • regulārs studiju programmas pašvērtējums, ko veic studiju programmas padome;

 • studiju programmas audits, ko veic BSA studiju metodiskā padome, iesaistot citu programmu docētājus un BSA administrāciju;

 • studējošo aktīva līdzdalība studiju procesa kvalitātes nodrošinašanā.

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā noris šādi:

 • studentu aptaujas rezultāti par studiju procesu, pasniegšanas līmeni un vēlmēm tiek ņemti vērā, veidojot semestru plānus;

 • studenti piedalās sesijas plānošanā;

 • studentu parlaments organizē studentu dzīvi augstskolā un nodrošina informācijas apmaiņu starp tās vadību un studentiem;

 • studentu pārstāvis ir Programmas padomes sastāvā;

 • studentu parlaments organizē studentu atpūtu (diskotēkas, tūrisma braucienus, pārgājienus).

Studiju organizācijā studentu viedoklim ir liela nozīme. Anketēšanas rezultāti tiek apspriesti Studiju programmas padomes sēdē. Ja studentu aptaujā parādās kopīgi risināmas problēmas, tās tiek apspriestas kopā ar studentiem.

Programmas vadība

Programmas “Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”

direktors – as.prof.,inž.zin.doktors I.Lemberskis

Programmas Padome – izglītības satura jautājumos

Programmas Padome

Padomes priekšsēdētājs – as.prof., inž.zin. doktors I. Lemberskis

Padomes locekļi – fizikas doktors A.Vocišs;

doc. J. Žukovska

Anna Zemmele, 3.kursa studente

Nodarbību vadīšanas kvalitāte tiek realizēta:

 • atklāto lekciju novadīšanā;

 • nodarbību kontrolē;

 • nodarbību apmeklēšanā;

 • studentu aptaujā.

Atgriezeniskā saite ar studentiem tiek realizēta:

 • programmas direktora un grupu vecāko regulārās tikšanās;

 • studentu aptaujas rezultātu analīzē;

 • studentu piedalīšanās darbā programmas padomē;

 • programmas direktora un studentu pašpārvaldes regulārās tikšanās.

Programmas direktors pasniedz vairākus programmas profilkursus. Tas dod viņam iespēju ikdienā būt ciešā kontaktā ar studentiem un operatīvi risināt problēmas un jautajumus, kuri rodas mācību procesa ietvaros.

Studējošo skaits programmā

Pašlaik programmā mācas 14 studenti, starp tiem 2 ārzemnieki (1- no Uzbekistānas, 1- no Azerbaidžānas). 2009. gadā tika imatrikulēti 7 studenti, 2008.gadā - 6 studenti, 3 no kuriem dažādu iemeslu dēļ (slimība, nāve, finanšu problēmas) pārtrauca apmācību. Viens students pārnāca no Rīgas Tehniskās Universitātes. 2007.gadā tika imatrikulēti 3 studenti, kuri pašlaik sekmīgi mācās un 2010.g. vasarā plāno aizstāvēt diplomdarbu un iegūt bakalaura grādu (tabula 6).

Programmas docētāji un studenti aktīvi piedalījās izstādēs „SKOLA”, informatīvajos pasākumos, kurus organizē BSA, Atvērto Durvju dienās, organizētajās tikšanās skolās ar vidusskolēniem u.c., lai palielinātu studentu skatu. Rezultātā studentu skaits pakāpeniski palielinās un to dinamiku var redzēt tabulā 6.

Tabula 6.

Studiju veids

1 kurss

2 kurss

3 kurss

Pilna laika

7(7)

4(6)

3(3)

Nepilna laika

-

-

-

Kopā

7

4

3

N.B. Iekavās atspoguļots studentu skaits, kuri tika uzņemti pirmajā kursā.

Materiāli tehniskā bāze

Uzsākot 2009./2010. studiju gadu, nodarbību veikšanai un studiju darba organizēšanai tika iegādāti jauni datori, printeri, skeneri, kopējamie aparāti, programmas un citi tehniskie līdzekļi, modernizētas esošās datorklases, izstrādāta un ieviesta BSA informācijas sistēma.

Svarīgākie uzlabojumi:

 • Pārveidots lokālais datortīkls un interneta pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un augstas drošības pakāpes BSA intranetu – VBT (vienotais biznesa tīkls);

 • Ir izveidoti studiju programmu un kursu reģistri, studentu reģistrs, darbinieku reģistrs, ieviesta finansu kontrole un vadība.

BSA studenti un darbinieki var izmantot:

 1. Datorklases

 • aprīkotas ar Intel Pentium, Celeron un Apple procesoru datoriem, licenzētu programmatūru, interneta pakalpojumiem un citiem aprīkojumiem un sistēmām:

- 7 datorklases (154 datori) Lomonosova ielā 4,

- 2 datorklases (40 datori) Lomonosova ielā 1/24;

 • visiem datoriem ir instalēta licencēta programmatūra – MS Windows, MS Office,

antivīrusu programma;

 • datoriem ir instalēta speciāla programmatūra, kura ir izmantota mūsu programmā:

valodas kompilatori un integretā vide, LABVIEW, WEBPACK, OCTAVE un citi.

 • visi datori ir saslēgti BSA intranetā, ir iespējams izmantot serveru resursus un

Interneta pakalpojumus;

 • studenti un darbinieki var lietot BSA e-pastu;

 • tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un finansiālajām saistībām;

 • tiek uzturēta un aktualizēta BSA mājas lapa, kurā atrodama studijām nepieciešamā informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti utt.).

 1. Komunikāciju resursi:

 • Katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā, veidojot domēnu

BSA Intranetā.

 • Tiek uzturēti Web, DNS, e-pasta serveri.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas un viesnī ... īvās darbības laikā nav bijuši 12.Piedalīšanās starptautiskās akadēmiskās un ... ijas akadēmija, 2002.gada 23. – 24.maijs; dalībai Baltijas valstu ...
 2. Daugavpils universitāte sociālo zinātņu fakultāte akadēmiskā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... AR CITU AUGSTSKOLU LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM DU realizējamā akadēmiskā izglītības bakalaura studiju programma “ Ekonomika”, tiek sal ... .-239.lpp. Starptautiskā akadēmiskā konference: “Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona ...
 3. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  ... ības līguma paraugs BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības vadība” STUDIJU ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... ĀMIE STUDIJU KURSI: 2011 -... Baltijas Starptautiskā akadēmija profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” programm ...
 5. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  ... PIETEIKUMS augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība” akreditācijai Pieteicēja nosaukums: Baltijas Starptautiskā akadēmija ...

Другие похожие документы..